· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. április 27.következő
letölthető melléklet:

237 kbyte

2000. április 13.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. április 13-i

rendkívüli üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Egyed Gyula, Geosics László, Kozó József, Mészáros Árpád, dr. Nagy

Zoltán, Nagy Gábor, Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc,

Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi tagok


Igazoltan távolmaradt: Horváth László képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, Horváth László képviselőtestületi tag kórházban tartózkodik, Geosics László képviselőtestületi tag a későbbiek folyamán érkezik.

Javasolja zárt ülés keretében az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázatának, valamint a folyó ügyek d.) pontjában szereplő ingatlanértékesítésre vonatkozó kérelem megtárgyalását.
N A P I R E N D:


 1. Beszámoló az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslat

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Millenniumi Munkacsoport javaslatainak megtárgyalása

 • Kastélykápolna tervezési költségeinek jóváhagyása

 • Millenniumi zászló átadása


 1. Javaslat a sport- és kulturális célú támogatások kifizetésének ütemezésére

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Intézmények utólagos ablakszigetelésének fedezetéhez saját erő biztosítása

 • Idősek Gondozóházának kialakítása

 • Szociális bérlakások terveztetési költsége

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjeHonfi József polgármester napirend előtt az előző ülésen felmerült önkormányzati földek után járó pénzek rendezésével kapcsolatosan nem javasol közvetítő alkalmazását.

Véleménye szerint az elszámolás megtörténtéig ne indítson polgári peres eljárást a képviselőtestület.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ÁPV Rt. képviselőjével telefonon egyeztetett, és szintén nem javasolja a peres eljárás megindítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke konkrét határidő meglétével egyetért a peres eljárás kezdeményezésének elhalasztásával.


Bebes István képviselőtestületi tag, országgyűlési képviselő tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy személyesen érdeklődött az ÁPV Rt-nél, és elmondja, hogy a gázközmű után járó, és az önkormányzatot megillető pénzek az idei év folyamán - kamatokkal növelve - kifizetésre kerülnek, továbbá elismerik a FERROSÜT Rt., a Gabonaipari Rt., stb. elszámolási kötelezettségét.

Kéri a képviselőtestület tagjainak bizalmát.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke ismételten kihangsúlyozza a határidő meghatározását, és javasolja, hogy legkésőbb november hónapban ismételten tárgyaljon erről a képviselőtestület.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a gázközmű vagyon kifizetésével kapcsolatosan megjegyzi, hogy az már mintegy két éve húzódó folyamat.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének javaslatával.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja, hogy Bebes István képviselőtestületi tag, országgyűlési képviselő adjon tájékoztatást.


Bebes István képviselőtestületi tag, országgyűlési képviselő Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy elsősorban a folyamatban lévő dolgokat rendezi az ÁPV Rt., majd ezt követően történik a gázközmű vagyonok kifizetése.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a türelmetlenséget és bizalmat nem szabad összekeverni, javasolja, hogy egyelőre ne indítson eljárást az önkormányzat.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az ÁPV. Rt. ajánlatának ismeretében foglaljon állást a képviselőtestület az önkormányzati földek rendezésével kapcsolatosan, melynek ismeretében a későbbiekben foglaljon állást.

Javasolja továbbá felhatalmazását, kérje az ÁPV Rt-t felülvizsgálatra a korábban lezárt ügyek vonatkozásában.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


49/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy az ÁPV Rt. ajánlatát megvárja a folyamatban lévő 5 ingatlan felülvizsgálatának ügyében, melynek ismeretében, a későbbiek folyamán foglal állást.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban lezárt ügyek vonatkozásában a bírósági jogegységi döntésnek megfelelően kérje fel az ÁPV Rt-t felülvizsgálatra.

Határidő: 2000. novemberi ülés

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Beszámoló az önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy a képviselőtestület első elkészített költségvetésének teljesítése jónak mondható. A bevételek túlteljesültek, nemcsak intézményi, de önkormányzati szinten is, mellyel kapcsolatosan felhívja a képviselőtestület figyelmét a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében szereplő összbevételek alakulására.

Az éves működési kiadás nagysága mintegy 10 millióval nagyobb, az elmúlt évben betervezett működési tartalékot az önkormányzat nem használta fel, nem tapasztalható vagyonfelélés, véleménye szerint a költségvetés teljesítése relatíve eredményesnek mondható.

Honfi József polgármester köszöni az intézményvezetők, gazdasági vezetők és egyben a pénzügyi iroda munkatársainak munkáját.


Horváth Ferenc könnyvizsgáló írásbeli jelentését kiegészítve elmondja, hogy immár második alkalommal tárgyalhatja a képviselőtestület a zárszámadást. Jelentése kiterjed az önkormányzat egész működési területére, mely alapos előzetes vizsgálatokon, átfogó ellenőrzéseken alapul.

Különböző javaslatok, észrevételek érkeztek a pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen, melynek alapján különböző egyeztetések, megbeszélések történtek az intézmények körében. Az intézményvezetők részéről kedvező hozzáállás, magatartás tapasztalható.

Kihangsúlyozza azonban, hogy a polgármesteri hivatalnál egy évvel ezelőtt lezajlott Állami Számvevőszéki vizsgálatra született intézkedési terv végrehajtása tekintetében további intézkedés megtétele szükséges, elsősorban a bevételek és pénzmaradványok alakulását illetően.

Összefoglalva elmondja, hogy a könyvvizsgáló hitelesítés megadásának nincs akadálya.

Az önkormányzat gazdálkodásában törvényes működés tapasztalható, javasolja a zárszámadás megvitatását és annak jóváhagyását, valamint a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvételét.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az önkormányzat több intézményénél lefolytatott vizsgálatok alapján a felmerülő problémák megoldásra, korrigálásra kerültek, és megállapítható, hogy jól kiegyensúlyozott tevékenységgel végezték feladatukat.

Az 1999. évi gazdálkodás közepesnek mondható, azonban a bizottság is felhívja a képviselőtestület figyelmét az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatra hozott intézkedési tervben foglaltakra, melynek megvalósítása beépül az intézmények működésébe, de még vannak javítani való területek.

Külön kihangsúlyozza, hogy a GAMESZ és intézményei közötti kapcsolat ad-hoc jellegű, nincs megfelelő információ-áramlás.

A terv-előkészítés, valamint a szabályozottság területére nagyobb hangsúlyt kell helyezni, ezeket illetően van mit javítani.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy javuló gazdálkodási tendencia tapasztalható, a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a működési hiány mértéke a polgármesteri hivatal pénzmaradványának terhére kerüljön elszámolásra. Fenti javaslat elfogadásával javasolja a könyvvizsgálói hitelesítés jóváhagyását, továbbá az 1999. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló és rendelet elfogadását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a Hódy Kft-től és a Hodossy és Társa Bt-től átvett, használaton kívüli eszközök leselejtezése, valamint a különböző közterület-foglalási díjtartozások, kintlévőségek behajtása miért nem történt meg.

Nem történt meg továbbá az előbbiekben említett intézkedési tervben megjelölt feladatok végrehajtása. A belső intézkedések visszacsatolást igényelnek, melynek megtételére nem lesz lehetőség az ismételt Állami Számvevőszéki vizsgálat előtt.


Bebes István képviselőtestületi tag a szennyvíziszap-kezelő beruházás és a céltámogatások igénybevételének meg nem történte iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a Településszolgáltató Vállalat APEH felé történő végelszámolása megtörtént, az átadásra került és használható eszközök a Városgondnokság használatában vannak.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kintlévőségek, tartozások behajtása érdekében a gazdasági és pénzügyi iroda a szükséges intézkedéseket - felszólításokat - megtette, a szennyvíziszap-kezelő műszakilag teljesen elkészült, az utolsó számla 1999. december 16-án került benyújtásra az ALTERRA Kft. részéről, pénzügyileg rendben van.


Horváth Ferenc könyvvizsgáló tesz kiegészítést a háziorvosi eszközök és a közterület-foglalási díjtartozások mértékével kapcsolatosan, továbbá egyetért az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának megkövetelésével.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője is tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szennyvíziszap-kezelő műszaki beruházás kivitelezése, valamint próbaüzemelése megtörtént.


Dr. Tóth Miklós jegyző a könyvvizsgálói jelentés 12. oldala 3. bekezdésében szereplőkre hívja fel a figyelmet, továbbá egyetért azzal, hogy az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálati jelentés végrehajtására tett intézkedéseket napirenden kell tartani.

A kintlévőségekkel kapcsolatosan elmondja, hogy az iparűzési adó behajtásában tapasztalható előrelépés, a közterület-használati díjak behajtását illetően a szerződésbontás lehetőségével kellene élni, felszólítások formájában történtek intézkedések.


Bebes István képviselőtestületi tag a szennyvíziszap-kezelő használatbavételi engedélyére kérdez rá.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a fejlesztési oldalról tekintve elismeri, hogy jelentős beruházást hajtott végre az önkormányzat, pl. kórházi sterilizáló, szennyvíziszap-kezelő, Mátyás király utcai óvoda magastetősítése, a Rázsó Imre Szakközépiskola beruházása, stb. Azonban kihangsúlyozza a régiókra jutó fejlesztési pénzek aránytalan elosztását, - példaként Szabolcs-Szatmár megye és Vas megye részére a Kormány által jutatott összegek nagyságát említi, - és felhívja Bebes István országgyűlési képviselő figyelmét ezek jövőbeni megváltoztatására történő javaslattétel, intézkedések megtételére.

Véleménye szerint, ha ez ügyben nem történik változás, a térségnek nem lesz lehetősége a felzárkózása, így ez a terület lesz hátrányos helyzetű, és az önkormányzat feléli saját vagyonát.


Honfi József polgármester egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleményével, azonban elmondja, mindez nem róható fel Bebes István országgyűlési képviselőnek.


Bebes István országgyűlési képviselő is egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleményével, és ígéretet tesz ezen helyzet megváltoztatásának megkísérlésére.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy minden intézmény maradványérdekeltségű, és egyetértve Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleményével a térségi fejlesztések felé orientálódás szem előtt tartását javasolja.

Minden intézmény megszerzett pénze érdemi dolog, és külön köszönetét fejezi ki a helyi szakképzésre nyújtott támogatásokért.


Honfi József polgármester összefoglalva az elhangzottakat, javasolja a képviselőtestületnek a kintlévőségek, a közterület-foglalási díjtartozások behajtásának, valamint a Hódy Kft., a Hodossy és Társa Bt. eszközei leselejtezésének, rendezésének, valamint az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálati jelentés végrehajtására tett intézkedésekről szóló beszámoló határidejeként 2000. június 30-át meghatározni, és a jegyzőt megbízni, hogy az augusztus hónapban tartandó ülésen tájékoztassa a képviselőtestületet a megtett intézkedésekről.

Javasolja továbbá, hogy a működési hiány a polgármesteri hivatal pénzmaradványa terhére kerüljön elszámolásra.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester fentiek figyelembevételével javasolja az 1999. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló, továbbá a rendelet-tervezet elfogadását, valamint a könyvvizsgáló jelentés jóváhagyását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


50/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy

 • a kintlévőségek, a közterület-foglalási díjtartozások behajtására,

 • a Hódy Kft., a Hodossy és Társa Bt. eszközei leselejtezésére, rendezésére, valamint

 • az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálati jelentés végrehajtására tett intézkedésekről szóló beszámoló határidejét 2000. június 30-ában határozza meg, és

a képviselőtestület a jegyzőt megbízza, hogy az augusztus hónapban tartandó ülésen adjon tájékoztatást a megtett intézkedésekről.

Határidő: 2000. augusztusi ülés

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője9/2000. (IV. 13.) számú rendelete:


Körmend város Önkormányzata 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)
 1. Intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslat

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester az intézményszerkezet átalakítására létrehozott ad-hoc bizottság többszöri egyeztetését összefoglalva elmondja, hogy a képviselőtestület határozatának megfelelően a 19 óvodai csoport működtetése érdekében javasolja, hogy a Dienes L. utcai Óvoda négy csoporttal, a Batthyányné Coreth Mária Óvoda 6, a Mátyás király utcai Óvoda 9 csoporttal - egy-egy csoport megszűntetésével - működjön 2000. szeptember 01-től.

Cél, a csoportok maximális létszámmal történő működése, és nem az intézmények bezárása, tönkretétele, ahogy az a Dienes L. utcai Óvoda által benyújtott második petícióban szerepel.

A képviselőtestület törekszik a működési problémák kiküszöbölésére és az intézmények megfelelő keretek között történő működtetésére.

Honfi József polgármester elmondja, hogy a létszámalakulás miatt meg kell találni a megfelelő és legjobb megoldást, hiszen a jelenlegi körülmények között, formájában nem tartható fenn az intézményszerkezet.

Javasolja, hogy a korábbi határozatban foglaltak betartása érdekében a képviselőtestület hagyja jóvá az előterjesztést.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag nem ért egyet a legkorszerűbb és legmodernebb Batthyányné Coreth Mária Óvoda hat csoporttal történő működtetésével.

Véleménye szerint a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyása csak időhúzást jelent.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy az előterjesztés nem tartalmazza, annak jóváhagyása milyen megtakarítást, hány ember elbocsátását jelenti.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az ad-hoc bizottság a kompromisszumot figyelembe véve tesz javaslatot.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint a képviselőtestület a határozati javaslat jóváhagyásával az óvodák tekintetében az idei évben csökkentést, jövőre pedig bővítést hajt végre.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva hiányolja az ad-hoc bizottság intézményszerkezet átalakítására vonatkozó, átfogó tervezetét, mely tartalmazná a megtakarításokat is, és amely a továbblépést eredményezné.

Az ad-hoc bizottság ún. "szemezgetés"-t végez, a pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatban foglaltak elfogadását nem támogatja.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint nem várható olyan mértékű megtakarítás, mint amilyent a képviselőtestület betervezett.

Nem javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag is kifogásolja a megtakarítások és személyi vonzatainak hiányosságát, valamint az intézményvezetőkkel történő egyeztetéseket.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy személyesen folytatott egyeztetetést a három óvoda vezetőjével, a bonyodalmak elkerülése érdekében, a létszámalakulást tekintve - áthidaló megoldásként - szükséges a határozati javaslat elfogadása.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a benyújtott petícióval kapcsolatosan emel kifogást.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével, továbbá elmondja, hogy a kötelező és nem kötelező feladatok ellátását tekintve kellett volna az ad-hoc bizottságnak kiindulnia.

Nem javasolja a határozati javaslat elfogadását, véleménye szerint összességében kellene az intézményszerkezet átalakítását kezelni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a közoktatási terv intézkedési és fejlesztési tervének július 31-i határidejére hívja fel a figyelmet, továbbá elismeri, hogy számokkal alátámasztva megkönnyítette volna az ad-hoc bizottság a képviselőtestület állásfoglalását.

Véleménye szerint várhatóan 2-3 éven belül a városban 18 óvodai csoport működtetése, két óvodában elhelyezve megoldható lesz.

Javasolja, hogy a Dienes L. utcai Óvoda négy csoporttal és kizárólag az odajáró gyermekek testvéreinek felvételével működjön 2000. szeptember 01-től. A jövőben megoldásra váró kérdés, hogy a megszűnő óvoda épületében mi kerüljön elhelyezésre.

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a humánpolitikai szempontok fontosságát hangsúlyozza.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy a költségvetés készítése során a képviselőtestület körében tapasztalt kétségbe esést nem válthatja fel a megnyugvás. A problémák nem kerültek megoldásra.

A képviselőtestületnek jó döntést kell hozni, mely nem lehet "önös" politikai döntés.

A benyújtott petíció több tévedést tartalmaz, melyben elsősorban az érzelmi indíttatás érzékelhető, azonban a döntést hozóknak nincs lehetősége a tévedésre.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kifogásolja az ad-hoc bizottság munkájával kapcsolatban felmerült ítéleteket, továbbá egyetértését fejezi ki Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleményével.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének véleménye - az elhangzottak alapján -, hogy az ad-hoc bizottság munkája nem értékelhető, azonban sajnálatos, hogy a képviselőtestület nem foglal állást.

Egyetért azzal, hogy nem hozható politikai döntés, csak meggondoltan és megalapozottan foglalhat állást a képviselőtestület.


Kozó József képviselőtestületi tag elismeri a képviselőtestület nehéz helyzetét, és a körzethatárokkal kapcsolatosan tesz fel kérdést.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a személyi kérdések természetesen szóba kerültek az ad-hoc bizottság keretében, és elmondja, hogy egy-egy csoport megszűntetésével 6 óvónő és három dajka munkahelye szűnik meg. Kiegészítésül megjegyzi, hogy szinte csak személyi kihatással, pénzügyi megtakarítással nem jár a határozati javaslat jóváhagyása.

Megjegyzi továbbá, hogy a petícióban említett kollégiumépítés és az óvodai csoportok megszűntetése között nincs összefüggés, azonban a gazdasági mutatók alapján tény, hogy a Várkastélyban nem működhet tovább a kollégium, de a város két kollégiumának fenntartása is kérdéses.


Bebes István képviselőtestületi tag ismételten kihangsúlyozza a komplex javaslattétel hiányát.

Jelenlegi formájában nem javasolja a határozati javaslat elfogadását, az abban foglaltak csak átmeneti megoldást szolgálhat.


Geosics László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így 17 fővel folytatja a képviselőtestület a tanácskozást.


Bartik Helga a Dienes L. utcai Óvoda szülőinek képviseletében elmondja, hogy az ad-hoc bizottság óvoda megszűntetésére vonatkozó javaslata nagy felháborodást váltott ki, és egyet nem értését fejezi ki, amiatt, hogy elsőként az óvodákat érintő intézkedéseket kell megtenni.


Bogáth Józsefné a Dienes L. utcai Óvoda vezetője érdeklődik, hogy az ad-hoc bizottság felmérte-e a vidékről beiratkozó óvodás gyermek számát, továbbá elmondja, hogy az iskoláskorúak száma is csökken.

Említést tesz az óvoda 100. évfordulójára történő előkészületi munkákról, és kéri a következő évben nyugodt körülmények között történő működés biztosítását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a racionális elveket követve a költségvetéssel, a vagyonfeléléssel kapcsolatosan tesz kiegészítést, továbbá elmondja, hogy a vidéki önkormányzatok által a közoktatási feladatellátásra vonatkozó megállapodások nagyrész nem került aláírásra.

Elismeri, hogy gazdasági szempontból is nehéz kérdésről kell a képviselőtestületnek állást foglalnia, de a működőképesség érdekében ezt meg kell tenni.

Az ad-hoc bizottság statisztikai adatokkal alátámasztott megfelelő adatokkal rendelkezik, miszerint 494 gyermekkel lehet számolni 19 csoportba osztva, mellyel 24 fős átlaglétszám várható. Elmondja továbbá, hogy ennél kettővel több csoport működtetése mintegy 4,5 millió forint kiadást jelen az önkormányzatnak.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke szerint elsősorban abban kell a képviselőtestületnek állást foglalnia, hogy szeptember 01.-től 2 vagy 3 óvodát kíván fenntartani.


Kozó József képviselőtestületi tag csak átmeneti megoldásként tartja elfogadhatónak a határozati javaslatban foglaltakat.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a határozati javaslatban foglaltak bekezdésenkénti jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni, hogy szeptember 01.-jétől a Dienes L. u. Óvoda négy csoporttal működjön, és az óvodavezető lehetőleg a már odajáró gyermekek testvéreit vehesse csak fel.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Batthyányné Coreth Mária 6, a Mátyás király utcai Óvoda pedig 9 csoporttal működjön a feladat ellátásához szükséges pedagógussal és a pedagógus munkát segítő alkalmazottal.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


51/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. szeptember 01.-jétől a Dienes L. utcai Óvodában 4, a Batthyányné Coreth Mária Óvodában 6, a Mátyás király utcai Óvodában 9 csoportot működtet a feladat ellátásához szükséges pedagógussal és a pedagógus munkát segítő alkalmazottal.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Folyó ügyek

 1. Millenniumi Munkacsoport javaslatainak megtárgyalása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Kastélykápolna tervezési költségeinek jóváhagyása


Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Országos Műemlékvédelmi Hivatal építési engedélye megérkezett, a szerződés aláírása folyamatban.

Javasolja a viszonylag alacsonynak tekinthető tervezési költség jóváhagyását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a - 200e Ft - tervezési költség teljes összegét a céltartalék terhére javasolja jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a Várkastély kápolna 200e Ft-os tervezési költségét a céltartalék terhére biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


52/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 225/1999. számú határozatát kiegészítve Németh István megyei főépítész kastélykápolna tervezési költségeinek fedezetéül további 50e Ft-ot, összesen 200e Ft-ot, valamint a geodéziai mérések fedezetére 313e Ft-ot, mindösszesen 513e Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: a tervezési szerződésnek megfelelően

Felelős: Honfi József polgármester • Millenniumi emlékzászló átadása


Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője kéri Bebes István országgyűlési képviselő segítségét dr. Orbán Viktor miniszterelnök felkéréséhez.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a csónakfelvonulásban résztvevők agitálására tesz javaslatot.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag, a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság külön előterjesztést készít a tűzijáték és csónakfelvonulás megrendezésével kapcsolatosan a soron következő ülésre.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy írásbeli meghívót küldött a megyei városainak polgármestereihez, képviseljék egy-egy csónak felvonultatásával városaikat a 2000. augusztus 19-i ünnepségen, mely főpróbája lehet a Millenniumi Napnak. Az ünnepség szónokának dr. Markó Pétert a Vas Megyei Közgyűlés elnökét kérte fel.

Honfi József polgármester javasolja a Millenniumi emlékzászló átadására dr. Orbán Viktor Miniszterelnök felkérését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


53/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri dr. Orbán Viktor Miniszterelnököt 2001. augusztus 19-én a Millenniumi emlékzászló átadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester

Szabó Ferenc alpolgármester, a Millenniumi Munkacsoport vezetője 1. Javaslat a sport- és kulturális célú támogatások kifizetésének ütemezésére

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


54/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy a sport és kulturális célú támogatások kifizetése a következők szerint történjen:

 1. A 100e Ft alatti támogatások egyösszegben - tekintettel a pályázatban szereplő feladatra

 2. A 100 - 500e Ft közti támogatásokat évente két alkalommal - április 30-ig és szeptember 30-ig a sport -, október 30-ig a kulturális és egyéb támogatások esetében,

 3. Az 500e Ft feletti támogatásokat negyedévente a negyedév második hónapjának 30-áig.

 4. Az előtámogatásokat az ütemezésnél figyelembe kell venni.

 5. A "Támogatási szerződés" aláírása nélkül támogatás nem teljesíthető.

Határidő: folyamatos

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Intézmények utólagos ablakszigetelésének fedezetéhez saját erő biztosítása


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a hitelszerződés aláírásra került, javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a saját erő biztosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


55/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. az utólagos ablakszigetelés fedezetéül a saját erő összegét 10% - 671.500,-Ft-ot - a céltartalékból biztosítja.

 2. a 10% saját erő és a 6.043.500,-Ft hitel együttes összegével a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatának dologi előirányzatát megnöveli a hitel egyidejű 6.043.500,-Ft előirányzat módosításával.

Határidő: 2000. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Idősek Gondozóházának kialakítása


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


56/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évi költségvetés céltartaléka terhére a Kossuth L. utcai Szociális Intézményben tervezett Idősek Gondozóháza kialakítására 2.722.121,-Ft-ot biztosít.

Ezzel egyidőben a Polgármesteri Hivatal "beruházások" kiadási rovatát

2.722.121,-Ft-tal csökkenti,

a Házkezelőség költségvetését beruházási céllal

2.722.121,-Ft-tal megnöveli.

Felhívja a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy az átcsoportosítást a költségvetésen vezesse keresztül.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: azonnal • Szociális bérlakások terveztetési költsége


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a szociális bérlakások kiviteleztetését csak a következő évben lenne célszerű elindítani.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az átlagban egy lakás hétmillió forintos kialakítási költségét magasnak tartja.

Véleménye szerint a képviselőtestület még nem foglalt állást a 12 db szociális bérlakás megépítésének kérdésében, továbbá elmondja, hogy az 1997-ben elkészített terveztetési pályázat alapján nem foglalhat állást a képviselőtestület.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye, hogy állami támogatás, hozzájárulás megléte mellett foglalkozzon a képviselőtestület a szociális bérlakások megépítésével.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 1 ? szobás szociális bérlakások megépítéséről van szó, az 1997. évben készült tervek alapján, mintegy 150e Ft/m2-rel számolva.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy szükség van a szociális bérlakásokra, de az egy lakás kialakítási költségét magasnak tartja.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a jelenlegi kialakítási költségek m2-re vetített nagyságáról, és felhívja a figyelmet a lépcsőház kialakításának költségeire is, továbbá megjegyzi, hogy 80-90e Ft/m2 áron nem lehet lakást építeni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a költségvetési rendeletben 12 db szociális bérlakás tervezetési és a Thököly u. 46. számú lakóépület felújítási költsége szerepel.


Honfi József polgármester javasol a 12 db szociális bérlakásra jóváhagyott összegen felül a kiviteli tervek költségének finanszírozásához további fedezet biztosítását. Ennek hiányában az idei évben csak az építési engedélyezési tervek elkészíttetése történhet meg.


A képviselőtestület a javaslatot 1 szavazattal, 2 ellenszavazat és 14 tartózkodás mellett nem fogadja el.Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 18 óra 37 perckor bezárja.


K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester