· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. november 23.következő
letölthető melléklet:

347 kbyte

2000. október 26.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2000. október

26-i üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós dr. Bárány Győző,

Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre,

Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc és

Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt: Czafit Jenőné képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szerepelő napirend jóváhagyását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja a folyó ügyek 6. e.) valamennyi pontját zárt ülés keretében megtárgyalni.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítással a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéséről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A városban élő ifjúság helyzete egy felmérés tükrében

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Az ebek tartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A "Közbiztonságért" Alapítvány Kuratórium beszámolója

Előadó: Horváth Tibor, a kuratórium elnöke


 1. Közbeszerzési pályázat feltételeinek meghatározása

Előadó: Honfi József polgármester


6. F o l y ó ügyek:

 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Településszerkezeti Terv-javaslat módosítása

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. VASIVÍZ Rt. közművagyon hasznosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. TECNOMISZ Kft. kérelme

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Seprőkocsi biztosítási díja

 • Céltartalék csökkentése (számítógépek vásárlása)

 • Kereset-kiegészítés összegének biztosítása

 • Zeneiskola hangszereinek javításához fedezet biztosítása

 • Labdarúgó klubok helyzete

 • Fejlesztő foglalkozások anyagi fedezetének biztosítása

 • "Rábavidék" Szerkesztőségének támogatási kérelme

 • Civil Kalauz megjelentetésének támogatása

Előadó: Előterjesztések szerint


 1. FATIMEX EURO Kft. ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Vas megyei Múzeumok Igazgatóságának kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Tapasztalatok a mozi átalakításának és hasznosításának lehetséges módjáról

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. A Korai Fejlesztő Központ kérése

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Bejelentés Geosics László képviselő részéről


 1. Városi kiállító terem fűtésrekonstrukciójához fedezet biztosítása

Előadó: Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője


 1. Gyámhivatali gondnokok tiszteletdíjához fedezet biztosítása

Előadó: Maszlavér Lászlóné a Gyámhivatal vezetője


 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésről

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője.


 • I n t e r p e l l á c i ó k

 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéséről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szeptember 29-án a megyei kistérségek képviseletében a 8-asfőközlekedési úttal kapcsolatos Regionális Tanács ülésén, Veszprémben vett részt, kiegészülve Zala megye képviseletével, melyen az alapvető dokumentumok, valamint a Kormány felé a célok kerültek megfogalmazásra és jóváhagyásra.

Október 5-én az OPEL Marsal képviselőjével folytatott egyeztetéseket, valamint sor kerül a megállapodás megkötésére a városban megnyitandó autószerviz- és szalon ügyében, gazdagítva a város értékeit.

Október 9-én a regionális tanács ülésén vett részt, melyen megalakult a regionális tanács ügynöksége, elősegítve a fejlesztési munkát, a kormányzati, bel- és külföldi támogatások elnyerését.

Október 10-én Sanamij Kft. képviselőjével tárgyalt, a kórházi berendezések fejlesztése, rekonstrukciós program kidolgozásával kapcsolatosan.

Október 11-én a Raiffensen Bank Rt. közvilágítás rekonstrukciós ajánlatát hallgatta meg.

Október 12-én tartotta a képviselőtestület rendkívüli ülését.

Október 13-án a VASIVÍZ Rt. és a WORLD Proteins Kft. képviselőivel a sajtporító szennyvíztisztító berendezésének építésével kapcsolatosan folytatott egyeztetéseket.

Október 16-18. között tett látogatást városunkban Übbergen, Grosberg és Kranenburg város küldöttsége, a városok által felajánlott együttműködés megkezdése, megalapozása céljából.

A három napos látogatás tapasztalatait összegezték, melyről a helyi lakosság a Városi TV-n keresztül kap tájékoztatást.

Véleményük szerint a városokat tekintve "Körmend a lehető legjobb választás volt."

Bejelentették a városi fúvószenekarral történő együttműködési szándékukat, és felvették a kapcsolatot a Kölcsey F. Gimnáziummal.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a partnervárosi szerződés aláírására - a küldöttséggel történő egyeztetések alapján - 2001. augusztus 19-én, a város millenniumi ünnepén kerülhet sor.

Október 19-én ismét az OPEL Marsal képviselői tettek látogatást, melynek során megtörtént az autószalon és - szerviz konkrét helykijelölése, mely az engedélyek megléte után válik nyilvánossá.

Október 20-án a kórház rekonstrukció ügyében tárgyalt.

Október 21-23-a között több ünnepségen vett részt, és ezzel kapcsolatosan kifogásolja, hogy a városi ünnepségen a képviselőtestület tagjai kis számban vettek részt.

Honfi József polgármester tájékoztatást ad továbbá arról, hogy október 24-én a kistérségi tanács a pályázati, fejlesztési lehetőségekről folytatott egyeztetéseket.

Külön értesíti a testület tagjait dr. Eiben Ottó professzor leveléről, melyben tájékoztatást ad arról, hogy 2001. április 27-én nemzetközi publicitás humán szimpózium résztvevőit szeretné Körmend városába hívni, melyen - aktív munkásságának befejezéseként - ismerteti az elmúlt 40 év vizsgálatainak eredményeit.

Kéri az önkormányzattól a feltételek biztosítását, melynek fedezetét a képviselőtestületnek a 2001. évi költségvetési koncepció készítése során meg kell terveznie.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért dr. Eiben Ottó nemzetközi publicitásának városunkban történő megtartására, hiszen 30 éves jubileumát is itt rendezte.

Javasolja annak támogatását.


Honfi József polgármester javasolja fentiek jóváhagyásával a két ülés között tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


224/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja dr. Eiben Ottó professzor az irányú kérését, mely szerint az általa 40 éven át tartó növekedésvizsgálat eredményeit Körmenden, 2001. április 27-én megrendezendő nemzetközi szimpózium keretében ismertetne.

A képviselőtestület a rendezvény költségeit a 2001. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2001. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A városban élő ifjúság helyzete egy felmérés tükrében

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke köszönti és bemutatja a megjelent diákönkormányzatok képviselőit, a rendőrség illetékes, bűnmegelőzési osztályának képviselőjét.

Véleménye szerint az elkészült anyag a város fontos populációjáról, az ifjúság helyzetéről ad tájékoztatást. Nem a teljességet egészében, de nagyon sok lényeges megállapítást tartalmaz.

Tükrözi a diákság véleményét, szinte valamennyi korcsoportra vonatkozóan.

A tájékoztató elkészülte egy nagy munka kezdetét jelenti, hiszen sok problémát tár fel, melynek megoldása a képviselőtestület feladata.

A bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét, továbbá a konkrétumok kidolgozásával a december hónapban tartandó képviselőtestületi ülésen javasolja azt megtárgyalni.

Felkéri Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagot, az anyag készítőjét annak bemutatására.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy az elkészült anyag a tanulóifjúságtól származik, kezdve a kérdőívek összeállításával.

Nincs kiindulási alap, sajátos utat választottak a készítők, 17-25 év közötti a megkérdezett korosztály, a reprezentatív felmérés kérdőív, riport készítése utján készült.

306 értékelhető kérdőívvel számolva, a középiskolák III.-IV. osztályos, valamint a felsőoktatási intézmények diákjai az érintett korcsoport.

Helytől, életkortól függően más-más kérdések szerepeltek, akár a szociális hátteret, akár az oktatás terén.

Foglalkozva az ifjúság jövőjével jó alapul szolgálhat az elkészült dokumentáció, kulcskérdés a szabadidő eltöltése, sportlehetőségek, testedzés, a kulturált együttlét hiánya, melyekhez várják a képviselőtestület, az önkormányzat segítségét.

Kutatócsoport 1,5 - 2 évvel ezelőtt foglalkozott a tanulóifjúság helyzetével, elsősorban a káros szenvedélyek, szokásokat előtérbe helyezve. Jelen anyag is kitér ezen témára, problémára, melyből a javuló tendencia, pozitív kép állapítható meg.

Példaként említi, hogy szinte két ember volt, aki úgy nyilatkozott, hogy a drogot kipróbálta.

A két anyag közül, vélhetően ez utóbbi a pontosabb, hiszen korábban az osztályfőnöki órák keretében történtek hasonló felmérések, de a magyarázatot a pszichológia adja, a diákok felnőttebbek akarnak lenni.

Következő kérdéskör a jövőbeni elképzelésekre vonatkozik, melyből megállapítható, hogy a Körmendhez kötődés szálai gyengék, hiszen a megkérdezettek 50%-a nem is gondol arra, hogy itt akar élni, tekintettel a szórakozási helyek, lehetőségek, a lakáshoz jutás, a kvalifikált munkahelyek hiánya, elhelyezkedés szempontjából.

Ez a korosztály kell, hogy otthon legyen bárhol a világban, és ebben Körmend városa jelenleg nem versenyképes. Ebben kell az elmozdulást elsősorban elérni.

Két fontos kérdés, a városban a külföldiek jelenléte, melyre egyértelmű válasz, hogy az nagyszámban nem jellemző, nem zavaró. Másik fontos kérdés a városban meglévő sokféle emberek milyen hatást váltanak ki, mennyire zavaró a jelenlétük, melyre szintén pozitív válaszok érkeztek, azok nem konfliktuskeresők.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag írásos anyagát kiegészítve elmondja, hogy az ifjúságot annál inkább zavarja a városban jellemző közbiztonság, azt egyértelműen rossznak nyilvánították, különös tekintettel a szórakozóhelyek környékén.

Kihangsúlyozza - összegezve az elkészült tájékoztató tanulságait - a képviselőtestületnek érdemes odafigyelni a megkérdezett korosztály javaslataira, melyek között szerepelt még az ösztöndíj, az utazási támogatások, kollégiumi férőhelyek biztosításának kérdése.


Honfi József polgármester köszöni a tájékoztató elkészítéséhez szükséges munkát, és felhívja a figyelmet, hogy a konkrétumokat a képviselőtestület a december 14-i ülésen fogja tárgyalni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy jelen tájékoztató bővíthető, elemzőrészekkel gazdagítható.

Javasolja ezen anyag eljuttatását elsősorban az intézmények és a lakosság tájékoztatása végett a médiák - sajtó részére is - valamint a rendőrség felé is.


Honfi József polgármester elmondja, jelen tájékoztató munkaanyagként a város ifjúságvédelmi alapját képezi.

Külön megköszöni Dr. Stipkovits Ferenc és Mészáros Árpád képviselőtestületi tag munkáját.

Javasolja a tájékoztató elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


225/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete "A városban élő ifjúság helyzete egy felmérés tükrében" szóló beszámolót elfogadja.
 1. Az ebek tartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a helyi "rendelet" hat évvel ezelőtt került jóváhagyásra, mely idő óta megjelent a veszélyes ebek tartásáról szóló rendelet, melynek hatályosulása minimális.

Említést tesz a társasházakról szóló törvény előírásairól is, melynek ebtartásra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatosan az Alkotmánybíróság sokat foglalkozott, különös tekintettel az önkormányzati rendelet megalkotása kapcsán.

Több szabálysértési eljárás indult szomszédsági panaszok miatt, melyre a társasházakról szóló, valamint a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. Mindezek figyelembevételével, valamint állatorvosi vélemények és a közterület-felügyelők észrevételei alapján készült a jelenlegi helyi rendelet-tervezet.


Bebes István képviselőtestületi tag jónak tartja a rendelet-tervezetet, de kérdés, milyen szinten valósulhat meg annak betartása.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 2. §-ban foglalt fegyveres erők, rendőrség ebtartására vonatkozóan érdeklődik.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a 12. §-ban foglalt kommunális feladatokat ellátó intézmény költségei az önkormányzatot terhelik, ezen összeg a költségvetésbe betervezésre kerül-e.


Dr. Tóth Miklós jegyző a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy a rendelet betartásának ellenőrzése elsősorban a közterület-felügyelők feladata, továbbá a szabálysértések esetén kiróható bírságolási összegre hívja fel a figyelmet.

A polgári szervek, fegyveres erők ebtartása saját előírásaik szerint történik, ellenőrizni a magasabb szervek jogosultak.

A kóbor ebek befogásával és tartásával felmerülő költségek a kommunális költségek között kerülnek megtervezésre a költségvetésben.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet jóváhagyását, továbbá elmondja, hogy az ebtartásra, annak betartatásával kapcsolatosan hasonló kételyek merültek fel a bizottság tagjai körében is.

Naponta lehetne jellemző az éves szinten történő intézkedések, kiküldött felszólító levelek, hiszen véleménye szerint borzasztó állapotok uralkodnak a városban, mind a kutyafuttatás, mind a szájkosárhasználat tekintetében.

A rendelet betartatására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a médiákon keresztül javasolja a rendelet megjelentetését, hiszen az állampolgárok nem ismerik annak tartalmát.

A 10. §. (6.) bekezdésében, valamint a 12. §-ban foglaltakkal kapcsolatban tesz fel kérdést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint jelen rendelet nem oldja meg a kóbor ebekkel felmerülő problémákat.


Geosics László képviselőtestületi tag szerint az ebadó bevezetésével nagyobb rend lenne az ebek tartását illetően.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke "zöldszám" rendszeresítését javasolja, a hétvégi ügyelet és az állati tetemek elszállításának biztosítása érdekében.

Egyetért a rendelet jóváhagyásával, és annak megjelentetésével.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint az emberek magatartásán kellene változtatni, hiszen a kutyát társnak kell tekinteni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az emberek kulturáltságán múlik a kutyaszemét eltakarítása. Korábbi rendelet is tartalmazta az erre vonatkozó előírásokat, de annak betartása nem volt jellemző.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy a "helyi adókról szóló" törvény nem tartalmazza az ebadó bevezetésének lehetőségét, ezért azt a helyi önkormányzat sem alkalmazhatja.

Elmondja, hogy a "zöldszám" bevezetésével az ügyeleti díjak mértéke emelkedik, annak költségvonzatát jóvá kell hagynia a képviselőtestületnek.


Honfi József polgármester véleménye szerint a rendelet betartásáért a lakosság teheti a legtöbbet, annak betartatására jobban oda kell a közterület-felügyelőknek figyelniük.

Javasolja az ebek tartásáról szóló rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


20/2000. (XI. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének rendelete "az ebek tartásáról"

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A "Közbiztonságért" Alapítvány Kuratórium beszámolója

Előadó: Horváth Tibor, a kuratórium elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Horváth Tibor a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke elmondja, a számok tükrében látható, hogy a bevételek 97%-át a rendőrség technikai feltételeinek javítására fordították. A közalapítvány az elmúlt évben is azt a tevékenységet támogatta, amelyért az alapítók azt létrehozták.

A jövőben mind nagyobb figyelmet fordít az alapítvány a polgárőr egyesület támogatására, valamint az iskolákban folyó DADA program finanszírozására.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a városi rendőrkapitányság elmondása szerint a rendőrség dolgozói - 2 fő - nem lehetnek a kuratórium tagjai, ezért helyükre új tagok - véleménye szerint elsősorban potenciális vezető beosztású emberek - delegálását a testületnek a november végén tartandó ülésen jóvá kell hagynia.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a kiadás és bevétel összege között mintegy hatszázezer forint a különbség, a kiadások oldalán számtani hiba fedezhető fel


Horváth Tibor a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke elmondja, hogy az alapítói vagyon nem szerepel a bevételi oldalon.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az alapítvány kuratóriuma az 1999. évi elszámolást a számtani hibák korrigálásával a november hónapban tartandó ülésre terjessze a képviselőtestület elé, kiegészítve a tevékenységi kör bővebb tartalmú, szöveges ismertetésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Közbeszerzési pályázat feltételeinek meghatározása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a dokumentációban fellelhető gépelési hibák korrigálását követően az a pályázó rendelkezésére bocsátható. A bizottság az anyagban szereplő két variáció közül az "A" változat jóváhagyását javasolja.

Javasolja továbbá, hogy a szolgáltatás megkezdése legkésőbb 2001. szeptember 01-i hatállyal történjen, de amennyiben lehetséges a bizottság javasolja határidőként 2001. március 01-jét megjelölni.

Véleménye szerint a dokumentáció alkalmas, és megfelelő anyagot biztosíthat a pályázók számára.

Javasolja annak jóváhagyását a fentiekben elhangzottak szerint.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 4 szavazat, 2 tartózkodás mellett - szintén az "A" változat jóváhagyását, továbbá a szolgáltatási szerződésben a felmondási feltételek rögzítését is javasolja.

A bizottság nevében egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság - eredményesség esetén a 2001. március 01-jei - időpontra vonatkozó módosító javaslatával.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, nem biztos, hogy a jövő évi tanév 2001. szeptember 01-jén kezdődik, így javasolja a határidőt a "tanévkezdés" kifejezésével meghatározni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója felhívja a figyelmet, hogy a 2. számú mellékletben szereplő táblázat adata az iskola ebédlőjére vonatkozóan 206 m2 helyesen.

Véleménye szerint érezhető, hogy a dokumentáció készítője a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra épített, az reális elemeken nyugszik.

A határidőt illetően egyetért a tanév kezdési napjának meghatározásával

Javasolja, hogy valamennyi intézmény konyhája főzőkonyhaként kerüljön meghirdetésre a pályázati tenderbe.


Szabó Ferenc alpolgármester az elbírálás folyamatával kapcsolatosan hívja fel a képviselőtestület tagjainak figyelmét.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén nem tartja jónak, ha a képviselőtestület kalibrálja ezt a pályázati feltételt, az elbírálás során kiderül, ki felel meg és ki nem a pályázati kiírás feltételeinek.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke visszavonja valamennyi konyha főzőkonyhaként történő meghirdetésére vonatkozó javaslatát.


Honfi József polgármester megköszöni Mészáros Árpád igazgató 2. számú melléklet táblázatára vonatkozó korrigálását.

Javasolja a szolgáltatás kezdeti, legvégső időpontját a jövő évi tanév kezdetében meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a dokumentáció "A" változatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az önkormányzati intézmények konyháinak, étkezőinek üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázat részét képező dokumentációt a fenti módosításokkal jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


226/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közétkeztetést ellátó konyhák, étkezők működtetésére kiírt közbeszerzési pályázat részét képező dokumentáció "A" változatát a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. F o l y ó ügyek:

 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az alapító okirat jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

227/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a mellékletnek megfelelően jóváhagyja, egyúttal a Nevelési Tanácsadó alapító okiratából a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó rendelkezést törli.

Határidő: 2001. január 01.

Felelős: Honfi József polgármester

Dr. Tóth Miklós jegyző (átvezetésért)
Bebes István képviselőtestületi tag a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői teendőinek ellátására irányuló pályázattal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy a pályázat újbóli kiírása megtörtént.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint a pályázatot az új feltételek meghatározásával kellett volna kiírnia a képviselőtestületnek, hiszen szakmai gyakorlati idő kikötése nélkül - személy szerint - nem szavazhat nyugodtan a vezető kinevezésére.


Paksa Balázsné aljegyző felhívja a figyelmet, hogy a pályázat kiírása a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően történt.


Honfi József polgármester az iránt érdeklődik, változtatható-e a pályázat szövege.


Dr. Tóth Miklós jegyző véleménye szerint van lehetőség a pályázati felhívás módosításának megérdeklődésére.


Kozó József képviselőtestületi nem ért egyet a pályázati kiírás jelen ülésen történő megváltoztatásával, ezt a pályázatok elbírálását tárgyaló képviselőtestületi ülésen kellett volna megtenni. A szóbeli kiegészítéssel nem ért egyet.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az iránt érdeklődik, hogy az elutasított pályázók részt vehetnek-e az újból kiírt pályázaton.


Dr. Tóth Miklós jegyző a felvetett kérdésre reagálva elmondja, természetesen részt vehetnek a pályázaton a már elutasított pályázók, továbbá felhívja a figyelmet a képviselőtestület határozatára, mely a pályázat kiírásáról rendelkezik. Mivel az elmúlt ülésen ez eredménytelen volt, ezért került újból kiírásra a pályázat.

Javasolja megérdeklődni a Közlönykiadónál, milyen stádiumban van a kiírás megjelenése.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért Dr. Tóth Miklós jegyző által elmondottakkal, azonban kifogásolja, hogy a feltételek módosításának lehetőségére nem történt meg a képviselőtestület felszólítása, ezzel a képviselőtestület azóta nem foglalkozott.

Az előző négy pályázót nem tartja alkalmasnak a vezetői teendők ellátására, véleménye szerint öt éves szakmai gyakorlat kikötése megkönnyítené a testület állásfoglalását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nem tartja szerencsésnek a pályázat leállítását, és nem ért egyet a szóbeli előterjesztés alapján történő módosítással.

A sikeresség érdekében javasolja az irányított pályázat lefolytatását, szakmai gyakorlattal, előképzettséggel rendelkező szakemberek megkeresését, aki alkalmasak lehetnek a vezetői teendők ellátására.

Nem biztos, hogy csak négy fő fogja beadni a pályázatát. A felmerül új ötletek, javaslatok miatt a képviselőtestület fél év alatt nem tudta kiírni a pályázatot.

Írásbeli előterjesztés alapján a novemberi ülésen tárgyalja újra a pályázati kiírást a testület.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a gyakorlati idő kikötésével. fontos a pályázó felkészültsége, az érettség, akit a családok tisztelnek.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik, hány éve bocsát ki hallgatókat a szociális munkás szak.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy mintegy 5 éve működik az egészségügyi főiskola kihelyezett tagozata Szombathelyen, továbbá elmondja, hogy a kormányrendelet kidolgozás alatt áll arról, hogy január 01-től a Családsegítő Szolgálat vezetői feladatainak ellátása csak szociális munkás végzettséggel tölthető be.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy gyógypedagógiai szak 1990-től működik az egészségügyi főiskolán, akkoriban a diplomával szerezhető betétlap igazolta a képzettség megszerzését.


Honfi József polgármester javasolja a vezetői állás betöltésére kiírt pályázat feltételeinek módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 2 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja az irányított pályáztatás lefolytatását.


Paksa Balázsné aljegyző felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy a szolgálat létrehozásáról az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslatára júniusi ülésén döntött a testület.

A vezetői állás 2000. szeptember 01-i hatállyal történő betöltésére a pályázat kiírását, annak megjelentetését a képviselőtestület jóváhagyta.

A kollégium elhelyezésének kérdése nem tisztázódott, így a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat alapító okirata sem kerülhetett jóváhagyásra.

A kollégium kialakítása a szeptember 28-ai ülésen került jóváhagyásra, ezt követően vált lehetővé az alapító okirat megszövegezése.

Az újabb pályázat tartalmára vonatkozóan egyetlen képviselő részéről sem hangzott el javaslat, ezért annak kiírása változatlan feltételekkel, a jogszabályban előírtaknak megfelelően megtörtént.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint vannak helyzetek, amikor a dolgok "önjáróvá" válnak.

Véleménye szerint a pályázati kiírás feltételei megváltoztatásának lehetőségére a jegyzőnek vagy az aljegyzőnek kellett volna a képviselőtestület figyelmét felhívnia.

Ezt kellett volna konkretizálni a képviselőtestületnek.

 1. Településszerkezeti Terv-javaslat módosítása

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője az 1997. évi LXXVIII. számú műemlékvédelmi törvény előírásaira hívja fel a figyelmet, és elmondja, amennyiben a képviselőtestület nem változtatja meg a településszerkezeti terv tervlapjának módosítására hozott határozatát, a Cipőgyárra vonatkozóan egyértelműen törvénysértést követ el a testület, de hasonló a helyzet a volt VOLÁN telepre vonatkozóan, tehát a településszerkezeti tervben azokat kitelepítendő üzemként kell szerepeltetni.

Amennyiben a képviselőtestület ragaszkodik az augusztusban hozott határozatához, valamennyi anyag megküldésre kerül a főépítészhez egyetértő véleményének kikérése céljából.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az augusztusi ülésen meghozott határozat változatlanul érvényben tartását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a két építmény maradjon a kitelepítendő üzemek között, az érintett vállalatok vezetői közös megoldást megtalálva.

Egyéni véleményét kifejtve - elgondolkodtató lehet ez a döntési mechanizmus - és elmondja, hogy az MSC Hungary Kft. az elmúlt évben különös figyelmet fordított az objektum műemléki környezetének fenntartására.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával, továbbá kihangsúlyozza, hogy a cipőgyár kitelepítésével mintegy 700 ember válna munkanélkülivé.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint a munkaerőpiac helyzetével, annak alakulásával foglalkoznia kell a képviselőtestületnek, egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával, és el kell ismerni a törvénysértő magatartást - hiszen fenti törvényt nem az önkormányzat alkotta - amennyiben a képviselőtestület nem változtat az augusztusban meghozott határozat tartalmán.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag véleménye szerint a Fertő-Hanság Nemzeti Park a várkert rendbetételére nagyobb figyelmet fordíthatna.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, jogilag kezelni kell a problémát, az érintett két üzem nincs veszélyeztetve, a kitelepítés megfelelő kártalanítás esetén lehetséges, melyre egyik hatóság sem rendelkezik a megfelelő anyagi háttérrel.

A fejlesztés során a két hatóság az építési engedély kiadását megakadályozhatja.

Javasolja fentiek szerepeltetését azzal kiegészítve, hogy a képviselőtestület elismeri a két üzem létét, és ezt a hosszú távú rendezési tervben így szerepelteti.


Honfi József polgármester javasolja megfogalmazni, hogy a képviselőtestület nem ért egyet a két üzem kitelepítésével, szüksége van a városnak a két üzemre.

A képviselőtestület elismeri, hogy a műemlékvédelmi törvény előírásai az önkormányzat számára kötelezőek, tudatos törvénysértést a képviselőtestület nem kíván elkövetni. Jelzést adva a két üzemnek, hogy részünkről a támogatás egyértelmű, tehát várospolitikai szempontból nem ért egyet a képviselőtestület a műemlékvédelmi törvényben foglaltakkal.

Azonban, ha a képviselőtestület fenntartja véleményét, a műemlékvédelmi hivatal megállapítja a törvénysértést, melynek megszűntetésére a közigazgatási hivatal szólítja fel a képviselőtestületet, vagy a főépítészi hivatal elutasítása várható. Ez a folyamat addig jellemző, míg a törvényi előírásoknak nem tesz eleget a képviselőtestület.

Javasolja a hosszú távú általános rendezési tervben a két üzemet a "kitelepítendő üzemek" között szerepeltetni, időközben a műemlékvédelmi törvény is változhat.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 2 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
228/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend városrendezési terve "Településszerkezeti Terve" tervlapjának módosítására hozott 148/2000. számú határozatát megváltoztatja, és a hosszú távú Általános Rendezési Tervben a "kitelepítendő üzemek" között kívánja szerepeltetni a volt VOLÁN telepet és a Cipőgyárat, holott azzal nem ért egyet, hiszen szüksége van a városnak a két üzemre.

A képviselőtestület elismeri, hogy a műemlékvédelmi törvény előírásai az önkormányzat számára kötelezőek, így tudatos törvénysértést nem kíván elkövetni

Felhívja a Műszaki irodát, hogy a terv jóváhagyásához szükséges további egyeztetést végezze el, majd a jóváhagyás előterjesztését készítse el.

Határidő: 2000. december 14. (egyeztetésre)

Felelős: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető
 1. VASIVÍZ Rt. közművagyon hasznosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, amennyiben a be nem vitt közművagyon apportálásra kerül, számolni kell az amortizációs költségekkel, mely a lakosságon fog "lecsapódni".

Amennyiben nem, bérleti jogviszony jön létre, mely az önkormányzat számára jelent pénzkiadást. Jelenleg nem forgalomképes vagyonról van szó, 95%-a be nem vitt, a bizottság javasolja az apportálását, továbbá az amortizációs költségek hatásának felülvizsgálatát.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a részvénytársaság dolgozza ki, milyen hatás várható a vagyon apportálásával, melynek függvényében megalapozottan foglalhat állást a képviselőtestület.

A bizottság birtokában van a részvénytársaság 2001. évi árrendszer-javaslata, ebben az apportálás hatása még nem szerepelhet, de az árrendszer ezzel változhat.

A 2000. évi nagymértékű csatornadíj emelkedés a lakosság számára fizetési gondokat okozhat, ezért is kéri a bizottság, hogy kidolgozott anyag kerüljön a képviselőtestület elé.


Honfi József polgármester javasolja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatának jóváhagyását, elsősorban az árképzésre való tekintettel egyetért azzal, hogy a VASIVÍZ Rt. biztosítson kidolgozott anyagot a közművagyon apportálására vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


229/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közmű vagyon VASIVÍZ Rt-be apportálásának szándéknyilatkozatáról a részvénytársaság által kidolgozott, az apportálás várható hatásairól szóló dokumentáció birtokában foglal állást.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az apportáláshoz szükséges dokumentáció megkérésére.

Határidő: 2000. november 10.

Felelős: Honfi József polgármester

 1. TECNOMISZ Kft. kérelme

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a TECHNOMISZ Kft. kérelmének megtárgyalását - a többi ingatlankérelemhez hasonlóan - zárt ülés keretében.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 13 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kérelem késve érkezett, hiszen a beépítési kötelezettség határideje már lejárt. Az építési engedéllyel már rendelkezik a kft., tehát elkezdettnek tekinthető az építkezés.

Javasolja a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 1 szavazat, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett nem javasolja a kérelem jóváhagyását, a határidő meghosszabbítását.

Kiegészítésül a Vida - Bástya u. saroktelek beépítésének ügyét említi.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem javasolja a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítását.

Az ingatlan értékesítése a SCHIFO Kft. részére történt, jelen kérelemmel egy másik kft. fordult a képviselőtestület felé, jogilag tisztázásra szorul a tulajdonviszony.

Nem javasolja a beépítési határidő módosítását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a kft. munkahelyteremtésére és - biztosítására hívja fel a figyelmet, továbbá kihangsúlyozza kiemelkedő szponzori tevékenységét.

Javasolja a határidő meghosszabbítását, hiszen építési engedéllyel már rendelkezik a kft.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője - tekintettel arra, hogy a kft. képviselője késett a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtásával - a pénzügyi és gazdasági bizottság által kifogásoltakra, annak konkretizálásának lefolytatásáig az előterjesztést visszavonja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja - amennyiben a képviselőtestület csak a novemberi ülésen foglal állást a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbításáról - a tulajdonos figyelmét felhívni az ingatlan területének rendben tartására, helyreállítására.


Bebes István képviselőtestületi tag tiszteletben tartja a kft-vel kapcsolatos véleményeket, és nem vitatja a város életében betöltött helyét és szerepét, de egyetért Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének véleményével.

Javasolja, hogy az ingatlan adásvételi szerződését, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációkat a műszaki és városgazdálkodási iroda a tisztánlátás érdekében bocsássa a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság rendelkezésére.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a műszaki és városgazdálkodási iroda az ingatlan adásvételi szerződését, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációkat a tisztánlátás érdekében bocsássa a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság rendelkezésére, mely bizottságok állásfoglalását figyelembe véve dönt a képviselőtestület a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbításáról.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


230/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy - a Körmend, Mátyás király u. - Alkotás u. sarkán lévő - a körmendi ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett 495 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződését, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációkat bocsássa a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság rendelkezésére, mely bizottságok javaslatát figyelembe véve foglal állást a képviselőtestület 229/1998. számú határozatában előírt "beépítési kötelezettség" határidejének meghosszabbításáról.

Határidő: 2000. november 23-i ülés

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Seprőkocsi biztosítási díja

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását, a fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


231/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gazdálkodási tartalék terhére 211e Ft fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő szippantó- és seprőkocsi 2000. évi biztosítási díjának kifizetéséhez, mellyel a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység szakfeladatok dologi előirányzata nő.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Céltartalék csökkentése (számítógépek vásárlása)

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását, a fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


232/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete védőnői szolgálat számára 2 db számítógép vásárlásához 200e Ft-ot biztosít a céltartalék terhére, és egyben ezen összeggel növeli a polgármesteri hivatal felhalmozási előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Kereset-kiegészítés összegének biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a kereset-kiegészítés 2000. szeptember 01-től járó összegét, három hónapra, járulékaival együtt 3.000,-Ft/fő/hó kifizetését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felkéri Szekeres Gábor művelődési főtanácsost az érdekegyeztető fórum kereset-kiegészítéssel kapcsolatos állásfoglalásának ismertetésére.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a képviselőtestület is határozott arról, hogy a polgármester munkáltatói jogon kereset-kiegészítés 10%-át intézményenként, kiemelkedő munkájuk elismeréseként az intézményvezetők részére fordítsa ezen összeget.


Honfi József polgármester javasolja, hogy intézményenként a kereset-kiegészítés 10%-a az intézményvezetők kiemelkedő munkájának elismeréseként kerüljön kifizetésre.


Geosics László képviselőtestületi tag érdeklődik, minek a terhére történik fenti összegek kifizetése.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy fenti összeg finanszírozása a gazdálkodási tartalék terhére elkülönítésre került.

Az intézményvezetők részére történő kifizetés a polgármester kompetenciája.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés kiegészítését - hogy intézményenként a kereset-kiegészítés 10%-a az intézményvezetők kiemelkedő munkájának elismeréseként kerüljön kifizetésre - és annak jóváhagyásával az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


233/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a nevesített gazdálkodási tartalék terhére a pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók részére a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összegét - a kifizetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - intézményenként az alábbiak szerint biztosítja:

Intézmények fő Személyi Munkáltatói Összesen

juttatás járulék összesen

Óvoda I. 10 66.176 23.824 90.000

Óvoda II. 20 132.353 47.647 180.000

Dr. Batthyányné Coreth M. Óvoda 15 99.265 35.735 135.000

Kölcsey utcai Általános Iskola 56 370.588 133.412 504.000

Olcsai-Kiss Z. Általános Iskola 36 238.235 85.765 324.000

Somogyi Béla Általános Iskola 42 277.941 100.059 378.000

Hunyadi úti Általános Iskola 7 46.324 16.676 63.000

Zeneiskola 9 59.559 21.441 81.000

Nevelési Tanácsadó 5 33.088 11.192 45.000

Rázsó I. Szakközépiskola 38 251.471 90.529 342.000

Kölcsey Ferenc Gimnázium 21 138.971 50.029 189.000

Ö s s z e s e n : 259 1.713.971 617.029 2.331.000

A fenti összegekkel az intézmény kiemelt előirányzatai és a finanszírozás előirányzata nő, a polgármesteri hivatal gazdálkodási kötött tartaléka csökken 2.331e Ft-tal.

Az intézményekre megállapított összegből 10% az intézményvezetőt illeti. meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Zeneiskola hangszereinek javításához fedezet biztosítása

Előadó: Sabáli László igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Zeneiskola igazgatóját a bizottság elmúlt ülésén meghallgatta, és a 2001. évben várható 30-40%-os áremelkedésre tekintettel, javasolja a céltartalék terhére a 2,8 millió forint biztosítását a szükséges hangszer-felújítási munkák elvégzéséhez.

Javasolja, hogy számla ellenében, a hangszerjavítást követően történjenek a kifizetések.


Szabó Ferenc alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy hasonló kérelmek érkezhetnek a város többi közoktatási intézményvezetőitől is, javasolja, hogy csak jelen kérelem elbírálásával foglalkozzon a képviselőtestület.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője egyetért az ez évi céltartalék terhére történő fedezetbiztosítással.


Honfi József polgármester javasol a Zeneiskola hangszer-felújítási költségeihez 2,8 millió forint biztosítását az ez évi céltartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


234/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. évben a Zeneiskola hangszerállománynak felújítására 2,8 millió forintot biztosít a költségvetés céltartaléka terhére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Labdarugó klubok helyzete

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke - meghallgatva a labdarugó klubok vezetőit - tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy azok jog- és szakszerűen működnek.

A Körmendi Football Club elnökének kérése létesítményük fejlesztésére irányult, mely jogos és megalapozott.

Önkormányzati vagyon értékének növeléséről van szó, javasolja a klub által kért fedezet biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 7 szavazat, 1 tartózkodás mellett - javasolja a fedezet céltartalék terhére történő biztosítását.

Szükséges a villamoshálózat korszerűsítése.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag örömmel tájékoztatja a testület tagjait, hogy az ÉDÁSZ Rt. dolgozói elhárították az öltöző elektromos berendezésének problémáit, mely a balesetveszélyesség miatt időszerű volt.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a közvilágítás kiépítéséhez 6 oszlop rendelkezésre áll, a lámpatestek felszereléséhez - a szponzori támogatások megléte mellett - szükséges az önkormányzat fedezet biztosítása.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a közvilágítás biztosítása növeli a klub kiadásait, de az eredményes működés érdekében javasolja a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a Körmendi Football Club kérelmének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


235/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a működési tartalék terhére 200e Ft támogatást biztosít a Körmendi Football Club részére az edzőpálya világításának kiépítéséhez.

Határidő: 2000. november 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Fejlesztő foglalkozások anyagi fedezetének biztosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy a tavasz folyamán fenti témával már foglalkozott a képviselőtestület.

A tevékenységet az általános iskolák szakvélemények alapján végzik. Az intézményvezetők kérése jogos, "más fogyatékos" tanulók esetén emelt összegű normatív támogatás igényelhető. Az alsó tagozaton heti három órában kötelező tanórai rehabilitációs foglalkozásokat kell tartani, azok részére, akik megfelelő szakvéleménnyel rendelkeznek.

A tanulók jogában áll a szükséges terápiás foglalkozásokon való részvétel.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke megköszöni Szekeres Gábor művelődési főtanácsos kiegészítését, és elmondja, hogy az áprilisban tárgyaltak kifizetése most aktuális.

A megigényelt támogatás 2001. március hónapban várható.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - tekintettel törvényileg előírt feladatról van szó - egyetért a feladat ellátásával. A normatív támogatás február hónap körül visszaigényelhető, de kérdés, mibe kerül mindez az önkormányzatnak. Erről nincs konkrét információja az önkormányzatnak.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, ki nevezhető "más fogyatékosságú"-nak, továbbá elmondja, hogy a normatív fedezet biztosított, egyéni foglalkozásokról van szó.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a tevékenység megalapozottságát hangsúlyozza, hiszen azt szakértői bizottság állapította meg, a normatívát a jövő év folyamán megkapja az önkormányzat, azonban a fedezetet jelenleg kell biztosítani, mely összeg az ez évi költségvetésben nem került megtervezésre.

Van intézmény, amely egész évben eleget tett a feladatellátásnak, de sajnálatosnak tartja, hogy nem a feladatellátás megközelítésének oldaláról történik a költségvetés megtervezése, hogy az 1999/2000. tanévben konkrétan hány gyermek részesül ilyen foglalkozásban, havonta milyen feladatellátásról van szó.

A fedezet biztosítását a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére javasolja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy nem csoportok után, tanulók után jár a normatíva. Három hónap kifizetéséről van szó, melyről április hó folyamán már értesült a képviselőtestület.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy a soron következő ülésen kerül sor az ez évi teljesítés megtárgyalására, így az intézmények gazdálkodásának helyzetére.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az intézmények feladatai bővültek, az óraszámok nőttek, a szabadidő szervező feladatával, annak finanszírozásával is számolnia kell az önkormányzatnak az éves költségvetésen belül.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint az intézményeknek kell saját költségvetésükből ezen tevékenységet megfinanszírozniuk. Utólagos elszámolási kötelezettség fedezetkereteként biztosítson összeg az önkormányzat.


Honfi József polgármester - tudomásul véve a "más fogyatékos" csoportba tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai oktatását - javasol utólagos elszámolással fedezetkeretet biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 2 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


236/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fejlesztő foglalkozások támogatásáról az intézmények ? évi gazdálkodása eredményének ismeretében dönt.

Határidő: 2000. november 23-i ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • "Rábavidék" Szerkesztőségének támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - tekintettel a nagymértékű teljesítésre és feladatellátásra - javasolja a támogatás jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetértve Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének véleményével javasolja a támogatás biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére.


Szabó Ferenc alpolgármester kihangsúlyozza, hogy év elején a támogatások jóváhagyásának idején köztudott volt, hogy azok mértéke az éves működéshez nem elegendők az egyesületek, szervezek részére.

Az iránt érdeklődik, hogy más szervezetekre is kiterjeszti-e a képviselőtestület a hasonló kérelmek elbírálását. Számolni kell az egyesületek részéről további igények felmerülésével.

Javasolja a Rábavidék szerkesztőségének a támogatás jóváhagyását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy jelen esetben a támogatási szerződés módosításáról van szó, nem a pályázat II. fordulójáról.

Annak idején valóban köztudott volt a kiemelt egyesületek, szervezetek részére jóváhagyott támogatás kis mértéke.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy az egyesületek az év vége közeledtével kényszerhelyzetbe kerülnek, a városban folyó egyéb tevékenységek rangsorolását is elvégezhetné a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a bizottság szinte két éve készül a rangsorolásra.

Sérelmesnek érzi, hogy a támogatásokra fordítható összeg az elmúlt évihez képest is nagymértékben csökkent.

A Rábavidék Szerkesztősége bármennyire is takarékoskodott az idei évben, a havonta megjelenő kettő szám nagy kiadást jelentett a szerkesztőség számára.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja a támogatás jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a Rábavidék Szerkesztősége részére 500e Ft támogatás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


237/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gazdálkodási tartalék terhére 500e Ft-tal támogatja a Rábavidék 2000. évi további számainak megjelentetését.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Civil Kalauz megjelentetésének támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 40 példány színes előlappal, további 160 példány pedig fekete-fehérben jelent meg, a várossá nyilvánítás 756. évfordulója alkalmából, mely kiadvány országos különlegességnek számít, hiszen a jövő számára hasznos útmutatóként szolgálhat.

A kiadvány önkormányzati tulajdonú, javasol az egyesületek, intézmények részére 1-1 példány eljuttatását.


Szekeres Gábor művelődési tanácsos említést tesz Vizi László nyugalmazott könyvtárigazgató áldozatos, a kötet megjelenéséhez nyújtott szerkesztői munkájáról, melyért tiszteletdíjat nem fogadott el.

Javasolja a képviselőtestület külön köszönetét tolmácsolni.

A kötet készítésének történetéről külön riport készült, mely a városi tévé december 6-i adásában kerül közvetítésre.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását, továbbá Vizi László szerkesztői munkájáért a képviselőtestület köszönetének kifejezését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


238/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a kulturális, szabadidő és sport bizottság "sport alapjából" 30e Ft, "kulturális alapjából" 21,8e Ft felhasználásával, összesen 51,8e Ft-ot biztosít a Civil Kalauz előállíttatása során képződött "hiányzó különbözet" fedezetére.

A képviselőtestület külön köszönetét fejezi ki Vizi László nyugalmazott könyvtárigazgatónak a kötet megjelenéséhez nyújtott áldozatos, szerkesztői tevékenységéért.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. FATIMEX EURO Kft. ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy a jelenleg épülő lakások nem oldják meg a pályakezdő fiatalok lakásproblémáját.

Javasolja, hogy a FATIMEX EURO Kft. a bizottságok elnökeit, frakcióvezetőket is tájékoztassák lakásprogramjukról, annak megvalósítási folyamatáról, mely ismeretek birtokában foglaljon állást a képviselőtestület.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésével javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a FATIMEX EURO Kft. az illetékes bizottságok, frakcióvezetők részére adott tájékoztatást követően foglaljon állást lakásprogramjuk és annak megvalósításáról.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


239/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a FATIMEX EURO Kft. ajánlatát illetően a gazdasági és pénzügyi, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság, továbbá a frakcióvezetők együttes állásfoglalását követően foglal állást.

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a további tárgyalások, egyeztetések lefolytatásával.

Határidő: 2000. december 14.-diki testületi ülés

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Vas megyei Múzeumok Igazgatóságának kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke említést tesz a képviselőtestület azon határozatáról, mely a kollégium Várkastélyból történő kiköltözését tartalmazza. A múzeumról ilyen jellegű állásfoglalás nem született.

Javasolja, hogy a felújításra kerülő kápolnát az önkormányzat adja át használatra a múzeumnak, növelve a múzeum látogatók élményét.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a vasrács ajtóval kapcsolatosan tesz megjegyzést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kápolnára nyíló ajtó vasráccsal történő megerősítését, és érdeklődik, hogy ennek költségeit a millenniumi munkacsoport fedezi-e.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy az önkormányzatot kérték.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a használatba adás nem az önkormányzat kompetenciája.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a megyei múzeum az önkormányzattól kérte a fedezetbiztosítását, de az intézmény nem tartozik az önkormányzathoz.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság természetesen az Önkormányzattal köt ingyenes használati jogot, melynek tárgyában több tárgyaláson vett részt.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság mindkét intézmény - a múzeum és a kollégium - kiköltözését kívánja. A múzeum kiköltözésének kérdése nem a város önkormányzatától függ, az a megyei múzeum hatáskörébe tartozik.

Körmend város Önkormányzatának mindent meg kell tenni, hogy a múzeum jelenlegi helyén maradjon, segítséget kell nyújtania, kiköltözés esetén annak megfelelő helyet kell találni.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a gazdatiszti lakást megfelelőnek tartaná a múzeum elhelyezésére.

Honfi József polgármester elmondja, nem tudja elképzelni a kápolna kollégiumi kezelésbe adását, amennyiben a kollégium a Várkastélyban maradna.

Javasolja azt a múzeum kezelésébe adni.


Szabó Ferenc alpolgármester a kastélykápolna felújítására beadott pályázattal kapcsolatosan tesz kiegészítést. Javasolja annak üzemeltetési jogát a múzeum részére átadni.

A pályázat szerint a múzeum kiköltözése esetén a további hasznosítás a bérbevevő joga.

A millenniumi munkacsoport elnökeként tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a munkacsoport nem rendelkezik anyagi fedezettel, ezért javasolja, hogy a fedezetet biztosítsa az önkormányzat, továbbá mondjon köszönetet a Rázsó Imre Szakközépiskolának az elvégzett munkákért.

A földszinti egy légtérben véleménye szerint remek kiállító terem megnyitására lenne lehetőség, az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség oltárt helyezhetne vissza, a turisztikai látványosságot növelhetné még a kisteremben bemutatott dr. Batthyány-család életéről szóló kiállítás.


Honfi József polgármester javasolja az ajtó vasrácsának költségeihez 22e Ft biztosítását.

Javasolja továbbá a kápolnát és a vele egy légterű helyiséget üzemeltetésre átadni a Rába Helytörténeti Múzeum számára.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


240/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyány-kastélyban a Rába Helytörténeti Múzeum kápolna galériájára nyíló ajtaját vasráccsal megerősítteti, az ahhoz szükséges fedezetet, 22e Ft dologi kiadást a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

A restaurálást követően az önkormányzat a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium helyett a kápolnát és a vele egy légterű helyiséget üzemeltetésre átadja a Rába Helytörténeti Múzeum számára.

Határidő: a kastélykápolna rekonstrukciójának befejezése

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Tapasztalatok a mozi átalakításának és hasznosításának lehetséges módjáról

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Celldömölki SZIKRA mozit megtekintve, arról mintegy háromnegyed órás videofelvétel készült, melynek lényegét - mintegy példaként - kb. hatperces kisfilm keretében szeretne a bizottság a képviselőtestület tagjai számára bemutatni.

A bizottság javasolja a mozi üzemeltetését - mozi működtetésével, többfunkciós - vállalkozás keretében, meghirdetni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a film megtekintését, és elmondja, hogy Celldömölk önkormányzatának hasonló problémát okozott a mozi üzemeltetése.

Felhívja továbbá a képviselőtestület tagjainak figyelmét az ülés második napirendjeként szerepelő "ifjúság helyzetéről" szóló tájékoztatóra, melyben szerepelt a mozi problémája.

Egyetért a pályázat kiírásával a mozi vállalkozás keretében történő üzemeltetésére, és javasolja a kulturális, szabadidő és sport bizottság vállalja fel a pályázat megszövegezését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem ért egyet a többi bizottság javaslattételi lehetőségének kizárásával.


Honfi József polgármester javasolja a mozi üzemeltetésének megpályáztatását, a kiírás módjára, a pályázat feltételeire vonatkozó - okulva az eddigi tapasztalatokból - valamennyi bizottság fogalmazza meg sajátos szempontjait a mozi vállalkozásba adását, a pályázat kiírását illetően, melyet a kulturális bizottság összegez, és a novemberi ülésre a képviselőtestület elé terjeszt.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a mozi épületére, hasznosítására történő pályázat kiírásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy az alapvető funkciókat meg kell határozni, kérdés, működjön-e továbbra is a mozi.


Honfi József polgármester javasolja a mozit, mint multifunkcionális intézményt működtetni, a mozi megtartásával, gondolva a tanulóifjúság helyzetére, a lakosság szórakozási lehetőségeire.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint fenti kérdésben minden megközelítés más, a képviselőtestületnek nem szabad kötelmeket előírni, kritériumokat kötni.

Javasolja a képviselőtestület minél kevesebb kötelem meghatározásával, a mozi funkciójának bizonyos megtartásával a pályázat kiírását.

A mozi funkciójának megtartása a pályázókkal történő egyeztetések függvénye, gondolva az évekkel ezelőtti mozi üzemeltetés kérdésére.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint nem muszáj a mozi funkciójának fenntartása, esetleg a Művelődési és Ifjúsági Központba való áthelyezésével továbbüzemelése megoldható.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat kiírását - továbbra is fenntartva mozi funkcióját - a mozi vállalkozás keretében történő működtetésére.

Javasolja, valamennyi bizottság tegyen javaslatot a pályázati feltételek meghatározására, mely a november 23-i ülésen jóváhagyásra kerülhet.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza.


241/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - továbbra is fenntartva a mozi funkcióját - pályázatot ír ki annak vállalkozás keretében történő üzemeltetésére.

A képviselőtestület megbízza valamennyi bizottságát, fogalmazza meg sajátos szempontjait a mozi vállalkozásba adására, a pályázat kiírására vonatkozóan melyet a kulturális, szabadidő és sport bizottság véleményez, összegez, és azt a november 23-án tartandó ülésre a képviselőtestület elé terjeszti.

Határidő: 2000. november 23.

Felelős: valamennyi bizottság elnöke
 1. A Korai Fejlesztő Központ kérése

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - tekintettel, hogy a kérelemben az intézményvezetők illetékesek - a bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Bejelentés Geosics László képviselő részéről

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja az előterjesztés jóváhagyását, tekintettel a külvárosi fiatalok ezen sportolási szenvedélyére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a pályázat benyújtásának támogatását, és a pályázati díj fedezetbiztosítását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke támogatja a pályázat benyújtását, azonban felhívja a figyelmet, hogy a palánkok felállításához a helykijelölés körültekintően történjen, elkerülve a városban felmerülő kosárlabdapályákkal, - palánkokkal járó problémákat.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat benyújtását, és a pályázati díj fedezetének biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


242/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete két pályázatot nyújt be szabadtéri kosárlabda pályák építéséhez (Horvátnádalján és Felsőberkiben) kosárlabdapalánkok kedvezményes vásárlására - az ár 50%-ának az ISM támogatásából történő fedezésére.

A pályázati díjat 2 x 52,5e Ft-ot, azaz 105e Ft-ot a gazdálkodási tartalékból biztosítja fenti városrészek sportolási igényeinek kielégítéséhez, a feltételek javításához.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
k.) Színházterem, kiállító terem fűtésrekonstrukciójához fedezet biztosítása

Előadó: Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az elmúlt ülésen elhangzott szóbeli tájékoztatást figyelembe véve - a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását a Batthyány-kastély műemlék-együttesének fűtésrekonstrukciójához.

Javasolja továbbá, hogy az épülethez illő világítás megvalósítását a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tervezze meg.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével.


Honfi József polgármester javasolja a fűtésrekonstrukció befejezéséhez szükséges 515e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


243/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyány-kastély műemlék-együttesének - színház- és kiállító terem - fűtésrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges 515eFt-ot biztosítja a céltartalék terhére.

A színház világításának korszerűsítését a 2001. évi költségvetésbe betervezi.

Határidő: azonnal

2001. évi költségvetési koncepció készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
l.) Gyámügyi gondnokok tiszteletdíja

Előadó: Maszlavér Lászlóné a Gyámhivatal vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 236e Ft biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy - a tavalyi évi díjjal azonos - 4.000,-Ft/fő/év összeg kifizetéséről van szó.

A költségvetésbe 500e Ft került betervezésre, fenti összeg ezen felül szükséges.


Dr. Tóth Miklós jegyző tesz kiegészítést a tiszteletdíjakkal kapcsolatosan és javasolja annak fedezetbiztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a gyámügyi gondnokok tiszteletdíjának kifizetéséhez szükséges fedezetbiztosítást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


244/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére - a már betervezett 500e Ft-on felül - 236.000,-Ft-ot biztosít a gyámhivatal által alkalmas hozzátartozó hiányában, a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személyek képviseletének ellátására foglalkoztatott gondnokok tiszteletdíjának kifizetéséhez.

Határidő: 2000. november 10. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
B e j e l e n t é s e k


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ADA Bútorgyár Kft. hivatalosan is bejelentette - figyelembe véve a gazdasági számítások eredményeit, a környék munkaerő helyzetét, közlekedési lehetőségeket - hogy az újabb telephely építését, a gyár bővítését nem Körmenden kívánja megvalósítani.

Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy az OLIP Kft. az elmúlt héten 70-80 munkahelyet számolt fel, a kft. olasz, boszniai, lengyel és ukrajnai gyárához hasonlóan.

A kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatója szerint a gyár termékváltásra készül, miszerint kisebb mennyiségű, drágább cipők előállítását tervezik.

Az elbocsátott munkaerő elhelyezkedésének segítése érdekében a kapcsolatfelvétel megtörtént a SCHIFO, az ADA és az MSC Hungary Kft-vel.

 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, személyesen nem tekintette meg a kijavított kerékpárút állagát, de véleménye szerint a felújításokat követően még rosszabb annak állapota.

Interpellációjára adott választ addig nem fogadja el, míg személyesen nem győződik meg az elvégzett munkálatokról.


Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, hogy a Kossuth L. utcai elsőbbségadás kötelező tábla mikor kerül kihelyezésre.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság egyéb közlekedési problémát megtárgyalta Szabó Ferenc alpolgármester által kifogásolt elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezésének kérdését is, forgalomtechnikailag zavaró lehet, de a tábla kihelyezése a jövő hét végére várható.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Bartók utcával párhuzamos utca közvilágítási problémájának elhárítása a tegnapi nap folyamán megtörtént.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az interpellációjára tett intézkedést elfogadja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szintén elfogadja és köszöni interpellációjára adott választ és a megtett intézkedéseket.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy nem a Szénatelepi, hanem a Széchenyi utca törmelékeinek eltakarítását kérte.

Továbbra is kéri az állatvásártér kavicsozását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kifogásolja, hogy a Deák F. - Mátyás király utca sebességkorlátozó táblájával kapcsolatosan kapott választ interpellációjára, holott ő az óvoda hátsó bejáratánál, az Alkotás u. rész kereszteződéséhez javasolta a sebességkorlátozó tábla kihelyezését.


Horváth László képviselőtestületi tag szintén kifogásolja, hogy interpellációjára nem kapott választ, melyre reagálva Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy arra az ülésen szóban adott választ.I n t e r p e l l á c i ó k


Szabó Ferenc alpolgármester kifogásolja, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmény írásban kereste meg a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot, kérve az intézmény előtti járdaszakasz felújítását, melyre a mai napig nem történt reagálás és intézkedés.

A környéken idősek, gyermekek járnak, a járda balesetveszélyes, annak felújítása szükséges.

A kérelmet személyesen adta át Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének, érdeklődik, hogy a bizottság mikor foglalkozik a járda felújításának kérdésével.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a város karbantartási, felújítási problémáit, mely a jövő évi költségvetést érinti, mihamarabb jelezzék a bizottság felé.

Elmondja, hogy a bizottság a Közútkezelő KHT. illetékes szakemberének közreműködésével a város közlekedési problémáival foglalkozott, melyről a képviselőtestületet a novemberi ülésen külön előterjesztésben tájékoztatja a bizottság.

Felhívja a figyelmet, hogy szükséges a Poker Jeans Kft. által befejezetlen Sport utcai épület környékének helyreállítása. Javasolja a tulajdonos figyelmének felhívását a környék rendben tartására.

Javasolja továbbá a vasúti felüljáró, focipálya melletti két lámpatest kijavítását, a közvilágítás helyreállítását.

A Gyümölcskert lakóinak felhívását tolmácsolva elmondja, hogy esőzés estén az utca alsó része áll a vízben, szükséges az árok kitisztítása.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a Sport utcai befejezetlen épület környékének helyreállításával.

A temető felé vezető járda helyreállításával kapcsolatosan szakmai vélemény megkérését javasolja - azt meg kell-e emelni vagy fel kell-e törni - hiszen a legnagyobb problémát a fagyökerek okozta betontöredezések okozzák.

Külön említést tesz a Bartók lakótelepen lévő gazdátlan, kóbor ebekről.


Geosics László képviselőtestületi tag a Dobogó utca lakóinak kérését tolmácsolva a környékre javasol hófogó kihelyezését.

Elmondja továbbá, hogy a Liszt F. utcából a MÜLLEX Kft. nem viszi el rendszeresen a szemetet, és javasolja a horvátnádaljai óvoda melletti eladott terület tulajdonosának felhívását annak rendben tartására.

Javasolja továbbá - az OLIP - ADA Kft., - Berki út kereszteződés közvilágításának biztosítását.


Horváth László képviselőtestületi tag a 208 lakások gázfűtés kiépítésének lehetősége iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester javasolja - lévén a 208 lakás magántulajdonú társasház - a lakók által az ÉGÁZ Rt. megkeresését.


Kozó József képviselőtestületi tag - a hóolvadást követő belvíz elkerülése érdekében érdeklődik, - hogy az Ady u. társasházak mögötti árok kezelése kinek a feladata.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy az övárok a VASIVÍZ Rt. kezelésébe tartozik, a belső szakasz az önkormányzat tulajdona, melynek rendezése a jövő évi költségvetés függvénye.


Kozó József képviselőtestületi tag ismételten a Várudvar közvilágításának helyreállítása iránt érdeklődik.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Dienes - Bem J. u. trafóállomás környékéről a szemét elszállíttatását kéri.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a Ládagyár vasút felöli környékének helyreállítását javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy az előző két ülésen, a tornacsarnok felújításával kapcsolatosan kért szerződések és számlák a mai napig nem kerültek sem a pénzügyi és gazdasági, sem a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elé.

A temető felé vezető járda és kerékpártút helyreállításával kapcsolatosan elmondja, nyilván történt intézkedés, a probléma elhárítása nem történt meg teljes egészében.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a piacról a Káposztáskert felé vezető, Lenkei utcai híd megerősítését, felújítását, tekintettel a nagy forgalomra.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a fent említett híd gyalogos forgalom céljára készült, annak felújítási költségeit a jövő évi költségvetésbe kell betervezni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a Honismereti Egyesület millenniumi évi két rendezvényére hívja fel a figyelmet.

November 6-án "Szent Korona Eszme Magyarországon" címmel, a korona aranyból készült és a Vas megyei Püspökséghez került másolatát mutatja be, az előadás előtt egy órával kiállítva, melyet külön ajánl a testület tagjainak figyelmébe.

December 11-én dr. Gergely Jenő "Szent életű magyarok" címmel tart előadást, melyre szintén ezúton várja a képviselőtestület tagjait.Több hozzászólás nincsHonfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 40 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester