· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. augusztus 24.következő
letölthető melléklet:

429 kbyte

2000. június 22.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. június 22-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Bebes István, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth

László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, Németh Imre,

Dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc,

Pataki Péter és Tóth Imre képviselőtestületi tagok


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend jóváhagyásával kapcsolatosan a 2. és 4. pontban foglaltak együttes megtárgyalását a hivatal nagytermében, tekintettel a nagyszámú érdeklődésre.

Javasolja továbbá a napirendet kiegészíteni a Kranenburg-i látogatás tapasztalatairól szóló tájékoztatóval, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság árverési felhívásának zárt ülésen történő tárgyalásával, továbbá a rendőrkapitány korábban beadott kérelmének újratárgyalásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslat

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda kérelme

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Az önkormányzat intézkedési terve a közoktatási feladatellátásra

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke


 1. A képviselőtestület 2000. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. F o l y ó ü g y e k :

 1. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény SZMSZ és szakmai programjának

jóváhagyása

Előadó: Viserálek Sándorné intézményvezető


 1. Megállapodás az okmányiroda bővítéséről

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Javaslat a Családsegítő Szolgálat létrehozására

Előadó: Dr. Bárány Győző, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás megváltozott személyi feltételeinek biztosítása

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


 1. Rendőri állományba tartozók lakáshoz jutásának támogatása

 • Rendőrkapitányság kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Áramszolgáltatás díja

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Tornacsarnok világításának rekonstrukciója

Előadó: Németh Attila műszaki irodavezető


 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila műszaki irodavezető


 1. Thököly u. 3. sz. ingatlan értékesítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Ingatlan megvásárlására irányuló javaslat

Előadó: Németh Attila műszaki irodavezető


 1. Volt ládagyár ingatlan megvásárlása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Biomassza fűtőmű Környezetvédelmi Alap célelőirányzat pályázata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Javaslat a városi ünnepek felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Augusztusi városi rendezvények

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Megbízás az augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatására

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Haranghy képek Körmenden

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Partnervárosi kapcsolat létesítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Intézményvezetők megbízásának meghosszabbítása

Előadó: Honfi József polgármester


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 26-án a KOMPLEXITÁS Kft. képviselőjével tárgyalt ingatlan adásvétele ügyében, 28-án részt vett a Hősök-napi megemlékezésen, melyen meglehetősen kis számban vettek részt a város lakossága részéről.

Május 30-án a Dienes L. utcai Óvoda 100. éves centenáriumi ünnepségén vett részt.

Június 01-jén a szennyvíziszap kezelés problémáinak megoldásával kapcsolatosan folytatott egyeztetéseket a WORLD Proteins és a VASIVÍZ Rt. képviselőivel, mellyel kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a korábbi megállapodásnak megfelelően a WORLD Proteins Kft. megkezdte a szennyvíziszap kezelő bővítésének terveztetését.

A délután folyamán az intézményszerkezet átalakításával kapcsolatosan egyeztetett.

Honfi József polgármester elmondja, hogy június 05-én a megyei főjegyzővel találkozott, elsősorban a kórházi számlák rendezésének ügyében.

Június 6-9. között tett látogatást a Hollandiában és Németországban, melyről részletesen a folyó ügyek s.) pontjában ad tájékoztatást.

Június 14-én a volt Ládagyári ingatlan értékesítésével kapcsolatosan egyeztetetett a RESIDEAL Kft. képviselőivel, melyet illetően szintén a folyó ügyek megtárgyalása során kéri a testület állásfoglalását.

Június 16-án tartotta a Határrendészképző Szakközépiskola tanévzáró ünnepségét, melyen átadásra került az önkormányzat oklevele és jutalma a legjobb tanulmányi eredményeket elért hallgatónak.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy június 19-én a kistérségi ülés napirendjén a területfejlesztési pályázatok elbírálása szerepelt többek között.

Június 20.-án a sportcsarnokban megrendezésre kerülő lakossági fórumon vett részt, a mai nap délelőttjén pedig Szentgotthárdon, a Szlovén Iparkamara bemutatkozójaként megrendezett szlovén expo, háromnapos kiállítás és vásár nyitónapján képviselte a várost.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet az MSZP helyi frakciójától érkezett levélről, melyben kérik, hogy a többi párthoz hasonlóan, biztosítson az önkormányzat megfelelő ingatlant.

Javasolja, hogy ezen kérelem megtárgyalására az augusztus hónapban tartandó ülésen kerüljön sor.

Javasolja továbbá a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Az önkormányzat intézkedési terve a közoktatási feladatellátásra és az

Intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslat

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslatot és az intézkedési tervet javasolja egymással párhuzamosan megtárgyalni.

Felvezetésként ismerteti az ad-hoc munkabizottság írásos összefoglalóját, és felkéri Szabó Ferenc alpolgármestert az egyeztetések lefolytatásának ismertetésére.

Gazdasági alapon, továbbá az érintettek és a bizottságok véleményének alapján az általános iskolák összevonását az ad-hoc bizottság nem javasolja, de fontosnak tartja, hogy a jövőt illetően a beiratkozások során - ne csak az általános iskolában - egy önkormányzati koordinálás lépjen életbe, mely a legoptimálisabb (létszám)helyzet elérését szolgálja, mind szakmai, mind gazdasági vonatkozásban.

A kollégiumok tekintetében javasolja a munkabizottság, hogy a képviselőtestület vizsgálja vagy vizsgáltassa meg, hogy kollégiumi elhelyezésre az adott lehetőségek, épületek közül, melyik a legoptimálisabb. (ld. írásos előterjesztést.)

Javasolja, továbbá két éven belül felülvizsgálni a középiskolák összevonásának lehetőségét, mintegy javaslattételként a következő képviselőtestület számára.

Az intézményi étkeztetés biztosítását az ad-hoc bizottság úgy javasolja, hogy egy-egy konyhai dolgozóra 50-60 lefőzött adag jusson.

Javasolja továbbá a bizottság felülvizsgálni, mibe kerül, gazdasági vonatkozásban mennyit jelent, ha lemond az önkormányzat az iskolai étkeztetés biztosításáról, azt vállalkozásba adja.

Ennek kihatásainak részletesebb ismertetésére a pénzügyi irodavezetőjét kéri fel.

Külön kéri továbbá a városfejlesztési és környezetvédelmi, az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökeit a bizottságok vélemények tolmácsolására.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 31-én postázásra került kb. 40 levél az érintettek, bizottsági elnökök, irodavezetők részére, a 103/2000. számú határozat véleményezésére és jelezve az egyeztetések időpontjait, melyet a jelenlévőkkel is ismertet, továbbá tájékoztatást ad a résztvevők számáról.

Említést tesz a június 20.-án megtartott lakossági fórumról, továbbá elmondja, hogy több írásbeli tiltakozás érkezett, pl. az Olcsai-Kiss Z. Általános Iskola és a Somogyi B., valamint a Hunyadi általános iskola fokozatos kollégiummá alakítása ellen.

Írásos vélemény a Rázsó Szakközépiskola, szülői szervezete, alkalmazotti közössége, a Hunyadi úti iskola iskolaszéke, alkalmazotti közössége, az Olcsai K. Z. Általános Iskola, valamint a Kölcsey utcai Általános Iskola iskolaszéke, igazgatói, a Nevelési Tanácsadó alkalmazotti közössége és a három óvoda szülői szervezete.

Az írásos anyagok zömében a szóban is elhangzottak véleményeket tartalmazzák. elmondható, hogy a nyilvános véleményeztetés lefolytatása nyugodt körülmények között, mindenki számára megfelelően zajlott, többszöri alkalommal és hosszabb formában kifejtett vélemény-nyilvánítások mellett, melyről csakis jó tapasztalatok szűrhetők le, és amely jó példa lehet az elkövetkezendő időkre.

A két általános iskola összevonására vonatkozóan megerősítésre került az összevonás elutasítása, melyet a pénzügyi és gazdasági bizottság is megerősített, az ad-hoc bizottsággal együtt.

Az intézményi konyhák működtetésére vonatkozóan az érintettek nem értenek egyet a vállalkozásba adással, a csökkentett számú konyhák működtetését javasolják. A vállalkozásba adás kb. 30 fő elbocsátását jelentené, ellentétben a csökkentett számú konyák fenntartásával, mely mindössze 10-15 ember elbocsátását vonja maga után.

Nehezebb a helyzet a kollégiummal kapcsolatosan, minden intézmény - természetesen - saját érdekeit helyezi előterébe, a Hunyadi iskola kiköltöztetését nem támogatják az iskola érintettei.

A várból való kiköltöztetés szükségességét szinte mindenki elismeri, és a kollégium működtetését elfogadhatónak tartják a Hunyadi iskola helyén.

Szabó Ferenc alpolgármester még egyszer megköszöni az érintettek részvételét, a képviselőtestület munkájának segítését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az intézkedési tervvel kapcsolatosan a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. §. (1.) bekezdését idézi.

A bizottság külön felhívja a figyelmet, mely kötelező feladatokat, mely önként vállalt feladatokat látja el az önkormányzat, milyen gyakorisággal végzi az intézkedési terv vizsgálatát, illetve milyen változtatást tart szükségesnek.

Az intézkedési tervet tekintve 5-6 évre szóló anyagról van szó, melyet minimum kétévente javasol felülvizsgálatra.

Az intézkedési terv három részre tagolódik: helyzetelemzés, a megoldandó feladatok, mellékleteket foglalja magába, némi kimutatással.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottság többségi szavazattal fogadta el.

Az ad-hoc bizottság által megfogalmazott határozati javaslat 1.) pontjával a bizottság egyetért, a fejlesztési, intézkedési tervre vonatkozóan a következőket javasolja: a második bekezdésnél, a 23. oldalon, ahol a bizottság a két - szocialista és a polgári frakció - mely a képviselő csoport javaslataira utal, javasolja törölni.

Javasolja továbbá: Mindaddig, amíg az első osztályba történő beiskolázási létszámok városi szinten hat osztály szervezését indokolják, az intézmények közötti megállapodásokban kell rögzíteni az iskolánkénti két - két osztály szervezését és indítását. Amennyiben a demográfiai mutatók tartósan ötosztálynyi elsős várható beiskolázását jelzik, ennek kezelésére az önkormányzat majd akkor mérlegelje az addigi tanulói létszámfogyás és az egyes intézményeket érintő státuszvesztésből eredő közterhek igazságos elosztását.

Az azt követő részt szintén törölni javasolja.

A középiskolákra vonatkozóan két éven belül, független szakértők bevonásának megbízásával javasolja az összevonás lehetőségét felülvizsgálni és kidolgozni.

A kollégiumok vonatkozásában a bizottság álláspontja rövid: annak fenntartása szükséges, helyét, helyüket nem az oktatási bizottságnak kell meghatároznia.

A konyhák jövőbeni működtetése szintén nem az oktatási bizottság kompetenciája.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a rendelkezésre álló adatok alapján - melyet a gazdasági és pénzügyi iroda, valamint Szekeres Gábor művelődési főtanácsos szolgáltatott - megállapítható, hogy a két általános iskola összevonásának lehetősége nem indokolt. Anyagi megtakarítása minimális, pedagógiai haszna nincs, szakmai és pedagógiai érdeket nem lehet felsorakoztatni, tekintettel a két iskola sajátos tantervére, a szakmai dolgok véleményezésére pedig az önkormányzat nem jogosult.

Felhívja a figyelmet, hogy a városban 4 általános iskola működik.

Sajnálatos, hogy a pedagógus társadalom nem tud összefogni, véleménye szerint nagyobb összefogás szükségeltetik, különös tekintettel az intézményvezetőkre.

A konyhákra vonatkozóan többségi szavazattal a 6 intézményi konyha működtetését javasolja - a lefőzött adagok, a rendelkezésre álló kapacitások, a létszám, vendégétkeztetést is számolva - a bizottság.

Számítások természetesen történtek, de javasolja a bizottság, kerüljön felülvizsgálatra, hogy a vállalkozásba adás két éven belüli megtörténte mekkora hasznot eredményez a költségvetésben.

A kollégium helyzetével kapcsolatosan a Hunyadi iskola helyén történő elhelyezést vizsgálta a bizottság. Körmendnek szüksége van egy jó kollégiumra, de meg kell vizsgálni a Somogyi kollégium átalakításának lehetőségeit.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a kollégium esetében javasolja, hogy csak középiskolai kollégiumot működtessen az önkormányzat.

A Hunyadi épület alkalmas lenne 50-60 fő elhelyezésére, de meg kell vizsgálni a Somogyi kollégium átalakítási lehetőségét.

Mindkét változat költsége a fejlesztési. célú kiadások között biztosított.

A konyhákat vállalkozásba adással javasolja a bizottság, amennyiben jó megtakarítási lehetőséget biztosít, akkor egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatóját a korfa elemzésével kezdi, és ismerteti 1993-1999. közötti időre vonatkoztatva a születések számát.

Elmondja, hogy a bizottság is leadta írásbeli véleményét Szabó Ferenc alpolgármesternek, azonban az nem szerepelt az előterjesztésben.

Elsősorban a költségvetési szempontokat figyelembe véve határozott a bizottság, és javasolja a Somogyi és Olcsai-Kiss Z. Általános Iskola új iskola alapításával szakmai, pedagógiai program szerint működtetni, nem integrációval és nem fúzió keretében.

A konyhák működtetésére vonatkozóan a privatizációval, de a két lehetőség vizsgálatával is egyetért.

A bizottság egy kollégium fenntartását javasolja, a Somogyi iskolában.

A bizottság egyhangúlag - pártállástól függetlenül - határozott.


Szabó Ferenc alpolgármester egyéni véleményét a kollégiummal kapcsolatosan kifejtve - lévén nem alapfeladatról van szó - legszélsőségesebb, felmerülhető javaslat, hogy azt szüntesse meg az önkormányzat. A másik variáció: a 60 fős kollégium kialakítása, melyhez több intézményt meg kell mozgatni.

A Hunyadi iskola helyén, csak részben valósulhat meg, hiszen a 2,5 éve jól működő eltérő tantervű iskola továbbra is ott maradhatna.

Az iskola másik szárnyában elférne egy 30 fős középiskolai kollégium, mely anyagilag nem annyira megterhelő, hiszen a számítások alapján kb. 25 millió forint körüli összeget tesz ki. Kevés gimnáziumi kollégista van, ezért támogatja a 30 fős kollégium kialakítását.

Új ötlet, mely a polgári frakció ülésén merült fel: ez a 30 fős kollégium, de nem a Hunyadi iskola egyik szárnyában, hanem a Somogyi Iskolával szemben, hiszen különböző feltételek megoldottak - pl. konyha, úgy az étkeztetés - lennének.

60 fős kollégium működtetését a két 30 fős kollégium létesítésével tartja elképzelhetőnek.


Kozó József képviselőtestületi tag, mint érintett reagál a fentiekre, és elmondja, hogy szakmai érdekek csorbulnak. Hogyan lehetne egy kollégiumot. megszűntetni, ismerve a középtávú terveket, ha elméletként merült is fel, szakmailag pedig nem fogadja el a 30 fős kollégium megépítését.

Többször elmondta, hogy a közoktatási törvény melléklete rendelkezik a csoportok átlaglétszámáról, melyet minimum 25, maximum 27 főben határoz meg. Ehhez lehet kollégiumi csoportokat kialakítani. Nincs értelme a 30 fős kollégium működtetésének, hiszen majdnem ugyanannyi munkaerőt kell alkalmaznia, mintha 2 csoport működne

Számolni kell az önkormányzat jövőbeni anyagi gondjaival, ezért nem tartja helyesnek a 30 fős kollégium létesítését.

Egyetért a vizsgálatok elvégzésével, a vizsgálódásokkal, hiszen ezek biztosítják a számadatokat, ha nincsenek vizsgálatok, nincsenek számok, nincs miről beszélni.

A Somogyi kollégium lehetőségeit is meg kell vizsgálni, össze kell vetni, és ez alapján lehet állást foglalni.

Kihangsúlyozza, hogy 70-80 millió forint összegű a működési hiány, a két iskola összevonását - tekintettel a pénzügyi bizottság véleményező javaslatára - nem tartja indokoltnak. Számok, szakmai érvek nélkül ötleteket nem szabad a testületnek elfogadnia.

Kéri meghallgatni a gazdaági és pénzügyi irodavezetőt, hogy a vállalkozásba adás mit jelent, és mit jelent költségmegtakarítás szempontjából a másik - csökkentett számú konyhák működtetése - megoldási lehetőség.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint érdekes volt végighallgatni a véleményeket. Az ötletekbe nem kíván belemenni, de elmondja, hogy folyamatosan próbáltak a frakciók állást foglalni.

Csatlakozva az alpolgármesterhez, szeretné nem ad-hoc jelleggel, egységesen kezelni az intézményszerkezet átalakítását.

Véleménye szerint három óvoda, három iskola működik, helyesen, a két óvoda kérdését nem kell vitatni, a harmadik, alapítványi óvoda szintén nem vitatható, tiszteletbe kell tartani az alapítvány célját, hibás döntés lenne, annak megszűntetése.

Meg kell tartani a működési kereteket, és biztosítani kell a másik két óvoda működési feltételeit.

Iskolákat tekintve óriási meglepetés számára, és örömét fejezi ki, hogy három iskola igazgatója az eddigiektől még hatványozottabb működése eredményeképpen a működési keretek és feladatok mellett továbbra is működhessenek.

Két év alatt a képviselőtestületnek nem lehet célja, hogy összevonással foglalkozzon. Meg kell vizsgálni, hogy a következő képviselőtestület állást tudjon foglalni, ehhez szakértő bevonása szükséges.

Intézményszerkezet, melyre minden városnak szüksége van: eltérő tantervű általános iskola, családsegítő, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, szociális foglalkoztató, ezt megbolygatni óriási felelősség, de se az Ady u. 72. sz. alá kivinni, se máshova.

A kollégium vonatkozásában véleménye eltérő az alpolgármester véleményétől: nagyobb keretek között képzelhető el, megvizsgálva minden lehetőséget. A korábbi javaslat, mely a gimnázium tetőterére vonatkozott, felelőtlenség lenne, ezt elismeri.

Összefoglalva az önkormányzat pénzügyi hiánya a Várkastélyban történő kollégium működtetése miatt áll fenn, ennek megoldásával kell foglalkozni.

Úgy foglaljon állást a képviselőtestület, hogy ismételten kerüljön fel a napirendek közé az óvodák, iskolák, középiskolák kérdése.

Legyen vizsgálat, mégpedig külső szakértő bevonásával, nem ad-hoc jelleggel, bízik abban, hogy valamennyi kérdés - akár a pályáztatás, akár a Hunyadi u. épület további sorsa - alapos vizsgálatokra építve kerülnek jóváhagyásra.


Honfi József polgármester összefoglalva a módosító javaslatokat: az intézkedési tervet javasolja jóváhagyásra. Tekintettel Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökének javaslatára - javasolja a 23. oldalon - a két iskola összevonása törlésre kerüljön, két csillagozott variáció is kerüljön ki az intézkedési tervből.


Kozó József képviselőtestületi tag tanácskozási szünetet kér, melyet Honfi József polgármester elrendel.


Tanácskozás idejére szünet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke ismerteti szóbeli módosító javaslatát, továbbá felhívja a figyelmet a bizottság írásbeli előterjesztésében szereplő négy pontra: kötelező feladatok az intézményfenntartással, önként vállalt feladatok, az intézkedési terv felülvizsgálata gyakoriságának szükségessége, és indokoltak-e változtatások az intézkedési tervre vonatkozóan.

Ezen kérdésekre többek között az intézkedési terv 22. oldalának találhatók a válaszok.


Honfi József polgármester az intézkedési tervet javasolja költségvetési tervezet készítésének időszakában, évente felülvizsgálni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítással az intézkedési tervet jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


116/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (Intézkedési terv) a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
Honfi József polgármester a kollégium fenntartására vonatkozóan javasolja a képviselőtestületnek, vizsgáltassa meg az elhelyezés lehetőségét okt. 15-ei határidővel megjelölve, kiegészítve a Somogyi Ált. Iskolával szembeni épület átalakításának vizsgálatával akár egy 30 fős kollégium kialakításának lehetőségével.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, nem ismert konkrétan, hány ember kerül elhelyezésre a kollégiumban, ezt még a képviselőtestület nem határozta el.


Honfi József polgármester elmondja, hogy mindkét alternatívát - 30 fő a Thököly u. 46. szám alatti ingatlanba, 30 fő a Somogyiba - vizsgálni kell, de kérdés 60 fő elhelyezésére alkalmas-e a Thököly utcai ingatlan.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy műszaki szempontból a paraméterek adottak, azokat figyelembe kell venni.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint a vizsgálat minderre választ fog adni, ki fogja deríteni a még kérdéses dolgokat.


Honfi József polgármester fenti kiegészítéssel javasolja a kollégium vizsgálatát elfogadni, kérve a műszaki iroda segítségét a vizsgálatot végző kijelölésében.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester a konyhákkal kapcsolatosan javasolja a vállalkozásba adás meghirdetést, hiszen az ajánlatok birtokában könnyebben tud a képviselőtestület dönteni a működtetésről, és felkéri Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjét a jelenlévők tájékoztatására.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja a vállalkozásba adással racionálisan számolva 25 fő foglalkoztatásával kell számolni, ez 30 fő elbocsátását vonja maga után. Az önkormányzatnak - 37e forintos átlagbérrel számolva - végkielégítés 50%-ban megigényelhető, a közalkalmazotti jogviszonyból - munkaszerződéssel átvéve - 7 havi felmentéssel, 37e Ft + járulékai, 11 millió, ennek a fele, + a 13. havi, 800e Ft 6,2 millióba kerül a vállalkozásba adás.

Önkormányzati működtetéssel nullszaldósan működtethetők a konyhák, beszámítva az eszközfejlesztést is. Fenti számításokért vállalja a felelősséget a pénzügyi iroda, 12-14 fő elbocsátása 10 millió forinttal csökkenti a meglévő működési hiányt.


Honfi József polgármester arra kérdez rá, hogy 10 millióval kevesebbe kerülne a konyhák működtetése, a kifizetéseket is számolva.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy 9-10 millióval csökkenne a hiány, 2000. évi szabályozással számolva.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a második variáció jóváhagyása esetén az ételkiszállítás, gépjármű-biztosítás megoldása, annak költségvonzatai iránt érdeklődik.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ezzel az iroda nem számolt, ezt nem vállalta fel.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a pénzügyi irodavezető eleget tett feladatainak.

Javasolja, vizsgálja meg, és hirdesse meg a képviselőtestület a vállalkozásba adást, összehasonlítva az önkormányzat számításait akár 2-3 vállalkozó ajánlatával.

Meg kell vizsgálni, továbbá, hogy a saját működtetés mibe kerül, humánus szempontokat figyelembe véve.

Így javasolja az ad-hoc bizottság 4. pontjában megfogalmazottak kiegészítését.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellentartózkodással elfogadja.


Honfi József polgármester összefoglalva a határidőket, javasolja szeptember végét meghatározni a vizsgálatok lefolytatásához.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


117/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. Az ad-hoc munkabizottság javaslatát elfogadva megállapítja, hogy az Olcsai-Kiss Z. - és a Somogyi B. Általános Iskola összevonása sem szakmai, sem pénzügyi, gazdasági eredményt rövid távon nem hoz, ezért az iskolákat nem vonja össze, viszont a demográfiai adatok figyelembevételével a beiskolázások önkormányzati koordinálását megteremti.

 2. A képviselőtestület a kollégium tekintetében szakmai és gazdasági oldalról felülvizsgálja az alábbi lehetőségek megvalósíthatóságát:

 • A Hunyadi úti volt bölcsődei épület egészében történő átalakítása kollégiumi célra 50-60 fő elhelyezésére,

 • A Hunyadi u. volt bölcsődei épület részbeni átalakítása kollégiumi célra 30 fő elhelyezésével,

 • A Somogyi B. Általános Iskola és Kollégiumban középiskolai kollégium kialakításának lehetősége 1-2 éven belül,

 • A Thököly u. 46. szám alatti ingatlan átalakítása kollégiumi célra

 1. Felülvizsgálja továbbá a képviselőtestület a középiskolák 2 éven belül történő összevonásának lehetőségét.

 2. A képviselőtestület elrendeli az intézményi étkeztetés 2 óvodai, 3 általános iskolai és 1 középiskolai konyhával történő - 1 konyhai dolgozóra 55-60 lefőzött adaggal - valamint az intézményi konyhák működtetésének vállalkozásba adása lehetőségének felülvizsgálatát.

A konyhák elsődleges kötelessége a gyermekek, tanulók és az intézményi dolgozók étkeztetésének megoldása legyen.

Határidő: 1. pontra vonatkozóan: folyamatos

2.,4. pontra vonatkozóan: 2000. szeptember 30.

(felülvizsgálatokra, kivéve a középiskolák összevonását)

Felelős: Honfi József polgármesterHonfi József polgármester megköszöni a képviselőtestület tagjainak munkáját, a szakértők, valamint az érintettek vélemény-nyilvánítását.
 1. Batthyányné Coreth Mária Óvoda kérelme

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érvényben van az önkormányzati rendelet: 6 csoport, intézkedési terv 22. oldal hat csoport működését írja elő, vagy a 2 óvónőt továbbra is alkalmazza-e az óvoda.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a megbízási szerződés lejártáig módja van az intézményvezetőnek az óvónők alkalmazására.

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kompromisszumos megoldást javasol.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet a költségvetési rendeletben foglaltakra, miszerint óvodai csoport 25 fővel szervezhető, a költségvetés stabilitása érdekében nem lehet szabadjára engedve, a költségvetési rendelet módosítani kellene, ha 7 csoport működne.


Szőke Imréné óvodavezető egyetértését fejezi ki a költségvetési rendelettel kapcsolatosan, de hivatkozik az oktatási törvényben foglaltakra.

6 csoportban 150 gyermek helyezhető el, de jelenleg 162 gyermekkel számolunk + 2 fő jelezte kérelmét. Két kolléganő távol van, helyettük került 2 fő alkalmazásra határozott időre, ha a munkaviszony megszűntetésre kerül, akkor is ki kell fizetni a bért 2001. május végéig, illetve ez év december 31-ig.

A 7 csoport működtetését kéri az intézmény.


Bebes István képviselőtestületi tag egyszerű dologról van szó, van egy kötelezettség, az óvoda tudomásul veszi a lehetőségeket, ha kerettúllépés történik, azt az önkormányzat tudomásul veszi.

Geosics László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a beiratkozások megtörténtek-e.


Szőke Imréné óvodavezető elmondja, hogy a közoktatási törvény értelmében az óvodába bármikor kérhetik a felvételt, a 3. életév betöltését követően.

Kettő határidőt vesznek figyelembe az október 15. és május 31., a szülők munkát szeretnének vállalni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője megjegyzi, hogy nem egy csoport működik, több mint 25 fővel.

Három csoport hozadékai idén 5 millió forint, jövőre 15 millió forintot tesz ki.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag december 31-e után mi lesz utána?


Szőke Imréné óvodavezető a felvetett kérdésre reagálva elmondja, amennyiben a jóváhagyja a képviselőtestület az óvoda kérelmét, - tekintettel május 31.-ig tart egy nevelési év - akkor 5 hónapra szólóan ki kell fizetni a bért.

Ha 7 csoport működik, akkor évközben az óvónő nem küldhető el.


Horváth László képviselőtestületi tag a rendelet visszavonását javasolja, a csoportok működése, a családok megélhetése, munkavállalása érdekében.

Javasolja a kérelem jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az idei gazdasági évre - december 31-ig - az óvoda költségvetése biztosítja a nevelők foglalkoztatását, ez nem okoz gondot.

Jövőre az új költségvetés készítése során ez ismételten felülvizsgálatra kerül az intézkedési tervvel egységesen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


118/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvodában a jelenleg határozott időre kinevezett közalkalmazottak a határozott idő lejártáig alkalmazásban maradjanak. Az óvodavezető az alkalmazottak számához igazodva alakítsa ki a csoportok létszámát.

Határidő: 2000. július 7. (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyásával a rendeletek módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


13/2000. (VII. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 4/1991. (II. 19.), a 24/1991. (XI. 26.), a 18/1992. (XI. 03.), a 10/1994. (VI. 30.), a 4/1995. (II. 07.), a 3/1996. (VI. 18.), a 6/1997. (I. 28.) és a 4/1999. (III. 25.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A képviselőtestület 2000. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a kórház helyzetéről szóló beszámolót a november 23-i ülésre betervezni.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja az intézményszerkezet átalakításáról szóló határozat végrehajtásának szakértői véleményezését az október hónapban tartandó ülésre ütemezni, az augusztus 24-i ülés napirendjét pedig kiegészíteni a képviselőtestület bizottságának kiegészítésével.


Bebes István képviselőtestületi tag a szeptember 28-i ülésre javasolja az intézményszerkezet átalakításának szakvéleményezését.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosításokat a II. részben szereplő bizottságok napirendjében átvezetni, és azok figyelembevételével a 2000. II. félévi munkatervet jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


119/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. II. félévi munkatervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 1. Folyó ügyek:

 1. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény SZMSZ és szakmai programjának jóváhagyása

Előadó: Viserálek Sándorné intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az SZMSZ és a szakmai program jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:120/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és szakmai programját a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

A képviselőtestület 3/1996. számú határozatával jóváhagyott, az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratából a "Házi gyermekorvosi szolgálat" szakfeladatot, - szakfeladat száma: 851 22 0 - törli.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Megállapodás az okmányiroda bővítéséről

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet az okmányiroda bővítésének körülményeiről.


Honfi József polgármester javasolja a Belügyminisztérium és az Önkormányzat között megkötendő megállapodás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


121/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Belügyminisztérium, valamint Körmend város Önkormányzata közötti - az okmányiroda bővítésére vonatkozó - megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2000. június 30.

Felelős: Honfi József polgármester

Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Javaslat a Családsegítő Szolgálat létrehozására

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, amennyiben nem hozza létre az önkormányzat a családsegítő szolgálatot, a már megigényelt állami hozzájárulást vissza kell fizetni.

Lényeges létszám-növekedéssel, és helyiség igénnyel nem jár.

A Családsegítő Szolgálatot a gyermekjóléti szolgálattal összevonva javasolja megalakítani.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy Pőcze István evangélikus lelkész megkereste, aki tájékoztatta az Ökomenikus Szeretetszolgálat és az önkormányzat között történő eredménytelen tárgyalások lefolytatásáról, ahol az előterjesztéshez hasonló ajánlatról volt szó.

Javasolja az evangélikus lelkésszel újabb tárgyalás lefolytatását, a két lehetőség kivizsgálása érdekében.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy ezt annak idején a képviselőtestület nem támogatta. Időhiányában nem javasol újabb tárgyalásokat.


Honfi József polgármester elmondja, hogy valóban több ízben tárgyalt az önkormányzat és a szeretetszolgálat, de az általuk meghatározott színvonal költségei az önkormányzat lehetőségeit meghaladták.

Javasolja, hogy a családsegítő szolgálatot az önkormányzat a feltételek folyamatos kialakításával hozza létre.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke csak azt szorgalmazza, hogy a tárgyalások ne szakadjanak meg.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kiegészítésül tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az éves normatíva összege 2,2 millió forintot tesz ki. Az Ökomenikus Szeretetszolgálattal történő tárgyalásokon részt vett, mely során megállapításra került, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből a szeretetszolgálat ajánlatával ellentétben fele költséggel meg tudja oldani a családsegítő szolgálat működtetését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításával, és javasolja, hogy az önkormányzat oldja meg a Családsegítő Szolgálat létrehozását. Amennyiben kedvezőbb ajánlat érkezik, azzal élni kell.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a családsegítő szolgálat létrehozásának határidejét illetően a vezetői pályázat kiírásának idejével számolni kell. Határidőként szeptember 01.-jét javasolja meghatározni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a normatívánál többe kerül a szolgálat működtetése.


Bebes István képviselőtestületi tag megjegyzi, hogy a Szociális és Családjogi Minisztériumban számos pályázat került kiírásra, melyen az önkormányzat is részt vehetett volna.

Érdeklődik továbbá, hogy intézményvezetői vagy egyéb álláshely megpályáztatására kerül-e sor.

Egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a minisztériumban a már működő családsegítő szolgálatokra vonatkozóan kerültek a pályázatok kiírásra.

A pályázat kiírása az intézményvezetői álláshelyre történik.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestületnek kell állást foglalnia abban, hogy GAMESZ-hez tartozó vagy önálló intézményként kívánja-e létrehozni a családsegítő szolgálatot.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az 1/2000. számú MT. rendeletre hivatkozik.


Honfi József polgármester javasolja a Családsegítő Szolgálatot a Nevelési Tanácsadóval összevonva, önálló intézményként 2000. szeptember 01.-jei hatállyal létrehozni, melyhez javasolja az intézményvezetői pályázat mielőbbi kiírását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


122/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete módosítva a Nevelési Tanácsadó alapító okiratát, 2000. szeptember 01.-jei hatállyal, önálló intézményként létrehozza Körmend város Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát.

A képviselőtestület az új intézmény vezetői álláshelyére pályázatot ír ki.

Határidő: 2000. július 31. (a pályázat kiírására)

2000. szeptember 01.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás megváltozott személyi feltételeinek biztosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy törvényi előírásról van szó.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a fedezetbiztosítás érdeklődik, hány gyógypedagógust és asszisztenst kíván az intézmény alkalmazni.


Solymár Csabáné a Hunyadi u. Általános Iskola vezetője elmondja, hogy magas túlórával dolgoznak, így az összeg nagy része túlóra formájában rendelkezésre áll.


Honfi József polgármester érdeklődik, hogy a költségvetésből mi fedezhető a túlóra terhére.


Kozó József képviselőtestületi tag a pályázat megjelentetésének időigénye okozza a problémát.


Bebes István képviselőtestületi tag mekkora túlóra keret áll rendelkezésre, melyet ki kell egészíteni, és azt honnan finanszírozza az önkormányzat.

Pénzügyileg nincs konkrét javaslat,


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy pénzügyi kihatásait a bizottság nem tudta kidolgozni.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos - már a bizottsági ülésen is elmondta - hogy a kötelező óraszám alacsonyabb, mint egy általános iskolában.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért azzal, hogy a problémát meg kell oldani, de a költségkihatások nem ismertek.

Nem szakmai problémák merültek fel.


Dr. Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke: az előterjesztés hiányos, nem tartalmazza, milyen kategóriába tartoznak az alkalmazandó pedagógusok.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a felsőfokú végzettségű pedagógus az E fizetési osztályba tartozik, de a pályázati eljárás lefolytatása nélkül, konkrétumok hiányában nem lehet számításokat végezni.


Solymár Csabáné intézményvezető tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy havi bruttó 100e Ft-ot tesz ki két fő pedagógus alkalmazása.

Négy hónapról van szó, ez így 400e Ft körüli összeget jelent.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat kiírását, és ennek lefolytatását követően akár egy rendkívüli ülés keretében az oktatási és a pénzügyi bizottság foglaljon állást annak finanszírozásáról.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke konkrétan a felveendő pedagógusok száma iránt érdeklődik.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy az E fizetési osztályhoz 30.200,-Ft illetmény tartozik.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint az előterjesztés pénzügyileg kidolgozatlan, ezért a képviselőtestület nem foglalhat korrekten állást.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos felhívja a figyelmet, hogy első ízben 1999. augusztus 26-ai ülésen kerültek szóba a személyi változások, erről a képviselőtestület már értesült.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi háttér kidolgozását, és annak az augusztusi ülésen történő előterjesztését.

Javasolja a pályázat kiírását három fő gyógypedagógus és két fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyére, a már működő túlóra keret terhére, a különbözet az augusztus hónapban tartandó ülésen kerüljön jóváhagyásra.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


123/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Hunyadi u. Általános Iskola alapfeladatainak ellátásához 3 fő gyógypedagógus és 2 fő gyógypedagógiai asszisztens felvétele 2000. szeptember 01-től megtörténjék.

A felvételt nyert közalkalmazottak foglalkoztatásából eredő többletköltségek biztosításáról a képviselőtestület - azok pontos ismeretében - az augusztusi ülésen dönt.

Határidő: 2000. július 10. (pályázat kiírására)

2000. augusztusi ülés

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Rendőri állományba tartozók lakáshoz jutásának támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat a.) pontjának elfogadását javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az a.) pont jóváhagyásával.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a rendőri állományba tartozó első lakáshoz jutók támogatása a 22/1997. (XII. 16.) számú helyi rendelet szabályai szerint kerüljenek elbírálásra.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


124/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendőri állományba tartozó első lakáshoz jutók támogatását a 22/1997. (XII. 16.) számú helyi rendelet szabályai szerint bírálja el.

Határidő: 2000. június 30.

Felelős: Honfi József polgármester (kiértesítésért) • Rendőrkapitány támogatási kérelme


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a városi rendőrkapitány kéri, ismételten kerüljön megtárgyalásra a megnövekedett túlórák kifizetésére irányuló 7 millió forintos kérelme.

Kérik a körmendi vállalkozók, hogy a város közbiztonságának, közrendjének helyreállításához az önkormányzat a vállalkozókkal közösen nyújtson támogatást.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Szabó Miklós rendőrkapitány az elmúlt bizottsági ülésen ismertette a rendőrség anyagi gondjait.

A képviselőtestület a költségvetés tárgyalásának idején nem hagyta jóvá a kérelmet, ezért a bizottság - hosszas vitát követően - javasolja, hogy 2 millió forintos nagyságrendben, időarányosan - július és szeptember hónapban, a féléves beszámolót követően - biztosítson fedezetet a képviselőtestület a túlórák kifizetésének költségeihez.

Felmerült a bizottság részéről a konkrét feladatok meghatározása, elsősorban az idegenforgalom területén történő még nagyobb közbiztonság érdekében.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy a vállalkozók is hasonló összeggel nyújtsanak támogatást.


Honfi József polgármester javasol a városi rendőrkapitányság részére - külön megállapodás megkötése alapján - 1-1 millió forint fedezet biztosítását, július és szeptember hónapban történő utalással.

Javasol továbbá a város vállalkozói felé megkeresést intézni a rendőrség támogatása érdekében.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


125/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a városi rendőrkapitányság részére - külön megállapodás megkötésével - 1-1 millió forint fedezetet biztosít, július és szeptember hónapban történő utalással, a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 2000. július 31.

2000. szeptember 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Áramszolgáltatás díja

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elsőként a vételezési lehetőség szűkítését - 24 A-os helyett 6 A-os - javasolja, hasonlóan a VASVÍZ Rt. módszeréhez.

Az elkövetkezendő időben pedig az önkormányzat részéről egy alapítvány létrehozását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva továbbra is a jelenleg hatályos helyi szociális rendeletben meghatározott lakásfenntartási támogatást javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a lakástámogatás alapítványba nem vihető.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja, hogy az önkormányzat az ÉDÁSZ-hoz fizesse a tartozással rendelkezők támogatásának egy részét.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy az részesülhet lakásfenntartási támogatásban, akinek három hónapnál több közüzemi tartása nincs, az ÉDÁSZ ajánlata azokon segít, aki - önhibájából adódóan - három hónapnál nagyobb tartozással nem rendelkezik.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat b.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


126/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az ÉDÁSZ Rt. által lakossági áramdíjtartozások rendezése, kifizetése, támogatása tárgyában benyújtott ajánlatát nem fogadja el.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: azonnal (kiértesítésre)
 1. Tornacsarnok világításának rekonstrukciója

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztés és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke több kifogást emel az ENERGIE CONTRACTING Kft. ajánlatával szemben.

A bizottság véleményét tolmácsolva - amennyiben a korszerűsítést a képviselőtestület elhatározza - annak terveztetését és kivitelezését pályáztatás útján javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elismeri a rekonstrukció szükségességét, de véleménye szerint az előterjesztés nem konkrétan kidolgozott.

A bizottság nem tartja fenti megtérülést kedvezőnek, annak megvalósítását pályázati rendszerben javasolja.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a költségvetésben meghatározott, a sportcsarnok és uszoda felújítására szánt összegre, melyet véleménye szerint pályázat benyújtásával az önkormányzat kiegészíthetett volna, és a rekonstrukció elindítható lett volna.

Az előterjesztést kidolgozatlannak tartja, és egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnökének véleményével.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy nem a képviselőtestület ruház be.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy az ilyen jellegű beruházás használható-e saját erőként vagy sem.


Honfi József polgármester elmondja, hogy nem használható saját erőként.


Bebes István képviselőtestületi tag használja fel a rendelkezésre álló saját összeget, hogy a tetőszerkezet megfelelő legyen, ezt használja fel a jövő évben saját erőként és oldja meg az álmennyezet kérdését.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását, azzal kiegészítve, hogy az elvégzett munkát a jövő év pályázati anyagát az önkormányzat felhasználhassa saját erőként.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy szerződés ma még nem került megkötésre. Javasolja, hogy az álmennyezet problémájára egy pályázatot el kellene indítani.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag véleménye szerint az ország egyetlen sportcsarnoka sem rendelkezik álmennyezettel.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását azzal, hogy az elvégzett munka egy jövő évi sportcsarnok felújítási pályázatnak lesz része.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


127/2000. számú határozat:


Körmend város önkormányzati képviselőtestülete a Somogyi B. Általános Iskola Tornacsarnok világításának rekonstrukcióját elhatározza, de azt az idei évben nem kívánja megvalósítani.

A jövő évben az álmennyezet felújításával, vagy elbontásával együtt kezelve egy támogatási pályázat részeként kell megtervezni, és a pályázatot benyújtani.

Határidő: 2001. költségvetés készítése

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztés és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az értékesítés elutasítását javasolja, tekintettel az értékcsökkenésre.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 1.000,-Ft/m2 áron javasolja az értékesítést.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke értékesítést pályáztatás útján javasolja.


Horváth László képviselőtestületi tag megtekintve az ingatlant, nem javasolja az értékesítést.


Honfi József polgármester véleménye szerint a szűk területe nem lesz vevő, javasolja az ingatlan értékesítését.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 3 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester az ingatlan értékesítési árát 1.000,-Ft/m2-ben javasolja megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


128/2000. számú határozat:


Körmend város önkormányzati képviselőtestülete Ifj. Kerecsényi Sándor Körmend, Nádaljai u. 45. sz. alatti lakos részére értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező, Körmend Nádaljai u. 47. sz. alatt lévő és a körmendi ingatlan-­nyilvántartásban 3223/2. hrsz. alatt elhelyezett (az Orvosi-rendelőhöz tartozó) ingatlan K-i részét 1.000,- Ft/m2 eladási áron.

A vételáron felül a vevőnek kell vállalni a telekalakítás költségét is.

Felhívja a műszaki irodát, hogy a szükséges megosztási munkákat, illetve az ingatlan felértékeltetését végeztesse el. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a vevővel megkösse.

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Határidő: azonnal (tájékoztatásra)
 1. Thököly u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az ingatlan értékeként a magasabb felértékelési árat jóváhagyni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztés és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke javasolja a polgármester felhatalmazását a két érték közötti tárgyalások lefolytatásával.

Javasolja továbbá a beépítési kötelezettség határidejének meghatározását, valamint a használatbavételi engedély kiadásáig maradjon az ingatlan önkormányzat tulajdonában.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy csak a tulajdonos kaphat építési engedélyt.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a magasabb ár jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


129/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert tárgyaljon az ajánlattevővel a Thököly u. 3. szám alatti foghíj telek értékesítésével kapcsolatban, és a felértékelés két értéke - 3,5 millió és 6.150e Ft - között kössön megállapodást.

Határidő: 2000. július 31. (tárgyalások lefolytatására)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Ingatlan megvásárlása irányuló javaslat

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a kérdéses ingatlan a 8-as sz. főközlekedési út elkerülő szakaszának nyomvonalába esik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy konkrétan az elkerülő út nyomvonala még nem ismert, elképzelhető, hogy nem kell azt visszavezetni a kérdéses ingatlanok irányába.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztés és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elmondja, hogy a bizottság nem tartja szükségesnek az ingatlanok megvásárlását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem javasolja a megvásárlást.


Honfi József polgármester javasolja az ajánlat elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


130/2000. számú határozat:


Körmend város önkormányzati képviselő testülete Kamarás Ferenc Veszprém, Jutasi utca 23. II/6. sz. alatti lakos tulajdonát képező, Körmend Vasúti u. 2. és 3. sz. alatt lévő és a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 2831 és 2827 hrsz alatt elhelyezett ingatlanainak megvásárlására vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.

Felelős: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető

Határidő: azonnal (közlésre)
 1. Volt Ládagyár ingatlan megvásárlása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja felülvizsgálni azt is, hogy fenti ingatlanon - a beépítési tervet figyelembe véve - hány lakótelek, lakóépület kialakítása lehetséges, milyen költséget tesz ki a jelenlegi épület elbontása, valamint az új épület(ek) kialakítása. Mindezek figyelembevételével javasolja az egyeztetések lefolytatását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztés és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva, tárgyalások lefolytatását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért Honfi József polgármester által elhangzottakkal, a visszaszámítást, visszaszámolást kell végezni.


Honfi József polgármester elmondja, hogy lakóterületbe illeszkedő kereskedelmi egység kialakítása is felmerülhet.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a RRT tartalmazza a terület beépítését, akár ipari jelleggel is, lakóterületet nem zavarva.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a polgármester felhatalmazását a tárgyalások lefolytatására.


Honfi József polgármester javasolja a tárgyalások felhatalmazására, az előterjesztésben megfogalmazott szempontok figyelembevételével.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


131/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Bercsényi u. 36. szám alatti ingatlan megvásárlását illetően a hivatalos értékbecslést figyelembe véve az előterjesztésben meghatározott szempontokat indokoltnak érzi.

A tárgyalások lefolytatásával megbízza Honfi József polgármestert, az értékbecslés elkészíttetésére felhatalmazza a műszaki és városgazdálkodási irodát.

Határidő: 2000. július 30., illetve az augusztusi ülésre előterjesztéssel

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Tájékoztató a biomassza fűtőmű Környezetvédelmi Alap célelőirányzat pályázatáról

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztés és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elmondja, hogy a bizottság tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a pályázat a későbbiek folyamán visszakerül a képviselőtestület elé, a költségvetés tervezése során szintén be kell tervezni.


Bebes István képviselőtestületi tag részére a teljes beruházási összeg nem szimpatikus, azt nem támogatja.


Honfi József polgármester bízva Bebes István országgyűlési képviselő segítségében, javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


Bebes István képviselőtestületi tag ígéretet a pályázat meglétét követően tud tenni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag tudomásul veszi.


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Okmányiroda


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Tóth Miklós jegyző kiegészítésül elmondja, hogy az éves költségvetésbe betervezésre került egy légkondicionáló beszerzésének költsége.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


132/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul

1 db számítógép 220.000,-Ft

1 db fényképezőgép 50.000,-Ft

1 db Canon másológép 375.000,-Ft

1 db előtér szőnyeg 62.000,-Ft

1 db klímaberendezés 200.000,-Ft

történő beszerzéséhez a költségvetési céltartalék terhére.

Határidő: 2000. július 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Személyi juttatás


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


133/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatának dologi kiadásait 1.514e Ft-tal csökkentse, ugyanakkor az igazgatási szakfeladat

- személyi juttatás előirányzatát 1.113e Ft-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 401e Ft-tal

megemelje.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a seprő-locsológép beszerzése a költségvetésbe betervezett 21 millió forintból megvalósítható, ezért az erre vonatkozó előterjesztést visszavonja.
 1. Javaslat a városi ünnepek felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke sérelmezik, hogy a városi ünnepek között szereplő pedagógus nap került megrendezésre. Javasolja a képviselőtestületnek, foglaljon állást, meg kívánja-e változtatni a közművelődési rendeletet.

A Szent Iván napi vásár megtartása meggondolandó, hiszen az Őrségi vásárral egyidőben a vásározók nem szívesen árusítanak Körmenden.

A pedagógus nap megrendezésével kapcsolatosan véleménye, hogy a Csaba József Honismereti Egyesület összefogásával jeles pedagógus személyiségek kis (ünnepség)sorozatot indíthatnának, mely hagyományként szolgálhatna.


Honfi József polgármester javasolja a közművelődési rendelet módosításával a Szent Iván napi vásár megrendezését a városi ünnepek sorából törölni, a pedagógus nappal ellentétben. Véleménye szerint annak megünneplése nem városi alapokon múlik, ha nem tekintjük hivatalosan városi ünnepnek, talán jobban gondoskodunk annak megünnepléséről.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja, és határozatot hozza:


14/2000. (VII. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 7/1999 (VII. 01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Augusztusi városi rendezvények

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a tájékoztató utolsó részében foglaltakra hívja fel a képviselőtestület figyelmét, és javasolja az önkormányzat csónakjának beszerzését.


Honfi József polgármester javasolja a Városgondnokságnál van-e csónak és az megfelelő-e, amennyiben nem, a hivatal költségvetésének terhére javasol egy csónak beszerzését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


134/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az augusztus 19.-i csónakfelvonuláshoz - amennyiben szükséges - egy csónak beszerzését határozza el, melynek költségeit a polgármesteri hivatal költségvetésének terhére biztosítja.

Határidő: 2000. július 31.

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Megbízás az augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatásra

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja egy alkalommal a másik vállalkozó referencia anyagának megismerését.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szilveszterre nagyobb városi rendezvény megtartását tervezi a Művelődési és Ifjúsági Központ, melynek során Farkas Mihály szolgáltatásaival is megismerkedhetne a város.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat a.) pontjában foglaltakat jóváhagyni az idei augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatásaira vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


135/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Papp Gáborné vállalkozót bízza meg az augusztus 19.-i tűzijáték szolgáltatásával.

Határidő: 2000. július 31.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Haranghy képek Körmenden

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a nagy értékű Haranghy képeket a tulajdonos Danubius Rt. a restaurálást követően a Thermal Hotel Hévíz rendezvénytermében helyezné el.

Javasolja a képviselőtestületnek, foglaljon állást, hogy a képeket visszaadja-e a részvénytársaságnak, vagy gondoskodik-e azok restaurálásáról és elhelyezéséről, hogy méltó körülmények között nyilvánosság elé kerülhessenek.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva se rövid, se hosszú távon nem lát lehetőséget a képek méltó elhelyezésére, ezért javasolja azok átadását a Danubius Rt. részére.


Honfi József polgármester javasolja az a.) variáció jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


136/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmenden megőrzött Harangy képeket átadja a Danubius Rt-nek, a tárgyalások lefolytatásával megbízza Honfi József polgármestert.

Határidő: 2000. július 31.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Partnervárosi kapcsolat létesítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet az észak-németországi és hollandiai látogatás tapasztalatairól, melyről videofelvétel is készült.

Az Alsó Rajnai Régió Lengyelország, Portugália, Csehország és Magyarország területén tett látogatást. Magyarországon Zalaszentgrót, Bonyhád és Körmend városába látogattak, így került a választás Körmendre.

A partnervárosi kapcsolat elsősorban az önkormányzat működését és az EU-s pályázati lehetőségeket segítené elő.

Javasolja jóváhagyni október hónapban a három város küldöttségének fogadását, ennek előkészületeit, és a partnervárosi szerződés megkötését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


137/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy partnervárosi szerződést köt öt éves időtartamra Kranenburg, Groesbeek és Ubbergen városával.

A szerződés aláírására fenti városok küldöttségének 2000. október 16-20. közötti körmendi látogatása alkalmából kerül sor.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Intézményvezetők megbízásának meghosszabbítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


138/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Nagyné Vadász Mária, II. számú Napköziotthonos Óvodavezető, Sabáli László Zeneiskolai igazgató és Soós István, Kölcsey F. Gimnázium igazgató intézményvezetői megbízását 2000. augusztus 31.-ig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester


B e j e l e n t é s e k:


Honfi József polgármester az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - hivatkozva a Magyar Közlöny 53. számában, a polgármesterek illetményéről szóló rendelkezésre - javasolja Honfi József polgármester illetményét 2000. augusztus 01-i hatállyal 225.200,-Ft-ban megállapítani.

Az alpolgármester tiszteletdíját jelenleg nem kívánja a bizottság emelni.


Szabó Ferenc alpolgármester 2000. augusztus 01-i hatállyal javasolja Honfi József polgármester illetményét 225.200,-Ft-ban megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


139/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. augusztus 01-i hatállyal Honfi József polgármester illetményét 225.200,-Ft-ban határozza meg.

A szükséges 306 ezer forintos fedezetet a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.Honfi József polgármester az ülésre visszaérkezik, Szabó Ferenc alpolgármester eltávozik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.Bebes István képviselőtestületi tag Szabó Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapításához 3,5 szorzót javasol.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja Szabó Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának emelését.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet a 3,5 szorzóval számolt tiszteletdíj mértékéről.


Honfi József polgármester javasolja Szabó Ferenc alpolgármester tiszteletdíját 98.530,-Ft-ban megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 2 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag ellenszavazatára vonatkozóan tesz kiegészítést.


Szabó Ferenc alpolgármester az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 19 fővel folytatja a tanácskozást.I n t e r p e l l á c i ó k


Szabó Ferenc alpolgármester köszöni a műszaki és városgazdálkodási irodának a Mátyás király utcában kihelyezett megállni tilos táblát.

A lakosság részéről felmerülő igény alapján javasolja a játszóterekre fixpadok elhelyezését, valamint a jövő évi költségvetés tervezése során a járdák állapotának felülvizsgálata, azok helyreállítása is kerüljön előtérbe.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag javasolja a Rákóczi utcai, üzletek előtti buszmegálló rendbetételét.

Örvendetesnek tartja, hogy a munkatervben szereplő közmeghallgatás tárgya a város közlekedési, parkolási helyzetének áttekintése, különös tekintettel a Mátyás és Deák F. utca közlekedési rendje újraszabályozásának szükségességére.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, hogy a közútkezelő Kht. és a rendőrséggel történt bejárás során fenti probléma felmerült, az ősz folyamán sor kerül annak szabályozására.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag elmondja, hogy körzetében a biohulladék elszállítása háromhetente, hétfői napon történik. A hulladék gyakoribb elszállításának szükségességét jelezték a Müllex Kft. felé, javasolja a kft. ismételt felszólítását.

Elmondja továbbá, hogy a Kis utcai lakók a fatelep rendbetételét kérik, tekintettel az elszaporodott kígyókra.

Javasolja a temető felé vezető kerékpárút újbóli felfestését és a Hunyadi utcai bolt előtti terület kavicsozását, a gödrök megszüntetését.

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a Hunyadi - Ady u. tömblakások előtt nincs kijelölt parkoló, akár társadalmi munka keretében, de igény van azok kialakítására.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Németh M. utca parkolási lehetőségeire, valamint a Penny áruház mögötti terület kavicsozására hívja fel a figyelmet.

Javasolja a Zenit bolt előtti járdaszakasz helyreállítását.


Kozó József képviselőtestületi tag tudomásul veszi az előző ülésen elhangzott interpellációjára kapott választ, reméli az intézkedés mielőbbi bekövetkezését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a 8-as számú főközlekedési út mentén további kerékpárút kijelölésének lehetőségét.

Felhívja a figyelmet a Rába parti rőzse gát környékén meglévő kiszáradt fákra, mely balesetveszélyes.

Csatlakozva Kozó József képviselőtestületi tag interpellációjához csatlakozva felhívja a figyelmet a várudvarba bejáró és parkoló gépkocsikra és autóbuszokra. Javasolja ennek megszűntetését.


Pataki Péter képviselőtestületi tag ismételten a Bem J. u. környékén, az utca lakosságát rettegésben tartó kóbor eb kilövését szorgalmazza.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a közvilágítási oszlopok (záróablakai) helyreállítását kéri.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Vida J - Bástya u., volt bútorbolt környékén lévő villamoshálózati oszlop a nyíláson keresztül beázik, az balesetveszélyes, a tragédia bekövetkezte előtt szükséges annak helyreállítása.

Érdeklődik továbbá, hogy a Horvátnádalján megrendezett búcsú idején történt-e helypénzszedés.

Felhívja továbbá a figyelmet az Alsóberki sportöltöző életveszélyességére, melyet a csapokban meglévő kóboráram idéz elő.

Említést tesz az országban, a közelmúltban bekövetkezett focikapu okozta sportbalesetről, és a hasonló jellegű balesetek elkerülése érdekében javasolja az intézményvezetők és sportegyesületek figyelmét felhívni.


Bebes István képviselőtestületi tag egy épületek felújítására vonatkozó pályázatról tesz említést, mely 14 millió forintos önerő és 9,5 millió forintos támogatási összeget tartalmaz, és amelyről nincs tudomása.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének sincs tudomása a fenti pályázatról.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke valószínűnek tartja, hogy a pályázatot a Római Katolikus Egyházközösség nyújtotta be a régi katolikus leányiskola felújítására.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester kellemes nyaralást kíván, és a képviselőtestület ülését 20 óra 04 perckor bezárja.


K. m. f.Dr. Tóth Miklós. Honfi József

jegyző polgármester