· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. július 20.következő
letölthető melléklet:

756 kbyte

1999. július 01.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestület 1999. július 01-jei

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző, Békefi

Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki

Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon János, Szabó Ferenc

és Tóth Imre képviselőtestületi


Igazoltan távolmaradt: Bán Miklós képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Prof. dr. Kovács L. Gábor a Vas Megyei Markusovszky Kórház orvos-igazgatója

Dr. Mazur Sándor a Vas Megyei Markusovszky Kórház Körmendi Batthyány-

Strattmann László Kórház-rendelőintézete orvos-igazgatójaHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött napirendet kiegészíteni a kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatival, a Somogyi B. Általános Iskola osztálybontási és a DADA program finanszírozási kérelmével, a millenniumi rendezvények, valamint a gyermekjóléti szolgálat támogatási kérelmével kapcsolatos előterjesztésekkel.

Javasolja továbbá az egészségügyi és népjóléti bizottság támogatási kérelmeit, valamint a tanulmányi versenyekre felkészítők jutalmazását tartalmazó előterjesztést megtárgyalni.

Javasolja a folyó ügyek c., d., és f.. pontjának zárt ülés keretében történő állásfoglalását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kéri, hogy a kulturális és sport támogatási alap biztosításáról az 5. napirendi pont előtt foglaljon állást a képviselőtestület.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a folyó ügyek h.) pontját visszavonja.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítésekkel, módosításokkal a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Vas megyei Markusovszky Kórház Körmendi Batthyány-Strattmann László Intézete 1998. évi munkájáról

Előadó: Dr. prof. Kovács L. Gábor főigazgató-főorvos


 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kulturális és sport támogatási alap biztosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Az önkormányzat közművelődési rendeletének jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális Szabadidő és Sport Bizottság Elnöke


 1. Az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A képviselőtestület 1999. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az 1993. évi III. törvényből eredő önkormányzati feladatok

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet igazgatói pályázata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Részvény csere

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária Gazdasági és Pénzügyi irodavezető


 1. A kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Fogyatékos gyermekek üdültetésének támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Támogatási kérelmek

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Millenniumi rendezvények támogatása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


Interpellációk
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 31-én holland és német tartományi polgármesterek tettek látogatást, mind logisztikai, mind turisztikai szempontból.

Június 1-jén a 8-as elkerülő út építése ügyében folytatott tárgyalásokat, mely a nyugati országhatártól indulna.

Július 2-án a Kistérségi Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt, szennyvíztámogatás.

Július 3-án a MEP új igazgatójával, a kórház finanszírozásával kapcsolatosan tárgyalt.

Július 10-én a római katolikus egyház képviselőjével folytatott megbeszélést a kápolna területrendezésének ügyében, a délután folyamán a pinkamindszenti határátkelő megnyitása alkalmával megrendezendő kerékpártúrával kapcsolatosan egyeztetett.

Július 11-én a kórház sterilizálójának témájában tárgyalt. Ezzel kapcsolatosan Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a közbeszerzési pályázat eredménytelen, ezért a közbeszerzési bizottság megbízása alapján készül el egy 80 m2-es nagyságú sterilizáló, mely mintegy 60 millió forint körüli összeget tesz ki.

Július 19-én a bizottsági elnökökkel részt vett a testvérvárosi fürstenfeld ünnepségén, ahol Zug város polgármestere kitüntetésben részesült.

Július 20-án megrendezésre került a pinkamindszenti határátkelőhöz szervezett kerékpáros túra, mellyel kapcsolatosan külön köszöni Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökének, a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának közreműködését.

Honfi József polgármester július 22-étől két hétig szabadságát töltötte.


Szabó Ferenc alpolgármester, a millenniumi munkacsoport elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Nemzeti Kulturális Minisztériumban kiírt millenniumi pályázaton az önkormányzat 30 millió forintot nyert el a Vár tetőszerkezetének és a kápolna felújítására, melyhez a szükséges terveket minél előbb be kell szerezni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kifogásolja, hogy a bizottság nem kapott tájékoztatást a kórház sterilizálóval kapcsolatos pályázat eredményeiről.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja.
Bebes István és Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.
 1. Beszámoló a Vas megyei Markusovszky Kórház Körmendi Batthyány-Strattmann László Intézete 1998. évi munkájáról

Előadó: Dr. prof. Kovács L. Gábor főigazgató-főorvos

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Prof. Kovács L. Gábor főigazgató-főorvos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az év elején, január hónapban a megyei közgyűlés előtt számolt be a kórház elmúlt évi munkájáról, tevékenységéről.

A körmendi kórház-rendelőintézetet tekintve mintegy 3100 fekvő beteg esemény, és 70 millió pontnyi járóbeteg teljesítményt regisztráltak.

Elmondja, hogy ismét egy olyan periódus jellemző az intézet életében, mely mindenkit érdekel és foglalkoztat.

Az 1998-as évre vonatkozóan, a működő három osztályon a kisebb problémákat tekintve, mely az ország minden kórházára jellemző, kiemelt, említésre méltó negatívum nem történt. A belgyógyászat 100% fölötti ágykihasználtságát, melynek legfőbb oka, - hogy nincs krónikus betegellátás - a biztosító rendszer nem tűri. A jövőben megvalósítandó és elképzelt rendszer számol a krónikus ágyak kialakításával, mely elsősorban a szülészet kis ágyszám kihasználtságának megoldásával történhet meg, a merev osztályszerkezetet kell feloldani.

Megállapítható, hogy a szakmai tevékenység kiváló, az elmúlt három év alatt a vezetés összecsiszolódott.

Dr. Prof. Kovács L. Gábor főigazgató-főorvos tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt évben az intézet sikeresen vett részt a világbanki informatikai pályázaton. Jelenleg működik a rendszer, bármelyik nyugati kórház informatikai rendszerével összehasonlítható, de anyagi terhek és feladatok ezzel kapcsolatosan még várhatók. Kiemelendő továbbá a kórház könyvtárhálózata.

A jelenlegi járó beteg forgalmat a térség a jövőben is meg tudja őrizni, véleménye szerint a már meglévő elvi állásfoglalás mellett a körmendi kórház-rendelőintézet mátrix kórházként való fenntartása és működtetése technikailag megoldható, melynek megvalósításához felajánlja a megyei intézet segítségnyújtását.


