· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. június 22.következő
letölthető melléklet:

278 kbyte

2000. május 30.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. május 30-i

rendkívüli üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Bebes István, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth

László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, Németh Imre,

Dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc,

Pataki Péter és Tóth Imre képviselőtestületi tagok


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
  1. "Körmendi Civil Kalauz" készítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
  1. Védőnői szolgálat álláshelyének betöltése

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogyha nem kerül betöltésre, az OEP nem finanszíroz.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyéb dologi jellegű költségek fennállnak, de az elvonás hátrányosan érintené a védőnőket.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzést követően az üres álláshelyet az OEP megszünteti.

A védőnők a helyettesítési pénzt megkapják.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy gyakorlatilag szakmai kérdésről van szó, az álláshelyet az OEP finanszírozza, többletkiadás esetleg 2001. évi költségvetésben jelentkezik, de mindez már az ez évi költségvetési vita során szóba került.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi jelent-e többletkiadást, vagy költségcsökkenést, ha nem kerül az álláshely betöltésre, melyre dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke és Honfi József polgármester ad kielégítő választ.


Honfi József polgármester javasolja 2000. július 01-i hatállyal a védői szolgálat megüresedett álláshelyének betöltését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


112/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete indokoltnak tartja a védőnői szolgálatnál megüresedett státusz ismételt betöltését 2000. július 01-i hatállyal. Javasolja az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjének, hogy az állás betöltésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
  1. Tájékoztató a kórház-rendelőintézet rekonstrukciójáról

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke az elmúlt ülés kapcsán, a gépek anyagi ellenértéke szerepel, az építészi kiadásokat nem tartalmazza az előterjesztés.

A szükséges felmérések megtörténtek, mely szerint építészeti beavatkozás nélkül nem oldható meg a konyha rekonstrukciója, mely eredetileg 600 adagosra lett tervezve. Az építészeti átalakítás spórolásra is lehetőséget adna, hiszen a dolgozói konyha és az ételmelegítő megszűntetésre kerülhetne,

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a kihelyezett ülésen szerette volna a konyhát a képviselőtestületnek bemutatni, ezért kéri a testület tagjait, hogy az elkövetkező időben tekintsék meg a konyha állagát.

Jelen állapotában a konyhát nem adható vállalkozásba, amennyiben az intézményi konyhák működtetésére vonatkozóan így foglal állást a képviselőtestület.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a határozati javaslat iránt érdeklődik, melyre Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy csak tájékoztatójelleggel került a képviselőtestület elé a konyha rekonstrukciója.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a konyha felújításával, de javasolja, amennyiben a konyhák vállalkozásba adásáról foglal állást a képviselőtestület, úgy a későbbiek folyamán - a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ütemezésre vonatkozó javaslata alapján - vissza kell térni a rekonstrukció kérdésére.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az idei évben nem kerül felhasználásra a rekonstrukciós összeg, a pénzt elveszíti az önkormányzat.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a rekonstrukció még egyeztetésre szorul, az intézményszerkezet átalakítását illetően az érintettek véleményének meghallgatásával kell állást foglalni, melynek végleges formája a június 22-i ülésen nem biztos. Megfelelő előkészületek nélkül nem határozhat a képviselőtestület, a költségvetést felülvizsgálva, tisztességes egyeztetések alapján kell az intézményszerkezet átalakításról dönteni. Így talán meggyőzhető az is, akit eddig nem lehetett meggyőzni.

Elismeri, hogy a kórház rekonstrukciós munkáit az idei évben be kell fejezni, de a végleges számlázás 2001. évre áthúzódhat.

A költségvetésben szerepel - mintegy 10 millió forint - melyhez 60%-os arányban állami hozzájárulás is járul.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elmondja, hogy építmény állagára vonatkozóan szerepel egy összeg a költségvetési rendeletben, azonban a vállalkozásba adásra, a felújításra és az eszközök beszerzésére ez nem vonatkozik.

Ha vállalkozásba adás történik, a meglévő eszközrendszer nem kerülhet értékesítésre, de javasolja a felszabaduló eszközök hasznosítását.


Honfi József polgármester javasolja megkeresni a vállalkozói szférát a konyha működtetését illetően.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke javasolja ez ügyben a június 22-i ülésen történő állásfoglalást.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy több feladat hárul a június 22-i képviselőtestületi ülésre.

Az iránt érdeklődik, kit fog a képviselőtestület megbízni az egyeztetések lefolytatásával. Alpolgármestert, polgármestert, irodavezetőket? Javasolja a felelősök megnevezését.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi iroda vezetője szerint a számadatok napokon belül rendelkezésre állnak, javasolja az egyeztetések bevonásába Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjét, Szekeres Gábor művelődési tanácsos szintén szükséges az egyeztetések lefolytatásához.

Az egyeztetésekben természetesen ő is részt vesz, melynek levezetőjeként Szabó Ferenc alpolgármestert javasolja megbízni, valamint a képviselőtestület részéről az épület-átalakítások, felújításokat illetően Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnökét.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


113/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 103/2000. számú határozata alapján az intézményszerkezet átalakításában érintettekkel történő egyeztetések lefolytatásával megbízza Szabó Ferenc alpolgármestert, Honfi József polgármestert, Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezetőt, Szekeres Gábor művelődési tanácsost, Bakóczai-Ihrig Gusztáv városfejlesztési és környezetvédelmi mb. elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármesterHonfi József polgármester visszatérve a kórház rekonstrukciójára, javasolja annak tudomásulvételét, konkrét állásfoglalást a vállalkozásba adásról pedig a június 22-i ülésen javasol.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


114/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet konyhájának rekonstrukciójáról, működtetéséről a 2000. június 22-i ülésen történő intézményszerkezet átalakítása során foglal állást.

Határidő: 2000. június 22.-i képviselőtestületi ülés

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester


Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


Pataki Péter képviselőtestületi tag sérelmezi, hogy a kóbor ebet még mindig nem sikerült kilőni a Bem J. utca környékéről.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy az említett kamionok nemzetközi forgalomban vannak, így általában csak hétvégéken parkolnak a városban, de köszöni a rendőrség figyelmének felhívását a szabálytalanul parkoló kamionokkal szemben.


Dr. Tóth Miklós jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a rendőrség nem tette meg a szükséges intézkedéseket a szabálytalanul parkoló kamionokkal szemben, de a közeljövőben kerül átdolgozásra a közterület-felügyeletről és - használatról szóló rendelet.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület 2000. II. félévi munkatervében külön napirendi pontként szerepeljen tájékoztató a város parkolási rendjéről és közlekedési helyzetéről.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag köszöni a műszaki és városgazdálkodási iroda gyors és hatékony közreműködését és intézkedését a 103 lakás környékén.I n t e r p e l l á c i ó k


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Vida J. és Bástya utca sarkán lévő ingatlan beépítésére, a Kauz-réti lakásépítés folyamatára kérdez rá.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy a képviselőtestület 1999. december 17-i határozatának megfelelően a Bástya utca sarkán lévő 233/1. és 233/2 hrsz-ú ingatlan beépítésével kapcsolatosan a PROVINCIA Invest Kft további három év haladékot kapott, a KOMPLEXITÁS Kft. pedig tegnap nyújtotta be építési engedély iránti kérelmét, melynek kiadására 30 napos határidő áll a hivatal műszaki és városgazdálkodási irodájának rendelkezésére.

A szerződés-tervezet az önkormányzat jogásza és a jegyző által felülvizsgálatra került, mely több szempontból további egyeztetést és módosítást igényel.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az építési engedély két héten belül kiadásra kerül, a szerződést illetően a mai nap telefonon folytatott egyeztetést.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a Legény utca végén lévő fűrészüzem és a Mátyás király - Arany J. utca kereszteződésének környékének csapadékvíz csatornáinak állagára hívja fel a figyelmet.

Elmondja továbbá, hogy a Templom u. ... szám alatti házból kereste fel egy lakó, hogy a szomszédai zaklatják, többször verekedések történnek, de a rendőrség sem tesz semmilyen intézkedést.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a meglévő liberális törvények alapján a rendőrség a hasonló esetekben nem léphet fel kellően, nem tehet megfelelő intézkedéseket. Ígéretet tesz a rendbontók felszólítására.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezőjét, az ALTERRA Kft-t megkeresni a vasúton túli terület helyreállítása érdekében.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey F. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az iskola és a mellette lévő épület között kialakított játszó övezet mellett a volt Dakó ingatlanról a cserép hullik, az a gyermekre nézve életveszélyes.


Horváth László képviselőtestületi tag a "Mihály" utcák esővíz csatornáinak megásása, valamint a Nefelejcs - Orgona utca járdaszakaszának kiépítésére vonatkozó pályázat iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a 440 millió forintos igénnyel szemben mintegy 97 millió forint összeg kerül a megye területeinek támogatására, melyet a területfejlesztési tanács kistérségenként a lakosság és a terület arányában fog elosztani. A kistérségi társulás kb. két hét múlva tartja soron következő ülését.

Kiegészítésül elmondja, hogy a járdaszakasz kialakítását nem szabad elkezdeni, mert a Kincstári Vagyon Igazgatóság nem támogatja a már megkezdett beruházásokat.Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 17 óra 47 perckor bezárja.K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester