· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. május 2.következő
letölthető melléklet:

364 kbyte

2000. április 27.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. április 27-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Bebes István, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó

József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, Németh Imre, Pataki Péter,

Dr. Stipkovits Ferenc, Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre

képviselőtestületi tagok


Igazoltan távolmaradt: Dr. Nagy Zoltán képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Németh Attila

Németh Szilvia a kórház-rendelőintézet gazdasági igazgatója

Nagy Sándor belső ellenőr


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselőtestületi tag közül 14 fő jelen van, - Geosics László, Németh Imre és Bebes István képviselőtestületi tag a később érkezik, Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke több napos távolléte miatt nincs jelen - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A zárt ülés napirendjét javasolja kiegészíteni szennyvízcsatorna bekötési hozzájárulás mérséklésére irányuló kérelem megtárgyalásával, a műszaki-vagyongazdálkodó álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásával, valamint a biomassza fűtőmű pályázathoz szükséges saját erő biztosításáról szóló előterjesztéssel kiegészíteni.

Javasolja továbbá az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatait a Dienes L. utcai Óvoda 100. évfordulójára megrendezendő ünnepség előkészületeiről szóló tájékoztatóval kiegészíteni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja a folyó ügyek h.) pont 4. és az i.) pont 3. bekezdésében szereplő napirendi pont együttes megtárgyalását.


Honfi József polgármester fentiek módosításával javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről,

eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Előadó: dr. Bárány Győző, az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Beszámoló a kórház átadásának pénzügyi és szakmai tapasztalatairól

Előadó: dr. Bárány Győző orvos-igazgató


 1. A szociális ellátásról szóló rendelet módosítása

Előadó: dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A túrizmus elősegítése Körmenden

Előadó: dr. Nagy Zoltán, a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Tóth Miklós jegyző


7. F o l y ó ü g y e k :

 1. Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. 2000. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Tájékoztató az ÖNHIKI-s pályázatról

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Korona étterem hasznosítása

Előadó: Bán Miklós, a pénzügyi bizottság elnöke


 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Bercsényi u. 36 sz. ingatlan megvásárlására irányuló javaslat

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Batthyány kastély 2000. évi rekonstrukciós munkái

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Szennyvíztisztítónál tárolt szennyvíziszap kezelése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Végrehajtási költség megelőlegezése

 • Mátyás király utcai Óvoda magastetősítése

 • Szórólapok nyomdai költsége / Javaslat a parlagfű irtására

 • Fejlesztési kiadások előirányzat módosítása

Előadó: Németh Attila, műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Maszlavér Lászlóné gyámhivatal vezetője


 1. Egészségügyi és Népjóléti Bizottság javaslatai

- Anesthesiológiai ellátás

 • Iskolafogászati ellátás

Előadó: dr. Bárány Győző, az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi bizottság javaslatai

 • Kulturális és sport programok támogatása a város intézményeiben

 • Bekapcsolódás az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tevékenységébe

 • A közoktatási intézmények eszközfejlesztési tevékenységének támogatása

 • A Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium pedagógiai programjának módosítása

 • A fejlesztő foglalkozások anyagi fedezetének biztosítása

 • Tájékoztató a Dienes L. u. Óvoda 100. éves centenáriumi ünnepségének előkészületeiről

Előadó: Mészáros Árpád, a bizottság elnöke


 1. A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai:

 • Május 1-je Körmenden

 • Pályázat benyújtása a "Közművelődést Pártoló Önkormányzat 2000" címre

 • A Hősök Napja megünneplése

 • 2000 évi vízikarnevál előkészítése

 • Javaslat a Faludi Ferenc városi könyvtár Alapító Okiratának módosítására

 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár SZMSZ módosítása

 • Javaslat a Budapest Sportcsarnok ujjáépítésének támogatására

 • Tájékoztató az Emléktábla Bizottság tevékenységéről

 • A Vas megyei Regionális Rádió Közalapítvány létrehozása

Előadó: dr. Nagy Zoltán, a bizottság elnöke


8) I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy március 24-én a tűzoltóság éves beszámolóján vett részt, melyen szóba került az önkormányzat és a tűzoltóság sikeres együttműködése eredményeként a - bemutatott - új tűzoltóautó.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a tűzoltóság részéről egy 10 fős csapat és a Polgári Védelem helyi munkatársai a napokban is részt vesznek a tiszai árvízvédelemben.

Honfi József polgármester március 27-én a Kincstári Vagyon Igazgatóságnál folytatott tárgyalásokat a Várkastély hasznosítás, valamint a Vagyon Igazgatóságnak évente átadott 5 millió forint felhasználása tárgyában.

Március 28-án a körmendi szennyvíztisztító telep kapacitásának egyeztető tárgyalásán, március 29-én a 8-as számú főközlekedési út Fejlesztési Regionális Tanács Szentgotthárdon megtartott ülésén vett részt, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy a több mint egy éve folyó tárgyalás a Kormány befolyásolását illetően várhatóan sikeres lesz, hiszen - mint a dunántúli tengely korszerűsítése -, a Jakabházi és a Körmendi elkerülő út megépítése lesz az elsődleges feladat.

Április 1-jén a Kistérségi Regionális Tanács Szombathelyi ülésén vett részt, április 3-án pedig a Munkaügyi Központ a közhasznúak foglalkoztatásáról tartott egyeztető tárgyalásokat.

Április 5-én az intézményszerkezet átalakítására létrehozott ad-hoc bizottság soros ülését tartotta, melynek eredményei május hónapra várhatók.

Április 6-án a molnaszecsődi polgármester felkérésére a Vas megyei Közgyűlés elnökével egyeztetett, mint kistérségi elnök a szecsődi laktanya további sorsát illetően.

Honfi József polgármester április 10-én egy zalaegerszegi kivitelező társaság képviselőivel tárgyalt, akik körmendi ingatlan után érdeklődtek piaci lakások megépítése céljából.

Szintén Zala megyei vállalkozó érdeklődött az intézményi konyhák működtetése tárgyában.Németh Imre képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így 15 fővel folytatja a képviselőtestület a tanácskozást.Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy április 11-én az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Vas megyei Kirendeltségén járt a kórház működtetési és finanszírozási szerződésének megkötése ügyében.

Április 12-én a MÜLLEX Kft. és a VASIVÍZ Rt. képviselőivel a szennyvíziszap kezelés miatt folytatott egyeztetetéseket.

Április 13-án tartotta a képviselőtestület rendkívüli ülését, április 17-én pedig a Kistérségi Társulás ülésezett, elsősorban a SAPARD pályázat és a regionális együttműködés témájában.

Április 19-én szintén az ad-hoc bizottság tartotta soron következő ülését, április 21-én az ÁNTSZ helyi vezetőjével és Dr. Bárány Győző orvos-igazgatóval egyeztetett.

Honfi József polgármester április 26-án, Bakóczai-Ihrig Gusztáv felügyelő bizottsági taggal a MÜLLEX Kft. közgyűlésén vett részt, melyen jóváhagyásra került, hogy a tulajdonos grazi MÜLLEX a működtetés fejlesztéseként bent kívánja hagyni a nyereségét, április 27-én pedig a megyei védelmi bizottság ülésén a működési szabályzat és a júniusban tartandó gyakorlat megszervezése, egyeztetése szerepelt napirenden.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közötti tevékenységekről, eseményekről szóló beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke írásos beszámolóját kiegészítve az - országos példaértékű - orvosi ügyelettel kapcsolatosan elmondja, hogy további két település kérte az ügyelethez csatlakozást, Vasvár térségéből úgyszintén, mely a távolság miatt nem jöhetett létre.

A szakmai ellátottság biztosított, az ügyelet jól működik.

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke említést tesz az OPEL - től kapott EKG fax gépről, melynek révén az orvosok közötti közvetlen kapcsolat biztosított, s mellyel az országos kardiológiai centrumhoz is bekapcsolódhatnak.

Elmondja továbbá, hogy a három működő gyermekorvosi körzetből a funkcionális privatizáció teljessé vált, az elvégzett munka becsületes és megfelelő.

Ismerteti továbbá a kredit pontszerzés lényegét, valamint a többször képviselőtestületi ülésen szereplő számítógépes túlterheltséget említi, mely megoldásra került.

Kihangsúlyozza, hogy gondot jelent az alulfinanszírozottság miatt a rekonstrukcióra jutó kevés pénz, majd néhány szóban beszámol az ifjúság-orvosi - és a felnőtt háziorvosi ellátásról.

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja továbbá, hogy szakmai és gazdasági problémát okoz az, hogy a nem privatizált háziorvosok beosztottjainak munkáltatói jogköre a szociális körhöz integrálódott, hiszen az OEP finanszírozás miatt bizonyos feladatok gazdasági átcsoportosítása nem célszerű.

A fogászati ellátás szintén sikeres, némi gond merül fel az iskolai fogászatot illetően, - a közalkalmazotti létszám kissé túlterhelt - melynek megoldása további egyeztetésre szorul.

A védőnői szolgálattal kapcsolatosan felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét a vezető védőnő jelentésére, melyben kéri a létszámprobléma megoldását, a 6. állás betöltését.


Dr. Szabó Erzsébet az ÁNTSZ városi tisztifőorvosa elmondja, hogy körzeti státusz és gyermekorvosi fejlesztésekre az önkormányzatnak nem kell számítania, viszont a tárgyi feltételek szinten tartása szükséges és indokolt.

A gyermek és iskolai fogászati ellátásra vonatkozó javaslatot kéri jóváhagyni, hiszen szakmai szempontból az iskolafogászatnak egy kézbe kell kerülnie.

Elfogadhatatlan a megosztás, hiszen az iskolafogászat "megelőző" jellegű, előre meghatározott szűrések, a beteg fogak kezelése folyik, melyet a felnőtt fogászati ellátás keretében nem lehet megoldani.

Szükséges az iskolai fogászat privatizálása, melynek bér- és bérjellegű kiadásait az OEP finanszírozza.

Dr. Szabó Erzsébet az ÁNTSZ városi tisztifőorvosa elmondja, hogy a védőnői szolgálat teljes átalakulás előtt áll, az OEP hat körzeti állást finanszíroz.

Felhívja a képviselőtestület figyelmét a tartósan üres állás betöltésére.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az iskolafogászat és a védőnői szolgálat OEP finanszírozásával kapcsolatosan tesz kiegészítést, mely elsősorban szakmai szempontból felülvizsgálatra szorul, de anyagi vonzataival számolnia kell a képviselőtestületnek.

Javasolja ennek kérdését külön előterjesztés alapján jóváhagyni.


Honfi József polgármester megköszöni a részletes szakmai beszámolót és javasolja a képviselőtestületnek annak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


60/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót - megköszönve az elvégzett munkát - elfogadja.

A képviselőtestület a védőnői szolgálat és a fogászati ellátás tárgyában a későbbiek folyamán foglal állást.
 1. Beszámoló a kórház átadásának pénzügyi és szakmai tapasztalatairól

Előadó: Dr. Bárány Győző orvos-igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző a dr. Batthyány Str. László Kórház-rendelőintézet igazgatója kihangsúlyozza, hogy nemcsak politikai kérdésről van szó, szinte gazdasági harccá vált a kórház önálló működtetése.

A körmendi kórház 1997. január 1-től került a Markusovszky Kórházhoz, szinte működési hiány nélkül. Az 1996. év végi 5.552e Ft pénzmaradvány nem került át a megyei kórházhoz, az intézeti gyógyszertár megszűnt, a raktári készletek Szombathelyre kerültek.

Az integráció mintegy 8 millió forint hiányt jelentett az intézetnek a Markusovszky felé. Ezen kívül több karbantartási feladat - a hiányzó eszközök pótlása, érintésvédelmi, poroltó beszerzése, egyéb nem várt problémák - gőzfejlesztő kazán meghibásodása - miatt csak a mosást tudja a kórház ellátni, a sterilizáló nem tud működni - valamint a létszám miatt a bérjellegű költségek okoznak gondot.

Sajnos jellemező a szakember hiány, a szakember ellátottságot elsősorban "saját nevelés"-ből kell megoldani, így az iskoláztatás természetesen pluszkiadást jelent.

Említést tesz a költségvetés nullszaldósra tervezéséről, valamint a járóbeteg ellátás finanszírozásról.

Dr. Bárány Győző orvos-igazgató elmondja még, hogy a kórház a további adósságok elkerülésére törekszik.

Véleménye szerint az önállósodás létrejöttével elmondható, hogy a kórház visszanyerte a betegek bizalmát.


Honfi József polgármester a gyógyítási adatok és a szakrendelésekkel kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre dr. Bárány Győző orvos-igazgató elmondja, hogy nőtt a kórház forgalma, és szinte minden szakrendelés biztosított.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik, hogy a gyógyszerek beszerzése hogyan történik, melyre reagálva dr. Bárány Győző orvos-igazgató elmondja, hogy közvetlen a gyártóktól is, de a forgalmazók útján is, több helyen tájékozódva, három hónapos - április 1-jei határidővel kezdődő - hitelt kapva történik a gyógyszerbeszerzés.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - ismerve az átvétellel járó problémákat, gondokat - javasolja a beszámoló elfogadását.

A további adósságok elkerülése érdekében javasolja, hogy a májusban tartandó ülésen a kórház vezetősége adjon tájékoztatást a kórház elkövetkezendő időszakra várható fejlesztési rekonstrukciós programjáról, beszámolva, mi oldható meg a finanszírozásból, a költségvetéshez szükséges igényekről gazdasági áttekintésként.

A nullszaldós költségvetést a bizottság továbbra is javasolja, amennyiben szükséges a kórház saját hitelfelvételből oldja anyagi problémáit.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság - fejlesztési oldalról megközelített - véleményét tolmácsolva az orvos-igazgató beszámolójában optimista, míg a belső ellenőr írásos anyagát tekintve egyfajta pesszimista hangnemet vél felfedezni.

Felmerül a címzett támogatási lehetőség, mely megterhelést jelent az önkormányzat számára.

Röviden összefoglalja a kórház-rekonstrukciós program keretében ez ideig történteket, majd elmondja, hogy a kórház működőképes, azonban az utak karbantartására nincs elegendő fedezet. ezért is mérlegelni kell az önkormányzat lehetőségeit, hiszen számítások alapján a Megyei Önkormányzat nem nyújtott olyan mértékű támogatást a Markusovszky Kórház működéséhez, mint a körmendi önkormányzat a helyi kórházhoz.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Dr. Bárány Győzőorvos-igazgató véleménye szerint a kétféle hangnem természetes, hiszen a célok eléréséhez elengedhetetlen és egyben kötelessége az optimizmus.


Honfi József polgármester köszöni az önállósodás létrejöttében közreműködők együttműködését és munkáját, és kéri ennek fennmaradását, hiszen a kórházi ellátással elégedett és gyógyult ember a legjobb propaganda mind a kórház, mind a város számára.

Köszöni a beszámolót, és javasolja annak elfogadását a pénzügyi és gazdasági bizottság által javasolt a fejlesztési rekonstrukciós programra vonatkozó beszámoló májusi ülésen történő előterjesztésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

61/2000. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kórház átadásának pénzügyi és szakmai tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja a pénzügyi és gazdasági bizottság - a kórház elkövetkezendő időszakra várható fejlesztési rekonstrukciós programjának 2000. május 25.-ei ülésen történő előterjesztésére vonatkozó - javaslatát figyelembe véve.

Határidő: 2000. május 25.-ei képviselőtestületi ülés

Felelős: Dr. Bárány Győző orvos-igazgató 1. A szociális ellátásról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendelet módosítására a munkanélküliek jövedelempótló támogatás megszűntetésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó változásoknak megfelelően kell, hogy sor kerüljön.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


10/2000. (V. 01.) számú rendelet:


A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A turizmus elősegítése Körmenden

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke helyett Nagy Gábor képviselőtestületi tag

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tagja a turizmus helyzetének javítását szorgalmazza, és javasolja, hogy a szúnyogirtás - melyre pályázni lehet - ne az idegenforgalmi eseményekhez kötődjön.

A turizmus elősegítését: a termálvíz - akár külföldi befektető által történő - hasznosítása a turinform, iroda, turisztikai kiadvány megjelentetése, a várkert rendbetétele, kérdése, a viziturizmus - Rába lehetőségeinek kihasználása - valamint a kerékpáros turizmus oldaláról közelíti meg.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke érdeklődik, miért nem szerepelnek konkrét javaslatok a határozati javaslatban.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint az ötletek után konkrétabb előterjesztésre lenne szükség az állásfoglaláshoz. Jelen előterjesztés nem komplex a fejlesztések lehetőségeit illetően. A lehetőségeket akár hosszabb távra és rangsorolva kell megtervezni.

Lényeges, hogy mennyire vonzó a város és környéke, biztosítva az itt élő emberek életszínvonalát. Ez kellene, hogy legyen a kiindulópont, szükséges a megfelelő körülmények megteremtése, hiszen - az emberek összefogásával - közös célokról van szó.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben felvázoltakat, azonban ezek megvalósításának költségei nem ismertek.

A bizottság elsődleges feladatnak a Rába-part, a vízi turizmus kiépítését tartja, melyhez egy terv kidolgozása szükséges,


Kozó József képviselőtestületi tag a termálvíz hasznosításával kapcsolatosan érdeklődik, hol és hány kútfúrást végeztek a városban.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy egyetlen fúrás sem történt, több éve rendelkezésre áll a geológiai kutatási tanulmány, mely szerint 1.800 - 2.000 méter mélyen egy vagy két mészkőüledékből várható a melegvíz, mely lehet karsztvíz is. Mersevát - Borgáta környékén is hasonló víz található.

Egy kút fúrása 50-80 millió forintba kerül, két kút fúrása szükséges, melynek költsége több mint 100 millió forint.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy Körmendről több mint 25 nevezetesség szerepel a már megjelent "autósatlasz"-ban, és a turizmus szempontjából a látvány nagyon fontos. De fontos a színvonalas rendezvények - vizikarnevál, májusfa kitáncolás, amatőr együttesek bemutatása mellett - a növény és faállomány, szükséges azok állagának megújítása.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag megérti a pénzügyi bizottság aggályát, és javasolja a befolyt idegenforgalmi adó mértékét a turizmus fejlesztésére fordítani.


Honfi József polgármester egyetért a sorrendiség felállításának szükségességével, és elmondja, hogy egy turisztikai egyesület nagyobb eredményeket érne el.

Javasolja, hogy a kulturális, szabadidő és sport bizottság az elhangzottakat figyelembe véve a május 25-i ülésre vázolja fel konkrét elképzeléseit - sorrendet felállítva - a Rába-parti strand, a vízi turizmus fejlesztésére vonatkozóan, annak költségeit megjelölve, melynek függvényében foglal állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:62/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a kulturális, szabadidő és sport bizottságot, hogy a 2000. május 25-i ülésre terjesszen elő javaslatot a turizmus - elsősorban a Rába-parti strand, vízi turizmus - fejlesztése érdekében, rangsorolva a megoldandó feladatok ütemezését.

Határidő: 2000. május 25-ei képviselőtestületi ülés

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

 1. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a lakosságot érintő rendelkezéseket a helyi rendeletben kell szerepeltetni, ezért vált szükségessé a távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.


Kozó József képviselőtestületi tag a 33. §. (1.) bekezdésében szereplő "kifizetett" kifejezés elírására hívja fel a figyelmet, mely helyesen: "kiküldött".


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik, hogy a 32. §-ban megjelölt adatokat a távhőszolgáltató határozta-e meg.


Dr. Tóth Miklós jegyző a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy ezek az adatok a távhőszolgáltató adatai, behatárolt, kalkuláció alapján számolt adatok.


Honfi József polgármester elmondja, hogy ezek minimum értékek.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke is alacsonynak tartja a 32. §-ban meghatározott értékeket, és legalább 2200 óráig javasolja a megfelelő hőfok biztosítását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a hőfogadó állomásonkénti elszámolással kapcsolatosan, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy ezt konkrétan az üzletszabályzat tartalmazza.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a 32. §-ban meghatározott adatokat illetően kérje ki a képviselőtestület a RÉGIÓHŐ Kft. véleményét, és javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


11/2000. (V. 01.) számú rendelet


A távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Folyó ügyek

 1. Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az alapító okirat módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


63/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Közbiztonságért Közalapítvány Alapító Okiratát a kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás érdekében a közrend és közbiztonság védelmén túlmenően - az 1996. évi XXXI. tv. 2.§-a alapján műszaki mentés, az 1996. tv. XXXVII. tv. 3. §. polgári védelem szervezése, valamit az 1949. évi XX. tv. 35. §. (1.) bekezdésében foglalt elemi csapás és következményeinek elhárítása feladatokkal - kibővíti, egyúttal megbízza a jegyzőt az Alapító Okirat Vas megyei Bírósághoz történő felterjesztésével.

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (felterjesztésért)

Határidő: 2000. május 15. 1. 2000. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja az ellenőrzési munkatervet a pénzügyi és gazdasági bizottság kiegészítő javaslatával jóváhagyni.

A 2/e. pontban szerepelő "kivételezés" szó helyesen: "kivitelezés".


Honfi József polgármester a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével javasolja az ellenőrzési munkaterv jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


64/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évi ellenőrzési munkatervet a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. Tájékoztató az ÖNHIKI-s pályázatról

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pályázat készítésének folyamatáról, és elmondja, hogy az önkormányzat forrástöbblete mintegy 20 millió forint a fennálló 70 millió forintos hiány összegén kívül.

A bevételi oldalt tekintve a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételeknek az önkormányzat nem tud eleget tenni - pl. helyi adók, működési bevételek - így a pályázatban nem tud az önkormányzat részt venni.

A TÁKISZ-szal történő egyeztetések alapján - figyelembe véve a normatív támogatás mértékét is - az önkormányzat a pályázatot nem tudja benyújtani.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak ismernie kellene, milyen feltételrendszert támaszt az elszámolási követelmény.

Javasolja a tájékoztató elfogadását.


A képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.
 1. Korona étterem hasznosítása

Előadó: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az ingatlan hasznosítását az eredeti funkciójának megfelelően.

A bizottság a határozati javaslat b.) pontjának elfogadását javasolja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke és dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tesz fel kérdést az elidegenítéssel, valamint a pályázó kilétével kapcsolatban.Geosics László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást.Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a képviselőtestület figyelmét, hogy adásvétel esetén a további hasznosítást illetően az önkormányzat lehetőségei behatároltak; az üzemeltetést illetően a szakhatósági előírások a meghatározóak.


Geosics László képviselőtestületi tag tesz javaslatot az értékesítési árra vonatkozóan.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat a.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat b.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 3 tartózkodás és 5 ellenszavazat mellett nem fogadja el.
 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az értékesítést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 20e Ft/m2 áron javasolja az értékesítést, azonban felhívja a figyelmet, hogy az értékesítés létrejötte a fennmaradó rész értékcsökkenését eredményezi.


Honfi József polgármester javasolja az értékesítés jóváhagyását 20e Ft/m2 áron.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazattal, 4 tartózkodás és 10 ellenszavazattal nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az értékesítés elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:65/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete Major Imréné Körmend, Avar u. 9. szám alatti lakos részére nem kívánja értékesíteni az Önkormányzat tulajdonát képező, a körmendi ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett 200/10 hrsz-ú ingatlan kb. 30-35 m2 nagyságú részét.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Bercsényi u. 36. szám alatti ingatlan megvásárlására irányuló javaslat

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve magasnak tartja a megjelölt értékesítési árat, ezért további egyeztetést javasol a RESIDAEAL Rt. képviselőivel.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint felértékeltetésre lenne szükség, javasolja a polgármester két ülés közti beszámolójában említett lakásépítő cégnek a területet felajánlani.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az említett társaság elsősorban "foghíjak" iránt érdeklődik.

A RESIDEAL Rt. által megjelölt árat magasnak tartja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag is a felértékelés elvégeztetését javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a kapcsolatfelvételt RESIDEAL Rt. képviselőivel a további egyeztetések lebonyolítása érdekében, melyről a későbbiek folyamán tájékoztatja a képviselőtestületet.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


66/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bercsényi u. 36. szám alatti - volt ládagyár - ingatlan megvásárlása tárgyában folytasson további egyeztetéseket a RESIDEAL Rt. képviselőivel.

Határidő: 2000. június 30.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Batthyány kastély 2000. évi rekonstrukciós munkái

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Kincstári Vagyon Igazgatóságnak ez évben utalásra kerülő 5 millió forint a színház épület fűtésrekonstrukciójára fordítódjék.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a tájékoztatót tudomásul veszi, de véleménye szerint több következményével kell számolnia az önkormányzatnak.

Szerinte az 5 millió forintot másra is fordíthatná az önkormányzat; a város nem használja ki saját cégének kapacitását, mellyel a távfűtött helyiségek fűtésköltségeit mérsékelhetnénk, a komfort és szolgáltatás minősége egy ma tervezett távhős technika esetén semmivel sem rosszabb az egyedi fűtésnél, a hőveszteség minimális, 3-4%, és véleménye szerint nem szabad megfeledkezni a műemléki környezetről sem, legfontosabb dolog a káros anyagok kibocsátásának megfékezése.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az előző testület már foglalkozott a fűtésrekonstrukcióval, mivel a színház működtetéséhez a kazánházat fel kell újítani, jelenlegi körülmények között a fűtés sokba kerül.

A Kincstári Vagyon Igazgatásóság kezdeményezéseket tett a színházépület fűtéséhez egy kisebb kapacitású gázkazán kialakítására.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, hogy a régi kazánház felújítása szóba került-e. A fűtésrekonstrukció szükségességével - amennyiben az elvégezhető - egyetért, különösen, ha a kollégium továbbra is a Várkastélyban működik.


Kozó József képviselőtestületi tag a RÉGIÓHŐ Kft. által tett ajánlatra hívja fel a figyelmet.

Műemlékvédelmi együttes lévén a Kincstári Vagyon Igazgatóság, mint tulajdonos konkrétan megterveztette és engedélyeztette az eredeti gázfűtés megoldását. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

Az 5 millió forintot az önkormányzat a felújításra szánta, az önkormányzatnak, mint ingyenes használónak kellene a rekonstrukciós munkát elvégezni.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Kincstári Vagyon Igazgatóság megterveztette, engedélyeztette a színház egyedi gázfűtését, melyhez a műemléki engedéllyel is rendelkezik, mint tulajdonos ezen megoldáshoz ragaszkodik. Kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat ingyenes használó.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag fogadjuk el a Kincstári Vagyon Igazgatóság ajánlatát.

Véleménye szerint, ha az önkormányzat a kazánház felújításában gondolkodik, elveszíti partneri szerepét.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik a fűtéskorszerűsítés költségei iránt, melyre reagálva Honfi József polgármester elmondja, hogy a korszerűsítés mintegy 25 millió forint, melyből 20 millió forintot a Kincstári Vagyon Igazgatóság biztosít.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag nem ért egyet és nem javasolja a fűtésrekonstrukciós munkákra fordítani a jóváhagyott ötmillió forintot.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz utalásra kerülő ötmillió forint a színházépület fűtésrekonstrukciójára és a kazánház kialakítására kerüljön felhasználásra.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


67/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 2000. évi költségvetésben a Kincstári Vagyon Igazgatóságnak jóváhagyott 5 millió forint a színházépület fűtésrekonstrukciójára, ezen belül a kazánház kialakítására kerüljön felhasználásra.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Szennyvíztisztítónál tárolt szennyvíziszap kezelése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szennyvíziszap kezelésének megoldásáról, - hogy az az EU-s és környezetvédelmi előírásoknak megfeleljen - több alkalommal folytatott egyeztetéseket.

Az érintett üzemek nyilatkozatot tettek a beruházás


Horváth László képviselőtestületi tag a szennyvíz kezelés miatt kiszabott bírság mértéke iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a kibocsátott szennyvíz mennyiségét a VASVÍZ Rt. méri, melynek alapján történik a bírság kiszabása.

Az iszapkezelő az ideiglenes működési engedélyt ez év végéig kapta meg, amennyiben az elszállítás és ártalmatlanítás nem történik meg, a költségek a várost terhelik.

Javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Végrehajtási költség megelőlegezése


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben említett végrehajtási költséget az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, melyet javasol jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


68/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Gyámhivatal részére bírósági végrehajtási költségek megelőlegezéséhez 46.283,-Ft-ot, azaz negyvenhatezer-kettőszáznyolcvanhárom forintot biztosít a polgármesteri hivatal igazgatási szakfeladatának terhére.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 2000. április 30. • Mátyás király utcai óvoda magastetősítése


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy előre nem látható és várt dolgot kellett helyreállítani, ezért indokolt az 1.615.817,-Ft költségtöbblet.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke véleménye szerint a villámhárítót a beruházás kezdeténél be kellett volna tervezni, annak felelősére kérdez rá.


Kozó József képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, miért egy nevesített céltartalék terhére történik a költségtöbblet biztosítása.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a magastető kialakításával nem várt munkálatok merültek fel, a szerződés megkötése fixkeretre történt, az elvégzett többletmunkát finanszírozni kell.

Elmondja továbbá, hogy a pénzfedezet névlegesen lett meghatározva, és mivel a kollégium további sorsa nem ismert, javasolja a "kollégium átköltöztetése" megnevezésű rovat terhére a fedezet biztosítását.


Horváth László képviselőtestületi tag műszaki vonatkozásban nem ért egyet a kialakított magastetővel.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva magasnak tartja a kért összeget, de javasolja annak jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén magasnak tartja az előterjesztésben szereplő összeget.

Kifogásolja, hogy nem volt ismert az elhasznált vezetékek megléte; sérelmezi, hogy átalánydíjas szerződés köttetett és, hogy az anyagár-növekedés miatt a megrendelőt terheli a kiadás.

A bizottság nem javasolja az előterjesztés elfogadását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy nem elhasznált vezetékekről van szó, a főkábelek szerelése indokolt.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke az épület tervrajzai iránt érdeklődik.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője és Honfi József polgármester a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a bölcsőde annak idején társadalmi munka keretében épült, különböző tulajdonossal, és a meglévő épület átalakításánál valóban előre nem látható munkálatokról van szó.


Honfi József polgármester javasolja a költségtöbblet finanszírozását.


Kozó József képviselőtestületi tag az átalakítási munkákhoz viszonyítva magasnak tartja a 18 millió forintos végösszeget, és annak biztosítását nem javasolja az előterjesztésben megjelölt keret terhére.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben megjelölt fedezet biztosítását a fejlesztési tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


69/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mátyás kir. utcai óvoda magastetősítéséhez, annak befejezésére nem biztosít többletfedezetet.
 • Szórólapok - parlagfű irtására - nyomdai költsége


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke elmondja, hogy az egészségügyi és népjóléti bizottság megkapta a Népjóléti Minisztérium parlagfű irtására vonatkozó felhívását, és javasolja az előterjesztés elfogadását.

Javasolja továbbá a felhívás lakossághoz történő eljuttatását a városi médiákon keresztül.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnökének véleményével, kiegészítve azzal, hogy néhány országban már előírták a parlagfű gyökeres irtását, és javasolja, hogy az irtás ne csak szezonálisan történjen.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a helyi újságok szerkesztőinek megkeresését az ingyenes megjelentetés ügyében.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, és a nyomdai költségek biztosítását a polgármesteri hivatal költségvetési keretének terhére jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


70/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatára a parlagfű irtása tárgyában elkészített felhívás nyomdai előállításának fedezetét a polgármesteri hivatal város- és községgazdálkodási szakfeladatának terhére biztosítja.

Felhívja a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy az átcsoportosítást a költségvetésben vezesse keresztül, ezzel egyidőben a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a szükséges munkákat végeztesse el.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: azonnal
 • Fejlesztési kiadások


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


71/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi fejlesztési kiadásokra fedezetet biztosít a céltartalék terhére:
 • Gyógyszertár épület 710.570,-

 • Sterilizáló épület 1.722.044,-

 • Sterilizáló technológia 4.083.704,-

 • Orvosi gépműszer 646.315,-

 • Számítógépes hálózat (kórház) 687.880,-

 • Háziorvosi EKG készülék 318.750,-

 • Lakásértékesítés lebonyolítása 500.000,-

Határidő: 2000. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Egészségügyi és Népjóléti Bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Bárány Győző a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Anaesthesiológiai ellátás


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


72/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 37/2000. számú határozatát kiegészíti és a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet anaesthesiológiai tevékenységét illető ellátási kötelezettséget 2000. január 01. és 2000. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Hubay Zsolt vállalkozó szakorvosnak.

Megkeresi a Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2000. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvos által végzett anaesthesiológiai tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó anaesthesiológus szakorvosnak számolja el és fizesse ki.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 • Iskolafogászati ellátás


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


73/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a gyermek- és iskolafogászat ellátására megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

"Körmend város igazgatási területén élő - 3-18 éves életkorig, illetve a szervezett iskolai ellátásban részt vevő - gyermekek fogászati ellátása a gyermek- és iskolafogászati praxis keretében történik 2000. június 1-i hatállyal."

Határidő: 2000. június 01.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

Előadó: Mészáros Árpád a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


 • Kulturális és sport programok támogatása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva forrás hiányában nem javasolja az 1,2 millió forint jóváhagyását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az előterjesztésben megjelölt feladatra - kötött felhasználású - 1.200,-Ft/tanuló normatíva az intézmények költségvetésében rendelkezésre áll, melyről pontosan el kell számolniuk. Jelenleg még csak április van, és a várható, felmerülő feladatok miatt nem javasolja a határozati javaslatban megjelölt összeg biztosítását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy nem hétvégi sportfeladatokról finanszírozásáról van szó.


Kozó József képviselőtestületi tag egyet nem értését fejezi ki a bizottság előterjesztésével kapcsolatosan.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1. pontjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 1 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadja el. • Bekapcsolódás az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tevékenységébe


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. • Közoktatási intézmények eszközfejlesztési tevékenységének támogatása


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a közoktatási intézmények eszközfejlesztési támogatásáról már két alkalommal szóba került a képviselőtestület ülésén. Hivatkozva a 11/1994. számú Művelődési és Közoktatási Minisztérium vonatkozó rendelkezésére elmondja, hogy az eszközök nagy része az intézményeknél rendelkezésre áll, de egy része pótlásra szorul.

2003-ig szóló ütemezésről - kétcsatornás támogatásról, bér és bérjellegű járulékokról - van szó.

A kulturális, szabadidő és sport -, valamint az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság javasolja jóváhagyásra.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a jelenlegi helyzet az alapellátás minőségét nem veszélyeztetni. A bizottság későbbi ütemezést javasol.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője nem ért egyet az előterjesztésben intézményeként meghatározott keretösszegek nagyságával.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a felvetettekre reagálva elmondja, hogy az intézményenként benyújtott igények 1/3-át tartalmazza a megjelölt összeg.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja, hogy az intézményszerkezet átalakítására létrehozott ad-hoc bizottság állásfoglalását követően határozzon a képviselőtestület az eszközfejlesztési tevékenység támogatását illetően.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért Geosics László képviselőtestületi tag javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az intézményszerkezet átalakításának lefolytatását követően foglaljon állást a képviselőtestület az intézmények eszközfejlesztési tevékenységének támogatásáról.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


74/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatási intézmények eszközfejlesztési tevékenységének támogatásáról - az ad-hoc bizottság javaslatának megfelelően - az intézményszerkezet átalakítását követően foglal állást.

Határidő: 2000. szeptember 01.

Felelős: Honfi József polgármester
 • A Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium pedagógiai programjának módosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.

Egyed Gyula, képviselőtestületi tag a Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatója elmondja, hogy a program - a minisztérium törvényi anyagának előírásai szerint - 2000. szeptember 01-től lép életbe, a beiskolázási nehézségek kiküszöbölését megcélozva.

Javasolja annak jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a Rázsó I. Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium pedagógiai programjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


75/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium Pedagógiai Programjában az OKJ 336280 01 számú Mezőgazdasági gépész szakképzés óratervének módosítását jóváhagyja.

A szakvélemény elkészítésének díját, 40e Ft-ot a Pedagógiai Programok szakvéleményeztetésére rendelkezésre álló 250e Ft-os keretből biztosítja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • A fejlesztő foglalkozások anyagi fedezetének biztosítása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a fejlesztő foglalkozások anyagi fedezetének biztosítása normatív alapon nem megfelelő, ezért javasolja az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az idei évben mindennek visszaigénylésére nincs lehetőség. Véleménye szerint ezen összeget az intézményeknek kellene kigazdálkodniuk, nem javasolja ennek biztosítását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője egyetértve a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének véleményével elmondja, hogy az intézményeknél az osztályonkénti 2,7 millió forinttal betervezett keretösszeggel még megtakarítás is várható. Az idei évi költségvetésben biztosított a fedezet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kiegészítésül elmondja, hogy a Nevelési Tanácsadó készíti a szükséges szakvéleményeket.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy az előterjesztésben megemlített tanulók csak bizonyos területeken igényelnek pluszfoglalkoztatást.


Honfi József polgármester javasolja a fedezet biztosításának elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 7 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el. • Tájékoztató a Dienes L. utcai Óvoda 100. évfordulójának előkészületi munkáiról


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az óvoda 100. évfordulójának centenáriumi ünnepsége május 31-én lesz, melyen megemlékező beszédet mond Pokorni Zoltán kulturális miniszter.

Az óvoda vezetősége mintegy 50e Ft biztosítását kéri az ünnepség még színvonalasabb megrendezéséhez.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány kuratóriuma felajánlotta az alapítvány terhére történő fedezetbiztosítást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány kuratóriumának elnöke elmondja, hogy a kuratórium a közeljövőben fogja soros ülését megtartani, melyen állást foglal a Dienes L. utcai Óvoda centenáriumi ünnepségének támogatásáról.


Szabó Ferenc alpolgármester - tekintettel az intézményszerkezet átszervezésére javasolja, hogy az intézmény fennállásának 100. évfordulóját ünnepelje meg szűk keretek között.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy az intézmény dolgozói részesüljenek elismerésben.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság a következő ülésén tárgyalja meg az óvoda kérését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán bizottsági elnöke távollétében Nagy Gábor

képviselőtestületi tag, a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Május 1-je Körmenden


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga kéri, hogy - az elmúlt évben mivel a hétvégét követően történt a szemét elszállítása - a Városgondnokság idén a majálist követő napon takarítsa el a szemetet a Várkertből.

Javasolja, hogy a Művelődési és Ifjúsági Központ kapja meg a bevétel 50%-át.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a helypénz visszaforgatásával.


Honfi József polgármester javasolja a felmerülő túlóra költségeket a helypénzből fedezni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a bevételek már korábban megtervezésre kerültek, ha más intézmény részére történik pénzátadás, finanszírozásról van szó.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója elmondja, hogy a műsorokra betervezett összeg a költségvetés tárgyalása során nem került jóváhagyásra.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a tényleges helypénzből történjen a Városgondnokság túlóra költségeinek biztosítása, 50%-ban a MIK részesüljön a programok megrendezéséhez, a maradó összeg a hivatal költségvetésében marad.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

76/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a május 1-jei rendezvények "központi" helyszínének továbbra is a Várkertet jelöli ki.

A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság előterjesztésben szereplő javaslatival egyetért, és azok megvalósítása érdekében a megfelelő intézkedéseket megteszi.

A képviselőtestület jóváhagyja a Művelődési és Ifjúsági Központ részére a megrendező programok költségeinek fedezéséhez a helypénzből befolyt összeg 50%-át biztosítását.

Határidő: 2000. május 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Pályázat benyújtása a "Közművelődést Pártoló Önkormányzat 2000" címre


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


77/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a "Közművelődést Pártoló Önkormányzat - 2000" cím elnyerésére.

Határidő: pályázatnak megfelelően

Felelős: Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője
 • Hősök napja megünneplése


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga javasolja, amennyiben Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nem tudja a szónoki beszéd megtartását felvállalni, javasolja Kozó József képviselőtestületi tagot felkérni az ünnepség szónokának.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy a felkérésnek Eisenstadt-i elfoglaltsága miatt nem tud eleget tenni.


Kozó József képviselőtestületi tag köszöni a felkérést, de két évvel ezelőtt ő mondott ünnepi beszédet a Hősök napján, és egyéb elfoglaltsága miatt azt az idei évben nem tudja vállalni.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a Hősök Napja szónokának Németh Zsolt országgyűlési képviselő felkérését.


Honfi József polgármester javasolja felkérni Németh Zsolt országgyűlési képviselőt a Hősök Napja szónokának.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


78/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a város Hősök napja ünnepségét 2000. május 28-án 1500 órakor tartja a Kisfaludy Hősi Emlékműnél.

A képviselőtestület az ünnepség szónoknak Németh Zsolt országgyűlési képviselőt kéri fel.

Határidő: 2000. május 15.

Felelős: Honfi József polgármester • 2000. évi vízikarnevál előkészítése


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga - tekintettel, hogy az idei évben megyei napként szeretné a város az augusztus 19-ét megünnepelni - javasolja, hogy a város is készítsen csónakot, melyhez külön fedezet biztosítását javasolja.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Millenniumi Munkacsoport pályázaton nyert pénzével támogatja a vízikarnevál megrendezését, de ezen felül szükséges az önkormányzat támogatása is.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a jövő évi millenniumi napként megrendezésre kerülő vízikarnevál és csónakfelvonulás költségeit tárgyalta a bizottság.

Javasolja felmérni, hogy az idei ünnepség az 1 millió forintos keret terhére finanszírozható-e, azt javasolja ezen költségkereten belül megrendezni.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja a pluszkiadásokat a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány terhére biztosítani.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány kuratóriumának elnöke elmondja, hogy írásos megkeresés alapján állást foglal a kuratórium a támogatásról.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a városi csónak elkészítéséhez mintegy 80-100e Ft szükséges, pályázat benyújtását javasol a Körmend múltja, jelene, jövője alapítványhoz.


Honfi József polgármester egyetért Szabó Ferenc alpolgármester véleményével, és javasol 100e Ft jóváhagyását.

A fogadás megrendezésének költségeihez a polgármesteri keret terhére 10-20e Ft-ot felajánl.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


79/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évi - immár megyei jellegű - Vízikarnevál és tüzijáték megrendezéséhez a költségvetésben tervezetten felül 100e Ft-ot biztosít a polgármesteri hivatal város- és községgazdálkodási szakfeladatának tartalék terhére.

A képviselőtestület a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány felé külön pályázatot nyújt be a költségek fedezetének biztosítása érdekében.

Határidő: 2000. május 31.

Felelős: Honfi József polgármester • Javaslat a Faludi Ferenc Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga tesz kiegészítést.


Kozó József képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, hogyan végezhető fotózás megfelelő eszközök nélkül.


Mecsériné Doktor Rozáli a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatója - mint ahogy az 1999. november 25-i ülésen beszámolt - elmondja, hogy digitális fényképezőgéppel valóban nem rendelkezik a könyvtár. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához benyújtott pályázat nem járt sikerrel, mivel a muzeális értéket csak helyi szempontból képviseljük.

Az idei költségvetés nem ad lehetőséget a digitális gép beszerzésére, így az eredeti szöveg változatlanul hagyását, és a fényképezőgép beszerzésének jövő évi költségvetés terhére történő megtervezést javasolja.


Honfi József polgármester egyetért Mecsériné Doktor Rozáli a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatójának véleményével, és nem javasolja a gép idei évben történő beszerzését.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy csak a könyvtár dolgozója készítheti a képeket, javasolja a digitális fényképezőgép költségének betervezését a jövő évi költségvetés terhére.


Honfi József polgármester nem javasolja az alapító okirat módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


80/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár alapító okiratát nem módosítja.Szabó Ferenc alpolgármester és Horváth László képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 15 fővel folytatja a tanácskozást. • Faludi Ferenc Városi Könyvtár SZMSZ módosítása


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


81/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. • Javaslat a Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatására


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga javasol minimum 100e Ft-os támogatás jóváhagyását a sportcsarnok újjáépítéséhez.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a városi sportcsarnok is fejújításra, bővítésre szorul, forráshiány miatt nem javasolja a budapesti sportcsarnok támogatását.


Geosics László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a hasonló lakosságú városok milyen mértékben nyújtottak támogatást a sportcsarnok újjáépítéséhez.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos - végig kérdezve a megye hasonló lakosságú városainak önkormányzatát - elmondja, hogy azok nem nyújtottak támogatást a sportcsarnok újjáépítéséhez.


Honfi József polgármester nem javasol fedezetbiztosítását a sportcsarnok újjáépítéséhez.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga javasolja, hogy a májusi ülésen újra tárgyaljon a képviselőtestület a sportcsarnok támogatásáról.Szabó Ferenc alpolgármester az ülésre visszaérkezik, így 16 fővel folytatja a képviselőtestület a tanácskozást. • A Vas megyei Regionális Rádió Közalapítvány létrehozása


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga - tekintettel, hogy minden város képviselőtestülete részt kíván venni a Vas megyei Regionális Rádió Közalapítvány létrehozásában - javasolja annak támogatását.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy három város polgármesterével találkozott ma délelőtt, és tájékoztatásuk szerint képviselőtestületük 600e, 500e és 300e Ft-tal támogatja a rádió közalapítvány létrehozását.


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga elmondja, hogy Bük község önkormányzata is támogatja a Vas megyei Rádió közalapítvány létrehozását, ezért javasol 300e Ft-os támogatás jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva ismételten elutasítja a támogatás jóváhagyását, és elmondja, hogy a rádiónak kereskedelmi jelleggel kellene működnie, továbbá említést tesz a Regionális TV Sopronba költöztetéséről.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével, és a megyei rádió helyett javasolja a helyi TV és a két városi újság támogatását.


Honfi József polgármester javasol a Vas megyei Regionális Rádió Közalapítvány létrehozásához 300e Ft-ot biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 3 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


82/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vas megyei Regionális Rádió Közalapítvány létrehozását nem támogatja, nem kíván alapító tagja lenni.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester • Tájékoztató az Emléktábla Bizottság tevékenységéről


Nagy Gábor a kulturális, szabadidő és sport bizottság tajga az Emléktábla Bizottság tagjainak javasolja a képviselőtestület külön köszönetét írásban kifejezni.


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester köszöni a bizottság tagjainak munkáját és javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


83/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elismerését és köszönetét fejezi ki az Emléktábla Bizottságnak az 1848/49-es magyar szabadságharc körmendi honvédjeinek emléktábla felállításában végzett tevékenységéért.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
8.) I n t e r p e l l á c i ó k


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a horvátnádaljai városrész Dobogó felé vezető hídja helyreállítását kéri, továbbá a KOMPLEXITÁS Kft-vel kötendő adásvételi szerződés iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a napokban történik a híd helyreállítási munkáinak megkezdése.

A KOMPLEXITÁS Kft építési engedélyezési tervei a jövő héten elkészülnek, ennek birtokában a végleges adásvétel megtörténik.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az előző ülésen elhangzott interpellációkra megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót hiányolja, továbbá a városban tartandó lomtalanítás napja iránt érdeklődik. Javasolja azt több napon megtartani.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a tájékoztató technikai okok miatt nem került a képviselőtestület anyaga közé, és elmondja, hogy az előző ülésen interpellált kóbor eb kilövése rendőri segítséggel sem sikerült.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a Fazekas Mihály utcában található kivágott fa ágainak elszállítását szorgalmazza a balesetveszély elkerülése érdekében.


Kozó József képviselőtestületi tag a Dobó téri könyvtár környékének áldatlan állapotára és annak megszüntetésére hívja fel a figyelmet.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy valóban építési törmelék található a fent említett környéken, azonban az egy engedéllyel folyó építkezés, mely magánterületen történik.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke ismételten a járdán, útkereszteződésben szabálytalanul parkoló kamionokra hívja fel a figyelmet, és kéri a körzeti megbízottak részéről történő fokozottabb helyszínelést.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az április 21-én megrendezett baleset-megelőzési fórumon kérte a rendőrség segítségét a szabálytalanul parkoló kamionokkal szemben.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet - a 103 lakás belső udvarának, - a IV. Béla - Bástya és Németh M. utca környékének zajos és szemetes helyzetéről, mely véleménye szerint égető problémát jelent, és elmondja, hogy bizottsági ülésen felmerült megfelelő - kosárlabdapalánkkal ellátott - játszótér kialakításának kérdése.

Elmondja továbbá, hogy tudomása szerint a képviselőtestület határozatában foglaltakat nem tartja be az egyik intézmény vezetője, és az iránt érdeklődik, hogy a polgármesternek van-e erről tudomása.


Honfi József polgármester elmondja, hogy fenti problémáról és az intézményvezetővel folytatott beszélgetésről a zárt ülés keretében szeretné a testületet tájékoztatni.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21 óra 26 perckor bezárja.
K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester