· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.   
letölthető melléklet:

399 kbyte

2000. december 21.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2000. december

21-i ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Bebes István, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád,

Bán Miklós, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki Péter

dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre

képviselőtestületi tagIgazoltan távol maradt: Czafit Jenőné képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van - Geosics László képviselőtestületi tag később érkezik - , az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szerepelő napirendet kiegészíteni a temetők és temetkezések rendjéről szóló rendelet jóváhagyásával, továbbá zárt ülés keretében a megyei önkormányzat által adományozandó kitüntetési javaslatok megtárgyalásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja a folyó ügyek i.) pontjának megtárgyalását zárt ülés keretében.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Ifjúságpolitikai és ifjúságvédelmi koncepció

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke


 1. A képviselőtestület 2001. I. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Rendelet a temetők és a temetkezés rendjéről

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. F o l y ó ü g y e k :

 1. A Faludi Ferenc Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának meghatározása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő- és Sport Bizottság elnöke


 1. Együttműködési megállapodás könyvtári központi ellátó-rendszer működtetésére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő- és Sport Bizottság elnöke


 1. A Művelődési és Ifjúsági Központ szakmai munkatervének tervezete 2001. évre

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő- és Sport Bizottság elnöke


 1. Pályázat kiírása a 2001 évi kulturális és sporttámogatásokra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő- és Sport Bizottság elnöke


 1. Támogatási kérelem autóbusz vásárlására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő- és Sport Bizottság elnöke


 1. Javaslat körmendi tárgyú kiadványok támogatására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő- és Sport Bizottság elnöke


 1. Szolgálati lakások szolgálati jellegének megszüntetése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária pénzügyi irodavezető


 • Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 • I n t e r p e l l á c i ó k


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy november 21-én a KOMPLEXITÁS Kft. képviselőjével tárgyalt a lakásépítéssel kapcsolatosan.

November 22-én részt vett a megyei közgyűlésen, november 23-án a MÜLLEX Kft. vezetőjével, Rudolf Wiednerrel folytatott egyeztetéseket.

November 24-én a Fertő-Hanság Nemzeti Park helyi vezetőjével, Havas Mártával folytatott egyeztetéseket a Várkert jövőjét illetően.

November 28-án a STARCORD Kft. képviselőjével tárgyalt, a délután folyamán pedig a Lenti Kft. működésének megtekintésére került sor.

November 29-án az orvosi gép-műszer pályázattal kapcsolatosan egyeztetett.

November 30-án ADA Hungária Kft. beruházásairól tárgyalt a kft. vezetőjével. E nap délutánján a Vas megyei Munkaügyi Központ Körmendi Kirendeltsége által megrendezett fórumon vett részt.

December 5-én a Vas megyei Védelmi Bizottság megtartotta soros ülését, melyen sor került a helyi védelmi bizottságok munkájáról szóló beszámolóra.

A Területfejlesztési Tanács december 7-én ülésezett, a délután folyamán pedig a kórház gépbeszerzési bizottságának ülésén vett részt.

December 8-án a RÉGIÓHŐ Kft. ülésén, majd ezt követően a kórház nyugdíjas találkozóján vett részt.

December 10-én a Güssing WOLF GmbH. vezetőjével egyeztetett, délután pedig a Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat vezetői állására pályázók meghallgatására került sor.

December 12-én a Kincstári Vagyoni Igazgatóság új megyei vezetője kereste fel. Ezen a napon részt vett továbbá a Naturpark KHT. közgyűlésén.

December 14-én a Területfejlesztési Tanács Bozsokon kihelyezett rendkívüli ülést tartott.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy december 15-én a megyei közgyűlés ülésezett.

December 18-án elutazott Budapestre, a Gazdasági Minisztériumba a lakásépítési pályázat - igazolások beszerzése miatt - kiegészítésével kapcsolatosan.

December 19-én a Megyei Kistérségi Társulás ülésezett a 2001. évi fejlesztések, azok áttekintése tárgyában.

December 20-án a rendőrség tartott sajtótájékoztatót, melyen sor került a TEMPÓ élelmiszerbolt két alkalmazottjának megjutalmazására.

A mai nap délelőttjén az OTP Bank Rt. és a BC Marc fogadásán vett részt.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium labdarugó csapata megnyerte a megyei bajnokságot, így e hét szombatján országos döntőt játszhat.

Elismerését fejezi ki és gratulál a csapatnak.


Honfi József polgármester javasolja két ülés közti beszámolója elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Ifjúságpolitikai és ifjúságvédelmi koncepció

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, egy olyan területről van szó, melynek nem volt előzménye, s melynek részei az elkövetkezendő időszakban fognak feltöltődni, kiteljesedni.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint szükséges a városban egy disco létesítése, a helyi fiataloknak ne kelljen a városból elutazniuk, ha szórakozni akarnak.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva kihangsúlyozza, hogy a koncepció megvalósításának költségvonzatai, pénzügyi kihatásai vannak, mely egy hosszabb távú folyamatot foglal magában. A bizottság javasolja a koncepció jóváhagyását, továbbá az előterjesztés 7. pontjában szereplő javaslattal kapcsolatosan elmondja, hogy az OTP Rt-vel az önkormányzat által kötendő együttműködési szerződés keretében adottak a pályázati lehetőségek.

A felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására az önkormányzat által erre a célra biztosított keretösszeg rendelkezésre áll, melynek lehetőségeiről a Kormány is rendelkezett. Véleménye szerint egy megalapozott pályázati rendszert kell kidolgozni, mely alapján a támogatás igényelhető.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint akár alapítványon keresztül is történhetne a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a hátrányos helyzetű tanulók támogatását is.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Bursa Hungarica pályázaton, amennyiben ez sikeres lesz, az önkormányzat a hátrányos helyzetű tanulók támogatásához is hozzájárulhat.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke ismerteti néhány szóval a pályázat lényegét és lehetőségeit.


Bebes István képviselőtestületi tag az 5.) pontban foglaltakkal kapcsolatosan javasolja a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal szorosabb kapcsolat kialakítását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


315/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a mellékelt tervezet alapján a bizottságok javaslatival kiegészített Ifjúságpolitikai koncepciót 2001. februári ülésén tárgyalja, és fogadja el.

Határidő: 2001. februári ülés napja

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. A képviselőtestület 2001. I. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bebes István képviselőtestületi tag a pénzügyi és gazdasági bizottság feladataival egyetért, továbbá javasolja azt kiegészíteni egy gazdaság-politikai terv kidolgozásával, elkészítésével, melyben rögzítésre kerül, mit kíván tenni a város, pl. az ipartelep, ipari park kialakításában, bemutatva a turisztikai célokat, stb.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestület jóváhagyta a város gazdasági - társadalmi programját, javasolja ennek felülvizsgálatát, kiegészítését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért Bebes István képviselőtestületi tag javaslatával, és javasolja ezen terv kidolgozását a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsággal közösen, együttes ülés keretében, belefoglalva, felülvizsgálva a már korábban jóváhagyott gazdasági - társadalmi programot.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője - a képviselőtestület üléseinek idejét figyelembe véve - említést tesz a költségvetési törvény és az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásának határidejéről, esetleges rendkívüli ülés betervezéséről.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság feladatainak kiegészítését egy koncepció, gazdasági program - ipari park kialakítása, turisztikai elképzelések, egyéb fejlesztések, stb. - kidolgozásával, szem előtt tartva a már jóváhagyott gazdasági - társadalmi programot.

Javasolja ezen módosítással a munkaterv jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


316/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. I. félévi munkatervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a temetők és temetkezés rendjéről szóló új törvény életbe lépett, ennek figyelembevételével készült a helyi rendelet tervezete.

Az előkészítő munka szinte féléve folyik, továbbá szükséges volt az érdekképviseleti szervek véleményének megkérésére, azok beérkezése.

A díjak emelése a bekövetkezett változásokat figyelembe véve történt, a helyi rendelet szövegezésében meghatározó, generális változások nincsenek.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a törvény realizálása a helyi viszonyoknak.

Javasolja a bizottság a rendelet jóváhagyását, valamint a mellékletben szereplő díjakra vonatkozóan javasolja az Alsó- és Felsőberki, valamint a nádaljai temetőben a felnőtt sírhely árát parcellában 25 évre 800,-Ft helyett 1.000,-Ft-ban, út mellett 1.000,-Ft helyett 1.200,-Ft-ban megállapítani. A felnőtt kettes sírhely árát 1.600,- és 2.000,-Ft helyett 2.000,- és 2.400,-Ft-ban jóváhagyni, valamennyi temetőben a gyermek sírhely árát 25 éves időtartamra 800,-Ft-ban megállapítani.

A körmendi temetőre vonatkozóan a ravatal árát a rendelet-tervezetben szereplő 3.800,-Ft helyett javasolja 3.600,-Ft-ban meghatározni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint - a megfelelő tájékozódás szempontjából - jónak tartotta volna, ha az előző rendeletben meghatározott díjak is szerepelnek a rendelet-tervezetben.


Honfi József polgármester javasolja az 1. számú mellékletben szereplő díjak jóváhagyását a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által tett javaslatok figyelembevételével.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítással a temetők és a temetkezés rendjéről szóló rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


26/2000. (XII. 21.) számú rendelet:


A temetőkről és a temetkezés rendjéről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást.
 1. Folyó ügyek

 1. A Faludi Ferenc Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának meghatározása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 5 szavazattal - javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

317/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát 2001. január 01-i hatállyal a mellékletnek megfelelően határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. Együttműködési megállapodás könyvtári központi-ellátó rendszer működtetésére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 5 szavazattal - javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Mecsériné Doktor Rozália elmondja, hogy egy könyvtár vagy önálló, vagy a központi-ellátó rendszeren keresztül működhet. A kistelepüléseknek gondot okoz a könyvtárak fenntartása, a központi-ellátó rendszer működtetésével a szolgáltatás nem ingyenes, de biztosított.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


318/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a könyvtári központi ellátó-rendszer működtetése érdekében a mellékletnek megfelelően "Együttműködési megállapodás"-t köt a térség azon önkormányzataival, melyek a megállapodás aláírásával vállalják az "Ellátó-rendszeri tagdíj" megfizetését.

Határidő: megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Honfi József polgármester 1. A Művelődési és Ifjúsági Központ szakmai munkatervének tervezete 2001. évre

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet a határozati javaslat négy pontjára, mely az intézmény konkrét problémáját tükrözi.

Kéri a képviselőtestületet a pontokban megjelöltekhez súlypont - globális - összegeket meghatározni.

Elmondja, hogy évente mintegy 4-6 színházi előadást javasol betervezni, javasol egy külön összeget a városi ünnepek megrendezéséhez, valamint az eszközfejlesztések költségeként meghatározni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elismeri a felmerülő problémákat, de véleménye szerint mindehhez a költségeket a képviselőtestület a mai ülésen nem határozhatja meg.

Javasolja a fedezetbiztosítást a költségvetés jóváhagyásakor meghatározni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a tavalyi évben mintegy 40 millió forintos költségvetéssel dolgozott a Művelődési és Ifjúsági Központ, a jövő évben várhatóan mintegy 42 millió forinttal kerül megtervezésre az intézmény költségvetése, de véleménye szerint a szakmai konkrétumok nélkül a pénzügyi fedezetet nem határozhatja meg a képviselőtestület.

A szakmai mögöttes nem ismert, véleménye szerint először a feladatokat kellene meghatározni, a munkaterv elkészítése közgazdasági szempontok szem előtt tartásával kell, hogy készüljön, a szakmai vélemény kikérésével.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kifogásolja, hogy nem ismert, mibe kerül egy színházi előadás megrendezése vagy mennyi bevétel várható.

A munkatervet jónak tartja, azt javasolja jóváhagyni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az intézmény kötelezettsége, hogy munkatervét a képviselőtestület hagyja jóvá, továbbá elmondja, hogy egyelőre szakmailag nem határozható meg a szükséges keretösszeg.


Honfi József polgármester nem ért egyet azzal, hogy a költségvetés jóváhagyását megelőzően kerülnek megtervezésre egy intézmény kiadási költségei.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy évek óta jellemző, hogy egy ünnepség megrendezésére nem áll rendelkezésre a megfelelő fedezet, továbbá véleménye szerint nevesíteni kell a színházi előadások számát, továbbá a karbantartásokra fordítható összeg nagyságát.


Kozó József képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy fenti probléma a bizottság ülésén is felmerült, mellyel kapcsolatosan véleménye szerint további szakmai egyeztetés lefolytatása szükséges.

Nem ért egyet azzal, ha a képviselőtestület meghatározza, hogy egy előadáson hány gyermek vegyen részt, kiemelve, hogy az intézményvezető kötelezettsége a meghatározott költségvetési kereten belüli gazdálkodás.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a költségvetés keretein belül az intézményvezető rendelkezzen.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a pénzügyi következményekre, továbbá elmondja, hogy a kistelepülések a városokhoz hasonló gondokkal küzdenek.

Véleménye szerint egy szakmai előterjesztésről van szó, melyet jó lenne, ha az intézményvezető meg is valósítana.

Hiányolja az olyan elképzeléseket, melyeket nem feltétlenül a város költségvetéséből kell finanszírozni.

Elmondja, hogy a Körmendhez hasonló települések a színházat civil szerződés keretein belül működtetik, gondolva a városi ünnepségekre, hiszen ezek megrendezéséhez is fedezet szükséges, mely civil szervezeteken keresztül megrendezhető.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője - költségvetés hiányában - nem javasolja a konkrét összegek meghatározását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet a város közművelődési rendeletére, valamint a szakmai problémák további meglétére.

Egyetért azzal, hogy a kulturális, szabadidő és sport bizottságnak a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatójával szakmai egyeztetést kell lefolytatni, hiszen évek óta visszatérő problémákról van szó.


Honfi József polgármester javasolja a Művelődési és Ifjúsági Központ szakmai munkatervének jóváhagyását.

Véleménye szerint a konkrét összegek a 2001. évi költségvetés ismeretében hagyható jóvá, ezért javasolja, hogy a szakmai munka költségfedezetét a költségvetés elkészítése során határozza meg a képviselőtestület, meghagyva az intézményvezető önállóságát.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
319/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Művelődési és Ifjúsági Központ 2001. évre szóló szakmai munkatervének tervezetét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

A színházi előadásokhoz, a városi ünnepek méltó előkészítésére, lebonyolítására, továbbá a Művelődési és Ifjúsági Központ karbantartásaira, eszközfejlesztésére fordítandó összeget a 2001. évi költségvetésében határozza meg a képviselőtestület.

Határidő: 2001. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Pályázat kiírása a 2001. évi kulturális és sporttámogatásokra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az szinte azonos az elmúlt év pályázatának szövegével.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


320/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi kulturális és sporttámogatási pályázatot a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. Támogatási kérelem autóbusz vásárlására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 5 szavazattal - javasolja a kérelem jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - ismerve a helyi körülményeket és igényeket - elismeri, hogy a busz használata célszerű és olcsóbb lenne, de véleménye szerint az egyesületek részéről szükségét érzi egy bizonyos fajta szándéknyilatkozat megkérésének.

A bizottság az előterjesztés 3.) pontját 3 szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellet, a 2.) pontot 2 szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a Körmendi Dózsa MTE-nek kedvező, ellentétben a kosárlabda klubbal.

Amennyiben a város megfelelő anyagiakkal rendelkezne, jónak tartaná a busz megvásárlását. Jelen körülmények között nem javasolja a kérelem jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag, elnökségi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a probléma az elnökségi ülésen is felvetődött.

Egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztávnak a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének véleményével.


Pataki Péter képviselőtestületi tag érdeklődik, ki lesz a megvásárolt autóbusz tulajdonosa, ki viseli a felmerülő költségeket.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a kérelem jóváhagyását, az egyesületek ilyen fajta támogatását. Véleménye szerint a két klubnak közösen kell megegyeznie a költségek viselését illetően.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint egy folyamatról van szó, melyet véleménye szerint nem szabad elkezdeni, nem javasolja a busz megvásárlásának támogatását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag szintén nem ért egyet a közös tulajdonnal történő autóbusz megvásárlásával.

Javasolja, hogy a támogatásokról az egyesület rendelkezzen saját belátása szerint.


Honfi József polgármester javasolja a támogatás elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


321/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem nyújt támogatást a Körmendi Dózsa MTE részére autóbusz megvásárlásához.
Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Javaslat körmendi tárgyú kiadványok támogatására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét - 1 szavazat, 5 ellenszavazat - tolmácsolva nem javasolja a kiadványok támogatását.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy dr. Eiben Ottó kiadványának támogatását elviekben már jóváhagyta a képviselőtestület.

Javasolja a kiadványok költségeinek összegét a 2001. évi költségvetés terhére biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elutasítja, és a következő határozatot hozza:


322/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. dr. Eiben Ottó: "Fél évszázad antropológiai mérései Körmenden" című tanulmányának kiadására, valamint

 2. Pintér Pál: "Séta Körmenden" című városismertető kötetének átdolgozott, második kiadására a 2001. évi költségvetés elkészítése során biztosít fedezetet.

Határidő: 2001. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Szolgálati lakások szolgálati jellegének megszűntetése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester röviden ismerteti a szolgálati lakások jelenlegi helyzetét.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság két részre bontotta a lakások szolgálati jellegének megszüntetését.

A Munkácsy utcai lakások az idekerülő orvosok letelepedésére szolgálnak, azok szolgálati jellegének megszűntetését nem javasolja.

Amennyiben a képviselőtestület jónak látja, a Széchenyi utcai lakások szolgálati jellegét javasolja megszűntetni, és azt értékesíteni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság 1 szavazat, 4 ellenszavazat mellett nem javasolja a szolgálati lakások jellegének megszűntetését, és azok értékesítését.

Javasolja, hogy a Munkácsy u. 6. és a Széchenyi u. 6. szám alatti lakások szolgálati jellegének megszűntetésére külön-külön szavazás lefolytatásával kerüljön sor.

Felhívja a figyelmet, hogy a Széchenyi u. épületet is társasházzá kell alakítani.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az ingatlanok értékesítését.

Javasolja a bérleti szerződések felülvizsgálatát. Véleménye szerint a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, a szolgálati lakásokat vissza kell adni.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja a kérelem elbírálását a jogi viszonyok tisztázását követően újratárgyalni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint, amennyiben a lakások eladásra kerülnek, a szerződéseket át kell dolgozni.

Amennyiben nem kerül eladásra, a szerződéseket felül kell vizsgálni.


Honfi József polgármester javasolja a Széchenyi u. 6. szám alatti lakás szolgálati jellegének megszűntetését.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 3 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a Munkácsy u. 6. szám alatti lakás szolgálati jellegének feloldását, és a lakás értékesítését.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazattal, 10 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadja.


Honfi József polgármester - fenti szavazatoknak megfelelően - javasolja a szolgálati lakásokra megkötött szerződések felülvizsgálatát.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


323/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Széchenyi u. 6. és a Körmend, Munkácsy M. u. 6. szám alatti szolgálati lakások szolgálati jellegét nem szünteti meg.

Ezzel egyidejűleg a képviselőtestület elhatározza a szolgálati lakásokra vonatkozó bérleti szerződések felülvizsgálatát.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármesterGeosics László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Pénzügyi GAMESZ


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


324/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Pénzügyi GAMESZ részére 18.000,-Ft finanszírozást biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, az intézmény dologi kiadás előirányzatának növelésével egyidejűleg.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Intézmények átvett pénzeszközei, azok felhasználásának jóváhagyása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


325/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a:

I. sz. Óvoda

- átvett pénzeszköz előirányzata 30.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 30.000.- Ft-tal

növekedjen.

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

- átvett pénzeszköz előirányzata 77.300.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 77.300.- Ft-tal

növekedjen.


Somogyi Béla Általános Iskola

- átvett pénzeszköz előirányzata 1.003.908.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 493.300.- Ft-tal

- felhalmozási kiadás előirányzata 510.600.- Ft-tal

növekedjen.


Könyvtár

- átvett pénzeszköz előirányzata 266.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 266.000.- Ft-tal

növekedjen.


Labdarugók

- átvett pénzeszköz előirányzata 30.000.- Ft-tal

- személyi jellegű kiadás előirányzata 30.000.- Ft-tal

növekedjen.


Sportfeladatok

- bevétel előirányzata 1.725.890.- Ft-tal

- személyi jellegű kiadás előirányzata 100.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 1.625.890.- Ft-tal

növekedjen.


Háziorvosi Szolgálat

- átvett pénzeszköz előirányzata 52.402.- Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata 38.531.- Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 13.871.- Ft-tal

növekedjen.


Védőnői Szolgálat

- átvett pénzeszköz előirányzata 55.098.- Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata 40.513.- Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 14.585.- Ft-tal

növekedjen.


Pénzügyi GAMESZ

 • bevételi előirányzata 41.000.- Ft-tal

 • dologi kiadás előirányzata 41.000.- Ft-tal

növekedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Házkezelőség, Olcsai K. Z. Általános Iskola


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


326/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. a Házkezelőség

- bevételi előirányzatát növelje 525.000.- Ft-tal

- személyi juttatás előirányzatát 148.000.- Ft-tal

- tartalék előirányzatát 377.000.- Ft-tal

növelje.

 1. az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

- átvett pénzeszköz előirányzatát 740.000.- Ft-tal

növelje, amelyből

- személyi juttatás előirányzatát 332.000.- Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzatát 108.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzatát 300.000.- Ft-tal

növelje.

- személyi juttatás előirányzatát csökkentse 716.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzatát növelje 600.000.- Ft-tal

- felhalmozási kiadási előirányzatát növelje 116.000.- Ft-tal

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügy iroda vezetője • Nevelési Tanácsadó és a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy saját hatáskörben nem hagyta jóvá a képviselőtestület, a megyei önkormányzattal kötött megállapodást és elnyert pénz miatt szükséges az előirányzat módosítása.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


327/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. a Nevelési Tanácsadó

- átvett pénzeszköz előirányzatát 950e Ft-tal

- személyi juttatás előirányzatát 512e Ft-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 56e Ft-tal

- dologi kiadások előirányzatát 382e Ft-tal

növelje.


 1. A Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- dologi kiadás előirányzata csökken 450e Ft-tal

és egyben a finanszírozás is csökken,

- a gazdálkodási tartalék előirányzata 450e Ft-tal nő.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Zeneiskola


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását dologi előirányzatként.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


328/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a 234/2000. számú határozatban - Zeneiskola részére - elfogadott 2.800.000,-Ft felújítási előirányzat átcsoportosításra kerüljön a dologi előirányzatok közé.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Egészségügyi és Szociális Intézmény, Művelődési és Ifjúsági Központ előirányzat módosítása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


329/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. az Egészségügyi és Szociális Intézmény

- átvett pénzeszköze 72e Ft-tal,

- személyi juttatás előirányzata szintén 72e Ft-tal,

növekedjen.

- a felhalmozási kiadás előirányzata 100e Ft-tal

növekedjen,

 • dologi kiadás előirányzata 100e Ft-tal

csökkenjen.


 1. Művelődési és Ifjúsági Központ

- személyi juttatás előirányzata 205e Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata 205e Ft-tal

csökkenjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Városgondnokság


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az előterjesztés I. részét támogatja, azonban javasolja, hogy a Városgondnokság a város többi intézményéhez hasonló elbírálásban részesüljön, amennyiben többletbevétele származik, az ne kerüljön elvonásra.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, amennyiben az előterjesztésben említett két munka túlmunkaként jelentkezett, azt finanszírozza az önkormányzat.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a hóügyelet költségeivel kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a Városgondnokság ez ügyben több alkalommal fordult a képviselőtestület elé, a pénzmaradvány leszámolásra került, véleménye szerint az intézmény a költségvetéséből kigazdálkodhatja a járdaépítés és a lomtalanítási akcióval járó költségeket.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Városgondnokság a többi városi intézménnyel azonos elbírálásban részesüljön.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 4 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el, és a következő határozatot hozza:


330/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Városgondnokság pótigényét nem támogatja. • Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:331/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium részére finanszírozásként biztosít a gazdálkodási tartalék terhére

 • 550e Ft-ot személyi juttatás,

 • 600e Ft-ot dologi kiadás előirányzat növelésre.

A Nemzeti Szakképzési Intézettől érkező összeget pedig a gazdálkodási tartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Őrség Alkoholellenes Klub támogatása


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy több éve húzódó problémáról van szó, véleménye szerint szükséges a "tiszta helyzet" megteremtése, szakmailag a klub elhelyezése, a feladatellátás indokolt.


Bebes István képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a költségvetési rendelet előírásai között szerepelt a klub támogatása, melynek végrehajtása - véleménye szerint - nem történt meg.

Az előterjesztés nem fedi a valóságot, a kérelmező számára sértő, a személyes megélhetési problémára való hivatkozás. Az Alkoholellenes klub vezetője kötelezettségként vállalta az elvégzett feladatokat, a problémákat valószínűleg a feladatok meghatározása okozta.

Egyetért Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének véleményével miszerint a jövő évi költségvetésben szerepeltetni kell a klub működéséhez szükséges fedezetet.

Javasolja az összegek jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a személyes megélhetés - hivatkozva a klub vezetőjének kinyilatkoztatására - valóban gondot okoz számára, hiszen az ellátott feladatokat saját pénzéből végezte el.


Dr. Tóth Miklós jegyző - reagálva Bebes István képviselőtestületi tag véleményére - elmondja, hogy valóban a költségvetési rendeletben szerepelt a klub működéséhez szükséges fedezet biztosítása, valamint határozat született a klub támogatására, annak pedig eleget tett az önkormányzat.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke véleménye szerint külön kell választani az egészséges Városok Országos Szövetségében való részvételt; a klub működését érintő kiadásokat tekintve, mint civil szervezet nem részesült semmiféle támogatásban.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a klub nem nyújtott be pályázatot a kulturális és sporttámogatásokra, mivel a képviselőtestület elhatározta, hogy a költségvetési rendeletben különít el egy bizonyos összeget a működéshez.


Bebes István képviselőtestületi tag nem ért egyet Dr. Tóth Miklós jegyző által elmondottakra, ún. "kitöltetlen csekk"-nek nevezi a megtörténteket, véleménye szerint az önkormányzat nem valósította meg, nem tett eleget a rendeletben előírtaknak.

A problémakört, a Családsegítő Szolgálat ez évben nem működött, csak fenti két tevékenységről van szó, a klub közjóléti tevékenységet lát el.

Javasolja a fedezet biztosítását.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint "egyszemélyes intézmény"-ként működik az Alkoholellenes Klub, melynek működéshez a klub vezetője többször kért segítséget, aki szabadidejét is feláldozva látja el tevékenységét.

Elszámolás szempontjából meg kell keresni és teremteni a tevékenység ellátásának módját, akár a Családvédelmi Szolgálat keretein belül.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


332/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Őrség Alkoholellenes Klub működésének költségeihez a 2000. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére 450e Ft-ot biztosít.

Határidő: 2000. december 31. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Kossuth Rádió ajánlata


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a támogatás jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem ért egyet a támogatás jóváhagyásával.


Honfi József polgármester javasolja a támogatás elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


333/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kossuth Rádió ajánlatát nem fogadja el.
 • MIK pénzügyi előirányzat átcsoportosítása


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a vegyeskar tagjai nem utaztak Finnországba a nyár folyamán, így az erre elkülönített támogatás nem került felhasználásra.

Javasolja ezen összeg elvonását a Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetéséből.


Honfi József polgármester egyetért az elvonással, és javasolja annak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


334/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Művelődési és Ifjúsági Központ pénzügyi előirányzatát - a vegyeskar júniusi finn testvérvárosba való kiutazásához a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatának terhére biztosított, de fel nem használt összeggel - 300e Ft-tal csökkenti, és a gazdálkodási tartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kifogásolja, hogy a IV. Béla király utcai parkoló kavicsozása ez ideig nem történt meg.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy az alsóberki temető környékéről időközönként elszállítják a szemetet, de javasolja, hogy a környéken egyáltalán ne lehessen a szemetet tárolni.


Tóth Imre képviselőtestületi tag és Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elfogadja az előző ülésen tett interpellációra adott választ.I n t e r p e l l á c i ó k


Bebes István képviselőtestületi tag Dr. Tóth Miklós jegyzőhöz intézve a kérdést kifogásolja, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pályázatának kiírása előtt a képviselőtestület tagjainak nem volt lehetősége a pályázati feltételek megváltoztatására, véleménye szerint a pályáztatás nem jogszerű.

Kifogásolja továbbá, hogy a konyhák üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázat nem jelent meg.

Javasolja felülvizsgálni az előző ülésen jóváhagyott kórház rekonstrukciójára született határozat jogszerűségét. Véleménye szerint az, csak közbeszerzési eljárás keretein belül valósulhat meg.

Külön említést tesz továbbá az elmúlt ülésen szóba került intézmények biztosításáról is, amelyre dr. Tóth Miklós jegyző nem adott választ.

Véleménye szerint fentiek miatt a képviselőtestület súlyos problémákkal kerül szembe.


Dr. Tóth Miklós jegyző Bebes István képviselőtestületi tag felvetésére reagálva elmondja, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pályázatának kiírása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a képviselőtestület szavazás lefolytatásával döntött arról, hogy a pályázati feltételeken nem kíván módosítani.

A konyhák működtetésére kiírt közbeszerzési pályázat a tegnapi napon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, melyre a mai nap folyamán több érdeklődő volt.

A kórház rekonstrukciós pályázattal kapcsolatos állásfoglalás felülvizsgálatra kerül a soron következő ülésig.

A biztosításokkal kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy valamennyi intézmény rendelkezik biztosítással. A kártalanítási igényét az intézményvezetőknek kell benyújtania, mely várhatóan meg is történik.


Bebes István képviselőtestületi tag ismételten a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pályázat kiírásának szabálytalanságát hangsúlyozza; a képviselőtestület részéről a pályázat kiírását követően történt a szavazás.


Honfi József polgármester az előző ülésen hozott - kórházi rekonstrukciós - határozattal kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállalt, amennyiben az, törvénysértő, az önkormányzat eláll szándékától.

A szerződés elküldésre került.

Honfi József polgármester ígéretet tesz a közigazgatási hivatal megkeresésére.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja, hogy a felsőberki városrészen lévő harangláb hátsó épületrésze ne kerüljön elbontásra.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a lakosság és az egyház megkeresése megtörtént, az említett épületrész funkció nélküli, arra nincs szükség. A bontást elrendelő határozat rendelkezésre áll, a helyreállításra vonatkozó szerződés megkötése megtörtént.

Javasolja Geosics László képviselőtestületi tagot megbízni, érdeklődjön a felsőberki városrész lakóinak körében a torony helyreállításával kapcsolatosan.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban a város területéről, a határrendészeti szakiskola diákjai a MÜLLEX szemetes tárolóit elviszik, feldöntögetik, volt szemetes tároló, melyet a Várkerti tóba löktek.

Kiegészítésként megemlíti, hogy autonóm területen a rendőrség nem járhat el az elkövetőkkel szemben.

Javasolja, a polgármestert megbízni, keresse fel a szakiskola igazgatóját fenti probléma megoldása érdekében.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag - megemlítve a gimnáziumba történt betörést - javasolja, hogy a két ünnep közötti időben a rendőrség az intézményeket jobban figyelje.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke - tekintettel a több érdeklődőre - a mozi működtetésére jóváhagyott pályázat megjelenésének időpontja és helye iránt érdeklődik.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a két ünnep között sor kerül-e a szemétszállításra.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 17óra 58 perckor bezárja.
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester