· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. december 14.következő
letölthető melléklet:

343 kbyte

2000. november 23.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2000. november

23-án megtartott üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Horváth László, Kozó József,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre,

Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon János,

Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi


Igazoltan távolmaradt: Geosics László képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Dr. Szabó Erzsébet városi tiszti-főorvos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend kiegészítését a kábel TV Horvátnádalján történő kiépítéséről szóló előterjesztéssel.

Javasolja továbbá a folyó ügyek e.) és f.) pontjának zárt ülésen történő megtárgyalását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet helyzetéről

Előadó: Dr. Bárány Győző orvos-igazgató


 1. Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodása és a 2001. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Honfi József polgármester 1. Helyi autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolója

Előadó: Horváth Tibor a kuratórium elnöke


 1. Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság részére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Fizető-parkolási rendszer bevezetése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A város vagyongazdálkodása, ingatlangazdálkodása és a Városgondnokság feladatainak felülvizsgálata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Kórház-rendelőintézet élelmezési nyersanyagnormájának megállapítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Orvosi ügyeleti szolgálat kiegészítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Gimnázium udvarán csapadékvíz-elvezetési problémák

Előadó: Mosonyi András főtanácsos


 1. Alsóberki ravatalozó megépítéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Képviselői interpelláció alapján közvilágítás bővítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. "Széchenyi Terv"-ben való részvétel

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai:

 • Városi Televízióért Alapítvány két éves eszközfejlesztési kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

 • Városi Televízióért Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Nagy Gábor a bizottság alelnöke

 • Az 55. számú Batthyány Cserkészcsapat támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

 • Javaslat a kiemelt kulturális és sportegyesületek folyamatos támogatására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

 • Javaslat a mozi vállalkozásba adására irányuló pályázat kiírására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke


 1. Önrész biztosítása a közoktatási intézmények eszközfejlesztési ütemtervének megvalósításához

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Háziorvosi praxisokhoz nyomtatóvásárlása

 • Okmányiroda és a Statisztikai Hivatal részéről átadott pénzeszköz

 • Fogorvosi turbina javítása

 • Céltartalék és gazdálkodási tartalék átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Körmend város Millenniumi napjának programja

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Horvátnádaljai városrész kábeltelevíziós hálózatának kiépítéséhez fedezetbiztosítás

Előadó: Honfi József polgármester


Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


I n t e r p e l l á c i ó k 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy október 27-én, az ülést követő napon tartotta önkormányzatunk a várossá nyilvánítás 756. évfordulóját, mely ünnepség nagyon jól sikerült, jól szervezett.

November 4.-éig szabadságát töltötte.

November 7-én megtartott kistérségi társulás értekezletén a jövő évi programok kerültek megtárgyalásra, valamint az ügyeleti díjak mértékére tett javaslatot a társulás, mellyel kapcsolatosan később kéri a képviselőtestület állásfoglalását.

Honfi József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy november 8-án a határmenti városok találkozóján, 9-én pedig a régiók tanácskozásán - a három kistérségi elnökkel - vett részt, ahol dr. Torgyán József földművelési és vidékfejlesztési miniszter tartott előadást.

Szintén ezen a napon közigazgatási államtitkárok látogattak a városban, akiket Szabó Ferenc alpolgármesterrel és Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökkel fogadott. A látogatás során megtekintésre került a Várkastély, valamint a Cipőmúzeum és a Várkert.

November 10-én részt vett a fúvószenekar munkájának értékelő megbeszélésén, november 14-én Güssing-ből egy faüzem tulajdonosa kereste fel, a volt Ládagyár további lehetőségei iránt érdeklődve.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy november 11-én, Nagykanizsán, az Egészséges Városok Szövetségének konferenciáján vett részt, ahol Körmend város környezetvédelmi helyzetéről tartott előadást.

November 15-én a FATIMEX Kft. képviselőivel egyeztetett.

November 16-án Koch Úr kereste fel Güssingből a biofűtőmű és a megújuló energiák hasznosítása tárgyában.

November 17-én az MSC Hungary Kft. ügyvezetőjével, Peter Royskival találkozott, a cég és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között folyó peres eljárás megbeszélése érdekében.

November 18-án a pinkamindszenti határátkelő megnyitásának elősegítése érdekében Güssing-ben a polgármesterrel folytatott egyeztetéseket, 21-én a KOMPLEXITÁS Kft. képviselői adtak tájékoztatást a Kauz-réti lakások megépítésének jelenlegi helyzetéről.

A lakások értékesítésére vonatkozóan egy társaság szeretne ajánlatot tenni, melyről Honfi József polgármester a későbbiek folyamán tájékoztatja a képviselőtestületet.

November 22-én a VASIVÍZ Rt. közgyűlésén vett részt, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy az árképzésre vonatkozó javaslatot 94,6%-os többséggel fogadta el a közgyűlés.

November 23.-án a MÜLLEX Kft. ügyvezetőjével tárgyalt a 2001. évi hulladékszállítási, hulladékgazdálkodási árakkal kapcsolatosan, melynek eredményeként a költségmegosztásról egy későbbi időpontban külön előterjesztés keretében tájékoztatja a testületet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a 42/2000. számú határozat végrehajtásával kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Beszámoló a Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet helyzetéről

Előadó: Dr. Bárány Győző orvos-igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző orvos-igazgató írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy a 87%.-os össz-kórházi kihasználtság jónak mondható, a megyei adatokat ismerve a legelfogadhatóbb.

A sebészet ágyszám kihasználtsága 75-80%, a szülészet 65-70%, a belgyógyászat 85% körüli.

Az átlagos ápolási nap kifejezetten jó, de sajnálatos a három műszakban dolgozó nővérek bruttó 36-40e Ft-os munkabére.

Kevés a nővér, gondot okoz a szabadságok kiadása, betegségek esetén vissza kell hívni a nővéreket, akik nyújtott munkarendben dolgoznak, melyet pótlékok, helyettesítési pénz kifizetésével próbál dotálni a kórház. A nővérek pluszmunkát nem vállalnak, hiszen ehhez idejük, de energiájuk sincsen. Fenti probléma országos szinten jellemező.

Dr. Bárány Győző orvos-igazgató - ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét - elmondja, hogy a kórház nem számíthat a továbbképzési költségek finanszírozására.

Röviden ismerteti a pontszerzés lényegét.


Horváth László képviselőtestületi tag jónak tartja a beszámolót, a kórház tevékenysége, az elvégzett munka színvonala pedig véleménye szerint kiemelkedő.


Bebes István képviselőtestületi tag a mátrix kórház pályázati lehetőségeire hívja fel a figyelmet, és javasolja, hogy különösen a gép-műszer beszerzési pályázatokon vegyen részt az intézet.

Elismeri az önállósodással járó erőfeszítéseket, hiszen negatív helyzetből kellett a kórháznak elindulnia, bízik benne, hogy a jövőben a továbbképzésekre is kerül anyagi támogatás.


Dr. Szabó Erzsébet tiszti-főorvos felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy elsősorban gazdasági okból került sor a kórház helyzetének beszámolójára, holott elsődleges feladat a szakmai tevékenység megfelelő elvégzése, mely megfelelő gazdasági háttér nélkül lehetetlen.

Szégyen a nővérek bruttó 30-40e Ft-os fizetése, ezért is fontos a hivatástudat erőssége.

A képviselőtestület felé köszönetét fejezi ki a szétválás lehetőségének biztosításáért, és megkéri dr. Bárány Győző orvos-igazgatót, tolmácsolja elismerését és köszönetét a kórház valamennyi dolgozójának.


Dr. Bárány Győző orvos-igazgató megköszöni Bebes István képviselőtestületi tag szavait és elmondja, a továbbképzések költségeit az OEP finanszírozás tartalmazza, ha a kórház ebből ki tudna jönni, nem kellene az önkormányzathoz fordulniuk.

A beszámoló elsősorban pénzügyi szempontokat szem előtt tartva készült, a szakmai értékelést elsősorban a betegek visszajelzése adja.

Kéri a képviselőtestület támogatását, hogy a céltámogatásokhoz, a rekonstrukcióhoz biztosítsa a fedezetet. Nem biztos, hogy a pályázat az első évben sikeres lesz, de szükségesnek érzi annak benyújtását.


Honfi József polgármester köszöni a beszámoló elkészítésében részt vevők munkáját, és elmondja, mióta a kórház önállóan működik, csakis pozitív visszajelzések érkeztek az intézményben folyó tevékenységről. Látható a dolgozók igyekezete, a betegek maximális kiszolgálása.

Köszöni a vállalkozók szponzori segítségnyújtását, és kéri a sikeres működéshez a vezetők jövőbeni hasonló intenzitását.

Ígéri, hogy a képviselőtestület lehetőségeihez képest támogatja a kórház működését, és egyben kéri a pályázatokon való aktív részvételt, a rekonstrukcióhoz szükséges munkák elvégzését, egyeztetését.

Honfi József polgármester köszönetét fejezi ki a Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet valamennyi dolgozójának; erőt, egészséget és jó eredményeket, sikereket kíván.

Javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


251/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kórház helyzetéről szóló beszámolót - az ott dolgozók lelkiismeretes és áldozatkész munkáját elismerve és megköszönve - elfogadja. 1. Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodása és a 2001. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester megállapítja, hogy az önkormányzat intézményeinek működése, ha nehezen is, de biztosított volt, azok működésében nem jelentkezett nagyobb zavar, probléma.

Az év elején jóváhagyott költségvetéshez képest mutatkoznak eltérések, de az intézmények működését illetően külön örvendetes a kórház-rendelőintézet mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményes működése.

Önkormányzati szinten a betervezett vállalkozások, beruházások és fejlesztések is eredményesnek mondhatók, melynek összege mintegy 251 millió forint.

Véleménye szerint a háromnegyed éves gazdálkodás teljesítéséről szóló beszámoló jónak mondható, javasolja annak elfogadását.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja a beszámoló jóváhagyását, valamint az intézményi pénzmaradványok elvonását, és a felmerülő szükséges pénzügyi igények kielégítését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy elsősorban a beruházások, fejlesztések teljesítését tekintette át, vizsgálta felül a bizottság, mely elfogadható.

Aziránt érdeklődik, hogy a területfejlesztési terv összege miért nem szerepel a 6. számú mellékletben, továbbá kifogásolja, hogy némely intézmény eszközbeszerzése - különösen a kis értékű - aránytalanul nagy túllépést mutat, külön megemlítve a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt vagy a Művelődési és Ifjúsági Központot.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a területfejlesztési terv a kistérségi társulás keretében történik, Szentgotthárddal közösen, ezért került be előirányzat módosításként, mely a SAPARD program keretében, az ÁFA összeg fele mértékét tartalmazza.

A kis értékű eszközbeszerzésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy az intézmények pályázatot nyertek, melynek teljesítése megtörtént, de az előirányzat-módosításuk még nem érkezett meg az önkormányzathoz, mely december hónap folyamán kerül rendezésre és a 6. számú táblázatba kerül.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének figyelmét a 6. számú mellékletre és elmondja, hogy a betervezett 1.250e Ft-ból a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 991e Ft-ot használt fel.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke, orvos-igazgató tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kórház OEP finanszírozása a hónap végén realizálódik, mely januári finanszírozást jelent, de a december havi zavartalan működés elkerülése érdekében szerepel az előirányzat-módosítás.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint a felmerülő túllépések miatt szükséges a fedezetbiztosítás az intézmények részére, hiszen a szigorú takarékoskodás mellett a túllépések indokoltak lehetnek.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a számok reálisak, melyek a 10 hónap teljesítését tükrözik, s melyekből a felmerülő gondok láthatók.

Az intézményvezetőkkel további egyeztetésekre van szükség.

Az intézményeket tekintve és írásbeli beszámolót kiegészítve elmondja, hogy a Háziorvosi Szolgálat működése megfelelő, viszont a Gyermek-fogorvosi Szolgálat nem tudja hozni a bevételeket, dologi kiadásai meghaladják az előirányzatot. A várható hiány nagysága 310e Ft.

A Védőnői Szolgálat működését tekintve az OEP finanszírozás jól alakult, mintegy 800e Ft elvonható.

Viszonylag kedvezően alakult az Egészségügyi és Szociális Intézmény működése, annak ellenére, hogy az élelmezési kiadások betervezése túl kedvező - havi szinten mintegy 1.500 - 1.600,-Ft - az elvonható összeg 1 millió forint.

A Bölcsőde dologi kiadásai egy részét a személyi juttatásból fogja fedezni, az élelmezésvezetőnek kifizetett végkielégítéshez a központi költségvetésből mintegy 420e Ft átadására lesz lehetőség.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az I. számú Óvoda működését tekintve elmondja, hogy a központi támogatás fedezetet nyújt a leépítéssel járó költségekre, az elvonható összeg nagysága személyi juttatást tekintve 300e Ft, járulékok 150e Ft.

A II. sz. Óvodánál bevételkiesés jellemző. A háromfős létszámleépítés után az önkormányzat 2,8 millió forintot kap, az intézmény várható bevétele 450e Ft, azonban a túlteljesítés miatt 950e Ft pótelőirányzatra lenne szüksége.

A Batthyányné Coreth Mária Óvoda szintén nem teljesíti a bevételi tervet, a csoportok száma eggyel csökkent, a dolgozói létszám szintén eggyel, személyi juttatásnál elvonható 175eFt, a járulékoknál 83e Ft.

A Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevétele várhatóan 1.500 - 1.600e Ft-tal elmarad, az intézmény feladatcsökkenése miatt az elvonható összeg nagysága 1 millió forint, ellentétben az Olcsai K. Z. Általános Iskola működését tekintve, ahol a többletfeladat miatt 1 millió forint fedezet biztosítása indokolt.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a Somogyi B. Általános iskola bevételeit illetően elmondja, hogy az iskola azt várhatóan teljesíti, kiadások teljesítése a személyi juttatásokat és járulékokat tekintve szintén jónak mondható, ellentétben a dologi kiadásokkal.

Az intézmény karbantartási kerete kicsi, az uszodai javítások - tolózárak, szivattyúk, hajszárítók cseréje - sok pénzbe kerül az iskolának, így kétmillió forint biztosítása indokolt.

A Hunyadi Általános Iskola, a Zeneiskola, a Könyvtár és a Városgondnokság gazdálkodása rendben van, a Nevelési Tanácsadó részére - a Szentgotthárdon ellátandó feladatok miatt - 2280e Ft-ot kell biztosítani, ugyanakkor a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján 300e Ft elvonás indokolt.

A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium a bevételeket várhatóan teljesíti, a dologi kiadásokat a mobilizálható és felesleges vagyontárgyak értékesítésével fedezi.

A Kölcsey F. Gimnázium gazdálkodása - szűkösen - rendben, a Művelődési és Ifjúsági Központ bevételei a tervezett előirányzatot nem haladják meg, a színház működtetésének fűtésrekonstrukciós szüneteltetése révén. Az intézmény gazdálkodása rendben.

A Házkezelőség bevételeit időarányosan teljesítette, a várható teljesítés a Tűzoltóságéval együtt elmarad a tervezett nagyságtól.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a Kórház-rendelőintézet gazdálkodásával kapcsolatosan - az írásos előterjesztést kiegészítve - felhívja a figyelmet, hogy állást kell foglalnia a képviselőtestületnek az önkormányzat által adott - de még vissza nem fizetett - pénzek sorsáról.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy fentiekben elhangzottakat a bizottságok megtárgyalták-e.

Érdeklődik továbbá, hogy a II. számú Óvoda esetén miért nem került megtervezésre a végkielégítés és annak járulékos összege, az óvoda esetében az étkezési boon-ok kifizetése márciustól milyen formában történt.

Ismételten említést tesz a kifizetésekkel kapcsolatos kételyeiről, véleménye szerint a felújításokra kifizetett összegek nem egyeznek.

Hiányolja a bizottságok véleményét az intézmények gazdálkodására vonatkozóan.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke csatlakozik Bebes István képviselőtestületi tag által elmondottakkal, továbbá elmondja, hogy Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője részt vett a bizottsági üléseken, ahol szintén elhangzott, és jelen esetben is tájékoztatja a képviselőtestületet az iskolánál keletkezett 1,5 millió forintos bevételkiesés okáról, melyet a maradvány terhére szeretne pótolni.

Aziránt érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő és Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője által említett egymillió forint a bevételkiesés összegén túl kerül-e elvonásra.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a költségvetésben jóváhagyott tervezési összegek tartalmazzák-e az ÁFA összegét.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, természetesen tartalmazza az ÁFA összeget, és felhívja a figyelmet, hogy a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében az iskolánál a feladatcsökkenése miatt kerül elvonásra az egymillió forint.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy látható az iskola részéről az időarányos teljesítés, és az, hogy a II. félévben nem élte fel a pénzmaradványát, véleménye szerint indokolatlan az elvonás.


Bebes István képviselőtestületi tag a Mátyás király utcai óvodával kapcsolatos túllépésekre keresi a választ.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője Bebes István képviselőtestületi tag kérdésére reagálva elmondja, hogy az óvoda túllépése elsősorban a magastetősítés munkálatai során a vállalkozók által elhasznált vízmennyiségből adódik, mely nagyban megnövelte a költségeket.


Bebes István képviselőtestületi tag megállapítja, hogy az intézmény önhibáján kívül került a jelenlegi nehéz helyzetbe.


Honfi József polgármester a dologi kiadásokkal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója elmondja, hogy saját iskolája esetében heti 22 óráról van szó, nem ért egyet a feladok csökkenésével.


Honfi József polgármester - az intézményvezetőkkel eddigi és a még szükséges egyeztetések alapján javasolja Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője által intézményenként javasolt összegek elvonását, illetve - ahol indokolt - annak biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja, a képviselőtestület foglaljon állást a Kórház-rendelőintézetnek az önkormányzat által átadott pénzek visszafizetésének módjáról, ütemezéséről.


Dr. Bárány Győző orvos-igazgató javasolja a visszafizetendő összeg havi kétmillió forintos részletekben történő visszafizetésének jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Kórház-rendelőintézetnek az önkormányzat által átadott pénzek visszafizetése havi 2 millió forintos nagyságban történjen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester a 2000. évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását a fentiek figyelembevételével javasolja jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


252/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót elfogadja, azzal a feltétellel, hogy az intézményeket érintő elvonásokat és pótfinanszírozásokat az intézményekkel egyeztetni kell, melynek tárgyában a soron következő ülésen foglal állást a képviselőtestület.

A képviselőtestület a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézetnek átadott pénzösszeg visszafizetésének ütemezését havi 2 millió forintban határozza meg.

Határidő: 2000. december 14-i rendkívüli ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
21/2000. (XII. 01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzata és a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 15/2000. (IX. 01.) számú rendelettel módosított 3/2000. számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)
 • 2001. évi költségvetési koncepció megtárgyalása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik, hogy a koncepcióba betervezett kulturális és sport támogatások összege tartalmazza-e a terembérleti díjak mértékét.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a terembérleti díjak mértékének megállapítására az uszoda költségvetésének - a koncepció következő körben történő - megtervezése során kerülhet sor.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a közoktatási főszámokkal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetés jónak bizonyul, azonban az óvodáknál nem a közoktatási törvénynek megfelelően vannak a létszámok, - csoportonként nem jellemző a 2 óvónő + dada - így az intézmények működése nem biztosított, a 4,7 millió forinttal csoportonként nem számolhatunk. A pedagógusok esetén a jövő évben háromféle bérrel kell számolni, megemlítve az ÖNHIKI-s pályázat feltételeit.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az I. számú táblázat működési részének hiányosságaira hívja fel a figyelmet, továbbá sajnálatosnak tartja, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság együttes ülése során derült fény a kollégium kivitelezési költségeinek hiányára.

A 49 millió forintos céltartalék nem elegendő a fejlesztések megvalósításához, elkötelezettsége van az önkormányzatnak a gép-műszer beszerzésre 15 millió forint, kórház rekonstrukcióra 30 millió forint saját erő, továbbá a kollégium 60 millió forintos összege.

Számolni lehet a lakásépítési pályázatban elnyert összeggel.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja, a bizottság írásos véleményét kiegészítve javasolja a polgármestert megbízni a MÜLLEX Kft-vel történő egyeztetések lefolytatásával a díjak mértékét és beszedését illetően, ennek függvényébe javasolja a bizottság a kommunális adó mértékének megállapítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy újabb információkat kapott a képviselőtestület a koncepció elkészítéséhez, gondolva különösen a kollégium kivitelezésének költségeire, mely máris megváltoztatja a koncepciót.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy két intézmény kivételével, valamennyi intézménynél helyszíni bejárásra került sor, melynek alapján megállapítható, hogy a felújításokra betervezett összegek többszörösére lenne szükség.

Ezért a bizottság egy sorrendiséget felállítva a felújításokra vonatkozó javaslatokat összeállítja, mely a következő költségvetési egyeztetésre ismertté válik.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke ismerteti a bizottság koncepcióra vonatkozó javaslatait, külön kiemelve a pótlékok és a ruhapénz mértékét, a bizottság közétkeztetési napok számának meghatározására, valamint az eszközfejlesztésre vonatkozó javaslatát.

A bizottság javasolja a felsőoktatásban tanulók támogatására betervezett összeget az idei évre betervezett 500e Ft kiegészítésével 1 millió forintban megállapítani, melynek szabályzati programját még ki kell dolgozni.

Az ifjúságpolitikai koncepció nem készült el teljes egészében, bizonyos költségeire a december hónapban tartandó ülésen tesz javaslatot a bizottság.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke is kihangsúlyozza, hogy a bizottság pénzügyi szakemberekkel közösen tárgyalta a koncepciót, melynek során felmerült az iparűzési adó turizmusfejlesztésre történő felhasználása, akár a Rába-part korszerűsítésére, akár a játszóterek, stb. fejlesztésére.

Javasolja, hogy a dologi kiadásokat tekintve ne 2,5%-kal, annak kétszeresével számoljon az önkormányzat.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság írásos véleményének jóváhagyásával, és elmondja, hogy a rendszeres rendkívüli juttatások inflációval növelt összege talán elegendő lesz 2001. évben.

Az egészségügyi alapellátást a Családsegítő Szolgálat keretében javasolja biztosítani, az iskolafogászat létszámával egyetért, az iskola-fogorvos és asszisztens működéséhez az önkormányzat ne nyújtson támogatást.

A gondozóház finanszírozásával a bizottság egyetért, ellentétben a kórház-rendelőintézet finanszírozásával. Mint orvos-igazgató tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szeretné a kórházat a jövő évben is nullszaldósan működtetni, és javasolja amennyiben szükséges, az önkormányzat nyújtson támogatást a működtetéshez.

Felhívja a figyelmet, hogy az OEP költségvetése sem készült el ez idáig, felülvizsgálatra szorul a fekvőbeteg ellátás finanszírozása.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetértve a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményező javaslatával a vállalkozók kommunális adójának mértékét javasolja növelni, ellentétben a lakossági kommunális adó mértékével.

A gépjárműadó mértékének megemelését szintén javasolja, és elmondja, amennyiben az emelést a képviselőtestület jóváhagyja, szükséges a bevétel kihatását részben nevesíteni, gondolva, pl. az utak korszerűsítésére.

Érdeklődik a bevétel-növekedés kihatásának mértéke iránt, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ennek nagysága 4 millió forint körüli.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért - jelenlegi formájában - a konyhák vállalkozás keretében történő működtetésével, továbbá külön kihangsúlyozza a tornacsarnok álmennyezetének szükséges felújítását. Javasolja ennek megvalósításához, nyújtson be pályázatot a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság, és az önkormányzat az ehhez szükséges önrészt biztosítsa.

Külön említést tesz továbbá a felsőoktatásban tanulók támogatásáról.


Kozó József képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a már korábban javasolt frakciók általi, a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos egyeztetésre nem került sor.

Érdeklődik továbbá, hogy a kulturális, szabadidő és sport bizottság, valamint az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság által tett javaslatok mennyiben változtatják meg a koncepciót, annak ellenére, hogy utóbbi elnöke önmérsékletet tanúsít, melyre mindenki részéről szükség lenne.

Véleménye szerint fenti javaslatokkal a működési hiány nagymértékben nő, mértéke konkrétan nem ismert, így nehéz a költségvetési koncepciót jóváhagyni.

Szükséges a kötelező és vállalt feladatok áttekintése, egyébként a költségvetést nem tudja a képviselőtestület jóváhagyni.

Meggondolásra javasolja a lakossági kommunális adó megemelésének kérdését, és a MÜLLEX Kft-vel ez idáig lefolytatott egyeztetések alapján érdeklődik a szolgáltatási díjak iránt.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, amennyiben sikerül kompromisszumos megoldásra jutni a kft-vel a költségek megoszlásáról, azt ismerteti a képviselőtestülettel.

Egyetért a lakossági kommunális adó jelenlegi mértékének nagyságával.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja, a bizottság véleményét tolmácsolva tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a most megemelt adó esetén van visszalépésre lehetőség, ellentétben a január hónap folyamán megemelt adóval.


Honfi József polgármester jelen ülésen nem javasolja az adók mértékének megállapítását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a kollégium megvalósításának költségeivel kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre reagálva Mosonyi András főtanácsos elmondja, hogy 53 millió forint + 3 millió forint a tervezési költségekre került betervezésre.


Honfi József polgármester elmondja továbbá, hogy az idei évre 3.370e Ft került betervezésre a tervezési előkészítő munkákra, melyhez egyéb költségek is járulnak, a 53 millió forint kiviteli költséget javasolja 56 millióra növelni, és betervezni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Bebes István képviselőtestületi tag - a gépjárműadó többletbevételének az utak karbantartására fordítandó - javaslatát örvendetesnek tartja, hiszen így több fedezet fordítható a felújításokra.

Honfi József polgármester javasolja az intézmények előirányzatainak rendezését, javasolja feladatelmaradás esetén az elvonás, ahol szükséges a pótelőirányzat biztosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a bevételek növelése esetén az idei várható teljesítés 10%-os emelésének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a gépjárműadó 600,-Ft-ról, 800-,-Ft-ra történő emeléséből befolyó többletbevételt az utak karbantartására nevesíteni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 ellenszavazat mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a vállalkozók kommunális adójának mértékét 1.500,-Ft-ról 2.000,-Ft-ra emelni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a lakossági kommunális adó mértékét a MÜLLEX Kft-vel lefolytatott tárgyalások függvényében állapítsa meg a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a dentálhygiénes foglalkoztatását a védőnői szolgálat keretében lássa el.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az önkormányzati ingatlan ingyenes biztosítását háziorvosok részére, elutasítja azonban a működési kiadásokhoz történő hozzájárulást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az egészségügyi alapellátást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működtetni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője nem ért egyet a javaslattal, javasolja, hogy jelenlegi formájában működjön az alapellátás.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy az alapellátás pénzügyi rendszere kidolgozás alatt áll, a GAMESZ annak idején pluszlétszámot kapott a feladatok ellátására, javasolja ebben a kérdésben a későbbiek folyamán történő állásfoglalást.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az egészségügyi alapellátás működéséről egy későbbi időpontban, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó koncepciót további kidolgozásra javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság konyhák vállalkozásba adására vonatkozó a.) változatának elfogadását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a kötött normatíva szerint nem mindegy mikortól történik a vállalkozásba adás.

Javasolja azt június hónap végével, ez mintegy 5 millió forintot jelent az önkormányzat számára, tekintettel, hogy 50 dolgozó kéthavi béréről van szó.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy intézményi szinten ez máshogy néz ki, a 74 millió forintot 82 millióra emelte a bizottság, ezt tartalmazza az a.) változat.


Honfi József polgármester javasolja a konyhák vállalkozásba adását az a.) variáció jóváhagyásával.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester a tűzoltóság működéséhez a központi támogatáson kívül nem javasol további támogatást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester a kórház-rendelőintézet működéséhez csak végszükség esetén javasolja a finanszírozás biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslatainak tudomásul vételét, kiegészítve azzal, hogy a fejlesztési kiadások megtervezése során a rekonstrukciós céltámogatási tervvel kapcsolatosan a városfejlesztési és környezetvédelmi, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság együttesen tegyen javaslatot.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a lakossági kommunális adó emelését nem beszámítva, mintegy 84 millió forint nagyságú a költségvetési hiány mértéke.


Honfi József polgármester javasolja az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai közül elsőként szereplő kötelező pótlékok - közalkalmazotti pótlékalap 20%-ának - mértékére vonatkozó javaslatot jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók ruhapénzének összegét egységesen 10e Ft-ban megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az étkeztetési bevételi terv megfogalmazásakor 175 főzési nappal számoljon a képviselőtestület, ellentétben a kötelező tanítási napok számával.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 4-6.) pontban foglaltakat visszavonja.


Honfi József polgármester javasolja az ütemtervben megfogalmazott 2001. évi eszközbeszerzésekre 5 millió forint biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 8. és 10. pontban megfogalmazottakra vonatkozóan későbbi állásfoglalást javasol.


Honfi József polgármester javasol a felsőoktatásban tanulók támogatására - az idei fel nem használt 500e Ft-ot kiegészítve - 2001. évben 1 millió forint jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester a kulturális, szabadidő és sport bizottság 1.) javaslatában foglaltakkal egyetért.

A javaslatok 2.) pontjában foglalt városi könyvtár csapadékvíz elvezetésének, valamint a Művelődési és ifjúság Központ karbantartási, felújítási problémáinak felülvizsgálatával javasolja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot megbízni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy az intézmények részére - Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Könyvtár részére - teremtsen pályázati alapot a képviselőtestület, mintegy félmilliós keretösszeget meghatározva.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint valamennyi intézménye részére pályázati alapot kellene teremtenie az önkormányzatnak.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője egyetért Kozó József képviselőtestületi tag által javasoltakkal, tekintettel az önkormányzattal kötött szerződésekre.

Javasol hárommillió forint jóváhagyását pályázati alapként.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasol a színházi előadások fogadásához 200,-Ft/állandó lakos összeget - mintegy 2,5 millió forintot - jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasol a színházi előadások támogatásaként mintegy 2,5 millió forint összeg biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a befolyt idegenforgalmi adóból mintegy 800-900e Ft-ot a turizmus fejlesztésére nevesíteni.


Honfi József polgármester javasol turisztikai fejlesztésekre 800-900e Ft nagyságú összeget nevesíteni az idegenforgalmi adóból.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a vagyongazdálkodási kft-t 6 millió forintos készpénzzel. Az apport nagyságát egy későbbi időpontban javasolja meghatározni.


Honfi József polgármester javasol 6 millió forint készpénz betervezését a gazdasági társaság alapításához.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a közoktatási törvény előírásainak megfelelően történjen a költségvetési koncepció összeállítása.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester fenti javaslatokat összegezve elmondja, hogy a költségvetési hiány nagysága mintegy 90-100 millió forint körüli, javasolja a hiány összegét 82 millió forintban meghatározni, és a költségvetési koncepciót ennek megfelelően jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester fentiek figyelembevételével javasolja a 2001. évi koncepció jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


253/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi költségvetési koncepciót az alábbiak figyelembevételével készíti:

 • A bevételek nagyságát az idei várható teljesítés 10%-os emelésével határozza meg,

 • A gépjárműadó mértékét 600,-Ft-ról 800,-Ft-ra emeli, az emelésből származó többletbevételt az utak karbantartására fordítja

 • A vállalkozók kommunális adójának mértékét 1.500,-Ft-ról 2.000,-Ft-ra emeli,

 • A lakossági kommunális adó mértékét a MÜLLEX-Körmend Kft-vel lefolytatott egyeztetések függvényében állapítja meg,

 • a dentálhygiénes foglalkoztatását a védőnői szolgálat keretében látja el,

 • a vállalkozó orvosok részére az önkormányzati ingatlant továbbra is bérmentesen biztosítja, de a működési költségekhez (takarítás, közüzemi díjak) nem járul hozzá,

 • Az egészségügyi alapellátási feladat hovatartozásáról az egyeztetések lefolytatását követően foglal állást,

 • Jónak tartja a közoktatás területén a feladathoz kapcsolódó tervezést (csoport, osztály) tekintettel a közoktatási törvényben foglaltakra,

 • A konyhák vállalkozásba adását szorgalmazza amiatt, hogy a racionalizálásra vonatkozó döntés az eddigieket ismerve nem valósulna meg, a vállalkozásba adásig az étkeztetési feladat-ellátást változatlan állapotban hagyni,

 • A tűzoltóság működéséhez az önkormányzat a központosított támogatáson kívül további hozzájárulás nem biztosít,

 • A kórház-rendelőintézet működéséhez finanszírozás biztosítását - végszükség esetén - biztosít,

 • Az étkezési bevételi tervet 175 főzési nappal számolva határozza meg,

 • Intézményekben várható karbantartási munkák elvégeztetésére - a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda helyszíni bejárása és rangsorolt szakvéleményét figyelembe véve - az előző évihez hasonló keretösszeget állapít meg,

 • Az ütemtervben megfogalmazott 2001. évi eszközbeszerzésekre az 5.000e Ft önrészt biztosít,

 • A felsőoktatásban tanuló rászoruló fiatalok támogatására 2001. évben 1 millió forint alapot hoz létre,

 • Pályázati alapként az intézmények számára hárommillió forintot tervez,

 • Kulturális és sporttámogatásra 25.000e Ft-ot, terembérleti díj támogatására 7.100eFt összeget különít el,

 • Turisztikai fejlesztésekre 800-900e Ft összeget nevesít az idegenforgalmi adóból,

 • A vagyongazdálkodó gazdasági társaság megalakításához - felhalmozási kiadásként - 6 millió forintot betervez.

 • A költségvetési hiány mértékét 82 millió forintban határozza meg,

Határidő: 2001. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Helyi autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés, és a rendelet-tervezet jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag a viteldíjak, illetve a kedvezmények igénybevételével kapcsolatosan a lakosság megfelelő tájékoztatására hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester és Pemmer István a kft. képviseletében a felvetettekre reagálva elmondja, hogy a kedvezményeket a 6. életévüket be nem töltött gyermekek, a városban tanuló nappali tagozatos diákok, a 70. életévüket be nem töltött nyugdíjas állandó körmendi lakosok, a rokkantsági nyugdíjban, illetve rendszeres szociális ellátásban részesülők vehetik igénybe.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Pemmer István képviselő ad kielégítő választ.


Honfi József polgármester javasolja a helyi autóbusz közlekedés viteldíjainak megállapításáról szóló rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


22/2000. (XII. 01.) számú rendelet:


A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjainak megállapításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)254/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. 2000. január 01.-jétől szociális támogatásként utazási hozzájárulást

biztosít:

a.) a település nevelési, oktatási intézményeiben tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára az intézmény igénybejelentése alapján,

b.) a Körmenden állandó lakcímmel rendelkező lakosok közül a 287/1997. (XII. 29.) Kormányrendelet 25-26. §-a értelmében az arra jogosultaknak, aki ezt írásban igényli.

2.) A támogatást az önkormányzat igény szerint folyósítja.

3.) A támogatás mértéke a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedésben érvényes kedvezményes bérlet ára.

4.) A támogatás igénybevétele nem zárja ki más támogatási forma igénybevételét.

A képviselőtestület a 214/2000. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolója

Előadó: Horváth Tibor a kuratórium elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Horváth Tibor a kuratórium elnöke kiegészítésül elmondja, hogy a DADA program kiegészítéseként a kábítószer fogyasztás miatt drogellenes diszkó megrendezését tervezik az iskolák körében.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva - a szükséges korrekciók megtörténte után - javasolja a beszámoló elfogadását.


Honfi József polgármester - megköszönve a kuratórium tevékenységét - javasolja a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolójának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


255/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolóját elfogadja. 1. Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság részére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke írásos beszámolóját kiegészítve a fellebbezések számára vonatkozóan tesz helyesbítést.


Honfi József polgármester javasolja az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság részére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


256/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság részére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke - a bizottsági ülésen elhangzott hosszas vita lefolytatását követően - a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


23/2000. (XII. 01.) számú rendelet:


A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a két bizottsági tagsággal rendelkezők hiányzásaira vonatkozóan a tévedések elkerülése érdekében javasolja a rendelet módosítását.


Kozó József képviselőtestületi tag az SZMSZ módosítására vonatkozóan ismételten felveti a koncepció során megfogalmazott kifogását, melyre a frakciók részéről nem került sor.

Véleménye szerint szükséges a képviselőtestület tevékenységére vonatkozó rendelkezések áttekintése, bizonyos kérdések átgondolása, melyre a december hónap folyamán sort kell keríteni, az MSZP frakció egyéb, önálló indítvánnyal él az SZMSZ módosítására vonatkozóan.


Bebes István képviselőtestületi tag szükségesnek érzi jelen rendeletmódosítás jóváhagyását, tekintettel a több bizottsági tagsággal rendelkező képviselőtársakra.

Nem támogatja a bizottságok számában történő változtatást, ez csak a megszokott, normális működést zavarná.


Honfi József polgármester javasolja a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazat, 2 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.
 1. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a polgármesteri hivatal ügyrendjének módosítását jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


257/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 133/1999. számú határozatával jóváhagyott "Körmend város Polgármesteri Hivatalának ügyrendjét" a mellékletnek megfelelően módosítja.

Határidő: azonnal, illetve az előterjesztésben foglaltak szerint

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (a módosítás átvezetéséért)
 1. Fizető-parkolási rendszer bevezetése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke nem javasol jelen ülésen konkrét állásfoglalást a fizető parkolási rendszerről, hiszen a leendő gazdasági társaság feladata lesz annak működtetése.


Dr. Tóth Miklós jegyző is felhívja a figyelmet, hogy ennek alapján készült az előterjesztés, különböző variációkat tartalmazva.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a díjtétel táblázat a jegyzővel egyeztetve készült.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság ülésén több kérdés merült fel, többek között hiányolja a rendelet-tervezetből a kerékbilincs használatára vonatkozó rendelkezéseket.

De pontosításra szorul a mozgáskorlátozottak parkolási lehetőségei, a bizottság javasol a mozgáskorlátozottak részére a parkolást illetően a teljes körű kedvezmény biztosítását.

Kérdéses a parkolók üzemeltetésének gazdája: városgondnokság vagy a gazdasági társaság.

A bizottság a 6. §. (3.) bekezdésre vonatkozóan a b.) variáció jóváhagyását javasolja, valamint a Városgondnokság keretén belül egy fő alkalmazását az ellenőrzések elvégzésére.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva a fizető parkolási rendszer működtetését a megalakuló gazdasági társaság feladatként kellene a későbbiek során konkretizálni.


Horváth László képviselőtestületi tag érdeklődik, készült-e előzetes felmérés az üzemeltetés várható eredményeiről, mekkora bevétel várható.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasol a hivatal által fenntartott gépkocsik, a háziorvosok részére, a sürgősségi betegellátást végző gépkocsi részére bérlet kibocsátását.

A mozgáskorlátozottak részére biztosítani kell a kijelölt parkolóhelyeket.

Érdeklődik továbbá, mit lehet tenni, hogyan lehet eljárni a nem fizető külföldi állampolgárokkal szemben.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet a megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépkocsik részére biztosított parkolási előnyökről, lehetőségekről.


Honfi József polgármester jelen ülésen nem javasolja a rendelet jóváhagyását. Javasolja annak elfogadását a fentiekben elhangzottak figyelembevételével, egy későbbi egyeztetés során jóváhagyni.

Nyilvánítsa ki a képviselőtestület a fizető parkolási rendszer bevezetését, melynek ellátása a megalakítandó gazdasági társaság feladata lesz.

A parkolási rendszer bevezetésének határideje a gazdasági társaság megalakításának időpontja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, amennyiben nem hatósági személyként működik, feljelentés jöhet szóba a bírságolás módját illetően.

Amennyiben a gazdasági társaság működteti a fizető-parkoló rendszert, alkalmazottai jogosultak a bírságolási eljárásra.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy állást kell foglalnia a képviselőtestületnek, hatósági vagy polgári módon történik a fizető-parkolás működtetése. Kiegészítésül elmondja, hogy a szabálysértési törvény előírásai között szerepel, mikor jogosult a közterület-felügyelő a bírságolásra.

Külön említést tesz a külföldi állampolgárokkal szembeni bírságolás módjáról és lehetőségéről.


Honfi József polgármester - az elhangzott véleményeket figyelembe véve - nem javasolja a parkolási rendszerről szóló rendelet jóváhagyását.

Javasolja a képviselőtestületnek, nyilvánítsa ki, elviekben értsen egyet a fizető parkoló-rendszer bevetésével, mely a megalakítandó gazdasági társaság feladata lesz.

Határidőként javasolja a gazdasági társaság megalakításának időpontját.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


258/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért a fizető parkoló-rendszer Körmend városban történő bevetésével egyetért.

Határidő: a gazdasági társaság megalakításának időpontja

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A város vagyongazdálkodása, ingatlangazdálkodása és a Városgondnokság feladatainak felülvizsgálata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság együttes ülésen tárgyalta a város vagyongazdálkodásának kérdését, miszerint az alábbi közös álláspontra jutott a két bizottság:

 1. 9 szavazattal, 4 tartózkodás mellett javasolja a gazdasági társaság megalakítását,

 2. szükségesnek tartja - szintén 9 szavazattal, 4 tartózkodás mellett - a két bizottság az alapító okirat mielőbbi megszerkesztését,

 3. 10 szavazat, 3 tartózkodás mellett a bizottság javasolja, hogy a gazdasági társaság ügyvezetőjének kiválasztásához, kinevezéséhez pályázat kerüljön kiírásra,

 4. A pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság jelenlévő tagjai tudomásul veszik, hogy az üzleti tervet a leendő ügyvezető készíti.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint szükséges, hogy az üzleti terv rendelkezésre álljon, azonban ez sértené a belépő ügyvezető munkáját.

Felhívja a figyelmet a könyvvizsgáló szakértő által elkészített véleményre, és a 16. oldalon megemlített törzstőke és apport nagyságát illetően javasolja a gazdasági társaságot 6 millió forintos készpénzzel és 14 millió forint nagyságú eszközértékkel megalakítani.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a vagyongazdálkodási társaság működési formájával egyetért, azonban kételyét fejezi ki, amiért az ellátandó konkrét feladatok nem ismertek.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a két bizottság véleményével. Szükséges a megfelelő jogi háttér biztosítása, javasolja a két bizottság állásfoglalásainak jóváhagyását.

Javasolja a polgármestert, a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökét az önkormányzat jogi képviselőjével történő egyeztetések lefolytatásával megbízni a gazdasági társaság, az alapító okirat elkészítése érdekében, melyek alapján a képviselőtestület újratárgyalhatja a vagyongazdálkodás kérdésének további pontosítását.

Szükséges a társaságalapítás megfelelő körülményeinek meghatározása.


Horváth László képviselőtestületi tag elfogadhatónak tartja az elkészült véleményezés és a bizottságok javaslatinak jóváhagyását.

Érdeklődik azonban, hogy az elhangzott alapítói vagyonból elláthatók-e a szükséges feladatok, gondolva, pl. a szükséges erdőtelepítésre.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint - az elhangzott vélemények alapján - rengeteg a nyitott kérdés, mely megoldásra vár.

Elképzelhető, hogy 51-49%-os arányban nem kizárólag önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alakuljon, egy vállalkozás, cég a társaság partnere lehet.

További egyeztetések szükségesek.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a Házkezelőség és a Városgondnokság jelenlegi állományának foglalkoztatására kérdez rá.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza a feladatok ellátásának szükségességét, és elmondja, hogy a gazdasági társaság vezetője lesz jogosult és felelős a feladatok ellátásáért, a társaság működtetéséért, akinek kinevezése pályázat útján történik.

Egyetért az alapító okirat elkészítésének szükségességével.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a két bizottság együttes javaslatait és a könyvvizsgáló szakértő véleményének 16. oldalán megfogalmazott kérdéseit figyelembe véve javasolja a gazdasági társaság megalakítását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatait és a könyvvizsgálói szakvéleményben megfogalmazottakat figyelembe véve, melyet további egyeztetések lefolytatását követően, a januári ülésen javasol jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
259/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökét, egyeztessen az önkormányzat jogi képviselőjével a város vagyongazdálkodása, ingatlangazdálkodása érdekében létrehozandó gazdasági társaság alapító okiratának megalkotása érdekében, figyelembe véve a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatait, valamint a könyvvizsgáló által elkészített vizsgálati dokumentációt.

Határidő: 2001. januári ülés ideje

Felelős: Honfi József polgármester 1. Folyó ügyek

 1. Kórház-rendelőintézet élelmezési nyersanyagnormájának megállapítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja kórház élelmezési nyersanyagnormáját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


260/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Kórház-rendelőintézet élelmezési nyersanyagnormáját 2000. december 01-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- beteg élelmezés: nettó 312,-Ft bruttó 350,-Ft

- alkalmazotti ebéd: nettó 134,-Ft bruttó 150,-Ft

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester 1. Orvosi ügyeleti szolgálat kibővítése és fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a pénteki napokon történő továbbképzések miatt nem megfelelő az ügyelet ellátása, ezért is javasolja az előterjesztésben meghatározott ügyeleti díj havi összegének emelését.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja az ügyeleti díjak mértékének emelését.


Honfi József polgármester javasolja az orvosi ügyeleti szolgálat Ft/fő/hó összegének megemelését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


261/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az állandó orvosi ügyelet költségeinek fedezetére a Vas megyei Mentőszervezet részére 2001 január 1-jétől 14,60 Ft/fő/hó összeget biztosít.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. december 10. (kiértesítésre) 1. Gimnázium udvarán csapadékvíz elvezetési problémák

Előadó: Mosonyi András főtanácsos

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mosonyi András főtanácsos az 1. változatban megjelölteket javasolja jóváhagyni, mind műszakilag, mind a karbantartási költségeket tekintve.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az 1. variációban leírtak jóváhagyását, a jövő évi költségvetés terhére.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kétségét fejezi ki a Fertő-Hanság Nemzeti Park hozzájárulásának megadását illetően.


Honfi József polgármester javasolja a gimnázium csapadékcsatorna átépítését az előterjesztés 1. változatában megfogalmazottak szerint, melynek fedezetét 2001. évi költségvetés terhére javasolja biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


262/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsey F. Gimnázium udvarán lévő csapadékcsatorna átépítésére a 2001. évi költségvetés céltartaléka terhére az előterjesztés 1. változata szerint 1.224e Ft építési és 150e Ft tervezési összeget biztosít.

Határidő: 2001. évi költségvetési koncepció készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Alsóberki ravatalozó megépítéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mosonyi András főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy három árajánlat érkezett a ravatalozó kisebb épületként történő megépítésére vonatkozóan, melyek lényegesen magasabb összeget tartalmaznak az eredetileg jóváhagyott összegnél.

A beérkező 3. ajánlat hiányos, értékelésre nem alkalmas, javasolja a jövő évi költségvetés terhére 800e Ft jóváhagyását, így a ravatalozó kivitelezésre kerülhet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a többletfedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja az alsóberki ravatalozó megépítéséhez a többletfedezet biztosítását a 2001. évi költségvetés terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


263/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alsóberki temetőben megépítésre tervezett "ravatalozó" megépítéséhez a 2000. évi költségvetésben elfogadott összegen felül a 2001. évi költségvetésében megtervezi a még hiányzó 800e Ft-ot.

Felhívja a pénzügyi irodát, hogy a 2001. évi költségvetés összeállításánál, mint vállalt kötelezettséget tervezze be a befejezéshez szükséges összeget.

Felhatalmazza a műszaki iroda vezetőjét, hogy a szerződét a kivitelezővel megkösse.

Határidő: 2001. évi költségvetés elkészítésének ideje

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Képviselői interpelláció alapján közvilágítás bővítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Várudvar közvilágításának kiépítése


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva olcsóbb megoldást javasol a Várkastély közvilágításának kiépítéséhez.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva és egyetértve a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményével szintén olcsóbb megoldást javasol a közvilágítás megvalósításához.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke, mint muzeológus tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy rendelkezésre állnak fényképek a vár egykori világításáról.

Véleménye szerint az épületre elhelyezett kandeláberekkel kevesebb fedezetből megoldható a Várkastély és udvarának közvilágítása.


Horváth László képviselőtestületi tag a tulajdonviszony iránt érdeklődik, melyre Honfi József polgármester ad kielégítő választ.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a testület tagjainak figyelmét, hogy több éve húzódó problémáról van szó, a Kincstári Vagyonigazgatóság és a Cipőgyár vezetőségének megkeresését is javasolta a költségek viselése érdekében, mely elmaradt.

Kihangsúlyozza továbbá, hogy nem a kollégiumról van szó, elsősorban a vagyonvédelem szempontjából szükséges a közvilágítás biztosítása, de szégyen a jelenlegi elhanyagolt terület.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a városnak több elhanyagolt területe van, ahol a közvilágítás korszerűsítése szükséges, nem fordíthat az önkormányzat csak a Várudvar közvilágítására hatmillió forintot.


Szabó Ferenc alpolgármester egyetért Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének javaslatával az épületen történő kandeláberek elhelyezésével, az épület homlokzatának, valamint a várudvar megvilágításával a közvilágítás biztosítását


Honfi József polgármester javasolja a Várudvar közvilágításának kiépítését, akár a kastélyról készült egykori fotók felülvizsgálatával, egy olcsóbb kivitelezés útján megvalósítani, mellyel javasolja a műszaki és városgazdálkodási irodát megbízni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


264/2000. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete Kozó József képviselő által a Várkastély - déli-udvar körüli (Cipőgyár, Kincstári Vagyoni Igazgatóság) - közvilágítás kiépíttetését sürgető interpellációs felvetésre felhatalmazza a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a várkastély - egykori megvilágítását szem előtt tartva - közvilágítására dolgozzon ki gazdaságos megoldást, melynek ismeretében biztosítja annak költségfedezetét a 2001. évi költségvetésében.

Felhatalmazza a polgármestert, folytasson egyeztetéseket a Cipőgyár és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezetőivel a közvilágítás-kiépítés költségeinek viselése érdekében

Határidő: 2001. január 31.

Felelős: Honfi József polgármester
Németh Attila műszaki irodavezető
 • ADA Bútorgyár melletti kereszteződés közvilágításának kiépítése


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az előterjesztésben megjelölt összegben nem javasolja a közvilágítás kiépítését.

Javasolja a költségek viselése érdekében a környék cégeinek - OLIP, ADA, Keverőüzem - vezetőit megkeresni.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az üzemek vezetőinek megkeresése már megtörtént, az eredménnyel nem járt, melyet újra megkísérelhet az önkormányzat.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


265/2000. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, folytasson egyeztetéseket - ADA Bútorgyár körüli - közvilágítás kiépíttetéséről, részbeni költségátvállalásáról az OLIP, az ADA Hungária Kft, valamint a Keverőüzem vezetőivel.

A képviselőtestület a beruházás költségfedezetét az egyeztetések függvényében a 2001. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2000. január 15. (az egyeztetések lefolytatására)

Felelős: Honfi József polgármester 1. "Széchenyi Terv"-ben való részvétel

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


266/2000. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy részt vesz a "Széchenyi Terv" pályázatán.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a "Széchenyi Terv" Innovációs Programirodával a kapcsolatot felvegye.

Határidő: a pályázat kiírása szerint

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

 • Városi Televízióért Alapítvány két éves eszközfejlesztési kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke, a városi TV kuratóriumának elnöke felhívja a figyelmet, hogy a városi TV nem azonos a PJT-vel, hiszen a lakossági befizetések itt nem jelennek meg. A műsorok elkészítéséhez nem megfelelő a technikai felszerelés, azonban az "élő történelem" nem mindegy hogy milyen minőségben jut el a nézőkhöz. A kézi vágás kiküszöbölése szempontjából szükséges az előterjesztésben megnevezett editáló rendszer megvásárlása, és az ehhez szükséges fedezet biztosítása.

A kábeltelevízió 3200 lakásba került bevezetésre, ez a lakott lakások számának 76%-a.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva az editáló rendszer beszerzését javasolja, a videomagnó megvásárlását nem.


Szabó Ferenc alpolgármester, mint a kuratórium tagja felhívja a figyelmet, hogy érezhető az új stábbal működő tv műsorainak minősége, továbbá elmondja, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a város híreinek közlésére.

Javasolja a szükséges fedezet biztosítását mind az editáló, mind a videomagnó beszerzéséhez.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az alapítók személye iránt érdeklődik, melyre Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kielégítő választ ad.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az alapítók személye iránt érdeklődik, továbbá felveti a kérdést, nem merült-e fel külső tőkebevonása a kuratórium körében. Véleménye szerint a reklámtevékenységből befolyt összegen kívüli önkormányzati támogatásokból nem működhet az alapítvány.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt évben megtörtént a beszámoló a kuratórium működéséről, a három alapító személy szóba került, továbbá a testület foglalkozott az alapítvány KHT-vá alakításának lehetőségeiről.

Az alapítvány 150 belépő alapítóval, hárommillió forintos tőkével indult. A mai modern kamerák, felszerelésekhez, a mai, megfelelő színvonalú stáb működtetéséhez, a 6-7 éves műszerek cseréjéhez szükséges az önkormányzat támogatása.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja az 1.-2.) pontban foglaltak jóváhagyását és fedezetbiztosítását, a 980e Ft-ot az idei, a 606e Ft-ot a jövő évi költségvetés terhére.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával, tekintettel, hogy a jövő évi költségvetés még nem került jóváhagyásra.

Javasolja, a jövőre vonatkozóan a kuratórium gondolja át a működését, véleménye szerint is szükséges a külső tőke bevonása.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért az alapítvány KHT-vá alakításáról, hiszen a média törvény ezt előírja.

Érdeklődik, hogy az előterjesztésben megjelölt összeg biztosítása a kulturális és sport támogatások terhére történik-e.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint egy közszolgálati funkciót ellátó magán alapítványról van szó.

Szintén aziránt érdeklődik, hogy az alapítók megkeresésére történt-e intézkedés.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat, mint csatlakozó tag szerződést kötött a városi TV-vel.

Elmondja, hogy a videomagnó megvásárlásához szükséges fedezetkülönbözetet a Városi TV vállalja.

Javasolja az előterjesztés jóváhagyását és a fedezetbiztosítást.


Csihar Tamásné a Városi TV munkatársa tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az alapítvány 1992. óta működik. A tévénézők megszokták az adások sugárzását, és elvárják annak magas színvonalon történő biztosítását.

A televízió munkatársai lelkesen - főállásuk mellett, minden idejüket feláldozva - végzik munkájukat.

Elmondható, hogy műsoronként 30 ember kerül meghallgatásra, a televízión keresztül bemutatásra, így ez is bizonyítja a műsorok sokszínűségét.

Kéri a fedezetbiztosításának jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a 980e Ft biztosítását az idei évi költségvetés céltartaléka terhére, a videomagnó megvásárlásához szükséges 606.250,-Ft-ot a jövő évi költségvetés terhére biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


267/2000. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a 2000. évi költségvetés céltartaléka terhére 980eFt fedezetet biztosít a Városi Televízióért Alapítvány részére 1 db számítógépes editáló és feliratozó rendszer (SNSRT 2000 IDEBoxx) beszerzéséhez

 2. A Városi Televízió eszközfejlesztésére 2001-ben költségvetési rendeletében 606.250e Ft-ot elkülönít.

Határidő: 2000. december 15. (1. pontra)

2001. évi költségvetés készítésének ideje (2. pontra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Városi Televízióért Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Nagy Gábor a bizottság alelnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja, a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a támogatás jóváhagyását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az öttagú bizottságból - két tag távolléte miatt - 3 fő javasolja a fedezetbiztosítást.

Kihangsúlyozza továbbá, hogy a szeptember hónapban megtartott kuratóriumi ülésen elhangzott, hogy a kuratórium az idei évben további önkormányzati támogatást nem igényel. Mi változott azóta?


Honfi József polgármester javasolja a támogatási kérelem jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el, és a következő határozatot hozza:


268/2000. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Televízió december havi működtetésére nem biztosít támogatást. • 55. számú Batthyány Cserkészcsapat támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője elviekben támogatja, és javasolja a cserkészcsapat kérelmének támogatását.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet a 203/1992. számú határozatban foglaltakról.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint fenti határozatban foglaltak alapján tisztázatlan jogi viszonyról van szó.

Érdeklődik, lehet-e fenntartója a cserkészcsapatnak az önkormányzat.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy elvi döntésről van szó.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint több civil szervezet részéről is felmerülhet a fenntartói igény.

2001. évi költségvetés hiányában, elviekben javasolja a kérelem támogatását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a támogatás összegének jóváhagyását 2001. január hónapban, a költségvetés ismeretében újratárgyalni.


Honfi József polgármester javasolja a cserkésztalálkozó megrendezését elviekben támogatni, a támogatás összegéről a költségvetés ismeretében foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


269/2000. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 55-ös sz. Batthyány Cserkészcsapat kérésére a 2001. évi "Nagy tavaszi cserkésztalálkozót" a Jubileumi év rendezvényvényeinek sorába felveszi, azt elviekben támogatja.

A képviselőtestület a támogatás mértékéről a 2001. évi költségvetés ismeretében foglal állást.

Határidő: 2001. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Javaslat a kiemelt kulturális és sportegyesületek folyamatos támogatására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


270/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kiemelt kulturális és sportegyesületek részére a kulturális, szabadidő és sport bizottság által javasolt mértékben, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően nyújt támogatást 2001. március 31-ig.

Határidő: 2001. március 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Javaslat a mozi vállalkozásba adására irányuló pályázat kiírásra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a multifunkcionális és a többfunkciós fogalom nem ugyanazt jelenti.

A mozi esetében javasolja a többfunkciósként történő működtetést.

Kiegészítést tesz továbbá, a bizottság által meghatározott előadások számával kapcsolatosan és nem javasolja az ilyen jellegű megkötések jóváhagyását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja a mosdó és WC helyiséget az épületen belül kialakítani, és így a mozit 5 évre kiadni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke nem ért egyet Nagy Gábor képviselő javaslatával.

A mozit legalább 10 éves időtartamra javasolja bérletbe adni.


Honfi József polgármester javasolja a mozi - többfunkciós működtetéssel történő - bérbeadásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


271/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot ír ki az ORION Filmszínház vállalkozásba adására az alábbi feltételekkel:

A bérletbe adás időtartama: 10 év.

A bérlő vállalja, hogy

 1. hetente legalább 5 mozielőadást tart, ezen kívül az óvodák és iskolák részére igény szerint az ifjúsági filmek vetítését biztosítja.

 2. az épületet többfunkciós helyiségként hasznosítja, azaz filmvetítés mellett egyéb szórakoztató tevékenységek számára is lehetőséget biztosít,

 3. ennek érdekében az épületen a szükséges változtatásokat - az önkormányzattal kötendő írásbeli megállapodás alapján - elvégzi

Határidő: 2000. december 31. (a pályázat kiírására)

2001. január 15. (a pályázat benyújtására)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Önrész biztosítása a közoktatási intézmények eszközfejlesztési ütemtervének megvalósításához

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az 1,8 millió forintos önrész biztosítását, létszám alapján intézményenként elosztva.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az intézmények a pályázati összegeket felhasználták, az önrészt véleménye szerint jövő évi feladattal terhelve kellene jóváhagyni.

Kiegészítésül elmondja, hogy volt intézmény, ahol gondot okozott a pályázati összeg elköltése.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint megfelelő helyre lehet fordítani fenti összeget.

Az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottságtól az elosztásra vonatkozó javaslatot már kérte a képviselőtestület


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a táblázat első oszlopa tartalmazza a pályázatra benyújtott összegek nagyságát, melyet augusztus hónapban jóváhagyott a képviselőtestület.

Javasolja az 1,8 millió forint biztosítását kvalitásos alapon, létszámarányosan felosztani az intézmények részére, folyamatos elköltéséhez.


Kozó József képviselőtestületi tag hiányolja az intézményenkénti konkrét összegeket.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a bizottságot felhatalmazni a pénzösszeg létszámarányos elosztásával.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság jól dolgozott, javasolja fenti összeg biztosítását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy a megyei közgyűlés is foglalkozott az eszközfejlesztéssel, mely elutasításra került, véleménye szerint a törvény nem garantálja a feltételeket.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elismeri, hogy a minisztériumi nehézségek érzékelhetők, és hivatkozik a 11/94 MKM. rendelet előírásaira.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a pénzösszeg felhasználásának szabályozásával és felhasználási módjával kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy a képviselőtestület az eszközfejlesztési ütemtervet jóváhagyta, kéri az 1,8 millió forint, létszámarányos - folyamatos elköltésre - biztosítását.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint a pályázatokat illetően külső szakértői véleményre lett volna szükség.

Nem vonja kétségbe az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság képességét az összegek elosztására vonatkozóan.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért Bebes István képviselőtestületi tag által javasoltakkal.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az eszközfejlesztési ütemterv megvalósítását ismételten vizsgálja felül az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság, melyet a képviselőtestület a december havi ülésen újratárgyal.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


272/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottságot, tegyen javaslatot a közoktatási intézmények eszközfejlesztési ütemtervének megvalósítására vonatkozóan, melynek ismeretében a 2000. december 14-i rendkívüli ülésen foglal állást a képviselőtestület.

Határidő: 2000. december 14.-diki rendkívüli ülés napja

Felelős: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke
 1. Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke nem javasolja az alapítvány támogatását.


Honfi József polgármester javasolja a támogatási kérelem elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


273/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja. 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


 • Háziorvosok számítógépéhez tartozó nyomtató beszerzése


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a nyomtató beszerzéséhez szükséges összeg biztosítását.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja, a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a fedezet biztosítását a háziorvosok nyomtatójának beszerzéséhez.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


274/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Unger Károly, dr. Simon Annamária és dr. Kurusa Katalin háziorvosok részére nyomtató vásárlás céljára 50.000,- - 50.000,- - 50.000,- , összesen: 150.000,-Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 2000. november 30. (kiértesítésre) • Okmányiroda és a Statisztikai Hivatal részéről átadott pénzeszköz


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


275/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat költségvetési rendeletét 5.555.000,-Ft-tal módosítja.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel módosított előirányzat emelkedik 1.800.000,-Ft-tal, a működési célú pénzeszköz átvétel módosított előirányzat emelkedik 3.755.000,-Ft-tal.

A beruházási kiadás módosított előirányzat 1.800.000,-Ft-tal, a dologi kiadás módosított előirányzat 3.213.000,-Ft-tal, a személyi juttatás kiadás módosított előirányzat 407.846,-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok kiadás módosított előirányzat pedig 134.436,-Ft-tal emelkedik.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • A 166/2000. számú határozat módosítása (fogorvosi turbina fedezetbiztosítása)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


276/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 166/2000. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A fogorvosi szolgálat felújítási előirányzata 40.000,-Ft-tal, beruházási előirányzata 92.000,-Ft-tal nő, egyben a Polgármesteri Hivatal ezen kiadási előirányzata csökken, a 132.000,-Ft-ot a GAMESZ finanszírozásként kapja.

A képviselőtestület utasítja a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy a módosítást a költségvetési rendeletben vezesse át.

Határidő: 2000. december 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Céltartalék és gazdálkodási tartalék átcsoportosítása

(Önkormányzati lakások értékesítése, ÁPV Rt., VASIVÍZ Rt., jutalmak)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


277/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. az önkormányzati lakások értékesítéséből

 • a Polgármesteri Hivatal költségvetési felhalmozási célú bevételi módosított előirányzatát 4.000.000,-Ft-tal megemeli,

 • a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 4.912e Ft-tal növeli,

 • a céltartalékot 912e Ft-tal csökkenti.

 1. az ÁPV Rt. részére történő visszafizetés miatt

 • a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 484eFt-tal nő,

 • a céltartalék 484e Ft-tal csökken,

 1. a VASIVÍZ Rt. részére történő fizetés miatt

 • a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzata 219e Ft-tal nő,

 • a gazdálkodási tartalék előirányzata 219e Ft-tal csökken,

 1. a vas- és gyémántdiplomások jutalom kifizetése miatt

 • a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata 74e Ft-tal nő,

 • a munkaadót terhelő járulék előirányzata 8e Ft-tal nő,

 • a gazdálkodási tartalék előirányzata 82e Ft-tal csökken.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Hóügyelet finanszírozásához fedezet biztosítása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


278/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére nem biztosít pótelőirányzatot az 1999/2000. évi hóügyeletre, 2000. évben kifizetett összegekre.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Nevelési Tanácsadó kérelme


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


279/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a működésre átvett pénzeszköz irányzatát 2.280.000.- Ft-tal megemeli, amelyet finanszírozásként a Nevelési Tanácsadó számára biztosít a következők szerint:

- személyi juttatásra: 1.188.000.- Ft

- munkaadót terhelő járulékra: 428.000.- Ft

- dologi kiadásra: 523.000.- Ft

- felhalmozási kiadásra: 141.000.- Ft

Határidő: 2000. december 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Körmend város Millenniumi napjának programja

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője ismerteti a Millenniumi programot és elmondja, hogy a bizottság körében három helyszín megjelölése merült fel, mint lehetőség a Millenniumi zászló átadására.

Költségcsökkentés szempontjából lehetőség van az István a király rövidített változatának bemutatására, továbbá tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Várkastély udvarán megrendezendő esti néptánc gála mintegy 2,5 millió forintba kerülne. A meglévő anyagi helyzetre tekintettel hasonló, de olcsóbb műsor megszervezése szükséges.

A programok költsége 2/3 arányban a költségvetésben biztosított.

Külön felhívja a figyelmet a 196/1999. számú határozat módosítására, és javasolja annak jóváhagyását a fedezetbiztosítással.


Kozó József képviselőtestületi tag a néptánc gála költségei nélkül is magasnak tartja az önkormányzat részéről a 2,2 millió forint fedezetbiztosítását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az augusztus 19.-diki, immár hagyománnyá vált csónakfelvonulás és tűzijáték megrendezésének jelentőségére hívja fel a figyelmet, melyre a fedezetet biztosítania kell az önkormányzatnak.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a város szebbé tételére, a közterületek parkosításának elvégzésére hívja fel a figyelmet. Véleménye szerint felhívással élhetne az önkormányzat a cégek, a lakosság felé a közterületek szebbé tétele érdekében.

A Városgondnokság foglalkozhatna palántaneveléssel is.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a Millenniumi nap színes programjával, meg kell adni a méltó megünneplés módját, de véleménye szerint kevés a maradandó érték. Egyetért a parkosítással, a város ünnepi arcának kialakításával.


Bebes István képviselőtestületi tag - több környékbeli település Millenniumi napján történő részvétele alapján - elmondja, hogy minden önkormányzat megtette az intézkedéseket az ünnep méltó megünnepléséért.

Javasolja a fedezet biztosítását.


Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője elismeri, hogy a költségek nagyok.

Fenti előterjesztésből a képviselőtestület tagjai tájékoztatás kapnak a programokról, és annak költségigényéről.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a kollégium - mint maradandó érték - átadásra kerülhetne a Millenniumi Napja programjaként, továbbá javasolja a Körmendről elszármazott híres személyek meghívását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a múzeum a Batthyány-család életéről vasi fotósok kiállítását szervezi, melynek támogatásához megyei programként pályázat benyújtására kerül sor.


Kozó József képviselőtestületi tag a zászlóanya személyével kapcsolatosan - kiemelkedő közéleti tevékenységére tekintettel, a város életében betöltött nagy szerepvállalása miatt - a város egyik legismertebb emberét, Fodor Ernőnét javasolja.


Szabó Ferenc alpolgármester a Millenniumi Munkacsoport vezetője a munkacsoport nevében felháborodását fejezi ki.

Sérelmesnek tartja, hogy Kozó József képviselőtestületi tag nem vesz részt a munkacsoport ülésein, annak munkájában. Többek között az ő személye miatt sem tud megfelelő létszámmal működni a munkacsoport.

Nem ért egyet Kozó József kampányoló javaslataival, továbbá kifogásolja, hogy költségcsökkentő javaslat nem érkezett sem tőle, sem a képviselőtestület más tagja részéről.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elszármazott hírességek meghívása felmerült a bizottság részéről, de konkrét személyekről nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, ezért vetette ezt el a munkacsoport, hasonlóan a kollégium avatásának kérdését.

Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője kiegészítésül felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy a Millenniumi Munkacsoport pályázat útján az önkormányzatnak 37,5 millió forintot - kastélyrekonstrukcióra 30 millió forint, várkerti szobrok felújítására 5,5 millió forint, programok, rendezvények finanszírozására 2 millió forintot - nyert.

Véleménye szerint a költségkímélés szempontjából a tűzijáték és az István a király előadás költségeinek csökkentése jöhet szóba.

Elismeri, hogy a zászlóanya személyére javasolt két fő köztiszteletben álló személy, annak megválasztását zárt ülés keretében javasolja.


Honfi József polgármester a Millenniumi Nap programjaihoz az önkormányzat részéről 1,5 millió forint jóváhagyását javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag jónak tartja a programot, a Millenniumi Munkacsoport jól dolgozott, javasol más forrásokat felfedve, pluszpénzek biztosítását.

Véleménye szerint az összköltség hárommillió forintból fedezhető.


Honfi József polgármester javasolja a program jóváhagyását, egyéb források feltárását.

Javasolja továbbá a 196/1999. számú határozat - előterjesztésben megfogalmazottak szerinti - módosítását.


Kozó József képviselőtestületi tag megérti Szabó Ferenc alpolgármester indulatát, hiszen ez habitusához hozzátartozik.

Véleménye szerint - az MSZP frakció javaslatát tolmácsolva - egy valóban köztiszteletben álló személyre tett javaslatot, mely nem volt sértő szándékú.


Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport elnöke kihangsúlyozza, hogy nem pártpolitikai érdekeket képvisel, és felhívja a figyelmet a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatának elfogadásra, melyet figyelembe véve javasolja a Millenniumi program jóváhagyását és annak fedezetbiztosítását.

Véleménye szerint a Millenniumi Munkacsoport remekül előkészített anyagot terjesztett a képviselőtestület elé.

A frakciózás nem tesz jót a város érdekeinek.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetés nem áll rendelkezésre, és megerősíti, hogy Kozó József képviselőtestületi tag a zászlóanya személyére tett javaslatával valóban az MSZP frakció javaslatát tolmácsolta.


Bebes István képviselőtestületi tag mindkét oldal részéről megfelelő hozzáállást tanúsítva további egyeztetést javasol a zászlóanya személyére vonatkozóan.


Szabó Ferenc alpolgármester zárt ülés keretében javasolja a Millenniumi program megtárgyalását.


Honfi József polgármester javasolja a millenniumi nap programját, és annak költségfedezet biztosítását zárt ülésen megtárgyalni.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja a zászlóanya megnevezését zárt ülés keretében.


Honfi József polgármester egyetért a zászlóanya zárt ülésen történő kijelölésével, és javasolja annak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasol a millenniumi nap megrendezéséhez önkormányzati támogatásként 2 millió forint jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasol a millenniumi nap megrendezéséhez kétmillió forint biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


280/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város Millenniumi Napjának Programját a mellékletnek megfelelően jóváhagyja, annak megrendezéséhez a 2001. évi költségvetésben kétmillió forintot biztosít.

A képviselőtestület 196/1999. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 • a millenniumi programfüzetre jóváhagyott 250e Ft-ot Horváth Róbert ifjú alkotó megbízási díjának vonzataira (SZJA, TB, stb.),

 • a díszkivilágításra jóváhagyott 350e Ft összegét a millenniumi emlékmű megvilágítására fordítja.

Határidő: 2001. évi költségvetés készítése

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Geosics László képviselőtestületi tag távollétében Honfi József

polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a kölcsön biztosítását, tekintettel arra, hogy Vasalja önkormányzata is érdeklődött a kábeltelevíziós hálózat kiépítése iránt, mely fénykábellel megoldható, így várható a szükséges 200 fős rácsatlakozás.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke Geosics László képviselőtestületi tag kérését tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat kezdeményezte a kábeltelevíziós hálózat kiépítését, így érdekében áll annak megvalósítása.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság együttes ülésén dilemma merült fel a nem megfelelő számú rácsatlakozások miatt.

Nincs garancia a visszafizetéshez, szükséges ennek - akár szándéknyilatkozattal - történő biztosítása.

Az együttes ülésen - 4 szavazat, 5 tartózkodás mellett - elutasításra került a kérelem.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, mint a PJT 1989. óta tagja, javasolja a hálózatkiépítéséhez szükséges fedezet biztosítását.

A bekötésre jelentkező igény 70-80%-os arányú , mely a konkrét bekötésre 80-90%-os, hasonlóan a többi városrész kábelhálózatának kiépítéséhez.

Az önkormányzatnak fenti területen is ki kell építtetni a hálózatot.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a 7,5 millió forintot Felsőberki városrész kábeltelevíziós hálózatának kiépítésével együtt hagyta jóvá a képviselőtestület.

Javasolja az 1,5 millió forint jóváhagyását, utólagos rákötés esetén kamattal növelt összeget kelljen fizetni.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy kb. egy évvel ezelőtt került szóba az alapítvány KHT-vá alakítása, azonban ez nem lehetséges mindaddig, amíg a hálózat kiépítése a város teljes területén meg nem történik.

Javasolja a munkálatok megkezdése érdekében a fedezet biztosítását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a kamat mértéke iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester javasolja horvátnádaljai városrész kábeltelevíziós hálózatának kiépítéséhez 1,5 millió forint kölcsönt biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Ptk. szerinti kamattal növelt összeg kerüljön visszafizetésre.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


281/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a horvátnádaljai városrész, valamint a Körmendi Kábeltelevíziós PJT 1,5 millió forint összegű kölcsönkérelmét támogatja azzal a feltétellel, hogy az a 2001. év végéig új bekötésekből származó - Ptk. szerinti kamattal növelt összegű - bevételekkel kerül kiegyenlítésre.

Határidő: 2001. december 31.

Felelős: Honfi József polgármester (a szerződés megkötéséért)

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(tartozások nyilvántartásáért) • Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium kérelme

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


282/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rázsó Imre Szakközépiskola részére 554.000,-Ft fedezetet biztosít finanszírozásként az egy fő dolgozó részére kifizetett 40 éves jubileumi jutalom összegére.

Egyben növekszik az intézmény

- személyi juttatás előirányzata 407.000,-Ft

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 147.000,-Ft

összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


Szabó Ferenc alpolgármester megköszöni a KRESZ tábla kihelyezését és az Idősek Otthona épülete előtti járdaszakasz aszfaltozási munkáinak elvégeztetését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke és Bebes István képviselőtestületi tag tudomásul veszi az interpellációra tett intézkedéseket.


Kozó József, Pataki Péter és Nagy Gábor képviselőtestületi tag szintén tudomásul veszi az interpellációra megtett intézkedést.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a Lenkei utcai híd kiszélesítésének 2001. évi költségvetés terhére történő megvalósításával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke és Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke megköszöni az interpellációjára tett intézkedést.I n t e r p e l l á c i ó k


Bebes István képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a Móricz Zs. és az azt bekötő utca vízelvezetésének megoldását


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője véleménye szerint a vízelvezetéshez szükséges fedezetet a 2001. évi költségvetés terhére be lehet tervezni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Mónus Illés csapadékvíz elvezetését javasolja megoldani, továbbá javasolja a Közútkezelő KHT. megkeresését a Rába-híd csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője - többszöri helyszíni bejárás során - elmondja, hogy a lefolyók elnyelik a vizet.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a karácsonyi megvilágítás Rákóczi úton történő továbbvitelére, biztosítására hívja fel a figyelmet.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a berki városrészen - temetőn túli vasúti átjáró területén, a futballpályán túli és a MÉH teleppel szembeni területen - meglévő illegális szemétlerakó helyekre hívja fel a figyelmet.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Bástya utca - SPAR áruház környéke közvilágításának helyreállítását szorgalmazza.

Kifogásolja továbbá, hogy a Németh M. utca kavicsozása nem történt meg.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a MÜLLEX-Körmend Kft-t megkeresni a berki temetőhöz történő konténer kihelyezése érdekében.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag a Jókai utca csatornázási munkálatait követően javasolja az út helyreállítását. Kiegészítésül elmondja, hogy az árokparton lévő kavics miatt a terület kaszálása nem megoldható.


Honfi József polgármester elmondja, hogy fenti terület helyreállítása megtörtént, annak leülepedését meg kell várni, de javasolja a terület állapotának felülvizsgálatát.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag köszönetét fejezi ki a IV. Béla király és a Bástya utca belső udvarán kiépülő játszótérért.


Bán Miklós képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a Bartók ltp-en - a 15-19. sz. lakótömb belső járda mellett, KRESZ park utáni területen - is szükséges a közvilágítás korszerűsítése.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy fenti probléma megoldása érdekében szükséges az ÉDÁSZ Rt-vel történő egyeztetés, tekintettel az önkormányzat általi lámpatestek kiköttetésére.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a balesetveszély elkerülése érdekében javasolja a lámpatestek tartóoszlopainak védő ablakait ellenőriztetni.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 22 óra 27 perckor bezárja.K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester