· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. október 26.következő
letölthető melléklet:

148 kbyte

2000. október 12.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2000. október

12-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző,

Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János,

Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi


Igazoltan maradt távol: Bán Miklós és Bebes István képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Patonay Imre a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatójaHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szerepelő napirend jóváhagyását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az első napirendi pont keretében javasolja a kollégium kérdésének megtárgyalását.


Honfi József polgármester fenti módosítással javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D :


 1. Somogyi B. Általános Iskola kollégiumának átalakítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Helyi autóbuszjárat indításával kapcsolatos intézkedések

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Önkormányzat által fenntartott konyhák üzemeltetésére közbeszerzési pályázat kiírása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Lakásépítés-támogatási pályázat kiegészítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Honfi József polgármester 1. Somogyi B. Általános Iskola kollégiumának átalakítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester felkéri Kiss Albert tervezőt, ismertesse a kollégium kialakításának terveit.


Kiss Albert tervező elmondja, hogy két tervet készítettek a kollégium kialakítására vonatkozóan, miszerint az elvégzett funkcionális vizsgálatok alapján, elemezve a pénzügyi hatásokat is, a kollégium - bővítés nélkül, a meglévő gondnoklakás felhasználásával - eredeti állapota visszaállítható, és a kollégisták nemenkénti elkülönítése is megoldható.

Az emeletráépítés jóval nagyobb költséget igényel.

A tervek szerint a szobánkénti vizesblokk kialakítása mintegy 2,5 millió forint kiadást jelent, mellyel bizonyos tér is nyerhető, a nyaktag ráépítésével. Acélvázas szerkezettel, a jelenlegi épület minimális megbontásával, azzal megegyező stílusban a jövő tanév kezdetére a kollégium kialakítható.

Kiss Albert tervező felhívja a figyelmet, hogy ez a megoldás előnyösebb és olcsóbb, és a költségek tartalmazzák a gondnok elhelyezését is.

Kihangsúlyozza, hogy az építési jogszabályoknak megfelelően az intézményeknél az akadálymentesítést - mozgássérültek részére - is meg kell oldani. Ez mintegy 1,5 millió forintos kiadást jelent.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottsággal megtartott közös ülésen már meghallgatásra került a tervek felvázolása, továbbá kihangsúlyozza, hogy a képviselőtestület elviekben állást foglalt a kollégium ebben az épületben történő kialakításáról.

A bizottság egyetért az átalakítással, hozzáépítés nélkül, a szobánkénti vizesblokk kialakításával, hiszen ez idegenforgalmi, turizmus szempontból előnyös.

A két bizottság 6 szavazat és 2 tartózkodás mellett Kiss Albert tervező által felvázoltak alapján javasolja a képviselőtestületnek a kollégium megvalósítását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag - megvizsgálva a lehetséges szempontokat és lehetőségeket - felhívja a figyelmet, hogy a Várból való kiköltözéssel a város elveszíti a Vár dísztermét, a szülői fogadót, továbbá meg kell oldani az étkeztetést, valamint a könyvtár húszezer kötetes könyvállományának elhelyezését is. Fenti problémák megoldását napirenden kell tartani, de a kollégium kialakításánál is a szolidabb költségeket felemésztő megoldást kell választani.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy hosszú idő elteltével elérkezett a képviselőtestület ahhoz, hogy konkrét dolgot illetően állást foglalhat, és javasolja, hogy a hosszú távú korszerű megoldást adó variációt válassza a testület. A város vagyonát gyarapító beruházásról van szó, melyről ma kell állást foglalni.

A jövőben sem javasolja gondnok nélkül az épület fenntartását.


Patonay Imre igazgató véleménye szerint fontos, hogy a kollégium kialakításával a meglévő funkciók ne szenvedjenek csorbát, továbbá elmondja, hogy a gondnokság meglétének köszönhetően a fennállás óta nem történt az épületbe betörés.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik, hogy az idei költségvetésben jóváhagyott 5 millió forint beleértendő-e a költségekbe, az felhasználásra kerül-e.


Honfi József polgármester elmondja, hogy természetesen beleértendő, összefoglalva: a két bizottság Kiss Albert tervező által felvázoltak alapján, hozzáépítés nélkül javasolja a Somogyi Iskolában történő kollégium kialakítását. A WC-k, szociális blokkok, valamint a szolgálati lakás és a jelenlegi funkciók fenntartásával a kollégium kialakítása mintegy 48 - 50 - 53 millió forintos beruházást jelent.

Javasolja a felhatalmazását, a tervezésre történő megbízás megadására, kapcsolatfelvételre, és javasolja a jövő évi költségvetés terhére a költségek jóváhagyását.

Szükséges az ütemterv elkészítése, mind a tervezési munka, mind a kivitelezés szempontjából, hogy 2001. augusztus 20-án sor kerülhessen a kollégiumavatásra.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


213/2000. határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Somogyi B. Általános Iskola Kollégiumának bővítésével - 60 férőhelyes - középiskolai kollégiumot alakít ki, a jelenleg Várkastélyban működő kollégium megszűntetésével.

Szükségesnek tartja, hogy a tervezési és kivitelezési munkafolyamatra ütemterv készüljön.

A képviselőtestület a beruházás költségeit a 2001. évi költségvetésben biztosítja. Határidő: 2000. november 30. (ütemterv elkészítésére)

2001. költségvetési koncepció készítése

Felelős: Honfi József polgármester


 1. Helyi autóbuszjárat indításával kapcsolatos intézkedések

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztés a bizottság kétségeit tartalmazza.

A 2. oldal b.) pontjában foglaltakra hívja fel a figyelmet, és javasolja, hogy a képviselőtestület 2000. november 01-jén hatályba lépő határozata alapján - a támogatások folyósítása a szociális ellátásokról szóló rendeletben foglaltaktól függetlenül történjen.

Javasolja, hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkezők az oktatási - nevelési intézmények igénybejelentése alapján, az állandó lakosok pedig a 287/1997. (XII. 29.) sz. Korm. rendelet 24. §-a alapján részesüljenek utazási támogatásban.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy a hatósági forma sok megkötöttséggel járna.

Véleménye szerint a legjobb megoldás, ha - polgárjogi megállapodás megkötésével - a közlekedést végző vállalkozás az önkormányzat számára bizonyos összeget biztosít, a számviteli törvény pénzügyi előírásainak megfelelően kidolgozva.

Szükséges még a menetdíjak mértékének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.


Honfi József polgármester javasolja az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslatának jóváhagyását, továbbá a menetdíjak mértékéről szóló rendelet soron következő ülésen történő megalkotását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

214/2000. határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. 2000. november 01.-jétől (természetbeni juttatásként) utazási támogatást biztosít:

 1. a település nevelési, oktatási intézményeiben tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára az intézmény igénybejelentése alapján,

 2. a Körmenden állandó lakcímmel rendelkező lakosok közül a 287/1997. (XII. 29.) Kormányrendelet 24. §-a értelmében az arra jogosultaknak, aki ezt igényli.

 1. A támogatást az önkormányzat negyedévente folyósítja.

 2. A támogatás mértéke a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedésben érvényes kedvezményes bérlet ára.

 3. A támogatás igénybevétele nem zárja ki más támogatási forma igénybevételét.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Az önkormányzat által fenntartott konyhák üzemeltetésére közbeszerzési pályázat kiírása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a 6.a.) pont korrigálásra szorul, továbbá szükséges a képviselőtestület állásfoglalása a 13. b.) pontban szereplő súlyszámról.

A dokumentáció tartalmáról a képviselőtestület a két hét múlva tartandó ülésen foglalhat állást, felhívja továbbá a figyelmet, hogy 2001. január 01-i hatállyal nem teljesíthető a közbeszerzési pályázat, mivel az december közepén fog megjelenni, ezért javasolja a teljesítés határidejét az új tanév kezdetével, 2001. szeptember 01-jével meghatározni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a beszerzés tárgyára részajánlat nem tehető, javasolja ennek törlését is.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 11. a.) pontjának 5. bekezdés, a közbeszerzési törvény 44. §. (2.) bekezdésének a.) pontja értelmében az előző három év legjelentősebb szolgáltatásai ismertetéséről rendelkező részt törölni, továbbá érdeklődik, hogy a 13. pontban említett eszközök milyen értéket képviselnek.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a képviselőtestület elmúlt ülésen hozott konyhák fenntartására vonatkozó állásfoglalását figyelembe véve véleménye szerint nem indokolt a közbeszerzési pályázat kiírása tekintettel a normatív támogatás jelentkező növekedésére. A vállalkozók számolnak a bérminimum növekedésével, amennyiben drasztikusan csökkenti a jelenlegi létszámot, az egy főre vetített bérköltséget növelnie kell, a lefőzött anyag mennyiségével arányosan.

A létszámcsökkentést azonban technológia javításával kell, hogy az adott vállalkozó ellensúlyozza, hiszen szükséges a gépesítés, melyet csakis az étkezési díjak emelésével ellensúlyozhat.

A kiszolgáló egységek bérleti jogviszonyban történő működtetése az önkormányzat felé történő kifizetések növelik a vállalkozás terheit, megoldásra vár továbbá a víz- gáz, stb. leválasztása, mindezt ki fogja megoldani?

Kérdéses továbbá az élelmezésvezetők foglalkoztatása, a térítési díjak beszedése, raktárkészletek felügyelete, az iskoláknak terembérleti díjat kell fizetniük egy rendezvény, SZM-bál megtartása során.

A közbeszerzési pályázat útján történő üzemeltetés mindenképpen foglalkoztatási gondokat okoz, a munkanélküliek száma növekszik, milyen jogviszonyban maradnak a dolgozók, számolni kell a végkielégítések megfizetésével.

Jelenleg az intézmények nagy része helyi magánvállalkozóktól, magánszemélyektől szerzik be az alapanyagokat, ez a vállalkozásba adással várhatóan megszűnik.

A térítési díjak emelkedésével nő a szociális segélyezettek száma, tehát az önkormányzati terhek is nőnek, továbbá nem veszik igénybe a szolgáltatást, így a napközisek száma is csökken, így a napközis pedagógusokat is el kell küldeni.

A képviselőtestület állást foglalt a kollégium elhelyezéséről, az elkövetkezendő időben sor kerül az I. sz. Napköziotthonos Óvoda jogi viszonyának módosítására, a konyhák nullszaldósak, akkor miért kell a jól működő konyhákat vállalkozásba adni?

Amennyiben a kiírt kritériumoknak egyetlen vállalkozó sem felel meg, javasolja a konyhák fenntartását a jelenlegi formájukban.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet a közelgő, jövő évi költségvetési koncepció elkészítésének nehézségeire.

Az elhangzottakat összegezve nem javasolja a részajánlat - 3. c.) pontban megfogalmazottak - elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester a 11. a.) pont ötödik bekezdésében foglaltak jóváhagyását a "legfeljebb" kifejezés beszúrásával.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja az ajánlattartalma 8 súlyszámát törölni, és helyette a helyi konyhai kapacitás arányára vonatkozó kötelezettségvállalás súlyszámát 20-ban meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja a helyi konyhai kapacitás arányára vonatkozó kötelezettségvállalás súlyszámát 20-ban meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester fentiek figyelembevételével javasolja a konyhák üzemeltetésére a közbeszerzési pályázat kiírását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
215/2000. határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a mellékletnek megfelelően a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi az önkormányzat által fenntartott konyhák üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési felhívást, valamint a jelentkezők részére rendelkezésre bocsátja a dokumentációt a pályázati felhívásban szereplő határidőknek megfelelően.

A dokumentációt a 2000. október 26-i ülésen hagyja jóvá a képviselőtestület.

Határidő: 2000. október 26. (dokumentáció jóváhagyására)

2000. november 03. (pályázati felhívás elküldésére)

Felelős: Honfi József polgármesterGeosics László képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Lakásépítés-támogatási pályázat kiegészítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


216/2000. határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Ady E. u. 6/A. szám alatt megépítésre tervezett 12 db szociális bérlakás megépítésének támogatására benyújtott pályázatának kiegészítéséhez vállalja

 1. hogy a 2001. évi költségvetésében a megépítéshez szükséges 27.900e Ft-ot - a pályázat elnyerése esetén - elkülönített számlán kezeli,

 2. az épület kivitelezését 2001. március 01-jén megkezdi, és 2001. október 30-ig befejezi.

 3. a megépített lakásokat minimum 20 évig szociális bérlakásként hasznosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kiegészítéshez szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Utasítja a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a nyilatkozatokat haladéktalanul továbbítsa a minisztérium felé.

Határidő: azonnal (továbbításra)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Benyújtott pályázatok


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


217/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi előirányzat változtatásokhoz hozzájárul:

 1. Felhalmozási célra, nonprofit szervezettől átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik 320.000,-Ft-tal. Ezzel együtt az intézmény felújítási kiadásának előirányzata terhére a Kölcsey u. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény finanszírozása csökken 320.000,-Ft-tal. A polgármesteri hivatal intézményi ingatlan felújítási kiadás előirányzata 640.000,-Ft emelkedik.

 2. Felhalmozási célra, fejezettől átvett pénzeszköz előirányzat emelkedik 2.800.000,-Ft-tal. Más önkormányzattól, felhalmozási célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik 168.000,-Ft-tal. "Kistérségek vidékfejlesztési program"-jának kidolgozásához a céltartalék terhére 168.000,-Ft-ot biztosít. Felhalmozási célú kiadások előirányzata emelkedik 3.136.000,-Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Várkastély további hasznosítására vonatkozó tanulmányterv


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a tanulmányterv tartalma iránt érdeklődik


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a Várkastély hasznosítási tanulmányi tervének elkészítéséhez kérte az önkormányzat hozzájárulását, melyet elviekben már jóváhagyott a testület.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság is magasnak tartja az előterjesztésben szereplő összeget, de javasolja annak jóváhagyását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a funkcionális létesítmények elhelyezésének garanciavállalása iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


218/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Várkastély további hasznosításának kidolgozásához 475e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, és egyben a 2000. évi költségvetésről szóló rendeletet is módosítja az alábbiak szerint:

 • gazdálkodási tartalék módosított előirányzata csökken 475e Ft-tal,

 • Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatási szakfeladat módosított dologi előirányzata nő 475e Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Tűzoltóság


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a visszautalt összeg fejlesztési célokra történő felhasználását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a tűzoltóság dologi kiadásokra - elsősorban az energiaárak emelkedésére tekintettel - kérte a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a visszautalt összeg a fejlesztési kiadások terhére kerüljön, megadva annak lehetőségét, amennyiben szükséges és indokolt a tűzoltóság fenti fedezet erejéig dologi kiadásokra átcsoportosítási kérelemmel élhessen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

219/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára visszautalt 1.720.804,-Ft-ot Körmend város Tűzoltósága fejlesztési kiadásokra finanszírozásként megkapjon, mely előirányzat szükség esetén a képviselőtestület jóváhagyásával dologi kiadásokra fordítható.

Határidő: 2000. október 30. (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Iskolafogászat


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy valóban kredit pontokat kell gyűjteniük, és részt kell venniük a továbbképzéseken az iskolafogászoknak, javasolja a fedezet jóváhagyását.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az átcsoportosítás.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint is a pontrendszer alapján megkapják a kredit pontjukat, nem javasolja annak finanszírozását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kredit pontok gyűjtése két évvel ezelőtt került bevezetésre, mely a háziorvosoknak volt kötelező.

Most kellett a szakorvosoknak is jelentkezniük melynek díja ötezer forint, amennyiben nem vesznek részt ezeken a továbbképzéseken, nem gyűjtik össze a kredit pontokat, és nem praktizálhatnak. A tanfolyamok ára fokozatosan emelkedik, melyet a kórház sem tud felvállalni.

Mivel háziorvosról van szó, az ÁNTSZ szigorú ellenőrzéseket végez, javasolja a tanfolyam finanszírozását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a jövő évi költségvetés készítése során számolni kell a hasonló kiadásokkal.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint a felsőoktatás terén ugyanez a helyzet, továbbá a háziorvosok asszisztenciáját hozza fel példának, akik szintén saját költségeiken vesznek részt a tanfolyamokon.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a fedezetbiztosítást.


Honfi József polgármester javasolja a fedezetbiztosítást.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazattal, 13 tartózkodás mellett nem fogadja el, és a következő határozatot hozza:


220/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az iskolafogászat továbbképzési költségeihez nem biztosít fedezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
B e j e l e n t é s e k:


Szalóki József a MIK igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a színház fűtéskorszerűsítése október 20-ára nem, talán november elejére készül el.

Elmondja továbbá, hogy a kiállító terem fűtéséhez azonban további fedezet - csövek 400e Ft, radiátorokhoz mintegy 350e Ft + ÁFA - szükséges.

Balesetveszélyesek továbbá a színházteremben lévő világító testek.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére jóváhagyott 5 millió forintra hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester javasolja a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal történő kapcsolatfelvételt, és a konkrét fedezetbiztosításról történő állásfoglalást a soron következő ülésen.Több hozzászólás nincs. Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 16 óra 43 perckor bezárja.K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester