· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. április 13.következő
letölthető melléklet:

259 kbyte

2000. március 23.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. március 23-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Egyed

Gyula, Horváth László, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, Németh Imre,

Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Nagy Zoltán, Simon János,

Szabó Ferenc és Tóth Imre, Bán Miklós és Kozó József

képviselőtestületi tagok


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, - Bebes István és Geosics László a későbbiek folyamán érkezik, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag napirend előtti felszólalást kíván tenni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag napirend előtti felszólalásában felhívja a város polgárainak figyelmét a város területén, környékén jellemző kritikusan szemetes és elhanyagolt körülményekre, melyet véleménye szerint nem lehet nem észrevenni. A sok szemét, a megrongált padok és KRESZ táblák, a fellelhető kosz, az elhanyagolt Rába-part, stb. miatt a város elveszti vonzerejét, egyre kevesebb turista, vásárló és vendég.

Az Európai Uniós tagságra törekszünk, holott saját területünk, környezetünk is "szürke" és elhanyagolt. "Maradni" kell, hogy a meglévő helyzeten javítsunk, gátat vessünk, a szemét és kosz továbbterjedését megfékezzük. Talán még nem késő?!


Honfi József polgármester Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag napirend előtti felszólalását követően javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének - az anaesthesiológiai ellátás vállalkozás keretében történő ellátására vonatkozó - előterjesztésével, valamint az Olcsai Kiss Z. Általános Iskola és a Kórház-rendelőintézet pénzügyi előirányzat átcsoportosításával kiegészíteni.

Javasolja továbbá, tárgyalja meg a képviselőtestület a gépműszer beszerzést, valamint a Vas megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázat önerő biztosítását tartalmazó előterjesztést, a Magyar Televízió ajánlatát, a Kranenburg-i polgármester meghívását és az énekkar finn kiutazásával kapcsolatos kérelmét.Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester javasolja zárt ülés keretében megtárgyalni a belterületi földek után járó pénzek rendezésére vonatkozó előterjesztést, valamint a Csemege Julius Meinl részvények értékesítésével kapcsolatos javaslatot.

Továbbá javasolja, foglaljon állást a képviselőtestület a pénzügyi és gazdasági bizottság ingatlanértékesítésre vonatkozó javaslatát illetően, valamint tegyen kísérletet a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének megválasztására.


Bebes István képviselőtestületi tag nem ért egyet a belterületi földek után járó pénzek rendezésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalásával.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke hiányolja a munkatervben szereplő, ÁRT terület-felhasználási tervének megtárgyalását.

Kifogásolja továbbá, hogy a folyó ügyek a.) pontja 3-4-5. bekezdésében foglaltak nem az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai.

Elmondja továbbá, hogy zárt ülés keretében a képviselők bizottsági ülésről való távolléte és az ezzel összefüggő tiszteletdíj elvonása miatt szeretne észrevételt tenni.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet Bebes István képviselőtestületi tag - belterületi földek után járó pénzek rendezésére vonatkozó - véleményével.

Javasolja a zárt ülés napirendjét szavazás útján jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a napirendet az elhangzottakkal kiegészítve elfogadni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Kulturális és sport támogatások odaítélése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke 1. F o l y ó ü g y e k :

 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

 • Apostol Együttes tervezett körmendi fellépésének támogatása

 • Kulturális intézmények továbbképzési tervének jóváhagyása

 • Pályázat benyújtása "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2000" címre

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke


 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

 • Javaslat az SZMSZ módosítására

 • Általános iskolai beiratkozási időszak meghatározása

 • Kortárs segítők képzésének támogatása

Előadó: Mészáros Árpád a bizottság elnöke


 1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése

 • Németh Csaba

 • Molnár Imre

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok számítógép felújítása

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Anaesthesiológiai ellátás

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Pályázat a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácshoz

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Pályázat gépműszer beszerzésére

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Olcsai K. Z. Általános Iskola és Kórház-rendelőintézet pénzügyi előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Vegyeskar finnországi utazásának támogatása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Magyar Televízió filmforgatási ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kranenburg-i látogatás

Előadó: Honfi József polgármester


I n t e r p e l l á c i ó k


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előző ülést követően egy hetet töltöttek a városban és környékén a finn testvérváros képviselői, a 10 éves testvérvárosi kapcsolat megünneplése jól szervezetten és színvonalasan megtörtént. Heinävesi városból a visszahívás - konkrétan június 26-tól - megérkezett.

Honfi József polgármester elmondja, hogy március 3-án, a Sárváron megrendezett Polgári Védelmi napon vett részt, melyen kitüntetésben részesült Horváth Tibor helyi pv. parancsnok.

Március 7-én a kistérség polgármestereivel találkozott, 8-án egyeztetést folytatott a WORLD Proteins és a VASIVÍZ Rt. vezetőivel szennyvízkezelés problémáival kapcsolatosan, melyhez tájékoztatásul elmondja, hogy jövő év végéig be kell fejezni a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt normáknak megfelelő kivitelezési munkálatokat.

Március 9-én Budapesten, a Belügyminisztériumban az okmányiroda működésével kapcsolatos értekezleten vett részt, melyen elhangzotta, hogy a technikai problémákat leszámítva az okmányirodák jól működnek.

Március 10-én a megye gyűlésen, majd ennek keretében a onkoradiológia épületének átadásán vett részt.

Március 11-én az érintett kistérségi polgármesterekkel a szennyvíziszap-ürítő ügyében tárgyalt, március 14-én, Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjével az általános rendezési terv tárgyában tartott lakossági fórumot, melyen mintegy 20-30 lakos vett részt.

Március 16-én az intézményszerkezet átalakítására létrejött ad-hoc bizottság tartotta soros ülését.

Honfi József polgármester március 20-án, Szombathelyen, az Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban megtartott kistérségi konferencián, Szabó Ferenc alpolgármesterrel vett részt.

Tájékoztatásul elmondja, hogy megérkezett a Kranenburg-i polgármester június 6-ára, háromnapos látogatásra szóló meghívója, melyet az ülés folyamán ismertet, továbbá elmondja, hogy a műszaki-menedzser végzettségű álláshely meghirdetése megtörtént.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az intézményszerkezet átalakítására létrehozott ad-hoc bizottság munkájával kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy az intézményszerkezet átalakítására vonatkozó előterjesztést a bizottság el fogja készíteni, mely az április 13-i rendkívüli ülésen kerül előterjesztésre.


Honfi József polgármester javasolja az előző ülés óta tett intézkedéseiről, eseményekről szóló beszámolójának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért - 1999. évihez képest - fizetendő térítési díjak mértékéről.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását, a térítési díjak összegének előterjesztés szerinti megállapítását.


Horváth László képviselőtestületi tag a házi segítségnyújtás óradíjával kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja a szociális ellátásokról szóló rendelet-módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


6/2000. (IV. 01.) számú rendelet:


A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/1996. (III. 26.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Kulturális és sporttámogatások odaítélése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tesz kiegészítést a Modell és Makettépítő Klub, valamint a kézi- és kosárlabda csapat terembérleti díj összegének kifizetésére vonatkozóan, mellyel kapcsolatosan hivatkozik a BC-Marc Kosárlabda Klubbal megkötött együttműködési megállapodás 1. pontjára, valamint elmondja, hogy a kézilabda csapat az éves támogatás összegéből finanszírozta a terembérleti díj kifizetését.


Szabó Ferenc alpolgármester fentiekkel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a kézilabda csapat hasonló esetben történő terembérleti díj kiegyenlítésével szükséges a költségvetésről szóló rendelet módosítása.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság igyekezett minden kérelmet támogatni, azonban felhívja a figyelmet, hogy mintegy 25 millió forintos támogatás elosztásán dolgozott a bizottság, a képviselőtestület elé terjesztett elosztási irányelvek alapján.

Sajnálatos, hogy az elmúlt évihez képest kisebb összegű pénz állt a bizottság rendelkezésére.

A bizottság a kulturális és sportegyesületek munkájáról szóló beszámolót már december hónap közepén meghallgatta, december 20-án módosult a pályázati kiírás, ennek alapján január és február hónapban, több ízben foglalkozott az elosztással.

Bizottsági szinten vitát okozott az egyházak támogatása, valamint a HŐR tornacsarnok bérleti díjának kifizetése, továbbá elmondja, hogy a bizottság szem előtt tartotta az iskolák 1.200,-Ft/fő mértékű állami normatív támogatását.

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a nagyobb sportegyesületek és a Streetball támogatása miatt a többi egyesület támogatása "sérül", kisebb összeg kerül a csökkent képességű gyermek táboroztatására.

A sport és kultúra támogatása 70-30%-os arányban oszlik meg, a bizottság javasolja az előterjesztésben szerepelő támogatások jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a református egyházközösség bibliatáborával kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Suzuki Körmendi Dózsa MTE kézilabda csapat sportcsarnok használatáért javasolt 222e Ft jóváhagyása rendeletmódosítást igényel, hiszen járulékos kiadások is felmerülnek.

A pénzügyi és gazdasági bizottság körében is felvetődött Modell és Makettépítő Klub rádióirányító vásárlásának támogatása, valamint túlzottnak tartja az Amatőr Színjátszó Társaság és az Uniclub Kulturális Egyesület támogatását.

A bizottság véleménye szerint a P. Mobil, Beatrice és Hobo Blues Band koncert kereskedelmi célt szolgál, továbbá nem ismert, milyen részarányban szerepel azok megrendezésében a Művelődési és Ifjúság Központ.

Fentiek figyelembevételével elfogadásra javasolja a bizottság.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a három koncert megrendezésére 300e Ft-ot egyenlő arányban javasol a bizottság, az együttesek múltjára tekintettel.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a csökkent képességű gyermekek táboroztatására, valamint a Máltai Szeretetszolgálat részére nagyobb mértékű támogatást javasol a koncertek megrendezésének támogatása helyett.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az idei évben a támogatásokat tekintve a Máltai Szeretetszolgálat támogatása helyett a vöröskereszt karácsonyi segélyakcióját részesítette előnyben.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke fájó szívvel konstatálja, hogy a nevelési és oktatási intézmények nem részesülhetnek kellő mértékű támogatásban.

Az 1.200,-Ft/fő évi állami támogatással kapcsolatosan elmondja, hogy ez az összeg címzett támogatásként kerül az iskolákhoz, mely elsősorban hétközi edzésekre, fejlesztésekre fordítódik.

A támogatások nélkül a hétvégi sportrendezvények, a nyári táborok megrendezése szenved hiányt.

Kéri az előterjesztést ennek figyelembevételével jóváhagyni.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a városi TV és a Rábavidék aránytalan támogatásával kapcsolatosan tesz észrevételt, továbbá az iránt érdeklődik, hogy a TV támogatásából milyen arány fordítódik működésre és milyen a vagyonosodásra. Véleménye szerint szükség van a televíziós sportmagazin elkészítésére.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a Városi TV támogatása elsősorban a közhasznú társasággá alapítás - alaptőke - költségeit takarja, továbbá tájékoztatást ad egy műsor elkészítésének költségnagyságáról.

Tájékoztatást ad továbbá rangsorolva a kultúrát és sportot kiemelten képviselőkről, továbbá elmondja, hogy a Városi Televízió mintegy 60%-ban uralja a média életet, mellyel politikai tényező is lehet.

Véleménye szerint mindenképpen átgondolásra, felülvizsgálatra szorul a kulturális és sportegyesületek támogatására vonatkozó elosztási szisztéma.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a civil szervezetek értelmezésével kapcsolatosan ad tájékoztatást, és véleménye szerint a biblia tábor nem tartozik a civil szervezetek közé.

Egyetért továbbá azzal, hogy a Városi TV-nek szánt támogatás, a Rábavidékkel szemben aránytalanul magas, és a három koncertet üzleti alapon kellene megrendezni.

Elismeri, hogy nagy az igény az elosztható pénzzel szemben, azonban a Rábavidék és a civil szervezetek nagyobb mértékű támogatását javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a református bibliatábor egy ifjúsági tagozatként színvonalas programot készít.

Javasolja, foglaljon állást a képviselőtestület a három koncert megrendezése támogatásának jóváhagyásáról.


Kozó József képviselőtestületi tag elismeri a Városi TV és a Rábavidék című újság támogatása közötti aránytalanságot, továbbá elmondja, hogy nem tartja reálisnak az olyan támogatásokat, amelyek nagyrészt tiszteletdíjak kifizetésére fordítódik.

Szükséges az önálló munkát végző egyesületek támogatásának rangsorolása, továbbá fontos probléma a terembérleti díjak rendezése.

Kifogásolja, hogy a kosárlabda csapattal ellentétben a kézilabda csapat nem használhatja a sportcsarnokot, nem jut edzési lehetőséghez.

Egyetért továbbá a televíziós sportmagazin műsor megszerkesztésére, melyben a bizottsági elnök tájékoztatása szerint a pályázók is részt vehetnek.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a három koncert megrendezésének támogatására betervezett összeget a Máltai Szeretetszolgálat, a fogyatékos gyermekek és a mozgássérültek részére elosztani.


Pataki Péter képviselőtestületi tag fenti összegből javasolja a városi fúvószenekar részére tervezett támogatás összegét is megnövelni.

A városi kulturális életében aktívan részt vesznek, azt színesítik.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint az elmúlt évben a Streetball fesztivál kevésbé volt sikeres, ezért nem javasolja az előterjesztésben betervezett támogatás jóváhagyását, továbbá nem ért egyet a HIT gyülekezet részére tervezett 30e Ft-os támogatási összeggel.

Jónak tartja és javasolja a "Körbe Körmend" futóverseny támogatását növelni, továbbá egyetértve Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke által elmondottakkal, javasolja a Máltai Szeretetszolgálat támogatását szintén növelni.

Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint is átdolgozásra szorul a terembérleti díj rendszer, mely elfogadhatatlan. Javasolja, az egyesületek kapjanak egy keretösszeget, melyből havi bontásban finanszírozzák a terembérleti díjtartozásukat.

A tradicionális sportágakat tradicionálisan kell kezelni, 20 év múlva a kézilabdacsapat is szerepelhet olyan szinten, mint jelenleg a kosárlabdacsapat.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az Apostol koncert megrendezéséről szóló előterjesztésben sem került konkrét összeg meghatározásra, ennek költségeit egyéb forrásokból kell a képviselőtestületnek megteremtenie.


Geosics László képviselőtestületi tag egyetért Kozó József képviselő véleményével.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy jelenleg a kulturális és sport pályázatok elbírálásáról van szó, az Apostol koncert egy következő napirend tárgya.

Javasolja a három koncert támogatására szánt összeg négyfelé osztásával a fenti egyesületek támogatását.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő támogatások módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint akceptálni kellene a bizottság által javasoltakat.

Javasolja, hogy a három koncertből legalább egy megrendezését támogassa a képviselőtestület, a bizottság javaslatával arányosan 100e Ft-tal, 200e Ft pedig kerüljön felosztásra.


Honfi József polgármester javasolja a Rózsa Miklós által benyújtott pályázat 100e Ft-tal történő támogatását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működésére 100e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasol a Mozgássérültek részére 50e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasol a Városi Fúvószenekar részére az előterjesztésben szereplő 550e Ft helyett 600e Ft támogatást jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Streetball fesztivál megrendezését 230eFt-tal támogatni, a "Kapaszkodó Alapítvány" fogyatékos gyermekek táboroztatásának támogatását pedig 20e Ft-tal növelve jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a terembérleti díjak kifizetésével kapcsolatosan megjegyzik, hogy a kézilabdacsapat sportcsarnok használatával a Somogyi B. Általános Iskola költségvetésében többletkiadás keletkezik, mely nem került megtervezésre, így szükséges a rendelet módosítása.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja meggondolásra a kézilabdacsapat terembérlet használatának biztosítását, valamint a bérleti díj finanszírozásának kérdését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egyeztetéseket folytak a szakosztály elnökével, miszerint a bizottság addig nem javasolja a terembérleti díj támogatását és finanszírozását, míg nem születik megállapodás a szakosztály körül fennálló problémák megoldását illetően.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bírósági idézés megérkezett.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag - tekintettel arra, hogy a város erőn felül támogatta és támogatja a sportéletet - javasolja a kézilabdacsapat terembérleti díjának támogatását is, elkerülve a város labdarúgására jellemző helyzetet.


Honfi József polgármester javasol a Suzuki Körmend Dózsa MTE kézilabdacsapat bajnoki és kupamérkőzéseinek idejére 222e Ft biztosítását a sportcsarnok terembérleti díjaként jóváhagyni, és fenti összeget a Somogyi B. Általános Iskola költségvetésében pótfinanszírozásként biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


29/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a 2000. évi kulturális és sport pályázatokat a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság által a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.


 1. A képviselőtestület a Somogyi B. Általános Iskola költségvetésében pótfinanszírozásként terembérletre 222e Ft-ot biztosít a Suzuki Körmend Dózsa MTE kézilabda csapat bajnoki és kupamérkőzéseinek idejére

Határidő: folyamatos

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Baranyai Sándor sport főtanácsos

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Folyó ügyek

 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Apostol Együttes tervezett körmendi fellépésének támogatása


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos - a koncert szervezőjével folytatott egyeztetéseket tolmácsolva - tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy mintegy 40-50 fő elszállásolásáról kellene az önkormányzatnak gondoskodnia, továbbá az áramdíj és a színpad felállításának költségei terhelnék az önkormányzatot.

A koncert ingyenes, belépőjegy szedését nem tervezik, hiszen az a város főterén kerülne megrendezésre.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság nem támogatja a főtéren történő megrendezést, javasolja azt inkább a várudvarban.


Szabó Ferenc alpolgármester a szállásköltségek nagysága iránt érdeklődik.


Kozó József képviselőtestületi tag, a kollégium vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy mintegy 40e Ft-os kiadást jelentene a kísérőszemélyzet elszállásolása.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy a színpad felállítása kb. 50e Ft-ba kerül.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a Várudvarban történő megrendezéssel, javasolja, hogy az a főtéren történjen, és a koncert ideje alatt kirakodó sátras kereskedőktől közterület-foglalási díjat szedjen az önkormányzat.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ételárusítás kizárólagos joga az Apostol együttes főszponzorát illeti, csak játékszer, lufi, vattacukor árusításra adhat az önkormányzat engedélyt.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a főtéren javasolja a koncert megrendezését, bevételt előteremtve.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja, hogy a költségeket a kulturális, szabadidő és sportbizottság finanszírozza meg a tartalékából, mely a bevételből visszafizetésre kerül.


Honfi József polgármester elmondja, hogy mintegy 150e Ft lenne szükséges a kísérő személyzet elszállásolásának, a színpad felállításának és az áramdíj költségeinek fedezetére.

Javasolja ennek figyelembevételével az Apostol együttes koncertjének támogatását.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazattal, 6 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett nem fogadja el. • Kulturális intézmények továbbképzési tervének jóváhagyása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kéri a képviselőtestület elvi állásfoglalását a kulturális intézmények továbbképzési tervének jóváhagyásához.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


30/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár és a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ továbbképzési tervét a 2001. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra jóváhagyja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester • Pályázat benyújtása "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2000." címre


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat benyújtásának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


31/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2000." cím elnyerésére.

Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: Honfi József polgármester 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

Előadó: Mészáros Árpád a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Javaslat az SZMSZ módosítására


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva kéri, hogy az általános iskolai első osztályosok beíratási időszakának meghatározása bizottsági hatáskörbe kerüljön, így az a jövőben már február hónapban kiírásra kerülhet.


Honfi József polgármester javasolja az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottsági hatáskörébe utalni az általános iskolai első osztályosok beíratási időszakának meghatározását, és fentiek szerint az SZMSZ módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


7/2000. (V. 02.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1995. (II. 07.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) • Általános iskolai beiratkozási időszak meghatározása


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja az óvodai beiratkozások időszakát is április 26-27-28-ban meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja az óvodai és az általános iskola első osztályosainak beíratási időszakát április 26-27-28-ban meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


32/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő óvodákban és az általános iskolákban a 2000/2001. tanév első osztályosainak beíratási időszakát 2000. április 26-27-28-ában határozza meg.

Határidő: 2000. április 10.

Felelős: Intézményvezetők • Kortárs segítők képzésének támogatása


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő humán szerveződésnek van-e kötődése a civil szférához.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a szombathelyi kortárssegítő civil szervezethez kapcsolódik.A drog a városban is terjed, ezt kezelni kell.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az 50e Ft-os támogatás jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a támogatás biztosítását a költségvetési általános szakfeladatok terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


33/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a város középiskoláiban "kortárs segítők" három napos speciális képzésének megvalósítását 50e Ft-tal támogatja a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata terhére.

Határidő: 2000. április 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Előadó. Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Németh Csaba Körmend, Legény u. 22. szám alatti lakos kérelme


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a bizottság véleményét tolmácsolva - 4 szavazattal - nem javasolja az értékesítést.

Javasolja az ingatlant - több bérlő jelentkezése esetén - licit útján történő bérbeadással hasznosítani.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az értékesítést 100,-Ft/m2 áron javasolja.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlant az értékesítés helyett több bérlő jelentkezése esetén licit útján történő bérbeadással hasznosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


34/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend város külterületén elhelyezkedő, és a körmendi ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett 0246/19 hrsz-ú (gyep, rét 1918 m2, mocsár 4720 m2, gyep és rét 7373 m2) összesen 1 ha 4011 m2 területű ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Az ingatlant több bérlő jelentkezése esetén licit útján történő bérbeadással hasznosítja.

Határidő: 2000. április 30.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője • Molnár Imre Körmend, Fazekas M. u. 2/A. szám alatti lakos kérelme


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy fenti ingatlanon kettős tulajdonviszony áll fenn, kérelmező 100,-Ft/m2 árért vevője lett volna az ingatlannak.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság mb. elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - 3 szavazat, 1 tartózkodás mellett - 1000,-Ft/m2 árért javasolja az ingatlanértékesítést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.


Tóth Imre képviselőtestületi tag egyetért az értékesítéssel, 300,-Ft/m2 vételáron.


Geosics László és Horváth László képviselőtestületi tag 500,-Ft/m2 vételáron javasolja az értékesítést.


Kozó József képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a 8-as sz. főút melletti ingatlanok értékesítési ára iránt, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy mintegy 1.000,-Ft/m2 árat képeznek a főút melletti ingatlanok.


Honfi József polgármester javasolja a kérelem jóváhagyását 300,-Ft/m2 árért.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlanértékesítést 500,-Ft/m2 árért.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

35/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Molnár Imre Körmend, Fazekas Mihály utca 2/A. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő, a körmendi ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett 2076 hrsz-ú 762 m2 területű ingatlant 500,-Ft/m2 vételárért értékesíti.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester 1. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok számítógép felújítása

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy szakmailag indokolt a számítógépek felújítása, a gépek a programok miatt 2-3 évente korszerűsítésre szorulnak.


Horváth László képviselőtestületi tag a gépek túlterheltsége miatt szükséges azok felújítása, javasolja az előterjesztésben szereplő összeg biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását a céltartalék terhére, azonban elmondja, hogy ez ügyben már a dátumváltással kapcsolatos számítógépes problémák idején állást foglalhatott volna a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a 8 db számítógép felújítását és a szükséges fedezet céltartalék terhére történő biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 2 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


36/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásban működő 8 db számítógép felújítását engedélyezi, melyhez 480e Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Anaesthesiológiai ellátás

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


37/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet anaesthesiológiai tevékenységét illető ellátási kötelezettséget 2000. január 01. és 2000. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Adefemi Kaka, Dr. Aros Attila, dr. Leszkóczi Péter, dr. Veres Rita, dr. Laky Zsolt, dr. Kovács Tamás és dr. Szűcs Gábor vállalkozó szakorvosoknak.

 2. Megkeresi a Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2000. január 01-től a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvosok által végzett anaesthesiológiai tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó anaesthesiológus szakorvosoknak számolja el és fizesse ki.

Határidő: 2000. március 31. (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester 1. Pályázat benyújtása a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácshoz

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó a 8. számú főút - Rákóczi u. - déli oldalán létesítendő járda építésére vonatkozó pályázathoz szükséges a beruházási költség 30%-ának - saját erőként - biztosítása.

Javasol önerőként 2.703.822,-Ft-ot biztosítani.


Honfi József polgármester javasolja a pályázathoz az önerő - 2.703.822,-Ft - biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:38/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a 3/2000. (II. 17.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak alapján a Körmend 8. számú főút - Rákóczi u. - déli oldalán létesítendő járda építéséhez. A beruházás a költségvetés szerint 9.012.741,-Ft.

Az önkormányzat a beruházási költség 30%-át, azaz 2.703.822,-Ft-ot, mint saját erőt biztosítja, és egyben pályázatot nyújt be a beruházási költség 70%-ára 6.308.919,-Ft-ra.

Határidő: 2000. március 31.(pályázat benyújtására)

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Pályázat benyújtása gép-műszer beszerzésére

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy az altatógép és az inkubátorra szüksége van a kórháznak, javasolja a pályázat benyújtását.


Bebes István képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a céltámogatásra vonatkozóan, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy céltámogatásra csak az önkormányzat nyújthat be pályázatot, továbbá elmondja, hogy a kórház részére beszerzésre kerülő gépműszerhez mintegy 14 millió forint összeget tesz ki az önrész.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat benyújtását 2 db altatógép és 2 db műtéti monitor, valamint 2 db klinikai inkubátor beszerzésére, továbbá a saját erő biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


39/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy 2000. évben céltámogatási pályázatot nyújt be működő egészségügyi gépműszer beszerzésre az alábbiak szerint:

2 db altatógép

2 db műtéti monitor 21.884e Ft

2 db klinikai inkubátor 2.226e Ft

A pályázathoz szükséges saját erőt, 14.466e Ft-ot biztosítja a céltartalék szabad kerete terhére.

Határidő: 2000. április 01. (pályázat benyújtására)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Pénzügyi előirányzat módosítás

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Olcsai K. Z. Általános Iskola kérelme


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az átcsoportosítás jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előirányzat módosításának jóváhagyását.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint szükséges a vizesblokk felújításának elvégzése, nem javasolja az előirányzat módosítást jóváhagyását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a felújítás a rendelkezésre álló fedezetből nem végezhető el, az iskolának szüksége van a fénymásolóra.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a betervezett 600e Ft-ot a vizesblokk felújítására fordítani.

A fénymásoló beszerzését - a fejlesztési és intézkedési tervben szerepeltetve - a kis értékű eszközbeszerzés terhére javasolja.


Geosics László képviselőtestületi tag egyetért a fénymásoló beszerzésével.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője, mint az Olcsai Általános Iskola iskolaszékének elnöke elmondja, hogy szükséges a vizesblokk felújítása.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat b.) pontjának - az előirányzat-módosítás elutasításának - elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


40/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola pénzügyi előirányzat módosításához és a fénymásoló beszerzéséhez nem járul hozzá.
 • Mentálhigiénés Klub működéséhez fedezetbiztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja az előterjesztésben szereplő fedezetet a klub működéséhez a kórház részére finanszírozásként biztosítani.


Pataki Péter képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, mely Honfi József polgármester kielégítő választ ad.

Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


41/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetése dologi kiadása 1253e Ft-tal csökkenjen, a Batthyány-Strattmann László Kórház

 • személyi juttatás előirányzata 838e Ft-tal,

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 264e Ft-tal,

 • dologi kiadás előirányzata 151e Ft-tal

növekedjen.

A fenti összeget az intézmény-finanszírozásként kapja meg.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Vegyeskar finnországi utazásának támogatása

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a vegyeskar vezetője és karnagya azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a vegyeskar június hónapban történő finnországi viszontlátogatásához támogatást biztosítson.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság már foglalkozott a kéréssel, az énekkar meghívást kapott, mely 45 fő kiutazásával mintegy 1,8 millió forintos összeget jelent.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatásul elmondja, hogy kb. 20 fő utazna a vegyeskarból Finnországba.


Honfi József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a finn testvérváros látogatásának és a 10 éves testvérvárosi találkozó költségeit tartalmazó elszámolást a finn-magyar baráti kör az önkormányzatnak leadta, ennek megfinanszírozására benyújtott pályázat jelenleg Brüsszelben elbírálás alatt áll, melyből konkrét összeg október hónapban várható.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke és Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egy repülőjegy 70e Ft-ba kerül.

A bizottság véleményét tolmácsolva a kiutazás költségeihez 300e Ft biztosítását javasolja a működési tartalék terhére.


Honfi József polgármester javasol a vegyeskar finnországi látogatásához a működési tartalék terhére 300e Ft-os támogatás biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


42/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a finn testvérváros meghívására a vegyeskar júniusi kiutazásához a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatának terhére 300e Ft összegű támogatást biztosít.

Határidő: 2000. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet a mintegy 1 éve húzódó ingatlanproblémával kapcsolatosan.

A bizottság véleményét tolmácsolva szükségesnek tartja, és javasolja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet 1. számú mellékletében a Deák F. u. 4. szám alatti ikergarázsból kialakított "baromfi szaküzlet" ingatlant eladásra javasolt ingatlanként nyilvántartani, és azt 1,1 millió forintért értékesíteni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a bérlőnek a bérbe adóval szemben több mint 200e Ft összegű bérleti díj tartozása áll fenn, javasolja ezen összeg megfizettetését.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a Deák F. u. 4. szám alatti baromfi szaküzlet ingatlant értékesítésre kijelölni, és ezzel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletet módosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


8/2000. (IV. 03.) számú rendelet:


"Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről" szóló 13/1995. (V. 23.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Szabó Ferenc alpolgármester javasolja megbízni a Házkezelőséget a Körmend, Deák F. u.4. szám alatti "baromfi szaküzlet" ingatlan 1,1 millió forintért történő értékesítésével.

Javasolja továbbá a bérbeadóval szemben fennálló bérleti díj tartozásának behajtását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


43/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete javasolja a Házkezelőségnek, hogy Sipos Tibor Körmend, Hunyadi u. 51/B. szám alatti lakos részére értékesítse 1,1 millió forint vételárért a Körmend, Deák F. u. 4. szám alatt lévő, ikergarázsból kialakított 21 m2 nagyságú, - "baromfi szaküzlet" - ingatlant.

Javasolja továbbá a képviselőtestület a bérbeadóval szemben fennálló bérleti díj tartozás összegének - az adásvételi szerződés megkötését megelőzően történő - megtéríttetését.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Kalotai Péter a Házkezelőség vezetője


Honfi József polgármester az ülésre visszaérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


 1. Magyar Televízió ajánlata filmforgatásra

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Magyar Televízió háromperces - Körmend városát bemutató - film elkészítését ajánlotta fel, percenként mintegy 200,-Ft-os áron.

Javasolja a film elkészítését és a költségek felvállalását.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazattal, 15 tartózkodás mellett nem fogadja el.I n t e r p e l l á c i ó k

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Kossuth L. utcában a sportcsarnokkal szemben lévő épület állapota a környékbeliekre nézve életveszélyes, érdeklődik, hogy a felszólításon kívül mit tehet az önkormányzat.

Javasolja továbbá a Mátyás király utca egyirányúsítását, annak szűk megléte miatt, továbbá elmondja, hogy a parkoló kamionok miatt szükséges az intézkedés.


Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, hogy a nádaljai klubért felelősséget vállaló vezető kéri a képviselőtestület segítségét a hiányzó bútorzat biztosítására.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke és Honfi József polgármester a bútorzat pótlásával kapcsolatosan elmondja, hogy Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatóját kell megkeresni, és vele egyeztetni.


Horváth László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy az Alsóberki városrészen, Nefelejcs utca járdaépítése, aszfaltozási munkálatai mikor indul.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság helyszíni bejárást követően dönt a munkálatok megkezdésének sorrendjéről.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyetért a parkoló kamionok elleni fellépés szükségességével, továbbá a Rákóczi utca nyugati vége forgalmi rendjére kérdez rá.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag napirend előtti felszólalásában elhangzottakkal.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Bem J - Dienes L. utca sarkán előforduló kóbor ebekre hívja fel a figyelmet.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy rendőrségi együttműködéssel már történt intézkedés a kutyák befogására és lelövésére.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag egyetért az utak felújításának megkezdésével, hiszen a fagy sok helyen kárt okozott, a Láda gyár mögötti utca, a Bem J. és Mátyás király utca szinte járhatatlan.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy április 1-je előtt nincs aszfaltkeverés, továbbá hivatkozik a helyszíni bejárás megtartásának szükségességére.

Elmondja továbbá, hogy a sportcsarnokkal szembeni épület mintegy 80 tulajdonossal rendelkezik, így az önkormányzat csak a szemét eltakarítását és az tcai rész elkerítését tudja elvégezni.

Az Arany J. utca egyirányúsításával kapcsolatosan elmondja, hogy a KRESZ szabályait figyelembe véve nehéz dolog, ez komoly közlekedésszervezési gondot okoz.

A parkoló kamionok miatt a rendőrség megkeresése megtörtént.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik, hogy a Mátyás király utca az önkormányzat tulajdonában van-e.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy az önkormányzat tulajdona, továbbá ismerteti a Közútkezelő Kht. tulajdonában lévő útszakaszokat, és kiegészítésül elmondja, hogy az utak nagyrészt önkormányzati tulajdont képeznek.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az SZMSZ képviselőtestületi tagok hiányzására vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatát és átdolgozását, tekintettel arra, hogy egy hónapon belüli több bizottsági ülés esetén a tiszteletdíjak nem megfelelően kerültek elvonásra.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elvont tiszteletdíját közcélú alapítvány javára ajánlja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy Kozó József képviselőtestületi tag tiszteletdíjának elvonása sem indokolt, javasolja ennek visszamenőlegesen történő korrigálását.


Horváth László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy betegség miatti hosszabb távollét esetén hogyan történik a tiszteletdíjak elvonása.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy ilyen esetben méltányosságot lehet gyakorolni.


Honfi József polgármester javasolja az SZMSZ képviselőtestületi tagok ülésről való hiányzására vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatát, és amennyiben szükséges annak átdolgozását.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 18 óra 17 perckor bezárja.K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester