· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. július 20.következő
letölthető melléklet:

262 kbyte

1999. május 27.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. május 27-i

ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth

László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy

Zoltán, Németh Imre, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István,

Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületiIgazoltan távolmaradt: Pataki Péter képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 18 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Honfi József polgármester külön köszönti az 1999. március 15-én a Vas Megyei Önkormányzat kitüntetésében részesült dr. Unger Károlyt, dr. Kristóf Lászlót, Faragó Jánost és Korbacsics Tibort.

Elmondja, hogy dr. Kristóf László levélben közölte, nem kívánja a képviselőtestület pénzjutalmát átvenni.


Dr. Kristóf László képviselőtestületi tag köszöni a megtiszteltetést, és egyben kifejezi, hogy számára a város a két évvel ezelőtt átadott Pro Urbe érem átadásával kifejezte minden köszönetét és elismerését.


Honfi József polgármester átadja a képviselőtestület pénzjutalmát.


Honfi József polgármester a jutalom átadását követően javasolja a képviselőtestületnek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont jóváhagyását, kiegészítve az oktatási, kulturális és szabadidő bizottság előterjesztésével, mely a tanulmányi versenyeken résztvevők felkészítőinek jutalmazását tartalmazza.


Horváth László képviselőtestületi tag az alsóberki ravatalozó ügyében tett intézkedések iránt érdeklődik.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a képviselőtestület a fő napirendi pontokat követően tárgyalja meg.


Honfi József polgármester egyetért fenti javaslat elfogadásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D :


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend város önkormányzati Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal ügyrendjére

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata 2002-ig szóló gazdasági programtervezete

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet önállósodása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Tűzoltóság épületének tulajdonba vétele

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Körmendi iparterület, ipari park kialakítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Szennyvíziszap kezelő berendezés finanszírozás

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Somogyi B. Általános Iskola sportcsarnok-öltöző felújítási munkái

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Bérlőkijelölési jog biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Városgondnokság részére anyagbeszerző gépkocsi vásárlására fedezet biztosítása

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Önkormányzati ingatlan igénybevétele

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Önkormányzati ingatlanon szolgalmi jog feljegyzése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Parkoló megépítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Kölcsey u-i Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet osztálybontási kérelme

Előadó: Mészáros Árpád igazgató


 1. Tűzvédelmi nevelés támogatása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Körmendi leporelló előállításához fedezet biztosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Emléktábla elhelyezéséhez önkormányzati hozzájárulás

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Utcanév elnevezésére javaslat

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Hargitai József "Emberközelben" c. könyve kiadásának támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke


 1. Pénzügyi előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Ellenőrzési munkaterv jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Tájékoztatás az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat támogatására benyújtott pályázatról

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Rába-parti ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője • Tájékoztató az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 • Interpellációk 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 24-én a Sárvári rendőrnapon vett részt, április 29-én pedig az Osztrák nagykövetségen a pinkamindszenti határátkelő megnyitásának ügyében.

Május 3-án a megyei egyeztető fórum ülésén vett részt, a kórházi járóbeteg-ellátás tárgyában, valamint a megyei tűzoltónapon, ahol Básthy Tamás kőszeg polgármesterével együtt tiszteletbeli tűzoltóvá avatták.

Több tárgyalást folytatott többek között a kórház vezetőivel, a megyei tiszti-főorvossal, a MEP illetékeseivel kórház működtetésével kapcsolatban.

Egyeztetéseket folytatott továbbá a BC Marc Kosárlabda Club és a Városi Televízió további sorsáról, működéséről, melyről a későbbiek folyamán külön tájékoztatja a képviselőtestületet.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 6-7-én Zalaegerszegen egy európai uniós képzésen vett részt.

Május 8-án a Körmenden megtartott mentő- és Vöröskeresztes napon, 10-én pedig Sopronban a regionális polgármesteri találkozón alpolgármesterrel vett részt, ahol a burgenlandi tartomány polgármesterei a Nyugat-dunántúli polgármesterekkel találkoztak, elsősorban a kapcsolattartás, valamint az infrastruktúra, az oktatás, az egészségügy, stb. problémáinak megoldása tárgyában.

Május 11-én a pénzügyminisztérium államtitkárával találkozott az áprilisban, Körmenden megtartott infrastrukturális egyeztetés sikerei érdekében.

Május 13-án az alapellátásban résztvevő háziorvosokkal történt egyeztetés a szerződések megkötése ügyében.

Május 17-én a területfejlesztési tanács ülésén vett részt, május 18-án dr. Kovács L. Gábor orvos-igazgatóval folytatott egyeztetéseket a kórház működtetésével kapcsolatosan.

Május 20-án a MSC Hungary Kft. igazgatójával, Peter Royski-val folytatott tárgyalásokat a BC Marc Kosárlabda Club működéséről.

Május 25-én Budapesten Németh Zsolt államtitkárnál tett látogatást a Pinkamindszenti határátkelő megnyitásával kapcsolatosan, aki ígéretet tett a határátkelő szorgalmazásának elősegítésére.

A határátkelő megnyitásának külügyminisztériumi oldalról valószínűleg nem lesz akadálya, pénzügyi fedezet biztosítását illetően felajánlotta segítségét.

Május 26-án a közbeszerzési bizottság - szennyvíziszap-kezelő pályázat felülvizsgálatának tárgyában megtartott - ülésén, valamint a Vasvíz Rt. közgyűlésén vett részt, ahol elhangzott, hogy Nagy Gábor képviselőtestületi tagot a megyei bizottság megválasztotta az rt. felügyelő-bizottsági tagjának, így Pataki Péter képviselőtestületi taggal ketten képviselik az önkormányzatot.

A mai nap délelőttjén, Szombathelyen, a megyegyűlésen vett részt.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egy újvidéki vállalkozó az EGIS csomagoló helyiségében - a helyiséget bérelve - pékséget szeretne üzemeltetni.

Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a helyiség bérbeadását nagyon megfontolni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, továbbá elmondja, véleménye szerint lakások kialakítására alkalmas lehetne az ingatlan.


Honfi József polgármester a későbbiek folyamán a konkrét adatok és elképzelések ismeretében javasolja a kérelem elfogadását, és a bérleti szerződés jóváhagyását.


Honfi József polgármester az alsóberki ravatalozóval kapcsolatosan elmondja, hogy ma délelőtt folyamán érkezett a Római Katolikus egyházközségtől telefax, melyben nem értenek egyet, és nem járulnak hozzá az alsóberki kápolnában történő ravatalozással.

Javasolja az alsóberki temető bővítésének lehetőségét felülvizsgálni, a jövőben ravatalozó kialakítása, megépítése céljából.


Horváth László képviselőtestületi tag ennek átfutási ideje iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság vizsgálja felül a lehetőségeket, és a soron következő ülésre tegyen javaslatot a ravatalozó megépítésére vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy szinte minden bizottsági ülésen felmerül a ravatalozó ügye.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az SZMSZ módosításának végleges jóváhagyására a június hóban tartandó ülésen kerül sor.

A hivatal ügyrendjére vonatkozóan elmondja, hogy több dolog további egyeztetésre szorul, többek között az irodák feladatainak kiegészítése, az irodák közötti kapcsolattartás.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság feladatait tekintve a felsorolást javasolja kiegészíteni a rendezési terv összeállításával, ne csak véleményezés szerepeljen a rendezési tervek programtervezeteit illetően.

Javasolja továbbá, hogy az intézmény vezetők a képviselőtestület állásfoglalásairól, határozatairól hamarabb kapjanak tájékoztatást, továbbá szükségesnek tartja a testületi anyagok elkészítéséhez irodánként egy-egy adminisztrátor alkalmazását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a város ünnepeivel kapcsolatosan emel kifogást.


Honfi József polgármester felhívja dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke figyelmet, hogy a város rendezvényei és ünnepei között van különbség, külön kategóriát képeznek az ünnepek és külön az egyéb rendezvények.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke emlékezete szerint a képviselőtestület már jóváhagyta a megtartandó ünnepeket és azok dátumát, csak rendelet megalkotására nem került sor.

Egyetért az ünnepek és rendezvények külön kategóriába történő lekonkretizálásával.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a bizottság a soron következő ülésre ennek megfelelően tegyen javaslatot.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja, hogy a május 1-je a munka ünnepeként kerüljön az ünnepek közé, nem pedig búcsúként.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy kettős névként kerül az ünnepek közé a május 1-je.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet a kulturális, szabadidő és sport bizottság feladatait tekintve a közművelődési és közgyűjteményi intézmények szakmai és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésével. Véleménye szerint erre a bizottság nem jogosult.

Véleménye szerint a bizottság arra sem alkalmas, hogy minden esetben szakmai szakértő bizottság feladatkörét ellássa.

Kihangsúlyozza továbbá, hogy a rendeletben külön meg kellene nevezni azokat a közszolgáltatást ellátó intézményeket, amelyek vezetői állásának betöltésére benyújtott pályázatait a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményezhet.

Javasolja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság feladatai között a "közreműködik" szó helyett "összeállítja" kifejezés szerepeljen a városfejlesztési koncepciókat és terveket illetően.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a bizottsági és képviselőtestületi üléseken való hiányzásokkal kapcsolatosan felveti, hogy két tag kettős bizottsági tagsággal rendelkezik, és előfordulhat, hogy a bizottságok egyidőben üléseznek.

Ezen probléma felülvizsgálatát és megoldását szükségesnek tartja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke jogi értelmezést kér Dr. Tóth Miklós jegyzőtől a bizottság feladatkörében szereplő "vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet" feladatot illetően. Véleménye szerint a bizottság csak figyelemmel kísérheti, és nem vizsgálja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság több indítványt és javaslatot tett, mint ami jelen előterjesztés tartalmaz. Szükségesnek tartja további egyeztetések lefolytatását.

Kifogásolja továbbá, hogy a bizottság nemcsak oktatási ügyekkel, hanem ifjúsági feladatokkal is foglalkozik.

Javaslatot tett a bizottság átruházott feladatkörök jóváhagyására, mely szintén nem szerepel a rendelet-tervezetben.


Szabó Ferenc alpolgármester a város ünnepeivel - várossá avatás napjával - kapcsolatosan tesz kiegészítést, továbbá a Hősök napja helyett javasol Hősök emlékünnepe kifejezést.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Hősök napját 1990. tavaszán ünnepelte meg először a város, javasolja, hogy ez az ünnep a Hősök napja-ként kerüljön a rendeletbe.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a város ünnepeire vonatkozóan javasolja, hogy a bizottságok újra tegyék meg javaslatukat.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismételten elmondja, hogy az ünnepekre vonatkozóan már állást foglalt a bizottság, csak a jegyzőkönyv nem tartalmazza az erre vonatkozó határozatot.

A közművelődési és közgyűjteményi intézmények szakmai és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését nem konkrétan kell értelmezni, ez a megfelelő apparátusnak alárendelten történik. Elmondja továbbá, hogy törvényi előírás, hogy az intézmények vezetői pályázatát a fent megnevezett két bizottság véleményezze.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja, hogy a városfejlesztési koncepció összeállításában valamennyi bizottság vegyen részt.


Dr. Tóth Miklós jegyző az elhangzottak kapcsolatosan elmondja, hogy nem az SZMSZ hivatott arra, hogy az ünnepeket meghatározza és tartalmazza.

Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke felvetésére reagálva elmondja, hogy a hivatal adminisztrátorai rendelkezésére állnak a bizottságoknak a képviselőtestületi anyagok elkészítésével kapcsolatosan. A testület állásfoglalásairól, határozatairól történő tájékoztatás mindig időben megtörtént, kivéve az elmúlt ülés jegyzőkönyvét illetően.

Egyetért Kozó József képviselőtestületi tag által a közművelődési intézmények gazdasági tevékenységének ellenőrzésére vonatkozóan, mely szerint valóban nem a kulturális, szabadidő és sport bizottság hatásköre és feladata ezen tevékenység ellenőrzése.


Honfi József polgármester javasolja a bizottságok további javaslatainak megtételét, és ennek alapján javasolja az SZMSZ módosításának az 1999. július 01-i ülésen történő jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


101/1999. számú határozata:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot a bizottságok véleményező javaslatát figyelembe véve a július 01-jén tartandó ülésen hagyja jóvá.
 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal ügyrendjére

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ügyrend a törvényi előírásoknak megfelelően, az alapvető követelményeket és feltételeket tartalmazva készült.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a hivatal szervezeti tagozódásával, az irodák létszámával kapcsolatosan tesz javaslatot, a csoportvezetők, felelősök megnevezésével.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy nem egyértelmű az irodák között belső kapcsolattartás, tájékoztatás, mely az ÁSZ vizsgálatban is kihangsúlyozásra került. A bizottság szükségesnek tartja a belső ellenőrzési csoport kialakítását, hiszen egy fő nem képes ellátni az ellenőrzési feladatokat.

Hiányát érzi a bizottság a feladatmegbontásnak.


Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, hogy a szervezeti és jogi csoport önálló csoportot alkot-e, továbbá kifogást tesz a 6. oldalon szereplő államigazgatási feladatokat illetően.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a hivatal telefonon történő elérhetősége érdekében 12 - 1230 közötti időre ún. "csúsztatott munkarendet javasol".


Honfi József polgármester egyetért az irodák közötti koordináció hiányával. Elmondja továbbá, hogy adott irodának kötelessége elkészíteni a képviselőtestületi ülésre terjesztendő anyagokat, továbbá szükséges leszabályozni az anyagok elkészítésének határidejét.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szervezeti és jogi csoporthoz tartozik többek között az informatikus, a nyomdász, a sport és művelődési főtanácsos; létszámilag az aljegyző + 6 fő; külön működik a gyámhivatal.

Egyetért azzal, hogy a koordináció szabályozása nem teljes az irodák között, ennek megoldása és a belső ellenőrzés biztosítása megoldásra vár. Ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy a hivatal és az intézmények vonatkozásában kell kidolgozni, mely a jelenlegi létszámmal valóban nem oldható meg.

A folyamatos elérhetőséggel kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a titkársági helyettesítés megoldott, így délidőben a titkársági vonalakon keresztül elérhető a hivatal. Egyébként az ügyintézők is ebédelnek délidőben!


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a közterület-felügyelők munkarendjével kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy mintegy 40 - 60%-os - előre meghatározott, szabad, a munkanaplóba vezetett és nyilvántartott - kötelezettséggel dolgoznak.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a képviselőtestület állásfoglalásairól, határozatairól az érintettek késve kapnak értesítést. Ennek határideje iránt érdeklődik.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy a jegyzőkönyveket két héten belül kell a közigazgatási hivatalhoz megküldeni, némely esetben az érintetteket azonnali hatállyal kell értesíteni a felelősöknek.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint a projektek, pályázatok elkészítéséhez - mintegy segítségnyújtást biztosítva - egy ad-hoc bizottságra lenne szükség.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos munkák, teendők is a hivatal dolgozóira hárulnak, az ellátandó feladatok száma folyamatosan nő, melyet a meglévő létszámmal nem könnyű megoldani.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a hasonló városokhoz viszonyítva a legkisebb létszámállománnyal dolgozik a hivatal.

A város csak a pályázatok benyújtásával kerülhet pénzhez, a pályázatok elkészítésére a hivatal külön szakemberrel nem rendelkezik.

A város érdekében ezeket a feladatokat is el kell látni a hivatalban dolgozóknak, ezt akár az ügyrendben is szerepeltetni kell.

Fentiek figyelembe vételével javasolja az előterjesztést elfogadni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


102/1999. számú határozata:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét a bizottságok véleményező javaslatát figyelembe véve a július 01-jén tartandó ülésen hagyja jóvá.

 1. Körmend város Önkormányzata 2002-ig szóló gazdasági programtervezete

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester kihangsúlyozza, hogy ez még nem gazdasági program, köszöni a bizottságok munkáját, írásbeli válaszaikat.

A program további munkálataival kapcsolatosan javasolja címnek "Körmend középtávú gazdasági program" elnevezést, melyben célkitűzések szerepelnének.

Különböző pontokat tartalmazva, helyzetelemzés a város jelenlegi gazdasági helyzetéről, a főirányokat javasolja meghatározni, a viszonyokat érzékeltetve.

Szükséges az alapfeladatok tisztázása, valamint a fejlesztés, az adópolitika, fő gazdasági irányok meghatározása.

Javasolja a bizottságok elnökei által történő megtárgyalást, melynek alapján az októberben tartandó ülésen foglalhatna konkrétan állást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester kéri, hogy ne csak gazdasági programként szolgáljon, társadalmi-gazdasági program kell, hogy legyen, hiszen a társadalom alapvető feladatait érinti. Egyetért azzal, hogy a bizottsági elnökök aktív közreműködése szükséges a program összeállításához.

Ezzel kiegészítve javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag hiányolja a bizottságok véleményének összefoglalását, továbbá nem ért egyet az októberben történő jóváhagyással.


Honfi József polgármester ismerteti a bizottságok javaslatainak leadási időpontját, kihangsúlyozva, hogy a rövid idő alatt kész programot nem lehetett elkészíteni. Javasolja, hogy szeptemberi ülésen a tervezet kerüljön a képviselőtestület elé, melynek alapján októberben ismét visszatér a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


103/1999. számú határozata:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2002-ig szóló gazdasági-társadalmi program-tervezetét a szeptemberi ülésén fogja újratárgyalni.

 1. Folyó ügyek:

 1. Tűzoltóság épületének tulajdonba vétele

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


104/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az ajándékozási szerződésben szereplő, körmendi 349 hrsz. alatt nyilvántartott 2690 m2 területű "tűzoltószertár" megjelölésű ingatlant a Vas megyei Közgyűlés ajándékaként elfogadja. Vállalja, hogy az épületet tűzvédelmi, katasztrófa-elhárítási célokra használja és tulajdonosként fenntartja.

Határidő kiértesítésre: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Batthyány-Strattmann László kórház önállósodása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2000. január 1-től önállóan tudna a kórház működni. Kéri a képviselőtestület elvi állásfoglalását a határozati javaslatra vonatkozóan.

Az önállósuláshoz jelentős anyagi fedezet nem szükséges. A Markusovszky Kórházzal való elszámolás külön témát képez.

Több egyeztetést folytatott a MEP, a kórház vezetőivel, dr. Németh Attila sebész főorvossal, melynek alapján elmondja, hogy a mátrix kórház egy rugalmasabb szerkezetet jelent.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a szükséges anyagi fedezet mértéke iránt érdeklődik. Szükségesnek tartja az anyagi fedezet felső határát meghatározni.


Bebes István képviselőtestületi tag az egyeztetésekben részt vevőként elmondja, hogy jó kezdeti lépésnek tűnik a mátrix kórházként való működtetés, jó indulási alap, pozitív dolog. Ha ez elindítható és működtethető, az önkormányzatnak mindenképpen fel kell vállalnia a döntését. Több változás kell, hogy végbe menjen, pl. új munkaszerződések, új munkarend.


Kozó József képviselőtestületi tag nyilvánvaló, hogy az önállósodási törekvést támogatni kell a képviselőtestületnek.

Felhívja a figyelmet az intézet nevének helyesírására.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság egyetért az előterjesztés elfogadásával.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén egyetért az előterjesztés elfogadásával. A kórházzal és különválással kapcsolatos költségekre a biztosítékot meg kell adni, de a meglévő adósságot is rendezni kell a jövőben.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke örvendetesnek tartja a bizottságok pozitív hozzáállását a kórház önállósodásával kapcsolatosan.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint mintegy 100 millió forintba fog a városnak kerülni az önállósodás.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke megnyugtatónak tartja az elhangzott költségek várható nagyságát.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a működés indításához nem kell különösebben hozzájárulni, a személyzet alkalmazásának költségeit kell biztosítani, melynek összege nem lesz több tízmillió forint. A konkrét összeg nagyságáról a tények ismeretében foglalhat állást a képviselőtestület.

Javasolja az előterjesztés elfogadását fentiekkel kiegészítve.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja, és a következő határozatot hozza:


105/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete határozott arról, hogy 2000. január 1-től Körmenden a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház 130 ággyal önálló mátrix-kórházként működjön. A kórház önállósodásához szükséges anyagi fedezetet az önkormányzat biztosítja.

Határidő: 1999. június 15.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Szennyvíziszap-kezelő berendezés finanszírozása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester ismerteti a szennyvíziszap-kezelő jelenlegi körülményeit, és javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslat elfogadásával 15 %-os kamat jóváhagyása mellett.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy 20% a kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv szerint.


Honfi József polgármester javasolja, az előterjesztés elfogadását a 15 %-os kamat mértékével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


106/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megelőlegezi Nádasd és Katafa önrészét a szennyvíziszap-kezelő beruházásban azzal a feltétellel, hogy 1999. évre jutó 1,5 millió Ft-ot legkésőbb a beruházás végelszámolásáig (várhatóan október 30-ig) megfizetik, a fennmaradó tartozást évi 15 % kamattal 2000. november 30-ig kiegyenlítik.

Határidő: kiértesítésre 1999. május 51.

Felelős: Honfi József polgármester 1. Körmendi iparterület, ipari park kialakítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elviekben történő elfogadását. Szükséges, hogy az ÁRT felülvizsgálata és elkészítése során a fentiekben szereplők, meghatározásra kerüljenek.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, nem lehatárolni az ipari parkot, ipari övezetként is szerepeljen.


Honfi József polgármester javasolja, felhatalmazását egy leendő ipari park, ipari zóna előkészítő tárgyalásainak lefolytatására.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


107 /1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az ipari park, ipari zóna előkészítő tárgyalásainak lefolytatására. 1. Somogyi B. Általános Iskola sportcsarnok-öltöző felújítási munkái

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a korábbi állásfoglalásoknak megfelelően javasolja polgári peres eljárás útján, követelje az önkormányzat amennyiben biztosítja, fenti összeget.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke nem javasolja az előterjesztés elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot az előterjesztésben szereplő társasággal.


Kozó József képviselőtestületi tag mivel nem az önkormányzat a megrendelő, a kft. kérje a BC Marc Klubtól az elvégzett munka költségeit.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondja, hogy Fülöp Péter rendelte meg fenti munkálatok elvégzését, mely megbízás alapján történt. Mint értéknövelő beruházás, nem ért egyet a pénzügyi bizottság véleményével. Javasolja, hogy a keretösszeget illetően keressen megoldást az önkormányzat az iskola igazgatójával és a cég vezetőivel.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy jogosan utasította el a kérelmet a bizottság, utólagos számlák kifizetését nem engedheti meg az önkormányzat. Ezért kell a polgári peres eljárás elindítani.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a számlákat felül kell vizsgálni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a kft. ajánlotta fel az öltözői munkálatok elvégzését.


Honfi József polgármester egyetértve Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének véleményével, elmondja, hogy szponzori támogatásról volt szó.

Javasolja a felhatalmazását a kft. vezetőivel történő tárgyalások lefolytatására - a számlák leigazolásának ellenében - 1,5 millió forint keretösszeg erejéig.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


108/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Somogyi Béla Általános Iskola sportöltözőjének felújítási munkáit az önkormányzat nem rendelte, ezért a kért összeg kifizetését nem vállalja fel.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, 1,5 millió forint keretösszeg erejéig - a számlák leigazolásának ellenében - folytasson tárgyalásokat a Build Kereskedelmi Építőipari kft. képviselőivel.

Határidő: 1999. június 10. (kiértékesítésre)

1999. július 01. képviselőtestületi ülés (tájékoztatásra)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Bérlőkijelölési jog biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester az előterjesztést visszavonja.
 1. Városgondnokság részére anyagbeszerző gépkocsi vásárlásra fedezet biztosítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, a Rázsó SZIK buszának megvásárlását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasol 2,2 millió forint jóváhagyását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője jó megoldásnak tartja a busz megvásárlását, továbbá elmondja, hogy a piaci érték ÁFA-ját - ami nem lenne túl nagy - meg kell fizetni a busz vásárlása esetén.


Honfi József polgármester véleménye szerint a busz megfelel a Városgondnokságnak.

Javasolja fentiek figyelembevételével az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 3 ellenvélemény és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:109/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére az anyagbeszerző kisteherautó megvásárlásához 1.2500e Ft-ot biztosít az 1999. évi költségvetési céltartalék terhére.

Ezzel egyidőben a fentiek szerint módosítja a 1/1999. (II. 25.) számú rendeletét.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Önkormányzati ingatlan igénybevétele

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a közterület nagysága konkrétan nem határozható meg, mivel úszótelekről van szó.

A járdát, a virágágyásokat át kell építeni a kérelem jóváhagyása esetén.


Bebes István képviselőtestületi tag a térképrajzzal kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy elvi kérésről van szó, a konkrét tervezés a jövőben készül el.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 4 szavazattal, 1 tartózkodással elutasítja a kérést.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja szintén elutasítani a kérelmet.


Horváth László képviselőtestületi tag nem javasolja a kérelem jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elutasítását a bizottságok javaslatainak figyelembevételével.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja, és a következő határozatot hozza:


110/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Körmend, Rákóczi u. 32. sz. részére a banképület bővítési és területhasználati kérelmét elutasítja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Önkormányzati ingatlanon szolgalmi jog feljegyzése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a Mátyás király felső vége már nem önkormányzati tulajdonú, csak az 1495 hrsz. ingatlan.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


111/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az Egyházasrádóc, Nagykölked és Rádóckölked községek vezetékes gázzal történő ellátását szolgáló vezeték által érintett 1495 hrsz-ú ingatlan esetében, hogy az ingatlan alatt a gázvezeték kiépítésre kerüljön, illetve arra a gázvezetési - szolgalmi jog feljegyzésre kerüljön az ÉGÁZ Rt. javára.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője 1. Parkoló megépítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy elvi dologról van szó, nem biztos a 8 parkoló megváltása.

A tulajdonosok szerint az 1505 hrsz. szám alatti társasház mellett kialakítható egy bizonyos számú parkoló, ennek alapján válik ismertté a konkrét számú parkoló kialakítása.

Elvi állásfoglalással javasolja a kérelem elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke 5 szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a kérelem elfogadását, a terület rendbetételének megvalósításával.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a parkoló építési kérelmet, a 100e Ft megváltási díj és maximum 30%-ban a költségek leszámítása mellett. A másik lehetőség a bizottság véleménye szerint, meg kell vizsgálni, hogy a városgondnokság a 8 parkolót milyen költséggel tudná kialakítani.


A Török és Majer Vendéglátó Kereskedelmi Bt. képviselője elmondja, hogy a költségeket vállalva szeretnék a parkoló kialakítását megvalósítani.


Honfi József polgármester a terület ingyenes rendelkezésre bocsátásával javasolja a parkoló kialakításának elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kifogásolja, hogy nem ismert a kivitelezés formája, módja sem.


Geosics László képviselőtestületi tag egyetért a parkoló kialakításával, és a terület rendbetételével.


Honfi József polgármester javasolja, hogy jelöljön meg a képviselőtestület egy megfelelő parkoló nagyságot, az ingatlant bérleti díj nélkül rendelkezésre bocsátva és a megszűnés esetén a megépített állapotba "visszakerül" az önkormányzathoz.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja, és a következő határozatot hozza:


112/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Török és Majer Vendéglátó Kereskedelmi Bt. Körmend, Mátyás kir. u. 74/5. sz. részére hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a körmendi ingatlan-nyilvántartásban elhelyezett 1502/3. hrsz-ú ingatlanon a megépítésre tervezett vendéglátó egységhez szükséges 8 db személygépkocsi parkoló kiemelt szegély és aszfaltos kiépítéséhez.

A területet nem adja tulajdonba, de az előírásoknak megfelelő kiépítés esetén díjmentesen bocsátja rendelkezésre.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény osztálybontási kérelme

Előadó: Mészáros Árpád igazgató, az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy szükséges az osztálybontás.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a létszám - +3 fővel több a megengedettnél - csak másodlagos kérdés.

Ismerteti a Nevelési Tanácsadó véleményét, valamint a hátrányos helyzetű, elvált szülők gyermekeinek számát.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva hasonló körülmények között működik a másik két általános iskola, továbbá felhívja a figyelmet az önkormányzat iskolaszerkezetére vonatkozó határozatára. Ezek alapján elutasítja a kérelmet.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a nevelés-oktatás folyamatának fontosságára és a jövőre való tekintettel javasolja az osztálybontás jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, az iskola igazgatója kielégítő választ ad.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért Egyed Gyula képviselőtestületi tag költségtöbblet nélkül történő jóváhagyásával.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey Iskola igazgatójának kérelmével.

Az intézményszerkezet átvizsgálása során látható, hogy a másik két iskolára is jellemző ezen probléma, sőt a Rázsó Szakközépiskolában is.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az Olcsai Iskola 1. két osztályában 61 gyermek jár, hasonlóan a Somogyi Iskolához. Amennyiben elfogadja a képviselőtestület a kérelmet, várható a másik két iskolából a további osztálybontási kérelem benyújtása.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy az iskolák közötti erős konkurencia és a NAT az oka a jelenlegi problémának. Elismeri, hogy egy lavinát indító a jelenlegi kérelem, továbbá szükséges az intézményszerkezet felülvizsgálata.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, kiegészítve a költségvetési kihatásokat figyelembe véve, a költségtöbbletet nem vállalva


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2ellenvélemény, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


113/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az 1999/2000-es tanévben - a jelenlegi kettő negyedik osztályt megbontva - három ötödik osztályt indítson.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Tűzvédelmi nevelés támogatása

Előadó: Mészáros Árpád igazgató, az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, az iskola igazgatója elmondja, hogy a tűzoltóság kereste meg az intézményeket.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a 2. pontot javasolja elfogadni.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint ezen alacsony összeget az intézmény a költségvetéséből biztosítani tudja.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 5 szavazattal, 5 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadja el, és a következő határozatot hozza:


114/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az oktatási intézmények részére a tűzvédelmi ismeretek oktatásához nem biztosítja a szükséges fedezetet.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos 1. Tanulmányi versenyre felkészítők jutalmazása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a felkészítő nevelők minimális jutalmazását javasolja jóváhagyni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 225e Ft keretösszeg jóváhagyásával a jutalmazás elfogadását.

Javasolja, hogy az előterjesztésben bruttó összeg szerepeljen.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke hiányolja a bizottsági szavazatok számát, továbbá a gyermekek részére nem javasol pénz kifizetését.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy nem ismertek a helyezettek száma, továbbá túlzásnak tartja a gyermekek ilyen mértékű jutalmazását.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja, hogy a sport területén hasonló eredményeket elért tanulók jutalmazására is kerüljön sor. Egyetért Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke azon véleményével, hogy egy könyv, vagy egy kellemes elbeszélgetés során történjen a jutalmazás.


Honfi József polgármester elmondja, hogy csak a működési tartalék terhére történhet a jutalmazás finanszírozása, vagy a kulturális alap terhére, amennyiben a képviselőtestület azt bővíti.

Javasolja, hogy a keretösszeg biztosításával konkrét létszám ismeretében, beleértve a sport terén sikereket elért tanulók jutalmazásával, határozza meg a testület a jutalom egy főre jutó összegét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


115/1998. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a tanulmányi versenyben felkészítők és résztvevők jutalmazásáról - a működési tartalék terhére biztosított 225e Ft-os keretösszeg erejéig - az 1999. július 01-jén tartandó ülésen foglal állást.


 1. Körmendi leporelló előállításához fedezet biztosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az előterjesztés elfogadását.


Szabó Ferenc alpolgármester szükségesnek tartja fenti összeg elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az előterjesztés elfogadását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a képviselőtestület részére is rendelkezésére állnak ezek a képek.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását a működési tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


116/1999. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmendi leporelló elkészítéséhez 20 db fotó beszerzésére 7eFt-ot biztosít a működési tartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Emléktábla elhelyezéshez önkormányzati hozzájárulás

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasol 10e Ft jóváhagyását az emléktábla elhelyezésére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elutasítását.


A képviselőtestület 7 szavazattal, 6 ellenszavazat 5 tartózkodás


Honfi József polgármester javasolja a 10e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület 6 szavazattal 5 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett nem fogadja el az előterjesztést.


117/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem támogatja Bejczi József M. Kir. repülőszázados emléktáblájának elkészíttetését.


 1. Hargitai József "Emberközelben" című könyve kiadásának támogatása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság nem tudja támogatni a kérelmet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem javasolja a kérelem elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


118/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Hargitai József "Emberközelben" című könyve második változatának kiadását nem támogatja. 1. Utcanév elnevezésére javaslat

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Kondicsné dr. Kovács Évát szakértőnek kérték fel.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


119/1999. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Katona J. utcának a Bercsényi utcából délre eső szakaszát Gizella királyné utcának nevezi el.

Határidő: 1999. június 15.

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Pénzügyi előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Vas Megyei Önkormányzat részére visszafizetendő normatív támogatáshoz fedezet biztosítása


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tesz kiegészítést és javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

120/1999. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Vas Megyei Önkormányzat részére visszafizetendő normatív támogatáshoz fedezetet biztosítja a gazdálkodási tartalék terhére, 406.500,-Ft összegben.

A költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

 • gazdálkodási tartalék előirányzata csökken 406.500,-Ft-tal

 • pénzeszköz átadás előirányzata nő 406.500,-Ft-tal.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: azonnal


 • Batthyányné Coreth Mária Óvoda kérelme

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elsősorban a burgonyapucoló javítását javasolja.

Nagy Gábor képviselőtestületi tag nem javasolja egyelőre a gép megvásárlását, a konyhák működtetésének felülvizsgálatára és az olcsóbb beszerzési lehetőség felmérésére való tekintettel.

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a nyári karbantartások költségét sem tudják az intézményvezetők a GAMESZ munkálatai miatt, csak a februári adatok ismertek.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy két műszakban dolgozva sem tud más adatot szolgáltatni a GAMESZ.


Honfi József polgármester nem javasolja az új burgonyakoptató gép megvásárlását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


121/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyányné Coreth Mária Óvoda részére nem biztosítja az 1 db burgonyakoptató-gép vásárlására kért 190.500,-Ft összeget.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: azonnal • Nevelési Tanácsadó előirányzat-módosítási kérelme

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag a szembetűnő különbségek oka iránt érdeklődik.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását a pénzügyi bizottság javaslatának figyelembevételével.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


122/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete
 1. hozzájárul a Nevelési Tanácsadó Gyermekjóléti Szolgálatában dolgozó 3 fő részére a munkaruha juttatás összegével

 • 120e Ft-tal csökkentse a dologi kiadások előirányzatát,

 • 90e Ft-tal növelje a személyi juttatás előirányzatát

 • 30e Ft-tal növelje TB járulék előirányzatát.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • GAMESZ vezetőjének kérelme

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a gép megrendelése már a tavalyi évben történt meg. A GAMESZ most kapta meg a számlát, pénzmaradvány nincs.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy fejlesztési kiadású pénzeszköze nincs az iskolafogászatnak.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a fenti véleményekkel, továbbá elmondja, hogy a számviteli tv. megsértése állt elő, a belső ellenőrzés hiányosságait is felveti. A bizottság nem javasolja a kifizetést, de mivel az önkormányzat nevére szól a számla, szankció alkalmazását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását a dologi kiadások csökkentésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

123/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az iskolafogászat szakfeladatban a GAMESZ-nél a dologi kiadások előirányzata 117e Ft-tal csökken, a felhalmozási kiadások előirányzata 117e Ft-tal nő.

A költségvetési rendeletben az iskolafogászati szakfeladaton

 • dologi kiadás csökken 117e Ft-tal,

 • a felhalmozási kiadás (beruházás) nő 177e Ft-tal.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: azonnal


 • Vegyes tulajdonú lakóingatlanok felújításához előirányzat biztosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy formális előterjesztésről lévén szó, javasolja annak elfogadását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy felhalmozási jellegű kiadás, a céltartalékba ennyivel több kerül, mint felhalmozási kiadás.
Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


124/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a vegyes tulajdonú lakóingatlanok önkormányzati hányadának felújítására 2.000.000,-Ft előirányzatot biztosít a céltartalék terhére.

A költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

 • Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2.000e Ft-tal nő,

 • Céltartalék 2.000e Ft-tal csökken.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: azonnal
 1. Ellenőrzési munkaterv jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


125/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 1999. évi pénzügyi - gazdasági ellenőrzési tervét

 • a GAMESZ

 • a Kölcsey F. Gimnázium és

 • a Házkezelőség

intézményére vonatkozóan hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Tájékoztatás az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat támogatására benyújtott pályázatról

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a pályázat benyújtásra került, két blokk, számszakilag kimunkálásra került, a másik korrekciós dolog. A TÁKISZ feldolgozása során csökkent a megnevezett összeg mértéke, a bér és vonzatait nem ismeri el fejlesztésként a rendszer, továbbá megállapítja az önkormányzat kiadási szintjét. Az egy lakosra jutó kiadás 51e Ft az elfogadott 31e Ft-tal szemben. Ezt a többletkiadást - 135 millió forintot - meg kellett indokolni, mely levezetésre került. Sok a város felvállalt dolga, pl. két kollégium, uszoda, sportcsarnok, MÜLLEX általi szemétszállítás. Ezek önként vállalt feladatok.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. Szennyvíziszap-kezelő pályázatával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy korábbi állásfoglalásával elviekben hozzájárult a testület a szennyvíziszap-kezelő építésére irányuló céltámogatási pályázat benyújtásával. Saját erőként javasol 26.106eFt összeg jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


126/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a céltámogatással megvalósuló szennyvíziszap-elhelyező építéséhez saját erőként 26.106e Ft-ot biztosít.

A beruházáshoz 32.579e Ft céltámogatást és 6.473e Ft vidékfejlesztési támogatást igényelt az önkormányzat.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester

 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke a bizottság nevében elmondja, hogy a bizottság nem javasolja az eredeti döntés megváltoztatását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke sem támogatja az újabb kérelmet.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek korábbi döntésének hatályban tartását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


127/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - Bödőné Horváth Erika Körmend, Berki u. 54. szám alatti lakos részére értékesítendő 3476 hrsz-ú ingatlan értékesítési feltételeit - a 95/1999. számú határozatában foglaltakat nem változtatja meg.
w.) Rába-parti ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kérelmező új területet kért, ezért javasolja az előterjesztés visszavonását.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, értsen egyet az előterjesztés visszavonásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a cigány kisebbségi önkormányzattal megkötött, Együttműködési Megállapodás a tervezet készítésének időszakában még hatályos, de a jóváhagyásakor már hatályon kívül helyezett jogszabály alapján készült.

A jogszabályváltozásból eredő szükséges módosításokat a megállapodáson átvezettük. (A jegyzőkönyvhöz csatolva)

Javasolja a képviselőtestületnek, vegye tudomásul a megállapodás jogszabályhoz történő igazítását.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, értsen egyet a jegyző előterjesztésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúan elfogadja.
 • Tájékoztató az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(A tájékoztató írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 • Interpellációk


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy az őrség épületnél nem takarították el a levéltömeget, amely ősszel hullott le a fákról. Tekintettel a májusfa kitáncolásra el kellene végezni a területrendezést, továbbá elmondja, hogy a Somogyi utca és az Ifjúság utca találkozásánál, - a gázelosztónál lévő önkormányzati ingatlanon - a kaszálást el kell végezni.


Bebes István képviselőtestületi tag csatlakozik Kozó József képviselőtestületi tag véleményéhez.

Korlátozni kell továbbá a kamionforgalmat ezen az úton az út állagának megőrzése érdekében.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a Rába felé vezető úton lévő szemét eltakarítását, elszállítását szorgalmazza.

Javasolja, a városi TV készítsen felvételeket az ilyen jellegű interpellációkról.


Nagy Gábor képviselőtestülete köszönetet mond a műszaki irodának a majális utáni rend fenntartásáért és megőrzéséért. Javasolja, hogy az elkövetkezendő időben a város lobogójának kihelyezése történjen meg.

Érdeklődik, hogy a horvátnádaljai pünkösdi búcsú alkalmával történt-e helypénz beszedés, amennyiben igen azt fordítsák ezen terület rendezésére.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a vasúton túl, EGIS felé - a terület rendezését vállalva - egy játszótért kialakítását kérik az ott lakók.

Kéri továbbá, hogy a várkertbe kerüljenek vissza a játékok.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a Béke park és a Nefejecs utca kaszálását, valamint, a névtábla nyugati oldalán az utcanévtábla elhelyezését kérik.

Pataki Péter képviselőtestületi tag kérését tolmácsolva a Rába part lekaszálására javasolja felhívni a Városgondnokság figyelmét.


Horváth László képviselőtestületi tag a Szent Imre herceg utca 14. számú ház lakójának kérelmét tolmácsolva elmondja, hogy a szennyvíz elvezető árok önhatalmú betemetése megtörtént, viszont esőzés idején az utcát elönti a szennyvíz. Kéri ezen ügy kivizsgálását.

Kéri továbbá az Alsóberki városrészen lévő Westel torony megszűntetését, lebontását.

A hivatal északi részének újraaszfaltozását javasolja, valamint a Rákóczi úton történt balesettel kapcsolatosan elmondja, hogy sem a rendőrség, sem a mentő nem érkezett ki időben, valamint a baleset után köztisztaság helyreállítása nem történt meg. Kéri a hivatal ezzel kapcsolatos jövőbeni intézkedését és közreműködését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Várkerti játszótér visszaállítását, valamint a Bartók lakótelep füves részén egy elkerített, kisebb játszótér kialakítását kéri.

Kéri továbbá a város nyárfáinak kivágását, és más jellegű fa ültetését.Honfi József polgármester elmondja, hogy a hivatal északi oldalán lévő út aszfaltozására nincs pénzügyi fedezet.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a balesetek után történő köztisztaság helyreállítása, fenntartása a Városgondnokság feladata, de ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy sok esetben bejelentés sem érkezik az ott lakóktól.

A fenti interpellációkra történő intézkedések megtételére pedig felhívja a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének figyelmét.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a várudvar rendbetételét illetően a mai nap folyamán is folytak a munkálatok, a zenekar elvitte a saját dolgait.

Véleménye szerint ezen dolgok rendezését valamilyen formában rendezni kellene. Közcélú használatú területről lévén szó, ezen intézményeknek kötelessége lenne a terület karbantartása.

Elmondja, hogy a pünkösdi búcsún nem történik helypénz beszedése, az elkövetkezendő időre vonatkozóan ennek lehetőségét felül lehet vizsgálni.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 1-jén ez ideig sohasem történt meg a város zászlójának kihelyezése.

A játszóterekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a várkert nem a városé, ott a játszószerek tönkre mentek, erre külön fedezetet nem biztosított az önkormányzat. Fenntartó a Fertő-Hanság Nemzeti Park, csakis a hozzájárulásukkal történhet meg a játékok kihelyezése.


Kozó József képviselőtestületi tag nem fogadja el Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének véleményét a várudvar rendbetételével kapcsolatosan, és elmondja, hogy az intézmények - Művelődési és Ifjúsági Központ, Rázsó Imre Szakközépiskola - nem rendelkeznek olyan lehetőséggel, felszereléssel, hogy még kaszáljanak is.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21 óra 43 perckor bezárja.
K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester