· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
előző2000. január 27.    2000. március 23.következő
letölthető melléklet:

364 kbyte

2000. február 17.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. február 17-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Egyed Gyula, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád, dr. Nagy

Zoltán, Nagy Gábor, Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc,

Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi tagok


Igazoltan távolmaradt: Geosics László képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselőtestületi tag közül 16 jelen van, - Bebes István képviselőtestületi tag a későbbiek folyamán megérkezik, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.


Javasol egyperces néma felállással megemlékezni Békefi Gábor volt képviselőről.


Az egyperces néma felállást követően, a napirend előtti felszólalás keretében Fejes Károly tűzoltó alezredes megköszöni a képviselőtestületnek - a testületi ülés előtt bemutatott - gépjármű-fecskendő beszerzéséhez nyújtott támogatást, melyhez hozzájárult több városi vállalkozó, szövetkezet, vállalat, továbbá a tűzoltók is.


Honfi József polgármester a napirend jóváhagyását illetően javasolja, hogy a 2000. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt foglaljon állást a képviselőtestület az ad-hoc - és az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság intézményszerkezet átalakítására vonatkozó javaslatairól.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a folyó ügyek j.) pontjának megtárgyalását zárt ülés keretében javasolja.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítések figyelembevételével a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Intézményszerkezet átalakítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. 2000-es évre szóló oktatási, nevelési intézményrendszer működését érintő bizottsági javaslatok

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Az önkormányzat 2000 évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a II. számú Napköziotthonos óvoda munkájáról

Előadó: Nagyné Vadász Mária óvodavezető


 1. A " Gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások szabályairól" szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


7. F o l y ó ügyek:

a./ Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


b./ A kulturális és sport pályázatok támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


c./ A "Kőrösi Csoma Sándor" Közművelődési Egyesület támogatási kérelem

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


d./ Kemping létesítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


e./ Időskorúak gondozóházának létrehozásával kapcsolatos feladatok

Előadó: Dr. Bárány Győző, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


f./ Fogadóiroda kialakításához hozzájárulás

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 • Jelentés az interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila, a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 • I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy február 2-án a Kincstári Vagyonigazgatóság képviselőivel tárgyalt kastélyhasznosítási ügyben, mely egy több fordulós tárgyalás.

Febr. 7-én megérkezett a Kranenburgi - három város polgármestereinek - meghívója, miszerint június 6-9. között várják a város képviselőit, melynek elsődleges célja EU-s felkészülési, együttműködési, valamint regionális tapasztalatcsere.

Február 9-én a MÜLLEX kft. képviselőivel a szennyvíziszap-komposztálás költségeit illetően tárgyalt, melynek eredményeként a kft. az eredeti ár felét ajánlotta, melyről a térségi önkormányzatok polgármestereinek értesítése megtörtént, és amelynek alapján a megállapodás megkötésre kerülhet.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy február 10-én az intézményszerkezet átalakítására létrehozott ad-hoc bizottság ülésezett, majd február 11-én a fejlesztési regionális tanács Körmenden tartotta kihelyezett ülését ülése, mellyel kapcsolatosan elmondható, hogy Katona Kálmán közlekedési miniszter úgy nyilatkozott, a Kormányprogram része kellene, hogy legyen a 8-as sz. főút korszerűsítése. Fejér, Veszprém és Vas megye képviselői közösen képviselik a korszerűsítés végrehajtását, melyhez várhatóan Zala megye is csatlakozik, hiszen mindez a megye északi részét is nagyban érinti.

Február 11-én, délután tájékoztatót tartott egy osztrák cég képviselője a kommunális beruházások kivitelezése tárgyában, melyhez EU-s pénzekkel 70-75%-os finanszírozással ajánlkoznak mélyépítési szennyvízcsatorna építés és hasonló beruházásokhoz.

Honfi József polgármester tájékoztatást ad továbbá arról, hogy 15-én területfejlesztési tanács ülésén vett részt, melyen Vas megye 2000. évi fejlesztési pénzeinek elvi elosztása volt a napirend, továbbá a pályázatok elkészítése, melynek benyújtása április hónapban aktuális. Kiegészítésképpen elmondja, hogy a többi megyéhez képest Vas megye az idei évben is kevesebb pénzt kapott.

Február 16-án az egyeztető fórum az intézményszerkezet átalakításáról, valamint a költségvetést érintő feltételrendszerrel kapcsolatosan tárgyalt.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy megérkezett az egészségügyi miniszter levele a kórház önálló működtetésének engedélyezéséről.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy különböző cégekkel a terület-előkészítés - Vasút északi oldala, és az elkerülő 8-as út között - egyeztetése, a gazdaság fejlesztése iránt megindult az érdeklődés


Honfi József polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Györki Gáborral, a PHARE irodavezetőjével megbeszélést folytatott. A körmendi apríték-fűtőmű projektje Brüsszelben az idei évben elbírálásra, és jóváhagyásra kerül.


Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a kórházi gyógyszertár működési engedélye az ÁNTSZ-től megérkezett.


Bebes István képviselőtestületi tag a 8-as számú főközlekedési út korszerűsítése tárgyában, szerdán megjelent Vas Népe cikk-kel kapcsolatosan emel kifogást, és elmondja, hogy az nem teljesen a valós tényeket tartalmazta.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Az intézményszerkezet átalakítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Vagyongazdálkodás, Vagyonkezelő Szervezet


Honfi József polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat része az elkezdett munkának, amit a képviselőtestület által létrehozott ad-hoc bizottság első ülésén körvonalazott. Az előterjesztés a legfontosabb dolgokat tartalmazza, mely a megoldás irányába mutathat.

Az ad-hoc bizottság nem pártsemleges, de cél, hogy azonos létszámmal a két párt részéről, közös megegyezéssel, gondolkodással készítse elő az önkormányzat nehéz döntési mechanizmusát.

Elmondja, hogy a javaslat a költségvetésre tekintettel került megfogalmazásra, melynek teljesítése elengedhetetlen, minden intézményt felölelve, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is. A konkrét állásfoglalások június végére várhatók, de ehhez az előkészítő döntéseket meg kell hozni, melyek további számításokat, szervezési munkát igényelnek.

A vagyongazdálkodás terén a bizottság javasolja, hogy a város fejlesztési, felújítási pénzeinek felhasználása érdekében, elengedhetetlen az egy fő felsőfokú végzettségű szakember alkalmazása, a vagyonkezelő szervezet megalakulásáig, aki a jövőben ennek keretében látná el feladatát.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy egyetért a pályázat kiírásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a városfejlesztési bizottság véleményét tolmácsolva szükségesnek tartja az egy fő alkalmazását, a státuszt a pénzügyi GAMESZ-hez is lehetne telepíteni.


Egyed Gyula menedzser tág fogalom. A város karbantartási kerete kicsi. Számára nem látható az igazi szerep, így a beruházások, fejlesztések menedzselésére alkalmazandó személy akár kerékkötője is lehet a dolgok alakulásának.


Bebes István képviselőtestületi tag a pénzügyi bizottságtól eltérő véleményt képviselve elmondja, hogy integrálni kell az alkalmazásra kerülő személyt, szervezetileg tartoznia kell valahova, de javasolja, hogy munkáltatója a polgármester legyen.

Véleménye szerint feladata nemcsak az iskolai karbantartások, hanem más felújítások, fejlesztések lesznek, de a konkrét feladatok meghatározására a pályázati feltételek között kerül sor.

A dilemmák eloszlatása, valamint a beruházásokra feleslegesen kiadott összegek megtakarítása érdekében fontos betölteni ezt a státuszt.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az alkalmazásra kerülő egy fő a városi beruházási feladatokat intézményi és városi szinten látná el, anyagi és műszaki felelősként, ezért szükséges a műszaki felsőfokú végzettség, nem kizárva a nagy gyakorlatot, nem kötődve intézményhez, osztályszerkezethez, függetlenként a polgármesteren keresztül az önkormányzat alkalmazottja lenne. Épület-felújítások esetén akár az intézménynek bizonyos felügyeleti, kontroll szerepét betöltve.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy a városfejlesztési bizottságot bízza meg a képviselőtestület a pályázati feltételek kidolgozásával, a polgármester pedig írja ki a pályázatot.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az iránt érdeklődik, hogy a pályázatban milyen funkció kerül megnevezésre: városi főmérnök, vagy független szakértő, valamint ki alá rendelve kerül alkalmazásra.


Honfi József polgármester javasolja munkáltatónak a polgármestert megnevezni.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja, hogy a vagyonkezeléssel megbízott személy a városfejlesztési bizottságnak három havonként számoljon be tevékenységéről.


Honfi József polgármester véleménye szerint tanácsokozási joggal részt vehet a városfejlesztési bizottság ülésein.

Javasolja független szakértőként, a hivatal állományába történő alkalmazását, akinek munkáltatója a polgármester. A pályázati feltételek kidolgozásával a városfejlesztési bizottságot bízza meg a képviselőtestület.


A javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


 • Közoktatás:


Honfi József polgármester írásos előterjesztéséből ismerteti az óvodákra vonatkozó elképzeléseket.

Elmondja, hogy jelen ülésen a Dienes L. óvoda szülői munkaközössége, óvodavezetője képviseli az óvoda érdekeit, azonban felhívja a figyelmet, hogy a gyermeklétszám drasztikus csökkenése elengedhetetlenné teszi, hogy az óvodáknál első lépésként kezdődjön meg az intézményszerkezet átalakítására vonatkozó folyamat.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos a közoktatási törvény 88.§. (6.) bekezdésére, mely a megszűntetések idejéről rendelkezik, valamint a 120. §. és a 102. §. (3.) bekezdésére hívja fel a figyelmet, mely a további szakvélemények kikéréséről rendelkezik.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy előkészítő folyamatról van szó.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - a rendelkezésre álló vélemények alapján - első felét támogatja a határozati javaslatnak, mely a 19 óvodai csoportra vonatkozik. Konkrétan - bizottsági szinten - nem született javaslat, gyakorlatilag a felépítési rendszer egy elképzelés, a bizottság szükségesnek tartja a nádaljai óvoda működési, ráfordítási költségeinek felülvizsgálatát.


Pataki Péter képviselőtestületi tag, kötelességének érzi az óvoda fenntartása érdekében történő véleménynyilvánítását. Szerinte a gyermeklétszámot tekintve a három óvoda fenntartható. A Dienes L. óvoda 100%-os kihasználtságú, jól működő, prosperáló intézményről van szó. Nincsenek üres csoportok, nem ért egyet a megszűntetéssel.

A konyhák megszűntetésével kapcsolatosan elmondja, hogy továbbra is fenn kell tartani a konyhát az ellátás érdekében.

Véleménye szerint meg kell hirdetni a beíratást, a környező települések nyilatkozat birtokában hozhassák gyermekeiket.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy az idei évben a létszám mutatók alapján történjenek csoportkorrekciók, átszervezés, integráció azonban ne történjen.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, - egyetértve Pataki Péter képviselő véleményével - hogy a környékbeli önkormányzatokkal fel kell venni a kapcsolatot.

Kiemelve az óvoda történelmi múltját, - mely kisdedóvóként működött és működik, fajra, nemre való tekintet nélkül történik a felvétel, és az óvónők tisztességes munkát végeznek.

Véleménye szerint a másik óvodákban ezt a gondoskodást nem kapják meg a gyermekek, hiszen itt - a másik két óvodához képest - az óvónők tettre készebbek. Javasol mindhárom óvodában egy-egy csoportot megszűntetni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint az ad-hoc bizottság javaslatainak mindössze fele vihető véghez.

Az előterjesztésben szereplő "telephely" nem hangzott el a képviselőtestület előző ülésén, az átalakítások során nem egy vagy két intézményt kell vizsgálni.

Véleménye szerint az érvek nem alátámasztottak, hiányolja a döntések meghozatalához szükséges számításokat. Szerinte politikai döntésekről van szó.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy amennyiben kevesebb gyermek születik, azt költségvetési szempontból figyelembe kell venni. Ez indokolható tény. Kérdéses a vidéki gyermekek felvétele, hiszen az elmúlt időben a szándéknyilatkozatok nem kerültek az önkormányzathoz.

Véleménye szerint meghatározható lehet a 19 csoport elindítása, több jelentkező esetén a 20. csoport elindíthatását illetően a testületnek kell állást foglalnia.

A 19 csoportot inkább elosztva, arányosítással javasolja működtetni, melyhez javasolja a polgármestert megbízni, hogy az óvodavezetőkkel közösen tárgyaljon, és hozzon ennek függvényében konkrét javaslatot a képviselőtestület elé.

Mindehhez feltétlenül gazdaságossági számítás szükséges.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja, hogy beiratkozás esetén a vidéki önkormányzatok hozzák a szándéknyilatkozat, de emellett ténylegesen is vállalják a költségeket.

Véleménye, hogy, ha folyamat jelleggel is, de el kell indítani a költségvetés kényszeréből adódóan az intézményszerkezet átalakítását, annak ellenére, hogy kellemetlen a képviselőtestület tagjai számára a népszerűtlen döntések meghozatala. Az ad-hoc bizottság további munkájában számításokat kell végezni a 19 óvodai csoportra vonatkozóan.


Gombásné Nardai Ibolya a Dienes Lajos u. Óvoda szülői munkaközösségének képviseletében bízik abban, hogy talán még sem kerül sor az óvoda bezárására. Elmondja, hogy a szülők elsősorban szakmai okokból íratták be gyermekeiket ebben az óvodába, és szeretnék, ha itt is fejezhetnék be óvodai éveiket.

Az ebben a korban lévő gyermekek sérülékenyek, rájuk nézve egyáltalán nem lenne jó hatással a változás.

Javasolja a képviselőtestületnek, vizsgálja felül, hogy a három óvodában együttesen milyen formában tudna a 19 csoport működni.

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy lelkiismeretükre hagyatkozva döntsenek a gyermekek további sorsáról.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva, az ad-hoc bizottság munkáját tekintve elmondja, hogy reális, elképzelhető variációról van szó.

Konkrét állásfoglalást nem hozott a bizottság, mivel a konkrét személyekkel való kérdések egymásra fognak épülni. A további dolgokról az elkövetkezendő időben dönt az ad-hoc bizottság, hiszen egy úgynevezett láncreakcióról van szó.

A külső átvilágítást elutasította a képviselőtestület, így az ad-hoc bizottságnak kell javaslatot tenni.


Németh Imre képviselőtestületi tag nem ért egyet az óvoda bezárásával.
Javasolja az óvodák működtetésének számítások alapján történő összevetését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a csoportok költségének függvényében történő állásfoglalást javasol.


Horváth László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy az alapító okirat szerint az óvoda megszűntethető-e.


Bogáth Józsefné az I. számú óvoda vezetője dokumentumokkal igazolja az óvoda történelmi jelentőségét, a létesítmény óvodai fontosságát.

Elmondja, hogy a 100. évfordulót külön kiemelve az intézet ápolja a hagyományokat, melynek érdekében 1990-ben alakult meg a Dienes L. alapítvány, melynek eredménye egymillió forint bevétel.

Az alapítvány működtetésével együtt járó munkát senki sem ismeri, mellyel kapcsolatosan külön kiemeli a lakosság segítségét, az elvégzett munkát.

Elmondja, hogy a városi kiállítás példát statuált a város pedagógusainak, hiszen kistérségi feladatokat is ellát az intézmény. Fenntartási költségeit tekintve az intézet működtetése a legminimálisabb kiadást jelenti a városnak, melyhez hozzájárultak az óvoda dolgozói.

Bogáth Józsefné óvodavezető számára fájó, hogy 25 évi munka után így kell búcsút vennie.

Köszöni Horváth László képviselőtestületi tag elismerő szavait.

A működést illetően elmondja továbbá, hogy egy csoporttal zenei előképzőt, valamint hétvégéken megőrzést vállalna az óvoda. Cél az óvodai előképző csoportot létesítése.

Felhívja a képviselőtestület figyelmét a szülők által beadott, az óvoda megszűntetése ellen benyújtott petícióra.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az illetékes bizottságok a petíciót megkapták.

Magánvéleményként elmondja, hogy - mint a jelenlévő legidősebb ember, aki a Dienes L. utcai Óvodába járt, - nem főcél az óvoda bezárása, de fenn kell tudni tartani a várost.

A 19 csoportot az óvodák között arányosan kell működtetni, de üres intézményeket vagy csoportonként három gyermeket az önkormányzat nem tud fenntartani.

Köszöni a vélemény-nyilvánításokat, és javasolja a 19 csoport működtetésének jóváhagyását.

Amennyiben vidéki gyermekek miatt szükséges, további egy csoport indítását kell a képviselőtestületnek fenntartani.

Javasolja továbbá felülvizsgálni a nádaljai tagóvoda működtetését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a bizottság a 21 csoport működtetése felé mozdítja el az elképzeléseket.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az előterjesztés 2.9 pontjára hívja fel a figyelmet, és javasolja, hogy a döntések előtt kapjanak az érintettek tájékoztatást.


Honfi József polgármester elmondja, hogy ez egy rosszul sikerül megfogalmazás, hiszen egyeztetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.

A 2.9 pont helyesen: "döntés előtt".


Honfi József polgármester javasolja 21 csoport indítását.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az óvodai csoportok száma szeptembertől 19 legyen. Javasolja továbbá felülvizsgálni a nádaljai óvoda működését.

Amennyiben szükséges - a gyermeklétszám kedvező alakulása - a vidéki gyermekek beíratása miatt, az önkormányzat ne zárkózzon el a 20. csoport elindítása elől.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.Honfi József polgármester javasolja, hogy vidéki gyermekek csak akkor nyerhessenek felvételt, ha az önkormányzatok megállapodást kötöttek a feladat ellátására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az első osztályok indítását illetően, amennyiben a környező önkormányzatok iskola megszűntetése miatt Körmendre íratják be gyermekeiket, - a közoktatási megállapodás ellenében, - akkor a Somogyi B. Általános Iskola még egy osztályt indíthasson, minimum 21 fővel.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a költségvetésben megfogalmazottak szerint támogatásra javasolja a plusz osztály indítását, azonban plusz pénz az indításra nem vehető igénybe.


Szabó Ferenc alpolgármester az Olcsai Iskola plusz osztályának elindítása plusz kiadást jelent az önkormányzatnak, ellentétben a Somogyi Iskolával.

Javasolja ennek függvényében, hogy a Somogyi Iskolában induljon 2 első osztály, amennyiben arra szükség van, úgy az Olcsai Általános Iskolában is két osztály induljon.


Németh Imre a szabad iskolaválasztás iránt érdeklődik. A képviselőtestület ne döntse el, hogy melyik iskolába hányan iratkozzanak.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a szabad férőhelyig szabadiskola választás van, de amennyiben a létszám betelt, az igazgató köteles a tanulót átirányítani.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag az Olcsai úgy adta be költségvetését, hogy két első osztályt indíthasson. A három iskolához a kötődések miatt, a fontos alapelvet a képviselőtestület kizárja, javasolja akár előfelvételit lefolytatva, az iskolák a tevékenységük, profiljuk alapján vegyék fel a gyermekeket.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleményével, fenntartva a piaci szemléletet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az oktatási bizottság az ad-hoc bizottságtól függetlenül hozta meg erre vonatkozó döntését.

Javasolja a képviselőtestület tagjainak Egyed Gyula és Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleményének mérlegelését.


Kozó József képviselőtestületi tag kiemelve a szabad iskolaválasztást meg kellene oldani, hogy ne alakuljon ki más variáció, pl. 6 osztály helyett hét osztály indításának kérdése. Mit tesz ebben az esetben az önkormányzat?

A képviselőtestület megállapíthatja az indítható osztályok számát, azonban az iskolaigazgató felelős a felvételt illetően.


Honfi József polgármester tesz fel kérdést az indítható osztályok számát illetően, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tesz kiegészítést az osztályok számára vonatkozóan. A három - Kölcsey, Olcsai és Somogyi B. Általános Iskolát tekintve, 31-22-28 osztály van; osztályonként 2,7 millió forintos támogatással. Az Olcsai Általános Iskolának jogos a fedezetkérése, egy kimenő osztálya lesz.

Honfi József polgármester kihangsúlyozza Szabó Ferenc alpolgármester által elhangzottak igazát és lényegét.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik, hogy a vidéki gyermekek hova fognak járni.


Patonay Imre a Somogyi B. Általános Iskola igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy nemcsak a Somogyi B. Általános Iskolába járnak vidéki tanulók.

Vidéki tanulók felvétele mintegy 153e Ft-ot jelent. A kisfaluk nem kérnek szándéknyilatkozatot, így a nagyobb községek, települések iskolái "elszívják" a vidéki gyermekeket.

Elmondja, hogy a tradíciók miatt iratkoznak nagyobb számban a Somogyi Iskolába.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag javasolja az 5 osztály elindítását, előfelvételi esetén láthatók az arányok, melynek alapján a testület eldöntheti, hogy melyik iskolában, hány osztály indítható.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint az előzetes felmérés elvégzése veszélyes, az érdeklődésből látható, hogy a Somogyi Iskolát tekintve már két osztályra való beiratkozni szándékozó tanuló várható.

A képviselőtestületnek kell állást foglalnia, hol, hány osztály indítható.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elismeri, hogy az Olcsai Iskolának a második osztály indítása pluszpénzébe kerül az önkormányzatnak.

Ismerteti a tanulók finanszírozási költségét.


Patonay Imre igazgató véleménye szerint a konfliktushelyzet elkerülése érdekében az oktatási bizottságnak az intézményvezetőket meg kellene hívnia, vélemény-nyilvánításra kellene felkérni az igazgatókat az ilyen és hasonló jellegű kérdéseket illetően.

Véleménye szerint az ad-hoc bizottságban résztvevők ellen is emelhető kifogás. Felhozható lobbi-, párt- és egyéb érdekek.

Nem ért egyet Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag előző ülésén elhangzott, az intézményszerkezet átalakítására - Dienes L. óvoda, Kisegítő Iskola, mozi működtetése - vonatkozó javaslataival.

Az etikátlan dolgok elkerülése érdekében a képviselőknek körültekintőbbnek kellene lenniük.

Patonay Imre a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója több mondat ellen emel kifogást: az előterjesztésben "új intézmény" szerepel, mi lesz, ha nem jön össze a Kölcsey Iskolában vagy az Olcsai Iskolában a megfelelő létszám.

Véleménye szerint nincs konkrét koncepció, a képviselőtestület kapkod, nem történtek egyeztetések, jogi sérelmek merülnek fel.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Somogyi B. Általános Iskolában 32 gyermek testvérének beiratkozása várható, a hat osztály 23 fővel működhetne, hiszen első osztályban 30 gyermekkel nem lehet megfelelő oktatást végezni, és ezzel a jövőre nézve "megszerezhetik" a városi iskolák a vidéki gyermekeket.

Patonay Imre a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója az iránt érdeklődik, hogy működnek a konyhák, hiszen három hónapja másról sem volt szó a képviselőtestület körében, csak a konyhák gazdaságtalan működéséről. Az utóbbi időben felvirágoztak a konyhák?


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a négy iskolai konyhai kereteihez nem kell az önkormányzatnak hozzájárulnia. A normatív támogatás mértéke 20e Ft/fő-re emelkedett, ellentétben az óvodai konyhákkal.


Kozó József képviselőtestületi tag újra elmondja, hogy a várható beiratkozókat tekintve a 130 főben a vidéki gyermekek is szerepelnek.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és Somogyi B. Általános Iskolában 2-2 első osztály, az Olcsai Általános Iskolában 1 osztályt indítson az önkormányzat.

Amennyiben szükséges és indokolt úgy az Olcsai K. Z. Általános Iskolában is két osztály induljon.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 8 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az Olcsai Iskolában 2, Somogyi Általános Iskolában pedig 1 első osztály induljon.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag javasolja, hogy előfelvételi birtokában döntsön a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja, hogy 5 első osztály indítson a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy semmiféle elkötelezettség nem fűzi egyik általános iskolához sem, de a folyamat továbbiakban történő lefolytatása iránt érdeklődik.

Nem akar magyarázatokat adni, de kihangsúlyozza, hogy a kényszerhelyzet 2-3 éven belül csődöt eredményez.

A képviselőtestület érzelmek alapján nem foglalhat állást.


Honfi József polgármester ismételten javasolja a Kölcsey úti Általános Iskolában 2, a Somogyi Béla Általános Iskolában szintén 2, az Olcsai K. Z. Általános Iskolában pedig 1 első osztály indításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenvélemény, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester a 2.3.1. pontot illetően jelen ülésen nem javasol konkrét állásfoglalást.


A 2.4. ponttal kapcsolatosan Honfi József polgármester javasolja, hogy az általános iskolákban is a közoktatási megállapodás ellenében történjen a vidéki gyermekek felvétele, ne pedig a közoktatási megállapodás megkötése szándékáról szóló nyilatkozat ellenében.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Kölcsey Gimnáziumban 2 első osztály indítására csak akkor kerüljön sor, ha a férőhelyeket legalább 55-60 tanuló elfogadja, az előterjesztésben szereplő 60 helyett. A 6 évfolyamos képzés továbbra is szünetel.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium szakközépiskolai tagozatán a két első osztály indítása a gimnáziumi férőhelyet meghatározottak szerint történjen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium szakmunkásképző tagozatán két első osztály indítására csak 28-30 jelentkezése esetén kerüljön sor.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium szakmunkások szakközépiskolája tagozatán szintén 28-30 jelentkező esetén induljon a két első osztály.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 2.9 pontot a fentiekben elhangzott, - döntés előtt vonja be az intézményvezetőket - kerüljön jóváhagyásra.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


18/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az intézményszerkezet átalakításának szervezésére létrehozott ad-hoc bizottság javaslatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. A vagyongazdálkodás feladatainak ellátására a képviselőtestület pályázatot hirdet - önkormányzati érdekből, a polgármester kinevezésével - egy fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember alkalmazására.

A pályázati feltételek kidolgozásával megbízza a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot.

2. 1. Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. szeptember 01-től a város óvodáiban 19 csoportot működtet, továbbá elrendeli a nádaljai tagóvoda működésének felülvizsgálatát.

Amennyiben szükséges - a gyermeklétszám kedvező alakulása folytán - a vidéki gyermekek beíratása miatt, az önkormányzat nem zárkózik el a 20. csoport elindítása elől.

2. 2. Körmendi óvodába vidéki gyermekek csak az érintett önkormányzatokkal történő közoktatási megállapodás ellenében nyerhetnek felvételt.

2. 3. A képviselőtestület 2000. szeptember 01-től az általános iskolákban 5 első osztály - a Kölcsey úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2 - maximum 52 tanulóval -, a Somogyi Béla Általános Iskolában 2 - maximum 52 tanulóval -, az Olcsai K. Z. Általános Iskolában 1 első osztály - indítását engedélyezi,

2.4. Vidéki tanulók az általános iskolákban is csak az érintett önkormányzatokkal történő közoktatási megállapodás ellenében folytathatják tanulmányaikat.

2.5. A Kölcsey Gimnáziumban a 2000/2001-es tanévben két első osztály indítására csak akkor kerülhet sor, ha az iskola által felkínált férőhelyeket legalább 55-60 tanuló elfogadja. A hat évfolyamos képzés a gimnáziumban továbbra is szünetel,

2.6. A 2000/2001-es tanévben a Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium szakközépiskolai tagozatán a két első osztály indítása legalább 55-60 tanulóval történhet

 1. 7. A Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium szakmunkásképző tagozatán két első osztály indítására csak 28-30 tanuló jelentkezése esetén kerülhet sor,

 1. 8.A Rázsó Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium szakmunkások szakközépiskolája tagozatán szintén 28-30 tanuló jelentkezése esetén indulhat a két első osztály,

2. 9. A képviselőtestület az óvodákat és iskolákat érintő átszervezési munkába állásfoglalásait megelőzően vonja be az intézményvezetőket és a tantestületeket.

Határidő: folyamatos

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A 2000-es évre szóló, az oktatási, nevelési intézményrendszer működését érintő Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés első pontjának elfogadását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy az 1.) pontban foglaltak jóváhagyása mintegy 2,5-3 millió forinttal növeli az önkormányzat meglévő hiányának mértékét.


Honfi József polgármester fentiek figyelembevételével javasolja az 1. pont jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 13 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a határozati javaslat 2.) pontjával kapcsolatosan kiegészítésként elmondja, hogy az intézmények kikerültek a támogatottak köréből ezért kéri ennek jóváhagyását


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, értsen egyet az intézmények pluszforrásainak biztosításával


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 3.) pontra vonatkozóan a fenntartó ne határozzon, osztályokra nem vonatkozik, csak a napközinél lehet csoportösszevonás.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos felhívja a figyelmet, hogy a 3.) pontban megfogalmazottak ajánlás lehet az intézményvezetőknek, ezt javaslat szintjén, hagyja jóvá a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a 3.) pontban előírtak javaslat szintjén történő jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a 4.) pont azért került megfogalmazásra, hogy létszám-racionalizálás esetén az intézményvezető ne legyen elkötelezve; egy hosszú távú szerződés megkötéséről van szó.


Honfi József polgármester javasolja, a 4.) pontban leírtak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az 5. pont jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 6. pontban foglalt, a nyári karbantartások, idejére közhasznú munkavállalók alkalmazásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 7. ponttal kapcsolatosan, hogy vizsgálja meg az intézményvezető, melyik a legolcsóbb megoldás, és azt finanszírozza, hiszen ez az intézményvezetők pozícióból fakadó kötelezettsége.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a pótlékoltak köre és a pótlékok %-os mértéke az előző évi szinten maradjon.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 9. pontban megfogalmazottak elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy intézményvezetők jutalmazását, jóváhagyva a munkáltató szakértői véleményének kikérése mellett.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az informatika oktatásához kapcsolt Internetes forgalmazás évközi működtetéséhez minden intézmény teremtse meg saját forrásbevételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester a 11.) pontban megfogalmazottakkal kapcsolatosan elmondja, hogy ez ellentmond a képviselőtestület már meghozott határozatának.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a bérmaradványok 50%-ának, a dologi maradvány 25%-os és a többletbevétel 80%-os intézményen belüli felhasználását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva csak a többletbevétel 30%-os intézményen belüli felhasználását javasolja, a bérmaradvány és a dologi maradvány felhasználását nem javasolja jóváhagyni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a 11. pont első bekezdésében megfogalmazottak teljes mértékű elutasítását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a 11.) pontban foglaltak elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazattal, 15 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság - a többletbevételek 30%-os intézményen belüli felhasználására vonatkozó - véleményének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 11.) pont második bekezdésében megfogalmazottakat fenti állásfoglalás miatt visszavonja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a pedagógus nap megünneplésére 100e Ft-ot javasol jóváhagyni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy ez városi ünnep.


Honfi József polgármester javasolja a pedagógus napra 100e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 8 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat arányában nem fogadja el.


Honfi József polgármester - az alpolgármesterrel megegyezve - a polgármesteri keret terhére 50e Ft-ot ajánlj fel.


Honfi József polgármester javasolja a 13. pontban foglaltak, a tehetséges fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatásával kapcsolatban megfogalmazottak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 14. pont elfogadását - tekintettel arra, hogy törvényi előírásról van szó - a gazdálkodási tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a 15.) pontban megfogalmazottak szintén kötelező feladat.


Honfi József polgármester a 16. pontban leírtakat szakértői közreműködés mellett javasolja jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester - tekintettel a napirendre - elmondja, hogy a 17.) pontot illetően zárt ülés keretében foglal állást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a szeptember 1-től érvényesülő javaslatok 1.), 2.) és 3.) pontját illetően az ad-hoc bizottság javaslatai között már állást foglalt a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a levelezős oktatás szervezését május hónapban megkezdeni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a 4.) pontban foglaltakat illetően az ad-hoc bizottság javaslatai között már állást foglalt a képviselőtestület.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az 5.) pont azért került a javaslatok, közé, hogy az abban foglaltak ezután is így történjenek.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az óvodai és napközis csoportok szervezése június elején, a szülő aláírásával igazolt kérés alapján történjen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja 6.) pont jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a 7.) pontban megfogalmazottak az intézményvezetők jogköre, azt törvény írja elő.

A bizottság véleménye, hogy lesz olyan felszabaduló munkakör, amely szakmailag megfelel vagy átképzéssel megoldható ezen feladat.


Honfi József polgármester javasolja 7.) pontban leírtak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


19/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000-es évre szóló, az oktatási, nevelési intézményrendszer működését érintő Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatait az alábbiak szerint hagyja jóvá, a képviselőtestület az érintett intézmények felé az alábbi javaslattal él:

 • A napközis, kollégiumi csoportlétszám félévi felmérése után a törvényben maximált létszámok függvényében a szerződéses, megbízásos vagy nyugdíjas foglalkoztatás megszűntetésével csoportösszevonások történjenek meg.

 • Az alap és a helyettesítő feladatokat ellátó alkalmazottak kinevezése július 31-ig történjen meg.

 • Az intézmények a pedagógiai programjaikból fakadó feladataikat a meglévő létszámmal, esetenkénti átképzéssel oldják meg. (közalkalmazotti létszámstop)

 • A nyári nagykarbantartási feladatok ellátásához, időszaki megbízással - a Munkaügyi Központ, pályázatok révén nyújtott támogatással - közhasznú munkavállalót alkalmazzanak az intézmények.

 • A kiküldetésnél a legolcsóbban elszámolható közlekedési eszköz költségeit kell téríteni.

 • A pótlékoltak köre és a pótlékok %-os mértéke az előző évi szinten marad.

 • Nem lehet jutalmat fizetni ott, ahol a jutalom fedezete (bérmaradvány) elfogy, illetve, ahol év közben dologi támogatást kértek, kivétel az előre nem látható kiadások finanszírozása. A dologi maradvány továbbra sem fedezheti az alapköltségvetést meghaladó bérjellegű kifizetéseket.

 Az intézményvezetők évközi, év végi jutalmazásának keretösszegeit az intézmény összköltségvetéséhez, feladatihoz, a foglalkoztatottak létszámához viszonyítva a munkáltató (polgármester) határozza meg.

 • Az informatika oktatásához kapcsolt Internetes forgalmazás évközi működtetéséhez minden intézmény teremtse meg saját forrástöbbletét.

 Egyes intézményi feladatok elvégzésébe, továbbá fejlesztésekbe, hatékonyabban, nagyobb arányban kell alkalmazni az intézményekhez kapcsolódó alapítványok és bizonyos adóbevételek, továbbá a szakképzési alap hozzájárulásának pénzeszközeit.

 • A levelezős oktatás szervezése csak - a közoktatási koncepciót felülvizsgáló - tárgyalások után, májusban, az óvodai és napközis csoportok - felügyeleti időszakot is érintő - szervezése június elején, a szülő aláírásával igazolt kérés alapján történhet.

A képviselőtestület jóváhagyja

 • az indokolt módon jelentkező többletbevételek 30%-os intézményen belüli felhasználását.

 • A tehetséges fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására a kormányzat által kiegészített összeg (időarányos) felhasználására 2000. szeptember 1-től lehetőséget biztosít.

 • Az alapfokú művészetoktatási intézmény 2000. I. félévben elkészülő pedagógiai programját szakértői véleményeztetés után hagyja jóvá, a szakértői díj mintegy 250e Ft-os költségét a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

 • Javasolja és támogatja az intézmények költségvetési rovataiban szereplő források évközi, időarányos felhasználására irányuló eseti ellenőrzéseket.

 • A költségvetésben biztosított keretösszegeket meghaladó, nem várt, nagy mértékű karbantartási kiadások esetén csak szakértői felülvizsgálat és a költségek pontos kimutatását követően részesülhetnek az intézmények pótfinanszírozásban.

 • A Kt. 52. §. 9/c. pontja alapján a heti kötelező foglalkozások 5%-ban meghatározott - a tehetséggondozásra, ill. a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására - szolgáló órakeretből az önkormányzat által adott további 3%-os óraszámkeret visszavonásra kerül.

 Az 52. §. (6.) bekezdésében jelölt időkereteken túl az ún. nem kötelező óraszámokhoz, az intézmények alapító okirataiban és pedagógiai programjaiban rögzített emelt óraszámú speciális képzésre az önkormányzat által évfolyamonként egy osztályra számított és adott plusz óraszámok az alábbiak szerint alakulnak:

Jelenleg 2000. szeptember 01-től

idegen nyelv 10 % 5 %

egyéb (matematika, testnevelés) 7 % 3 %

Határidő: folyamatos

Felelős: Honfi József polgármester, felkérésre az intézményvezetők
 1. Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy a költségvetési elemek alapszámítások alapján készültek, cél, az előzetes becslések által felmért hiány - 102 millió forint - fenntartása.

Külön kiemeli, hogy a kórház működése nem nullszaldós, továbbá felhívja a figyelmet a 6. számú mellékletben foglalt felújításokra fordítható fedezet, pénzeszközök nagyságára.

Az önhibáján kívüli hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázatának benyújtását a képviselőtestület már jóváhagyta, felhalmozásra 120 milliós keretet javasol jóváhagyni.

Külön felhívja a figyelmet a rendelet 10. számú mellékletében foglaltakra tekintettel a jövőbeni működésre. Szükséges a működési és fejlesztési kiadások megszorítása.

Javasolja a rendelet jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a működőképesség csak akkor tartható fenn, ha az önkormányzat által fenntartott intézmények is átérzik a nehézségeket. Javasolja a 15 millió forintos hiányt a költségvetésben csökkentő tételként beállítani.

A bizottság véleménye szerint a pénzmaradvány összege alátervezett, ennek nagyságát a bizottság 25 millió forintban javasolja megállapítani, a működési bevételek aránya szintén alultervezett, ennek összegét 10 millió forintra javasolja megemelni. A dologi kiadások nagyságát 30 millió forinttal javasolja növelni,


Honfi József polgármester a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva javasolja 15 millió forinttal a tartalék összegét a hiány csökkentésére fordítani. A működési tartalék nagyságát vonja vissza a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a tervezett pénzmaradvány összegét 25 millió forinttal megemelni, ezen összeg az intézményeknél terveződjön meg.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a működési bevételeket 10 millió forinttal megemelni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a dologi kiadások összegét 30 millió forinttal növelni.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester - szintén a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva - javasolja, hogy a kórház nullszaldós működését előírni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a kórház önállósodásával kapcsolatos beszámolót a májusban tartandó ülésen megtárgyalni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy 5 millió forint feletti fejlesztések elbírálásáról a közbeszerzési bizottság döntsön.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a közbeszerzési bizottság jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság megjelölését.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 8 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Honfi József polgármester kompromisszumos megoldásként javasolja, hogy ilyen jellegű döntésekben a közbeszerzési bizottság egészüljön ki a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagjaival.

Az erről szóló javaslatot későbbi ülésen szerepeljen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István képviselőtestületi tag a túlórákra vonatkozó javaslatát visszavonja.


Szabó Ferenc alpolgármester a kollégium átköltöztetésével kapcsolatosan egy határidő meghatározását javasolja: 2000. vagy 2001. szeptember 1-jét.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a január 1-jét meghatározni, amennyiben 2000-ben nem valósítható meg.


Honfi József polgármester javasolja 2001. január 1-jét meghatározni a kollégium elhelyezését illetően.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a kollégium kiköltöztetésével kapcsolatosan elmondja, hogy ez a múzeumot is érinti, kéri, hogy a polgármester a megyei múzeumigazgatót is tájékoztassa, és a szükséges tárgyalásokat folytassa le.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy fenti módosításokkal változik az intézmények költségvetés-tervezete.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosításokkal a költségvetési rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot, valamint rendeletet alkotja:


20/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2000. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • A tartalék összegét 15 millió forinttal a hiány csökkentésére fordítja, a működési tartalék nagyságát visszavonja a képviselőtestület.

 • A tervezett pénzmaradvány összegét 25 millió forinttal megemeli, ezen összeg az intézményeknél kell, hogy megterveződjön.

 • A működési bevételeket 10 millió forinttal,

 • A dologi kiadások összegét 30 millió forinttal megemeli,

 • A képviselőtestület a kórház nullszaldós működését írja elő.

 • 2001. január 1-jétől a Várkastély-együttesben lévő kollégiumot máshol kívánja elhelyezni

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője3/2000. (II. 17.) számú rendelet


Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Beszámoló a II. számú Napköziotthonos Óvoda munkájáról

Előadó: Nagyné Vadász Mária óvodavezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Nagyné Vadász Mária óvodavezető írásos beszámolóját megerősítve elmondja, hogy jelenleg - a nádaljai vegyes csoportot figyelembe véve - 10 csoporttal működik az óvoda. A beíratott gyermek száma 223 fő, a dolgozói létszám 42 fő, melyből az óvónők száma 21.

Az óvodában tornaterem kerül kialakításra, nem kis szülői segítséggel, a nádaljai óvoda udvarát pedig a Közútkezelő KHT. segítségével sikerült rendbe tenni. Az intézet igyekszik az önkormányzattól kapott pénzösszeget pályázatok elnyerésével kiegészíteni.

Nagyné Vadász Mária óvodavezető megköszöni az önkormányzatnak a magas tető kialakításának lehetőségét és támogatását.

Tájékoztatásul elmondja, hogy az óvodában két munkaközösség - a Hagyományőrző és a Színjátszó - működik.

Kifogásolja Horváth László képviselőtestületi tag által tett - az etnikummal történő törődés, foglalkoztatással kapcsolatos - megjegyzést. Elmondja, hogy intézetükre egyáltalán nem jellemző fajra való megkülönböztetés.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint az óvoda szakmai munkája gyenge, a gyermekek iskolai életre való felkészítése nem megfelelő, nagy az óvodából az eltérő tantervű iskolába kerülők aránya.


Kozó József képviselőtestületi tag Horváth László képviselőtestületi tag hozzászólását megcáfolva a beszámoló 9. oldalán található kimutatásra hívja fel a figyelmet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és elismerve az áldozatos munkát, javasolja a beszámoló elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslatban megfogalmazottak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


21/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a II. számú Napköziotthonos Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és az intézmény dolgozóinak köszönetét fejezi ki áldozatos munkájukért.
 1. A "gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások szabályairól" szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-módosítást jóváhagyását az előterjesztésnek megfelelően.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


4/2000. (II. 17.) számú rendelet:


A "gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások szabályairól" szóló rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 1. Folyó ügyek

 1. Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - háromszor történő tárgyalás eredményeképpen - nem javasolja a támogatás biztosítását.

Véleménye szerint az alapítvány lehetőségeit jobban ki kellene a rendőrségnek használnia.


Horváth László képviselőtestületi tag javasol a későbbiek folyamán - április hónapban - visszatérni a kérelem megtárgyalására.


Honfi József polgármester javasolja a kérelem elnapolását, és annak megtárgyalását egy későbbi időpontban.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.
 1. Kulturális és sport pályázatok támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság által elkészített tájékoztatót ajánlja a képviselőtestület figyelmébe, és elmondja, hogy a támogatások konkrét elosztását a március hónapban tartandó ülésre terjeszti a bizottság a képviselőtestület elé.
 1. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületet 10e Ft-os támogatásban részesíteni.


Honfi József polgármester javasolja a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület 10e Ft-os támogatásának jóváhagyását a kulturális, szabadidő és sport bizottság támogatási keretének terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


22/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület 10e Ft-os támogatását a kulturális, szabadidő és sport bizottság támogatási keretének terhére jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
 1. Kemping létesítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kemping létesítésére a testület külön összeget nem hagyott jóvá, erre a kulturális, szabadidő és sport -, valamint a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság együttes ülésén kerül sor.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a megyei közgyűlés idegenforgalmi bizottsága már tárgyalta a Pinka - Rába torkolatánál lévő rőzse-gátnál kialakítandó kemping terveit, melyről már egy tanulmányterv is készült. A táborhelyek megtervezése, a kempinghelyek kialakítása szakmai tanácsadással fog megtörténni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság véleményét tolmácsolva a csónakkikötő létesítésével egyetért, de a kemping kialakítását meg kell fontolnia a képviselőtestületnek, melynek előkészítésére a két bizottság együttes ülése alkalmat adhat.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a március 23-án tartandó ülésen, "a turizmus elősegítése Körmenden" című napirendi pont megtárgyalásával egyidejűleg foglaljon állást kemping létesítése ügyében a képviselőtestület, a kulturális, szabadidő és sport -, valamint a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság együttes javaslata alapján.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


23/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rába-parton, a régi városi strand területén 40 fős kemping és hozzá tartozóan csónakkiemelő létesítését határozza el.

Megbízza a kulturális, szabadidő és sport -, valamint a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottságot a tervek elkészíttetésével, a szükséges szakhatósági hozzájárulások beszerzésével, valamint a költségszámítás elvégzésével, melynek függvényében a képviselőtestület a március 23-i ülésen foglal állást.

Határidő: 2000. március 23-i ülés

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság

mb. elnöke
 1. Javaslat a város címerére

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és Érszegi Géza szakértő leírása alapján, a hagyományokat megőrizve a pajzsalapú címer elfogadását javasolja.

Elmondja továbbá, hogy a zöld szín meglétével a három nemzeti szín lelhető fel.


Szabó Ferenc alpolgármester kör alakú címer ritka, de létezik, általában női pajzsokon, azon Körmend férfinévként szerepel.

Amennyiben a képviselőtestület jóváhagyja az előterjesztést, javasolja az SZMSZ és a címer használatáról szóló helyi rendelet fentiek szerinti módosítását, mely 2001. január 01-i hatállyal lép életbe.

Az átállásra határidőként javasolja az év végét meghatározni.


Horváth László képviselőtestületi tag a költségek iránt érdeklődik.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a bevezetés idejével és a költségekkel kapcsolatosan érdeklődik. Véleménye szerint a szakmai kérdések eltompultak, és a 20-as évekre jellemző nagyközség szemlélet települ át a városra.

Nem támogatja jelen javaslat elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság szakmailag nem tudott állást foglalni, de szeretne egy kimutatást a címerváltoztatás költségeiről.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a költségkimutatások rendelkezésre állnak. A jegyző megbízásából a megrendelő elküldésre került, a költség: 20-30-5e Ft, összesen 55e Ft-ot tesz ki, mely nem tartalmazza a városi lobogó elkészítésének költségét, ez egy későbbi állásfoglalást képez, de a tervanyag a hivatali nyomdában sokszorosítható.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy konkrét számadat nem állt a bizottság rendelkezésére sem, a vita alapját elsősorban a költségek képezték.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy szakmai zsűri elbírálása szükséges-e a címer elfogadásához.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a címerkészítés rendje megváltozott, korábban a képzőművészeti alap részéről a zsűrizés megtörtént, de jelenleg a város képviselőtestületének kizárólagos joga a címer jóváhagyása.

Ketté kell választani a címer elfogadását, valamint az alkalmazás és annak költségeinek kérdését.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1. pontjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
5/2000. (II. 17.) számú rendelet:


A 4/1991. (II. 19.) számú, a város címerének és zászlajának alkotásáról, használatának rendjéről, valamint a díszpolgári cím adományozásáról és alapításáról, valamint a 4/1995. (II. 07.) számú, a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hatályos szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Időskorúak gondozóházának létrehozásával kapcsolatos feladatok

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elviekben támogatja a gondozóház létrehozását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja az időskorúak gondozóházának létrehozását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az átalakítás költségei iránt érdeklődik. Érdeklődik továbbá, hogy indokolt-e 6 ember alkalmazása, valamint milyenek a szakmai elvárások.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy a kötelező három műszakos felügyelet miatt szükséges a hat ember alkalmazása. Jelenleg is probléma az éjszakai felügyelet hiánya. Az átalakításra vonatkozóan konkrét összeget nem tud mondani, de ezúton köszöni meg az Egészségügyi és Szociális Intézmény előterjesztés elkészítésében nyújtott közreműködését.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője megerősítve az egészségügyi és szociális bizottság írásos előterjesztését kiegészítésképpen ismerteti a szükséges átalakítási munkákat, és elmondja, hogy egyre több a gondozóházi ellátásra szorulók száma. Amennyiben a munkálatok elkezdődnek, 2001. január 01-jei hatállyal a gondozóház beindulhat.


Honfi József polgármester tekintettel arra, hogy az idősekről való gondoskodás alapfeladata az önkormányzatnak, javasolja az előterjesztés jóváhagyását, a tervezési, építési munkák előkészítésére történő felhatalmazást.

Javasolja továbbá, hogy az effektív kialakítást illetően a konkrét költségek ismeretében foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


24/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja az időskorúak gondozóházának létrehozását.

Az átalakítás költségeinek pontos ismeretében dönt a gondozóház 2001. január 01-jétől történő működéséről.

Határidő: 2000. augusztus 31.

Felelős: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke
 1. Vas megyei Rádió megvalósítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a megyei rádió megvalósításának támogatását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik, hogy Körmendhez hasonló városok milyen arányban támogatják a rádió megvalósítását.


Honfi József polgármester elmondja, hogy nincs tudomása konkrét összegű támogatásokról.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rádió megvalósításának elviekben történő támogatását.

A bizottság aggályát fejezte ki a sugárzás Körmend térségében fogható minőségét illetően és véleménye, hogy a rádiót üzleti alapon működtessék.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a megyegyűlésen a Magyar Rádió alelnök asszonya kiemelte a rádió nagy hatótávolságban történő sugárzási adását.


Honfi József polgármester javasolja a Magyar Rádió megvalósításának támogatását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


25/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vas Megyei Rádió megvalósítását támogatja, de anyagi hozzájárulást nem tud biztosítani.

Felelős: Honfi József polgármester (kiértesítésért)

Határidő: 2000. március 10.
 1. Fogadóiroda kialakításához hozzájárulás

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K ér d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


26/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - a Koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján - lóverseny - és agárverseny fogadás működtetésére fogadóiroda létesítéséhez hozzájárul.

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

Határidő: azonnal (kiértesítésre)
Jelentés az interpellációkra tett intézkedésekről


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy az általa előző ülésen említett szeméttároló nem került vissza az eredeti helyére.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a közterület-felügyelők visszahelyezték a szóban forgó szeméttárolót, de egy óra múlva az már nem volt eredeti helyén.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag sérelmesnek tartja, hogy Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője írásban nem válaszolt az általa tett interpellációra, és az irodavezető szóbeli kiegészítését nem fogadja el.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy az általa említett interpellációra, hibaforrás felderítése érdekében az Alsóberki városrészen az ÉDÁSZ Rt. kirendeltségétől nem járt senki.

I n t e r p e l l á c i ó k


Pataki Péter képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a Rába-parti strand területén a nyárfák ágai töredeznek, azok balesetveszélyesek.


Kozó József képviselőtestületi tag az Őrség utca területén, a lakosság által telepített fák olyan magasra nőttek, hogy a közvilágítás hatékonyságát, minőségét rontják.

Javasolja - a lakókkal egyeztetve - a fák ágainak vágását elvégeztetni.B e j e l e n t é s:


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a külterületi utak a törvényi előírásoknak megfelelően 2000. január 01.-jétől önkormányzati tulajdonba kerültek, melynek alapján a Dobogóhoz vezető út és a Pinka-híd felújításra szorul.

A faanyag pótlásához az Erdőgazdaság hozzájárulna, ezért kéri felhatalmazását a az Erdőgazdaság vezetőivel történő tárgyalások lefolytatására.

A konkrét költségek ismeretében javaslatot tesz a képviselőtestületnek a költségvetésben az "utak, hidak, fenntartására" jóváhagyott keret terhére.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21 óra 38 perckor bezárja.
K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester