· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. október 12.következő
letölthető melléklet:

293 kbyte

2000. szeptember 28.

 
JEGYZŐKÖNYVKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2000. szeptember

28-i üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetőjeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a zárt ülés napirendjét egy, az önkormányzat vagyonát érintő, szóbeli előterjesztéssel kiegészíteni.


Bebes István képviselőtestületi tag az előző ülésen szóba került Somogyi tetőfelújításával és az uszoda padozat burkolatával kapcsolatos szerződések és számlák felülvizsgálatáról szóló előterjesztést hiányolja.

Javasolja, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság ezzel kapcsolatos véleményét a folyó ügyek első pontjaként tárgyalja meg a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke interpellációjára az előző ülésen adott választ nem fogadja el.


Paksa Balázsné aljegyző felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestület a választ - ettől függetlenül - elfogadhatja.

Javasolja ennek elfogadását az interpellációk előtt.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Bebes István képviselőtestületi tag által felvetett anyagot a bizottság nem kapta meg, kéri, hogy azt jutassák el a bizottság részére, és az a soron következő ülésen kerüljön megtárgyalásra.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy újabb kitüntetési javaslatok érkeztek.

Ügyrendi álláspont kidolgozását javasolja, hogy azok odaítélése sérelem és egyéb megkülönböztető eljárás nélkül, az eredményes végkimenetel érdekében a soron következő ülésen kerüljenek jóváhagyásra.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy további kitüntetési javaslatot ne fogadjon el a képviselőtestület.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a folyó ügyek 0286/23. hrsz-ú ingatlan ügyét visszavonja.


Honfi József polgármester javasol október 12-ére rendkívüli ülés összehívását, melyen a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatai, a tornacsarnok és uszoda felújításával kapcsolatos számlák és szerződések felülvizsgálatával együtt, valamint a kitüntetési javaslatok kerülnek elbírálásra. Javasolja, hogy a kitüntetések odaítéléshez fokozatonként a bizottságok állítsanak fel egy sorrendet, mely az elbírálást tesz kezelhetőbbé. Kiegészítésül elmondja, hogy a javaslattétel a mai nappal lezárult, több javaslatot a képviselőtestület nem fogad el.


Honfi József polgármester fenti módosításokkal javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D :


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Tűzoltóság beszámolója a tűzvédelem helyzetéről

Előadó: Fejes Károly tűzoltóparancsnok


 1. Beszámoló a Kölcsey Ferenc utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkájáról

Előadó: Mészáros Árpád igazgató


 1. Mozi helyzete

Előadó: Szalóki József, a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója


 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 10/1996. (III. 26) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Intézményszerkezet átalakítására vonatkozó 117/2000 számú határozat végrehajtására tett intézkedések

Előadó: Honfi József polgármester


 1. F o l y ó ü g y e k :

 1. Helyijáratos autóbusz indításáról állásfoglalás

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Millenniumi emlékmű elhelyezése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Fizetőparkoló kialakításának költségei

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése

 • Bem J. u. 3. szám alatti ingatlan

 • 1411/2 hrsz-ú ingatlan

 • 4607/1 hrsz-ú ingatlan

 • 0486 hrsz-ú ingatlan

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Közvilágítási lámpahelyek bővítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

Dr. Tóth Miklós jegyző

Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető


 1. Pályázat benyújtása a létszámleépítés kapcsán felmerült kiadások megtérítésére

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Pályázat az eszközfejlesztési ütemterv 2000-re tervezett egységének megvalósítására

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Tájékoztató a Dózsa MTE kézilabda szakosztály működéséről, elnökségébe új tag delegálása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Az októberi ünnepek előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Városi Fúvószenekar támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szeptember 04-én került sor a szennyvíziszap tisztító és elvezetővel kapcsolatos tárgyalások folytatására. A tervek engedélyezése folyamatban van, a környezetvédelmi már megvan, a vízügyi a napokban várható.

Szeptember 5-én a városi rendőrkapitány adott tájékoztatást a közbiztonság helyzetéről. Az egyeztetés lényege az idegeneket zaklató, nem kívánt magatartás visszaszorítása.

Szeptember 7-én a megyei egyeztető fórum ülésén vett részt, elsősorban a kórház finanszírozása, a kórház-rendelőintézet 20 ágyas krónikus belgyógyászatának bővülése tárgyában.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy délután sor került a közbiztonsági fórum folytatatására a helyi vállalkozók és Horváth Ferenc és családja jelenlétében, melynek eredményeképpen elmondja, hogy három fővel egyeztetések folynak a közhasznú munka vállalása érdekében.

Szeptember 8-án a térség szennyvízhálózatának kiépítése tárgyában folytak egyeztetések, PHARE és Uniós támogatások igénybevételével, mellyel kapcsolatosan az igényfelmérés lassan véget ér, melyet a feltételek kidolgozása követ.

Szeptember 9-én a Vasváron megtartott Megyenapon vett részt, több helyi képviselővel együtt.

Szeptember 11-én Várallai Sándor vállalkozóval tárgyalt a bélyegalbum gyár működésére, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseiről.

Szintén ezen a napon az OPEL Marschall képviselőjével egyeztetett, aki Sárváron és Körmenden szeretne márkakereskedést létesíteni.

Szeptember 12-én a közigazgatási hivatalok vezetői tartottak tájékoztatót Győrben a Nyugat-magyarországi régió polgármestereinek.

Szeptember 13-án megtörtént a biofűtőmű megvalósításához benyújtott KAC pályázat összegzése, Ortner és Zsuffa úrral közösen.

Szeptember 18-án a három - Szentgotthárd, Őriszentpéter és Körmend - kistérségi polgármestere találkozott a gazdasági és egyéb feltételek, a hatékonyabb együttműködés elősegítése érdekében.

Szeptember 19-én Őriszentpéteren ülésezett a Parlament környezetvédelmi bizottsága, 20-án pedig a megyei területfejlesztési bizottság Ausztriában megtartott ülésén vett részt, melyen a vízügyi szakemberekkel közösen a falusi kis szennyvíztisztítók működésével kapcsolatosan történt tapasztalatcsere.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szeptember 21-én az iskolaorvosokkal egyeztetett, melyről készült előterjesztés, jóváhagyását a későbbiek folyamán kéri a képviselőtestülettől.

Szeptember 25-én kórház ügyben tárgyalt.

Szeptember 26-án a megyei környezetvédelmi bizottság Bozsokon tartotta kihelyezett ülését, a megyei kastélyparkok további sorsa tárgyában.

Szintén 26-án a FATIMEX befektető Kft. képviselőivel egyeztetett, lakásépítés finanszírozása ügyében, mely kismértékű önkormányzati pénz befektetését igényli. Ezzel kapcsolatosan egyeztetéseket folytat Lenti város polgármesterével, ahol már rendelkezésre áll az anyag. A Kft. a pénzügyi és gazdasági, illetve a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagjait is tájékoztatni fogja.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy levélben megkereste a VÁB-ot az MSZP iroda önkormányzati tulajdonba kerülése miatt, valamint személyesen tartott helyszíni bejárást a tanuszoda padozatborítása felújításának megtekintése érdekében.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy a kihelyezett parlamenti környezetvédelmi bizottság ülésén Győrffy Gábor úrral folytatott egyeztetést és véleménye szerint az anyag pontosításra szorul, a KAC pályázat költségvonzata nem ismert, véleménye szerint a beruházás 360 millió forintból nem áll meg, a kihasználtságot tekintve az további költségigénnyel jár. Ezért erről egy bővebb tájékoztatást szeretne kapni.


Honfi József polgármester ígéretet tesz, hogy az anyagot - számításokkal alátámasztva - a képviselőtestület rendelkezésére bocsátja.

Javasolja a két ülés között tett intézkedésekről szóló beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Tűzoltóság beszámolója a tűzvédelem helyzetéről

Előadó: Fejes Károly tűzoltóparancsnok

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Fejes Károly a városi tűzoltóság parancsnoka, alezredes elmondja, hogy írásos beszámolója - a képviselőtestület előtt történő legutóbbi beszámolója óta eltelt - két és fél év munkáját tartalmazza.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a tűzvédelmi ellenőrzések tapasztalatai iránt érdeklődik, továbbá milyen volt a legmagasabb riasztási fokozat, és az állami normatíva menyire fedezi a nagyobb kivonulási eseteket.


Pataki Péter képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a katasztrófavédelmi feladatok mennyire terhelik le a tűzoltóságot. Érdeklődik továbbá az épület jogi helyzetének állásáról.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kérdezi a 8-as számú főközlekedési úton történő veszélyes hulladék szállításával kapcsolatosan, mit tud a tűzoltóság tenni.


Fejes Károly tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok elmondja, hogy a tűzvédelmi ellenőrzések során javuló tendencia tapasztalható, az elmúlt időben a tűzvédelmi bizottságot nem kellett alkalmazni, a külföldi tőketulajdonos révén a cégek nagyobb hangsúlyt fektetnek a tűzvédelemre. Hármas volt a legmagasabb riasztási fokozat, a feladatellátást tekintve 72 település tartozik a hatáskörükbe, továbbá a segítségnyújtási körzetbe a két megyeszékhely is beletartozik.

Az elmúlt évben nem volt kiemelkedő tűzeset. A tűzesetek 99%-a I. fokozatú.

A normatívákkal kapcsolatosan elmondja, hogy a törvényi előírások határain belül, ha nehezen is, de "lavírozni" kell, hogy elegendő legyen a fedezet a kiadásokra. Ebben nyújt segítséget Szentgotthárd és a Körmend város Önkormányzata.

Fejes Károly tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy jól működik az alapítvány, melyből sikerült beszerezni a gépjámű-fecskendő autót.

Pénzügyi gond a működéssel kapcsolatosan az idei évben nem várhatóan, a jövő évi költségvetés előrejelzései elszomorítóak, példaként említi a 8,75%-os mértékű béremelést, ezért is bízik az önkormányzatok további támogatásában.

A katasztrófa elhárítási feladatokat szinte teljes egészében a tűzoltóság végzi, ami nem jelent többletmunkát és leterhelést.


Honfi József polgármester az épület jogi helyzetével kapcsolatosan elmondja, hogy az átadásra került, annak értékmeghatározása folyamatban van.


Fejes Károly tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok elmondja továbbá, hogy a veszélyes hulladékok szállítására Rábafüzes a kijelölt határátkelőhely, elég sok és jellemző az ilyen jellegű anyagok szállítása, a polgári védelem összevonása során egyik kiemelkedő feladat a veszélyes anyagok szállítása, a Vám- és Pénzügyőrség Parancsnoksága jelentése alapján, az útvonal nyomon követhető. Katasztrófavédelmi központ kialakítására 9 hely van kijelölve, köztük Zalaegerszeg, Veszprém, a végleges elhárítás ezeken a helyeken fog történni.


Virág Péter a Vas megyei Tűzoltóság katasztrófavédelmi bizottságának előadója elmondja, hogy az összevonást követően a hivatásos tűzoltóság szakmai felügyeletét továbbra is ellátják.

A körmendi tűzoltók tűzoltási és megelőzési tevékenységével elégedettek, a szabálysértést kizáró lehetőségek területén lehetne javítani, a kiemelt szabálytalanságok esetén ezeket bátrabban kellene alkalmazni.

A tűzoltási helyzetet tekintve nagy eredményeket produkáltak a körmendi tűzoltók.

Kiegészítésül elmondja, hogy a katasztrófavédelemre Veszprémben kerül kialakításra egy bázis, a helyi tűzoltóknak elsődleges beavatkozásban kell részt venniük.


Horváth László képviselőtestületi tag a veszélyes anyag szállítására vonatkozóan tesz fel kérdést, melyre Fejes Károly tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok kielégítő választ ad.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint érdemes szólni, és elismerni a tűzoltóság városra kiterjedő munkájáról, különös tekintettel az ifjúság tűzvédelemre nevelésére, tanfolyamok megtartása, a vár épületének helyreállítása során az eszközök rendelkezésre bocsátására, stb.


Honfi József polgármester megköszöni a részletes beszámolót, és elismerését fejezi ki a város mindennapi életében nagy szerepet vállaló hivatásos szervezetének.

Kiegészítésül elmondja, hogy az ügyeleti díjak kifizetésére még nincs meg a fedezet, de keresik a megoldást, melyhez külön segítséget kér Bebes István országgyűlési képviselőtől.

Javasolja a beszámoló jóváhagyását.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, tudomása van arról, hogy a BM és a PM közös előterjesztés készít a Kormány ülésére az ügyeleti díjak kifizetésére vonatkozóan, melynek eredményeként a Kormány a fedezet biztosítja az általános tartalék terhére.


Honfi József polgármester ismételten megköszönve a tűzoltóság eredményes munkáját, javasolja a beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


186/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 1. Beszámoló a Kölcsey Ferenc utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkájáról

Előadó: Mészáros Árpád igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság tagja az iskola alapos és körültekintő írásos anyagára hívja fel a figyelmet, mely körültekintően tükrözi az iskolában folyó munkát. Az adatok bemutatása szemléletes, az iskola működési szerkezete kiforrott, az életképesség a táblázatok elemzése során bizonyítható.

Elsődleges a matematika, tudományos tárgya oktatása. A sok pályázati pénzeszközök mellett, a 100 éves jubileum méltó figyelmet kapott a várostól.

Az iskola különleges kisugárzó ereje érzékelhető a kistérségben is, azonban az iskolák közötti beiskolázási versenyben mérlegre kell tenni a felmerülő igényeket, fontos az óvodákkal való jó kapcsolat, az iskola tevékenységének szülők felé történő még alaposabb kihangsúlyozása.

Tradicionális az iskola nemzetközi kapcsolatrendszere, de jó a kapcsolattartás mind az általános iskolák, mind a középiskolák között.

Megköszönve az iskola nevelőtestületének az elvégzett munkáért a bizottság egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.


Mészáros Árpád a Kölcsey F. utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy abban a nevelőtestület tagjaival törekedtek az iskola átfogó képének bemutatására. Az iskola tradicionális feladata az elődök lelkiismeretes és színvonalas munkájának folytatása.

Magas szinten folyik a matematika tantárgy oktatása, melyet igyekeznek a jövőben is tartani a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyak mellett, tekintettel, hogy érettségi tárgyakról van szó.

Fontos az idegen nyelv oktatása, továbbvitele, mely három éve az első osztálytól történik, 7. osztálytól pedig ehhez társul egy második idegen nyelv oktatása. A pedagógia program módosítása során fenti tényezőket szeretnék előtérbe helyezni.


Honfi József polgármester összegezve az elhangzottakat, elfogultságát kifejezve elmondja, hogy az iskola személyi, tárgyi feltételei biztosítottak, melyeket ki kell használni, hirdetve az iskola kiemelkedő tevékenységét, specialitását - tekintettel a művészeti oktatásra.

Megköszönve és kérve az igazgatót, tolmácsolja a nevelőtestület felé a képviselőtestület köszönetét az eredményes munkáért, javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


187/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó oktató - nevelő munkáról szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja. A képviselőtestület elismerését és köszönetét fejezi ki a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestületének, alkalmazotti közösségének az általuk végzett lelkiismeretes oktató - nevelő munkáért.
 1. Mozi helyzete

Előadó: Szalóki József, a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint alapos és áttekinthető beszámoló került a képviselőtestület tagjai elé.

A bizottság egyetért azzal, hogy szükséges a mozi működtetése, és azt nem szabad a képviselőtestületnek megszűntetnie, de - tekintettel, hogy a látogatottság egyre csökken - megváltozott formában, többfunkciós épületként kell, hogy működjön a mozi.

Szükséges a körülmények javítása, melynek kiadásait a jövő évi költségvetésbe kell betervezni.

Nem utasítja el a bizottság a bérbeadást, kötelező mozi üzemeltetési jelleggel, vagy kifejezetten olyan átépítést, amely az önkormányzati tulajdon javítását célozza.

A WC helyiség épületben történő kialakítása elsőbbséget kell, hogy élvezzen, továbbá - a bizottság egyhangú véleménye, hogy - szükséges a hangtechnika korszerűsítése.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a kulturális, szabadidő és sport bizottság véleményével, hiszen ezen probléma is több ülésen felvetődött már.

Tőkebevonással szükséges az intézmény korszerűsítése, melyet évente meg kell tervezni, a nyereség érdekében.

A bizottság javasolja továbbra is mozi üzemeltetési céllal a mozi vállalkozásba adását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elismeri, hogy hosszú évek óta húzódó problémáról van szó, és a mozi jelenlegi állapotában rendkívül gazdaságtalanul működik. A személyzet nem érdekelt a jobb működés feltételeinek megteremtésében, a jegyszedők lebeszélik a látogatókat, és a film levetítése elmarad. Hosszú távra, minimum 10 évre javasolja a bérletbe adást.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag büszke lehet a város, amiért - kisváros lévén - még működik a mozi, de a gazdaságtalan működést az önkormányzat természetesen nem vállalhatja fel.

Példaként Celldömölk városát hozza fel, ahol a mozi bérbeadás útján történik, többfunkciójú intézményként.

Az ifjúság helyzetét tekintve a kultúra, a szórakozás, a mozi nagy helyet kap, mint igény és mint elrettentő példa.

A mozi csak többfunkcióban lehet kifizetődő, a kultúra, a zenés szórakozóhely iránt igény merül fel az ifjúság részéről.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a mozi vállalkozásba adásával, valamint az 1. pontban foglaltak megvalósításával, hiszen ezzel a mozi a vállalkozók számára is vonzóbb.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a WC, szociális helyiség kialakítását, valamint a korszerűsítést a mozi további működtetéséről szóló állásfoglalást követően javasolja.

Javasolja a bérbe adást a jelenlegi állapotban.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a WC és szociális helyiség kialakítását még az idei évben javasolja.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a mozit önállóan, a Művelődési és Ifjúsági Központtól önállóan működtetni.

Egyetért a szociális helyiség épületben történő kialakításával.


Bebes István képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy önállóan működtetve is veszteséges volt a mozi fenntartása.

Kisebb egységként működtetve, vállalkozásba adással javasolja a mozi üzemeltetését, azonban szükséges az önkormányzatnak a korszerűsítésre beinvesztálnia, hiszen jelenlegi állapotában egy vállalkozó sem fogja azt bérbe venni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke számára várható volt, hogy élénk vita alakul ki a képviselőtestületi tagok között a mozi üzemeltetését illetően. A bizottság eredeti határozati javaslatát visszavonja.

A filmszínháznak is tradíciója van, a bizottság azért kalkulált a mintegy 4,5 millió forint betervezésével, mert jelenlegi állapotában egy vállalkozó sem fogja a mozit bérbe venni.

Egyetért a vállalkozásba adással és a változtatás szükségességével.

Javasolja a celldömölki mozi üzemeltetésének megtekintését, a tapasztalatcserét, melynek ismeretében a képviselőtestület megalapozottan foglalhat állást.


Kozó József képviselőtestületi tag szintén javasolja, hogy a mai ülésen ne foglaljon állást a képviselőtestület, hiszen a többi intézmény átalakításához hasonlóan, a mozi működtetése is alapos felülvizsgálatot igényel, ahhoz tanulmányterv szükséges.

Egyetért a vállalkozásba adással, de a korszerűsítésről a testület ne foglaljon állást.


Szabó Ferenc alpolgármester egyetértve az elhangzottakkal, a jelenlegi állapotában nem működhet a mozi, azt korszerűsíteni, vagy vállalkozásba kell adni, megtartva jelenlegi funkcióját.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményének jóváhagyását, miszerint az önkormányzat a mozit jelenlegi állapotában adja vállalkozásba.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 6 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a kulturális, szabadidő és sport bizottság tekintse meg a celldömölki mozi működését, és az elkövetkező időben számoljon be arról a képviselőtestületnek.

Szükséges egy költségbecslés a korszerűsítésre vonatkozóan, melynek ismeretében foglaljon állást a képviselőtestület.

Egyetért a tél beállta előtt a szociális helyiség, WC épületbe történő kialakításával, azonban ennek költségeit az idei évi költségvetés nem tartalmazza.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a WC kialakítási költségei iránt érdeklődik, melyre Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója elmondja, hogy három éve készült kalkuláció alapján - a kazánház régi helyén történő kialakítással - ennek fedezete mintegy 650e Ft-ot igényel.


Honfi József polgármester javasolja a beszámoló elfogadását, továbbá a kulturális, szabadidő és sport bizottság megbízását, vizsgálja felül a celldömölki mozi működését, melynek ismeretében és a költségbecslések elkészültét követően, foglaljon állást a képviselőtestület a mozi további üzemeltetése, és a mosdó, szociális helyiség áthelyezése tárgyában.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


188/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a mozi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A mozi gazdaságos működtetése érdekében szükségesnek tartja a vállalkozásba adás lehetőségének megvizsgálását, ezért megbízza a kulturális, szabadidő és sport bizottságot, vizsgálja felül a Celldömölki mozi működését.
A képviselőtestület a felújítás kérdéséről az eredmények birtokában dönt.
Határidő: 2000. október 30.
Felelős: Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 10/1996. (III. 26) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző helyett Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendeletmódosítás új elemeket nem tartalmaz, a helyi rendelet elsősorban a könnyebb érthetőség szempontjából került kibővítésre a szociális törvény néhány rendelkezésével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy a teljes rendelet nem kerül a képviselőtestület elé.


Honfi József polgármester javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


18/2000. (X. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 10/1996. (III. 26.) számú, a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Intézményszerkezet átalakítására vonatkozó 117/2000 számú határozat végrehajtására tett intézkedések

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Vagyongazdálkodó szervezet létrehozása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az együttes - pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi - bizottság véleményét tolmácsolva a vagyongazdálkodó szervezetet gazdasági szervezetként, egyszemélyes 100%-os önkormányzati tulajdonú kft-ként javasolja megalakítani, az intézmények vagyonának kezelését, a Házkezelőség teendőit is ellátva, az előterjesztésben megjelölt feltételek mellett, nyereség-részesedésre törekedve, akár a környező települések ilyen jellegű funkciót is felvállalva.

Fontos feladata: a kötelező önkormányzati feladatok, üzleti terv elkészítése, város és környékének tevékenysége, feladatok meghatározása, tőke-befektetés, finanszírozás, személyi feltételek levezénylése pályázat útján, kockázati tényezők konkretizálása, melyet az októberi ülésen javasol jóváhagyni.

Honfi József polgármester egyetért azzal, hogy a konkrét részletek ismeretében, és azok meghatározását követően foglaljon állást a képviselőtestület a gazdasági társaság megalakításáról.

Bebes István képviselőtestületi tag egyetért az önkormányzati tulajdonú kft. megalakításával.


Honfi József polgármester javasolja a vagyongazdálkodási feladatok ellátására egyszemélyes kft. megalakításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


189/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy a vagyongazdálkodási feladatok ellátásra - a mellékletnek megfelelően - egyszemélyes, önkormányzati tulajdonú kft-t hoz létre.

Határidő: 2000. október 26-i ülés

Felelős: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi

bizottság elnöke • Intézményi konyhák átszervezése


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén az együttes - pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi - bizottság véleményét tolmácsolva, tekintettel, hogy egy régóta húzódó feladat megoldásáról van szó, javasolja, hogy az önkormányzat közbeszerzési pályázat útján - a törvényi előírásoknak megfelelően - adja vállalkozásba az intézményi konyhákat, kivéve a kórház-rendelőintézet konyháját.

A közbeszerzési pályázat feltételeinek kidolgozását, annak jóváhagyását szintén a rendkívüli ülés egyik napirendjeként javasolja.


Szabó Ferenc alpolgármester a kórház-rendelőintézet konyhájának üzemeltetésére kérdez rá, melyre reagálva Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke és Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a kórház-rekonstrukciós terv megléte miatt javasolják a bizottságok, hogy ezen konyha működtetése ne szerepeljen a meghirdetésben.


Bebes István képviselőtestületi tag a konyhákon dolgozók száma iránt érdeklődik, és véleménye szerint jelen előterjesztésben a korábbi adatokkal nem egyező számok szerepelnek.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a júniusban megtartott ülésen mintegy 60 dolgozóról volt szó, azóta két dolgozó jogviszonya megszűnt. A gazdaságossági számítások szerint önfinanszírozóként 12-13 létszám megszűntetésére kerülne sor. Tehát kb. 45 fő alkalmazottal számolva, 1 dolgozóra mintegy 60 adag jutna.

A kiadások meghaladják a bevételeket. Amennyiben vállalkozás üzemelteteti a konyhákat, kb. 30 fő válna feleslegessé.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke - fentiekre reagálva - érdeklődik, hogy miért hirdeti meg az önkormányzat a konyhák üzemeltetését.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a képviselőtestület figyelmet a képviselőtestület meghozott határozatára.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy több éve húzódó problémáról van szó.

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért Honfi József polgármester véleményével, és a normatív támogatás mintegy 20%-os mértékű növekedésére hívja fel a figyelmet.

Számítások szerint a konyhák rentábilisan működnek, azonban a vállalkozás keretében történő üzemeltetés nemcsak létszámleépítéssel jár, hanem az étkezési díjak emelkedésével is.

Egyetért Bebes István képviselőtestületi tag feltételrendszer kidolgozásának szükségességére irányuló véleményével, és kihangsúlyozza, hogy emberi sorsokról van szó.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az ÁFA visszatérítésre vonatkozóan tesz fel kérdést.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az ÁFA-t az önkormányzat nem igényli vissza.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestület 5 konyha üzemeltetését határozta el, ez tűnik a legjobb megoldásnak, a konyhák veszteségesen működnek.

Említést tesz a költségvetési koncepció készítése során felmerülő heves vitákról.

Bebes István képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy közbeszerzési pályázat kiírásáról kell állást foglalnia a képviselőtestületnek, felesleg pánikhangulatot kelteni a város lakossága körében.

Véleménye szerint a két bizottság lényegre törő, jó anyagot készített, melynek figyelembevételével a lehetőségeket - nyugdíj, stb. - szem előtt tartva a feltételrendszer kidolgozása során meg kell találni a legjobb megoldást, hogy az az érintettek számára a legkedvezőbb legyen.


Horváth László képviselőtestületi tag - ha a konyhákat gazdaságosan is lehet üzemeltetni - nem ért egyet a vállalkozás keretében történő üzemeltetéssel, véleménye szerint a még drágább étkezést nem tudják a szülők megtéríteni.

Tekintettel az emberi sorsokra, a bizottság nem végzett elég alapos munkát.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva "felháborítónak" tartja Horváth László képviselőtestületi tag véleményét, és felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárást törvény szabályozza.

A képviselőtestületnek nem muszáj a mellékletben szereplő társaság ajánlatát elfogadni.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért a közvélemény megnyugtatásának szükségességével, régóta húzódó problémáról van szó, a személyi vonatkozások tekintetében - megfelelő normák alapján - vállalkozás keretében is optimálisan működhetnek az intézményi konyhák.

Egyetért a közbeszerzési pályázat kiírásával.


Honfi József polgármester javasol az intézményi konyhák - vállalkozás keretében történő - üzemeltetésére közbeszerzési pályázatot kiírni, melynek feltételeit a képviselőtestület az október 12-én tartandó rendkívüli ülés keretében hagyja jóvá.

A vállalkozás keretében történő üzemeltetést 2001. január 01-jétől vagy a következő tanév kezdetétől javasolja megvalósítani.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


190/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kórház-rendelőintézet konyháját kivéve, az önkormányzat által fenntartott intézményi konyhák vállalkozás formájában történő üzemeltetésére közbeszerzési pályázatot ír ki.
A pályázati feltételek kidolgozásának határideje: 2000. október 12.
Felelős: Honfi József polgármester
Határidő: a közbeszerzés meghirdetésére a 2000. október 12-i ülést követően
azonnal • Kollégium kialakítása


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az együttes - pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi - bizottság véleményét tolmácsolva felhívja a figyelmet, hogy a június 22-i ülésén a testület három helyszínt jelölt meg a kollégium kialakítására.

A megkeresett három tervező közül kettő nyújtotta be ajánlatát, a GAMESTERV Kft. és Kiss Albert tervező. A bizottság a három lehetőséget mérlegelte, a Hunyadi utcai épületben történő kialakítást - akár utcai frontját, akár a teljes épületet átalakítva - elfogadhatónak találja, azonban ezek megvalósítása - járulékos költségeket is számolva - mintegy 60 millió forintba kerülne.

A II. variáció - amennyiben az Eltérő Tantervű Iskola maradna a Hunyadi utcai épületben, az utcai front átalakítása 23 milliós kiadást jelentene az önkormányzat számára.

A Thököly u. 46. számú épületben történő elhelyezés 30 millió forint fedezetet igényelne, továbbá minden helyiség megvalósítása, elhelyezése nem valósulhat meg, ez a későbbiek folyamán még megoldásra szorulna. Ez igényelne legnagyobb fedezetet.

A két bizottság javasolja a kollégium elhelyezését a Somogyi Iskola kollégiumában, annak átalakításával. Eredetileg 160 férőhellyel rendelkezett, azonban néhány szoba szaktanteremmé alakítása történt.

Két szinten 8-8 hálóval, orvosi, betegszoba, közös helyiségek kialakítása, külön bejárattal, külön működtetve a legoptimálisabb megoldás a három helyszín közül. A két bizottság a Somogyi kollégiumának átalakítását 8 szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett javasolja, a Hunyadi utcai épület átalakítását 4 szavazattal, 9 ellenszavazat mellett elutasítja.


Szabó Ferenc alpolgármester a két bizottság, mint ad-hoc bizottság, az elmúlt időben lefolytatott érdekegyeztető fórumok megtartásának eredményességére hívja fel a figyelmet, és egyetért a két bizottság javaslatával.


Véleménye szerint a hosszú vívódás után a legoptimálisabb, legjobb megoldást találta meg a képviselőtestület, amennyiben a Somogyi kollégiuma kerül átalakításra, megtakarítva 10-15 millió forintot.Egyed Gyula képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a két bizottság tagjai között pro-kontra vélemények hangzottak el, középfokú intézményeket tekintve a Hunyadi u. iskola áttelepítésére számítottak, azonban ez mind a város, mind a környék lakossága számára egyfajta életfeltétel elvesztését jelenti.

Felhívja azonban a figyelmet, hogy műszaki tervek hiányában ne foglaljon állást a képviselőtestület, a két intézmény feltételrendszerét felülvizsgálva tervegyeztetés lefolytatása szükséges.

Kompromisszumot találva, a kollégium modernebb feltételek között történő működésével gyarapítsa a képviselőtestület a város vagyonát.Pataki Péter képviselőtestületi tag a kivitelezés lefolytatására kérdez rá, melyre reagálva Honfi József polgármester elmondja, hogy pályázat kerül kiírásra. A helyszínt megtekintve egyetért a Somogyi kollégiumának átalakításával, a magastető beépítésével a könyvtár, tanulószobák kialakításra kerülhetnek, mely kollégium a középiskolai kollégium részeként működhetne, nem önálló intézményként.

A képviselőtestület határozatát, mely a két kollégium összevonását 2000. június 30.-i határidővel tartalmazza, javasolja visszavonni.Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szimpatikus megoldásnak tartja a két bizottság által elmondottakat.Honfi József polgármester javasolja a kollégium kialakítását nem önálló intézményként a Somogyi B. Általános Iskola kollégium átalakításával, a közös helyiségek - könyvtár, tanulószoba - kialakításával.

Javasolja az átalakítás költségeinek, számadatainak ismeretében a megvalósítás feltételeinek kidolgozását szintén az október 12-i rendkívüli ülésen jóváhagyni.A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:191/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a felmérések tükrében legoptimálisabb megoldásnak tartja a Várkastélyban működő kollégiumnak a Somogyi Iskola kollégiumában történő kialakítását.
A képviselőtestület a 20/2000. számú határozatának a Várkastélyban működő kollégium 2001. január 01.-i hatállyal történő kiköltöztetéséről rendelkező részét visszavonja.
Határidő: 2000. október 12. (az átalakítás költségeinek és a megvalósítás feltételeinek kidolgozására)
Felelős: Honfi József polgármester
 1. F o l y ó ü g y e k :

 1. Helyijáratos autóbusz indításáról állásfoglalás

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester az írásbeli - az egészségügyi és népjóléti bizottság véleményét is tartalmazó - előterjesztésre hívja fel a figyelmet, és elmondja, hogy a Vasi VOLÁN Kft. is beadta ajánlatát a helyi járatos busz indítására vonatkozóan.

A társasági szerződés minden kötelező elemet tartalmaz, így többek között a kft. alaptevékenységi körét. Amennyiben a képviselőtestület jóváhagyja a helyijárat beindítását, annak aláírására még a mai nap folyamán sor kerülhet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a helyijáratos busz indításával, és javasolja, hogy az a szociális bizottság által kidolgozott feltételeit jóváhagyva és a város különböző üzemeinek munkarendjéhez igazodva történjen.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét - 4 szavazat, 2 tartózkodás - tolmácsolva versenyeztetést javasol a Vasi VOLÁN Kft. és a székesfehérvári kft. között.


Bebes István képviselőtestületi tag kétségét fejezi ki a működtetés idejét illetően, amennyiben az üzemeltetés első éve veszteséges, hogyan fog továbbműködni.

Egyetért a helyi járat beindításával.


Pemmer István a kft. képviseletében ígéretet tesz, hogy a buszjárat 2000. november 01-től 2002. december 31-ig működni fog.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a Vasi VOLÁN Kft. csak a vállalkozók által beadott javaslatot követően tett ajánlatot, holott a helyijáratos busz beindítása évek óta húzódó kérdés.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy a közlekedésről szóló törvény értelmében meg kell keresni a helyi VOLÁN-t.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért a - helyi igényeknek megfelelő - feltételek kidolgozásának szükségességével, a helyijáratos busz beindításával.


Honfi József polgármester javasolja - az önkormányzat többségi tulajdonosként működtetve - a közös vállalkozás megalapítását, és felhatalmazását a társasági szerződés aláírására.

Javasolja, hogy a szociális rendelet módosítására a rendkívüli ülés keretében kerüljön sor.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


192/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi járatos autóbusz indítására - önkormányzati többségi tulajdonnal - Körmendi Helyi Közlekedési Kft-t alapít.
A társasági szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert, ezzel egyidejűleg megbízza az egészségügyi és népjóléti bizottságot, tegyen javaslatot a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására.
Határidő: 2000. október 01. (társasági szerződés aláírására)
2000. október 12-i rendkívüli ülés
Felelős: Honfi József polgármester
Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke
 1. Millenniumi emlékmű elhelyezése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester - hivatkozva Czeiner Gábor főépítész javaslatára - a millenniumi emlékmű felállítását az Olcsai K. Z. téren, a "halak" szobor helyén javasolja.

Javasolja a Halak szobrot a Halászcsárda előtt elhelyezni, és kéri a képviselőtestület állásfoglalását, hogy az a jövőben vízzel, vagy víz nélkül üzemeljen. Kiegészítésül elmondja, hogy a vízzel történő üzemeltetés mintegy 700e Ft-ba kerülne, az áthelyezés költsége 150e Ft körül mozog.

A Millenniumi Munkacsoport egyhangúlag javasolja az áthelyezést, és víz nélküli működtetését, valamint a millenniumi emlékmű Olcsai K. Z. téren történő felállítását.

Elmondja továbbá, hogy az OTP-nél lévő figyelőrendszer áthelyezése felmerült a munkacsoport ülésén.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, és nem utasítja el a "Halak" szobor vízzel történő üzemeltetését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a főépítész millenniumi emlékmű elhelyezésére vonatkozó javaslatát.

A bizottság költségkímélés szempontjából a "Halak" szobor víz nélküli működtetését javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja - amennyiben a "Halak" szobor áthelyezésre kerül - a Halászcsárda üzemeltetője járuljon hozzá annak üzemeltetési költségeihez.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag támogatja az áthelyezést és a Millenniumi Emlékmű Olcsai K. Z. téren történő elhelyezését.

Javasolja a későbbiek folyamán - akár vízcirkulációs rendszer kiépítésével - a "Halak" szobor vízzel történő üzemeltetését.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a helyszínt a főépítésszel megtekintette, a "halak" szobor áthelyezéséhez nem elegendő a tereprendezés, annak burkolását is el kell végezni, ez külön költségeket eredményez. A betervezett 150e Ft csak az áttelepítésre lenne elegendő.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását azzal kiegészítve, hogy az áthelyezés és üzemeltetés költségeiről azok ismeretében foglal állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


193/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Horváth Róbert Millenniumi emlékművét az Olcsai téren kívánja elhelyezni.

Olcsai-Kiss Zoltán: "Halak" kompozícióját a Halászcsárda előtt helyezi el, az áthelyezéssel és üzemeltetéssel járó költségeket a későbbiek folyamán, a 2001. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2001. augusztus 19.

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester

 1. Fizetőparkoló kialakításának költségei

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője - ismertetve a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményét - tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Kőszegen tekintették meg a fizetőparkoló működését, ahol bevételre tettek szert a fizetőparkoló üzemeltetésével, ezért a jövőben jegyosztó automata alkalmazását tervezik.

A jegyárusító helyeket táblákkal kell megjelölni, 250 parkoló kialakítására lenne lehetőség, ennek táblázási költségeit a jóváhagyott 1,5 millió forintból tudná a város fedezni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint a fizetőparkoló üzemeltetése a megalakítandó vagyongazdálkodó szervezethez kapcsolódna, ezt a vagyongazdálkodó szerv üzlettervének kidolgozása során kellene meghatározni. Jelen ülésen az előterjesztést tartalmazó variációkat tekintve ne foglaljon állást a képviselőtestület


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kiegészítve Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője által elmondottakat, az I-II. variációt nem javasolja.

Kiegészítésül elmondja, hogy Kőszeg város Önkormányzata dupla haszonra tett szert, mint amekkora összeget befektetett. Egy parkolóóra mintegy 1,7 millió forintba kerül, Kőszeg esetében 2 ellenőrző és egy részfoglalkozású gazdasági alkalmazott van.

Javasolja Körmend esetében a fizetőparkoló beüzemeltetését 2001. január 1-jei hatállyal, az ehhez szükséges rendelet megalkotását - a III. variációban foglaltak figyelembevételével - egyhangúlag javasolja a bizottság a novemberi ülésen.


Honfi József polgármester - összefoglalva az elhangzottakat, javasolja a fizetőparkolók kialakításának elhatározását, melynek működtetése a megalakítandó vagyongazdálkodó szervezet feladata lesz. A működtetés - helyét és módját - feltételeiről szóló rendeletet - a III. variációnak megfelelően - a november hónapban megtartandó ülésen javasolja megalkotni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


194/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a város területén visszaállítja a "fizető-parkoló" rendszert.
A működtetés feltételeit tartalmazó rendeletet, annak költségeit - az előterjesztés III. variációját figyelembe véve - a képviselőtestület 2000. novemberi ülésen hagyja jóvá.
Határidő: 2000. novemberi ülés
Felelős: Honfi József polgármester

 1. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Bem J. u. 3. szám alatti ingatlan


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményének megfelelően a megállapított értékesítési áron történő értékesítést javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az eredeti vételáron javasolja az ingatlan értékesítését.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlant ismételten meghirdetni az eredeti értékesítési áron.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


195/2000. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete Vadnai Viktória Körmend, Lenkei utca 8. sz. alatti kérelmét elutasítja.

Az önkormányzati tulajdont képező 257 hrsz-ú, 285 m2 területű ingatlan értékesítését ismételten meghirdeti az eredeti - 5.360.000,- Ft - vételáron.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 • 1411/2 hrsz-ú ingatlan


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a terület-felhasználási terv elkészítéséig nem javasolja az ingatlan értékesítését.

Javasolja elviekben a terület-felhasználási terv költségeinek jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke és Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője által elmondottakkal.


Honfi József polgármester javasolja a műszaki és városgazdálkodási irodát megbízni az 1411/2 hrsz-ú ingatlan terület-felhasználási tervének megrendelésével.

Javasolja annak költségeihez az elviekben történő fedezetbiztosítást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


196/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1411/2 hrsz-ú ingatlanból a garázsok építéséhez szükséges területet a terület-felhasználási terv elkészítését követően kívánja értékesíteni.

Ezzel egyidejűleg megbízza a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a terület-felhasználási tervet készíttesse el. A terv készítésének költségeit, az árajánlat ismeretében fogja biztosítani.

Határidő: 2000. október 15. (a tervezés elkezdésére)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • 4607/2 hrsz-ú ingatlan


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője, javasolja a városrendezési terv jóváhagyását követően az ingatlan értékesítését.


Honfi József polgármester javasolja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


197/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Németh János Körmend, Bástya utca 21. II/6. sz. alatti kérelmét elutasítja, és az önkormányzati tulajdont képező 4607/2 hrsz-ú 349 m2 területű ingatlant és a 4609/1 hrsz-ú ingatlannak a HÖR üdülő kerítésétől Ny-ra lévő, mintegy 120-150 m2 nagyságú részét a városrendezési terv jóváhagyásáig nem értékesíti.

Utasítja a műszaki irodát, hogy a HÖR által részben elfoglalt ingatlan tulajdonjogát a Határőrséggel rendezze.

Határidő: azonnal(közlésre)

Felelős: Németh Attila műszaki irodavezető
 • 0486 hrsz-ú ingatlan


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője véleménye szerint fenti ingatlan első része jól hasznosítható, javasolja az árverésen történő részvétel jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja az árverésen való részvételt.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja a nyílt árverésen való részvétel jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


198/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a MÁV Vagyonkezelő Rt. által közzétett árverési hirdetmény alapján részt kíván venni a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 0486 hrsz. alatt elhelyezett gyep, töltés megnevezésű, 4282 m2 területű ingatlan (amely a volt Körmend-Németújvári vasút területének - a Felsőberki úttól Ny-ra eső szakasza volt) nyilvános árverésén.

Határidő: 2000. október 4. (az árverés napja)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Közvilágítási lámpahelyek bővítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az ez évi költségvetés terhére nem javasolja a fedezet biztosítását a lámpahelyek bővítéséhez.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat a.) pontjának - a fedezetbiztosítást a költségvetés céltartaléka terhére - elfogadását.


A képviselőtestület 4 szavazattal, 15 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a b.) pont elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


199/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a lámpahelyek kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2000. évi költségvetési céltartalék terhére nem biztosítja.
 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

Dr. Tóth Miklós jegyző

Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Iskolaorvosi ellátás finanszírozása


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


200/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az iskolaorvosi működés 2000. szeptember 1-jétől december 31-ig történő finanszírozására 312.200.- Ft-ot a gazdasági tartalék terhére jóváhagy.

Határidő: kiértesítésre: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester • Polgármesteri Hivatal létszámbővítése


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


201/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal létszámát 2000. szeptember 01-től 53 főben határozta meg. A létszámbővítéshez szükséges személyi juttatás előirányzat növekedést 305.000,-Ft-ban, a munkaadói járulék előirányzat növekedését 122.000,-Ft-ban határozza meg, a gazdálkodási tartalék terhére. Egyúttal kötelezi a pénzügyi irodát, hogy a változtatást a Polgármesteri Hivatal költségvetési rendeletén vezesse át. Határidő:
Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjePaksa Balázsné aljegyző - a jegyző kérésére - javasolja, hogy a hivatalban alkalmazandó belső ellenőr főállású státusszal történő biztosításával értsen egyet a képviselőtestület.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a hivatal jelenlegi állományából, a munkavégzés átszervezésével javasolja a belső ellenőri feladatok ellátását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gazdasági és pénzügyi irodában - a megnőtt feladatok miatt - az üres álláshelyek kerültek betöltésre.


Geosics László képviselőtestületi tag egyetért az iroda leterheltségével.


Honfi József polgármester kéri a gazdasági és pénzügyi irodában dolgozók munkaköri leírását, és ennek ismertében megalapozottan állást foglalhat a képviselőtestület a belső ellenőr alkalmazásáról. • Alsóberki ravatalozó


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kéri a képviselőtestületnek, vizsgáljuk meg a szóba jöhető lehetőségeket, az eredeti árajánlatok csökkentése érdekében. Az ez évi költségvetésben jóváhagyott hárommillió forint nem elegendő a ravatalozó megépítésére, tekintettel, hogy az a tervezési költségeket is tartalmazza.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke magasnak tartja a kivitelezésre szánt összeget. A jóváhagyott hárommillió forint feletti költségfedezetet a jövő évi költségvetés terhére javasolja biztosítani.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a ravatalozó megépítésének szükségességével, melynek költségeit - tervezési és kivitelezési - a hárommillió forintból kell fedezni.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a tervezési költségének nagysága iránt érdeklődik.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a tervezési költség 400e Ft, melyet pályázat alapján - 2 tervező 3 ajánlatból - a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság fogadott el.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az idei évre jóváhagyott hárommillió forint felhasználását, és a fennmaradó összeget a jövő évi költségvetés tervezése során figyelembe venni.


Bebes István képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a jóváhagyott hárommillió forintos fedezet ellenére nagyobb összeget felemésztő ravatalozó került megtervezésre. Véleménye szerint a tervezőnek 10-15%-os költségnövekedést bekalkulálva hárommillió forintra vonatkozó ajánlatot kellett volna készíteni, és azt elfogadni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel egy kisebb kivitelezési költséggel járó ravatalozót kell megépíteni.


Honfi József polgármester egyetértve a pénzügyi és gazdasági bizottság, valamint az azt támogató javaslatokkal, a jóváhagyott hárommillió forintból javasolja a ravatalozó megépítését.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
202/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alsóberki városrészen lévő temetőben megépítésre tervezett ravatalozó megépítéséhez szükséges fedezetet a 2000. évi költségvetésben szereplő összegen felül nem biztosítja. 1. Pályázat benyújtása a létszámleépítés kapcsán felmerült kiadások megtérítésére

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző távollétében Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


203/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Bölcsődében átszervezést, a napközi otthonos óvodákban a csoportok számának csökkenését rendelte el.

Az átszervezés és a csoportszámok csökkenésének kapcsán az intézményekben foglalkoztatottak száma az alábbiak szerint alakult:

- Bölcsődében foglalkoztatottak létszáma 20 főről 17 főre

- I. sz. Óvodában foglalkoztatottak létszáma 21 főről 18 főre

- II. sz. Óvodában foglalkoztatottak létszáma 40 főről 39 főre

csökkent.

A leépítésnél érintett munkavállalók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél - munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (pályázat benyújtásáért)
 1. Pályázat az eszközfejlesztési ütemterv 2000-re tervezett egységének megvalósítására

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az eszközfejlesztési ütemterv 2000. évre tervezett egységének megvalósítását három pontban foglalja össze:

 1. központi rendelet - a 11/1994. számú Kormányrendelet - írja elő az önkormányzatok ilyen irányú kötelezettségét, mely a képviselőtestület által az augusztusi ülésen került jóváhagyásra,

 2. ezzel egyidejűleg hagyta jóvá a képviselőtestület az önrészek felhasználására irányuló vizsgálat lefolytatását,

 3. az önrész összege márciusban még nem volt ismert, külső szakértői véleményezés


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy az iskolák a pályázatból kapott összegeket használják fel.

Véleménye szerint jogkényszer áll fenn a képviselőtestülettel szemben.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke ismételten felhívja a figyelmet, ami a kormányrendelet által meghatározott jegyzékben nem áll rendelkezésre, azt a fenntartónak kell fedezni.

Az idei évben mintegy 72 millió forintos nagyságról van szó, ami jövőre nagyobb összeget képez.


Honfi József polgármester egyetért az önrész jogosságának felülvizsgálatával.

Javasolja, hogy a kapott támogatást használják fel az intézmények.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


204/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az eszközfejlesztési Ütemterv 2000-re tervezett beszerzései megvalósításának realizálását a központi támogatás mértékéig hagyja jóvá.
Határidő: azonnal (kiértesítésre)
2000. november 15. (felhasználásra)
Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Tájékoztató a Dózsa MTE kézilabda szakosztály működéséről, elnökségébe új tag delegálása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az egyesület jogi helyzetéről, működéséről szóló írásbeli tájékoztató utolsó mondatára hívja fel a figyelmet.

Javasolja az egyesület elnökségében Kozó József képviselőtestületi tag delegálását.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja Kozó József képviselőtestületi tag delegálásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


205/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális, sport és szabadidő bizottság javaslata alapján 2000. október 01-től a Körmendi Dózsa MTE elnökségébe Kozó József képviselőt delegálja.
 1. Az októberi ünnepek előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 1. Aradi Vértanúk Napja - október 6.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az Aradi Vértanúk Napját ötévente megrendezendő ünneppé nyilvánítani.


Honfi József polgármester javasolja a közművelődési rendelet módosításával az Aradi Vértanúk Napját ötévente megrendezendő ünnepséggé nyilvánítani.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


19/2000. (X. 01.) számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 7/1999. (VII. 01.) számú rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Az 1956-os forradalom évfordulója - október 23.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. A várossá nyilvánítás évfordulója - október 28.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke - a színvonalas és nívós ünnep megtarthatósága érdekében, tekintettel a zászlóavatásra is - javasol 250e Ft jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az ünnepség előkészületeihez és annak megrendezéséhez 120e Ft jóváhagyását javasolja, a fogadás költségeinek finanszírozása a polgármesteri keret terhére történjen.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


206/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a várossá nyilvánítás évfordulójának méltó megünneplésére 120e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 2000. október 27.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Városi Fúvószenekar támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - az elmúlt időben kialakult, a fúvószenekar munkáját nem megfelelőnek minősítő vélemények ellenére - javasolja a támogatás biztosítását, hiszen a klub önhibáján kívül került nehéz anyagi körülmények közé.

Kiegészítésül elmondja, hogy egyre több, hasonló jellegű kérelem érkezik a bizottsághoz.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja, hogy több - a jövő évi költségvetés terhére történő - támogatási kérelemben ne foglaljon állást a képviselőtestület. Véleménye szerint nem önhibáján kívül került a klub a jelenlegi helyzetbe.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének véleményével, így támogatja a kérelem jóváhagyását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a támogatás jóváhagyását, tekintettel a városi fúvószenekar rendezvényeken, ünnepségeken való aktív részvételére.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


207/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Fúvószenekar Egyesületet 200e Ft támogatásban részesíti a 2001. évi várható támogatás terhére.
Határidő: 2000. október 20.
Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető

(A tájékoztató írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bebes István képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Kozó József képviselőtestületi taggal helyszíni bejáráson tekintették meg a vasúton túli - Mező, Juhar utca - terület csatornaépítés utáni helyreállítását.

Javasolja, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság a helyreállítási munkák elvégzésére vonatkozó szerződést vizsgálja felül.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a sportöltöző villamosvezetékének helyreállítása nem történt meg, azt a MIXENERG Kft-vel bevizsgáltatta, kóboráram halad a vízvezetéken keresztül, mely életveszélyes.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy Boda János kollégája tájékoztatása szerint a csapok áznak.


Honfi József polgármester az érintésvédelmi jegyzőkönyv birtokában javasolja a szükséges intézkedéseket megtenni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy interpellációira nem történt megfelelő intézkedés, továbbá a Rába-híd utáni állatvásártérre két kocsi kavics kiszállítását kéri.


Tóth Imre képviselőtestületi tag köszöni a Nefelejcs utcai terület lekaszálását.


Kozó József képviselőtestületi tag elismeri, hogy a vasúton túli utcák helyreállítása megtörtént, de előfordulhatnak a kivitelező hibájából bekövetkező hiányosságok.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője szerint a képviselők körében félreértés adódott, a megkötött szerződés alapján a burkolat helyreállítását két év múlva fogja elvégzi az ALTERRA Kft.

A burkolat azóta is tönkremehetett, a szerződést és a számlákat a bizottságok rendelkezésére bocsátjuk.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem fogadja el, hogy a 8-as számú főközlekedési úton - ADA Kft. környékén is - nem lehet kerékpárutat kialakítani. Meg kell találni a megfelelő műszaki megoldást, a nyomvonalak adottak.
I n t e r p e l l á c i ó k


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a városi temetőhöz vezető kerékpárút helyreállítását.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint az Alkotás - Kossuth L. u. kereszteződése beláthatatlan, javasol "elsőbbségadás kötelező" tábla kihelyezését.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Bartók utcával párhuzamos - a Jééé diszkonttól az óvoda felé vezető - úton nem megfelelő a közvilágítás.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője helyszíni bejárást tartott fenti környék közvilágításának megtekintése céljából.

Javasolja, hogy a jövőben a képviselők a műszaki és városgazdálkodási irodának jelezzék a közvilágítási problémákat, hogy az ÉDÁSZ Rt-t az iroda értesíthesse a problémák mielőbbi elhárítása érdekében.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag - a tulajdonos kérése alapján - a Mátyás király u. 32. szám alatti ingatlan melletti terület beépíthetősége iránt érdeklődik.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy fenti ingatlanra a rendezési terv szerint a Bartók u. meghosszabbítása miatt van építési tilalom.

Az iroda az ingatlantulajdonost annak idején tájékoztatta a beépítési tilalom meglétéről.


Németh Imre képviselőtestületi tag szintén egy ingatlan ügyben tesz fel kérdést, melyre Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kielégítő választ ad.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey utcai Általános Iskola igazgatója felhívja a figyelmet, hogy az iskola melletti ingatlan - Kölcsey u. 5. sz. - tetőszerkezete balesetveszélyes, a cserépszerkezet karbantartásra szorul.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a Bástya - IV. Béla király u. által bezárt udvar részén kialakítandó játszótér helyzete iránt érdeklődik, annak tervei ismertek, a kivitelezés mikor és hogyan történik.

Javasolja továbbá a STYL szaküzlet elé a szeméttároló visszahelyezését, valamint a tavasz folyamán virágok ültetését, vállalva azok gondozását a IV. Béla király utcai lakóihoz hasonlóan.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint a Szénatelep utca állapota rettenetes, karbantartásra szorul az esővízcsatorna is, és a meglévő téglarakások a nagy forgalom miatt balesetveszélyesek.


Horváth László képviselőtestületi tag a Gárdonyi és Diófa utca - szervizút - mögötti terület kavicsozását javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a Kossuth - Deák - Alkotás utca környékén nincs járda, a 8-as sz. főútról ideterelődő forgalom miatt a gyalogosok veszélybe kerülhetnek.

Javasolja továbbá a Mátyás király utcai óvoda utáni szakaszhoz sebességkorlátozó tábla kihelyezését.


Kozó József képviselőtestületi tag az Úttörő - Tavasz utca fáinak gondozását kéri, továbbá javasolja felhívni a közterület-felügyelők figyelmét a kialakult illegális szemétlerakó helyek megszűntetésére.

Javasolja továbbá a vasúton túli terület bejárását, felülvizsgálva a közvilágítás helyzetét.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a közvilágítási rekonstrukciós tervek megrendelésre kerültek, melynek elkészülte év végére várható, mely új lámpák telepítésére is kiterjed, de ezek megvalósításához a képviselőtestületnek konkrét összeget kell jóváhagynia.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Kossuth - Rákóczi u. kereszteződésében meglévő vízelvezetőre, annak csatornafedelére hívja fel a figyelmet, mely az utóbbi időben két - egy 8 napon túl gyógyuló sérülést -, balesetet okozott.


Horváth László képviselőtestületi tag építési telkek kialakítását szorgalmazza az Alsóberki városrészen.

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy bizottsági üléseken fenti téma rendszeresen felmerül, a képviselőtestület az idei évben az építési telkek kialakítására a Hunyadi utcát jelölte meg.

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy az elhangzott interpellációk intézkedései szinte kivétel nélkül fedezetet igényelnek.

Javasolja, hogy a jövő évi költségvetési koncepció készítése során fenti feladatok kerüljenek megtárgyalásra és betervezésre.


Honfi József polgármester egyetért a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője által elmondottakkal és javasolja annak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


208/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2001. évi költségvetési koncepciót az alábbiak megtervezésének figyelembevételével készíti:

 • a Zrínyi utca, STYL Rt. szaküzlet előtti terület virágosítása,

 • a Vasúton túli terület közvilágítás-minőségének javítása,

 • az Alkotás utcában, a Kossuth L. - Mátyás király közötti szakasz járdaépítése

Határidő: 2001. évi költségvetési koncepció készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
Több hozzászólás nincs. Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 27 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester


távollétébenPaksa Balázsné

aljegyző