· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. szeptember 23következő
letölthető melléklet:

75 kbyte

1999. július 20.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. július 20-i

rendkívüli ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületiIgazoltan távolmaradt: Egyed Gyula, Dr. Nagy Zoltán és Dr. Stipkovits Ferenc

képviselőtestületi tagokTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes, azt megnyitja.

A meghívóban szereplő napirendet javasolja a Batthyány emléktemplom parkrendezésének támogatásával kiegészíteni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az 1.) pont megtárgyalását javasolja névszerinti szavazással jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a névszerinti szavazás jóváhagyását.


A képviselőtestület a névszerinti szavazást 4 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Kozó József képviselőtestületi tag az Ötv. 35. §. (3.) hivatkozva kifogásolja, hogy 1-2. napirendi pontban szereplő témát harmadszor tárgyalja a képviselőtestület, és önkormányzati érdeksérelemre hivatkozik.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy egyik napirendi pontot illetően sem merül fel önkormányzati érdeksérelmet érintő tárgyalás, hanem egyszerű, ismételt napirendről van szó.

Kihangsúlyozza továbbá, hogy az ülés napirendjét a képviselőtestület hagyja jóvá.


Honfi József polgármester javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Bebes István képviselőtestületi tag tárgyalási szünetet kér.SzünetHonfi József polgármester ismételten javasolja jóváhagyni az BC Marc Kosárlabda csapat támogatásával kapcsolatos napirendi pontot.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 8 tartózkodás mellett nem fogadja el, nem foglal állást jelen ülésen.


Honfi József polgármester javasolja első napirendi pontként jóváhagyni az augusztus 19-i csónakfelvonulás anyagi támogatását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a napirendi pontok között a 3.) pontban foglaltakat tájékoztatásként elfogadni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni a Somogyi Béla Általános Iskola osztálybontási kérelmét.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 4 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy mentőszolgálat részére a 10 % önrész biztosítása ügyében is foglaljon állást a testület.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja,


Honfi József polgármester javasolja, utolsó napirendi pontként Batthyány Emléktemplom parképítésének támogatását jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő napirendet hagyja jóvá:
N A P I R E N D:  1. Az augusztus 19-ei csónakfelvonulás anyagi feltételei, támogatása.

Előadó: Honfi József polgármester


  1. Tűzoltóság épületének átvételi problémái

Előadó: Honfi József polgármester

(Szóbeli tájékoztató)


  1. Fedezet biztosítása az orvosi ügyeleti szolgálat mentőszolgálat által beadott fejlesztési pályázatához.

Előadó: Honfi József polgármester


  1. Somogyi B. Általános Iskola osztálybontási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


  1. Batthyány Emléktemplom parkrendezése

Előadó: Honfi József polgármester
  1. Az augusztus 19-i csónakfelvonulás anyagi feltételei, támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy idei évben országos pályázat benyújtására nem volt lehetőség, ezért a költségvetésbe betervezett 500e Ft-on kívül, javasolja a csónakfelvonulás megjutalmazására az előterjesztésben meghatározott összeg jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a tartalék terhére a fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
170/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. évi vízikarnevál és tűzijáték előkészítésére és jutalmazására 140e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 1999. augusztus 01. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
  1. Tájékoztatás a tűzoltóság épületének átvételi problémáival kapcsolatosan

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a megyei önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül a városnak ajándékozta a tűzoltóság épületét. Az elfogadó határozat jóváhagyásra került, azonban a megyei aljegyző tájékoztatása szerint az átadott vagyon értékének 25 %-át az APEH-nak be kell fizetni. Jogilag felülvizsgálatra került az átadás és az ezzel járó ÁFA fizetés, melynek megfelelően az állam vagyonából ingyenesen juttatott vagyon, több kitétel figyelembevételével, sikerül az ÁFA fizetési kötelezettséget megoldani. A földhivatal az ajándékozási szerződést már bejegyezte, az épület az Önkormányzat tulajdonában van.

Kéri a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
  1. Fedezet biztosítása az orvosi ügyeleti szolgálat mentőszolgálat által beadott fejlesztési pályázatához

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy a Vas megyei Mentőszolgálat pályázatot adott be műszerfejlesztésre, melyhez 20% önrész kötelezettséggel jár, az OMSZ úgy döntött, hogy 10 %-át magára vállalja, a másik 10%-ot kellene az ügyeleti szolgálatban részt vevő önkormányzatoknak vállalnia.

A kistérségi polgármesterek jóváhagyták az önrész vállalását, 130e Ft van az autó eladásból, melyet 300e Ft-ra kellene kiegészíteni. Saját erőként 82eFt-ra lenne szükség.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy 300e Ft a kistérség önrésze, ehhez jön, 130e Ft. Lakossági arányszám 48 %, Körmendnek 82e Ft-ot kellene biztosítania, a kistérség részéről pedig 89eFt-ot az ÁFA fizetési kötelezettség miatt.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a műszer beszerzésével, melynek lényegét ismerteti a testület tagjaival.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja a 82e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


171/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete jóváhagyja az orvosi ügyelet működéséhez szükséges műszerbeszerzéseknek a 10% önrészből Körmend városára eső részt, 82e Ft kifizetését a céltartalék terhére.

Határidő: 1999. július 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
  1. Somogyi B. Ált. Iskola osztálybontási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester elmondja, hogy levélben fordult az iskola igazgatója, kihangsúlyozván, hogy a IV. évfolyamban 68 gyerek tanul, köztük 60 fő körmendi, mely a 26 fős maximumot meghaladja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az osztálybontás jóváhagyását. diszkrimináció is felmerülhet, de az intézmény igazgatói vezetésével kapcsolatos hibát el kell ismerni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke várható volt, hogy "lavinát" indít el a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény osztálybontásának jóváhagyásával a képviselőtestület előző ülésen hozott állásfoglalása.

Javasolja ezt figyelembe venni, és az osztálybontást a Somogyi B. Általános Iskola igazgatójának részére jóváhagyni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a következetesség fontosságáról beszél, egyetértve Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének véleményével.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint a törvényi előírásokat szem előtt tartva kellene a határozatokat meghoznia a képviselőtestületnek.

2 települést említ az igazgató, mely a különbözetet megfizette az önkormányzatnak, továbbá elmondja, hogy várható volt a láncreakció a Kölcsey u. Általános Iskola osztálybontásának jóváhagyását követően.

Javasolja az intézmények alapító okiratának felülvizsgálatát.


Horváth László képviselőtestületi tag a tanuló létszámok iránt érdeklődik.

A vidéki gyermekek Körmenden tanulását nem szabad elutasítani.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója kihangsúlyozza, hogy a két intézmény között egyetlen dologban lehet párhuzamot hozni, hogy a létszám meghaladja a törvényileg meghatározottat.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az iránt érdeklődik, indokolt-e az osztálybontás.


Patonay Imre igazgató csatlakozva Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleményéhez, elmondja, hogy három 8. osztály fejezte be tanulmányait, azonban a Magyarnádalja, Pinkamindszernt, Vasalja községből érkeznek tanulók a 4. osztályba, és tekintettel kell lenni egyfajta kötődésre, hiszen a szülők is itt végezték általános iskolai tanulmányaikat.

Plusz osztályt nem indítunk, így plusz kiadás sem jelentkezik, törvényes a kérés. Kiegészítésül elmondja, hogy minden osztályban 20 fő fölötti a létszám.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy gazdasági szempontból minden intézmény próbálja a megfelelő létszám biztosításához a gyermekeket összeszedni, azonban ha ezek a vidéki gyermekek másik iskolába mennének, nem lenne létszám fölösleg. Az igazgató hivatkozhatna a helyhiányra.

Felhívja Pataonay Imre igazgató figyelmét, hogy Vasalja Önkormányzatával nem született megállapodás, így nem is fizet különbözetet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, Kölcsey igazgatója elmondja, hogy szükséges a megállapodás megkötése.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a körmendi tanulókat a három iskolában egyformán elosztani.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy a közoktatási tv. értelmében az igazgató köti és határozza meg a tanulói jogviszonyt, a tanulókat a tv-ben meghatározott osztályokba osztja el.

A szülő a beíratás során alkotmányos jogával él, szabad az iskola- és pedagógusválasztás, határozat nem korlátozhatja a szülő ezen jogát.

Külön kitér továbbá a szaktárgy, szaktanár szabad választására.


Horváth László képviselőtestületi tag iskolák egymás között megállapodhatnak a tanulók elosztásáról.


Dr. Tóth Miklós jegyző hivatkozik Szekeres Gábor által elmondottakra és a törvényben meghatározottakra, továbbá, hogy az alapító okirat meghatározásával van meg a befolyása.


Honfi József polgármester javasolja a Somogyi Béla Általános Iskola osztálybontási kérelmének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


172/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola és Kollégium az 1999/2000-es tanévben - a jelenlegi kettő harmadik osztályt megbontva - 3 negyedik osztályt indítson.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
  1. Batthyány Emléktemplom parkrendezésének támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy a technikai dolgok lebonyolítását, valamint annak költségeit tartalmazza a műszaki és városgazdálkodási iroda által elkészített előterjesztés.

Fontos, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő park megfelelő környezetet tükrözzön.

A teljes parképítés mintegy 4-4,3 millió forintba kerülne. Javasolja a parképítés költségeihez a fedezetbiztosítás jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva mérlegelte az előnyöket és hátrányokat, de határozott állásfoglalás - 3 szavazat - 1 ellenszavazat - 2 tartózkodás mellett - nem született.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság nem tárgyalta, de javasolja a költségekhez a fedezet biztosítását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja, hogy járuljon hozzá az önkormányzat a parképítés költségeihez. Két részletben javasolja a park kialakítását, egyrészt a kápolnaszentelésre az idei költségvetés terhére, másrészt a jövő évi költségvetés terhére.


Pataki Péter képviselőtestületi tag elmondja, hogy kanonok úr levélben kereste meg, melyet a testülettel ismertetett annak idején.

Javasolja egyrészt, mivel önkormányzati úszótelekről lévén szó, a parképítés támogatását, vagy az önkormányzat önállóan alakítsa ki a kápolnakertet.

A parképítéshez a 4 millió forintot magasnak tartja.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag véleménye szerint a másik két egyház hasonló kéréssel fog az önkormányzathoz fordulni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke szükségét érzi a területrendezésnek.

Javasolja, hogy a járda - díszkövezet költségeit vállalja az önkormányzat. A parkalakítás, füvesítés társadalmi munkában is megoldható.


Geosics László képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy idei áron kerül ennyibe a parképítés, ez jövőre emelkedni kell.

Megfelelő összeget kell biztosítani, hogy az a város büszkeségei közé tartozzon a kápolna és az azt körülvevő park.

Javasolja a kérelem jóváhagyását.


Dr. Gyürki László kanonok elmondja, hogy az előterjesztés sok elengedhetetlen tételt tartalmaz, kéri a parkalakítás költségeinek biztosítását.


Honfi József polgármester javasolja, hogy 1,5 millió forint - térburkolat kialakításához - összeggel járuljon hozzá, és kezdje meg a képviselőtestület a parképítés kialakítását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 4 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.

Kozó József képviselőtestületi tag a parképítés költségeire 2 millió forintot javasol jóváhagyni.


Honfi József polgármester 2 millió forintot javasol jóváhagyni a Batthyány Emléktemplom parkrendezéséhez.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.173/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyány Emléktemplom körüli park építési munkáihoz 2 millió forintot biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

Felelősök: Némethné Simon Mária pénzügyi irodavezető (pénzügyi fedezetért)

Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető (megállapodás megkötéséért)

Határidő: azonnal (kiértesítésre)Több tárgy nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 17 óra 37 perckor bezárja.
K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester