· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. szeptember 23következő
letölthető melléklet:

437 kbyte

1999. augusztus 26.

 


JEGYZŐKÖNYVKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. augusztus 26-i

ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi tagokIgazoltan távolmaradt: Geosics László képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend, folyó ügyek a.) pontjának kiegészítését a Batthyányné Coreth Mária Óvoda burgonyakoptató gép vásárlásához pénzfedezet biztosítására irányuló kérelmével.

Javasolja továbbá az 5.e.) és j.) pont zárt ülés keretében történő megtárgyalását, valamint a napirendet kiegészíteni az Alkotás - Kossuth L. - Deák F. utca lakóinak kérelmével, és a millenniumi rendezvények konkretizálásának megtárgyalásával.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy az interpelláció nem szerepel a napirendi pontok között.


Honfi József polgármester az általa elmondottakkal, valamint az interpelláció kiegészítésével javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az önkormányzat 1999. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend város Tűzoltóságának szervezeti és működési szabályzata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának középtávú társadalmi és gazdasági programja

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok bérleti díjának megállapítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Piac területén pavilonok építése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Ingatlanvásárlás kezdeményezése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Felsőoktatás költségeinek enyhítését szolgáló tehetséggondozó alapítvány létrehozása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Önkormányzatok Európai Uniós Egyesület tagsága

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Katasztrófa sújtott önkormányzatok, települések megsegítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai, előterjesztései

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Deák - Alkotás - Kossuth L. utca lakóinak kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Millenniumi rendezvénysorozat

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy június hónap végétől kéthetes szabadságát töltötte.

Július 07-én Budapesten vett részt a polgármestereknek megtartott katasztrófavédelmi kétnapos tanfolyamon, július 10-én pedig a jól megrendezett városi roma napon.

Július 13-án egy heinävessi és néhány körmendi vállalkozóval tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítése céljából.

Július 15-én a kistérségi társulás soros ülését, 20-án pedig a képviselőtestület rendkívüli ülését vezette.

Július 24-én az idei esztendőben, a Lentiben megrendezett négy város labdarugó tornáján képviselte a várost.

Július 27-én a KOMPLEXITÁS Építőipari Kft. képviselőjével tárgyalt, mellyel kapcsolatosan külön előterjesztés készült.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy július 28-án az alpolgármester, a megyei főépítésszel a kastélyprogram megvalósítása tárgyában folytatott egyeztetéseket, július 29-én pedig Németh Zsolt országgyűlési képviselővel a MÁV Rt. elnökénél tárgyalt a Körmend - Zalalövő vasútvonal megépítésével kapcsolatosan.

Augusztus 3-án az ADA Bútorgyár további építkezésének ügyében tárgyalt a kft. vezetőivel, a délután folyamán pedig megtartotta a képviselőtestület nyári második rendkívüli ülését.

Augusztus 4-én a kórházi gyógyszertár tárgyában a megyei főgyógyszerésszel egyeztetett, 5-én pedig az ALTERRA Kft. vezetőivel.

Augusztus 14-én immár az ötödik streetball fesztivál került megrendezésre.

Augusztus 18-án a megyei és helyi polgári védelmi parancsnok a kistérségi ülés keretében kérte a polgármesterek és vállalkozók segítségét az árvíz sújtotta települések támogatására.

Augusztus 19-én a ma már szintén hagyománnyá vált városi ünnepség, - tűzijáték és csónakfelvonulás - nagyon jól sikerült.

Elmondja továbbá, hogy augusztus 23-án az Európa Uniós Önkormányzatok Egyesületének elnökével, Almacht Ottóval tárgyalt, melyről szintén külön előterjesztésben kéri a testület állásfoglalását. A délután folyamán Rönökön, a Szent Imre templomban az egyház vezetőivel és Szentgotthárd, Németújvár, valamint Körmend nyugdíjasaival találkozott.


Honfi József polgármester tájékoztatásul még elmondja, hogy a Csákánydoroszló község Önkormányzatával szembeni perben megegyezés született, ugyanis a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott keresetet visszavonták.


Horváth László képviselőtestületi tag a kórházi sterilizáló jelenlegi állapota iránt érdeklődik, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy a kivitelezői ajánlat a mai nap folyamán megérkezett, mintegy 63-65 millió forintos összeggel, s melynek alapján szeptember hónapban a kivitelezés megindul.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés között tett intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Az önkormányzat 1999. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy néhány intézmény kivételével a költségvetésben meghatározott keretösszeg túllépésére nem került sor, viszont megfigyelhető, a beruházásokat illetően, hogy alig történt pénzügyi teljesítés, hiszen június 30-i határidővel nem érkeztek meg a kivitelezéseket igazoló számlák.

Felhívja a képviselőtestület figyelmét a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője által kiosztott táblázatra, továbbá kihangsúlyozza, meg kell vizsgálni az intézmények előző évihez képest nagyobb mértékű dologi kiadásainak okát.

Szükséges a tervezett előirányzatok tartása a hiány növekedésének elkerülése érdekében.

A költségvetési teljesítés időarányosan jónak mondható, továbbá külön felhívja a figyelmet a 9. oldal negyedik bekezdésében szereplő gazdálkodási tartalék összegére, mely helyesen 26 millió forint.

Javasolja a beszámoló elfogadását a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményező javaslatának figyelembevételével jóváhagyni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményező javaslatának jóváhagyásával javasolja a beszámoló elfogadását, de kihangsúlyozza a gazdálkodás további kézbentartásának szükségességét.

A határozati javaslat hat pontjában foglaltak a II. félévben véleménye szerint még nagyobb figyelmet érdemelnek, továbbá szükséges a nagy mértékű dologi kiadások okának felülvizsgálata, tarthatók-e az előirányzatok, valamint mi okozza a túllépéseket.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatának jóváhagyásával ért egyet a beszámoló elfogadásával.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasol még nagyobb összeget a beruházások megvalósítására.

Az egészségügyre fordítható összegekkel történő gazdálkodás véleménye szerint jónak mondható.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság nem tudta a teljesítésről szóló beszámolót megtárgyalni, de aziránt érdeklődik, hogy a bevételi oldalon szerepel-e "önhiki", továbbá felhívja a figyelmet a beszámoló első mondatára, valamint a polgármesteri hivatal működési bevételeinek előirányzatot meghaladó teljesítésére.

Külön kiemeli a II. félévben a kulturális és sport tevékenységek támogatására fordítható keret nagyságát, továbbá, hogy Szentgotthárd város Önkormányzata a Nevelési Tanácsadó által elvégzett feladatok ellátásáért nem fizette meg az időarányos részt.

Érdeklődik továbbá a kórház rekonstrukcióhoz, a szennyvíziszap elhelyezőhöz a környező önkormányzatoktól átvételre tervezett összeg nagysága iránt. Említést tesz a pedagógus bérfejlesztésre szánt összeg, a többletmunkavégzésért járó javadalmazás, az intézmények karbantartási kiadásairól. Véleménye szerint az intézmények kismértékű túlköltekezése természetes, ami nemcsak az infláció miatt adódik. Ennek elsősorban a tavalyi költségvetésből történő kiindulás az oka.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy a Házkezelőség által történő bérbeadások teljesítése mintegy 58%-os nagyságú, a tartozások miatt néhány esetben már bírósági végrehajtás folyik, továbbá ismerteti a szennyvíziszap elhelyező beruházás jelenlegi állapotát.

Külön felhívja a képviselőtestület figyelmét a 2. számú melléklet táblázatára.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint - a feladatok meghatározását és végrehajtását illetően - nem minden esetben van megfelelő rálátása a képviselőknek.

Véleménye szerint sok - főleg fejlesztési célú - dolog ismertetését nem tartalmazza a beszámoló, az írásos anyag nem teljes. A képviselőtestületi tagok nincsen kellő mértékben tájékoztatva a beruházások folyamatáról, kezdetéről, a várható befejezés időpontjáról.

Kiemeli a pedagógusok bérfejlesztését, mely nem volt betervezve a költségvetésbe, s mely külön kiadást jelent az önkormányzatnak.

Javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményező javaslatát a felelősök és határidők megjelölésével, valamint a társönkormányzatok által fizetendő összegek behajtásának kiegészítésével jóváhagyni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az egyéb vagyonértékesítések közül az ügyeleti gépkocsi, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásából származó bevételek, valamint a FERROSÜT és a FALCO által fizetett osztalékkal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy ezek egy része a fejlesztési céltartalékba kerül, valamint a beszámoló 8. oldalán felsoroltak fedezésére szükséges.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva kiegészítésképpen még elmondja, hogy az elmúlt évi lakásépítésből áthúzódó ÁFA visszaigénylés felhalmozási többletbevételt eredményez, az működésre nem fordítható, továbbá tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a személyi juttatást illetően nem jelentkezik probléma, az osztalék szintén a felhalmozási tartalékba kerül.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 7. oldal utolsó mondatával kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője válaszul elmondja, hogy ezen összeget el kellene vonni, ez előirányzatot meghaladó teljesítés, továbbá külön felhívja a figyelmet a dologi kiadások teljesítését intézményenként lebontva tartalmazó táblázatra.


Honfi József polgármester javasolja az önkormányzat 1999. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását a pénzügyi és gazdasági bizottság határozati javaslatával jóváhagyni, külön pontként kiegészítve egyrészt: a beruházásokkal érintett önkormányzatok részaránynak megfelelő pénzek befizetése; másrészt az oktatási intézményektől megkért beiratkozási adatok birtokában az önkormányzatok megkeresése a megállapodás megkötése miatt elengedhetetlen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


175/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével az alábbiak szerint elfogadja:

 1. A költségvetés előirányzat szerinti teljesítésére az intézmények figyelmét nyomatékosan fel kell hívni. A költségvetés helyzetéből adódóan a lehetőségek korlátozottak, plusz igények kielégítésére a lehetőség minimális.

 2. Az átvett pénzeszközök előirányzatát és felhasználását folyamatosan szükséges rendezni.

 3. A közoktatási megállapodásokat meg kell kötni azon önkormányzatokkal, amelyek kötelező közoktatási feladatát Körmend város Önkormányzata látja el valamely intézménye utján. A megállapodást követően a pénzügyi teljesítéseknek a realitása megalapozott lesz.

 4. Az intézmények minden költségvetési előirányzatot kötelesek betartani

 • a bevételeket be kell szedni az előirányzatnak megfelelően,

 • a kiadási előirányzatoknak az előirányzat keretein belül kell maradni, vonatkozik ez a beruházásokra is.

 1. Az első félévi negatív tendenciákat vissza kell fordítani.

 2. A Somogyi B. Általános Iskola esetében a költségvetésben jóváhagyottak szerint kell a teljesítéseket részletezni.

 3. A beruházásokkal érintett önkormányzatok részaránynak megfelelő befizetése ügyében aug. 31-ig el kell járni, melyről a szeptember 23-i ülésen a képviselőtestületet tájékoztatni kell.

 4. Dologi kiadások túlteljesítése tárgyában a képviselőtestület az októberben tartandó ülésen foglal állást.

Határidő: 1999. szeptember 23-i ülés

1999. október

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Honfi József polgármester
 1. Körmend város Tűzoltóságának szervezeti és működési szabályzata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy a jogszabályi változások miatti átvezetések a tűzoltóság szervezeti és működési szabályzatában megtörténtek, javasolja annak jóváhagyását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a tűzoltóság vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Fejes Károly tűzoltó alezredes, a tűzoltóság vezetője elmondja, hogy az ilyen jellegű tevékenység elvégzése BM. rendelet alapján történik, mely az alapító okiratban kerül rögzítésre.


Honfi József polgármester javasolja a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


176/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva a Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

Határidő: 1999. augusztus 30.

Felelős: Honfi József polgármester (aláírásra)
 1. Körmend város Önkormányzatának középtávú társadalmi és gazdasági programja

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottságok javaslatai szinte szó szerint kerültek a kiküldött programtervbe.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag, az MSZP frakció képviseletében jelen középtávú társadalmi, gazdasági programot az első "próbálkozásnak" nevezi.

Véleménye szerint a kiküldött anyag stílustalan, magyartalan, megfogalmazatlan mondatokat, elnagyolt ötleteket tartalmaz; a bizottságok részéről szükségesnek látja további egyeztetések lefolytatatását, mind a megfogalmazás, mind a stílusát tekintve.


Szabó Ferenc alpolgármester a program-tervezet 2. oldalának alján szereplő vastag betűs szövegrészletre hívja fel a figyelmet.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik, a lakáshoz jutók támogatásának - programtervezet szerinti - megváltoztatását mi indokolja.


Honfi József polgármester ismételten kihangsúlyozza, hogy a bizottságok javaslatai szó szerint kerültek a tervbe.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a jövőben új rendelet megalkotása szükséges a lakáshoz jutás feltételeiről.

Javasolja, hogy a bizottsági elnökök által történő egyeztetésen Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag is vegyen részt, továbbá felhívja a figyelmet egy pályázati tenderre, melynek határideje szeptember 30-án lejár.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a program-terv rosszul szerkesztettségével és magyartalanságával. Véleménye szerint a realitásnak kell megnyilvánulnia egy társadalmi, gazdasági programban.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a várkastély hasznosítására vonatkozóan tesz javaslatot, külön kiemelve a középfokú és felsőfokú szakképzést.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a tervet illetően elmondja, hogy a városkép rendezése, parkosítás is fontos.Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így 18 fővel folytatja a képviselőtestület a tanácskozást.Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy országos viszonylatban a felsőoktatási intézmények összevonására törekszenek, nem pedig újak kialakítására.


Szabó Ferenc alpolgármester a politikamentes középtávú társadalmi - gazdasági program elkészítésének fontosságát hangsúlyozza.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke hiányolja a lakóházak tatarozásának, felújításnak programban való szerepeltetését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért a gazdasági program újratárgyalásával.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag politikai kampányhoz hasonlítja a kiküldött program-tervezetet, továbbá fontosabbnak tartja a termálvíz feltárásának szorgalmazását.


Honfi József polgármester megköszönve és összegezve az elhangzottakat elmondja, hogy a társadalmi, gazdasági program az elkövetkezendő két hétben a bizottsági elnökökkel újratárgyalásra kerül, melyet a képviselőtestület az októberben tartandó ülésen hagy jóvá. 1. Folyó ügyek

 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Rendőrség körzeti megbízotti iroda kialakításához támogatás


Honfi József polgármester példaként felhozva az elmúlt héten elkövetett bűncselekmény sikeres felderítését, javasolja az előterjesztésben meghatározott összeg jóváhagyását.


Faller Ferenc a városi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője ismerteti az 1999. május 01-jétől működő három körzeti megbízott jelenlegi működési körülményeit és feltételeit, és a minél sikeresebb működés megteremtéséhez kéri a fedezet biztosítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság nem ért egyet a határozati javaslatban meghatározott teljes összeg biztosításával, ugyanakkor bizonyos összeg erejéig egyetért a körzeti megbízottak működési feltételeinek elősegítése céljából a támogatás biztosításával, a gazdálkodási tartalék terhére.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, hogy a megyét illetően csak Körmend városában kerültek visszaállításra a körzeti megbízottak.


Faller Ferenc a városi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője elmondja, hogy Szombathelyen nem volt szükséges a körzeti megbízottak visszaállítása, hiszen ott külön rendőrőrs látja el ezt a feladatot.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a munkakörre vonatkozóan tesz fel kérdést.


Horváth László képviselőtestületi tag pedig a körzethatárokkal kapcsolatosan érdeklődik.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a körzeti megbízottak városi televízión és újságon keresztül történő bemutatását.


Faller Ferenc a városi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője elmondja, hogy az kapitányság ügyeletén érhetők el a körzeti megbízottak, és a bemutatásuk meg fog történni.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag hivatkozva az elmúlt években, az iskolák környékén történt rongálások, tornatermi ablak betörésekre jónak tartja a körzeti megbízottak működését, és javasolja a támogatás jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben meghatározott 1.195e Ft jóváhagyását a gazdálkodási tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


177/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva támogatja a három körzeti megbízotti státusz kialakítását, a működési feltételek megteremtése érdekében gazdálkodási tartalék terhére a Körmend Közbiztonságért Alapítványnak 1.195e Ft egyszeri támogatást nyújt alapítványi támogatásra.

Határidő: 1999. szeptember 01.

Felelős: Honfi József polgármester (kiértesítésre)

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője (utalásért) • Kulturális és sport támogatási alap biztosítása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismerteti a kulturális és sport támogatási igények összegét, mely mintegy 2,5 millió forint körüli.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pályázati határidő augusztus 31-ével jár le, de szükséges a támogatás a városi ünnepek megrendezéséhez is.

Igény jelentkezett továbbá a Városi Televízió részéről egy új digitális kamera megvásárlására, mely szükséges a piacképesség megtartásához. Összefoglalva elmondja, hogy sport és kultúra támogatására 500-500e Ft-ot, városi ünnepek megrendezéséhez és a Városi TV kamera megvásárlásához szintén 500-500e Ft biztosítását kéri.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a II. félév pénzügyi helyzetét tekintve nem javasolja a 2 millió forint biztosítását.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének javaslatával.

Javasolja a támogatás jóváhagyását, tekintettel a kulturális és sport tevékenységekre és rendezvényekre, valamint a városi ünnepek méltó megrendezésére.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a támogatások biztosításával ért egyet, hiszen nemcsak a bűnüldözésre, hanem a bűnmegelőzésre, a programok megvalósítására is akár 3 millió forint jóváhagyását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért az elhangzottakkal, de véleménye szerint az önkormányzat nem támogathat 144 civil szervezetet. Egy prioritási sorrendet kellene felállítani.


Kozó József képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a kulturális és sport tevékenységek támogatását, azonban sajnálatosnak tartja, hogy a bizottság nem képezett tartalékot, így a második félévben érkezett kérelmeket nem tudja támogatni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy mintegy 35 millió forintos igény érkezett a kultúra és sport támogatására, és csak a II. félévben tartandó programok támogatása maradt el.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért az egyesületek, szervezetek támogatásával, hiszen e nélkül nem lenne város a város.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a civil társadalom számára nem osztogat a bizottság, amennyiben nem hagyja jóvá a képviselőtestület a pénzösszeg biztosítását, "szürkébb" lesz a város a programok és rendezvények elmaradásával.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy már a jövő évi költségvetés terhére történt támogatás jóváhagyása, és mindig érkeznek újabb és újabb kérelmek.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint csak városi rendezvény megrendezése, lebonyolítása esetén támogassa a bizottság a civil egyesületeket, szervezeteket.


Horváth László képviselőtestületi tag a támogatásokhoz javasolja a pénzfedezet biztosítását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke ismerve a költségvetést, de javasolja a pénzfedezet biztosítását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag tételes felsorolást kér a támogatások jóváhagyásához.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol keretösszeget meghatározni a kultúra, a sport és a városi TV kameravásárlásához.


Honfi József polgármester javasol elszámolási kötelezettséggel a kulturális és sport tevékenységek további támogatásához 1,2 millió forintot, a Városi TV részére egy új kamera megvásárlásához, mely az önkormányzat tulajdonát képezi, 0,5 millió forint jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
178/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gazdálkodási tartalék terhére a kulturális és sport életének pályázati úton történő további támogatására 1,2 millió forintot, a Városi TV használatára új kamera vásárlásához 0,5 millió forintot biztosít a céltartalék terhére.

(elszámolási kötelezettség)

Határidő: 1999. szeptember 10. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Városgondnokság pótfinanszírozása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


179/1999. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság finanszírozását növeli, egyúttal a Polgármesteri Hivatal költségvetésének előirányzatait 1.230.117 forinttal csökkenti.

A költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Polgármesteri Hivatal

- gazdálkodási tartaléka csökken 45.060 Ft-tal

- 24 lakás melletti út fejlesztési előirányzata csökken 14.746 Ft-tal

- belterületi utak felújítási előirányzata csökken 177.401 Ft-tal

- társadalmi munkás járdák előirányzata csökken 451.570 Ft-tal

- város és községgazdálkodás dologi előirányzata csökken 74.856 Ft-tal

- szennyvízelvezetés és kezelés dologi előirányzata csökken 161.229 Ft-tal

- közutak, hidak karbantartási dologi előirányzata csökken 305.255 Ft-tal


A Városgondnokság a kapott pótfinanszírozásból az alábbi előirányzatokat képezheti:

 • strand üzemeltetési szakfeladaton dologi kiadás

előirányzata 45.060 -Ft-tal

 • 452025 szakfeladaton 24 lakás melletti út építés fejlesztési

előirányzata 14.746 -Ft-tal

- 452025 szakfeladaton belterületi utak felújítása 177.401 -Ft-tal

- 751845 szakfeladaton járdaépítés, fejlesztési előirányzat 451.570 -Ft-tal

- dologi kiadások előirányzata 541.340 -Ft-tal

nő.

Határidő: 1999. szeptember 03.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Városgondnokság részére hóügyelet finanszírozása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva felhívja a figyelmet, hogy elvi állásfoglalás született a hóügyelet finanszírozásáról. Javasolja az előterjesztésben foglalt összeg biztosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag érdeklődik, mibe került a hóügyelet.


Körmendy Győző a Városgondnokság vezetője elmondja, hogy a betervezett összegen felül a munkaidőn kívüli hóeltakarítás mintegy 50-60e Ft-ot tesz ki, összesen mintegy 2,8 millió forintba került a város megfelelő hó eltakarítása.

Javasolja a következő télre a Dobogó utca környékére hófogó kihelyezését.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


180/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére a gazdálkodási tartalék terhére 1.316.eFt pótfinanszírozást biztosít.

A fenti összeggel az 1999. évi költségvetésről szóló rendelet az alábbiak szerint módosul.

- gazdálkodási tartalék csökken 1.316e Ft-tal

- a városgondnokság személyi

juttatás előirányzata 360e Ft-tal

- munkaadót terhelő járuléka 130e Ft-tal

dologi előirányzata 826e Ft-tal

nő.

Határidő: 1999. szeptember 03.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Olcsai K. Z. Általános Iskola pénzügyi előirányzat átcsoportosítása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


181/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Olcsai Általános Iskola

 • tartalék előirányzata 143e Ft-tal csökkenjen,

 • a működésre átvett pénzeszköz előirányzata 200e Ft-tal növekedjen,

 • a felhalmozási kiadás előirányzata 343e Ft-tal növekedjen.

Fenti összeggel az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló rendelet módosul.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Orvosi ügyelet pótfinanszírozása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


182/1999. számú határozat:


A fenti összeggel az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló rendelet módosul.

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mentőszolgálat részére átadásra kerülő összeg fedezetét 459e Ft összegben biztosítja a gazdálkodási tartalék terhére, amellyel együtt a 8/1999. (VII. 01.) számú rendelettel módosított 1/1999. (II. 25.) számú rendeletben kimutatott előirányzata

- gazdálkodási tartalék 459e Ft-tal csökken

- a Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz

átadási előirányzata 459e Ft-tal nő.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Burgonyakoptató vásárlásához fedezet biztosítása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


183/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyányné C. M. Óvoda részére 190e Ft-ot biztosít burgonyakoptató gép vásárlására a céltartalék terhére.

A fenti összeggel az intézmény finanszírozása és felhalmozási előirányzata nő és a céltartalék csökken.

Határidő: 1999. szeptember 10. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok bérleti díjának megállapítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kéri az előterjesztésben szereplő fedezet biztosítását, továbbá elmondja, hogy a jelenlegi bérleti díj mellett sok földterületet nem sikerült bérbe adni, ezért javasolja, hogy akár - lefelé történő - licit útján kerüljön sor a bérbeadásra.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik a bérleti díjak bevétele iránt, továbbá javasolja a külterületi ingatlanok térítés nélküli, a "zárt káposztáskertek" ingatlanokat pedig 1,-Ft/m2 áron történő bérletbe adását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért az alacsony bérleti díjjal történő bérbe adást.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője egyetért Bebes István képviselőtestületi tag javaslatával, továbbá elmondja, hogy a belterületi ingatlanok bérlésére - szemben a külterületi ingatlanokkal - sok igény érkezik.


Bebes István képviselőtestületi tag a lefelé történő licittel nem ért egyet.


Honfi József polgármester javasolja a külterületi ingatlanok bérbeadását térítés nélkül. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját a határozati javaslatnak megfelelően, licit nélkül javasolja jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


184/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdont képező ingatlanok gondozásához - az egyszeri kaszálás elvégzéséhez - az 1999. évi költségvetése, gazdálkodási tartaléka terhére, 600e Ft keretet biztosít.

Felhívja a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a kaszálást végeztesse el, valamint a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy a változást a költségvetésen vezesse át.

Ezzel egyidőben a 173/2/1996. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 1. az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjai:

- belterületi földingatlanok 2,50,-Ft/m2

- belterületi (volt zárkerti) káposztáskertek 2,00,-Ft/m2

- külterületi ingatlanok térítés nélkül

- külterületi, alig használható (vizes, lápos)

területek: térítés nélkül

 1. Azokat a földeket, amelyek területfejlesztés, városrendezés szempontjából nincsenek számításba véve hosszabb távra, maximum 5 évre, licit nélkül bérbe lehet adni.

Határidő: 1999. szeptember 30.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Piac területén pavilonok építése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 10e Ft/m2 ár meghatározásával javasolja az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a 10e Ft/m2 ár jóváhagyásával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását a 10e Ft/m2 ár jóváhagyásával.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


185/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a piac továbbépítéséhez - a műszaki és városgazdálkodási iroda által készített - programtervet elfogadja.

Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 44/9 hrsz-ú ingatlan (piac) területén a pavilonok megépülhessenek.

A tervezett pavilonok által elfoglalt területet értékesíti úszótelek formájában. Az ingatlan eladási árát 10.000,-Ft/m2 árban határozza meg.

Egyben felhatalmazza a

 • műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy az értékesítéshez szükséges előkészítő munkákat (telekalakítás, stb.) elvégezze,

 • polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester
 1. Ingatlanvásárlás kezdeményezése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester ismerteti a KOMPLEXITÁS Kft. terveit, és a lakásépítéseket szorgalmazva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását 5.000,-Ft/m2 értékesítési ár meghatározása mellett.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 3.000,-Ft/m2 áron javasolja az ingatlan értékesítését.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szükségesnek és örvendetesnek tartja a lakásépítést, egyetért az előterjesztés elfogadásával.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlan értékesítését 5.000,-Ft/m2 áron, a bankgarancia kikötésével jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


186/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva a KOMPLEXITÁS Építőipari Kft részére a Kauz-réten az 1920/17. hrsz-ú területből a beépítési tervnek megfelelően a mellékelt vázlat szerint mintegy 500 m2 területet úszótelekként piaci lakásépítés céljaira elad.

A telek vételárát 5.000,-Ft/m2 árban határozza meg azzal, hogy a telek vételárát a vevő a beruházás végén egyenlíti ki, az értékbiztosítására viszont a vételár értékében az önkormányzat részére bankgaranciát biztosít.

Határidő: 1999. szeptember 10. (közlésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Felsőoktatás költségeinek enyhítését szolgáló tehetséggondozó alapítvány létrehozása

Eladó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke mintegy 10 fő felsőfokú tanulmányainak támogatását javasolja betervezni, egyfajta visszaigazolással, szerződéssel.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva jó kezdeményezésnek tartja a tehetséggondozó alapítvány létrehozását, és mintegy 5 fő támogatására javasolja.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag humán és nemes kezdeményezésnek tartja az alapítvány létrehozását, de a támogatásban részesülővel történő szerződés megkötésével nem ért egyet.

Javasolja a város részéről mintegy 10 fő támogatását.


Kozó József képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a gimnáziumból mindössze 2-3 tanuló nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke szerint szükséges egy felmérés elkészítése a felsőfokú tanulmányokat folytatók körében.

Javasol egy keretösszeg meghatározását mintegy 15 fő támogatásával.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke 50e Ft/hó támogatás jóváhagyását javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint több kérdés tisztázatlan.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy több megyében tradíció a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása, és Körmend esetében is több mint 300 gyermek érintett.

Javasolja, a támogatásban részesülés kritériumait dolgozza ki az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleménye, hogy több oldalról megközelítve és kritériumot megvizsgálva kell a feltételeket kidolgozni, és a rendeletet megalkotni.


Paksa Balázsné aljegyző felhívja a figyelmet, hogy az oktatási minisztérium felméri az önkormányzatok állásfoglalását.

A miniszter felhívásából nem derül ki, hogy a támogatásokat alapítványról biztosítja az önkormányzat, vagy rendeletet kell alkotnia a támogatások felosztására.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását 0,5 millió forint elfogadásával.


A képviselőtestületi a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


187/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva a felsőoktatási tehetséggondozó alapba 500eFt fedezetet biztosít.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

 1. Önkormányzatok Európai Uniós Egyesület tagsága

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az Önkormányzatok Európai Uniós Egyesületében való részvétel jóváhagyását, és az 50e Ft tagsági díj biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:188/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete részt kíván venni az Önkormányzatok Európai Uniós Egyesületében, és az 50e Ft tagsági díjat biztosítja a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője (átutalásért)
 1. Katasztrófa sújtott önkormányzatok, települések megsegítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 50e Ft támogatás jóváhagyását javasolja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a város részéről 500e Ft támogatást javasol.


Honfi József polgármester javasol 500e Ft támogatás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol a katasztrófa sújtotta települések megsegítésére 50e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol 100e Ft jóváhagyását a katasztrófa sújtotta települések megsegítésére.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


189/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gazdálkodási tartalék terhére 100eFt összegű támogatást nyújt a katasztrófa sújtott önkormányzatoknak, melyet a Vas megyei Önkormányzat letéti számlájára 1999. szeptember 10-ig befizet.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 1999. szeptember 10. (átutalásért)
 1. Oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai

Előadó: Mészáros Árpád a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Óvodák nevelési programjának jóváhagyása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


190/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületi az óvodák nevelési programját - szakértői vélemény alapján - jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester • Nevelési program szakvéleményeinek fedezetbiztosítása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


191/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 150e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére az óvodák nevelési programjának szakértői véleményeztetésére.

Határidő: 1999. augusztus 31.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Tájékoztató a fenntartó feladatairól a közoktatási törvény módosítása után


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 • Javaslat a 21/1996. (X. 15.) számú rendelet módosítására


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy a bizottságok nem készítették el javaslataikat a rendelet-módosítására vonatkozóan.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


192/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete "Körmend város érdekében kifejtett tevékenységért" kitüntetésre 1999. szeptember 10-ig fogad el javaslatokat. A kitüntetések átadására 1999. október 28-án, a város alapításának évfordulóján kerül sor.

Határidő: 1999. szeptember 10.

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos • A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés új szabályai a közoktatásban


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a törvényileg előírt érdekegyeztető tárgyalásokra sor került-e, függetlenül a pénzösszeg kis mértékétől.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármester jogköre az egyeztetés.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a pénzösszeg nevetségesen kis összegével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy intézményi körben megtörténik az egyeztetési eljárás.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a törvényes eljárás betartását hangsúlyozva elmondja, hogy szükséges az érdekegyeztetés lefolytatatása.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat jóváhagyását 1.500,-Ft/hó összeg meghatározása mellett.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


193/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre megállapított összeget az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság által javasolt módon osztja szét, és használja fel, melynek összegét 1.500,-Ft/hó állapítja meg.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke
 1. Deák - Alkotás - Kossuth L. utca által határolt lakóterület problémája

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a környék lakói tiltakoznak a játszótér és a kosárlabda palánkok megléte miatt.

Szabó Ferenc alpolgármester, a 6. számú körzet képviselője elmondja, hogy a 8-as főút zajainak decibelje 1995-ben mért adatok szerint meghaladja a megengedett mértéket, mellyel párosul a kosárlabda pattogásának zaja.

A játszótér megszűntetésével nem ért egyet, de szükségét érzi a városi játszóterek működésének, meglétének felülvizsgálatát. Több helyre további hinta elhelyezésére lenne szükség, a kosárlabdapalánkok felállításának engedélyeztetését pedig felül kell vizsgálni, valamint az ebtulajdonosok figyelmét felhívni a helyi rendelet előírásainak betartására.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a kosárlabda mintegy kultuszt jelent a városban, de elengedhetetlen a kosárpalánkok megfelelő helyen történő felállítása. Javasolja a Deák - Alkotás - Kossuth L. utca által területen lévő kosárlabda palánkot kihelyezni a várkertbe.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke véleménye szerint a fő problémát - megemlítve a Nemes L. utcában felállított kosárlabda palánkot - a fiatalok megfelelő viselkedési moráljának hiánya okozza.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja az illegális kosárlabda pályák felszámolását, tekintettel a polgárok nyugalmára.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint elsősorban a szülőknek kellene rendet tartani, ebben a kérdéskörben a képviselőtestület nem intézkedhet. A pályát nem szabad megszűntetni, azonban szükséges a terület parkosítása a zajártalom csökkentése érdekében.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért azzal, hogy elsősorban a szülők feladata és kötelessége, hogy az ott kosárlabdázó gyermekek megfelelően viselkedjenek.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye, természetes, hogy a gyermekek ott játszanak, ami némi zajjal is jár.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint a kosárlabda zajnál sokkal nagyobb problémát okoznak a kutyatulajdonosok, melyre a közterület-felügyelőknek, a körzeti megbízottaknak és a polgárőröknek kellene odafigyelni.


Szabó Ferenc alpolgármester, a 6. számú körzet képviselője kéri, a műszaki és városgazdálkodási iroda vizsgálja felül a kosárlabda palánkok elhelyezését, továbbá a kulturális, szabadidő és sport bizottság is foglalkozzon a problémával.

Ígéretet tesz arra, hogy a közeljövőben lakossági fórumot tart a probléma megoldása érdekében.


Honfi József polgármester javasolja, a műszaki és városgazdálkodási iroda vizsgálja felül a kosárlabda palánkok elhelyezését, azok engedélyeztetését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


194/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a műszaki és városgazdálkodási irodát, vizsgálja felül a városban meglévő kosárlabda palánkok és játszóterek helyzetét.

A Deák - Alkotás - Kossuth u. által határolt lakóterület problémájával kapcsolatosan a bizottsági vélemények és a költségek függvényének megfelelően foglal állást a képviselőtestület.

Határidő: októberi képviselőtestületi ülés

Határidő: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

bizottsági elnökök
 1. Millenniumi rendezvények lebonyolítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester röviden ismerteti a tervezetben szereplő millenniumi rendezvényeket, és javasolja a határozati javaslat elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a belváros rendezése nem szerepel a rendezvények, események között.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a rendelkezésre álló pénzből a városképi rendezésre nem kerülhet sor, erre mintegy 10 millió forint szükségeltetik, de kéri a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság javaslatait erre vonatkozóan.


Honfi József polgármester egyetért a városkép rendezésének szükségességével, de felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestület korábbi határozatával 2,5 millió forintot hagyott jóvá a millenniumi rendezvények lebonyolításához.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint akár egy festménnyel; a képviselőtestületi tagokat tartalmazó tablóval vagy a városban élő híres emberek arcképcsarnokával is megörökíthető a millennium.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a Vár déli homlokzatának megvilágítását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a megvilágítás költségeivel kapcsolatosan javasolja a tulajdonosok megkeresését.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a díszkivilágítás kérdéséről a későbbiekben foglaljon állást a képviselőtestület, és javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


195/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 160/1999. számú határozatában a millenniumi rendezvények lebonyolításához meghatározott (1999. évre 30e Ft, 2000. évre 1 millió Ft, 2001. évre vonatkozóan pedig 1,5 millió Ft) összegeket az alábbi célokra fordítja:

 1. 30e Ft - az október 28-i nyitó rendezvény lebonyolítása

 2. 250e Ft - Millenniumi programfüzet

2000. 750e Ft - a Millenniumi dombormű megvalósításának első üteme

 1. 750e Ft - a Millenniumi dombormű megvalósításának második üteme

2001. 400e Ft - Körmendi születésű és Körmenden élő művészek újévi koncertje

2001. 350e Ft - díszkivilágítás

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármesterI n t e r p e l l á c i ó k


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a 38/1999. számú határozatában a képviselőtestület jóváhagyta a Modellező és a Makettklub részére a volt MHSZ klub használatát. A használatbavétel a mai napig nem történt meg.


Tóth Imre képviselőtestületi tag Dankó P. utca déli oldalának, a sütőipari utáni terület, valamint a Legény utcai garázssor melletti terület kézi kaszálását szorgalmazza.

Kéri továbbá a Nefelejcs utca névtáblájának kihelyezését.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a városi utca névtáblák megrendelése megtörtént.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a sajtóban Rózsa és Szigony utca szerepelt, holott ilyen már nincsen.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke szükségét látja a Mátyás király utcai garázsok előtti területkaszálás elvégeztetésének.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy az ide látogató turisták nem tudják a Várat megtekinteni, mivel az zárva van.


Horváth László képviselőtestületi tag a 8-as sz. főközlekedési út melletti árkok kaszálását kéri.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke felhívja a figyelmet a csapadék és időjárás okozta rossz utakra, pl. Munkácsy utca, kórház sarkán, valamint véleménye szerint a Thököly u. csatornázását is meg kell oldani.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Móricz Zs. utca ároklevezető rendszerének ügyében tesz kifogást.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a Móricz Zs. utcában, a családi házas övezetekbe, csak zárt csatornák vannak, a Hunyadi út és környékének rendbetétele megtörtént.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a Deák - Mátyás király utca szennyvízcsatorna átadása milyen stádiumban van.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy az átadás ügyében a lakóközösségnek a VASVÍZ Rt-vel kell a kapcsolatot felvennie.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szintén az utcanévtábla - IV. Béla kir. 13-tól a Rákóczi utcáig - elhelyezését kéri.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a polgármestert, keresse meg levélben Németh Zsolt országgyűlési képviselőt és kéri Bebes István országgyűlési képviselőt, hogy az iparűzési adó továbbra is maradjon helyi adó, hogy az önkormányzatok rendelkezhessenek róla.


Kozó József képviselőtestületi tag és dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja az SZMSZ hiányzásokra vonatkozó részének felülvizsgálatát.


Honfi József polgármester javasolja a SZMSZ hiányzásokra vonatkozó részének felülvizsgálatát.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 54 perckor bezárja.


K. m. f.


Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester


távollétébenPaksa Balázsné

aljegyző