Horváth László képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre dr. Mazur Sándor orvos-igazgató elmondja, hogy a már elhangzott mátrix struktúra megvalósítása feltétlenül szükséges.


Dr. Mazur Sándor orvos-igazgató elmondja, hogy a deficit mintegy 43 millió forintot tesz ki.


Bebes István képviselőtestületi tag az önállósodással járó önkormányzatra háruló terhek nagysága iránt érdeklődik, továbbá elmondja, hogy több lakossági panaszról hallott a sebészeti osztály létszámminőségét illetően.

Kifogásolja, hogy a beszámoló adatokban nem alátámasztott.


Dr. Mazur Sándor orvos-igazgató ismerteti a túlápolás fogalmát és lényegét, továbbá elmondja, hogy az ápolási osztály visszaállítása szükséges lenne, a tervek szerint ágyszám hússzal - 15 ápolási és 5 belgyógyászati ágy számmal - kerülne növelésre.

A sebészeti osztály állományával kapcsolatosan elmondja, hogy a pályázók szűk számát tekintve nincs lehetőség a válogatásra.


Dr. Prof. Kovács L. Gábor főigazgató-főorvos fentieket kiegészítve elmondja, hogy a megyei intézetbe az elmúlt öt évet tekintve nem volt felvétel a sebészeti osztályra, valamint ismerteti a biztosító rendszer finanszírozási lényegét.

Kihangsúlyozza, hogy a fekvőbeteg pontokért a veszteségek elkerülése és csökkentése érdekében feltétlenül szükség van az együttes partnerkapcsolatra.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva kihangsúlyozza, hogy a kórházban dolgozók hangulata rossz a beígért fizetésemelés nem teljesítése miatt, hiszen a munkaidő csökkentést csak bizonyos munkakörökben lehetett elvégezni.

A külföldi sebészkollégákkal kapcsolatosan elmondja, hogy a kellő tapasztalat hiánya okozhatja a felmerülő problémákat.

Véleménye szerint a mátrix kórház beindításához mintegy 27 millió forintos költséggel az önkormányzatnak számolni kell, de a jó betegellátás érdekében az egészségügyre is fordítani, befektetni kell, hasonlóan az oktatáshoz, a kultúrához, stb.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke sajnálatosnak tartja az ország jelenlegi egészségügyi helyzetét.


Dr. Prof. Kovács L. Gábor főigazgató-főorvos elmondja, hogy a megyei és a körmendi kórházat tekintve az év első három hónapjában nem volt, a második negyedévben mintegy 5%-os mértékű volt a béremelés, és ígéret van a második félévre vonatkozóan a béremelésre, mellyel éves szinten mintegy 10%-os béremelés realizálható. De ez nemcsak helyi probléma, ez országosan gondot jelent.

A munkaidő csökkentés bevezetésével a kórház minden dolgozóját megtarthatott.


Geosics László képviselőtestületi tag véleményes szerint a kórház vesztesége csökkenthető lenne.


Dr. Prof. Kovács L. Gábor főigazgató-főorvos elmondja, hogy a mátrix kórházzal a betegek minél jobb ellátása mellett ez az elsődleges cél.


Honfi József polgármester megköszönve az eddigi színvonalas munkát, és kérve a segítséget a kórház-rendelőintézet 2000. január 01-i hatállyal történő mátrix kórházként való működéséhez javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


132/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vas megyei Markusovszky Kórház Körmendi Batthyány-Strattmann László Intézete munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 1. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző javasolja az előterjesztés elfogadását az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság véleményező javaslatának figyelembevételével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke köszöni a jegyző és aljegyző által nyújtott segítséget, majd a bizottság napirendjét javasolja az oktatási intézmények által benyújtott pályázatokat véleményezésével kiegészítve jóváhagyni.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 8.§. (2.) bekezdés a.) pontjában az "átalakított" szót "átruházott" kifejezésre javítani.

Javasolja továbbá, hogy a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság teljes létszámmal vegyen részt a közbeszerzési bizottság munkájában.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kifogásolja, hogy bizottságuk feladatai között nem szerepel a közszolgáltatást ellátó intézmények vezetői állásai betöltésére benyújtott pályázatok véleményezése.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke külön felhívja a figyelmet - a bizottság által kidolgozott és javasolt - település ünnepeire.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja, hogy a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság a szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozóan tehessen javaslatot.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a várossá nyilvánítás napja január 13-án van, a rendelet-tervezetben szereplő február 13. helyett.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság részéről újabb javaslat nem érkezett, javasolja a rendelet módosítás jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja, hogy a városi kitüntetések valamely városi ünnepen kerüljenek átadásra.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy ez irányú javaslat a Körmend város érdekében kifejtett tevékenységért kitüntető cím" alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletben kerül rögzítésre.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag, az MSZP frakció véleményét tolmácsolva javasolja a polgármester és alpolgármester távollétében az ülés levezetésére Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét jóváhagyni.


Bebes István képviselőtestületi tag, a FIDESZ-MDF frakció nevében javasolja Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökét az ülések levezetésére.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az ülés vezetésére Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tagot jelölni.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az ülések levezetésére a korelnököt jelölni.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja elfogadni a mindenkori korelnököt a polgármester és alpolgármester távollétében az ülés levezetőjének.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag visszalép.


Honfi József polgármester javasolja a 8.§. (1.) bekezdésébe megjelölni a polgármester és alpolgármester távollétében az ülések levezetőjének az ülésen jelenlévő korelnököt.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság részéről javaslat érkezett az intézményi karbantartási feladatok figyelemmel kísérésére vonatkozóan, valamint nem javasolja a kulturális, szabadidő és sport bizottság feladatait illetően az önkormányzati támogatás mértékéig történő helyi tömegkommunikáció ellenőrzését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem ért egyet a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság véleményével, hiszen az önkormányzat támogatja a tömegkommunikációt, ezért azt szakmailag felügyelni is kell.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a szakmai felügyelet egyfajta cenzúrát jelent, ezért nem javasolja a bizottság ezen feladatkör jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleményével, továbbá elmondja, hogy az egyesületek, civil szervezetek esetében is fontos, hogy a támogatás mértékéig történhet azok felhasználásának ellenőrzése.


Honfi József polgármester javasolja a 8. §. (2.) bekezdés a.) pontjára vonatkozó módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 9 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatot tesz a szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 1 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni, hogy a támogatás mértékéig minden egyesület pénzfelhasználását ellenőrzi a kulturális, szabadidő és sport bizottság.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti az intézmények fejlesztési és karbantartási feladatainak végrehajtását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság feladatiként javasolja, hogy a bizottság javaslatot tesz azon intézmények és személyek kitüntetésére, aki a városfejlesztési és környezetvédelem terén kimagasló tevékenységet végez, folytat.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatot tesz a városfejlesztési és környezetvédelem terén kimagasló tevékenységet végzők kitüntetésére.


Honfi József polgármester javasolja elfogadni az egészségügyi és népjóléti bizottság feladataként, hogy javaslatot tesz a közszolgáltatást ellátó intézmények vezetői állásai betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság vegyen részt a közbeszerzési bizottság munkájában.


A képviselőtestület a javaslatot 1 szavazattal, 7 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítások figyelembevételével az SZMSZ módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


6/1999. (VII. 01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy a jogi és igazgatási iroda esetében elírás történt, a pontos létszám 9 fő + 1 fő irodavezető, a szervezési és jogi csoport vezetője pedig az aljegyző.

Elmondja továbbá, hogy a szervezeti és jogi csoport vezetője az aljegyző, a jegyzőkönyvek elkészítésének határideje törvényileg meghatározott.

Az elkövetkezendő időben a jegyzőkönyvek, határozatok és rendeletek nyilvántartására új program kerül bevezetésre, mely a hálózat útján a hivatal minden területén, valamint minden képviselő rendelkezésére áll.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja, hogy a hivatal létszáma foglalkozás szerint is kerüljön meghatározásra.


Simon János képviselőtestületi tag a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva az adócsoport létszámát 3 + 1 fő végrehajtóval javasolja jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja az adócsoport létszámát 3 + 1 fő végrehajtóval javasolja jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazattal, 6 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Simon János képviselőtestületi tag a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva főállású belső ellenőr 1999. szeptember 1-i hatállyal történő alkalmazását javasolja jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a főállású belső ellenőr alkalmazásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 11 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a belső ellenőri rendszert eseti megbízás alapján jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosításokkal a hivatal ügyrendjének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


133/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét a mellékletnek megfelelően elfogadja, illetve tudomásul veszi.
 1. Az önkormányzat közművelődési rendeletének jóváhagyása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság több ízben tárgyalta a rendelet-tervezetet, mely a CD jogtár segítségével, valamint a Sárvári Önkormányzat rendeletének figyelembevételével készült.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva átdolgozásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Külön kérdést intéz a 3. §. hd.) pontjával kapcsolatosan, valamint javasolja a 6. §. (5.) bekezdésében foglalt 5%-ot törölni, helyette az éves költségvetésben előirányzottak szerint kifejezést használni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a 3. §. hd.) pontját illetően elsősorban a városi könyvtárra gondolt.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag érdeklődik, miért maradt ki a város ünnepei, rendezvényei közül az aradi vértanuk napja.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a 6. §. (3.) bekezdés a.) pontjával kapcsolatosan tesz fel kérdést, továbbá érdeklődik, hogy a 6. §. (5.) bekezdésében szereplő 5% az intézmények költségtényezőit is tartalmazza.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója elmondja, hogy önköltséges alapon, támogatás nélkül nem tud egyetlen színház vagy mozi sem működni. Ma már a gyermek színházi előadások sem rentábilisak, jeleztük már a megyei önkormányzat felé is.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság szándéka, hogy az önkormányzat által meghatározott paraméterek alapján a felnőtt előadások is nyereséget hozzanak.


Kozó József képviselőtestületi tag a 2. §. a.) és b.) pontja között ellentmondást vél felfedezni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az 5. oldal 1. §-t illetően elmondja, hogy a múzeum nem a város intézménye, a könyvtár az olvasás, a művelődés folyamatos biztosítását látja el.


Honfi József polgármester véleménye szerint is valóban ellentmondásos a két pont. Javasolja a 2. §. b.) pontjának elfogadását kiegészítve "fenntartási és működési kiadásait"? kifejezéssel.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendezvények között június első péntekén a pedagógus napot szerepeltetni.


Honfi József polgármester javasolja a 6. §. (3.) bekezdésében szereplő "önköltséges" kifejezés helyett "az önkormányzat költségvetési támogatásának keretein belül határozza meg ?" kifejezést.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 6. §. (5.) bekezdésében szereplő 5%-a helyett ezekre a feladatokra nem biztosíthat a város évi 100 millió forintot, javasol 3-5% közötti nagyság jóváhagyását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az éves költségvetésben meghatározott összeg kifejezés jóváhagyását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke 4,5%-ot javasol, nemcsak a kultúrát, hanem a teljes infrastruktúrát, az intézményt támogatja ezzel az önkormányzat.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke lehetőség szerint kifejezést javasol jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a 6. §. (5.) bekezdésében szereplő 5% helyett a "lehetőség szerint" kifejezést jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az 1. számú mellékletben szereplő városi ünnepek és rendezvényeket kiegészíteni október 6., az aradi vértanúk napjával.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja továbbá az 1. számú mellékletet a pedagógus nap június első péntekjén történő megünneplésével kiegészíteni.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítások figyelembevételével a közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


7/1999. (VII. 01.) számú rendelet:


A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Kulturális és sport támogatási alap biztosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy csak a féléves pénzügyi teljesítést követően foglalhat állást a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke hivatkozik az április 22-i képviselőtestületi ülésre, mely szerint a testület július 1-jén tárgyalja az első félévi pénzügyi beszámolót.

A bizottságnak mintegy négy és félmillió forintos támogatási alapra lenne szüksége, mely tartalmazza a millenniumi rendezvények bevezető - október havi - szakasza, valamint a második ütem pályázati anyag, mely mintegy 2,5 millió forintot tesz ki.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem lát lehetőséget a támogatási alap biztosítására.


Kozó József képviselőtestületi tag szintén nem javasolja a támogatási alap biztosítását az I. félévi pénzügyi beszámoló jóváhagyásáig.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért a pénzügyi beszámoló jóváhagyását követően történő állásfoglalással, azonban felhívja a figyelmet, hogy ez esetben a II. tender határidejét kell megváltoztatni, melynek elbírálása esetleg szeptember 30-ig történhetne meg.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az előterjesztés visszavonását, továbbá egyetértését fejezi ki a féléves teljesítés jóváhagyását követően történő támogatási alap biztosításával. Véleménye szerint pályázati kiírást nem kell megváltoztatni.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a félévi pénzügyi teljesítés jóváhagyását követően ismételje meg előterjesztését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság "alkalmazkodik" a félévi pénzügyi beszámoló jóváhagyásához, azonban a 6, 385 millió forintot továbbra is fenntartva kéri a támogatási alap biztosítását.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy augusztus 20-i rendezvény az utolsó, amely támogatott, szeptember hónapban már nincs olyan rendezvény, mely támogatásban részesülhetett volna.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés újra tárgyalását - az eredeti támogatási igény összegének fenntartásával - az 1999. I. félévi pénzügyi beszámolót követően.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


134/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális és sport támogatási alap biztosításáról az 1999. I. félévi pénzügyi beszámolót követően foglal állást.
 1. Az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a már korábban jóváhagyott pénzügyi előirányzat módosításokat tartalmazza a rendelet módosítása.


Dr. Tóth Miklós jegyző kiegészítve a polgármester által elmondottakat tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a költségvetési rendelet 1999. június 30-i határidővel tartalmazta még az intézményhálózat működésének felülvizsgálatát, mely a bizottságok javaslatára ebben a tanévben már szerkezetváltozás nem történik.

Elmondja továbbá, hogy a költségvetési szerveket tekintve a 217/1999. (XII. 30.) számú Kormányrendelet értelmében változott az önkormányzati biztos kijelölésének feltétele.

Javasolja a képviselőtestületnek, értsen egyet a helyi költségvetési rendeletben ennek megfelelően történő rögzítésével.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság tudomásulvételét tolmácsolva javasolja a rendelet módosításának jóváhagyását.


Bebes István képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a bizottsági ülésen sem fogadta el a rendelet-módosítást.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasol az alsóberki ravatalozó tervezési költségeire 300e Ft-ot jóváhagyni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a ravatalozó tervezési költsége, mint kiemelt előirányzat nem szerepelt a költségvetési rendeletben,, nem foglalt állást a képviselőtestület ez ügyben.

A ravatalozó tervezési költségeit a pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása napirendi pont keretében javasolja jóváhagyni.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével, továbbá elmondja, véleménye szerint a konyhák működtetésével kapcsolatosan a tanévkezdésre kell állást foglalnia a képviselőtestületnek, és nem a tanév folyamán.


Honfi József polgármester javasolja a törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet-módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


8/1999. (VII. 01.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1/1999. (II. 25.) számú, az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A képviselőtestület 1999. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy továbbra is csütörtöki napokon tartja ülését a képviselőtestület, csak elírás történt az időpontokat illetően.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja az egészségügyi és szociális intézmény, valamint a bölcsőde beszámolóját kihelyezett ülés keretében megtartani.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a közmeghallgatás előtt a bizottság helyszíni bejárást tart a 8-as elkerülő szakaszának megépítését illetően.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság napirendjét illetően nem ért egyet az utolsó két bekezdésben foglaltakkal, továbbá elmondja, hogy ennél gazdagabb a bizottság munkaterve.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint a hivatal által fontos feladatok kerültek a munkatervbe.


Paksa Balázsné aljegyző és Gombásné Nardai Ibolya tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy ifjúságvédelmi feladatokkal is foglalkozik a bizottság, az 1997. évi XXXI. tv. értelmében a gyermekjóléti feladatok ellátásáról a képviselőtestület évente egy alkalommal állást foglal.


Bebes István képviselőtestületi tag feleslegesnek tartja ezen vitát, javasolja, a bizottság vegye tudomásul e feladatok megtárgyalását.


Paksa Balázsné aljegyző felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestületnek joga van meghatározni azon témaköröket, melyeket a bizottságokkal véleményeztetni kíván.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a II. félévi munkaterv jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott módosítások figyelembevételével a munkaterv jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


135/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. II. félévi munkatervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 1. Az 1993. évi III. törvényből eredő önkormányzati feladatok

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester a törvényi rendelkezésekre való tekintettel az előterjesztés elfogadását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja elvi állásfoglalásként a családsegítő szolgálatot az előterjesztés c.) pontja szerint 1999. december 15-ei, a helyettes szülői hálózatot 1999. december 01-i hatállyal jóváhagyni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tesz fel kérdést, a helyettes szülői feladatokra vonatkozóan, melyre Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke és Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője hivatkozva a 150/19997. (IX. 10.) sz. Kormányrendeletre kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja a helyettes szülő, helyettes szülői hálózat indításának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a családsegítést intézményesített formában elindítani.

A szakmai, képesítési feltételek biztosítása iránt érdeklődik.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője az előterjesztés c.) pontjának elfogadását javasolja.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a családsegítő szolgálat 2-3 fővel is elindítható, a végrehajtási rendelet előírásai alapján 2001. december 31-ig kell Körmend vonatkozásában a 4 főt biztosítani a működési engedély miatt.


Honfi József polgármester javasolja a családsegítés intézményesített formában történő működtetésének - az előterjesztés c.) pontjának - jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


136/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 45. §-a értelmében a gyermekek átmeneti elhelyezését, gondozását 1999. december 1-i hatállyal helyettes szülő (helyettes szülő hálózat) működésével kívánja biztosítani.

A képviselőtestület a szintén többször módosított 1993. évi III. tv. 134. §-a alapján 1999. december 15-től családsegítő szolgálatot működtet az Őrség Alkoholellenes Klubbal kötendő megállapodásnak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Folyó ügyek:

 1. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet igazgatói pályázata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke véleménye szerint a jogi végzett nem mérvadó.

Javasolja azonban pályázati feltételként a vezetői programról szóló elképzelés csatolását.

Nem ért egyet a pályázatok elbírálására külön bizottság létrehozásával, azonban az ÁNTSZ bevonását, továbbá bármely képviselőtestületi tag részvételét javasolja a bizottságba.


Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatban szereplő bizottsági tagok részvétele kormányrendelet által meghatározott, ezen felül az egészségügyi és népjóléti bizottság valamennyi tagja részt vehet, továbbá kihangsúlyozza, hogy a határozatlan idő sem változtatható meg.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy a rendeletben előírtaknak megfelelően szerepeljen a kinevezés, továbbá, hogy a b.) pontban foglaltak előnyt élvezzenek. Egyetért továbbá az ÁNTSZ vezetőjének bizottságban történő részvételével.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke egyetért, hogy a jogi végzettség ne legyen előnyként megjelölve, a kórház élére orvosegyetemi végzettségű szakembert javasol.

Az elbíráló bizottságba javasolja az alpolgármester és a bizottsági elnökök szerepeltetését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az orvos-igazgatói kinevezés időpontjára kérdez rá.


Honfi József polgármester a szakmai vélemények megérkezése, a szükséges teendők ellátása érdekében 1999. október 1-i hatállyal történne a kinevezés.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az egészségbiztosítási pénztárral 2000. január 1-i hatállyal történik a finanszírozási szerződés megkötése, a működés miatt a kinevezés valószínűleg 1999. október végével történik, mivel az orvos-igazgató feladata a gazdasági igazgató kinevezése.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a pályázati kiírást az orvosegyetemi vagy a közgazdasági egyetemi végzettséggel meghirdetni.


Kozó József képviselőtestület egyetért Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleményével, valamint egyetért a szakmai program becsatolásával.


Honfi József polgármester javasolja a pályázati kiírást a törvényben meghatározottak szerint kiírni, az igazgatói pályázat feltételeként az orvosegyetemi vagy közgazdasági egyetemi végzettség kifejezést, továbbá a vezetői program becsatolását szerepeltetni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


137/1999. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot ír ki a 2000. január 1-től önálló mátrix kórházként működő Körmend Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet igazgatói állásának betöltésére a melléklet szerint.

 2. A Képviselőtestület a kórház-igazgatóiállásra beérkező pályázatok elbírálására bizottságot alakít.

A bizottság tagjai. - polgármester

 • a kórház közalkalmazotti képviselője

 • az orvosi kamara képviselője,

 • az egészségügyi és népjóléti bizottság képviselője

 • az ÁNTSZ helyi tiszti-főorvosa

Határidő: 1. pontra: július 5. (pályázati hirdetés elküldésére)

a pályázat benyújtását követő 30 nap ( a pályázatok elbírálására )

2. pontra: - a pályázatok elbírálása,

- 1999. augusztus 21. (felkérésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Részvénycsere

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslat elfogadásával.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


138/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a TÜZÉP törzsrészvényeit nem kívánja elcserélni 50 %-os árfolyamon KONZUM részvényekre.

Felelős Dr. Tóth Miklós jegyző (kiértesítésre)

Határidő: 1999. július 10.
 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Háziorvosi Szolgálat EKG készülék pályázata


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, privatizált orvosról van-e szó.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy egy önkormányzati orvos van, a szerződés szerint az önkormányzatnak kell gondoskodnia a műszerek beszerzéséről.

Javasolja a pályázat benyújtását és az önerő biztosítását 2 EKG készülékre jóváhagyni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért a 2 géphez szükséges önerő biztosításával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását 2 EKG készülékre vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


139/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Háziorvosi Szolgálat részére 2 db ER 65 Styler 3-6 csatornás EKG készülék pályázatához 640e Ft önerőt biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: pályázat benyújtása szerint

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Vas Megyei Markusovszky Kórház Körmendi Intézetének kérelme


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


140/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vas Megyei Markusovszky Kórház Körmendi Intézete részére

mosógép beszerzésre 69.900,-Ft-ot

hűtőszekrény vásárlásra 81.900,-Ft-ot

összesen: 151.800,-Ft-ot

biztosít a céltartalék terhére, ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadás előirányzata 151.800,-Ft-tal nő, a céltartalék 151.800,-Ft-tal csökken.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • A rendőrség munkájának anyagi támogatása


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.


Honfi József polgármester javasol 300e Ft összeg jóváhagyását a rendőr munkájának támogatásához.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 1 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.
 • Somogyi B. Általános Iskola szociális blokk felújítása


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem ért egyet a felújítási munkák költségeinek kifizetésével, a képviselőtestület előző határozatának megfelelően javasolja az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy szponzori támogatásról volt szó a felújítási munkák elvégzésére vonatkozóan. Elmondja, további igények is érkezhetnek az elvégzett munkák kifizetésére.


Honfi József polgármester elmondja, valóban szponzori támogatásról volt szó, azonban a kft. időközben megszűnt.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az előterjesztés elfogadását, hiszen a munkát elvégezték, ez csak értéknövelő.


Honfi József polgármester javasol jóváhagyni a BUILD Kft. részére az előző ülésen hozott határozatában foglaltak szerint - a számlák leigazolásának ellenében - a felújítási munkákra 1,5 millió forint kifizetését.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 4 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


141/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Somogyi Béla Általános Iskola szociális blokk felújítási munkái ellenértékeként - a számlák leigazolásával - bruttó 1,5 millió Ft kifizetéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a kivitelező írásban nyilatkozik, hogy további követelése nincs.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(a számla kifizetésére)

Határidő: 1999. július 15.
 • Védőnői Szolgálat részére támogatás biztosítása


Dr. Tóth Miklós jegyző javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


142/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a körmendi védőnői szolgálat részére az "Idősek Éve" programjainak megvalósításához 50e Ft támogatást biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 1999. július 10.
 • Városgondnokság pénzügyi előirányzat átcsoportosítása


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


143/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak előirányzata csökken a

- város és községgazdálkodási szakfeladaton 5.370,-Ft-tal,

- közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladaton 45.875,-Ft-tal,

egyúttal a Városgondnokság finanszírozása 51.245,-Ft-talemelkedik, amit dologi kiadásra fordíthat.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Fúvószenekar kérelme


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elutasítja az előterjesztés jóváhagyását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja, hogy a Kincstári Vagyonkezelő Szervezettel egyeztetve - a már átutal 5 millió forint terhére - történjen a munka elvégzése.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért a munkák elvégzésének szükségességével.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért a Kincstári Vagyonigazgatósággal történő egyeztetések lefolytatásával.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy a már utalt 5 millió forint meghatározott célra történt.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslatot kiegészítve a Kincstári Vagyonigazgatósággal történő egyeztetések lefolytatásával vagy a már részükre átutalt 5 millió forint terhére történő Őrség épület javítását jóváhagyni, amennyiben nem az önkormányzat saját költségvetési terhére 200e Ft keretösszeget biztosítson.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


144/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete utasítja a műszaki és városgazdálkodási irodát, folytasson egyeztetéseket a Kincstári Vagyon Igazgatósággal a Városi Fúvószenekar kérelmére a Batthyány Várkastély Őrség épületének javításával - esetlegesen a már részükre átutalt 5 millió forint terhére.

Amennyiben nem születik megállapodás az önkormányzat 1999. évi működési tartalék terhére 200.000,-Ft-ot biztosít.

Felhívja

 • a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a javítási munkákat végeztesse el,

 • a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy a költségvetési rendeletben a módosítást vezesse át.

Határidő: 1999. szeptember 30.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, az intézmény igazgatója köszöni a műszaki és városgazdálkodási iroda segítségét, továbbá kéri, hogy a leszállításra kerülő cserép az iskolához kerüljön, hiszen szükséges a tetőszerkezet folyamatos felújítása.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a szükséges fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


145/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja a Tatai Cserépipari Rt. ajánlatát és az 1999. évi költségvetési gazdálkodási tartalék terhére biztosítja a 15.570 db normál hódfarkú, és a 25 db gerinc-cserép megvásárlásához és hazaszállításához szükséges 570.000,-Ft-ot.

Felhívja a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy a költségvetési rendeletben a módosítást vezesse át.

Határidő: 1999. július 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • MHSZ lőtér épületének lefedése


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a lefedés megtörtént, javasolja a költségvetési rendeletben már jóváhagyott összeg biztosítását, azaz a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva, és a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője által elmondottak alapján pályázat kiírását javasolja, valamint a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


Bebes István képviselőtestületi tag a második pont jóváhagyását kiegészítve azzal, hogy további sport célú működtetését pályázat útján biztosítja az önkormányzat.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén a második pont jóváhagyását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 2. pontjának jóváhagyását a pályázat útján történő további sportcélú hasznosítás jóváhagyásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


146/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a volt MHSZ lőtér lefedésével kapcsolatosan az 1999. évi költségvetésben elfogadott keretet nem változtatja meg.

Utasítja a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a kereten belül a legszükségesebb tetőépítési munkákat végeztesse el és a jövő évi költségvetésben tervezze be a befejezéshez szükséges költségkeretet.

A képviselőtestület a lőtér további sportcélú működtetésére pályázatot ír ki.

Határidő: 1999. augusztus 31.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • Szúnyogirtás


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ÁNTSZ hatósági engedélye a minap érkezett meg, a reggeli órákban elkezdődött a szúnyogirtás, továbbá elmondja, hogy a Fertő Hanság Nemzeti Park a Várkert területén nem járult hozzá a szúnyogirtáshoz.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza.


147/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a háromszori szúnyogirtáshoz szükséges 413e Ft pótelőirányzatot biztosítja a költségvetés működési tartaléka terhére.

Felhívja

 • a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a már megrendelt irtást végeztesse el,

 • a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy a költségvetési rendeletben a módosítást vezesse át.

Határidő: 1999. augusztus 10. (a háromszori irtás befejezésére)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola kérelme


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén a 2. pontot javasolja elfogadni.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


148/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 77/1999. számú határozatával az Olcsai K. Zoltán Általános Iskola tanári szobájának magas-tetősítésére biztosított keret terhére a meglévő lágyfedés felújítását határozza el.

Utasítja a műszaki és városgazdálkodási irodát a munkák elvégzésére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • Alsóberki ravatalozó


Horváth László képviselőtestületi tag javasol az alsóberki ravatalozó megterveztetésének költségeire pénzfedezetet biztosítani.


Tóth Imre képviselőtestületi tag javasolja a tervezi költség biztosítását, hiszen szükség van a ravatalozó kialakítására.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 10 millió forintból elkülönített és megmaradt 4,3 millió forint céltartalék terhére fejlesztési jellegű kiadásként mintegy 300e Ft keretösszeg erejéig biztosítson fedezetet a tervek elkészíttetéséhez.


Honfi József polgármester javasol az alsóberki ravatalozó terveinek elkészítésére 300e Ft-ot jóváhagyni a céltartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

149/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az alsóberki ravatalozó terveinek elkészítéséhez az elkülönített céltartalék terhére 300e Ft-ot biztosít.

Utasítja

 • a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a tervek megrendelését végeztesse el,

 • a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy a költségvetési rendeletben a módosítást vezesse át.

Határidő: 1999. július 31. (tervek megrendelésére)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos állásfoglalás


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja az előterjesztés jóváhagyását. Az ezzel kapcsolatos költségekkel a jövő évben kell számolni.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


150/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyháti Gazdálkodók Szövetkezetének (Szarvaskend, Iskola u. 5. sz.) felszámolójaként eljáró APPORT Vagyonértékelő és Műszaki - Gazdasági Szolgáltató Kft. Szombathely Körmend város közigazgatási területén elhelyezkedő 0188/4, 0189, 0197, 0205, 0210/2, 0211/1, 0217, 0223/1, és a 0223/2 hrsz-ú "sajáthasználatú út" megjelölésű ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásával, illetve vételével kapcsolatos megállapodást megkösse.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • SióMONTÁZS Kft. támogatási kérelme


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az 1 pont elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


151/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem támogatja a "Magyarország Kincsei" című film elkészítését.
 • Nap Kör Alapítvány különleges színházi ajánlata


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja az ajánlat elfogadását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az előterjesztés elfogadását, amennyiben Körmenden szeretnének előadást tartani, fizessenek közterület-használati díjat.


Honfi József polgármester javasolja az ajánlat elutasítását. A Nap Kör Alapítvány a színházi előadást a közterület-használati díj megfizetése ellenében mutassa be.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 2 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


152/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Nap Kör Alapítvány színházi ajánlatát nem fogadja el.
 • Hőlégballonos szolgáltatás szervezése augusztus 19-re


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását javasolja.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja a 2. pont jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


153/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem veszi igénybe a Gemenc Hőlégballon SE szolgáltatásait.
 • Csatlakozás a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítványhoz


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását javasolja.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának elfogadását.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az alapítványhoz történő csatlakozást,


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke fenti összeg kifizetését a Körmendi kastélyra javasolja fordítani.


Honfi József polgármester jónak tartja az alapítvány működését, ezért javasolja a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítványhoz történő csatlakozást, és a 36e Ft - évi alapítványi hozzájárulás - jóváhagyását a működési tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


154/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete csatlakozik a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítványhoz, és az évi alapítványi hozzájárulást biztosítja a működési tartalék terhére.

Határidő: 1999. július 19. (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Szereplés a hivatalos címernyilvántartásban


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a határozati javaslat 2.) pontjának elfogadását javasolja.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva és egyetértve a kulturális, szabadidő és sport bizottság véleményével, javasolja a 2. pont jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik a címerváltoztatás milyen stádiumban van.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy további egyeztetések lefolytatása szükséges a címerváltozással kapcsolatosan.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


155/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Hivatalos Címernyilvántartó Címerlexikon Szerkesztőségének ajánlatát elutasítja, és nem regisztráltatja a város címerét.
 • Magyarország autóatlasz és útikalauz kiadásának támogatása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke - az előző évekhez hasonlóan - a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását javasolja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint a megjelentetés elutasításával is szerepel a város az útikalauzban.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


156/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előző évek gyakorlatának megfelelően a működési tartalék terhére 41.250,-Ft-tal támogatja a Magyarország autóatlasz és útikalauz megjelentetését, mely összeg befizetése egyben a Csillagtúra Magyarország című kötetben való megjelenést és az anyag Internetes elérésének lehetőségét is jelenti.

Határidő: 1999. július 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Somogyi Béla Általános Iskola és Kollégium osztálybontási kérelme


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az igazgató már második évben kérelemmel fordult a bizottsághoz az osztálybontási kérelem jóváhagyása ügyében, időközben jelentkezett a - vidéki tanulók létszámfelfutása - a miatt a probléma.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos felhívja a figyelmet, mivel a maximális létszám törvényileg 26 főben van meghatározva, a kérelem elutasítása esetén a képviselőtestület kényszeríti törvénysértésre az intézmény vezetőjét.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 9 tartózkodás mellett többségi szavazat hiányában nem fogadja el.
 • Támogatás a DADA program folytatásához

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva jónak tartja a DADA program folytatását az intézmény finanszírozásával, de anyagilag nem javasolja a program támogatását.


Honfi József polgármester javasolja a 2. pont jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


157/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem támogatja a DADA program folytatását a Somogyi Béla Általános Iskola és Kollégiumban.
 • Gyermekjóléti Szolgálat támogatási kérelme

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a kérelem jóváhagyását.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egész nyáron az óvodai ellátás megoldott, az oktatási intézmény pedig köteles felkészíteni a tanulókat a pótvizsgára.

Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 4 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


158/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Gyermekjóléti Szolgálat nyári óvodapótló és pótvizsgára felkészítő programját nem támogatja.
 • Tanulmányi versenyek helyezettjeinek és felkészítőinek jutalmazása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a nagyobb volumenű pénzösszeg magába foglalja a sport eredmények elismerése is. Javasolja az előterjesztés elfogadását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva - az előző ülésen jóváhagyott keretösszeget figyelembe véve - nem javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bebes István képviselőtestületi tag a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményét kiegészítve elmondja, hogy a bizottság túl magasnak tartja az előterjesztésben szereplő összeget.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy 43 nevelő és 162 tanuló megjutalmazásáról van szó.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy a megyei és országos szintű versenyeken résztvevők jutalmazásáról van szó.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag áthidaló új megoldást javasol a bizottság részéről, pl. a sport jutalmak esetén új limit meghúzása.


Honfi József polgármester javasolja a már jóváhagyott összeg megváltoztatása nélkül az előterjesztés jóváhagyását, továbbá felhívja a figyelmet, hogy szeptembertől az intézményvezetők rendelkezésre áll a minőségi munkáért járó pedagógusi keret.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatásul közli, hogy Sárvár hasonló összeget fordított a jutalmazásokra, és elmondja, hogy plusz munkáról van szó.

Módosító javaslatként ajánlja a képviselőtestületnek a megyei első és az országos döntős helyezettek jutalmazását.


Kozó József képviselőtestületi tag elviekben egyetért Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnökének módosító javaslatával, de az előterjesztésben szereplő összeget nem tudja elfogadni.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a pedagógusok kitüntetésével, a többi intézmény részéről nem érkezik jutalmazási javaslat és kérelem.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pótfinanszírozásról van szó.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 3 ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett nem fogadja el.
 1. Támogatási kérelmek

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a kérelmek elutasítását.


Honfi József polgármester javasolja a támogatási kérelmek elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


159/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az "Életfa a Gyökerektől a Fényig Budapest Alapítvány", a "STAR Miskolc Alapítvány" és a "Nyugat-Dunántúli Daganatos Betegekért Alapítvány" kérelmét nem támogatja.
 1. Millenniumi rendezvények

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a program-tervezet három évre szól, véleménye szerint a millennium méltó megünneplésére legalább ennyi rendezvény megtartása szükséges. Röviden ismerteti a rendezvények tartalmát, és javasol az idei évre 30e Ft jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet az előterjesztés mai ülésen történő jóváhagyásával.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért az augusztus hónapban tartandó ülés keretében történő állásfoglalással.


Szabó Ferenc alpolgármester kihangsúlyozza, hogy az országos rendezvényekhez az előterjesztés jóváhagyását követően tud a millenniumi bizottság csatlakozni.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a millenniumi bizottság tárgyalja újra a programsorozatot, és ennek megfelelően foglaljon állást a képviselőtestület.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint is későn kapta kézhez a képviselőtestület, mindenképpen az augusztusi ülésen javasolja a jóváhagyást az évekre lebontott programok és rendezvények időpontjáról és költségeiről.


Szabó Ferenc alpolgármester módosító javaslatként 1999. évre 30e Ft, 2000. évre egymillió forint, 2001. évre vonatkozóan pedig 1,5 millió forint jóváhagyását kéri.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a város minél inkább vonzóbbá tételére kellene pénzt fordítani, nem pedig a rendezvények lebonyolítására.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint nem ilyen módon és formában kellene a millenniumi rendezvényekről állást foglalni, javasolja az előterjesztés augusztusi ülésen történő újra tárgyalását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének véleményével.


Szabó Ferenc alpolgármester kihangsúlyozza, hogy a millenniumi bizottság tételesen megtárgyalta az előterjesztést, csak a minimális költségösszeget meghatározva.

Sajnálatosnak tartja, hogy a június elején elkészült előterjesztés nem került kellő időben a képviselőtestületi tagok kezébe.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért a keretösszeg meghatározásával.


Honfi József polgármester javasolja elviekben 1999. évre 30e Ft, 2000. évre egymillió forint, 2001. évre vonatkozóan pedig 1,5 millió forint jóváhagyását, melynek ismeretében az augusztusi képviselőtestületi ülésen foglal állást a testület a millenniumi rendezvényekről.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


160/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben a millenniumi rendezvények lebonyolításához 1999. évre 30e Ft, 2000. évre egymillió forint, 2001. évre vonatkozóan pedig 1,5 millió forint keretösszeget hagy jóvá.

A képviselőtestület a rendezvénysorozatonkénti költségekről az augusztus 26-i ülésen foglal állást.

Határidő: 1999. augusztus 26. képviselőtestületi ülés

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester
 1. Horváth János és Fatér Istvánné támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


161/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a működési tartalék terhére 20e Ft-ot biztosít hét körmendi fogyatékos gyermek borgátai táborozásához, üdültetéséhez, melyet a Hit és Fény Alapítvány Csillagok Csoportja Szombathely számlájára átutal.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) • Bucsi János Körmend, Juhar u. 15. sz. lakos kérelme


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja a nyilvános árverésen - 50e Ft kikiáltási áron - történő értékesítést.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 50e Ft kikiáltási árat javasol jóváhagyni.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva 100e Ft kikiáltási árral javasolja az értékesítést.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását 100e Ft kikiáltási ár meghatározásával jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


162/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Városgondnokság telephelyén lévő utcai árusító pavilon 100e Ft kikiáltási árral, nyilvános árverésen értékesítésre kerüljön.

Határidő: 1999. július 31. (nyilvános árverés meghirdetésére)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • Budai Tiborné Körmend, Alkotás u. 1. sz. társasházi közös képviselő kérelme


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja, a képviselőtestületnek, az előterjesztésben megemlített ÉDÁSZ tulajdonában lévő transzformátorral ellátott területre szolgalmi jog bejegyzését.

A megosztás során, akinek ez a terület kerül a tulajdonába, javasol 2 méterrel nagyobb területet.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva 700,-Ft/m2 értékesítési ár jóváhagyásával javasolja az ingatlanok eladását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 500,-Ft/m2 áron javasolja az értékesítést.


Pataki Péter képviselőtestületi tag - tekintettel a berki városrészen 600,-Ft/m2 áron értékesített ingatlanokra - nem ért egyet a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem javasolja az ingatlan megosztását és értékesítést.

Véleménye szerint szükség van a játszótér helyreállítására és fenntartására.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének véleményével. Javasolja az ingatlan helyreállítását, ligetesebbé tételét.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a játszótér gondozatlansága miatt nem tudják az ott lakók a területet játszótérként használni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetértve a kulturális, szabadidő és sport bizottság véleményével szükségesnek tartja a játszótér kialakítását és fenntartását.

Elmondja, amennyiben az ingatlan értékesítésre kerül, a játszótér jellege megszűnik.


Honfi József polgármester javasolja az értékesítés elutasítását és játszótér kialakítását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


163/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Budai Tiborné Körmend, Alkotás u. 1. sz. társasház közös képviselője és társai által benyújtott kérelmet elutasítja, és a lehetőségeknek megfelelően játszótér kialakítását és helyreállítását hagyja jóvá.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
Interpellációk


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kifogásolja, hogy a Németh M. u. megközelítése keleti oldalról nem biztosított, valamint a parkolási lehetőség megoldását szorgalmazza.


Horváth László képviselőtestületi tag az Orgona utca északi részének - Dankó Pista utcáig - aszfaltozását el kell végezni, hiszen közúti baleset esetén a forgalomelterelés ez irányba történik.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a strand területén a zuhanyzó nem működik.


Pataki Péter képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a Kauz-réti 24 lakás melletti terület helyreállítása mibe került az önkormányzatnak, és javasolja ezen összeg visszaszámlázását a Dancsecs Kft-nek.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a városban szükségesnek tartja a galambok irtását.


Szabó Ferenc alpolgármester a lakossági igényekre való tekintettel szükségesnek tartja felülvizsgálni, mennyi játszóteret tud kialakítani és fenntartani a város.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője Németh M. utca keleti oldalán a járda elkészült, a lakossági közreműködéssel az út nyugati oldalán kavicsozott parkoló került kialakításra.

A parkoló aszfaltozását a képviselőtestületnek van lehetősége elhagyatni, a további építés betervezésre került.

A játszóterek költségei a költségvetési tervezetben szerepeltek, azonban annak idején pénzhiányában elutasításra került azok kialakítása és fenntartása. A jövő évi költségvetés terhére elkészítése során számolni kell ezen költségekkel.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21 óra 26 perckor bezárja.K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester