· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. május 30.következő
letölthető melléklet:

345 kbyte

2000. május 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. május 25-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Bebes István, Czafit Jenőné, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth

László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, Németh Imre,

Dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc és

Tóth Imre képviselőtestületi tagok


Igazoltan távolmaradt: Pataki Péter képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosNAPIREND ELŐTT:


 • A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2000. május 7-én megtartott időközi választásról

Előadó: Rendes Károly, a választási bizottság elnöke


 • Új képviselő eskütétele

Esküvevő: Honfi József polgármester


 • Képviselői megbízólevél átadása

Megbízólevelet átadja: Rendes Károly, a választási bizottság elnökeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Felkéri Rendes Károlyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, napirend előtt tájékoztassa a képviselőtestületet a 2000. május 07-i időközi választás eredményéről.


Rendes Károly, a Helyi Választási Bizottság elnöke röviden ismerteti az időközi választások előzményeit és eredményét, melynek írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.


Honfi József polgármester megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Czafit Jenőné képviselőtestületi tagot az eskü letételére, majd Rendes Károlyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, a megbízólevél átadására.


Czafit Jenőné képviselőtestületi tag az eskütételt követően a megbízólevelet átveszi Rendes Károlytól, a Helyi Választási Bizottság elnökétől.
Honfi József polgármester javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az egészségügyi és népjóléti bizottság - a védőnői szolgálat és a kórház rekonstrukciós munkáiról - szóló tájékoztatóval kiegészíteni.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy több kitüntetési javaslat érkezett hozzá, mellyel kapcsolatosan javasolja, az állásfoglalást, hogy annak átadására jelen ülést követő időszakban vagy a képviselőtestület kitüntetések adományozásáról és alapításáról szóló rendeletének megfelelően az október 28-ai városi ünnepségen kerüljön sor.

Fenti kiegészítésekkel javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:
N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről,

eseményekről.

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló Körmend város közrend-közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Szabó Miklós rendőr alezredes, kapitányságvezető


 1. Beszámoló a Kölcsey Ferenc Gimnázium munkájáról

Előadó: Soós István igazgató


 1. Az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjának jóváhagyása

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


F o l y ó ü g y e k :

 1. Ad-hoc bizottság javaslatai az intézményszerkezet átalakítására

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Millenniumi emlékmű pályamunkáinak elbírálása

Előadó: Szabó Ferenc, a Millenniumi Munkacsoport elnöke


 1. Pénzügyi előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária pénzügyi irodavezető


 1. Origo-Pont Kft. telekvásárlási igénye

Előadó: Honfi József polgármester


 1. ÁFÉSZ üzlethelyiség vásárlása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Református Egyházközség kérelme

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási irodavezető
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 28-án, a megújuló energiaforrások miatt Güssing-ben tett látogatást a kistérségi polgármesterekkel.

Egy osztrák tervezőiroda kereste meg a polgármestereket a PHARE CBC pályázati - a szennyvízberuházás és a turizmus - lehetőségek kihasználása, megismerése tárgyában.

Május 2-án a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott, május 3-án a VASIVÍZ Rt. vezetőivel egyeztetett a - WORLD Proteins Kft. által kibocsátott - szennyvíztisztító hatásfokát illetően.

Május 4-én a Nagykanizsán megrendezett regionális tanács ülésén vett részt, május 8-án pedig a kistérségi szennyvízcsatorna építésével kapcsolatosan folytatott megbeszéléseket.

Honfi József polgármester elmondja, hogy május 9-én az intézményszerkezet átalakítására létrejött ad-hoc bizottság tartotta soros ülését, 10-én pedig ? Szilárd úrral egyeztetett a Házkezelőség átszervezésének felülvizsgálatáról, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy az átvilágítást nem tudja vállalni az intézményekre vonatkozóan.

Május 15-én a RÉGIÓHŐ Kft. közgyűlésén vett részt, 16-án pedig a MÜLLEX - Körmend Kft. és a VASVÍZ Rt. vezetőjével egyeztetett a szennyvíziszap komposztáló ügyében.

Május 17.-én a területfejlesztési tanács ülésén a pályázatok előzetes regisztrálása szerepelt napirendként.

Május 20.-án a Hegyhátszentjakabi millenniumi emlékzászló átadásán és ez alkalomból megtartott ünnepségén vett részt.

Május 22-én az Állami Számvevőszék egyhetes vizsgálatának szóbeli kiértékelése történt, melyről általános vélemény a javuló tendencia.

Május 23.-án a kistérségi ülésen a Környezetvédelmi Alap pályázatának előkészítése szerepelt, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy Körmend és Szombathely együtt nyújtotta be pályázatát, mint régió, bízva a projekt eredményességében. Győr-Moson-Sopron megye a szélenergia, Vas megye az apríték, Zala megye pedig a geotermikus energia hasznosításában próbálkozik. A megyei területfejlesztési tanács a gázprogramot támogatja, a kistérségek között felosztható összeg mintegy 97 millió forintot tesz ki. Ennek a háromszorosa volt az igény, ezen összeg a települések között a lakosság arányának megfelelően kerül felosztásra.


Kozó József képviselőtestületi tag Fitos Szilárd megbízásával kapcsolatosan tesz kiegészítést, melyre reagálva Honfi József polgármester elmondja, hogy a megbízás csak a vagyongazdálkodó szerv kialakítására vonatkozik.

Megbízott a szakvélemény elkészítését a megadott határidőre nem tudja vállalni, így a meglévő ismeretanyagra szorítkozva kell állást foglalnia képviselőtestületnek.


Bebes István képviselőtestületi tag az intézményszerkezet átalakítására vonatkozóan a komplex átalakítás elvégzését javasolja.

Véleménye szerint az alapfeladatok ellátása fog sérülni, és a képviselőtestület a nem kötelező feladatokat nem veszi komolyan, mely számára elfogadhatatlan.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja.
 1. Beszámoló Körmend város közrend - közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Szabó Miklós rendőr alezredes, kapitányságvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Miklós a városi rendőrkapitányság vezetője írásos beszámolóját kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szerteágazó, de nem teljes körű, a lakosság elvárásainak megfelelni kívánó számadatok tükrözik, a közterületen zajló események nagyban érintik a város lakosságát.

Az elmúlt egy évet tekintve kiemelkedő a rablások, a garázdaság számának emelkedése. A bűnözök új módszerekkel dolgoznak.

Említést tesz többek között a svájciak ellen elkövetett brutális bűncselekményről, melyet sikerült 24 órán belül felderíteni, és amelyért az elkövetők 3-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.

A közterületen zajló testi sértések felderítése az állomány szakmai oktatása, beiskolázása és a szabadságolások miatt megnehezedik.

Az elmúlt évet tekintve mintegy 120 rendőri intézkedésre került sor, ebből mintegy 86 a szabálysértések száma, mely jelenleg visszaszorulóban van.

A város közlekedési morálja rossz, sok a szabálytalanul közlekedő, de elmondható, hogy körmendi lakosok ellen a helyszíni bírságolások száma mindössze 10%.

A város közlekedése felgyorsult, az utcák szűkek, és sok a szabálytalanul parkoló gépkocsi.

Szükséges a közterület-felügyelők határozottabb és bátrabb fellépése, további szigorítások megtétele.

Szabó Miklós rendőrkapitányság-vezető - megfelelő szakmai felkészültségű tagokkal - javasolja a bűnmegelőzési bizottság megalakítását.

Véleménye szerint az iskolákban, a fiatalok körében - a DADA program mellett - óriási szerepet kell, hogy kapjon a megelőzés.

Köszönetét fejezi ki, és ismételten kéri az önkormányzat segítségét a körzeti megbízottak munkájának finanszírozásához, hiszen a kapitányság szűkre szabott költségvetésében jelentkeznek a km-futás miatt többletköltségei.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke szerint kevés a közterületen szolgálatot teljesítő rendőr, melyet a bűnözök is éreznek, s ki is használnak. Szükséges ezen helyzet megváltoztatása.

Megemlíti a városban megjelenő nagyobb motorokat, mellyel a megengedett sebesség kétszeresét meghaladva közlekednek.

Érdeklődik továbbá a kb. három éve üzembe helyezett figyelőkamerák működése iránt, mennyire segítették ezek a rendőrség munkáját. A kamerák jelenlegi helye megfelelő-e, vagy szükséges-e azok esetleges áthelyezése. Gondol itt a Vida J. utcai két bank környékén elhelyezett kamerára, mert véleménye szerint a pénzintézeteknek kellene megoldania fenti környék biztosítását.


Bebes István képviselőtestületi tag a kéregetők eltávolítását szorgalmazza, melynek megváltoztatása idegenforgalmi szempontból is szükséges, hiszen a külföldiek menekülnek, és a helyieket is irritálja.

Szükséges továbbá a szabálytalanul parkoló kamionok elleni fellépés, hiszen azok több esetben a kereszteződésekben állva veszélyeztetik a közlekedést.

Említést tesz a kosárlabda mérkőzéseken - gondolva különösen a székesfehérvári meccsre - a körmendi szurkolók ellen fellépő rendőri intézkedésekről, és véleménye szerint jó lett volna, és jó lenne a körmendi rendőrök jövőbeni jelenléte az idegenbeli mérkőzéseken, a Zalaegerszeg elleni "összecsapások"-hoz hasonlóan.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az írásos beszámoló anyagából a humánpolitikai területről szóló tájékoztatást hiányolja, és az iránt érdeklődik, hogyan oldják meg a fiatal és új rendőrök továbbképzését. EU-s program, szakmai képzés történik-e, milyen a helyismeret, a személyi kapcsolatok biztosítása.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Nemes L. utca és a Bástya és utca kereszteződésében szabálytalanul parkoló kamionra hívja fel a figyelmet.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke külön kihangsúlyozza az embercsempészet, a garázdaság, az állam és közrend ellen elkövetett bűncselekmények, és a gépkocsi lopások szintén emelkedő számát.

Megemlíti a kerékpározással kapcsolatos számadatokat, elmondja, hogy kijelölt kerékpárutak léteznek, és érdeklődik, engedélyezhető-e a járdán való kerékpározás.

Nőtt a gyermekorvosi rendelő környéki bírságolások száma, ennek csökkentésének megoldása iránt érdeklődik.


Horváth László képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a 8-as sz. főközlekedési úton gyorsan közlekedő kamionokra.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a "koldulók" elleni határozottabb fellépésre kéri a rendőrséget.

Említést tesz továbbá arról, hogy az elmúlt napokban tanúja volt egy csoportosan elkövetett bolti garázdaságnak, melynek során az eladót az elkövetők megfenyegették.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a városban elkövetett lopások, rablások felderítésének - konkrétabban a Rázsó Szakközépiskolában és a Gimnáziumban elkövetett bűncselekmény felderítésének helyzete - iránt érdeklődik.


Szabó Miklós a városi rendőrkapitányság vezetője a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy a kis számban közterületen járőröző rendőrök az állomány fiatalodásának, betegségek miatti váltásának, valamint az beiskolázások, továbbképzések miatti távolléteknek tudhatók be.

Említést tesz a TEMPUS képzési programról, továbbá elmondja, hogy különböző szaktanfolyamokat kell a rendőrkollégáknak elvégezni. A felvételizők aránya jónak mondható, és a főiskolára nagy számú a jelentkezés.

A létszámállomány megfelelő, és a hatékonyabb munka érdekében a polgárőrséggel történő együttműködés sikeres.

Felhívta a körzeti megbízottak és járőröző rendőrök figyelmét az autóból kiszállva történő szolgálatteljesítésre

A nagyobb motorosok megjelenésével egyetért, mellyel kapcsolatosan - a megyei közlekedési osztály hozzájárulásával - év végéig intézkedési terv készül.

A kamerás rendszer ellátta és ellátja a funkcióját, célját, a kamerával őrzött területekről sikerült kiszorítani a prostitúcióval foglalkozó személyeket, akik jelenleg is büntetésüket töltik.

Nem feltétlen szükséges az áthelyezés, de azok fejlesztése indokolt, hiszen állandó stabil kamerák megléte segíti a bűnügyek felderítését.

Amennyiben ennek anyagi lehetőségét sikerül az önkormányzattal közösen megteremteni, - hiszen a közbiztonsági alapítvány önmagában ezt nem tudja felvállalni - az áttelepítés is véghez vihető.

Ezzel nagy lépés tehető a bűnözők fellépése ellen, hasonlóan a betörésekhez, különösen az intézményi, iskola, valamint lakásbetörések tekintetében.

A gépkocsi lopásokat illetően új forma az autók üvegének betörése, és a benne lévő holmik eltulajdonítása.

Felhívja a figyelmet, hogy az állampolgároknak jobban kellene értékeikre vigyázniuk.

Az elmúlt időben két gépkocsi lopást sikerült megfékezni.

Tekintettel a nyugati határ közelségéhez a várost kis mértékben érinti a komolyan megszervezett embercsempészet, melynek feltárása a határ szigorúbb ellenőrzésével javuló tendenciát mutat.

A szabálytalanul parkolók ellen az önkormányzattal közösen lehet fellépni, a fokozatosság elvét szem előtt tartva, hiszen nem a büntetés az első szempont. Fontos a közlekedési- és szokásjogok megfelelő kialakítása az állampolgárok körében, meg kell találni a közös megoldást, a közlekedési szakemberekkel közösen egyeztetve.

A közlekedési biztonság, a parkolási rend megfelelő kialakítása egyik feladata lehetne a bizottságnak, megszűntetve a kamionok szűk utcákban parkolását.

A kosárlabda mérkőzéseken történő rendőri fellépéssel egyetért, azonban elmondja, hogy a kezdeményezés későn érkezett, de nincs akadálya a jövőbeni közös biztosításnak.

Szabó Miklós a városi rendőrkapitányság vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a csoportosan elkövetett garázdaságok ellen a rendőrségnek még szigorúbban kell fellépnie, de a csalások száma is jelentősen emelkedett.

A gyorshajtó kamionok elleni fellépés szerepel az intézkedési csomagban, melyet a megyei és a helyi közlekedési osztály készít.

Szintén az önkormányzattal közösen kell fellépni - új kerékpárút megépítésével - a járdán kerékpározók ellen. A városban, Szombathely városával ellentétben nincs lehetőség az utak leválasztására a kerékpárút kialakításához. Ezen téma is külön napirendként fog szerepelni a közlekedési tanács ülésén.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke számára elfogadhatatlan, hogy a szabálytalanul parkoló kamionok ellen nem történik megfelelő intézkedés.


Honfi József polgármester - kiegészítésül - jónak tartaná az elkövetkezendő időben is az iskolák környékén járőröző rendőröket.

Összefoglalva az elhangzottakat, megköszöni a beszámolót, és kéri, hogy a rendőrség tegyen meg mindent, a lakosság rendőrséggel szembeni elégedettsége és nyugodtsága érdekében.

Köszöni a rendőrség munkáját, és további sikereket kíván.

Javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


98/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót - a rendőrség munkáját megköszönve és elismerve - elfogadja.Geosics László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Beszámoló a Kölcsey F. Gimnázium munkájáról

Előadó: Soós István igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója írásos beszámolóját kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság mintegy két órán keresztül tárgyalta a gimnázium működéséről szóló beszámolót.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a gimnázium épülete 1961-ben került megépítésre, és elmondható, hogy az elmúlt 39 év során jelentős beruházásra az intézmény nem minden részébe került sor.

1990-ben történt tetőfelújítás, majd 1992. évben megoldódott a tetőprobléma. 1996-ben a tornaterem került felújításra, és az épület küllemében történtek változtatások.

A belső részt tekintve az elöregedése miatt a villamos hálózat felújításra szorul.

A gimnáziumban a nappali oktatás mellett, levelező tagozat működik, de a hallgatók részére történő szilárdabb ismeretek átadásának biztosítására esti tagozat elindítását tervezi az iskola, hiszen a költségvetési törvény ehhez megfelelő fejkvótát biztosít.

Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója elmondja, hogy cél az elit iskolákkal történő versenytartás, a tanuló versenyképességének biztosítása.

Az iskola a tehetséges fiatalok számára nagy támogatást nyújt, ezzel kapcsolatosan említést tesz az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulókról - köztük a fizikaverseny 8. helyezett Székely Gábor tanulóról - és elmondja, hogy kiemelt szerepet kap a gimnázium oktatásában a számítógépes oktatás, - SULINET program - melyhez a feltételek nem eléggé biztosítottak.

A belső vonal - 12 versenyképes géppel - kiépített, de további beszerzés és javítanivaló szükséges. Az Internetvonalat sikeres használják mind a tanulók, mind a nevelőtestület tagjai.

Nagy hangsúlyt helyez a gimnázium az idegen - elsősorban angol és német - nyelv oktatására, az olasz nyelv tanítása iránt nincs megfelelő érdeklődés, de klasszikus nyelv - latin - oktatása is folyik - tekintettel a jogásznak, biológusnak továbbtanulni szándékozók részére. Az orosz nyelv oktatása "befagyott", de a legerőteljesebb a német, majd ezt követően az angol nyelv, melyet a tanulók a közelmúltban történő Portugál és finnországi látogatás és viszontlátogatás során hatékonyan használhattak.

Növekszik az Európa Uniós országok megismerése iránti igény, a korszerű vasútépítés milyen hatással van a lakosságra, annak környezetvédelmi szempontjai, de véleménye szerint meg kell említeni a Szókratész-programot, mely lehetőséget biztosít a külföldi országok megismerésére.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a portugáliai kapcsolatteremtés révén a város polgármestere meghívást kapott a portugáliai napokra.

Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója elmondja, hogy a megyei középiskolákkal - különös tekintettel a gimnáziumokra - a kapcsolatrendszer stabil, de jónak mondható a helyi szakközépiskolával való együttműködés, de ez fennáll a Művelődési és Ifjúsági Központtal is. Jó példa erre a Magyar Kultúra Napjának megünneplése, de az együttműködést tekintve nem feledkezik meg a városi könyvtár és az általános iskolákról sem, hiszen fontos, hogy minél több diák folytassa középiskolás tanulmányait Körmenden. A 2000/2001-es tanévre mintegy 64 tanuló jelentkezett, melynek száma a beíratás napján - június 29-én - meg változhat.

Említést tesz továbbá az együttműködés vonatkozásában a civil szervezetek, egyesületek - fúvószenekar, Városszépítő Egylet - Lions klub - támogatásáról, valamint a Szegedi Tudományegyetemmel fennálló kapcsolatról.

A továbbtanulást tekintve elmondja, hogy kis számban jelentkeznek a pedagógus pályára, kedveltebb a közgazdasági, jogi, pénzügyi, mérnöki szakma.

Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gimnázium 2003-ig szóló eszközfejlesztési terve a művelődési főtanácsoshoz benyújtásra került, mellyel kapcsolatosan a biztonsági berendezés, riasztórendszer kiépítését feltétlenül szükségesnek tarja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a beszámoló 4. oldalán említett levelező oktatás átszervezésére, és annak realitására kérdez rá.

Érdeklődik továbbá, hogy a gimnázium a továbbtanulni nem szándékozók és tudók körében milyen képzési program bevezetését tervezi, biztosítva a versenyképességet.


Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy esti képzés elsősorban könyvvizsgáló, pénzügyi szakon indulna.

A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium két éves nappali tagozata a problémák egy részét megoldja.

A felmérés szerint igény van az esti tagozat beindítására, a falusi turizmus, a környezetvédelem iránt szintén nagy az érdeklődés, példaként említi a veszprémi egyetem kihelyezett tagozatait.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke megköszöni a szóbeli kiegészítést, és további sikeres munkát kívánva javasolja a beszámoló elfogadását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért a gimnázium épületének helyreállításával, a jelentkező felújítási munkálatok elvégzésével, melyhez az elkövetkezendő évek költségvetéséből kell fedezetet biztosítani, az iskola számítógépparkjának fejlesztéséhez hasonlóan.

Egyetért a közös és sikeres együttműködés meglétével.


Kozó József képviselőtestületi tag komplexebb összefoglalást szeretett volna hallani a gimnázium működéséről, véleménye szerint az egyéb területek bemutatása nem történt meg, holott ezek is fontosak egy intézmény működését tekintve?


Bebes István képviselőtestületi tag tekintettel arra, hogy az Európa Unióba csatlakozás során a nyelvismeret igénye bővül, érdeklődik, a gimnázium tervezi-e a spanyol és a francia nyelv oktatását.

Nem tartja etikusnak Kozó József képviselőtestületi tag, mint intézményvezető kritikáját.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a gimnázium beszámolójának egy módosított és kibővített anyagát - a kiküldött anyagnál - szimpatikusabbnak, és értékesebbnek tartja, és egyetért Kozó József képviselőtestületi tag véleményével, miszerint sok pozitívum hiányzik a kiküldött anyagból.

Az iránt érdeklődik, hogy az esti tagozat beindításához az ösztönzést miként képzeli el a gimnázium vezetése.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy a gyermeklétszám csökkentésének helyzetén a gimnázium nem tud változtatni, de a jövőt tekintve számba kell venni, min tud a képviselőtestület változtatni.


Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója egyetért az önkormányzattal történő közös együttműködéssel, az iskola sikeres és minél jobban kihasználtabb, versenyképes, innovatív működéséért.

Az önkormányzat az alapfeladatokon túl a középiskolák működését is igyekezzen megerősíteni, valamint a még jobb együttműködés, a szükségszerű jó kapcsolat az általános iskolákkal, hiszen ezen is múlik a gimnázium jövője.

Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója néhány szóban tájékoztatja a képviselőtestületet a kijavított beszámoló elkészítésének okáról.

Elmondja továbbá, hogy kis iskola révén, kevés a lehetőség.

Jónak tartja a francia és spanyol nyelv, valamint az Európa Uniós programok oktatását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatójának - a versenyképesség megtartására vonatkozó - véleményével, és mint a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatója köszöni az eddigiekben nyújtott segítséget és együttműködést, és fontosnak tartja, hogy a városnak van egy jól működő gimnáziuma.

Javasolja a jövőt tekintve az életszerűbb oktatás alkalmazását, és a beszámoló elfogadását.


Honfi József polgármester - elismerve az ott folyó munkát - javasolja a gimnázium munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


99/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kölcsey Ferenc Gimnázium munkájáról szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja, az intézményben folyó szakmai munkáért elismerését és köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak.
 1. A Zeneiskola pedagógiai programjának jóváhagyása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az iskola törekvéseivel egyetért, és javasolja, hogy a tárgyi és személyi feltételrendszer bővítésével működjön a továbbiakban az iskola, mely elengedhetetlen a modern zene, a jazz-, illetve a népzene oktatásához.

Javasolja a pedagógiai program jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a pedagógiai program jóváhagyását, elismerve az igazgató mintegy három évtizedes munkájának összefoglalását.


Honfi József polgármester javasolja a Zeneiskola pedagógiai programjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


100/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmendi Zeneiskola pedagógiai programját a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. Az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjának jóváhagyása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva - Mészáros Árpád bizottsági elnök érintettsége okán - a sok áldozatos munkára épülő művészetoktatási programmal egyetért, melynek elfogadásával egyidőben javasolja az alapító okirat módosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a kibővítés jóváhagyását.


Mészáros Árpád a Kölcsey úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója az iskola alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztésre hívja fel a figyelmet, és kihangsúlyozza a tagozat nem kötelező jellegét.

A pénzügyi feltételekkel rendelkezik az intézmény, a fejkvóta biztosított, a nádasdi vonatkozást illetően is.


Kozó József képviselőtestületi tag szerint megnyugtató a tárgyi feltételek megléte, azonban a szakértői vélemény személyi hiányosságokat tartalmaz.


Mészáros Árpád igazgató tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megyében három ilyen intézmény működik, de Körmenden van a legmagasabb szakmai végzettséggel rendelkező


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
101/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tagozata pedagógia programját a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. A Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


102/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 9. pontját az alábbiakkal egészíti ki:

"alapfokú művészetoktatás, táncművészeti ág, néptánc tanszak"

Határidő: azonnal (átvezetésért)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Folyó ügyek

 1. Ad-hoc bizottság javaslatai az intézményszerkezet átalakítására

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester köszönti, és örömmel konstatálja a nagyszámban megjelent szülőket, pedagógusokat.

Elmondja, hogy a képviselőtestület a költségvetés tárgyalása során arra a megállapításra jutott, hogy a város 1,5 milliárd forintos költségvetésben a meglévő hiány miatt minden intézmény működtetése, finanszírozása felülvizsgálatra, és egyben átalakításra szorul.

Ennek eredményeként a képviselőtestület felhatalmazására létrehozott egy ún. ad-hoc bizottságot, mely kizárólag képviselőtestületi tagokból áll, és amely immár több alkalommal ülésezett, melynek során megpróbálja áttekinteni a város működési szerkezetét, a célból, hogy az intézmények működtetését illetően mit kell megtenni, a működőképesség, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében.

Az ad-hoc bizottság megállapította, amennyiben az önkormányzat a város intézményszerkezetét jelenlegi állapotában működteti tovább, a működési hiány növekszik, a város a jövő évet tekintve nem lesz működőképes, 2002-ben pedig biztos a csődhelyzet. Ilyen szerkezetben nem működhetnek az intézmények.

Kihangsúlyozza, hogy sok problémával kell szembenéznie a képviselőtestületnek, akkor is, ha mindaz egyes intézményvezetői státuszt is befolyásol.

A demográfiai mutatókat vizsgálva meg kell találnia a képviselőtestületnek azt a számot, költséget, mellyel az intézmények fenntartása megoldható.

Sajnálatos a demográfiai hullám csökkenése, de megállapítható, hogy a képviselőtestület az első osztályba beiratkozókat illetően, - melynek száma 137 fő - megfelelően számolt, ezért határozott öt első osztály elindításáról.

Honfi József polgármester ismételten kihangsúlyozza a törvényi előírásoknak megfelelő - az eszközfejlesztést figyelembe véve - az intézmények működtetését, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pedagógiai közalapítványból intézményenként 500e Ft jut Vas megyét tekintve, amelyet pályázat alapján bocsátanak rendelkezésre.

Elsősorban az önkormányzat kötelezettségei a meghatározók, éppen ezért az ad-hoc bizottság hosszú távra próbálja a javaslatait összeállítani, mely nemcsak az óvodákra és általános iskolákra terjed ki, a későbbiek folyamán a középiskolákat érintően is meg kell tenni a szükséges lépéseket. De mindez szükséges ahhoz, hogy szeptember, október hónap folyamán már tisztán lássa a képviselőtestület a pénzügyi helyzet alakulását, hiszen a következő gazdasági év csak ennek megfelelően kezdődhet.

Az ad-hoc bizottság előző ülésre beterjesztett javaslatát a képviselőtestület jóváhagyta, most a jelenlegi előterjesztésben szereplő három javaslatot terjeszti a testület elé megtárgyalásra, melyet röviden ismertet.

A határozati javaslat 1.) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan elmondja, hogy a hat első osztály indítása évente mintegy hárommillió forintos költséget jelent az önkormányzat számára, mely a 8 évet tekintve 24 millió forint.

Felhívja a figyelmet, hogy jelen határozati javaslat csak elvi állásfoglalás, mellyel kapcsolatosan az érintettek - közalkalmazotti tanács, nevelőtestület, iskolaszék, szülői munkaközösség, stb. - véleményét a képviselőtestület meghallgatja, és ennek alapján a 2000. június 22.-i ülésen hozza meg végleges állásfoglalását.

A 2.) pontban foglaltakkal kapcsolatosan felhívja a figyelmet, hogy az iskola feladata elsősorban a megfelelő színvonalú oktatás biztosítása, az iskola erre kötelezett, az étkeztetés biztosítása nem tartozik az alapfeladatok közé, arra az önkormányzat nem köteles.

Elmondja, hogy a megye városait illetően nem Körmend az első, ahol az intézményi konyhák vállalkozás keretében működnek.

Kiegészítésül megjegyzi, hogy a tiszai árvíz miatti állami dotáció csökkentésével az önkormányzat hiánya 80 millió forintra növekedett.

Honfi József polgármester a határozati javaslat 3.) pontjával kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg mintegy 60 kollégistával számolhat az önkormányzat, mely várhatóan a jövőben sem fog növekedni.

A képviselőtestület jóváhagyta a kollégium Várkastélyból történő kiköltöztetését, így annak elhelyezése megoldásra vár, azonban két kollégium fenntartása, működtetése - tekintettel a bér és más jellegű kiadásokra - lehetetlen. Elmondja, hogy a Somogyi B. Általános Iskola kollégiumában a feldbach-i tanulókat leszámítva jelenleg 17 kollégista lakik. A feldbach-i diákok elszállásolására az önkormányzat nem köteles.

Röviden ismerteti a határidőket, és elmondja, hogy az ad-hoc bizottság a város többi intézményeire vonatkozóan is javaslatot fog tenni.


Bebes István képviselőtestületi tag ügyrendi javaslata - tekintettel arra, hogy a képviselőtestület már foglalkozott az intézményi konyhák működtetésével - hogy a testület a határozati javaslat 2.) pontját vonja vissza.

Véleménye szerint elfogadhatatlan a részletekben történő tárgyalás és állásfoglalás, az intézményszerkezet átalakítását szerves egységként kellene kezelni. Az önként vállalt feladatok fenntartásával kellene az állásfoglalásokat megkezdeni, továbbá elmondja, hogy számára a kollégium átszervezése is elfogadhatatlan a határozati javaslatban szereplő formában, hiszen a Hunyadi iskola helyén történő kialakítás nem kis ráfordítással jár. Nem eldöntött, hogy minek a helyére mi kerül.

Az ad-hoc bizottságnak folyamatosan kellene megtárgyalnia valamennyi kérdéskört, és ennek megfelelően komplett javaslat kerülhetne a képviselőtestület elé.

Javasolja elsősorban ügyrendi javaslatának megtárgyalását.


Kozó József képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy Bebes István képviselőtestületi tag ügyrendi javaslatát nem az ülés elején, a napirend jóváhagyása előtt tolmácsolta.

A határozati javaslattal kapcsolatosan véleménye szerint újra kellene olvasni, azt, amit egyszer javaslatként megtételre került, és amely az egyik általános iskola hirdetőtáblájára is kikerült.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy ügyrendi javaslatra vonatkozóan bármikor bármelyik képviselő tehet javaslatot.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat visszavonását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 5 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke szintén ügyrendi javaslatként egyet nem értését fejezi ki a határozati javaslat pontjaiban foglaltakra vonatkozóan, azt összességében sem javasolja jóváhagyni.

Mint az ad-hoc bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság három lényegi megállapodásra jutott, azok külön-külön szavazata alapján, de emlékezete szerint a konyhák vállalkozásba adását 8-1 arányban nem fogadta el a bizottság.

Véleménye szerint az 1.) pontban megfogalmazottak részleges integrációt jelent, így részleges állásfoglalást javasol. Idézi a Magyar Értelmező Kéziszótár 596. oldalán szereplő részleges integráció fogalmát, és elmondja, hogy az ad-hoc bizottság - melynek ülései zárttá vannak nyilvánítva - fúzióról tárgyalt. Szerinte csak részleges integrációról lehet beszélni.

A 2.) ponttal kapcsolatosan felhívja a figyelmet, hogy a kórház konyhájának működtetését is be kellett volna vonni. Napirenden szerepel a kórház rekonstrukciójáról szóló előterjesztés, mely 4 millió forintot irányoz elő.

Nem hangzott el a 3.) pontban a kollégium áttelepítésének határideje.

Az ad-hoc bizottság üléseiről nem készült jegyzőkönyv, az előterjesztést nem javasolja jóváhagyni. A határozati javaslat 1.) pontját javasolja visszavonni, abban ne foglaljon állást a képviselőtestület, a 2-3. pontban foglaltakat pedig a polgármester egyéni javaslatként terjessze a képviselőtestület elé. Amennyiben ezen javaslatait a képviselőtestület nem fogadja, úgy névszerinti szavazást javasol.


Kozó József képviselőtestületi tag emlékezete szerint az ad-hoc bizottság ülésén 10 konyháról volt szó, de ez az előterjesztésben konkrétan nem szerepel, hiszen az intézményi konyhák fogalmába minden konyha beletartozik.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismételten az egészségügyi és népjóléti bizottság külön előterjesztésére hivatkozik, és elmondja, amennyiben a határozati javaslat 2.) pontja elfogadásra kerül, a bizottság külön előterjesztése oka fogyottá válik.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a fentiekben említett előterjesztés a képviselőtestület előző ülésen elhangzott javaslatára készült. A kórház rekonstrukció 8 éve folyik, az előterjesztés - mint a rekonstrukciós folyamat továbblépéseiről szóló tájékoztató - joggal szerepel a napirendi pontok között.

Személy szerint nem zárkózik el a konyhák vállalkozás keretében történő működtetéséről, de a kórházi konyhát illetően nem valószínű a privatizáció létrejötte, hiszen az felújításra szorul.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tanácskozásra hívja frakcióját.


Honfi József polgármester elmondja, hogy csak a frakcióvezetőnek joga a frakció összehívása.


Bebes István képviselőtestületi tag, frakcióvezető nem ért egyet a frakció összehívásával.


Kozó József képviselőtestületi tag az MSZP frakció vezetője kér tanácskozási szünetet.


Tanácskozás idejére szünet.Honfi József polgármester felhívja a figyelmet dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének módosító javaslatára: a határozati javaslat 1.) pontját a képviselőtestület vonja vissza, a 2-3. pont pedig egyéni javaslatként kerüljön jóváhagyásra.

Javasolja fentiek jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 6 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester - dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének második módosító javaslatának megfelelően - javasolja a névszerinti szavazás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - a megjelentek tájékoztatásául összefoglalva az ad-hoc bizottság három javaslatát - megerősíti, hogy a februárban jóváhagyott költségvetés a gazdálkodás nehéz helyzetét tükrözi, és a működőképesség érdekében az alapellátás és a fejlesztések biztosítása érdekében mit finanszírozhat az önkormányzat.

Kihangsúlyozza a határozati javaslat 1.) pontjának elviekben történő jóváhagyása esetén az érintett vezetőkkel, közösségekkel történő egyeztetés, véleménynyilvánítás szükségességét.

A bizottság megállapítja, hogy a többszöri testületi ülésen történő tárgyalás pénzügyileg bebizonyította, hogy szükséges az intézményszerkezet átalakítása.

A költségvetés alátámasztása érdekében javasolja az 1.) pont jóváhagyását, de tudomásul kell venni, hogy a két eltérő tanterv miatt fokozatosan, évek alatt várható a két iskola egységes működése.

A bizottság véleményét tolmácsolva - 5 szavazattal, 2 tartózkodás mellett - javasolja az 1.) pontban foglaltak kidolgozását a június 22.-i ülésre terjeszteni.

A határozati javaslat 2.) pontjával kapcsolatosan javasolja a bizottság - korábbi javaslatát megerősítve - a vizsgálat fázisában fenntartani a már jóváhagyott 5 konyha működtetésének lehetőségét, de ugyanakkor a vállalkozás keretében történő működtetés lehetőségét is felül kell vizsgálni.

A 3.) pontban megfogalmazott - kollégium ügy - a legnehezebb és egyben legköltségesebb feladat, hiszen legjobban kimutatható, hogy megvalósítása nagyobb összeget igényel. Egy kollégium működését korábban már elhatározta a képviselőtestület, azonban jelenlegi formájában a határozati javaslat 3.) pontját nem tudja támogatni a pénzügyi és gazdasági bizottság, a költségek hiánya miatt nem mérhető fel, hogy a Hunyadi iskolába történő kialakítás helyett nincs-e olcsóbb lehetőség a kollégium helyzetének megoldására. Ennek alaposabb kidolgozása szükséges.

A 2.) pont jóváhagyása esetében az előterjesztésben megjelölt június 10. helyett július 31.-et javasol a megfelelő feltételek kiírása érdekében.

Az 1.) pontban foglaltakat tekintve végeleges állásfoglalást a június 22.-i ülésen javasol.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elmondja, hogy jelen előterjesztés megtárgyalása során több értelmezési zavar merült fel a bizottság körében.

A bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a június 22-én történő végleges állásfoglalással.

A 2.) pontban megfogalmazott - az intézményi konyhák vállalkozás keretében történő működésével - egyhangúlag egyetért a bizottság, azonban az eszközhasználat nem tisztázott, a kiírás előtt ennek eleget kell tenni.


Honfi József polgármester egyetért a meglévő eszközök leltározásának megtörténtét követően a pályázat kiírásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a 3.) ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy több helyszínt bejárva megállapította, hogy nem sok olyan alkalmas épülete van az önkormányzatnak, ahol a kollégium elhelyezése megoldható lenne. A bizottság - 4 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett - támogatja a 3.) pont jóváhagyását.


Bebes István képviselőtestületi tag és a pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként - gazdasági számítások hiánya, a körülmények tisztázatlansága miatt nem javasolja és elutasítja jelenlegi állapotában a határozati javaslat megtárgyalását.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja Bebes István képviselőtestületi tag figyelmét a megjelent nagyszámú hallgatóságra, és a polgári frakció 2000. március 27-i javaslatából idéz, mely többek között tartalmazza a három óvoda 1-1 csoportjának megszüntetését, 2 általános iskola fenntartását, a Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium szeptember 01-től történő összevonását, a kollégium gimnázium tetőterében történő elhelyezését.

Utóbbival kapcsolatosan annak idején azt javasolta, hogy a technológia tetőterében is elhelyezhető lenne a kollégium.

Az 5 első osztály indítását jóváhagyta a képviselőtestület, melynek előkészületi munkáival inkább nem foglalkozik.

A két általános iskola összevonásáról csak az érintettek megkérdezésével foglalhat állást a képviselőtestület, és felhívja a figyelmet, hogy az igazgató az lesz, aki a pályázatot megnyeri.

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy az ad-hoc - és a pénzügyi és gazdasági bizottság ülésein más képviselő is részt vehet.

A jelenlegi intézményszerkezet alapján a város előbb-utóbb csődhelyzetbe kerül, csődbiztost neveznek ki, melynek elkerülése mindenki, a város lakosságának érdeke, a szülőket is, nemcsak az igazgatókat érinti.

Szükségét érzi, hogy jelen javaslatok jóváhagyása előkészülete legyen a június 22.-i végleges állásfoglalásoknak, hiszen az időhúzásnak nincs értelme.

Javasolja a határozati javaslat három pontjában foglaltak megszavaztatását.


Szabó Ferenc alpolgármester is elmondja, hogy a pénzügyi helyzet kezelhetetlenségének elkerülése a cél, az a város működése van veszélyben, melyet mindenki érez és elismer. De fontos kérdés, hogy miben változtat a képviselőtestület.

Véleménye szerint nem az alapfeladatok ellátását érintő intézmények működésén kellene változtatni.

Az óvodák működését tekintve bebizonyosodott, hogy a gyermeklétszám évről-évre csökken, éppen ezért a képviselőtestület elhatározta az üres óvodai csoportok megszűntetését, azonban sajnálatos, hogy az előterjesztés csak azokat az intézményeket érinti, amely alapfeladatokat lát el.

A képviselőtestületnek a nem alapfeladatok finanszírozásának kérdésében kellene az elkövetkezendőkben döntenie, hiszen ez is mintegy 70 millió forintjába kerül az önkormányzatnak évente.

Elmondja, hogy az ad-hoc bizottság azért alakult meg, hogy a külső szakértői díjat ne kelljen az önkormányzatnak megfinanszírozni, mely nem jelenti azt, hogy részfeladatokat illetően külső szakértő bevonása kizárt.

Az ad-hoc bizottság nem képes további javaslatot tenni az intézményszerkezet átalakítására vonatkozóan, ezért a képviselőtestületnek kell a továbblépésről dönteni.

A folyamat megindítása elengedhetetlen, és a határozati javaslatban szereplő 1.) pontban szereplő Olcsai K. Z. és Somogyi B. Általános Iskola összevonásával egy időben javasolja a két középiskola a Kölcsey F. Gimnázium és a Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium összevonását is.

A határozati javaslat 3.) pontját illetően elmondja, hogy a költségvetési céltartalék mintegy 90 millió forintos szabad felhasználású céltartalékkal rendelkezik, melyből a szennyvíziszap-kezelésre mintegy 40-50 millió forintot kell felhasználni, de más feladatok, utak karbantartása, stb. finanszírozása mellett az önkormányzat kollégiumot épít, az, véleménye szerint pazarlás. Javasolja a Hunyadi úti Általános Iskolát a jövőt illetően jelenlegi helyén továbbműködtetni.

Véleménye szerint egy 32 fős kollégium, - mely megoldaná a Várkastélyból való kollégium kiköltöztetését - a Somogyi B. Általános Iskola másik szárnyában elhelyezhető.

Mindennek - amennyiben indokolt - megszüntetése nem jelent az önkormányzat számára horribilis összeget.


Geosics László képviselőtestületi tag összefoglalva az eddig elhangzott, az ad-hoc bizottság munkájára vonatkozó véleményeket, tájékoztatja a megjelenteket, hogy hat éve a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja. Véleménye, hogy a külső szakértő megbízására áldoznia kellett volna a képviselőtestületnek, hiszen az átvilágítás minden intézményre ráfért volna, s mely véleményt mindenki elfogadhatott volna. De mindez elutasításra került, ezért alakult meg az ad-hoc bizottság, mely véleménye szerint tehetetlen, előterjesztései, javaslatai lehetetlenek, azok konkrétumokat nem tartalmaznak, a pénzügyi és gazdasági bizottság az abban foglaltakat nem támogatja.

Az önkormányzat büszke lehetne, hogy olyan intézménye van, ahol a megengedettnél több gyermek beíratása történt, és ott indítana a létszámnak megfelelő osztályt.

Nem tartja jónak a 2.) pontban megfogalmazottakat sem, hiszen a város lehetőségei nem adottak, de elutasításra javasolja a kollégium megépítését is, hiszen az önkormányzat nem rendelkezik az ahhoz szükséges összeggel. A kollégium kérdése a Somogyi B. kollégiumával megoldott, a feladat a körmendi gyermekek oktatása.

A határozati javaslatban foglaltakat nem fogadja el.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy nem érintett, nem ad-hoc bizottsági tag, de felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a hatosztályos gimnázium indításával kapcsolatosan annak idején a mostanihoz hasonló viták zajlottak, azonban elmondja, hogy a számítások alapján bekövetkezett a hatosztályos gimnázium "elhalása", megszűnése, melytől akkoriban meg akarta kímélni a város lakosságát.

Ma hasonló problémáról van szó, hiányos költségvetéssel képtelenség a működés, egzisztenciális kérdések, a jövőt illető kilátástalan körülmények elkerülése érdekében a kiinduló alapot kell a képviselőtestületnek megtalálnia.

A két általános iskola összevonását nem lehet a két középiskola összevonásához hasonlítani, hiszen utóbbinál nem jelentős a demográfiai hullám.

Elsőként az óvodai csoportszámokat illetően kellett a képviselőtestületnek állást foglalnia, megoldásra törekednie. Véleménye szerint az általános iskolákat tekintve tulajdonképpen gellert kapott a probléma.

Elmondja, hogy több érintettel folytatott beszélgetést, melynek folyamán elsősorban a minőségi munka került szóba.

Jelen helyzet azt mutatja, hogy az általános iskolákban keressük a problémát, holott a képviselőtestület a polgármester által felvázolt okok, pénzügyi problémák vezérlik és kényszerítik.

Szó sincs bekebelezésről, beolvasztásról a két általános iskola összevonását tekintve, nem a tartalmi tevékenység vetődött fel, csakis a meglévő pénzügyi okok.

Magától értetődő, hogy az általános iskolák problémáját kell megoldani, összevonás esetén a pedagógiai programok továbbélnek, és számolni kell azzal, hogy a falusi iskolák hamarabb bezárnak.

A középiskolák összevonásának elviekben történő elfogadását jelen ülésen nem javasolja.

Nem kérdés, hogy kell-e kollégium, hiszen egy város erősségét csak erősíti a kollégium megléte, és a környező településekről történő mindennapos bejárás is képtelenség, a jelenlegi kollégium pedig nem emberhez méltó.

A középiskola fenntartása nem alapfeladat, de most nem javasolja összevonásukat.

A középiskolák távlati problémája egy 60 fős kollégium kialakításával megoldható.

A határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatosan egyetért Honfi József polgármester felvezetésével, egyetértve azzal, hogy az iskolákban elsődleges feladat az oktatás, az igazgató ne azzal foglalkozzon, hogy mit és miből főzzenek.

Jó példaként említi a Berzsenyi D. Tanárképző Főiskolát, ahol szintén vállalkozás kertében működik a konyha, a takarítás és a porta biztonsági szolgálattal történő ellátása, mely minőségi változást eredményezett, hiszen a belső rend megnőtt.

Javasolja a meglévő 10 konyha helyett 5 konyha vállalkozás keretében történő működtetését, biztosítva az étkeztetést.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, az MSZP frakció javaslatainak lényege, hogy emberek ne kerüljenek utcára, egzisztenciák ne sérüljenek, a szerkezetátalakítás körültekintően történjen.

Az intézmények működtetése nem pártpolitikai viták kérdése.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint a pénzügyi és gazdasági bizottság konkrét javaslatok hiányában az ad-hoc bizottságtól várja az intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslatok megtételét.

Sérelmezi, hogy a gazdasági programban sem szerepel egyetlen mondata a pénzügyi bizottságnak.

A pénzügyi és gazdasági bizottság határozatlan és döntésképtelen, ez indokolta az ad-hoc bizottság megalakulását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke reagálva a bizottság munkájára vonatkozó véleményekre elmondja, hogy a bizottság elsősorban pénzügyi szakemberekből áll, annak tagjai pedagógiai, műszaki ismeretek hiányában nem merte felvállalni a konkrét javaslatok megtételét, és ezért javasolta a külső szakértői jelentés alapján történő állásfoglalást.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint az elhangzott hozzászólásokból megállapítható: megerősítésre került, hogy komplett szerkezeti átalakítást kellene végezni.

Leltárhoz hasonlóan fel kell mérni a lehetőségeket, mit lehet az intézmények működtetését illetően tenni.

Javasolja az előterjesztés napirendről történő levételét, hiszen megfelelő szakértői véleménnyel ellátva, gazdasági számításokkal megalapozott döntést kell a képviselőtestületnek hoznia.

A frakció nevében elmondja, hogy minden szempontból megalapozva, más megközelítésből kívánták a szerkezetátalakítást lefolytatni.

Fontos, hogy a képviselőtestület ne hozzon olyan döntést, melyet utólag felülbírál.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottságot a képviselőtestület alakította.

A 32 fős kollégiumot illetően a Közoktatásról szóló törvényre hivatkozik, és elmondja, hogy 2 x 27 fővel a leggazdaságosabb egy kollégium működtetése, tekintettel a kötelező éjszakai ügyeletre.


Horváth László képviselőtestületi tag szégyenérzetét fejezi ki, sajnálatosnak tartja a kialakult vita hangulatát, az ad-hoc és a pénzügyi és gazdasági bizottsággal kapcsolatosan elhangzott véleményeket, és elmondja, hogy meg kell tenni a határozati javaslatban foglaltakat.

Hosszú ideje húzódó problémákról van szó, a konyhák vállalkozás keretében kell, hogy működjenek, és a rendelkezésre álló anyagi erő függvényében kell kollégiumot építeni. Mindezt a költségvetés javítása és a további működőképesség biztosítása érdekében.

Egyetért Geosics László képviselőtestületi tag arra vonatkozó véleményével, hogy ne a feldbachi diákoknak tartson fenn az önkormányzat kollégiumot.

Szembe kell nézni azzal, hogy a két általános iskola összevonásával egy igazgató kerül kinevezésre.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, hogy az oktatási bizottság elemző munkája révén látható, hogy a szerkezet fenntartása mellett nem lesznek az intézmények optimalizálható alapon, kielégítve a megfelelő igényeket.

El kell fogadni a "karcsúsítást", az óvodák 15 csoporttal jól fognak működni, a 100 éves jól működő Kölcsey és a másik két általános iskola összevonásából létrejött általános iskola biztosítja az alapfokú oktatást.

Körmend adottságokkal rendelkezik, fontos a vidéki tanulók fogadása. Az Eltérő Tantervű Általános Iskola a létszámhelyzetet tekintve kinövi a helyét.

A képviselőtestületnek el kell döntenie, mit, hogyan akar működtetni, ha kell pedagógust elbocsátva, hiszen a költségvetés számait tekintve minden alkalmazottat nem tud az önkormányzat foglalkoztatni.

A két általános iskolát egyként kell fenntartani, a jövőt tekintve - ha indokolt - ez a középiskolákra is vonatkozhat.

A konyha vállalkozásba adásával szintén egyetért, az önkormányzat által biztosítva a vagyoni részt.


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga elsősorban az idegenforgalmi szempontokat szem előtt tartva szükségesnek tartja a kollégium megépítését, hiszen a városi panziók nem tudják ellátni a felmerülő szállásigényeket.

A megépülő kollégium nyáron szállodaként üzemelhetne.


Horváth László képviselőtestületi tag - felidézve az ELAN társaság által végzett vizsgálatokra, mely több százezer forintba került - kihangsúlyozza, hogy az előkészületi javaslatokat és az azt követő állásfoglalást a képviselőtestületnek kell meghoznia.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője helyesbítésként elmondja, hogy az ELAN cég megbízása 50e Ft-ba került.


Geosics László képviselőtestületi tag megerősíti, hogy nem politikai és más egyéb érdekek vezérelték a pénzügyi bizottság tagjait, hanem a város érdekét szem előtt tartva tették javaslataikat.


Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója - érintettség okán - kifogásolja az ad-hoc bizottság összetételét, és véleménye szerint a képviselőtestület az intézményszerkezet átalakításával kapcsolatosan eddigiekben meghozott állásfoglalásai során több törvénytelenséget követett el.

Véleménye szerint a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján csak ideiglenes bizottságot alakíthat, mely a bizottságra vonatkozó szabályok szerint működhet, és a 39. §. kimondja, hogy személyes érintettség esetén a képviselő a bizottságból kizárható. Ennek nem tett eleget a képviselőtestület.

Több érintett képviselő lévén az intézmények nem tudják elfogadni az ad-hoc bizottság javaslatait.

Kifogásolja, hogy a képviselőtestület nem alkalmazott külső szakértőt, holott minden intézmények jót tenne az átvilágítás.

Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója a képviselőtestület 18/2000. számú határozat 2.9 pontjára hivatkozik, és kifogásolja, hogy az abban foglaltaknak sem tett eleget a testület. Felhívja a figyelmet, hogy a mai ülésről is csak telefonon történő értesítést kapott, de az ad-hoc bizottság elmúlt hat ülésére sem kapott meghívást. A képviselőtestület az érintettek nem vonja be kellő mértékben az intézményszerkezet átalakításának folyamatába, a határozatban foglaltak be nem tartásáért a képviselőtestületnek fegyelmi eljárás lefolytatását javasolja.

Kifogásolja továbbá, hogy az ad-hoc bizottság üléseiről nem készültek jegyzőkönyvek, azokba nem nyerhet betekintést.

Nem történtek megfelelő gazdasági számítások.

Nem ért egyet az Olcsai K. Z. és a Somogyi B. Általános Iskola közelsége miatti indok alapján történő összevonással, szakmailag megalapozott érveket hiányol. Az összevonás mintegy 900 gyermeket, közel 1.700 - 1.800 szülőt és 80-90 pedagógust, technikai alkalmazottat érint, ez a választópolgárok több mint 20%-a.

Sejtései vannak, hogy az összevonást követően ki lesz az igazgató, azonban ha a két épületet az önkormányzat fenntartja, mekkora lesz a megtakarítás.

Kifogásolja, hogy a városi többi intézményeiről nem esik szó, szakmailag nem ért egyet a 900 fős mamutiskola létrehozásával, a különböző pedagógiai program miatt augusztus végéig a két intézmény összevonását lehetetlen végrehajtani.

Hivatkozik az 1990. évi LXV. számú, Önkormányzatokról szóló törvény 81. §-ára, mely az óvodák, alapfokú oktatás biztosításáról rendelkezik.

Véleménye szerint Körmenden a képviselők ezt nem veszik komolyan, az intézmények működését nem szabadna befolyásolni, az első osztályok számának meghatározásával az összevonás elősegítése és szorgalmazása volt a célja a képviselőtestületnek, mely nagy zavart okozott a lakosság körében. A Somogyi Iskola két első osztályába 66 beiratkozó jelentkezett, ezért több beiratkozni szándékozót irányított át a Kölcsey u. Általános Iskolába.

Szerinte a hat első osztály 23 fős létszámmal indulhatott volna, mely 3-4 éven belül megfelelő létszámmal, saját profiljának megfelelően működhetne, hiszen 27-30 fős létszámmal első osztályt nem lehet fenntartani, a vidéki tanulók miatt viszont a három általános iskolában a hat első osztály létszáma biztosított. Példaként Szentgotthárd és Kőszeg város általános iskoláját és a szombathelyi Paragvári Általános Iskolát említi.

Véleménye szerint gazdaságilag nem jelent megtakarítást az önkormányzatnak a két iskola összevonása, sajnálatos lenne a jól működő iskolákon változtatni, és a "karcsúsítás"-t nem az alapfeladatoknál kellene kezdeni.

Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója elmondja, ha kell, az érintettek megvívják a "harcot", megkeresve akár a megyei közgyűlést, vagy az illetékes minisztériumokat is.

A képviselőtestületet meghívja az iskola sportcsarnokában tartandó közmeghallgatás jellegű összejövetelre.

A kollégiummal kapcsolatosan nem érti, hogy a képviselőtestület miért akarja a vidéki tanulókat elveszíteni, a feldbachi-i tanulók után normatívát kap az önkormányzat, és az általános és középiskolás tanulók közös kollégiumi ellátása nem lehetséges, hiszen a feldbachi-ak számára a külön tanulószoba sem biztosított.

Felhívja a figyelmet, hogy a Várkastély kollégiumába sok olyan kollégista van, aki a mindennapos bejárást meg tudná oldani.

Az intézményszerkezet átalakítását a nem alapfeladatok működtetésének felülvizsgálatával kellene kezdeni, majd ismételten a képviselőtestület törvénytelenségeit említi.

Véleménye szerint jelen előterjesztést nem tárgyalhatja a képviselőtestület az érintettekkel történő egyeztetések elmulasztása miatt.


Dr. Tóth Miklós jegyző visszautasítja Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója által felhozott és törvénytelenségként elhangzott vádaskodását. A képviselőtestület állásfoglalásairól készülnek jegyzőkönyvek, és a Közigazgatási Hivatal részéről az intézményszerkezet átalakítására vonatkozóan törvényességi észrevétel még nem érkezett, a jegyzőkönyvekben foglaltakat nem tartották törvényellenesnek.

Az érintettek a döntés-előkészítés folyamatában vehetnek részt, az ad-hoc bizottság egy munkacsoportként működik, mely javaslatot tesz a képviselőtestület felé, az nem hozott semmiféle döntést.

Hivatkozik, és kiegészítést tesz a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatára, valamint a közoktatási és az önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseire.


Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója ismételten a 18/2000. számú határozat 2.9 pontjában foglaltakat idézi.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy a következő ülésen az érintettek véleményének figyelembevételével foglal állást a képviselőtestület.


Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója a mai állásfoglalás előtti egyeztetés hiányosságát sérelmezi, és az egyeztetések lefolytatásáért felelős személy iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy ő a felelős, de kihangsúlyozza, hogy a mai ülésen elvi állásfoglalásról van szó.


Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója gazdaságilag és szakmailag alátámasztott érveket akar hallani a képviselőtestülettől, és ismételten az ad-hoc bizottság üléséről készült jegyzőkönyvek betekintését szorgalmazza.


Soós István a Kölcsey F. Gimnázium igazgatója az elhangzottak véleményeket hallgatva megállapítja, hogy a mai ülésen az érintettek nem tudnak közös nevezőre jutni, és Deák Ferenctől az alábbiakat idézi:

"Amit erő és hatalom elvesz, és kedvező szerencse visszahozhatná, de amiről a nép önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és kétséges."


Kissné az Olcsai Általános Iskola képviseletében nem tudja elfogadni, hogy a két általános iskola a közelsége miatt kerüljön összevonásra.


Sólyom Zoltán az Olcsai K. Z. Általános Iskola szülői nevében több kérdést intéz a képviselőtestület felé, melyben többek között kifogásolja az ad-hoc bizottság megalakulását és működését, megemlíti az érintettek vélemény-kikérésének hiányát, a három általános iskola és az intézményi konyhák működtetésének megváltoztatását, kifogásolja annak vállalkozásba adását, és felhívja a figyelmet a szükséges számítások elvégzésére.

"Miért a gyermekeken akar takarékoskodni a képviselőtestület?" - teszi fel az utolsó kérdést, és a szülők nevében a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet írásos anyagában szereplő kérdésekre, felvetésekre írásbeli, tényszerű válaszokat kér.


Honfi József polgármester elmondja, hogy konkrét számítási adatokkal jelen ülésen nem tud szolgálni, de a képviselőtestület állásfoglalásairól az érintettek tájékoztatása megfelelő időben fog megtörténni, hiszen az intézményvezetők részt vesznek a költségvetés megtárgyalásának hosszú folyamatában is.

A határozati javaslat 1-2.) pont jóváhagyása feltétlenül szükséges, annak elhalasztása nem megengedett.

Örvendetes a szülők felkészültsége és az iskolák iránt kimutatott megnyilvánulásaik, de a képviselőtestületnek nem feledkezhet meg a meglévő 70-80 milliós működési hiányról, hiszen az önkormányzat számára az intézményszerkezet fenntartása jelenti a legnagyobb kiadást.

Bárki tehet kifogást az ad-hoc bizottság zárt üléseinek megtartásával szemben, az alapprobléma, hogy évente nem fordítható elegendő összeg a fejlesztésekre, a működés felemészt mindent. Az önkormányzat kénytelen a működési hiányt a tartalékból fedezni.

Honfi József polgármester megköszöni az elhangzott véleményeket, és elmondja, hogy a képviselőtestület levonja a megfelelő következtetéseket.

Elmondja, hogy a határozati javaslatban foglaltak mintegy előkészítése a június 22-i ülésen történő állásfoglalásoknak, melyeket névszerinti szavazással elvi döntésként javasol jóváhagyni.


Szabó Ferenc alpolgármester ismételten javasolja a középiskolák elviekben történő összevonásának jóváhagyását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy fenti javaslat az írásos előterjesztésben nem szerepel.


Honfi József polgármester javasolja az általános iskolák összevonásával egyidejűleg a középiskolák összevonását is jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 5 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben megfogalmazottak szerint a határozati javaslat 1.) pontjának jóváhagyását.


Honfi József

igen

Kozó József

igen

Bakóczai-Ihrig Gusztáv

igen

Mészáros Árpád

igen

Bán Miklós

igen

Nagy Gábor

nem

Dr. Bárány Győző

igen

Dr. Nagy Zoltán

nem

Bebes István

nem

Németh Imre

nem

Czafit Jenőné

tartózk.

Dr. Stipkovits Ferenc

igen

Egyed Gyula

igen

Simon János

igen

Geosics László

nem

Szabó Ferenc

nem

Horváth László

igen

Tóth Imre

nem


Honfi József polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület a határozati javaslat 1.) pontját 10 szavazattal, 7 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 2.) ponttal kapcsolatosan a meglévő eszközök felmérését és a pályázati kiírás feltételeinek meghatározását, hogy az a következő gazdasági év kezdetétől az intézményi konyhák vállalkozás keretében működhessenek.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a már jóváhagyott 5 konyha működtetésének vagy a konyhák vállalkozás keretében történő működtetési lehetőségének felülvizsgálatát.


Honfi József polgármester javasolja az intézményi konyhák további működtetését illetően a már meghatározott 5 konyha fenntartásának vagy a meglévő konyhák vállalkozás keretében történő működtetési lehetőségének felülvizsgálatát, mely 2000. július 31-ig meghirdetésre kerül.Honfi József

igen

Kozó József

igen

Bakóczai-Ihrig Gusztáv

igen

Mészáros Árpád

nem

Bán Miklós

igen

Nagy Gábor

igen

Dr. Bárány Győző

igen

Dr. Nagy Zoltán

nem

Bebes István

nem

Németh Imre

igen

Czafit Jenőné

tartózk.

Dr. Stipkovits Ferenc

igen

Egyed Gyula

igen

Simon János

igen

Geosics László

nem

Szabó Ferenc

nem

Horváth László

igen

Tóth Imre

igen


Honfi József polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület a határozati javaslat 2.) pontját 12 szavazattal, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 3.) pontját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyni.


Honfi József

igen

Kozó József

igen

Bakóczai-Ihrig Gusztáv

igen

Mészáros Árpád

igen

Bán Miklós

igen

Nagy Gábor

igen

Dr. Bárány Győző

igen

Dr. Nagy Zoltán

nem

Bebes István

nem

Németh Imre

nem

Czafit Jenőné

tartózk.

Dr. Stipkovits Ferenc

igen

Egyed Gyula

igen

Simon János

igen

Geosics László

nem

Szabó Ferenc

nem

Horváth László

nem

Tóth Imre

nemHonfi József polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület a határozati javaslat 3.) pontját 10 szavazattal, 7 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


103/2000. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 200/2001-es tanév kezdetétől a Somogyi Béla és az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola összevonásának lehetőségét megvizsgálja olyan feltételekkel, hogy az összevont intézményben, az oktatásban már résztvevő tanulók eredeti intézményük pedagógiai programja alapján folytathatják tanulmányaikat.


 1. Az intézményi konyhák működése tárgyában a képviselőtestület a konyhák működtetésének vállalkozásba adását, illetve a 271/1999. számú határozatában megállapított 5 intézményi konyha működtetése lehetőségének egyidejű felülvizsgálatát határozza el.


 1. A képviselőtestület 271/1999. számú határozata a városban egy kollégium működését írja elő.

A kollégium számára a Hunyadi úti Iskola épületének átalakításával a szociális foglalkoztató és a Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezésének megoldását kell megtalálni.

A kollégiumot fokozatosan, az épület szakaszos átalakításával kell áttelepíteni, úgy a Várkastélyból, mint a Somogyi Béla Általános Iskolából.


A képviselőtestület - a véleménynyilvánításra jogosult közösségek véleményének meghallgatását követően - a 2000. június 22-i ülésén hozza meg fenti három pontra vonatkozó végleges döntését.


Határidő: 1.) pontra vonatkozóan: 2000/2001-es tanévkezdés

2.) pontra vonatkozóan: 2000. július 31. (meghirdetésre)

3.) pontra vonatkozóan: folyamatos

Befejezése: 2000/2001-es tanév vége

Felelős: Honfi József polgármester
3.) Folyó ügyek

 1. Millenniumi emlékmű pályamunkáinak elbírálása

Előadó: Szabó Ferenc a Millenniumi Munkacsoport vezetője, alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc a Millenniumi Munkacsoport vezetője, alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy millenniumi dombormű pályázatának újbóli kiírása az egyik legolvasottabb napilapban megjelent, de a képzőművészeti főiskolához is elkerült a pályázati kiírás.

Párkányi Péter szobrászművész pályázatához kiegészítést nem kívánt tenni.

A Millenniumi Munkacsoport felhívja a képviselőtestület figyelmét - a másik benyújtott pályázat - Horváth Róbert ifjú körmendi művész alkotására, és javasolja annak elfogadását, kiegészítve a kereszténység felvétele eseményeinek megjelentetésével.

Az emlékmű a főtéri park délnyugati részén kerülne felállításra.

Kiegészítésül elmondja, hogy nehezen kidolgozható alkotásról van szó, melynek elkészítését más művész ilyen áron nem vállalná fel.


Németh Imre képviselőtestületi tag javasolja az alkotás elfogadását, ha valóban nem igényel többletfedezetet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Millenniumi Munkacsoport tagja és a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1-3.) pontjának elfogadását támogatja, azonban javasolja az alkotás felállítását a város valamelyik külső részén, a főtértől távolabb, hiszen már öt szoborcsoport van a főtéren.

Javasolja, hogy az alkotás felállításának helyét illetően szakértők adjanak javaslatot.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2-3 évvel ezelőtt nyitotta meg a városi kiállító teremben ifj. Horváth Róbert kiállítását, és véleménye szerint a fiatal helybeli művész alkotása méltó lesz a Millennium megemlékezésére.

Az alkotás felállítását a Rázsó I. Szakközépiskola előtti üres helyen, területen javasolja akár egy díszkerítéssel elválasztva, vagy annak helyéről szakértők véleménye alapján az állásfoglalást.

Egyetért a Millenniumi Munkacsoport javaslatával.


Horváth László képviselőtestületi tag szintén egyetért a Millenniumi Munkacsoport véleményével és javasolja, hogy az ifjú művész alkotásának elhelyezését a város egy kieső területén, akár a Béke-parkban felállítani, hiszen véleménye szerint a berki városrészen nincs ilyen vagy ehhez hasonló alkotás.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag egyetért a határozati javaslat 1-3. pontjának elfogadásával, azonban a szobor felállításának helyéről a későbbiek folyamán foglaljon állást a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy a helyszínt illetően is adjon véleményt Lakatos József képzőművész.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főtanácsosa tájékoztatja a képviselőtestületet a főépítész véleményéről, miszerint az alkotás a főtéren elveszik, a szobor ne ott, hanem egy centrálisabb helyen legyen elhelyezve.


Szabó Ferenc a Millenniumi Munkacsoport vezetője, alpolgármester elmondja, hogy a munkacsoport ülésén is több helyszín került szóba, de a munkacsoport véleménye szerint az a IV. Béla király szobra mellé, valamint az új kápolna közelébe nem illik, egyetért a főtér zsúfoltságával, a szakközépiskola előtt a telefonfülke megléte miatt nem javasolja a felállítást, de szóba került a Koronával szembeni kis terület; a főtér kiválasztása kizárásos alapon történt.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendezési terv szerint a megjelölt helyen egy kb. ekkora magasságú szobor felállítása szerepel, és a Millenniumi zászló ünnepi átadásának helyszíne is lehet a szobor, így a főtér környéke. Ez az ünnepség más helyszínen nem kerülhet megrendezésre.

Javasolja a szobor felállításához a helyszín megválasztását a későbbiek folyamán.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1. és 3.) pontjának elfogadását.

A millenniumi emlékmű felállítását illetően Lakatos József művész véleményét követően, akár helyszíni bejárást követően - hasonlóan a IV. Béla király szobor felállításához - foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


104/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Horváth Róbert alkotásának, Millenniumi Körplasztikájának az előterjesztésben megfogalmazott módosításokkal történő megvalósítását határozza el, melynek felállítási helyéről a lektorálást, és a további egyeztetések lefolytatását követően foglal állást.

A képviselőtestület felkéri Lakatos József képzőművészt az emlékmű lektorálására és az alkotó szakmai, művészi segítésére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője
 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Városgondnokság pótelőirányzata


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


105/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal város- és községgazdálkodási szakfeladatának dologi kiadása csökken, s ezzel egyidőben a Városgondnokság finanszírozása 228.824,-Ft-tal emelkedik.

A pótfinanszírozással a Városgondnokság

- dologi kiadása 141.773,-Ft-tal

- személyi juttatása 64.088,-Ft-tal

- munkáltatót terhelő járulék 23.043,-Ft-tal

módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Kórház-rendelőintézet költségvetésében pénzügyi átcsoportosítás


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a megyei kórház számlája megérkezett, az önkormányzat kötelessége a szükséges fedezet biztosítása.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva felhívja a figyelmet, hogy fenti gépkocsira szüksége van a kórháznak, annak ellenére, hogy az eljárási módot nem tartja jogszerűnek a bizottság.

A finanszírozás a fenntartó feladata, hivatkozik a két kórház között megkötött megállapodásra, és elmondja, hogy erről korábban kellett volna az önkormányzatot tájékoztatni.


Dr. Bárány Győző orvos-igazgató, az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megyei kórház nem tesz eleget számlázási és elszámolási kötelezettségének, mivel az OEP a 13. havi fizetést tévesen számlázta a megyei kórház felé, melynek rendezése, többszöri írásbeli felszólítás és intézkedés ellenére, sem történt meg a körmendi kórház felé.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy fenti összeget a kórház saját költségvetéséből gazdálkodja ki.


Honfi József polgármester javasolja, hogy finanszírozza meg az önkormányzat az előterjesztésben szerepelő összeget, melynek 50%-a a jövő év folyamán kerüljön visszafizetésre.


Dr. Bárány Győző orvos-igazgató, az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a szerződéskötés nem a jelenlegi vezetés idejében történt, azonban az autóra szüksége van a kórháznak.


Bebes István képviselőtestületi tag csak a három éves maradványérték megfinanszírozását javasolja, és nem tartja elfogadhatónak, hogy a megyei kórház mindent leszámláz a körmendi kórháznak.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az előterjesztésben megjelölt 1,1 millió forint kisebb összeget tesz ki, mint az autó jelenlegi értéke, ezen összeg szerepel a megállapodásban.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az önkormányzat próbáljon egyeztetést folytatni a Vas megyei Markusovszky Kórházzal, hogy a hozzájárulást alacsonyabb összeg visszafizetésével lehessen rendezni.

A számla határidejének lejártával az önkormányzat a számlát megkifogásolja.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


106/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a polgármestert a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet MAZDA E 2000D típusú gépkocsi megvásárlásának számlaegyeztetésével.

Határidő: 2000. augusztus 31.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Origo - Pont Kft. telekvásárlási igénye

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy kft. működése során már sok foghíjat beépített, igényesen kialakítva.

Javasolja az állásfoglalást a Thököly u. 3. szám alatti parkoló értékesítésére vonatkozóan.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztés jóváhagyását, beépítési kötelezettség kikötésével.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke hivatkozva a képviselőtestület 1999. november 25-i ülésére, melyen több ingatlan értékesítését javasolta a képviselőtestület, többek között az érintett ingatlant is - javasolja az értékesítés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlan felértékeltetését, és három éves beépítési kötelezettség kikötésével az ingatlan értékesítésének elfogadását.

Amennyiben a beépítés nem történik meg, az ingatlant az önkormányzat visszavásárolja.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


107/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város Önkormányzatának tulajdonát képező és az ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett 382 hrsz-ú, Thököly u. 3. szám alatti ingatlant - az értékbecslést követően - értékesíti.

Az értékesítési árról - az értékbecslésnek megfelelően - a képviselőtestület a későbbiekben határoz.

Határidő: 2000. június 01.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. ÁFÉSZ üzlethelyiség vásárlása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a magas bérleti díj miatt szeretné az üzlethelyiséget megvásárolni, mivel így annak működtetése veszteséges.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítását követően - az értékesítést piaci áron javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat b.) pontjának elfogadását javasolja, tekintettel a befolyó bérleti díj miatt.

Amennyiben a képviselőtestület a rendelet-módosítást jóváhagyja, az értékesítést kizárólag a felértékelést követően, meghirdetés útján, felfelé történő licit útján, az elővásárlási jog fenntartása mellett javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosításával az ingatlan értékesítésre történő kijelölését.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


12/2000. (VI. 01.) számú rendelet:


A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló, 13/1995. (V. 23.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Honfi József polgármester javasolja, amennyiben lemond bérleti jogáról az ÁFÉSZ, az ingatlant felértékelés után, licit útján értékesítse a Házkezelőség.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


108/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - javasolja a Házkezelőségnek, hogy a Thököly u. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget a 13/1995. (V. 23.) számú rendelet alapján hirdesse meg értékesítésre.

Határidő: 2000. június 05.

Felelős: Honfi József polgármester (kiértesítésre)
 1. Református Egyházközség kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester említést tesz az egyházi ingatlan visszaadása miatt, az önkormányzat részére fizetendő 20 millió forintról, és javasolja annak 20%-át - tekintettel a statikai vizsgálatok alapján indokolt templomtető felújításának szükségességére - mintegy négymillió forintot az idei évi költségvetésből megelőlegezni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság aggályát tolmácsolva elmondja, előfordulhat, hogy a fennmaradó 20 millió forint csak 2002. vagy 2004. évben fog az önkormányzathoz kerülni.

A négymillió forint megelőlegezését a céltartalék terhére javasolja.


Horváth László képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke számára - 10 éves képviselői tisztségének köszönhetően - a város és a református egyházközösség között kötött megállapodás ismert, azonban a pénzösszeg nagyságát nem ismerve a bizottság nem foglalt állást.


Szabadi István református lelkész megerősíti, hogy a templom tetőszerkezetének állaga életveszélyes, az felújításra szorul. A templomot, mint műemlékvédelmi épületet meg kell menteni. A tetőfelújítás elvégzése miatt az idei évben a külső karbantartás elmarad.

Elmondja, hogy nem segély, hanem egy megelőlegezett pénzügyi tranzakcióról van szó.

Ismerteti az önkormányzat és az egyházközösség között megkötött megállapodás folyamatát, és köszöni az önkormányzat eddigiekben nyújtott támogatását.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Református Egyházközség és az önkormányzat között megkötött megállapodásban megjelölt kártalanítási összeg 20%-ának erejéig az önkormányzat 2000. évi költségvetése céltartalékának terhére az egyházközség templomának tetőszerkezet felújításához fedezetet biztosít, azzal, hogy a kártalanítási összeg kézhezvétele után 4 millió forintot, az összeg 20%-át a céltartalékba helyezi.


109/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestület a Református Egyházközség részére a volt református iskola állami kártalanításából származó 20.000.000.- Ft-ból, annak 20%-át, a céltartalék terhére 4.000.000.- Ft-ot 2000. évben a gyülekezet rendelkezésére bocsát, a templom tetőszerkezetének cseréjéhez.

A kártalanítási összeg kézhezvétele után a 4 millió forintot a céltartalékba visszahelyezi.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 2000. június 30.
 1. Mátyás király utcai Óvoda magastetősítése

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a pótelőirányzat biztosítását a magastető többletköltségeinek fedezetére.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főtanácsosa ismerteti az 1.616e Ft túllépés okait, és elmondja, hogy a fajlagos bekerülési költség négyzetméterenként 15.795,-Ft-ot tesz ki.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az első két pavilon társadalmi munkával épült; előre nem várt feladatok adódtak, a villanyszerelési tervek folyamatosan készültek, és a régi épület lapos tetejénél a szerződéskötések ideje óta beázás történt.

Elismeri, hogy a képviselőtestületet illett volna tájékoztatni, az iroda mulasztást követett el, de kéri a költségtöbblet biztosítását.


Honfi József polgármester egyetért Boda János főtanácsos által elmondottakkal.

Kényszerhelyzet elé állította a műszaki és városgazdálkodási iroda a képviselőtestületet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva fenntartja az előző ülésen tett javaslatát, tehát nem javasolja a költségtöbblet biztosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elmondja, hogy az eredeti árajánlat nem tartalmazta többletmunkák költségeit.

A hasonló esetek elkerülése érdekében szorgalmazza a bizottság a vagyongazdálkodással, az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására felelős személy kinevezését.

Az illető személyek vonják le a konzekvenciákat.

A bizottság javasolja a pótelőirányzat biztosítását.


Bebes István képviselőtestületi tag magánvéleményét tolmácsolva elmondja, hogy komoly összeg került jóváhagyásra az eredeti szerződés megkötése során.

Kifogásolja, hogy a megbízott vállalkozó árajánlatában nem számolt a pluszfeladatok elvégzésének költségeivel.

Példaként az általános iskolai igazgató ellen - határozat megszegése miatt - indított fegyelmi eljárást említi.

Továbbra sem támogatja a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja pótelőirányzat biztosítását a többletköltségek fedezetére.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 5 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
110/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére a Mátyás király utcai Óvoda magastetősítéséhez 1.615.817,-Ft pótelőirányzatot biztosít.

Felhívja a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy az átcsoportosítást a költségvetésen vezesse keresztül.

Ezzel egyidőben felhatalmazza a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a már elvégzett többletmunkák ellenértékét kiegyenlítse.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Határidő: azonnal (kiértesítésre, utalásra)
Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 22 óra 05 perckor bezárja, és a képviselőtestület ülését 2000. május 30-án, 1500 órára hívja össze, melyen a fegyelmi tárgyalás lefolytatására és a mai ülésen elmaradt napirendi pontok megtárgyalására kerül sor.K. m. f.

Dr. Tóth Miklós. Honfi József

jegyző polgármester