· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. szeptember 28.következő
letölthető melléklet:

330 kbyte

2000. augusztus 24.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. augusztus 24-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni a távhőszolgáltatási díjak megállapításával, valamint a WORLD Proteins és az MSZP kérelmével, továbbá az egészségügyi és szociális bizottság két előterjesztésével kiegészíteni.

Az intézményvezetői pályázatok elbírálását - egyeztetve az intézményvezetőkkel - javasolja 2000 óra körül megtárgyalni.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a folyó ügyek d.) pontját az előadó visszavonta, azt javasolja a napirendből törölni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a 6.) pontban szereplő Körmend város településszerkezeti terve terület-felhasználási lapjának jóváhagyását egy későbbi időpontban, külön ülés keretében megtárgyalni.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a város településfejlesztési koncepciója további egyeztetésre szorul, ezért javasolja, hogy a felmerült javaslatokat illetően foglaljon állást a képviselőtestület, a koncepció egy későbbi időpontban kerüljön jóváhagyásra.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítésekkel a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a költségvetés 2000. I. félévi teljesítéséről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az önkormányzat 2000 évi költségvetéséről szóló 3/2000 (II. 17.) számú rendeletének módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Beszámoló a könyvvizsgálói észrevételekre tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Önkormányzati feladatok a tanév kezdetén

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Körmend város Településszerkezeti Terve Területfelhasználási lapjának jóváhagyása

Előadó: Németh Attila, a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Ütemterv a kötelező eszköz - és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósításához

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Intézményi alapító okiratok módosítása

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Távhőszolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. F o l y ó ü g y e k :

 1. Horváth Ferenc és társai bejelentése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Intézményvezetői megbízások

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Évfolyam-, illetve csoportbontási kérelmek (Szakközépiskola, Dr. Batthyányné Óvoda, II. sz. Óvoda) elbírálása

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás megváltozott személyi feltételeinek biztosítása

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Pályázat benyújtása a szociális bérlakások építésének támogatására

Előadó: Honfi József polgármester


 1. "Kiegészítő megállapodás" jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Eltűnt várkerti szobor helyreállítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 • Város új címerének elkészítése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 • Állami tulajdonú ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 • Kórház-rendelőintézet részére megvásárolt gépkocsi vételi árára fedezet

biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 • Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda udvarburkolatának felújítása

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 • Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Társaságban való részvételhez

törzstőke biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 • Közvilágítás korszerűsítése

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 • Városgondnokság finanszírozása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

 • Fogorvosi gép-műszer beszerzés

Előadó: Dr. Bárány Győző, egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Intézményekben alkalmazandó étkezési nyersanyagnormák emelése

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Fizető parkoló kialakítása

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Helyi járatos autóbusz indításának lehetősége

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pannonbeton Kft. kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. "Rába Völgye" Mtsz. ingatlan felajánlása

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanrész értékesítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Városgondnokság dolgozói létszámának bővítése

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai:

 • Tornacsarnok tetőszigetelése

 • BC Marc kérelme

 • Testedző Kör kérelme

 • Városi Sportegyesület kérelme

 • Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása

 • Foto-negatívok vásárlása

 • Tájékoztató a bizottság saját hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a bizottság elnöke


 1. Fül-orr-gégészeti, Pszichiátriai gondozói feladatok, valamint Neurológiai Szakrendelési feladatok ellátása

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


- Tájékoztató az elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


- I n t e r p e l l á c i ó k 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy június 26. és július 3. között, a finnországi testvérvárosban tartózkodott, ahol sikeres és emlékezetes programban volt része a körmendi delegációnak.

Július 5-én a szennyvíztisztító tervezéséről tárgyalt a tervezőkkel és a WORLD Proteins Kft. vezetőjével. A Vízügyi engedélyezés szeptember végére várható.

Szintén július 05-én a Thököly utcai ingatlan értékesítéséről folytatott egyeztetéseket.

Július 12-én a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által meghirdetett árverésen vett részt, melyről részletesebben még szól az ülés későbbi részében.

Július 13-án Origo Pont Kft-vel létrejött az adásvétel, 4,5 millió forint összegben.

Július 13-14-én egy brüsszeli pályázati anyag elkészítésén dolgozott, mely az októberben idelátogató német-holland képviselőtestület költségeinek támogatására irányul.

Július 17-én Fitos Szilárd úrral egyeztetett a vagyongazdálkodó szervezet létrehozása ügyében.

Július 21-én osztrák vállalkozókkal tárgyalt, akik szennyvízhálózat építési lehetőségei iránt érdeklődtek.

Július 22-én tartotta a kisebbségi önkormányzat az Alsóberki roma-napot, mely jó hangulatban, sikeresen zajlott.

Egyeztetéseket folytatott a szemétszállítás feltételeiről a MÜLLEX Kft. képviselőjével, tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló, 2001. január 01-jén életbelépő törvényre, az ősz folyamán egy új szisztéma kerül kidolgozásra, várhatóan a városra nézve kedvezőbb feltételekkel.

Július 31-én a SCHIFO Kft. képviselőjével tárgyalt ingatlanvásárlásuk, a Földhivatali bejegyzések ügyében.

Honfi József polgármester augusztus 1-től 17-ig szabadságát töltötte.


Szabó Ferenc alpolgármester Honfi József polgármestert helyettesítve augusztus 1-jén Horváth Róbertnél megtekintette a millenniumi emlékmű készítésének folyamatát, mely jó ütemű, a jelenetek már felkerültek a kőre.

Késő délután a Hagyományőrzők Baráti Körének összejövetelén vett részt, ahol az új szobrok helyreállításáról adott tájékoztatást.

Augusztus 05-én a polgárőr egyesület sportnapján, augusztus 08-án pedig egy zalaegerszegi cég képviselőjével az intézményi konyhák helyszínelésében vett részt.

Augusztus 09-én a SCHIFO Kft. új egységét tekintette meg, augusztus 14-én kiírásra került a Várkastély tetőfelújításának versenyfelhívása, a munkálatok várhatóan szeptember közepén elkezdődhetnek.

Ezen a napon - írásos beadványát követően - meghallgatta ifj. Horváth Ferenc Körmend, Dienes L. u. 9. szám alatti lakost.

Augusztus 15-én Takács Zoltán úrral a kápolna restaurálásához szükséges állványozásról egyeztetett, mely a mai nap folyamán megkezdődött. Ez ügyben augusztus 29-én újabb megbeszélésre kerül sor.

Augusztus 16-án Illyés Antal szobrászművésszel történt meg a szerződésegyeztetés a Zephirus szobor helyreállítását illetően, ezzel kapcsolatosan külön előterjesztés alapján a későbbiek folyamán kéri a képviselőtestület állásfoglalását.

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatást ad továbbá arról, hogy augusztus 17-én elhozta a város új címerét, a szakleírást Érszegi Géza szakértő részére megküldte.

Augusztus 18-án Nagyrákosról az ajándéktárgyak hazaszállításában vett részt, augusztus 19-én több ezer emberrel együtt tanúja volt az immár hagyományos és színvonalas csónakfelvonulásnak és tűzijátéknak.

Augusztus 22-én részt vett a szintén hagyományos körmendi, szentgotthárdi, és güssingi idősek klubjának közös rendezvényén, Rönökön.

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestület tagjait, hogy a csónakfelvonulás részt vevőinek jutalmazása a mai napon, az ülést megelőzően megtörtént.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
 1. Beszámoló a költségvetés 2000. I. félévi teljesítéséről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester a 8. oldal utolsó előtti bekezdésében foglaltakra hívja fel a figyelmet.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva szükségesnek tartja a dologi kiadások alakulásának komolyabban vételét, hiszen az, az időarányoshoz képest magasabb. Az intézményvezetők figyelmét külön fel kell hívni a költségvetésben betervezésre került összegekre, amennyiben indokolt, a szükséges fellépést az intézményvezetők ellen meg kell tenni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elmondja, hogy a bizottság különös figyelmet fordított a fejlesztési kiadások alakulására. A bizottság valamennyi fejlesztést, azok teljesítését felülvizsgálta, a műszaki és városgazdálkodási iroda rangsorolása alapján. Elmondja, hogy a fejlesztések nagyrészt megvalósításra kerültek, kettő kivételével: a Berki Csárdától a vasútig húzódó kerékpárutat és a játszótéri játékokat illetően, melyek a benyújtott pályázatok miatt késtek. Sajnos ezek a pályázatok eredménytelenek, ezért ezen fejlesztési összegek felhasználása az elkövetkezendő időben fog megtörténni.

A kerékpárút kivitelezésére a szerződés megkötésre került, mely várhatóan október közepéig fog elkészülni.

A játszótéri játékok ügyében ajánlatkérés történt, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy egy játszótéri csúszda 250e Ft-ba kerül, melyet az önkormányzatnak saját erejéből kell finanszíroznia.

A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság külön fordított figyelmet a Városgondnokság működésére, átszervezésére, melyet illetően a II. félév folyamán konkrét lépés szükséges.


Pataki Péter képviselőtestületi tag szintén az intézményeknél előforduló 50%-os túllépésekre hívja fel a figyelmet, melyekkel kapcsolatosan érvényt kell szerezni.


Bebes István képviselőtestületi tag a beszámolót három részre bontja: az első az intézmények időarányos teljesítése, mellyel kapcsolatosan a jövő évi költségvetés jóváhagyása során javasolja a szankciók meghatározását a túllépések bekövetkezésére.

A második, véleménye szerint konkrétan a költségvetést érinti, és elsősorban az ÖNHIKI-s pályázat benyújtására gondol. Véleménye szerint a költségvetést úgy kellett volna elkészíteni, hogy azt az önkormányzat benyújthassa, arra jogosult lett volna.

Harmadik részben pedig a költségvetésben foglalt összegeket említi, pl. a Somogyi tornacsarnok tetőszigetelésére jóváhagyott fedezet, mely munkát a nyár folyamán el kellett volna végezni, tűrhetetlen, hogy az még nem fejeződött be. Véleménye szerint nemcsak az iskolaigazgatókat kell felelősségre vonni, másokkal szemben is alkalmazni kell a felelősségrevonást.

Bebes István képviselőtestületi tag szerint a városi fúvószenekar teljesítménye, fellépései kritikán aluli, a támogatási összegek mögött nincs teljesítmény.

Érdeklődik továbbá, hogy a konyhák működtetésének egyeztetése milyen stádiumban van.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a költségvetés jóváhagyását megelőző és jóváhagyása során felmerülő dologi kiadásokat illető vitákra, az alultervezésre hívja fel a figyelmet, és elmondja, hogy a költségvetés ezen részében elsősorban a várható áremelkedések okoznak túllépéseket, és kihangsúlyozza, hogy a személyi kiadások területén nem tapasztalható jelentős mértékű túllépés.

A felelősségre vonással kapcsolatosan elmondja, hogy 2-3 felelős megnevezése esetén konkretizálni kell a tényleges felelőst, legyen az akár a műszaki iroda, a kivitelező vagy az iskola.

Javasolja, amennyiben a költségvetésben fellelhető tartalék, azt az oktatási bizottság elé kerülő intézményi eszközfejlesztésre lehessen fordítani.

Honfi József polgármester az intézményi túllépésekre vonatkozóan folytasson az önkormányzat vizsgálatot.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az ÖNHIKI-s pályázatot nem nyújthatta be az önkormányzat, mivel az nem forráshiányos, a tervezett kiadás a szabadon választott feladatok támogatását illetően jóval magasabb a megengedettnél.


Honfi József polgármester javasolja a jövő évi költségvetés összeállítása során ezeket a paramétereket jobban felülvizsgálni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint a fúvószenekar munkájának felülvizsgálata a kulturális, szabadidő és sport bizottság feladata.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a fúvószenekar részére juttatott támogatás összege azért ilyen mértékű, mert a tervek szerint a központi 2000. éves nagy fúvószenekari találkozó Körmenden került volna megrendezésre.

A bizottság már napirendjére tűzte az egyesületek munkájáról szóló beszámolókat, beleértve a fúvószenekar tevékenységét is.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője Bebes István képviselőtestületi tag tornacsarnok tető-felújítási munkára vonatkozó felvetésére reagálva elmondja, hogy az nem az iskola függvénye, a költségvetésnek teljesítési, ütemezési része nincs, a városfejlesztési bizottság megtárgyalta, a GAMESTERV-től az önkormányzat árajánlatot kért, ennek alapján történt a megállapodás megkötése.

Bebes István képviselőtestületi tag a Somogyi B. tornacsarnokában elvégzett padozat és tető-felújítási munkák sorrendjének elvégzésével kapcsolatosan emel kifogást. Véleménye szerint előbb a tető -, aztán a padozat felújítását kellett volna elvégezni.

Véleménye szerint a költségvetési koncepciót kellett volna megfelelően átvizsgálni, és egyértelmű lett volna az ÖNHIKI-s pályázat.


Honfi József polgármester az elhangzott kiegészítésekkel javasolja a 2000. I. félévi költségvetés teljesítésről szóló beszámolót jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


144/2000. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2000. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Az előirányzatok indokolatlan túllépése esetén az érintettekkel szemben felelősségrevonást kell kezdeményezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 3/2000. (II. 17.) számú rendeletének módosítása

Eladó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a Városgondnokság vállalkozási eredményének felhasználását fejlesztési kiadásra szeretné fordítani, elsősorban fűnyíró gép beszerzésére, ez a módosított rendelet-tervezetben dologi kiadásként szerepel. Ha ez megvalósul, akkor a Városgondnokság pótelőirányzat-igénye ezzel megoldódik. Ebben kéri a képviselőtestület állásfoglalását.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy 2524e Ft dologi kiadás előirányzatra kerüljön, és a folyó ügyek h.) és o. pontjában foglaltak költségei ebből rendezésre kerülhetnének - egyéb feladatok elvégzése -, így a dologi kiadásokba került pénzösszeg 1,2 millióra csökken.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 3. oldalon megemlített polgármesteri hivatal dologi előirányzatának csökkenésére kérdez rá.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a rendelet-tervezet már határozattal jóváhagyott pénzügyi átcsoportosításokat tartalmaz. Kiegészítésül elmondja, hogy a 300e Ft jóváhagyásra került, mellyel a MIK finanszírozása nőtt, de még nem került kifizetésre, mivel a feladat elmaradt, így az a művelődési központ finanszírozásaként maradt.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az 1999. évi gazdálkodási tartalék pénzmaradványának mértékével kapcsolatosan, Pataki Péter képviselőtestületi tag az okmányiroda bővítésével kapcsolatosan tesz megjegyzést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kielégítő választ ad.


Bebes István képviselőtestületi tag a Városgondnokságnál személyi átcsoportosítást javasol, a bér- és járulékos költségek növelése elkerülése érdekében. Így nem javasolja a folyó ügyek o.) pontjában szereplő előterjesztés elfogadását. Javasolja, hogy a seprőgép üzemeltetési költségeit illetően és a Városgondnokság előirányzat átcsoportosításában a képviselőtestület a vállalkozási tevékenység felülvizsgálatát követően foglaljon állást.

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a Városgondnokságnál átmeneti, időszakos létszámhiány jellemző, jelenleg egy ember áll rendelkezésre, aki alkalmas a seprőgép megfelelő működtetésére.

Szakmai problémák jellemzők.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a meglévő személyi állományból, akár átképzéssel a megfelelő szakember biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a Városgondnokság személyi állományának felülvizsgálatát, és ennek birtokában állást foglalni a seprőgép működtetéséért megbízott személyről.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja a seprőgép működtetésére elkülönített összeg zárolását a cél- és gazdálkodási tartalék javára.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetési rendelet módosításának jóváhagyását.

Javasolja a Városgondnokság vállalkozási tevékenységének, valamint személyi állományának felülvizsgálatát a seprőgép megfelelő szakember által történő üzemeltetése érdekében, melynek ismeretében foglaljon állást a képviselőtestület. Javasolja addig is a seprőgép működtetésére elkülönített összeg zárolását a cél- és gazdálkodási tartalék javára.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza, és rendeletet alkotja:

145/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 3/2000. (II. 17.) számú, az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet az alábbiak figyelembevételével módosítja:

A képviselőtestület a seprőgép-kocsi üzemeltetésére elkülönített összeget a cél- és gazdálkodási tartalék javára zárolja, mely felhasználásáról a Városgondnokság személyi állományának és vállalkozási tevékenységének felülvizsgálatát követően foglal állást.

Határidő: 2000. szeptember 28.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

15/2000. (IX. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzata és a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről szóló, 3/2000. (II. 17.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Beszámoló a könyvvizsgálói észrevételekre tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző helyett Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Paksa Balázsné aljegyző felkéri Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjét a pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén megfogalmazottak ismertetésére.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője ismerteti a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában - számadatokkal alátámasztva - a kintlévőségek mértékét, melyről elmondja, hogy azok mértéke folyamatosan csökken.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva kifogásolja, hogy a belső ellenőrzési rendszerben nem történt változás, javasolja ennek megoldását, a személyi feltételek megteremtését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a selejtezésre szánt eszközöket javasolja árverésen értékesíteni.


Tóth Imre képviselőtestületi tag elmondja, hogy ezek az eszközök nagyon rossz állapotban vannak, azok árverésen nem értékesíthetők.


Honfi József polgármester javasolja a könyvvizsgálói észrevételekre tett intézkedésekről szóló beszámolót jóváhagyni azzal kiegészítve, hogy a Polgármesteri Hivatalnál biztosítani kell a belső ellenőr személyi feltételeit.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

146/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a könyvvizsgálói észrevételekre tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

A Polgármesteri Hivatalban belső ellenőr alkalmazásáról 2000. december 31-ig gondoskodni kell.

Határidő: 2000. december 31.

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Önkormányzati feladatok a tanév kezdetén

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tesz kiegészítést a közoktatási törvény 48. §-ra vonatkozóan, és elmondja, hogy a helyi pedagógiai programok módosítását és a minőségbiztosítási rendszert meg kell oldani, melyről a képviselőtestület foglal állást.

Javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság előterjesztésének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


147/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete

 1. Javasolja a fenntartásában működő közoktatási intézményeknek, hogy - a kerettantervek megjelenését követően - 2001. április 30-ig a közoktatási törvény 48. §-ának figyelembevételével vizsgálják felül pedagógiai programjukat. A fenntartóhoz benyújtott dokumentumokat az önkormányzat szakértőkkel véleményezi.

 2. Javasolja a fenntartásában működő közoktatási intézményeknek, hogy a szabadidő szervezői feladatok ellátásáról új szakember alkalmazása nélkül gondoskodjon az intézmény.

Határidő: 2001. április 30.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Körmend város Településszerkezeti Terve Területfelhasználási lapjának jóváhagyása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság részéről több javaslat fogalmazódott meg, mely befolyásolja a településszerkezeti terv további egyeztetését.

A bizottság javasolja többek között a Rábai védőtöltés, a Körmend - Zalalövői vasútvonal és a Rába közötti, a térképen zöld színnel jelölt területet - jelenleg rétet - a szabadidős területek közé visszavenni.


Honfi József polgármester javasolja a Rábai védőtöltés, a Körmend - Zalalövői vasútvonal és a Rába-közötti terület szabadidős területbe vonását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a bizottság javaslatát tolmácsolva javasolja a környezetvédelmi fejezet kiegészítését a távhőrendszer továbbfejlesztéséhez szükséges területbiztosítással, melyhez nincs külön területigény.

A bizottság ülésén - a Műemlékvédelmi Felügyelőség kérése - alapján felmerült, a Rázsó I. Szakközépiskola és a KRESZ park területével a műemlékvédelmi területet kibővítése. Ezen javaslatot a bizottság nem támogatta.


Honfi József polgármester nem javasolja a műemléki környezet határát módosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy állást kell foglalni a VOLÁN telep és a Cipőgyár kitelepítéséről, illetve a kitelepítés lehetőségének megteremtéséről.


Horváth László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a VOLÁN telep környékén meglévő védett fák megóvására hívja fel a figyelmet.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja sem a VOLÁN telepet, sem a Cipőgyárat a kitelepítendők közé sorolni.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslata megegyezik a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával, a jelentős gazdasági érdekek mellett elismerve a környezetvédelmi, természetvédelmi értékeket.


Szabó Ferenc alpolgármester kiegészítésül tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a Cipőgyár jelenlegi helyen való működését 2006-ban határozta meg. Javasolja, hogy a cipőgyár a későbbiek folyamán is a város területén belül üzemeljen.


Pataki Péter képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy továbbfejlesztésre nincs lehetősége a cégnek, jelenlegi helyén, hogy továbbműködjön.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, amennyiben fenti két üzem nem kerül a kitelepítendők közé, elfogadásra kerülhet a településszerkezeti terv, jogilag nem merülhet fel további kikötés.

Javasolja a képviselőtestületnek, foglaljon állást a két üzem nem kitelepítendők közé sorolásáról.


Honfi József polgármester nem javasolja a VOLÁN telepet és a MSC Hungary Kft-t a kitelepítendők közé sorolni, a településszerkezeti tervet így javasolja jóváhagyni.

Fenti állásfoglalásokat figyelembe véve javasolja a településfejlesztési tervet további, rendkívüli tárgyalás során jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


148/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete Körmend város Rendezési Terve "Településszerkezeti tervét" az alátámasztó munkarészekkel együtt - az érdekelt közreműködők véleményeire, javaslataira az alábbi állásfoglalásokkal - további átdolgozásra visszaadja a műszaki és városgazdálkodási irodának:

 • A Településfejlesztési koncepciónak Cipőgyár és VOLÁN telep kitelepítésére vonatkozó részét megváltoztatja, nem kívánja a kitelepítendő üzemek között szerepeltetni azzal, hogy azokon területi fejlesztés nem hajtható végre,

 • A Rábai védőtöltés, a Körmend - Zalalövői vasút és a Rába közötti területet szabadidős területek közé kívánja vonni,

 • A műemléki környezet határát nem kívánja kibővíteni a KRESZ-park és a Rázsó Imre Szakközépiskola területével, a környezet határát az eredetibe kívánja meghagyni.

Felhívja a műszaki irodát, hogy a fentiek alapján a tervezővel a szükséges átdolgozást és az egyeztetéseket végeztesse el.

Határidő: a szerződésben megfogalmazottak szerint

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Ütemterv a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósításához

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az ütemterv több évre lebontva, belső tartalmi elemekkel készült, melyet megfelelő fórumok felé kell küldeni.

Az intézményektől beérkezett igény mintegy 9,7 millió forintot tesz ki, mely az állami pénzek, illetve az önkormányzat saját erejéből realizálódik.

Javasolja az ütemterv megvalósíthatóságát évente, az Intézkedési tervvel együtt felülvizsgálni.


Szabó Ferenc alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a kötelező feladatokra intézményenként eltér az igény, ezek egy szintre hozására javasolja felhatalmazni az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottságot.


Honfi József polgármester javasolja az idei évre szólóan az ütemterv elfogadását, tekintettel az önkormányzati anyagi helyzetére és az állami támogatások mértékére, valamint a jogszabályi változásokra.

Javasolja továbbá az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság felhatalmazását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, kérdés, hogy mi fog az idei évben megvalósulni, hiszen ötmillió forint az idei költségvetésbe betervezett összeg.

Kiegészítésül elmondja, hogy a közoktatási közalapítvány pályázat benyújtásra került, a gazdasági és pénzügyi iroda az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottsággal a szükséges egyeztetéseket megteszi.


Honfi József polgármester javasolja az ütemterv jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


149/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete a 11/1994. (VI. 08.) számú MKM. rendelet 7. számú mellékletében meghatározott kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 2003. augusztus 31-ig történő végrehajtásáról szóló "Ütemtervet" a mellékletnek megfelelően elfogadja azzal a kitétellel, hogy megvalósíthatóságát évente, a költségvetés tervezésének időszakában az "Intézkedési tervvel" együtt felülvizsgálja, megvalósulását az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság által folyamatosan nyomon követi az egyes intézmények eltérő igényeinek kiegyenlítése céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Intézményi alapító okiratok módosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az utólag kiosztott előterjesztésben foglaltakra hívja fel a figyelmet, és javasolja annak jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


150/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete a Körmendi Zeneiskola és a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a következőképpen egészíti ki:

A Körmendi Zeneiskola esetében: "Az intézmény évfolyamainak száma: az intézménynek tizenkét évfolyama van, melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik."

Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében: "Az intézménynek hét évfolyama van, melynek keretei között az oktatás előképző és alapfokú évfolyamokon folyik."

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Távhőszolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző távollétében Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a távhőszolgáltatási díjak emelését a földgázár emelkedése indokolja, majd elmondja, hogy az 500m3/h fölötti 9,93%-os, az 500m3/h alatti esetében 18,67%-os emelkedés jellemző.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az érdekképviseleti szervek nem emeltek kifogást a tervezett díjak mértéke ellen.

Javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


16/2000. (IX. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2000. (V. 01.) és 14/1999. (XII. 16.) számú rendelettel módosított, 11/1999. (XI. 21.) számú, a távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)
 1. Folyó ügyek:

 1. Horváth Ferenc és társai bejelentése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Honfi József polgármester szabadságának ideje alatt, augusztus 9-én érkezett Horváth Ferenc körmendi lakos írásbeli kérelme, melynek alapján szóbeli egyeztetésre augusztus 14-én került sor.

Tény, hogy a város közbiztonságának helyzetén javítani kell, a probléma fennáll, és megoldásra szorul.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság a kérelmet tudomásul veszi, de tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére nem javasolja a kérelem támogatását.

Javasolja a beadvány továbbítását az illetékes szervek felé.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag, a megyei önkormányzat kisebbségi és külügyi bizottságának alelnöke véleménye szerint nehéz helyzetekben a problémák megoldására vakvágányon keressük a megoldást. A beadvány egy jelenség eltúlzása, vagy a jelenségre való érzékeny túlreagálás.

Szerinte Körmendre eddig sem volt jellemző az intoleráns magatartás, a másság elleni agresszív fellépés, és reményét fejezi ki, hogy a jövőben sem fog erre sor kerülni.

"Üldözésnek tekinthető az, ha a helyi lakosság komoly diszkriminatív vagy más támadó intézkedéseket hoz, ami a hatóságok tudtával történik, tolerálják azt, visszautasítják vagy képtelenek hatásos védelmet nyújtani az áldozatoknak."

Straosburg és Hága bírói precedensei ebből a konkrét kanadai bíráskodási példából kiindulva ítélnek meg minden konkrét helyzetet.


Horváth Ferenc Körmend, Dienes L. u. 9. szám alatti lakos kihangsúlyozza, hogy beadványát nem sértegetés és rágalmazásként nyújtott be. Elmondja, hogy ő és családja a szórakozóhelyekre nem mehetnek be, onnan ki vannak tiltva, lakásproblémákkal küzdenek, a kisebbségi önkormányzat nem nyújt megfelelő támogatást.

Véleménye szerint az önkormányzatnak többet kellene foglalkoznia a cigányok problémáival, megfelelő munkát biztosítva.

Kéri a lakóhelyük rendbetételét.

Horváth Ferenc elismeri, hogy lopásból élnek, de kéri, hogy a vállalkozók rájuk is legyenek tekintettel. Az óvodában is megverik gyermekeiket, és véleménye szerint nagyobb tiszteletet és megértést érdemelnek.


Honfi József polgármester felhívja Horváth Ferenc figyelmét, hogy csak az boldogulhat a társadalomban, aki megpróbál alkalmazkodni a többségi közösség feltételeihez.

Javasolja a kisebbségi önkormányzattal közösen a beadványban foglaltakat felülvizsgálni, és a szükséges egyeztetéseket lefolytatatni - külön kitérve a megfelelő munkalehetőségek feltárására -, melyhez elengedhetetlen az érintettek aktív együttműködése.

Szükséges a probléma megfelelő irányba terelése és annak megoldása.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottsági üléseken rendszeresen szerepel a Horváth család segélykérelme, melynek alapján több esetben részesültek segélyben.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kéri a műszaki és városgazdálkodási irodát, értesítse a MÜLLEX Kft-t, hogy minden szerdán vagy pénteki napon - tekintettel a fertőzésveszélyre - a szemét nevezett család háztartásából is kerüljön elszállításra.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag új elemeket vél felfedezni Horváth Ferenc körmendi lakos által elmondott szavaiban. Beadványában a fajgyűlölet, a megkülönböztetés szerepel, mely véleménye szerint túlzásokkal van tele.

Javasolja, hogy az önkormányzat nyilatkoztassa ki, hogy a városban nincs üldözés és fajgyűlölet, "az önkormányzat elítéli a másság ürügyén, mások elleni veszélyeztetés minden formáját, - az uszítást, az erőszakos tettet, de annak a puszta kilátásba helyezését is. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy városunkban a törvényes rend honoljon, a társadalmi béke fennmaradjon.

Horváth Ferenc és társai, kontra aláírásgyűjtők konfliktusának feloldását elsősorban az érintetteknek kell egymással szemben kezdeményezni a törvényesség fenntartását szolgáló szervek közreműködésével. Ez alól mi sem kívánjuk magunkat kívülállónak tekinteni."

A konfliktus feloldását Horváth Ferenc és társainak kell kezdeményeznie, a törvényesség fenntartásáért felelős szervekkel, így együtt teljes a válasz a beterjesztett anyagra.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, Horváth Ferenc és társai az egyik oldal, de beszélni és képviselni kell - a másik oldalt - a vállalkozók érdekeit, a másik oldalnak is igazat adva. Évek óta húzódó problémáról van szó, hiszen a vállalkozók is "valaminek" a hatására írták meg kezdeményező levelüket.

Csak közös együttműködéssel várható megoldás, ezért javasolja, hogy a polgármester képviselje az önkormányzatot és a vállalkozók megfelelő képviseletével együtt, történjenek egyeztetések.

Javasolja továbbá a beadványt a felsőbb hatóságokhoz továbbítani, aki kivizsgálják az ügyet, hiszen ebben a képviselőtestület nem foglalhat állást.

Véleménye szerint jó lenne a külföldi vásárlóerőt a városba visszacsábítani, a közös megoldás a közös együttműködést kívánja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy Pataki Péter képviselőtestületi tag kérése részben teljesíthető. A Házkezelőséggel közösen megszervezve ígéretet tesz az udvar egy alkalommal történő rendbe tételére, kitakarítására, de szükséges az ott lakók közreműködése is mind a takarítás, mind a szelektív hulladékgyűjtést tekintve.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Horváth Ferenc és társai, a vállalkozók, a kisebbségi önkormányzat és a rendőrség képviselőit, a képviselőtestületi tagokkal együtt szeptember elején kívánja összehívni egy érdekegyeztetésre.

Javasolja felhatalmazását az említettekkel történő egyeztetések lefolytatására, továbbá javasolja, a képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy az önkormányzat elítéli a másság ürügyén, mások elleni veszélyeztetés minden formáját, az uszítást, az erőszakos tettet, de annak a puszta kilátásba helyezését is. Körmendre eddig sem volt jellemző az intoleráns magatartás, a másság elleni, agresszív fellépés, és a jövőben is törvényes rend, a társadalmi béke fenntartása a cél.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


151/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elítéli a másság ürügyén, mások elleni veszélyeztetés minden formáját - az uszítást, az erőszakos tettet, de annak a puszta kilátásba helyezését is. Minden erejével azon lesz, hogy városában a törvényes rend honoljon, a társadalmi béke fennmaradjon.

Horváth Ferenc és társai, kontra aláírásgyűjtők konfliktusának feloldását elsősorban az érintetteknek kell egymással szemben kezdeményezni a törvényesség fenntartását szolgáló szervek közreműködésével. Ez alól az önkormányzat sem kívánja magát kívülállónak tekinteni.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy érdekegyeztetésre hívja össze a képviselőtestület tagjait, a vállalkozókat, a kisebbségi önkormányzat képviselőjét, a rendőrség képviselőjét, valamint a beadványt benyújtó Horváth Ferencet és társait.

Határidő: 2000. szeptember 15.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Évfolyam-, illetve csoportbontási kérelmek (Szakközépiskola, dr. Batthyányné Óvoda, II. sz. Óvoda) elbírálása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság

elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Rázsó I. Szakközépiskola


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság egyetért az évfolyambontási kérelem jóváhagyásával, hiszen 41 fős létszámmal nem működhet egy osztály.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, a Rázsó I. Szakközépiskola igazgatója elmondja, hogy a felvételi rendszer személytelen, és konkrétan július 26-ig nem volt ismert a tanulói létszám. Évfolyambontás nélkül viszonylag magas osztálylétszámmal kell, hogy működjenek az osztályok.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a két osztály elindításának jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint a pénzügyi és gazdasági bizottság állásfoglalásait nem támasztja alá szakmai érvekkel.

Javasolja a két osztály elindítását, hiszen a regionális felvételi rendszer hátrányosan érinti az iskolát.

Amennyiben az intézmény saját pénzügyi keretein belül meg tudja az évfolyambontást oldani, akkor oldja meg.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik a két osztály indításával járó többletköltségek mértéke iránt.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a 2000. évben nem jelent pluszkiadást. Egy középiskolai osztály működése 4,5 millió forint + a normatíva, mely 20 gyermek után 2,5 millió forint, a többletkiadás jövőre jelentkezik.


Horváth László képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Egyed Gyula igazgató kielégítő választ ad.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az egy osztályba felvehető tanulók számát törvény szabályozza, és a képviselőtestület határozatára hivatkozik.

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy vannak általános iskolák, ahol az osztályok 20-20 fős tanulói létszámmal működnek.


Honfi József polgármester javasolja a Rázsó I. Szakközépiskolában az évfolyambontás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


152/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium világbanki szakközépiskolai évfolyamát két osztályba szervezzék.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester • dr. Batthyányné C. Mária Óvoda csoportbontási kérelme


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az óvodákban folyamatosan történik a felvétel, kérdés, az előjegyzettek felvétele hogyan kerül megoldásra.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva egyhangúlag elutasítja az óvoda csoportontási kérelmét.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a korábban, statisztikai adatok alapján használt számadatokra hivatkozik.

Érdeklődik, a három éven felüli és az öt éven aluli gyermek száma iránt.


Szőke Imréné óvodavezető elmondja, hogy 154 fő került felvételre, és 14 szülő jelezte igényét, így a gyermekek hét csoportban kerülnének elhelyezésre, 24 fős létszámmal. Kéri a csoportbontás lehetőségének jóváhagyását.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint szakmai indokok alapján, pénzügyileg megalapozatlan döntésről lehet szó.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint, amennyiben a felvétel megtörtént, az óvodavezető gondolja végig, csoportbontás nélkül, hogyan oldható meg a probléma. Véleménye szerint az óvodai csoportbontás elutasítása nem jár akkora rizikóval, mint az iskolai évfolyambontás, hiszen a csoportok nem működnek teljes létszámmal, azok nincsenek kihasználva.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint tiszteletben kell tartani az önkormányzat döntését, gondolva a költségvetési rendeletre.

Hogy milyen létszámmal működjenek az évfolyamok és csoportok, legfontosabb szempont: a város működése. A féléves beszámolóból kiderül, hogy 15-20 millió forintos nagyságú túllépés jellemző.

A Batthyányné C. Mária Óvoda is jogosult lehet a csoportbontásra, hasonlóan a többi intézményhez, azonban a bizottság véleményével egyetértve, tekintettel a költségvetésre, nem javasolja annak jóváhagyását.

A szavazásnál tartózkodik.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy az óvodai csoportok túlzsúfoltsága egyre több sérült gyermeket eredményez. Hivatkozik a pénzügyi tervezés hiányosságaira, valamint a nem megfelelő számadatokra. Véleménye szerint a kérelem reális, javasolja - alaposan mérlegelve - támogassa a testület az optimális szintet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az óvoda elkötelezettségét szem előtt tartva tárgyalta a csoportbontás kérdését.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye, amennyiben az intézmény meg tudja oldani, a képviselőtestület ne akadályozza azt meg.


Kozó József képviselőtestületi tag a közoktatási törvény 65. §-ára hívja fel a figyelmet, mely meghatározza, hogy az óvoda fenntartója bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a költségvetés tervezésének hiányosságaival kapcsolatban elhangzottakra reagálva elmondja, hogy az a csoportok száma alapján készült, hogy egy csoportba hány gyermek van az nem volt ismert. Véleménye szerint 19 csoport is el tudja látni az óvodai teendőket.


Szőke Imréné óvodavezető felhívja a figyelmet, hogy óvodai szinten a legkisebb a ráfordítás, gyermekek folyamatosan vannak, a csoportok teljes, jó feltöltöttséggel működnek.

Kihangsúlyozza, és kéri, ne felejtsék a képviselőtestület tagjai, hogy kisgyermekekről van szó, 24-28 fővel egy csoportban.


Honfi József polgármester javasolja a Batthyányné C. Mária Óvodában a 7 csoport működtetését.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 2 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


153/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete "Intézkedési terv"-ének és az 51/2000. számú határozatának megfelelően 2000. szeptember 01-től 6 csoporttal működteti a dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvodát. A határozott időre megbízott alkalmazottak foglalkoztatásáról e keretek között gondoskodjon az intézmény vezetője.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester • II. sz. Napköziotthonos Óvoda


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy a szakmai munka javítása érdekében fordult a csoportbontási kérelemmel az óvoda vezetője az önkormányzathoz, melyet két fő létszámleépítésével, új munkarend kialakítása mellett kíván megvalósítani.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem javasolja a kérelem jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 4 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


154/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete "Intézkedési terv"-ének és az 51/2000. számú határozatának megfelelően 2000. szeptember 01-től a II. sz. Napköziotthonos Óvodát 9 csoporttal működteti, benne 8 csoporttal a körmendi intézményegységet.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Helyi járatos autóbusz indításának lehetősége

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Az FMK Kft. Székesfehérvár képviselője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy mintegy 15 városban, hasonló feltételekkel, önkormányzati többségű tulajdonnal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik a helyi járatos autóbusz.

A Kft. anyagi fedezet nem kér.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kft. képviselője a bizottsági ülésen is részt vett, ismertetve a helyi járatos autóbusz indításának feltételeit, és a bizottság javasolja a kft. képviselőivel történő kapcsolatfelvételt.

A bizottság a társasági szerződést kisebb módosítások végrehajtásával elfogadhatónak tartja, pontosításra szorul a menetrend kialakítása, erre vonatkozóan az üzemek által a felmerült igények, a műszakok egyeztetése, valamint a menetdíjak mértéke is. Fentiek figyelembevételével javasolja a bizottság az előterjesztés jóváhagyását.

Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva 3 szavazat, 2 tartózkodás és 3 ellenszavazat mellett nem foglalt állást.

A bizottság nem javasolja az önkormányzat részvételét a kft. működésében.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva jó ötletnek tartja a helyi autóbuszjárat elindítását és működtetését, de egyetértve a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával a működés feltételei egyeztetésre szorulnak.

Amennyiben a 70 életévüket betöltöttek ingyenes utazhatnak, feltétlenül támogatja az előterjesztést.

Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, elképzelhető-e a működés önkormányzati részvétel nélkül.


Pataki Péter képviselőtestületi tag szintén jó ötletnek tartja a helyi autóbusz járat működtetését, hiszen több éve húzódó, felmerülő igényről van szó.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a meglévő buszmegállókat használhatja-e a kft.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy igen, használhatják a megállókat.


Az FMK Kft. Székesfehérvár képviselője tájékoztatásában elmondja, hogy önkormányzati részvétellel vagy koncessziós pályázat útján történhet a helyi autóbuszjárat beüzemelése.

Az önkormányzat részvétele nélkül is megtörténhet a helyi járatos buszok beüzemelése, hiszen a cég az önkormányzat részére többféle befizetést fog teljesíteni, mely átfutó tételként szerepel a költségvetésben.

Szükséges a későbbiek folyamán a képviselőtestület állásfoglalása a tarifák, valamint a menetrend megállapításában, melyhez rendelet megalkotása szükséges, továbbá a szociális rendelet módosítása.


Paksa Balázsné aljegyző a két rendelet jóváhagyásával kapcsolatosan érdeklődik.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője a szociális rendelet költségvetési rendeletre történő kihatásaira hívja fel a figyelmet.


Az FMK képviselője elmondja, hogy a pénzügyi és a szociális bizottság soron következő ülésén tájékoztatás ad erre vonatkozóan.

A buszjárat beindítása november hónapban megtörténhet.


Honfi József polgármester javasolja elviekben jóváhagyni a helyi autóbusz járat beindítását, illetve kéri felhatalmazását a társasági szerződés tervezetének soron következő ülésre terjesztésére.

Javasolja továbbá, hogy a szükséges rendelet-tervezeteket az egészségügyi és népjóléti, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság tárgyalja meg, véleményezze, hogy az szintén a szeptemberi ülésen jóváhagyásra kerülhessen.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


155/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben egyetért a helyi autóbusz járat beindításával, és felhatalmazza a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedést a társasági szerződés tervezetének a képviselőtestület soron következő ülésére történő előterjesztésére.

Az előterjesztés mellékletében szereplő önkormányzati rendelet-tervezetekre vonatkozóan az egészségügyi és népjóléti, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság tegyen javaslatot.

Határidő: 2000. szeptember 28.

Felelős: Honfi József polgármester

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás megváltozott személyi feltételeinek biztosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


156/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a képviselőtestület 123/2000. számú határozata alapján az Eltérő Tantervű Általános Iskola létszámába felvett közalkalmazottak alkalmazásából eredő költségeket biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Pályázat benyújtása a szociális bérlakások építésének támogatására

Előadó: Honfi József polgármester

(Előadó: Honfi József polgármester)


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a megépítendő lakásokkal kapcsolatosan, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


157/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Ady Endre u. 6/A. szám alatt első ütemben megépülő 12 önkormányzati - szociális elhelyezést biztosító - bérlakás bekerülési költségét a jóváhagyott építési tervek árkalkuláció alapján 93.000e Ft-ban határozza meg.

A Gazdasági Minisztérium által, a Magyar Közlöny 2000. évi 67. számában közzétett pályázati felhívásra a képviselőtestület pályázatot nyújt be a bekerülési összeg 70%-ára.

Ennek alapján 65.100e Ft-ra támogatási igénnyel él, míg 27.900e Ft-ot a fejlesztési céltartalék terhére sajt erőként biztosít.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2000. szeptember 01.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. "Kiegészítő megállapodás" jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző helyett Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Házkezelőséget épületen belül más helyre telepítjük. (Jelenlegi porta, illetve raktárhelyiség helyére)

Javasolja felhatalmazását a kiegészítő megállapodás aláírására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


158/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Belügyminisztérium, valamint Körmend város Önkormányzati közötti "Kiegészítő megállapodás"-t jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Eltűnt várkerti szobor helyreállítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a szerződés előkészítésre került, nettó értéke 4,6 millió forint. Kérdés, hogy a képviselőtestület fenti összeg ismeretében is vállalja-e a szobor visszaállítását.

Javasolja az ÁFA összeg és a bronztábla költségeinek biztosítását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja fenti összeg jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag a szerződéskötés körülményeivel kapcsolatosan, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tesz fel kérdést, melyre Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy két céggel folytatott tárgyalásokat, az idő rövidségére tekintettel, a határidőre jelen művésszel sikerült a megállapodás.

Javasolja ezen pályázat elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


159/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az eltűnt várkerti szobor helyreállításának ÁFA és az elhelyezésre kerülő bronztábla költségeit - 800e Ft-ot - a céltartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Város új címerének elkészítése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a címer elkészítésének költsége kifizetésre került, a városi zászló a város ünnepére, október 28-ára elkészülhetne, melynek költsége mintegy 30-35e Ft-ot tesz ki, a kis zászlók kb. 3e Ft-ba kerülnek.

Javasol a zászlókból 2-2 db beszerzését, és további 140-150e Ft jóváhagyását kéri a zászlók elkészítéséhez.


Honfi József polgármester Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli tájékoztatóját összefoglalva elmondja, hogy a címerre 55e Ft, a város zászlajának elkészítéséhez mintegy 150e Ft szükséges.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva - csak az írásos előterjesztés anyagát megtárgyalva és ismerve - javasolja a fedezetbiztosításának jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az új címer és az azzal ellátott zászlók költségeinek biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


160/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a város új címerének elkészítéséhez 55e Ft-ot, a városi lobogók, kis zászlók elkészítéséhez 150e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Állami tulajdonú ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


161/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 0447/3 hrsz-ú 2 ha 9835 m2 nagyságú ingatlan megvásárlásához 228.400,-Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 3/2000. (II. 17.) számú rendelet felhalmozási kiadási előirányzata 228.400,-Ft-tal nő, a céltartalék előirányzata 228.400,-Ft-tal csökken.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Kórház-rendelőintézet részére megvásárolt gépkocsi vételi árára fedezet biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a gépkocsi megvásárlásához szükséges fedezet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


162/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet részére a MAZDA E 2000 D típusú gépkocsi végleges megvásárlásához az 1.157.113,-Ft-ot a céltartalék terhére biztosítja.

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 3/2000. (II. 17.) számú rendelet felhalmozási kiadási előirányzata 1.157.113,-Ft-tal nő, a céltartalék előirányzata 1.157.113,-Ft-tal csökken.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeBán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 19 fővel folytatja a tanácskozást.


 • Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda udvarburkolatának felújítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az udvarburkolatának felújításához szükséges fedezet jóváhagyását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem javasolja ez évben a fedezetbiztosítást. Javasolja az óvoda udvarburkolatának felújításához szükséges fedezetről történő állásfoglalást a költségvetési koncepció megtárgyalása során.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat második variációjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


163/2000. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda udvarburkolatának felújításához szükséges fedezetet nem biztosítja, annak finanszírozásáról a jövő évi költségvetés megtárgyalása során foglal állást. • Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Társaságban való részvételhez törzstőke biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a fedezet biztosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


164/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Társaságban való részvételhez a 700e Ft törzstőke befizetésére a fedezetet a céltartalék terhére biztosítja.

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 3/2000. (II. 17.) számú rendelet felhalmozási kiadás előirányzata 700e Ft-tal nő, míg a céltartalék előirányzata 700e Ft-tal csökken.

Határidő: 2000. szeptember 08.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Közvilágítás korszerűsítése

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a fedezet biztosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


165/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 92/2000. számú határozatát az alábbiakra módosítja:

 1. az ÉDÁSZ Rt-től kapott 13423e Ft-tal az előző évek túlszámlázása miatt a 2000. évi közvilágítás szakfeladat előirányzata csökken, egyúttal a hitel előirányzata is csökken 13423e Ft-tal

 2. a közvilágítás korszerűsítésére az 1900e Ft fedezet biztosítása a céltartalék terhére történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Fogorvosi gép-műszer beszerzés

Előadó: Dr. Bárány Győző, egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a szükséges fedezet biztosítását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tesz kiegészítést a turbina javításával és beszerzésével kapcsolatosan, és javasol 40e Ft-ot a gazdálkodási tartalék, 92e Ft-ot pedig a fejlesztési céltartalék terhére jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a fedezet biztosítását a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője által elmondottak szerint.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


166/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Wolf Mária fogszakorvos által működtetett II. sz. fogászati rendelő minimum felszerelési tárgyaként 1 db TC-95 típusú nyomógombos turbina felújításához 40e Ft-ot a gazdálkodási tartalék terhére,1 db új turbina beszerzéséhez 92e Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: 2000. szeptember 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Az önkormányzati intézményekben alkalmazandó étkezési nyersanyagnormák emelése

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kéri, hogy a jövőben az előterjesztések a fizetendő összegek feltüntetését is tartalmazzák.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztést, és a nyersanyagnormák jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza, és rendeletet alkotja:


167/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az intézményi élelmezési nyersanyagnormákat az alábbiak szerint hagyja jóvá, melyek 2000. augusztus 28-tól érvényesek. Az árak az ÁFA-t is tartalmazzák.

Ft/nap

Bölcsőde 160,-


Óvoda

- gyermek

- tízórai 32,-

- ebéd 96,-

- uzsonna 32,-


felnőtt: tízórai 32,-

ebéd 138,-

uzsonna 32,-


Általános iskola

gyerek: tízórai 32,-

ebéd 100,-

uzsonna 28,-


Kollégium általános iskolai

reggeli 50,-

tízórai 32,-

ebéd 100,-

uzsonna 28,-

vacsora 100,-

Összesen: 310,-


Kollégium középiskolai

reggeli 54,-

tízórai 27,-

ebéd 148,-

vacsora 107,-

Összesen: 336,-


Felnőtt (általános iskolai kollégium)

reggeli 50,-

tízórai 32,-

ebéd 138,-

uzsonna 100,-Vendég, szociális ebéd 138,-

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Fizető parkoló kialakítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén felmerült kérdésekre tekintettel javasolja az előterjesztés visszavonását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke egyetértve Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője által elmondottakkal javasolja az előterjesztés visszavonását, és a szeptember hónapban tartandó ülésen annak újratárgyalását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés visszavonását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Pannonbeton Kft.

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester ismerteti a kft. vezetőivel történt egyeztetések lényegét.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem tartja szerencsésnek az előterjesztésben szereplő ingatlan rendelkezésre bocsátását, tekintettel a por- és zajártalomra, az uralkodó szélirány északi, így az a Vasútmellékre hordja a port.

A bizottság egy másik ingatlant javasol a kft. részére, távol a lakóövezettől. A kérdéses ingatlan bérbeadását 5 szavazat, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a bizottság.


Bebes István képviselőtestületi tag a város szélén, ideiglenesen működő aszfaltkeverő meglétét sem tartja jónak, véleménye szerint Körmend a "betonkeverők városává" válik.

Nem javasolja az előterjesztés elfogadását, eseti javaslatot támogat.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a bérbeadás jóváhagyását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy két terület került szóba: a volt szeméttelep, Florasca Kft-től nyugati irányba, valamint a volt téglagyári gödör, a Zalalövői vasút mellett, melyet a Vasparipa Egylet ingyenes használatba kapott az önkormányzattól, de azt nem használja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke javasolja, hogy alternatív javaslatként a fenti két terület bérletbe adásáról tárgyaljon a kft. képviselője és a polgármester.


Honfi József polgármester javasolja felhatalmazását a tárgyalások lefolytatására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


168/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság telephelyének egy részét - tekintettel a lakóövezetre, a por- és zajártalmak miatt - nem adja bérletbe.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, folytasson egyeztetéseket a Pannonbeton Kft. képviselőivel a volt téglagyári gödör, illetve a FLORASCA telephelyétől nyugatra lévő önkormányzati terület bérletbeadása érdekében.

Felelős: Honfi József polgármester (tárgyalások lefolytatásáért)

Határidő: szeptember 30.
 1. "Rába Völgye" MTSZ ingatlan felajánlása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet a szóba jöhető három lehetőségről. Véleménye szerint az ingatlan teljes megvásárlása, részbeni, csak a kerékpárút által elfoglalt terület megvásárlása, vagy a felajánlás elutasítása mellett foglalhat állást a képviselőtestület.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva az egész terület megvásárlását 200e Ft áron.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjának jóváhagyását javasolja 200e Ft vételárral.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlan megvásárlását 200e Ft áron.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:169/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rába Völgye MTSZ (Körmend, Rákóczi u. 104.) Körmend, 8. sz. főközlekedési út melletti - külterületi - telepének a főút mellett lévő, 0493/15 hrsz-ú, 764 m2 területű ingatlanát 200e Ft-ért megvásárolja a céltartalék terhére.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2000. szeptember 15.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanrész értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kérelmező saját telkét szeretné az előterjesztésben megjelölt 5 m-es széles sáv megvásárlásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 800,-Ft/m2 áron javasolja az ingatlan értékesítését.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az értékesítéssel.


Honfi József polgármester javasolja az értékesítést 800,-Ft/m2 áron.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


170/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat részbeni tulajdonát képező, Körmend, Nyírfa u. 4. szám alatt lévő és a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 1033 hrsz. alatti ingatlan keleti oldalán egy 5,0 méteres sávot, az ingatlannak az önkormányzat tulajdonában lévő részhányadból reá eső részét Somlai György Körmend, Ifjúság u. 2. szám alatti lakos részére 800,-Ft/m2 áron értékesíti

A vételáron felül a vevőnek kell vállalni a szükséges telekhatár-rendezési (megosztási) munkákat, illetve a "Társasház alapító okirat" szükség szerinti módosításának költségeit.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester

Határidő: azonnal (tájékoztatásra)
 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Tornacsarnok tetőszigetelése


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a tetőszigetelési munkák befejeződnek, az előterjesztés a telefonos tájékoztatást és szavazást tartalmazza, amely a nyár folyamán történt. A költségek 7,6 millió forintot tesznek ki, továbbá - az igazgató kérése - szükséges a tanuszoda padozatának kijavítása, melynek költsége 400e Ft.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője: kifizetésre került az 1999. évi munkálatok áthúzódott két számla az idei, 2000. évre, ezért ezek összege ide kerültek teljesítésként könyvelésre. 920e Ft ami a 8 millió forintból elköltésre került, ez a féléves anyagból látható, január 670e Ft, áprilisban pedig 250e Ft került kifizetésre.


Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, hogy mit fedez a másik számla, hiszen köztudott, hogy a 250e Ft a tanuszoda homlokzatának javítását fedezi. Megállapítható, hogy a 8 millió nem fedezi a költségeket, fenti tétel ismerete nélkül kérte az igazgató a tanuszoda felújítását.


Garanciában már nem lehet megjavítani a szigetelést, de a balesetveszély miatt indokolt annak felújítása. Kérdés, mit takar a kiegészítő számla?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a kiegészítő számla uszoda homlokzatának felújításaként szerepelt a képviselőtestület előtt, 670.679 Ft összeggel, nem végszámla, január 15-én került a hivatalba, amikor még jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezett az önkormányzat.


Honfi József polgármester az elmúlt évi előirányzat nagysága iránt érdeklődik, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy nem maradt előirányzat. A sportcsarnok módosított előirányzatának összege 6,5 millió forint volt, a tavalyi év 6,743e Ft-tal zárult. A költségeket április hónapban rendezni kellett.


Honfi József polgármester megállapítja, hogy az előirányzott 8 millió forint az "óvatosságot elaltatta".


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy előre nem látható költségekről van szó.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a 7,6 millióról szóló szerződést a képviselőtestület akceptálja, hagyja jóvá.

Bebes István képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a képviselőtestület által, az uszoda, sportcsarnok homlokzati munkálataira megállapított egy összeget, mely november körül módosításra került, melynek ellenére most újabb homlokzati számlák kifizetéséről kell állást foglalnia a képviselőtestületnek.

Véleménye szerint teljes káosz uralkodik a tornacsarnok tetőszigetelési munkáinak költségeit tekintve, és az iránt érdeklődik, mi az oka az újabb számlák keletkezésének.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a homlokzati munkákra a tavalyi költségvetési rendeletben előirányzat nem szerepelt, a módosított előirányzat 6,5 millió forint volt. Decemberi ülésen szerepelt az előirányzat módosítása, de emlékezete szerint ez nem került jóváhagyásra.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint az összeg módosításra került, a Mátyás király úti óvoda előirányzat módosításával egyidejűleg. Számára érthetetlen a 900e Ft-os költségigény.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kihangsúlyozza, hogy a december 16-i ülésen a céltartalék terhére történt előterjesztés, melynek eredményeként a 250e Ft kivételével jóváhagyta az előterjesztésben szereplő előirányzat módosításokat a testület, az óvoda magastetősítése és a sportcsarnok tetőfelújításának befejezésére a fejlesztési céltartalékból rendelkezésre álló, megmaradt összeget. A kifizetésre januárban került sor, pénzügyileg a számlák felülvizsgálatával ez levezethető. A 304/1999. számú határozat tartalmazza, hogy az óvoda és tornacsarnok munkálatainak befejezése a rendelkezésre álló fedezetből biztosítható.


Honfi József polgármester ismerteti a 304/1999. számú határozat tartalmát.


Szabó Ferenc alpolgármester átolvasva az 1999. december 16-i ülés jegyzőkönyvét, melyből megállapítható, hogy a 920e Ft kifizetése nem indokolt, maximum a 250e Ft.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője és Honfi József polgármester megállapítja, mivel a határozat konkrét összeget nem tartalmazott, a gazdasági és pénzügyi iroda nem teljesített semmilyen előirányzatot.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kihangsúlyozza, hogy az előterjesztés tartalmazta, hogy más munkálatokból marad pénzösszeg, mely az óvoda magastetősítésére és a sportcsarnok tetőszigetelésére fordítható. Ennek alapján foglalt állást a képviselőtestület a 250e Ft kivételével.Honfi József polgármester és Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a sportcsarnok felújításával kapcsolatos - tavalyi és idei évi - előterjesztéséket, és állásfoglalásokat, határozatokat, valamint az elvégzett felújítások számláit vizsgálja felül a pénzügyi és gazdasági bizottság, és ennek ismeretében készüljön külön előterjesztés.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület biztosítson fedezetet a tornacsarnok tetőszigetelési munkálatainak befejezéséhez, mintegy 7,6 millió forint nagyságban, és hagyja jóvá az uszoda, medence padozati borításának felújítását 400e Ft-tal.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


171/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a költségvetés felhalmozási kiadásaiban meghatározottakból a tornacsarnok tetőszigetelési munkálatainak befejezéséhez 7.625e forintot, a tanuszoda, medence padozati borításának felújításához - a céltartalék terhére - 400e Ft-ot biztosít.

Ezzel egyidejűleg a képviselőtestület megbízza a pénzügyi és gazdasági bizottságot, hogy a sportcsarnok tetőszigetelésének felújítására vonatkozó valamennyi számlát felülvizsgálja, és arról a képviselőtestületet tájékoztassa.

Határidő: 2000. szeptember 28.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke
 • BC MARC-Körmend kérelme


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - tekintettel a club és az önkormányzat közötti korrekt partneri kapcsolatra - javasolja a kérelem jóváhagyását.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a támogatás jóváhagyását, jutalomként a csapat jó teljesítményéért az idei évi költségvetés terhére 2 millió forint összegben.


Kozó József képviselőtestületi tag a kérelemben foglaltakra hívja fel a figyelmet.

A képviselőtestület ne essen túlzásokba.


Honfi József polgármester - tekintettel a város anyagi helyzetére - a támogatás megelőlegezését javasolja, és elmondja, örömére szolgálna, ha az önkormányzat nagyobb összegű támogatást biztosíthatna.

Javasolja módosító javaslatként kétmillió forint biztosítását az ez évi költségvetés terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazattal, 17 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


172/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete a BC MARC-Körmend részére a 2001. évi támogatás terhére négymillió forintot biztosít.

Egyben felhívja a sportegyesület vezetőségének figyelmét, hogy a 2001. évben a támogatás összegével csökkenti az önkormányzati támogatást.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

2000. augusztus 31.

2000. november 30. (átutalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője (átutalásért) • Testedző Kör kérelme


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a támogatás jóváhagyását a 2001. évi költségvetés terhére.


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga elismeri az egyesületek támogatásának szükségességét, de nem ért egyet azok jövő évi költségvetési keret terhére történő biztosításával. Javasol kisebb összegű támogatást az ez évi költségvetésből.

Kérdés, a jövő év folyamán miből fognak az egyesületek működni.


Honfi József polgármester nem javasolja az egyesületek ún. póttámogatását az ez évi költségvetés terhére.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a támogatás biztosítását az idei évi költségvetés terhére.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy nem ismert az önkormányzat jövő évi költségvetésének keretszámai, továbbá az ÖNHIKI-s pályázatra hívja fel a képviselőtestület tagjainak figyelmét.


Honfi József polgármester javasolja testedző kör részére 60e Ft támogatás biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


173/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete a Körmendi Testedző Kör részére a 2001. évi támogatás terhére 60e forintot biztosít.

Egyben felhívja a sportegyesület vezetőségének figyelmét, hogy a 2001. évben a támogatás összegével csökkenti az önkormányzati támogatást.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Városi Sportegyesület kérelme


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja a fedezet biztosítását a jövő évi költségvetés terhére.


Honfi József polgármester javasol a városi sportclub részére 90e Ft-os támogatás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


174/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete a Körmendi Városi portegyesület részére a 2001. évi támogatás terhére 90e forintot biztosít.

Egyben felhívja a sportegyesület vezetőségének figyelmét, hogy a 2001. évben a támogatás összegével csökkenti az önkormányzati támogatást.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Magyarországi autósatlasz és útikalauz kiadásának támogatása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem javasolja az autósatlasz támogatását.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a támogatás biztosítását.


Honfi József polgármester nem javasolja az autósatlasz megjelentetésének támogatását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


175/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete a Magyarországi autósatlasz és útikalauz megjelentetését nem támogatja.
 • Foto-negatívok vásárlása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy a Könyvtár vásárolja meg a fotónegatívokat.


Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja, hogy a városi könyvtár biztosítsa a negatívok árának fedezetét.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol a kulturális alapból 30e Ft biztosítását.


Kozó József képviselőtestületi tag a gazdálkodási tartalék terhére javasolja a fedezet biztosítását, mivel a könyvtár alapító okirata nem került módosításra.

Javasolja, hogy a dokumentumfotózás a jövő évben kizárólag megállapodás ellenében történhessen, egyéb esetben a fotós fedezze a költségeit.


Honfi József polgármester fenti kiegészítésekkel javasolja a gazdálkodási tartalék terhére a negatívok árának biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


176/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Tóth László által 2000. január 01. és június 30. között a város életéről készített fotók negatívját, 82 tekercset 45.920,-Ft értékben - a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére - megvásárolja, és azt megőrzésre a Faludi Ferenc Városi Könyvtárnak átadja.

Határidő: 2000. augusztus 31. (átutalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Tájékoztató a bizottság saját hatáskörben hozott döntéseiről


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Fül - orr - gégészeti ellátás

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


177/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet fül-orr-gégészeti tevékenységét illető ellátási kötelezettségét 2000. szeptember 01. és 2000. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Beke Árpád vállalkozó orvosnak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2000. szeptember 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett fül-orr-gégészeti tevékenységet a teljesítmény arányában nevezett szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. augusztus 31. 1. Pszichiátriai gondozói feladatok, valamint a Neurológiai Szakrendelési feladatok ellátása

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


178/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet pszichiátriai gondozói és neurológiai szakrendelési tevékenységet illető ellátási kötelezettségét 2000. szeptember 18. és 2000. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Szanyi Tamás vállalkozó orvosnak.

 2. Megkeresi a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2000. szeptember 18-tól a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett pszichiátriai gondozói és neurológiai szakrendelési tevékenységet a teljesítmény arányában nevezett szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 2000. augusztus 31.
 • Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a Vida J. utcai csatlakozó szekrény most is balesetveszélyes, hiszen annak csak a bedrótozása történt meg, továbbá ismételten említést tesz a várkerti sport-öltöző elektromos rendszerének balesetveszélyéről.


Honfi József polgármester kéri a felhatalmazását, hogy az új műszaki kollégát megkeresve a sport-öltöző elektromos berendezésének helyzete felülvizsgálatra kerüljön.


Pataki Péter képviselőtestületi tag ismételten a Bem J. utcában lévő kóbor eb kilövését kéri.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a szerviz út és Rákóczi út kerékpárút kiépítését szorgalmazza, hiszen ez az egyik legforgalmasabb szakasza a 8. sz. főközlekedési útnak.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy szeptemberben a közmeghallgatás többek között a kerékpárút helyzetével is foglalkozik.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kifogásolja, hogy az általa említett utat felmart bazalttal szórták fel.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag véleménye szerint még az idei évben meg kell, hogy történjen a kerékpárút felfestése.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy bizonyos technikai gondok merülnek fel, tekintettel többek között a kerékpárút kialakítására, hiszen a 2x3 m-es forgalmi sáv mellé további 2 méter széles terület szükségeltetik.


Kozó József képviselőtestületi tag ismételten kéri a szennyvízhálózat kivitelezését követő utak mielőbbi helyreállítását, valamint elmondja, hogy a Batsányi út kereszteződése balesetveszélyes.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy az út helyreállítása már megtörtént, azóta az megrongálódhatott.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a MÉH teleppel szembeni lejárónál, az Orgona - Dankó Pista utca kereszteződésében meglévő bozóteltávolítására hívja fel a figyelmet.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a Juhar utcán elvégzett munka után milyen kifizetés történt.


Tóth Imre képviselőtestületi tag köszönetét fejezi ki áldozatos munkájukért a Béke utca lakóinak, a Városgondnokság és a műszaki és városgazdálkodási iroda dolgozóinak a járda és a Berki öltöző megépítésében történő közreműködéséért.

Egyetértését fejezi ki és a MÉH teleppel szembeni bozót irtásának szükségességével, továbbá a Nefelejcs és Legény utca garázssor melletti részének lekaszáltatását kéri.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Rákóczi utcai zöldséges és az esküvői ruhakölcsönző szaküzlet közötti területen lévő ásott gödörre, valamint a parkolónál egy használt rekamiéra hívja fel a figyelmet.

Érdeklődik továbbá, hogy a parlagfű nem megfelelő irtása miatt történt-e felszólítás.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a felszólítások postázásra kerültek.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Bem - Dienes L. u. Rába-parti lejárója és a káposztáskert felé fellelhető szemét összegyűjtését javasolja.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a Dankó P. utca néhány szakasza kátyúzásra szorul.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag lámpatestek felszerelését javasolja a Hunyadi - Gárdonyi utca környékére, valamint a Vörösmarty M. utcába.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a szakközépiskola környékének szennyvízelvezetésére hívja fel a figyelmet, és elmondja, hogy az iskola pincéjét az esős napokon elöntötte a víz.

A kastélypark északi részén fatelepítést javasol.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a lámpatestek felszerepléséhez anyagi fedezet szükséges. Javasolja felülvizsgálni, hova és hány lámpatest felszerelése indokolt, melynek ismeretében konkrét előterjesztés alapján állást foglalhat a képviselőtestület.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 32 perckor bezárja.
K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester

távollétében
Paksa Balázsné

aljegyző