· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. október 12.következő
letölthető melléklet:

41 kbyte

2000. szeptember 28 - közmeghallgatás

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2000. szeptember

28-án, 1400 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásánJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi tagokTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjeKörmend város lakossága részéről: 8 fő


Tárgy: A város közlekedési, parkolási helyzete, kamionok telephelyezési, parkolási

feltételeinek meghatározása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd felkéri Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjét, tartsa meg tájékoztatóját a város közlekedési, parkolási helyzetéről, kamionok telephelyezési, parkolási feltételeinek meghatározásárólNémeth Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője röviden ismerteti a város járda- és úthálózatának helyzetét, a felmerülő parkolási gondokat, a tervezett úthálózat-fejlesztést, továbbá az Általános Rendezési Tervének, többek között a 8-as főközlekedési út korszerűsítésének vázlattervére hívja fel a figyelmet.

Elmondja, hogy a város belterületi útjainak 85%-a szilárd burkolatú, a korábban makadám utak aszfaltszőnyeg burkolattal láttuk el, biztosítva a jobb minőségű közlekedés lehetőségét. Ezzel biztosított a szilárd burkolat, azonban a nagy tehergépkocsi forgalmat, a nagy terhelést ezek kevésbé, inkább a személygépkocsi forgalom lebonyolítására alkalmasak.

A város utjainak hossza mintegy 40 km-re tehető, ehhez jön még 13-15 km út, mely a Közútkezelő KHT tulajdona, így fenntartása is a kht-t terheli.

Az úthálózathoz mintegy 62-63 km hosszú járdaszakasz tartozik, melyet a belvárosban, a főutak mellett az önkormányzat építtette ki, de a nem régiben bevezetett kezdeményezéssel, - miszerint az önkormányzat által a járdaépítéshez szükséges anyagból a lakosság építi ki a járdaszakaszt - jelentősen nő a járdák hossza és minősége.

A parkolók helyzetéről szólva elmondja, hogy az építésügyről szóló szabályzat rendelkezései szerint a városban lakásonként egy gépkocsi elhelyezésére kell helyet biztosítani. Körmend városban kb. 4300 lakással számolhatunk, mintegy 1000 parkolót kell biztosítani, mely - a Főtéri, mozi melletti, lakótelepeken, szervízút melletti, 202 lakás, Kauz-réti lakások melletti, áruházak melletti parkolóhelyek meglétével - biztosított.

A parkolási gond két esetben jellemző, amikor a közlekedési szabályokat nem betartva, kényelmi szempontból a kereszteződésekben állnak meg az autósok, vagy a járdákat és a zöldterületet igénybe véve, a közterület-felügyelők és a rendőrség eljárásait figyelmen kívül hagyva.

A közlekedési fórumnak köszönhetően nőtt az ilyen jellegű eljárások száma, míg a szabálytalan parkolások száma csökkent.

Másik gond, hogy az autókkal az ingatlanok bejárata, kapui előtt állnak meg a közlekedők, melynek megszűntetésére példaként említi a Mátyás király utca elejére kihelyezett gömböket.

A szabályozás, korlátozás a Kht-t és az önkormányzatot illeti, az utak tulajdonviszonyától függően.

Többször felmerült a kamionok, nehézgépjárművek parkolási helyzete, annak megoldása, mellyel kapcsolatosan kihangsúlyozza, hogy az OÉSZ szerint a lakótelepeken az ilyen teherautóknak nincs lehetőségük a várokozásra.

A KRESZ szerint lakóterületen közúti szállítás igénybevételére készített járművek nem tárolhatók, kivéve a 3.500 kg súlyú alattiakat, tehát autóbuszok is csak engedéllyel tárolhatók.

Több hasonló esetben történt feljelentés, ami egyre nehezebb a személyiségvédelmi törvény előírásai miatt.

Véleménye szerint olyan területeken kellene a kamionok és nehézgépjárművek parkolását biztosítani, amelyek a lakóterületen kívül helyezkednek el.

Ilyen terület korlátozottan áll a város rendelkezésére, de Körmend városa esetében megfelelő lenne erre a volt téglagyár területe, annak vasútvonal melletti szakasza, hiszen itt adott a parkoló kialakításának lehetősége, melynek anyagi vonzataival a városnak számolnia kellene.

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője említést tesz továbbá a fizetőparkolási rendszer ismételt bevezetéséről, mely a város lakossága körében nem arat osztatlan örömöt.

Példaként említi Kőszeg várost, ahol működik a fizetőparkoló rendszer, mellyel kapcsolatosan nem tartja jónak a gazdasági egységek vagy a lakosság részére történő különböző engedmények bevezetését.

Véleménye szerint, amennyiben az önkormányzat a kamionok és tehergépkocsi parkolási gondját meg tudj oldani, vagy el tudja indítani a fizetőparkoló rendszer bevezetését és működtetését, rendeződhet a főtéri forgalmi rend, a Rákóczi utca parkolási rendje. Pénzügyi vonzattal jár, de 2001. január 01-jei hatállyal ez bevezethető.

Összefoglalva elmondja, hogy többnyire ezek a megoldásra váró feladatok, nem egy napos munkáról van szó, gondolva a tehergépjárművek parkolásának kérdésére, a fizetőparkoló rendszer bevezetésére, a gyalogos forgalomtól el kell választani a kerékpárút kelet-nyugati bevezető szakaszát.

Amennyiben a déli összekötő út megépülésre kerülne, erre az útra levezethető lenne a kerékpárút a IV. Béla király utcáig.

A temető felé vezető - keleti - kerékpárúttal látszatra nem, de a gyakorlatban sok a probléma, mely a kezdetben sem volt jól leszabályozott, hiszen ezen a részen négy féle, egymásnak ellentmondó tábla meglétéről van szó. Vegyes használatú út, gyalogos és kerékpáros forgalom egyaránt jellemző, ezért több interpelláció érkezett a felfestés kérdésével kapcsolatosan.

Gondot jelent a kerékpárosok számára a közlekedési lámpák kikapcsolása, a kerékpárút továbbvezetésére nincs lehetőség, annak megoldását technikai probléma miatt a Közútkezelő Kht. sem látja.

Megoldásra vár továbbá a főtér átépítése.Vilics Tamás aziránt érdeklődik, hogy a WORLD Proteins mögött megvásárolt ingatlanon létesítendő kamion terminál mennyire oldja meg a kamionok parkolásának problémáját.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy önmagában nem ad megoldást a sajtporító gyár mögötti területen kialakítandó kamionparkoló. A terület tulajdonosának 3 éves felhasználási kötelezettsége van a parkoló kialakítására, mely elsősorban az átmenő forgalom számára adhat megoldást, hasonlóan a Hegyaljai Szarvas csárda mellett működő parkolóhoz.

Fenti területen jelenleg még rutinpálya működik.

A más telephellyel rendelkező vállalkozók helyi gépjárművezetői városban tárolt kamionjai okoznak problémát.

Erre adna megoldást a téglagyár területén kialakítandó parkoló.


Auer Miklós felhívja a figyelmet, hogy a VOLÁN telepen díjfizetés ellenében lehetőség van a kamionok parkolására.

Véleménye szerint szükséges egy bejárás a városfejlesztési bizottság tagjai és a közterület-felügyelők által. Egy-egy tábla kihelyezésével javítható a város közlekedésének helyzete. Példaként említi a Mátyás király utcai fényjelző hiányát, mely balesetveszélyes, és szükséges tartja a kerékpárút továbbépítését.

Ki mindezért a felelős?


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője egyetért a balesetveszélyek fennállásával, pl. a 8-as sz. főközlekedési út mellett, a gépállomás környékének kerékpárút kiépítésével, vagy a SHEL benzinkút környékének szintén kerékpárúttal történő ellátásával.


Auer Miklós felhívja a figyelmet, hogy évek óta húzódó problémákról van szó, melyre kis odafigyeléssel lenne megoldás.

További bejárás lefolytatásával, a jövő évi költségvetésben fedezetet biztosítva elkerülhetőek a balesetveszélyek.

Nem érti, ha van elegendő parkolóhely, miért szükséges a fizetőparkoló rendszer bevezetése.

Véleménye szerint további lámpák és táblák kihelyezésére lenne szükség.


Sasvári László a Deák - Mátyás király utca között szakaszon lakók felvetését tolmácsolva elmondja, hogy nehéz a lakóhelyükre kanyarodás, továbbá említést tesz a Bástya utca egyirányúságáról. Az üzletek miatt szükséges a parkolási lehetőség megoldása, az utca két irányból történő megközelíthetősége, így nem tömörülne be a forgalom.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője fentiekre reagálva elmondja, hogy a Bástya utca kétirányúsítása megoldható, és ez felmerült a baleset-megelőzési fórumon is, azonban ebben az estben a megállást és várakozást tiltani kell.


Sasvári László említés tesz továbbá a kerékpárút sárga felfestéséről, mellyel kapcsolatosan Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy alapjában a szabályokat kell betartani a balesetveszély elkerülése érdekében.


Dr. Stankovits György nem tartja jó ötletnek, és nem ért egyet a fizetőparkoló rendszer bevezetésével, hiszen ezzel azok az utcák lesznek zsúfoltak, ahol nem működik fizető parkoló.

A helybeli lakosok nem, csak az idegenek fognak parkolási díjat fizetni, akik legközelebb meg sem állnak a városban.

Szükségesnek tartja, és javasolja az Eskimo cukrászda és a Berki vendéglő közötti szakaszon a kerékpárút kiépítését.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy technikailag több lehetőség lenne a kerékpárút kiépítésére, mely anyagi vonzattal jár, azonban említést tesz a kerékpárosok rossz közlekedési moráljáról.


Megköszöni az elhangzott véleményeket, és elmondja, hogy mind a fizetőparkoló rendszer, mind a kerékpárút további helyzete a képviselőtestület állásfoglalásának függvénye.


Honfi József polgármester a közmeghallgatást 14 óra 55 perckor bezárja, és felhívja a figyelmet a képviselőtestület 1500 órai kezdettel tartandó ülésére.
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester