· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. december 21.következő
letölthető melléklet:

268 kbyte

2000. december 14.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2000. december

14-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed Gyula,

Bebes István, Geosics László, Kozó József, Mészáros Árpád,

Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki Péter,

dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre

képviselőtestületi tag

Igazoltan távol maradt: Bán Miklós és Czafit Jenőné képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, - Horváth László képviselőtestületi tag a későbbiek folyamán érkezik - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szerepelő napirend kiegészítését a lakáskoncepció jóváhagyásával, a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításával.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy zárt ülés keretében az önkormányzat vagyonát érintő témáról szeretné a képviselőtestületet tájékoztatni.

Felhívja a figyelmet a Vas megyei Önkormányzat elnökének kitüntetési javaslatokra vonatkozó levelére.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a napirend kiegészítését a B. K. L. Kiadó és Reklám Kft. ajánlatának és az ezredforduló megünneplésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalásával.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítások figyelembevételével a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D


 1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Alpolgármester beszámolója az elvégzett tevékenységéről

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának lakáskoncepciója

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Folyó ügyek:

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Intézmények eszközfejlesztéséhez fedezet biztosítása

 • Kölcsey F. Gimnázium,

 • Dr. Batthyányné Coreth M. Óvoda,

 • Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium részére pótfedezet biztosítása

 • Városi Televízió támogatása

 • A képviselőtestület november 23-i döntésének realizálása az egyes intézmények költségvetésében

 • Hunyadi utcai Eltérő Tantervű Általános Iskola kérelme

 • Megyebálon résztvevők költségeinek biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Kórház-rendelőintézet rekonstrukciója címzett támogatásának pályázata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Hozzájárulás a szakorvosi tevékenység vállalkozás keretében történő ellátására

Előadó: Dr. Bárány Győző orvos-igazgató


 1. B. K. L. Kiadó és Reklám Kft. ajánlatának megtárgyalása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Ezredforduló megünneplésére fedezet biztosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

 1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző ismerteti a megemelt adók mértékét.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a vállalkozók kommunális adójának és a gépjármű adó mértékének megemelését.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a megemelt adók behajthatósága iránt érdeklődik.


Dr. Tóth Miklós jegyző véleménye szerint az adó mértéke és a behajthatóság között nincs összefüggés. Körmend városát tekintve nem mondható rossznak az adófizetési morál, az iparűzési adó kintlévősége elsősorban a későbbi befizetések miatt adódik, a vállalkozók kommunális adóját tekintve pedig szinte nincs elmaradás.

Elmondja továbbá, hogy a január 01-je utáni hatósági intézkedések bevezetése következtében várhatóan tovább javul az adófizetési morál.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint valamennyi adó mértékének megemelése a felmerülő anyagi problémák megoldását kell, hogy szolgálja.

Ismételten javasolja, hogy az emelésből befolyt összeg fordítódjék, pl. az utak karbantartására, a város műszaki állapotának javítására.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik, hogy a befolyt összeg a kerékpárút kiépítésére is fordítható-e.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a városnak van egy ún. út-híd alapja, melynek keretén belül megvalósulhatnak az ilyen jellegű beruházások.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt ülésen a jövő évi koncepció megtárgyalása során jóváhagyta a képviselőtestület, hogy a befolyt összeget az utak karbantartására fordítja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ezzel az összeggel nő az előirányzat.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke örvendetesnek tartja, hogy ezzel az összeggel nő a fejlesztésre fordítható fedezet, de nem tartja jónak az ilyen jellegű címkézést.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a lakosság részéről érkező kritizáló vélemények jogosak.

Véleménye szerint egyfajta elkötelezettséget vállal a képviselőtestület, amennyiben jóváhagyja befolyt összeg utak karbantartására fordítását.

Azt a cél szolgálná, ahonnan befolyik ez a pénz.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a gépjárműadó mértékének megemeléséből származó többletbevétel az útalapra fordítódjék. Mértéke a 2001. évi koncepcióban meghatározott összeg.

Javasolja fentiek kiegészítésével a rendelet-módosítást.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza, és rendeletet alkotja:


292/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gépjárműadó emeléséből származó többletbevételt 2001-ben a város útjainak karbantartására, javítására fordítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője24/2000. (XII. 14.) számú rendelet:


A helyi adókról és a gépjárműadóról szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. Az önkormányzat lakáskoncepciója

A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Horváth László képviselőtestületi tag az ülésre megékezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja.
25/2000. (XII. 14.) számú rendelet:


A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a lakáskoncepció utolsó mondatának törlését.


Honfi József polgármester javasolja a lakáskoncepció jóváhagyását Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag módosítását figyelembe véve.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


293/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a "Lakáskoncepciót" a mellékletnek megfelelően elfogadja.

 2. tudomásul veszi, hogy a támogatás visszavonása esetén az igénybe vett támogatás és kamatai megfizetése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Alpolgármester beszámolója az elvégzett tevékenységről

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester írásos beszámolóját kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kastély tetőfelújításához szükséges cserép beszerzése megkezdődött, a kápolna újabb zsűrizés I. szakasza elfogadásra kerül?

A kápolna felújításával kapcsolatosan Németh Istvánnak újabb tervet kell beadnia, a felújítás végső határideje: augusztus 20.

A millenniumi programok között említést tesz az újévi hangversenyről, melynek meghívója a napokban készült el.

A legnagyobb program - 2001. augusztus 19.-dike - a millennium napja, melynek előkészületi munkái folyamatban vannak.

Az emlékművel kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a turulmadár hamarosan elkészül, az égetőkemence az elmúlt napokban érkezett meg.

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a közbeszerzési bizottság elnökeként a héten került sor a kórház gép-műszer pályázatának elbírálására, melynek eredményét ismerteti.

A képviselőtestület bizottságainak munkájában rendszeresen részt vesz, hasonlóan az intézményvezetői értekezleteken.

Az írásos beszámolót kiegészítve említést tesz az 1999. augusztus 11.-diki napfogyatkozási, egész napos rendezvényről.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet az új címer és zászló megalkotásának, elfogadásának munkálatairól.

Ezen kívül távollétében helyettesíti a polgármestert, részt vesz a napi problémák, gondok megoldásában, pályázatok megírásában.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az alpolgármester közvetlen munkatársaként, lelkiismeretesen végzi munkáját, előzetes egyeztetések, felkérés, megbízás alapján, melyet jónak értékel.

Szükségesnek és elengedhetetlennek tartja azonban, hogy a kettejük között történt megállapodáshoz tartsa magát az alpolgármester, ne ellentétesen szavazzon a képviselőtestület előtt.

Javasolja az beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


294/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az alpolgármester munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 1. Folyó ügyek:

 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Eladó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Intézmények eszközfejlesztéséhez fedezet biztosítása


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva érdeklődik, miért nem számolnak a Nevelési Tanácsadó és a Zeneiskola esetében nem állandó létszámmal.


Szekeres Gábor művelődési tanácsos elmondja, hogy a Nevelési Tanácsadó esetében vizsgálatokat végeznek, melyen 121 fő vett részt, terápiás szolgáltatásban 224 fő vett részt. Ezen tevékenységet órában számolják, de van, akinél ez több időt vesz igénybe.

A Zeneiskola tanuló létszáma 250 fő, az iskola költségvetésébe eszközfejlesztésre 40e Ft került.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy az összeg január hónap folyamán is felhasználható legyen, feladattal terheltnek kell tekinteni.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


295/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. évben a céltartalék terhére 1.823e Ft összegben (az előterjesztés táblázatában foglaltaknak megfelelően) finanszírozásként biztosítja a pályázati önrészt a közoktatási intézmények eszközfejlesztési ütemtervének megvalósításához.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Kölcsey Ferenc Gimnázium


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását.


Bebes István képviselőtestületi tag nem ért egyet a felmerülő, előre nem látható feladatok bekövetkeztével, a megállapított keretösszegen felüli fedezetbiztosítással.

A jövőben felmerülő hasonló eseteket nem fogadja el.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a keretösszegek egy átlagos inflációs mértékkel kerül megállapításra, mely időközben 6% helyett 10%-os.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az elvégzendő munkák garancia vállalása iránt érdeklődik.


Mosonyi András főtanácsos kihangsúlyozza Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének véleményére, továbbá elmondja, hogy garanciát csakis a kivitelező vállalkozók vállalhatnak.


Soós István a Gimnázium igazgatója elmondja, hogy az épület hátsó része 40 éve nem került felújításra, a párkány részének kicserélése nem volt betervezett, és a vízelvezetés újabb károkat okozhat.


Mosonyi András főtanácsos elmondja, hogy listaáron alapuló költségvetés kerül elkészítésre, figyelembe véve a várható infláció mértékét, hogy az fedezze a költségeket. Több vállalkozó árajánlatát felülvizsgálva történik a kivitelező kiválasztása.

Pótfelújításról van szó, az infláció a szerződésben foglaltakkal kiköthető, kivédhető.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért Mosonyi András főtanácsos véleményével; a kivitelezővel kell korrekt szerződést kötni.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


296/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kölcsey F. Gimnázium részére pótfinanszírozásként biztosít 265e Ft-ot a céltartalék terhére, amellyel az intézmény felújítási előirányzata nő.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Dr. Batthyányné Coreth M. Óvoda


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy helyszíni bejáráson tekintette meg az óvoda csőtörést okozó károkat, és megállapítható, hogy épületen kívül történt, javasolja a fedezet biztosítását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy az intézmények biztosítása kiterjed-e az ilyen jellegű károkra.

A költségmegosztás tekintetében javasolja a biztosítótársaság felkeresését.

Honfi József polgármester javasolja a megkötött biztosítások felülvizsgálatát és az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


297/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dr. Batthyányné Coreth M. Óvoda részére finanszírozásként biztosít 482e Ft-ot dologi kiadásokra előirányzat módosításként a gazdálkodási tartalék terhére, mely a biztosító kártérítési összegével csökkentésre kerül.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium részére pótfedezet biztosítása


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva az 1. és a 3. pontot javasolja jóváhagyni, ellentétben a második pontban foglaltakkal.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a Nevelési Tanácsadó feladatellátása finanszírozott, és felhívja a figyelmet a megyei önkormányzattal megkötött megállapodásra.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a megyei önkormányzattól 1,380e Ft-ot kapott az intézet, az összeg a két önkormányzat számláján bonyolódott, mely a GAMESZ-hez került, mely bevétel a Nevelési Tanácsadóhoz került.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos említést tesz a Nevelési Tanácsadónak juttatott normatív támogatásról, melyhez szükséges egy projektterv kidolgozása.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja az 1. és 3. pontban foglaltak jóváhagyását.

Javasolja a 2. pontot bővítettebb formában történő előterjesztés alapján, a soron következő ülésen elfogadni.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a kollégium működése miatt 4 millió forint előirányzat hiányzik az intézmény költségvetéséből, 1999-ben több dologiból gazdálkodott az iskola, jelenleg használaton kívüli eszközöket próbál értékesíteni.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatója elmondja, hogy személyi kiadásainak egy részét - mintegy 15e Ft-os jutalomalapot elvonva - dologi kiadásokra fordítja az iskola.


Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság pozitívan értékelte a személyi juttatások egy részét dologira fordítja az iskola.


Honfi József polgármester javasolja a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium előirányzat módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az Olcsai K. Z. Általános Iskola előirányzat módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


298/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. a Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium

- felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát növelje 1.700e Ft-tal,

- felújítási előirányzatát növelje 1.700e Ft-tal,

- működési bevétel előirányzatát növelje 1.600e Ft-tal,

- személyi juttatás előirányzatát csökkentse 851e Ft-tal,

- a munkaadót terhelő járulék előirányzatát növelje 1.051e Ft-tal,

- a dologi kiadás előirányzatát növelje 1.400e Ft-tal,


 1. az Olcsai K. Z. Általános Iskola

- személyi juttatás előirányzatát csökkentse 200e Ft-tal,

- dologi kiadás előirányzatát csökkentse 200e Ft-tal,

- felhalmozási kiadás előirányzatát növelje 400e Ft-tal

Határidő:

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Városi TV támogatása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke, a Városi Televízióért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszönetet mond az előző ülésen eszközbeszerzésre jóváhagyott fedezet biztosítását.

"A Városi Televízió szerződésben vállalt kötelezettségével szolgálja a várost, kizárólag kulturális, sport, helyi politikai eseményeket, híreket közvetít. A város pozitív értékeit bemutatva juttatja el adásait zárt kábelhálózaton keresztül a lakosság 75%-ához. A Városi Televízió intézményszerkezetben működik, napi feladatokat ellátva vállalkozói tevékenységével, más szponzori lehetőségek kihasználásával ebből teremtve az éves működéshez szükséges költségek legalább 2/3-át.

Most csupán az egyhavi kiadásának kisebb részét kéri attól, akihez valójában tartozik. Igaz, a Városi TV munkatársai "szerelemből", szerény díjazás fejében vállalják e nehéz munkát, mert tevékenységüket - értelmiségek révén - alkotásnak fogják fel, ami az adások magas színvonalában meg is látszik.

Kéri Tisztelt Képviselőtársait - külön megköszönve Pataki Péter képviselőtestületi tag és Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének támogatását - hogy az előterjesztésben szereplő, a Városi TV számára szükséges összeget csak az hagyja jóvá, aki a munkatársak egész évi teljesítményével megelégedett."


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kifogásolja a kérelem előterjesztésének módját, és elmondja, hogy a képviselőtestület nem a TV tevékenységét ítélte meg az elmúlt ülésen, a még színvonalasabb technikai feltételek javítása érdekében hagyta jóvá az editáló rendszer megvásárlásához szükséges fedezetet a képviselőtestület.

Elmondja, hogy az előző ülésen is tartózkodott a támogatás jóváhagyása során, és jelen ülésen is ezt fogja tenni, mert véleménye szerint a Városi TV üzleti tevékenységre is orientálódhatna.


Kozó József képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a kérelmet a kulturális, szabadidő és sport bizottság nem tárgyalta újra.

Egyetért Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleményével, szokatlan megfogalmazás, szokatlan előterjesztési mód.

Véleménye szerint ilyen formában nem lehet megtárgyalni és elfogadni.

Az előző ülésen a szavazás szabálytalan volt, a számolás során hiba csúszott. Hogy ki, hogyan szavazott, arra nem lehet hivatkozni.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért azzal, hogy a technikai feltételeket és az elvégzett munkát külön kell választani, elismeri a pluszmunkát, és köztudott, hogy kis összegből gazdálkodnak ezek az egyesületek, alapítványok.

Azonban tekintettel a "Rábavidék"-nek folyósított támogatásra, javasolja a Városi TV részére is kérelemben szereplő, nem nagy összegű támogatás biztosítását.

Véleménye szerint az elmúlt ülésen lezajló szavazás menete nem volt elfogadható.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az előterjesztés kifogásolására reagálva elmondja, hogy a bizottság jogi szakértője készítette az előterjesztést és a levelet.

Megerősíti a kérelem megalapozottságát, továbbá, elmondja, hogy Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke is ismeri az alapítvány pénzügyi helyzetét.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását névszerinti szavazással.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag - tekintettel az intézmények gazdálkodására és elvonásaira - véleménye szerint a rendelkezésre álló pénzösszegből kellett volna az alapítványnak megfelelően gazdálkodnia, a műsorokat nem túllihegve.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását névszerinti szavazással.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.Honfi József

igen

Nagy Gábor

igen

Bakóczai-Ihrig Gusztáv

tartózkodik

Dr. Nagy Zoltán

igen

Dr. Bárány Győző

igen

Németh Imre

tartózkodik

Bebes István

igen

Dr. Stipkovits Ferenc

nem

Egyed Gyula

nem

Pataki Péter

igen

Geosics László

igen

Simon János

nem

Horváth László

igen

Szabó Ferenc

igen

Kozó József

nem

Tóth Imre

igen

Mészáros Árpád

igen
A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


299/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi TV részére 200.000,-Ft támogatást biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • A képviselőtestület november 23-i döntésének realizálása az egyes intézmények költségvetésében


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet az I. sz. Óvodánál az előirányzat 280e Ft-tal csökken.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a háziorvosi szolgálat 60e Ft jóváhagyását és a fogorvosi szolgálat előirányzat módosítását nem javasolja

A Kölcsey u. Általános Iskola esetében a 300e Ft helyett 1.000e Ft elvonását javasolja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tesz kiegészítést a háziorvosi GYES-ről visszajött dolgozó miatt merült fel, aki jelenleg még közalkalmazott, de nem tud elhelyezkedni.


Bebes István képviselőtestületi tag a Somogyi B. Általános Iskola előirányzat módosításával kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a 2 millió forint az energiaárak, továbbá az uszodai felújítások, hajszárító javítások, stb. miatt indokolt.

Más intézményeknél is gondot okoz az energiaárak megemelkedése, de egyéb megtakarítások ezt fedezik, ellentétben a Somogyi B. Általános Iskolával.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója elmondja, hogy levélben tájékoztatta a polgármester urat, a bizottságok elnökeit, valamint a pénzügyi irodavezetőt, hogy az intézménynél az óraszámok emelkedése pluszköltséget jelent, nincs feladatcsökkenés, bér tekintetében a 670e Ft-os tétel a fejlesztő foglalkozáshoz kéri az intézmény. A 300e Ft-os elvonás esetén a maradvány fedezné a kiadásokat.


Honfi József polgármester javasolja a Védőnői Szolgálat esetében a 700e Ft-os előirányzat csökkenés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az Egészségügyi és Szociális Intézmény előirányzatát 1.000e Ft-tal csökkenteni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az I. számú Óvoda előirányzatát 280e Ft-tal csökkenteni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda előirányzatát 258e Ft-tal csökkenteni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzatát 300e Ft-tal csökkenteni.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva 1.000e Ft elvonást javasol.


Honfi József polgármester javasolja a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzatát 1.000e Ft-tal csökkenteni.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 1 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzatát 300e Ft-tal csökkenteni.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 4 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elvonásának mértékéről a későbbiek során foglaljon állást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzat módosítását a soron következő ülésen újra tárgyalni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Nevelési Tanácsadó előirányzatát 200e Ft-tal csökkenteni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester - a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatát figyelembe véve - nem javasolja az Iskolafogászat előirányzatát 310e Ft-tal növelni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, amennyiben az iskolafogászat finanszírozásának növelését nem hagyja jóvá a képviselőtestület, az előterjesztésben szereplő összeget a jövő év során kell biztosítani, tekintettel a fogászat zárt pénzkeretére.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke szerint az iskolafogászat dologi kiadásai tisztázásra szorulnak.


Honfi József polgármester javasolja a módosító javaslatot figyelembe véve az előirányzat növelésének elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a II. sz. Óvoda előirányzatát 2.826e Ft-tal növelni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az Olcsai K. Z. Általános Iskola előirányzatát 1.000e Ft-tal növelni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Somogyi B. Általános Iskola előirányzatát 2.000e Ft-tal növelni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester - szintén a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva - nem javasolja a Háziorvosi Szolgálat előirányzatát 60e Ft-tal növelni.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 2 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


300/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az intézmények 2000 évi gazdálkodását értékelve

 1. csökkenti a finanszírozást, és azt a gazdálkodási tartalékba helyezi a következő intézményeknél az alábbiak szerint:


a.) Védőnői szolgálat:

- az OEP-től átvett pénzeszköz előirányzata nő 80.000.- Ft-tal

- személyi juttatás előirányzata csökken 350.000.- Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata csökken 270.000.- Ft-tal

___________________________________________________________

Finanszírozás előirányzata csökken: 700.000.- Ft-tal


b.) Egészségügyi és Szociális Intézmény

- dologi kiadás előirányzata csökken 1.000.000.- Ft-tal

______________________________________________________

Finanszírozás előirányzata csökken 1.000.000.- Ft-tal

c.) I. sz. Óvoda

- személyi juttatás előirányzat csökken 206.000.- Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata csökken 74.000.- Ft-tal

_______________________________________________________

Finanszírozás előirányzat csökken: 280.000.- Ft-tal


d.) Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda:

- Személyi juttatás előirányzata csökken: 190.000.- Ft-tal

- Munkaadót terhelő járulék előirányzata csökken 68.000.- Ft-tal

_______________________________________________________

Finanszírozás előirányzata csökken: 258.000.- Ft-tal

e.) Nevelési Tanácsadó

- munkaadót terhelő járulék előirányzata csökken 100.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata csökken 100.000.- Ft-tal

_______________________________________________________

Finanszírozás előirányzata csökken: 200.000.- Ft-tal


Összesen: 2.438.000.- Ft-tal nő a gazdálkodási tartalék.


2.) növeli a finanszírozást, amelyet a gazdálkodási tartalékból fedez a következő

intézményeknél az alábbiak szerint:


a.) II. sz.Óvoda:

- személyi juttatás előirányzata nő: 1.630.000.- Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata nő 536.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 230.000.- Ft-tal

- működési bevétel előirányzata csökken 430.000.- Ft-tal

________________________________________________________

Finanszírozás előirányzata nő: 2.826.000.- Ft-tal


b.) Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola:

- személyi juttatás előirányzata nő: 580.000.- Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata nő: 220.000.- Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata nő 200.000.- Ft-tal

________________________________________________________

Finanszírozás előirányzata nő: 1.000.000.- Ft-tal


c.) Somogyi Béla Általános Iskola:

- dologi kiadás előirányzata nő: 2.000.000.- Ft-tal

_________________________________________________________

Finanszírozás előirányzata nő: 2.000.000.- Ft-tal


Összesen: 5.826.000.- Ft-tal csökken a gazdálkodási tartalék.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Hunyadi utcai Eltérő Tantervű Általános iskola kérelme


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


301/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Hunyadi utcai Általános Iskola részére nem biztosít pótelőirányzatot, egy felhívja az intézmény figyelmét arra, hogy a kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítást szükség esetén kérje.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Megyebálon résztvevők költségeinek biztosítása


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasol a megyebálon résztvevők költségeihez 30e Ft biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a megyebálon résztvevők költségeihez 30e Ft támogatás biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja, és a következő határozatot hozza:


302/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Megyebálon városunkat képviselő elsőbálosok ruhakölcsönzésére és utaztatására 30e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Kórház pótfinanszírozási kérelme


Honfi József polgármester - elismerve az Alkoholellenes Klub vezetőjének tevékenységét - javasolja a pótfinanszírozás jóváhagyását.

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetés készítése során alaposabban meg kell tervezni, hogyan kívánja a Klub működését az önkormányzat támogatni.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 100e Ft biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a kórház pótfinanszírozásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


303/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kórház-rendelőintézet részére 100.000,-Ft pótfinanszírozást biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Kórház-rendelőintézet rekonstrukciója címzett támogatásának pályázata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a konstruktőr vállalja a teljes lebonyolítást, a címzett támogatások elnyeréséhez szükséges dokumentációk elkészítését.

Javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Bebes István képviselőtestületi tag elfogadhatónak tartja az ajánlatot, de nem javasolja az egy helyre történő lekötést.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az általuk benyújtandó szerződésen túl az önkormányzat csak az önrészt vállalja fel.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a pályázatot - az eredményesség érdekében - mihamarabb szükséges benyújtani.


Geosics László képviselőtestületi tag - a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva - javasolja Bebes István országgyűlési képviselő segítségét kérni.


Bebes István országgyűlési képviselő köszöni a bizalmat, de nem ért egyet az egy céghez való ragaszkodással.


Mosonyi András főtanácsos elmondja, hogy nem építő és nem tervező irodáról van szó, a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokat a hivatalon belül is meg lehetne oldani, amennyiben a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezésre állna.

A pályázat benyújtási határideje szűk, az optimális lebonyolító megkereséséig az önkormányzat kicsúszik a határidőből.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


304/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a SZÁMÍT Szövetkezettel történő lebonyolítási szerződés megkötésére és kötelezettséget vállal arra, hogy a kórház rekonstrukció címzett támogatás elnyeréséhez szükséges önerőt - 50 millió forintot - biztosítja.

Határidő: 2000. december 31. (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Hozzájárulás a szakorvosi tevékenység vállalkozás keretében történő ellátásához

Előadó: Dr. Bárány Győző orvos-igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Kórboncnoki tevékenység ellátása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


305/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet korboncnoki tevékenységét illető ellátási kötelezettségét 2001. január 01. és 2001. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Tóth Csaba és Dr. Justin Cooke vállalkozó szakorvosoknak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2001. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvosok által végzett korboncnoki tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó patológus szakorvosoknak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. december 31. • Bőrgyógyászati ellátás


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


306/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet bőrgyógyászati tevékenységét illető ellátási kötelezettségét 2001. január 01. és 2001. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Molnár Anikó vállalkozó szakorvosnak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2001. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett bőrgyógyászati tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó bőrgyógyász szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. december 31.

 • Fül-orr-gégészeti ellátás


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


307/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet fül-orr-gégészeti tevékenységét illető ellátási kötelezettségét 2001. január 01. és 2001. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Beke Árpád vállalkozó szakorvosnak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2001. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett fül-orr-gégészeti tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. december 31. • Szemészeti ellátás


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


308/2000. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet szemészeti tevékenységét illető ellátási kötelezettségét 2001. január 01. és 2001. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Czirfusz Sylvia vállalkozó szakorvosnak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2001. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett szemészeti tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. december 31. • Anaesthesiológiai ellátás


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


309/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet anaesthesiológiai tevékenységét illető ellátási kötelezettségét 2001. január 01. és 2001. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Adefemi Kaka, dr. Aros Attila, dr. Leszkóczi Péter, dr. Veres Rita, dr. Laky Zsolt, dr. Kovács Tamás, dr. Szűcs Gábor, dr. Végvári Adrienn vállalkozó szakorvosoknak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2001. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvosok által végzett anaesthesiológiai tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó anaesthesiológus szakorvosoknak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. december 31. • Pszichiátriai gondozói, valamint Neurológiai szakrendelési feladatok ellátása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


310/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet pszichiátriai gondozói és neurológiai szakrendelési tevékenységet illető ellátási kötelezettségét 2001. január 01. és 2001. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Szanyi Tamás vállalkozó szakorvosnak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2001. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett pszichiátriai gondozói és neurológiai szakrendelési tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. december 31. 1. B. K. L. Kiadó és Reklám Kft. ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az áprilisi ülésen jóváhagyásra került a kiadvány támogatása.

A bizottság saját pénzalapját ajánlja fel, javasolja, annak kifizetéséhez járuljon hozzá a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a Rába és Rába-mente című kötet megjelentetésének támogatását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


311/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális és sport alap tartalékából 100e Ft támogatást biztosít a B. K. L. Kiadó és Reklám Kft. (9700 Szombathely, Hunyadi u. 2.) számára a "Rába" és "Rába-mente" című kötet kiadásához.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Ezredforduló megünneplése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja 150e Ft biztosítását az ezredforduló tűzijátékának megrendezéséhez, mely egy új vállalkozó referencia anyaga lehet.


Honfi József polgármester javasolja a tűzijáték megrendezéséhez a 150e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


312/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gazdálkodási tartalék terhére 150e Ft-ot biztosít a Művelődési és Ifjúsági Központ részére az évezredet búcsúztató tűzijáték megszervezéséhez.

Határidő: 2000. december 27. (átutalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 17 óra 40 perckor bezárja.
K. m. f.


Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester