· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2000. évi
   2000. február 17.következő
letölthető melléklet:

281 kbyte

2000. január 27.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2000. január 27-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző,

Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Mészáros Árpád,

Nagy Gábor, Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc,

Bebes István, Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre

képviselőtestületi tagok


Igazoltan távolmaradt: Békefi Gábor és dr. Nagy Zoltán képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 jelen van, - Békefi Gábor és Dr. Nagy Zoltán képviselőtestületi tag betegsége miatt van távol, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend jóváhagyását.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy az önkormányzat 2000. évi költségvetési tervezetének napirendi pontja előtt tárgyalja a képviselőtestület az intézményszerkezet átalakításával, és a vagyongazdálkodási szervezet kialakításával kapcsolatos napirendi pontot.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság külön napirendi pontban foglalkozott a családsegítő központ létrehozásának kérdésével, amennyiben ezzel kapcsolatosan a képviselőtestület is állást kíván foglalni, javasolja a 4. napirendi pontként, szintén a költségvetés tervezet napirendi pont előtt megtárgyalni.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az egészségügyi és pénzügyi bizottságtól nem kapott visszajelzést, ezért nem terjesztette a képviselőtestület elé a családsegítő központ létrehozását.

Amennyiben a testület tárgyalni kívánja, egyetért a 4. napirendi pontként történő megtárgyalásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a megépítendő, és felújítandó lakásokról szóló javaslatot a napirend 5. pontjaként javasolja tárgyalni, majd ezt követően a költségvetési tervezetet.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint az intézményszerkezet átalakítása vitaanyagként került a képviselőtestület elé, és kérdés, van-e olyan állapotban hogy ez ügyben a képviselőtestület állást foglaljon.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az intézményszerkezet átalakításának kérdése - hasonlóan az általa javasolt többi napirenddel együtt - nagyban befolyásolja a költségvetési tervezetet, ezért feltétlenül állást kell foglalnia a képviselőtestületnek, kíván-e valamit tenni, valamilyen intézkedést hozni erre vonatkozóan.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámolót követően az intézményszerkezet átalakításával -, majd a vagyongazdálkodási szervezet kialakításával kapcsolatos javaslatot megtárgyalni.

4. napirendi pontként javasol állást foglalni a családsegítő központ létrehozását illetően, 5. pontként pedig a 2000. évben építendő, felújítandó lakásokról szóló előterjesztést, majd ezt követően a 2000. évi költségvetési tervezet megtárgyalását javasolja.

A napirendet fentiek figyelembevételével javasolja jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az intézményszerkezet átalakítása (vitaanyag)

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Javaslat a vagyongazdálkodási szervezet kialakítására

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Családsegítő Központ létrehozása

Előadó: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Javaslat a 2000. évben építendő, felújítandó lakásokról

Előadó: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság


 1. Az önkormányzat 2000. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Folyó ügyek

 1. Zeneiskola alapító okiratának módosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Új víz- és csatornadíjak bevezetése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Temetői szolgáltatási díjak megváltoztatása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Zálogjog bejegyzése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Orvosi rendelőkben lévő számítógépek felújítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Kölcsey Gimnázium pályázata az Arany J. tehetséggondozó programban való részvételre

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Alkotás u. 1. számú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslat

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. A körmendi 1601 és 1607 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy december 21-én a németújvári polgármester meghívására tett látogatást a városi könyvtár vezetőjével Körmend és Güssing város könyvtári együttműködésének elősegítése és a PHARE CBC pályázat érdekében.

2000. január 5-én Peter Royskinál, a MSC Hungary ügyvezetőjénél járt a cipőgyár jövőbeni sorsa és a kosárlabda csapat támogatásának tárgyában. Szintén ezen a napon a kórház önálló működtetésével kapcsolatosan egyeztetett a kórház vezetőivel.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megyei kórháztól való elválás feltételeiről a megyei főjegyzővel is egyeztetéseket folytatott.

Január 7-én egy építőelem gyártó, budapesti befektető társaság érdeklődött a Ládagyár iránt.

Honfi József polgármester január 10-én a térség polgármestereivel találkozott a szennyvíziszap-komposztáló működtetésével kapcsolatosan.

Január 12-én Markó Péter, a megyei közgyűlés elnöke a városban tett látogatást, melynek során megtekintették az ADA bútorgyárat is.

Január 13-én Bebes István országgyűlési képviselő meghívására ellátogatott dr. Kontráth Kálmán Belügyminisztériumi államtitkár, aki a tűzoltóság és a rendőrség működésének körülményeit tekintette meg.

Január 14-én a Családsegítő Központ létrehozásával kapcsolatosan tárgyalt az Ökomenikus Szolgálat igazgatójával, Lehel Lászlóval, melynek ügyében az elkövetkező időben további szakemberek társaságában ismételten találkoznak.

Január 18-án, Zalaegerszegen, a Nyugat-dunántúli Tervtanács ülésén vett részt, a területi főépítész irodájában, melynek tárgya a rendezési terv egyeztetése volt, s mely kedvező bírálatot kapott. A rendezési terv a közeljövőben a testület elé kerül.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy január 20-án Güssingben ismételten a polgármesterrel találkozott, melynek célja, hogy a négy évvel ezelőtti PHARE energiákat hasznosító pályázat pénzéből megkezdhető az energiaforrások felkutatása, illetve logisztika háttrének rendezése.

Január 24-én Rábahidvég és Püspökmolnári polgármestere kereste fel azzal a szándékkal, hogy szeretnének a körmendi orvosi ügyeletbe társulni, mivel a Vasvári ügyelet drága, mellyel nincsenek megelégedve.

Amennyiben a megállapodás megkötésre kerülne a két önkormányzattal, az orvosi ügyelet a jelenlegi feltételek mellett nem működhetne, hiszen a terület nagysága miatt az ellátás nem megoldható. Ezzel kapcsolatosan a többi önkormányzatot is tájékoztatni kell. Honfi József polgármester elmondja, hogy fenti társulást személy szerint nem támogatja, hiszen annak létrejöttével a szolgáltatás színvonalának csökkenését eredményezné, melyet nem vállal fel az önkormányzat.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy január 25-én a Vizügyi Igazgatóság és a Közlekedés Felügyelet képviselőivel a szennyvíz-kezelés, a tisztító levegőztetése helyzetéről tartott egyeztetésen vett részt, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy a jövőben kötelezik az önkormányzatot a meglévő levegőztető rendszer rekonstrukciójára. A szennyvízhálózat bővítését a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően el kell végeztetni, mely anyagi kihatásokkal jár.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Starnight vállalkozás képviselője megkereste, kérve az önkormányzat támogatását, pl. az iparűzési adó elengedésére vonatkozóan, mivel szeretnének az őszi BNV-re olyan nagyságú ágyat készíteni, mellyel bekerülhetnek a Guiness-rekordok könyvébe.

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet alapján a kérelem nem teljesíthető.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy Kranenburgi önkormányzat és kistérsége a tegnapi nap folyamán, telefonon kereste fel egy ötéves együttműködés, kapcsolatfelvétel szempontjából. Az önkormányzat válaszát a hétfői nap folyamán kell faxon elküldeni, melyhez javasolja a kapcsolatfelvétel jóváhagyását.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy rövidesen a gyermekfogászati praxis is privatizációra kerül, a megállapodás szövegezése folyamatban, a feltételek még tisztázásra várnak.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a rendőrségtől érkezett levelet, az abban foglaltakat külön napirendi pontként szeretné a testülettel ismertetni.


Honfi József polgármester ismételten javasolja a képviselőtestületnek, elviekben járuljon hozzá a képviselőtestület a Kranenburgi önkormányzattal történő együttműködés felvételéhez.


1/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kranenburg-i önkormányzattal való együttműködés felvételével egyetért.

A tárgyalások lefolytatására felhatalmazza a polgármestert.
2.) Intézményszerkezet átalakítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester a mellékelt "életfára" hívja fel a figyelmet, melyből látható a lakosság számának folyamatos csökkenése.

Az átszervezés mellett és ellen szóló indokok alapján a képviselőtestület döntését szeretnénk a művelődési főtanácsossal elősegíteni.

Vitaanyagról van szó, azonban a finanszírozhatóság szempontjából elkerülhetetlen az intézményszerkezet átalakítása.

Óvodában már most elindítható a csoportösszevonás, mely finanszírozható, jelenleg már 10 gyermekkel kevesebb a létszám, az ideálisnál.

A jelenlegi óvodai szerkezet 3-4 éven belül tarthatatlan, de ez jellemző az iskolákra is.

A jelenlegi indítható osztályok számát csökkenteni kell, és felmerülhet az Olcsai - és Somogyi B. Általános Iskola összevonása is.

A gyógypedagógiai feladatok ellátását nem kötelező feladatként vállalta fel az önkormányzat, hasonlóan az alapfokú művészetoktatáshoz.

A pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó feladatát is felvállalta az önkormányzat, 3-4 fővel indult, ma már 6 fővel 10 milliós költségkihatással működik.

A kollégiumot illetően is szükséges tenni valamit, az általános iskolai kollégium ma már a feldbachi gyermekek ellátásával működik, a középiskolai kollégiumi létszám mindössze 60 fő. A költségeket az önkormányzat az állami támogatás meglétével sem tudja vállalni.

A kastély hasznosítása tárgyában a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezetőivel tárgyal, továbbá tájékozódás szintjén érdeklődtek a vár iránt.

A demográfiai hullám, valamint a megye középiskolái veszélyeztetik a helyi szakközépiskola és gimnázium működését. Csökkenik a beiskolázottság, a két intézmény működtetésével a szerkezetet át kell alakítani, gondolva itt az összevonásra, megőrizve a két intézmény oktatási jellegét.

A vitaanyag alapján a képviselőtestületnek júniusig van ideje konkrét döntést hozni.

Az intézményszerkezet átalakítás vitaanyag fontos, mert a későbbiekben tárgyalandó költségvetés feltételei csak ennek idei évben történő végrehajtásával teljesíthetők.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva, többszöri tárgyalás alapján elmondja, hogy az önkormányzat működésének biztosításához meg kell kezdeni az intézményszerkezet átalakítását.

A pénzügyi bizottság javaslatot szeretne tenni, mivel véleménye szerint a vitaanyag szubjektivitást tartalmaz. Javasolja, külső szakértői bizottság megbízását, valamennyi intézmény - az önkormányzatot is - átvilágítására, teljes struktúra, létszámra vonatkozóan, melynek értelmében a képviselőtestület megalapozottan tud állást foglalni.

Áprilisban javaslattétel szükséges, májusban és júniusban döntési helyzetbe kerülhet a képviselőtestület. Az átalakítás határidejeként 2000. június 30-át javasolja a bizottság.


Mészáros Árpád a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elismeri az intézményszerkezet átalakításának szükségességét, egyetértve a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával, hogy ne csak az oktatási intézményekre vonatkozzon az átalakítás.

Egyetért a polgármester felvezetésében elhangzottakkal, továbbá a demográfiai adatokból levont következtetésekkel.

Az indítható osztályok száma 5-6, de inkább öt, a csoportszám racionalizálására a szeptember 1-jei határidőt, az integrációval kapcsolatosan azonban 2001. szeptember 1-jét javasol a bizottság, a kollégium, konyhák műkötetésével járó átalakítás az első évben pénzügyi invesztíciót igényel.

A Hunyadi ált. Iskola épülete, somogyival szembeni épület, illetve a gimnázium felső szintje, tetőtér beépítése helyet biztosíthatna a középiskolás konyhai ellátáshoz. De ez további egyeztetést igényel.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag, a szocialista frakció megbízásából egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával.

Az ellehetetlenülés egyik formája az intézmények jelenlegi működtetése.

Cselekednünk kell, inkább most, mint jövőre.

Az oktatási bizottság elnökével egyetértve a frakció elfogadja a csoportlétszám racionalizálásából történő kiindulást. Az intézményenkénti gyermeklétszámot össze kell vetni szem előtt tartva a racionális létszámot. Jelenleg bármelyik intézmény működtetése csak kiadást jelent az önkormányzat számára.

Fontos felülvizsgálni, hogy folytonosan vagy átmenetileg, hosszabb szüneteltetéssel viszik-e a szülők a gyermekeket az óvodába. A gyermeklétszámot tekintve nincs három óvodára szükség. A 100 éves Dienes L. utcai óvodát lenne célszerű felszámolni, és foglalkoztatási helyet a másik óvodába átcsoportosítani.

Általános iskolai tanulói létszámot tekintve véleménye szerint két iskola fenntartása szintén kielégítené a város igényeit. A meglévő történelmi tradícióval rendelkező Kölcsey u. Általános Iskola, valamint egy új intézmény létrehozásával, mégpedig a törvényes lehetőség maximumával működve a fizető önkormányzatok tanulói is bejárhatnának.

Javasolja a frakció nevében, szüntesse meg a képviselőtestület e tanév végével, 2000. júniusában az Olcsai és Somogyi Ált. Iskolát, és a két általános iskola négy felső tagozata helyett három osztállyal - megőrizve a testnevelés, valamint a nyelvi specialitást, a gyengébb képességűek pedig egy harmadik csoportot alkotva -, működhetne a létrehozott új intézmény. Számítások alapján ez mintegy 10 millió forintos megtakarítást jelentene évente az önkormányzatnak.

A Hunyadi utcai Általános Iskolát szintén javasolja megszűntetni, és az új intézmény keretein belül működtetve, a jelenlegi Somogyi Általános Iskola megszűnt kollégiumi termeiben elhelyezve, a másság elfogadásával folyhatna az oktatás.

A nevelési tanácsadó elhelyezését szintén új helyen kell biztosítani, pl. a Dienes L. u. Óvodában, ez az olcsóbb megoldás, de az akár a Thököly utcában felújításra szánt épületben is működhetne.

Kollégiumi igényeket felülvizsgálva elmondható, hogy egy kollégium működtetését kell biztosítani, tekintettel mind az általános, mind a középiskolai kollégiumi igényekre. Szombathelyhez hasonlóan nem telítettek a kollégiumok. Lényeges a jobb kollégiumi ellátás biztosítása, a várban történő elhelyezés drága.

A vár után az önkormányzat évi ötmillió forintot fizet a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz, amennyiben a kollégium felszámolásra kerül, ezen összeggel kevesebbet kell kifizetni, továbbá lényeges, hogy középiskoláink versenyképessé váljanak.

Javasolja a frakció nevében a kollégium kialakítását a Hunyadi iskola helyén, maximum 80 férőhellyel. Négyágyas, zuhanyzóval ellátva egy szoba kialakítása 1,5 millió forintos költséggel járna, a közös helyiség kialakításával - klubhelyiség, étkező - mindösszesen 35 millió forintra lenne szükség.

A könyvtár működését a Rázsó Szakközépiskola vagy a gimnázium épületében történő elhelyezéssel tudja elképzelni, továbbá elmondja, hogy a meglévő helyzet alapján a két iskola összevonása elengedhetetlenné válik. A gimnázium színvonalában, minőségében változhatna, a túlórák helyett igényesebb munka folyhatna, és megmaradhatna a gimnáziumi konyha.

A mozit - gazdaságtalan működését tekintve - javasolja bezárni. Fenntartása, működtetése nem gazdaságos. két variáció közül vagy a Kölcsey iskola kezelésébe adva tornaterem kialakítására lenne lehetőség, vagy szükséges annak értékesítése.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnök-helyettese az évek óta húzódó problémával kapcsolatosan elmondja, hogy külső szakértői vélemény alapján, kizárólag az átvilágítás lefolytatását követően foglalhat a képviselőtestület állást.

Nem ért egyet Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag által felvázoltakkal, a pénzügyi és gazdasági bizottság előterjesztésének első részében foglaltakat javasolja jóváhagyni.


Bebes István képviselőtestületi tag összetett problémáról lévén szó, három részre kellene bontani, a közoktatás, az intézményszerkezet, mint művelődési központ, színház, mozi működtetése, valamint a műszaki, a házkezelőség és városgondnokság fenntartásának kérdését.

Válasszuk kétfelé a dolgot. Dönteni kell, hogy külső szakértő vagy belső megoldás alapján foglal-e állást a testület. A második rész a szerkezetátalakítás, melynek első lépése a konyhák, csoportösszevonás, kollégium kérdése. Ezeket illetően véleménye szerint gyors és hathatós lépést, intézkedést lehet tenni.

Fontos továbbá, hogy miként történjenek meg az összevonások, a felszabaduló épületek milyen hasznosítási kényszert jelentenek az önkormányzat számára.

A városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kérdés vonatkozásában szükséges a racionalizálás.

Javasolja, határozzon a képviselőtestület első ütemben a kollégium és csoportösszevonások, második ütemben az intézmény összevonásokat illetően, akár évet meghatározva: 2000. szeptember 01. és 2001. szeptember 1. Továbbá foglaljon állást a képviselőtestület, hogy külső vagy belső szakértők közreműködésével vizsgálja felül az intézményszerkezetet.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az anyag fontosságára való tekintettel, felhívja a figyelmet, hogy mielőbb állást kell foglalni a testületnek. Javasol elsősorban ésszerű átvilágítás, felülvizsgálat lefolytatását.

Egyetért a külső szakértő bevonásával, kizárva a szubjektivitást, és meghatározva az iránymutatókat.

Nem tartja helyesnek a meg nem hozott állásfoglalások a városban, a lakosság körében történő elterjesztését, az emberek befolyásolását, a negatív visszhangok kiváltását.

Külön megemlíti az óvodák, általános iskolák fenntartását, helyzetét. Véleménye szerint a gimnázium és szakközépiskola sajátosságát meg kell őrizni, a kollégium Hunyadi utcában történő kialakításával egyetért.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy meglévő, romos lakásokba a képviselőtestület intézményeket nem helyezhet el, az összevonásokat követően az üresen maradt intézményekkel gondja lesz a testületnek.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, hogy a bizottságok eleget foglalkoztak már az eddigiekben az intézményszereket átalakításával, konkrét elképzeléseket le kell tennie a képviselőtestületnek a képzési szerkezet átalakítására vonatkozóan.

Hozzáértő folyamatrendszer szükséges, azonban felhívja a figyelmet, hogy a konyhák működtetésével kapcsolatban a könyvvizsgáló által végzett felülvizsgálat alapján sem tudott a képviselőtestület állást foglalni.

Kihangsúlyozza, hogy a létszámhoz adott normatíva nem lesz több mint 80%-nyi az önkormányzatnak a 20-25%-os saját erővel számolni kell. Elismeri, hogy az étkeztetés nagy terhet jelent, ezért meg kell vizsgálni, hogy vállalkozás keretében ez megoldható-e.

Nem bízik a külső szakértő vizsgálatában, de 2000. szeptember 1-jét elfogadható határidőnek tartja az átszervezést illetően.


Horváth László képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a környező települések polgármestereinek megkeresését, visszagondolva a körzetesítésre, javasolja a tanulói létszám ilyen úton történő növelését, az oktatási szerkezet biztosítását.

Ennek a Parlamentben történő megemlítésére felhívja Bebes István országgyűlési képviselő figyelmét.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke fontosnak tartja, hogy a kollégiumok elhelyezésével, a konyhai integráció tárgyában a gazdasági és pénzügyi, valamint a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottságnak még szorosabb kapcsolatot kell kialakítani, akár együttes ülés keretében is.


Bebes István képviselőtestületi tag Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének felszólalásával kapcsolatosan elmondja, hogy a költségvetési hiány megtartásához meg kell tenni az intézményszerkezet átalakításához szükséges lépéseket.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az átvilágítás nem összevonást jelent, hanem az intézmények, gazdasági számokkal alátámasztott leirata. Ez megfelelő segítséget nyújthat a megalapozott döntések meghozatalához.

Az átvilágítás határidejét illetően csatlakozik a képviselőtestület eddigi állásfoglalásaihoz.

A képviselőtestület kompetenciája, hogy milyen intézkedéseket hoz.


Kozó József képviselőtestületi tag hiányolja, hogy konkrét javaslatok nem hangzottak el: mennyi pénz takarítható meg, hol kell az összevonásokat elvégezni, ha áprilisban megbízunk egy külső szakértőt, annak csak a jövő évben lesz hatása, a 2000. évi költségvetéséről konkrét számokban nem tud a testület állást foglalni. Ez csak a február 17-i ülésen történhet meg.

Helyszíni bejárás alapján a kollégium működtetésével kapcsolatosan elhangzottak - véleménye szerint - csak ötletek lehetnek.

Véleménye szerint a konyhák működtetésére vonatkozóan is elhamarkodott döntést hozott a testület.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag hivatkozva Bebes István képviselőtestületi tag városgondnokság működtetésére vonatkozó véleményével kapcsolatosan a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javasolja, a képviselőtestület határozza és végeztesse el a szükséges vizsgálatot, gazdasági, pénzügyi és létszám kihatására vonatkozóan, hogy a szervezet milyen fajtája (kft, kht.) lenne gazdaságos.

Szükséges továbbá, hogy a december hónapban előterjesztett 1 fő hirdetés útján történő pályáztatását a házkezelőség beosztottjaként, a karbantartási, a felújítási munkák elvégzésére a jegyző végezze el.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kiemeli, hogy az átvilágítás előnye, hogy lelki erőtől szabadítja meg a képviselőtestületet.

Elképzelhető külső szakértő megbízása a város működtetésével kapcsolatosan elvégzendő felülvizsgálatra, azonban véleménye szerint az oktatási bizottság objektíven, a körülményekből indult ki, ezért a bizottság szakmai ismerete párosulhatna a pénzügyi bizottság szakmai ismereteivel, melynek alapján megalapozott döntést hozhat a képviselőtestület.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy nincs, aki felvállalja az intézményszerkezet konkrét átalakítását, ezért merült fel a külső szakértő bevonása, azonban az ehhez szükséges 3-4 millió forint nem áll rendelkezésére az önkormányzatnak.

A két bizottság együttesen nem tud megfelelő állást foglalni, egy kisebb létszámú bizottság megalakítását javasolja a felülvizsgálatok, számítások elvégzésére.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a meglévő 90 milliós hiány miatt szükséges az intézkedések megtétele.

Véleménye szerint a megfelelő megoldáshoz vezető kiút látható, a hiány sérelmek nélkül csökkenthető, de a döntést fel kell vállalnia a képviselőtestületnek.

A döntés-előkészítés a képviselőtestület rendelkezésére áll, a bizottság megalakításával a következő ülésre konkrét javaslat terjeszthető elő.


Kozó József képviselőtestületi tag hiányolja és kifogásolja, hogy a megfelelő döntés meghozatalához szükséges információk teljes egészében nem kerülnek a képviselőtestület elé


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy a pénzügyi bizottság konkrét javaslattal fog élni a hiány csökkentésére vonatkozóan.


Honfi József polgármester elismeri, hogy népszerűtlen döntéseket kell a képviselőtestületnek meghoznia, azonban állást kell foglalni, hogy külső szakértő megbízásával, vagy külső szakértő megbízása nélkül, ad-hoc bizottság javaslata alapján foglal állást a testület az intézményszerkezet átalakításának kérdését illetően.

Külső szakértő megbízása esetén is javasol a bizottsági tagokból egy 6-8 fős csoport megalakítását, akik a rövid távú problémákat kezelik.


Honfi József polgármester az intézményszerkezet átalakításának kidolgozásához külső szakértő megbízását javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 5 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja, és kéri a felhatalmazást a bizottsági elnökök és az alpolgármester bevonásával ad-hoc bizottság megalakítására.

Amennyiben szükséges a bizottság külső szakértő bevonásával tesz javaslatot az intézményszerkezet átalakítására vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal 6 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a bölcsőde és óvoda konyhájának összevonása 1 fő létszámleépítéssel jár, melyet a decemberben hozott határozat nem tartalmaz, s melynek jóváhagyását javasolja


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


2/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete intézményei racionálisabb működése céljából - koncepciójában megfogalmazottak végrehajtásaként - az Önkormányzat Bölcsődéjének (Körmend, Arany J. u. 31.) konyháját 2000. február 1-jével megszűnteti.

Az intézményben történő étkeztetés a továbbiakban a Bölcsődével egy épületben lévő II. számú Napköziotthonos Óvoda konyhájáról történik.

2000. február 1-jével az óvoda létszáma 2 státusszal bővíthető, a bölcsődében a feladatok csökkenése folytán 3 státusz megszűntetése válik indokolttá.

A képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy az intézményvezetők a létszámleépítésnél vegyék figyelembe az áthelyezés, a korengedményes, illetve az előrehozott öregségi nyugdíj esetleges alkalmazását, végső esetben éljenek a felmentés lehetőségével.

Az átszervezéshez kapcsolódó egyéb intézkedéseket az intézményvezetők saját hatáskörükben tegyék meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester (az intézményvezetők tájékoztatására és felkérésére)3.) Javaslat a vagyongazdálkodási szervezet kialakítására

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a vagyongazdálkodó szervezetre miért van szükség. Elmondja, hogy a szervezet létrehozására vonatkozó elgondolás jó félévvel ezelőtt kezdődött, melyhez szükséges pénzügyi vizsgálat már lefolytatódott. Bizonyos átcsoportosítással, a műszaki irodától történő vagyongazdálkodási feladatok leválasztásával kell a szervezetet megalakítani.

A Házkezelőség és a Városgondnokság összevonásának kérdésében év végével kell állást foglalnia a képviselőtestületnek, mely mindenképpen további egyeztetésre szorul.

A Városgondnokság helyett új gazdasági szervezet kialakítása szükséges kft. vagy kht. formájában, több kisvárosi példához hasonlóan, hiszen ezek jól működő társaságok, ahol nyereséget termelve még a temetkezési, szemétszállítási szolgáltatást is ellátják.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy - akár a könyvvizsgálót külön megbízva de - külső szakértő véleménye szükséges.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az optimális megoldás megteremtése érdekében egyetért a városfejlesztési bizottság javaslatával. A bizottság a Házkezelőség és a Városgondnokság, mint vagyongazdálkodó szervezet megalakításában gondolkodik, akár kft. formájában.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja az ad-hoc bizottság megalakulásával, esetleges külső szakértő adjon javaslatot az átalakításra vonatkozóan.

Véleménye szerint pénzügyi, gazdasági szempontból a vagyonkezelő szervezet kialakítása akár kft., akár kht. formájában történő működéssel is aggályokat okozhat.

Javasolja, hogy a felvételre kerülő 1 fő elsősorban műszaki beállítottsággal ne a házkezelőség keretein belül lássa el teendőit.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az I. számú változat jóváhagyását javasolja.

Javasolja, hogy a szakértő véleményét segítse elő az ad-hoc bizottság.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja a pályázat meghirdetését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a jelenlegi állapotoknak, létszám-állománynak megfelelően határozott a képviselőtestület az 1 fő pályázat útján történő kinevezésével.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat kiírásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazat, 14 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője véleménye szerint ez nehéz kérdés lesz, mivel három működési területről van szó, nyilvántartási, pénzügyi elszámolási, valamint az épületállomány olyan típusú nyilvántartása, mely értéki, vagyoni jellegű. Ezek működtetésére pénzügyileg alátámasztott, előzetes vizsgálat lefolytatása szükséges, ezért célszerű lenne a házkezelőség és városgondnokság jelenlegi működésének pénzügyi, gazdálkodási felülvizsgálata.


Honfi József polgármester véleménye szerint az I. félévben meg kellene alakítani a vagyongazdálkodó szervezetet, ezért javasolja, hogy meglévő információk, anyagok birtokában külső szakértő bevonásával az ad-hoc bizottság készítsen javaslatot a március hónapban tartandó ülésre.

Lényeg, hogy gazdálkodó társaság keretében működjön a vagyongazdálkodás.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


3/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete szükségesnek tartja - külső szakértő bevonásával - a vagyongazdálkodó szervezet létrehozását, melynek működési formája gazdasági társaság.

A vagyongazdálkodó szervezet létrehozására a polgármester által létrehozott munkacsoport tegyen javaslatot a márciusi testületi ülésen.

Határidő: 2000. március 23-i ülés

Felelős: Honfi József polgármester
4.) Családsegítő Központ létrehozása

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint az egészségügyi és népjóléti bizottság tárgyalta a családsegítő központ létrehozását.


Kozó József képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a meghívóban nem szerepelt a családsegítő központ létrehozásának kérdése.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, mivel nem ismert minden testületi tag számára a családsegítő központ létrehozása, amennyiben a testület tagjai nem kívánnak állást foglalni, ne tárgyalja a testület.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a két bizottság tájékoztassa a testület tagjait.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy két ajánlat érkezett, az egyik az evangélikus egyház 10 milliós költségvetéssel, a másik az ökumenikus szeretetszolgálat képviseletében, 8 millió költségkihatással.

Felhívja a figyelmet, hogy az intézményszerkezet átalakításával munkaerő szabadul fel, mely a családsegítő központban hasznosítható, s mintegy 6-7 millió forintot jelentene a városnak.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az evangélikus egyház ajánlatát magasnak tartja, de szakmailag elfogadható. Azonban költségcsökkentő tényezők alkalmazásával az ökomenikus szeretetszolgálat ajánlatát 3 fő alkalmazásával is megfelelőnek tartja.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint meggondolandó, hogy az önkormányzat maga kívánja-e működtetni a központot.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a rendelet-tervezetben 2 millió forint került a központ 7 hónapi működtetésére. Az ökomenikus ajánlat 4 fő alkalmazásával számol, az elhelyezés nem okoz gondot, a könyvelési feladatokat a GAMESZ megoldja.

Javasolja, hogy mintegy 4 millió forint erejéig helyi megoldással történjen a családsegítő központ létrehozása és működtetése.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője elmondja, hogy rövid időn belül kell állást foglalnia a képviselőtestületnek.

Az ökomenikus szeretetszolgálat támogatást nyújt a működéshez, szakmailag megalapozott, korrekt anyag került benyújtásra.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője által elmondottak jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint egy pedagógus nem szívesen dolgozna a családsegítő központban.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy a 2 millió forint csupán a bérek kifizetésére elegendő.


Honfi József polgármester kiegészítésként tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy állami normatívával is számolhat az önkormányzat.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a 2 millió forint az önkormányzat keretein belül történő működéshez elegendő.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a 2 millió forintos keretet jóváhagyva, az ökomenikus szeretetszolgálat vezetőjével történő egyeztetést követően foglaljon állást a képviselőtestület a családsegítő központ létrehozását illetően.

Amennyiben nem születik megállapodás, ismét a képviselőtestület elé kerül a központ létrehozásának kérdése.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


4/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Családsegítő Központ létrehozásához 2 millió forintot biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ökomenikus szeretetszolgálat vezetőjével folytasson egyeztetést a feladat vállalását illetően.

Határidő: 2000. február 28.

Felelős: Honfi József polgármester

5.) Javaslat a 2000. évben építendő, felújítandó lakásokról

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság

mb. elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi elmondja, hogy elsősorban a családi házas lakótelek kialakítása szerepel a Hunyadi úton, szükséges a Rábavölgye MTSZ elnökével történő egyeztetés lefolytatása.

Komplexitás Kft. Kauz-réti lakások megépítése került szóba lehetőségként, azonban ezzel kapcsolatos konkrét állásfoglalás meghozataláig a II. félévet meg kell várni.

Véleménye szerint szükséges szociális bérlakások megépítése, a szociális minisztérium támogatási rendszerének ismerete függvényében egy 12 lakásos lépcsőház megépítésre kerülhet.

2000. évben a bérlakások megépítésének előkészítését szükséges megtenni, a céltartalékban ennek költségét nevesíteni kell.

Elengedhetetlen továbbá a Bartók ltp. 5. számú ingatlan felújítása, melynek későbbiek folyamán történő értékesítése is szóba jöhet.

A volt tüdőgondozót értékesítéssel, vagy építőközösség létrehozásával annak felújítását el kell végezni.

A bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy el kell végezni a város főterének rendbetétele, melynek elősegítése érdekében fizetőparkoló kialakítását javasolja.


Tóth Imre képviselőtestületi tag egyetért a szociális bérlakások megépítésének szükségességével, és a Centrál parkolót is javasolja fizető parkolóvá alakítani.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a Kauz-réten újabb 20 lakás kialakítását, továbbá elmondja, hogy sürgős a Hunyadi úton 12 lakásos szociális bérlakás megépítése.

Szükséges továbbá a Thököly u. 46. szám alatti lakás felújítása. A Bástya utcai ingatlan városképileg lakásként hasznosítható.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva, lakótelkek kialakításával egyetért, a bizottság a 2. pontot nem támogatja. A 3. pontban foglaltakat illetően nem foglalt állást a bizottság, a költségvonzat nem látható a költségvetésben. Az 5. pontban foglaltak lehetőségeit felül kell vizsgálni.

A bizottság a Bástya utcai sarokingatlant értékesítésre javasolja, továbbá szorgalmazza a fizetőparkoló kialakítását, hiszen ez bevételt jelent a város számára.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy a februári ülésen a szociális támogatások és a bérlakások megépítése tárgyában külön szeretne kitérni.


Kozó József képviselőtestületi tag szerint a parkolási gondok elkerülése érdekében előre kell konkretizálni az utcákat illetően.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a családi házas övezet kialakítására igény van, egyetért a családi házas lakótelkek kialakításával. Értékesítésre lakások megépítését nem javasolja, hiszen a Komplexitás kft. a közeljövőben megépíti lakásait, továbbá tudomása szerint a belvárosban régi házakból eladásra alakítanak ki lakásokat. Szorgalmazza a szociális bérlakások megépítését.

Elmondja, hogy a Thököly utcai ingatlan feltétlenül felújításra szorul, a Bartók ltp. 5. számú ingatlan úgyszintén, annak lakóit azonban előbb el kell helyezni, majd azt követően a lakásokat felújítani.

A Bástya utcai ingatlan, mint lakás rossz környezetben van, kis telek révén csupán irodaház kialakítására alkalmas.

A fizető parkolók bevezetésére vonatkozóan szükséges egy rendszer kialakítása.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja, hogy az önkormányzat kezdeményezze a Mátyás király utcai ingatlan visszavásárlását.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a beépítési terve elkészült, az ingatlant a tulajdonos nem kívánja értékesíteni.

Javasolja, hogy a Hunyadi utcai ingatlanon telkek kialakítására 5 millió forint kerüljön betervezésre.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Kauz-réten egyelőre ne építsen lakásokat az önkormányzat, a későbbiekben térjen vissza a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, a Hunyadi - Ady utcában szociális bérlakás kialakítását, 2000. évben annak előkészítését, költségként 3 millió forint betervezését.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy meghívásos alapon meghirdetésre kerül a tervezés.


Pataki Péter képviselőtestületi tag szerint az idei évben meg kell kezdeni a lakásépítést.


Bebes István képviselőtestületi tag felveti, hogy a hárommillió forint nem szerepel a költségvetésben.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy még nem szerepel.


Honfi József polgármester javasolja, a Hunyadi - Ady utcában szociális bérlakás kialakításához 3 millió forint betervezését.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenvélemény mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Thököly u. 46. szám alatti ingatlan felújítását és annak költségére 20 millió forint jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Bartók ltp. 5. számú ingatlan felújításának feltételeit teremtse meg a képviselőtestület, hiszen az ott lakók megfelelő helyen történő elhelyezését meg kell oldani. Várható, hogy a lakóház felújításával a jelenleg ott lakók nem vállalják a rezsiköltségeket.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni a Bástya utcai ingatlan értékesítését, és az értékesítés végrehajthatóságához az eladási tilalom feloldását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a főtér környékén, az Olcsai téren, valamint a szabadság téri parkolóban a fizető parkolók üzembe helyezését, annak költségeként 2 millió forint betervezését hagyja jóvá a képviselőtestület.


Horváth László képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenvélemény mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


5/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évben felújítandó és megépítendő lakások vonatkozásában az alábbi intézkedéseket tartja szükségesnek:

 1. - A Hunyadi utcában kialakítandó építési telkekre 5 millió forintot,

 • a Hunyadi és Ady E. utcák által határolt építési telekre szociális bérlakások építésének előkészítésére 3 millió forintot,

 • a Thököly u. 46. szám alatti épület felújítására 20 millió forintot,

 • a Szabadság téri és az Olcsai téri parkolók fizetőparkolóként történő hasznosítása céljából 2 millió forintot biztosít.

 1. - A képviselőtestület 2000. évben nem számol a Kauz-réten értékesítésre szánt lakások megépítésével.

 • Meg kell teremteni a Bartók B. ltp. 5. számú lakótömb felújításának keretfeltételeit (lakók elhelyezése)

 • A Bástya - Bem J. u. sarkán lévő önkormányzati tulajdonú épület értékesítését meg kell hirdetni.

Határidő: a 2000. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Honfi József polgármester
6.) Az önkormányzat 2000. évi költségvetési tervezetének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy az idei évben egyfajta változáson megy keresztül a finanszírozás, a normatív finanszírozást emeli a kormány, melynek célja, hogy az önkormányzatok a kötelező feladatokat több állami támogatással tudják teljesíteni. Városunk esetében a személyi jövedelemadó fölporciózása révén az 5%-ra történő csökkentés eredményekképpen az össz-állami támogatás növekménye 4,8%-ot jelent. Az intézményszerkezet, valamint a demográfiai hullám révén érezhető a kedvezőtlen állapot.

A 2000. évben a lépések már nem elodázhatók, Körmend körzetközpont, ezért olyan államigazgatási feladatokat kell ellátni, mely a város számára nagy terheket jelent. A területi ellátás mellett jelentkező, a feladatok ellátásával felmerülő költségeket a normatív támogatás nem fedezi.

Az 1. számú mellékletben látható a 2000. évi tervezet, mely alapján 330 millió forinttal magasabb a kórház, tűzoltóság támogatása, valamint egyéb bevételek. Felhívja a figyelmet, hogy mintegy 200 millió forintot fordított az önkormányzat fejlesztésre, mely fontos beruházásokat ölel fel. A 2000. évi fejlesztéseket tekintve, a mai állásfoglalások alapján már változott a tervezet. Ma nem szükséges a költségvetés jóváhagyása, ezt a február 17-i ülésen kell a testületnek jóváhagyni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője néhány korrekcióra hívja fel a figyelmet, a bevételek közé bekerült az OEP finanszírozás, ezáltal a 2. számú mellékletben a fogorvosi szolgálat a 4,058e Ft helyett, 918e Ft, a labdarugó szövetség 880e Ft-tal nő, a GAMESZ-nél 700e Ft bevételi terv lemaradt, a végösszeg helyesen 230.950e Ft.

A rendelet 1. számú mellékletében a működési bevétel összege 230.950e Ft, a 12. sorban szereplő pénzmaradvány 25.768 helyesen, a működési hitel 91526e Ft. Az összesen rész változatlan.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a 6. számú melléklet 2. oldala változik.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a beruházás 2,5 millióval változik a parkoló órák kialakításával. A fejlesztésekhez kerül a 12 szociális bérlakás hárommillió forintos költsége, a beruházás jellegű kiadások nagysága 73530 lesz, mellyel a mérleg szerinti tábla módosul.

Tisztázásra szorul, hogy nevesített céltartalék lesz-e vagy sem.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az önkormányzat működése a jelenlegi hiány mellett fenntartható. A megfogalmazott tervszámok alkalmasak a zavartalan működéshez, a bizottságoknak további egyeztetéseket kell lefolytatni. A feladatok ne okozzanak problémát, szükséges az intézményszerkezet végrehajtása.

A hiány csökkentésével kapcsolatosan elmondja, hogy az intézmények tervezése alacsony, a gazdálkodási tartalék képzését 15 millió forintban javasolja, javasolja továbbá a pénzmaradvány teljes elvonását, valamint az ÖNHIKI pályázat benyújtását.

A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a képviselőtestületi tagok tiszteletdíjának emelésére ne kerüljön sor, valamint a nem pedagógus közalkalmazottak bérfejlesztését 6%-os mértékben szükséges növelni. Megvizsgálandó, hogy a Nevelési tanácsadóban a hat fő alkalmazása szükséges-e. Szorgalmazza a bizottság, hogy a felújításra és fejlesztésre fordítandó összeg az anyagban megfogalmazottak szerint történjen.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elsősorban a fejlesztési oldaláról tárgyalta a költségvetés-tervezetét.

Az intézmények felújítása között szerepel a Nevelési tanácsadóban WC kialakítása, ezt a bizottság a későbbiek folyamán javasolja, a fel nem használt keretbe javasolja a ezt beszámolni.

A Hunyadi u. általános Iskolával kapcsolatosan a teraszbeépítéséhez 1,2 millió forint szerepelt, melyet javasolja a bizottság szintén fel nem használt összegként jóváhagyni.

Külön érdeklődik a felhalmozási kiadások között szereplő tűzoltóság gépkocsi, a kistérségi társulat számítógépe, a házkezelőségi ingatlanok felújításával kapcsolatosan.

Megemlíti, hogy a hősök-szobra felújítása is szerepel, javasolja, foglaljon állást a képviselőtestület, milyen összeget kíván erre fordítani.

A közvilágítási rekonstrukció összege nem szerepel, mert nem született konkrét állásfoglalás a pályázattal kapcsolatosan, ez még folyamatban van.

Elmondja, továbbá, hogy a nádaljai óvoda vizesblokk, tetőfelújítás és északi nagyablak problémája is felmerült, mely nem szerepel a költségvetési tervezetben, a későbbiekben ezek felújításáról is dönteni kell.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy a közoktatási feladatra fordított városi hozzájárulás 20-25%-os mértéke drasztikus visszalépést jelent. A bizottság véleménye, hogy az egyes intézményekhez juttatott támogatás tárgyában egyeztetéseket kell lefolytatni, a gazdasági és oktatási bizottsággal közösen.

Szükséges az intézmények költségvetésre vonatkozó véleményének bekérése.

Egyetért a nem pedagógus kör +6%-os bérének növelésével.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a tiszteletdíjaknak az infláció mértékével történő emelését. Nem ért egyet a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Geosics László képviselőtestületi tag javasolja a költségvetésbe betervezni a horvátnádaljai városrész kábeltelevíziós hálózat kiépítésének költségeit, hiszen ez a terület is a város része. A tanulmányterv rendelkezésre áll.


Bebes István képviselőtestületi tag kéri, hogy a nevesített céltartalék nagyságát - újabb 20 lakás kikerül - helyezze céltartalékba. A játszótéri felszerelések felújítása, és a felsőberki harangláb felújítása kerüljön a nevesített dolgok közé.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik a normatív támogatás felhasználásával kapcsolatosan.

Javasol abból a Rába-part turisztikai kiépítéséhez, vagy a termálvíz hasznosításához fordítani.

Kifogásolja, hogy a kulturális és sporttámogatásokra a tavalyival szemben csak 25 millió forint került betervezésre.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a jelenlegi hiány mellett nem biztosítható nagyobb támogatás a kulturális és sport tevékenységek támogatására. Elmondja továbbá, hogy újabb feladatok bevezetése a meglévő feladatoktól való fedezetelvonással jár.

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökének az oktatással kapcsolatos elvonásokra reagálva elmondja, hogy fenti finanszírozás mellett is teljesíthetők az oktatási feladatok.

Javasolja továbbá, hogy a normatívák odakerüljenek, ahol megteremtődtek.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kérdésére reagálva elmondja, hogy a kistérségi társuláson keresztül Körmend város Önkormányzata SAPARD pályázatot nyújtott be, melyhez támogatásban részesülünk, a számítógép vásárlására fordítandó összeg szerepel a költségvetésben.

A tűzoltóság kocsiját a normatív és az 1 millió forintos támogatásból szeretnék felszerelni, a Házkezelőség a karbantartási, felújítási, (orvosi rendelő, Dienes L. óvoda, stb.) kiadásokat saját pénzeiből fedezi.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint a lakosság érdeklődése miatt jó, ha a képviselők tisztában vannak a várost érintő feladatokkal, problémákkal, és megköszöni a tájékoztatást.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy az egészségügyi alapellátást szolgáló ingatlanok felújítási kiadásai a Házkezelőség költségvetéséből a céltartalékba kerülve szerepeljenek, tovább az iránt érdeklődik, hogy a Rokkant-telep, északi városrész terveztetése milyen stádiumban állnak.

Kifogásolja a vasúton túli ipari zóna kialakításának terveztetését, annak költségeinek céltartalékban történő szerepeltetését.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a 2000. február 17-i ülésen kell a költségvetést jóváhagyni. Egyetért Bebes István képviselőtestületi tag azon javaslatával, mely a fejlesztésekre fordítható összegek év közbeni módosíthatóságára vonatkozik, hiszen az intézményszerkezet átalakításával ez indokolttá válik.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja, hogy az 1,8 millió forint a Rába-part fejlesztésére kerüljön betervezésre, tovább felhívja a figyelmet a szúnyogirtás kiadásainak fedezetbiztosítására.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasol eszközbeszerzésre 5 millió forint biztosítását.

Véleménye szerint nem szabad megfeledkezni a kintlévőségek, adótartozások behajtásáról, továbbá javasolja, hogy a kistérségi feladatok ellátása - orvosi ügyelet, tűzoltóság, nevelési tanácsadó, közoktatási feladatok - csak megállapodás ellenében történjen.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a takarékossági program elkészítése félévre vonatkozóan nagyon nehéz. A költségvetés keretszámai önkényes döntés alapján születnek, a csökkentett költségvetésből nem tudnak kijönni, holott az intézményvezetők reálisan próbálják költségvetésüket megtervezni.

Határozat nélkül senkivel szemben nem lehet fellépni, előzetes tanácskozás, konzultációk alapján kell a költségvetést összeállítani.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kéri, hogy a kulturális és sporttevékenységet legalább a tavalyi szintnek megfelelően támogassa a képviselőtestület.


Honfi József polgármester a meglévő hiány mellett nem tud több fedezetet biztosítani a testület a támogatásokra.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, hol jelennek meg a kis értékű eszközbeszerzések, pl. Zeneiskola hangszerfelújítása.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy ezek külön nem szerepelnek a költségvetésben. Ez ügyben a bizottságok végeztek felmérést, erre nincs fedezet, az intézményi költségvetésekben sem szerepel.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 15 millió forintban javasolja a gazdálkodási tartalék nagyságát meghatározni, az eredeti 30 millió helyett.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság 15 millió forintos céltartalékából 10 millió forinttal a hiány csökkentésére, 5 millió forint működési céltartalékba (meg nem határozott pénzekre) helyezésével jóváhagyni, melynek felhasználásáról a későbbiek folyamán foglal állást.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a pénzmaradvány teljes elvonását a hiány kezelésére.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az ÖNHIKI pályázat benyújtásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja - a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva -, hogy a képviselői tiszteletdíjak mértéke ne kerüljön megemelésre.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 1 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja, hogy a Nevelési Tanácsadó racionalizálására vonatkozóan a szakértői vizsgálat lefolytatását követően foglaljon állást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasol a kis értékű eszközbeszerzés finanszírozásához 5 millió forint betervezésének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasol a Kábeltelevíziós hálózat horvátnádaljai kiépítéséhez 7,5 millió forint betervezését fejlesztési kiadás terhére.


Kozó József képviselőtestületi tag a lakossági hozzájárulások mértéke iránt érdeklődik, melyre Geosics László képviselőtestületi tag kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasol 3-3,5 millió forint betervezését a kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez, a nevesített fejlesztési tartalék terhére.

A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a 6. számú melléklet 3-6. rovatának összevonását, mely 6 millió forintot tesz ki.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője véleménye szerint ez a későbbiek folyamán problémát okozhat.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a céltartalékból nevesített összeget tervezési költségként, az ipari parkhoz meghatározni.


Honfi József polgármester javasol az ipari terület tervezési költségeként 3 millió forint betervezését felhalmozási kiadásként.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a játszótéri felszerelések 2,5 millió forint és a Felsőberki harangláb kerüljön a felhalmozási kiadások közé, a többi maradjon fejlesztési céltartalék.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet Nagy Gábor képviselőtestületi tag a turizmus elősegítésére fordítandó fedezet biztosítására vonatkozó javaslatára.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint a Rába-parti turizmushoz a koncepció megvalósítását követően biztosítson a képviselőtestület fedezetet.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Házkezelőség költségvetéséből kerüljön át az egészségügyi alapellátást szolgáló ingatlanok felújítására, karbantartására betervezett összeg a címzett céltartalék körébe.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a kulturális és sport támogatások mértékét 28,5e Ft-ban meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 13 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja fentiek figyelembevételével a költségvetési koncepció összeállítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


6/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2000. évi költségvetését az alábbiak figyelembevételével állítja össze:

 • a céltartalék összegét 15 millió forinttal lecsökkenti, amelyből 10 millió forintot a működési kiadásokhoz, 5 millió forintot a címzett céltartalékba helyez át,

 • az intézményeknél képződött pénzmaradvány teljes összegét elvonja,

 • pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat részéről,

 • a képviselői tiszteletdíjak mértékén 2000. évben nem változtat,

 • a kis értékű eszközbeszerzések fedezetére 5 millió forintot ütemez,

 • a horvátnádaljai városrészen történő kábeltelevízió-hálózat kiépítéséhez 3,5 millió forintot biztosít,

 • felhalmozási kiadásként az ipari terület tervezési költségeire 3 millió forintot biztosít,

 • a felhalmozási kiadások közé sorolja a játszótéri felszerelésekre, valamint a felsőberki harangláb felújítására betervezett összeget,

 • a Házkezelőség költségvetésében megtervezett, az egészségügyi intézmények karbantartására és felújítására beütemezett összeget a címzett céltartalékhoz helyezi át.

Határidő: 2000. február 17-i ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
7.) Élelmezési nyersanyagnormák jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tesz kiegészítést.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben meghatározott díjak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


1/2000. (I. 27.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének rendelete a gyermekintézmények étkezési nyersanyagnormájának megállapításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Folyó ügyek

 1. Zeneiskola alapító okiratának módosítása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az intézmény neve helyesen Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmendi Zeneiskola. Kiegészítésként elmondja, hogy bizottsági tag javaslata volt, hogy egy magyar zeneszerzőről nevét viselje az intézmény.

A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a módosítás jóváhagyását.


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


7/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmendi Zeneiskola alapító okiratának módosítását elfogadja.
 1. Új víz- és csatornadíjak bevezetése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a módosítás jóváhagyását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményét tolmácsolva, az új díjak bevezetésének elutasítását javasolja.

Nem ért egyet a szombathelyi uszoda veszteségének kifizettetésével, a vízdíjat 111,-Ft-ban, a szennyvíz díját 128,-Ft-ban javasolja meghatározni.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő díjak a szennyvíziszap-sűrítő költségeiből tevődik össze, javasolja azok elfogadását.

Javasolja a felügyelő bizottság -, valamint az igazgatótanács tagját megbízni, hogy az év közbeni költségek alakulásáról a képviselőtestületet tájékoztassák, a kontrollálhatóság szempontjából.


Pataki Péter képviselőtestületi tag elmondja, hogy az uszoda vesztesége a többi településsel arányosan terheli a város vízdíját.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a vízdíjak mértékének megemelésével.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre reagálva Honfi József polgármester elmondja, hogy a Vasvíz Rt. fenti díjakat már jóváhagyta, amennyiben a képviselőtestület nem fogadja el az előterjesztést, a szindikátusi szerződés 6. pontja életbe lép.


Honfi József polgármester javasolja a vízdíjak előterjesztésben foglalt mértékének megállapítását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


2/2000. (I. 27.) számú rendelet


A víz- és csatornaszolgáltatási díjak mértékéről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Temetői szolgáltatási díjak megváltoztatása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a szolgáltatási díjak bevételével kapcsolatosan, melyre Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a gondnoki tevékenység ellátásának kiegyenlítése, számla ellenében történik.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az 1. számú melléklet 1. sorára hívja fel a figyelmet.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy mibe kerül az önkormányzat a temető működtetése, melyre Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy mintegy 1 millió forint körüli összeget tesz ki a temető fenntartása.


Tóth Imre képviselőtestületi tag magasnak tartja az emelés mértékét.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egységesen 10%-os emelést javasol.


Horváth László képviselőtestületi tag 6%-os emelést javasol jóváhagyni a temetői szolgáltatási díjakra vonatkozóan.


Honfi József polgármester elmondja, indokolt a szolgáltatási díjak megemelése, hiszen 2 éve nem történt emelés. Javasolja a 6%-os emelés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 6 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol egységesen 10%-os emelést jóváhagyni a temetői szolgáltatási díjakra vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 6 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

8/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vas Megyei Temetkezési Vállalat Szombathely, Jáki u. körmendi temetőkben alkalmazandó temetői szolgáltatási díjakat 2000. február 1-től, 10%-kal megemelt mértékben állapítja meg.

Felkéri a vállalat igazgatóját, hogy a város temetőiben az újonnan megállapított szolgáltatási díjakat 2000. február 01-től alkalmazza.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Zálogjog bejegyzése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a zálogjog bejegyzésének jóváhagyását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


9/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Thököly u. 38/a. szám alatti ingatlan vonatkozásában 2000. szeptember 30-ig biztosítja a zálogjog bejegyzést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Orvosi rendelőkben lévő számítógépek felújítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy nem tudott konkrét állásfoglalást hozni.

Felhívja a figyelmet, hogy a 2000. évi dátumváltással kapcsolatos számítógépes feladatok ellátásához jóváhagyott összeget is alacsonynak tartotta, amennyiben szükséges a jelenlegi fedezet biztosítása, hagyja jóvá a képviselőtestület, de véleménye szerint ezen összeg nem elegendő az orvosi számítógépek felújításához.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a kártyapénzekre vonatkozóan tesz megjegyzést.


Bebes István képviselőtestületi tag javasol új gépek megvásárlását 50%-os támogatás mellett, mellyel két-három évre megoldódna a probléma.


Honfi József polgármester javasolja az 50%-os támogatást új számítógépek megvásárlásához.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazattal, 15 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol praxisonként 60eFt jóváhagyását a számítógépek felújításához.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.
 1. Kölcsey F. Gimnázium pályázata az Arany J. tehetséggondozó programban való részvételre

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság javasolja a programban való részvétel támogatását, de kizárólag kétosztályos szerkezetben, osztályszám bővítése nélkül, amennyiben a pályázatot elnyeri az iskola, a szakfeladatra kétszeres állami normatíva jár, ami pozitív szaldóként jelentkezne az intézmény működésében.


Honfi József polgármester javasolja a pályázatban való részvétel jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


10/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete, mint fenntartó támogatja a Kölcsey Ferenc Gimnáziumnak az Arany János tehetséggondozó programban való részvételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester 1. Alkotás u. 1. számú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslat

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság nem javasolja az ingatlan értékesítését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén elutasítja az értékesítést.


Honfi József polgármester javasolja az értékesítés elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


11/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Alkotás u. 1. szám alatti lakosoknak a körmendi nyilvántartásban elhelyezett 460/3 hrsz-ú ingatlan, illetve annak egy részének értékesítését elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. A körmendi 1601. és 1607. számú ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az 1601. hrsz-ú ingatlan időközben összevonásra került az 1602. hrsz-ú ingatlannal, ezt vásárolta vissza az önkormányzat. Ezt egy építési telekként lehet értékesíteni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményét tolmácsolva javasolja 500,-Ft/m2 áron az értékesítés jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy az 50e Ft közmű-hozzájárulási díj épüljön bele, és 600,-Ft/m2 áron értékesítse a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a közmű-hozzájárulási díj megfizetése mellett 500,-Ft/m2 áron az ingatlan értékesítését jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


12/2000. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Horváth Tamás és neje Körmend, Olcsai K. Z. tér I/2. szám alatti lakosoknak a Körmend, Újváros u. 15. szám alatti és a körmendi ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett 1601. és 1607. hrsz-ú - összesen 671 m2 területű - ingatlant 500,-Ft/m2 áron értékesíti.

A vevőknek a telekáron felül meg kell fizetni 50.000,-Ft egyszeri vízközmű-hozzájárulási díjat is.

A képviselőtestület felhívja a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy az ingatlanok adásvételi szerződés előkészítését végezze el, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester


I n t e r p e l l á c i ó k


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az "Est-hajnal csillag" nevű bolt mögött hatalmas a szemét, a csomagolóanyagot a szél széthordja a környéken, javasolja a közterület-felügyelők által történő ellenőrzést.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Bartóki garázssor és a Rázsó Szakközépiskola kerítése között szemétdomb alakult ki, a hóolvadást követően szükséges annak eltakarítása, melyhez az iskola felajánlja segítségét.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a IV. Béla király utca piaci oldalánál lévő nagyméretű szemétgyűjtőt javasolja az eredeti helyére, a WC mellé visszahelyezni.


Horváth László kéri az ÉDÁSZ Rt. megkeresését az ügyben, hogy kisebb vihar, szél esetén, az Alsóberki városrészen áramszünet alakul ki, a Rákóczi út és a MÉH telep bejáratánál lévő trafóban a patronok tönkremennek.


Kozó József képviselőtestületi tag a hó-eltakarítással kapcsolatosan tesz javaslatot, továbbá kéri, hogy enyhe időben a Városgondnokság sózza az utakat.


Honfi József polgármester elmondja, hogy kevés a hó-eltakarító munkagép, így kellő és azonos időben képtelenség a lehullott havat eltakarítani.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasol a Bartók lakótelepre a téli időszakban 3-4 kupac homok elhelyezését. Ez a lakosság számára munkagép hiányában megoldást jelentene az utak, járdák közlekedhetővé tételében.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21óra 33 perckor bezárja.K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester