· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. május 25.következő
letölthető melléklet:

64 kbyte

2000. május 2.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. május 2-i

rendkívüli üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Egyed Gyula, Kozó József, Mészáros Árpád, dr. Nagy Zoltán, Geosics

László, Nagy Gábor, Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc,

Simon János, Szabó Ferenc, Tóth Imre és Horváth László

képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt: Bebes István képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a 18 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt ülésen jóváhagyott fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges a vizsgálóbiztos kijelölése.

Honfi József polgármester - hivatkozva a képviselőtestület 18/2000. számú határozat 2.3 pontjára, mely az általános iskolák első osztályába felvehető tanulók számáról rendelkezik - elmondja, hogy Kramli Imre az Olcsai K. Z. Általános Iskola igazgatója fenti állásfoglalással ellentétben 47 gyermeket vett fel.

Javasolja a már jóváhagyott fegyelmi eljárás lefolytatására Egyed Gyula képviselőtestületi tagot, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatóját vizsgálóbiztosnak kijelölni.

A fegyelmi jogkör a képviselőtestületet illeti, az eljárást 15 napon belül kell lefolytatni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a már említett határozatról történő kézbesítés, az igazgató kiértesítésének jogszerűsége iránt érdeklődik.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy az általános iskolai első osztályosok felvételi napjain tájékoztatta a polgármestert a beíratások körülményeiről és alakulásáról.

Első napon - április 26-án 1400 órakor Kölcsey Iskolába 17, az Olcsai Iskolába 23, a Somogyi Iskolába pedig 33 tanuló jelentkezését regisztrálták.

1600 órakor iskolánként 24 - 28 - 38 gyermek felvétele történt meg, mellyel egyidejűleg szóban hívta fel Kramli Imre igazgató figyelmét az indítható egy első osztályra.

1700 órakor iskolánként 26 - 30 - 40 gyermeket vettek fel.

Április 27-én a beíratottak száma 34 - 42 - 44 fő, mely napon megbízást kapott Honfi József polgármestertől, hogy a helyszínen hívja fel az igazgató figyelmét, a képviselőtestület határozatában foglaltakkal ellentétes cselekmény megvalósítása miatt.

Az iskolában, külön jegyzőkönyvben a 41. beíratott tanulónál rögzítésre került az időpont, továbbá a körzethatár, amelyet a képviselőtestület határozott meg, és melynek alapján megállapításra került, hogy 17 körzethatáron belüli gyermek került felvételre.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy április 28-én 900 órakor a Kölcsey u. Általános Iskolában 35, az Olcsai K. Z. Általános Iskolában és a Somogyi B. Általános Iskolában 46 fő került felvételre. A beiratkozás lezárásával iskolánként 38 - 47 - 52 - összesen 137 fő - került felvételre.

Az adatokból követhető és megállapítható, hogy az igazgató a "folyamatba nem avatkozott be", vagyis mindenkit felvett, aki az Olcsai Iskolába beiratkozási szándékkal ment.

Kiegészítésül elmondja, hogy a felvett gyermekek közül hat fő vidéki, mely önkormányzatokkal az önkormányzat közoktatási megállapodást kötött.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás foganatosítására kérdez rá, továbbá felhívja a figyelmet, hogy az Olcsai Iskolába felvehető 26 fő feletti létszám a város másik két általános iskolájában elhelyezhető.

Javasolja a 2000/2001-es tanév kezdetétől az Olcsai és Somogyi Béla Általános Iskola összevonását.


Geosics László képviselőtestületi tag kihangsúlyozza a szabad iskolaválasztás törvény adta lehetőségét, az Olcsai K. Z. Általános Iskolában folyó magas színvonalú oktatást, továbbá elmondja, hogy a három általános iskola közül az Olcsai Iskolából kikerülő tanulók továbbtanulási, elhelyezkedési aránya a legjobb.

A rendkívüli ülés összehívásának nem látja értelmét.


Honfi József polgármester ismételten a 18/2000. számú határozatban foglaltakra hivatkozik és elmondja, hogy az intézményvezetők értesítése a 2000. február 17-i ülést követő napon megtartott intézményvezetői értekezleten megtörtént.

Kihangsúlyozza, hogy Kramli Imrét nem kötelezte semmi, hogy a megengedett 26 fő gyermek beiratkozását követően helyhiány miatt a felvételt ne folytassa, a beiratkozások alapján a két iskolában három osztálylétszámra való tanuló felvétele történt meg.

Nem kétséges az Olcsai K. Z. Általános Iskolában folyó színvonalas oktató munka, de az önkormányzat költségvetési kereteit figyelembe véve szükséges a képviselőtestület meghozott határozatainak betartása.

Véleménye szerint a fegyelmi eljárást le kell folytatnia a képviselőtestületnek.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestület előző ülésén már jóváhagyta a fegyelmi eljárás lefolytatását, továbbá emlékeztetőül elmondja, hogy a kedvező létszámalakulás miatt a hatodik első osztály indítását nem hagyta jóvá a képviselőtestület, az csak az egyik előterjesztésben szerepelt.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint sem egyértelműek a meghozott határozat előzményei, vitatható a kedvező létszámalakulás miatt a plusz egy első osztály elindítása.


Horváth László képviselőtestületi tag egyet nem értését fejezi ki Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének véleményével szemben.

Kramli Imre a képviselőtestület által meghozott határozatban foglaltakat megszegte, annak nem tett eleget, a polgármester és a képviselőtestület utasítását nem vette figyelembe.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke megnyugtatásként elmondja, hogy nem a fegyelmi ellen szól, hanem a határozatok egyértelműségének, döntő súlyának hiányosságát kifogásolja.


Honfi József polgármester ismételten a szűkös költségvetésre és a fegyelmi eljárás lefolytatásának szükségességére hívja fel a figyelmet.

Egyed Gyula a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatójától kérdezi, hogy felvállalja-e a vizsgálóbiztosi feladatok ellátását.


Egyed Gyula a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatóját a feltett kérdésre igennel válaszol, és kiegészítésként elmondja, hogy az igazgató tevékenységét és a határozatban foglaltakat másként kell értelmezni.

Felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálóbiztos a fegyelmi döntés meghozatalában nem vehet részt.

A meghallgatások lefolytatásának helyéül kéri a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termét megjelölni, továbbá javasolja a nyilvánosság teljes kizárását.


Honfi József polgármester nincs ellene a nyilvánosságnak.

Javasolja a képviselőtestületnek Kramli Imre, az Olcsai K. Z. Általános Iskola igazgatója ellen jóváhagyott fegyelmi eljárás lefolytatásában vizsgálóbiztosként Egyed Gyulát, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatóját kijelölni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


95/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi XXXIII. tv. 47. §. (1.) bekezdése alapján Kramli Imre, az Olcsai K. Z. Általános Iskola igazgatója ellen indított fegyelmi eljárás lefolytatásához vizsgálóbiztosnak Egyed Gyulát, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium igazgatóját jelöli ki.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

2.) Szemészeti ellátás vállalkozás keretében történő működtetése

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d és, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


96/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet szemészeti tevékenységét illető ellátási kötelezettséget 2000. május 15. és 2000. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Czirfusz Sylvia vállalkozó szakorvosnak.

Megkeresi a Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2000. május 15-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett szemészeti tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó szemész szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

3.) Likviditási kölcsön a kórház-rendelőintézet működéséhez

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző a dr. Batthyány-Strattmann L. Kórház-rendelőintézet orvos-igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kórháznak több 60 napos fizetési határidős számlája lejárt, és mivel a kórház nem vehet fel hitelt, javasolja, hogy a képviselőtestület biztosítson mintegy 15 millió forint összegű likviditási kölcsönt a további működéshez.

Kiegészítésül ismerteti a várható bevételek alakulását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a kölcsönnyújtás feltételeiről érdeklődik.


Dr. Bárány Győző a dr. Batthyány-Strattmann L. Kórház-rendelőintézet orvos-igazgatója elmondja, hogy július 15-i fizetési határidő megfelelő lenne a kórház számára.


Horváth László képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Dr. Bárány Győző a dr. Batthyány-Strattmann L. Kórház-rendelőintézet orvos-igazgatója kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester kiegészítésül és megnyugtatásként elmondja, hogy a bevételek alakulása várakozáson felüli, hiszen nőtt a betegforgalom, mely egyértelműen a bevétel növekedését eredményezi.


Dr. Bárány Győző a dr. Batthyány-Strattmann L. Kórház-rendelőintézet orvos-igazgatója elmondja, hogy az urológiai és a bőrgyógyászati szakrendelésen 60%-os, a tüdőgondozóban az allergia-tesztek elvégzésével, ennél jóval nagyobb betegforgalom növekedés regisztrálható. Mindez átlagban 15-20%-os emelkedést eredményez, mellyel párhuzamosan a kiadások - különös tekintettel a gyógyszerárakra, - mértéke is emelkedik.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, biztosítson a kórház működéséhez - 2000. július 15-ei visszafizetési határidővel - likviditási kölcsönt, mely e hét folyamán utalásra kerül.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


97/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet működéséhez 15 millió forint összegű likviditási kölcsönt biztosít, melynek visszafizetési határidejét 2000. július 15-ében határozza meg.

Határidő: 2000. május 05. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester