· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. május 27.következő
letölthető melléklet:

503 kbyte

1999. április 22-én

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. április 22-én

megtartott ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc,

Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc és Tóth Imre

képviselőtestületi tagokTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Szabó Miklós a rendőrkapitányság vezetője

Dr. Bene László Vas megyei rendőrkapitány-dandártábornok

Pausz István az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályvezetőjeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselőtestületi tag közül 16 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendet a TUMOR Alapítvány kérelmének megtárgyalásával kiegészíteni, valamint javasolja a Boldizsár Transz Kft. kérelmét, a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztását és további lakástámogatásokról zárt ülés keretében tárgyaljon a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a napirendi pontot kiegészíteni az Alkoholellenes Club kérelmével és az utcanév táblákról szóló előterjesztéssel kiegészíteni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni a folyó ügyek e.) és m.) pontját.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítésekkel a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló Körmend közrend, közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Szabó Miklós városi rendőrkapitány


 1. Beszámoló Körmend város Önkormányzata 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat támogatására

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Megállapodás jóváhagyása az önkormányzat és Körmenden működő sport clubok és kulturális egyesületek között (BC Marc-Körmend, Football Club, Divodent kézilabdacsapat, Kulturális Műhely, Rábavidék, Béri Balogh Táncegyüttes, Városi Televízió)

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Megállapodás jóváhagyása a gyermekjóléti feladatok ellátására

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Egészséges Városok Szövetségében való belépés

Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Céltartalék felhasználására vonatkozó javaslat

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy március 29-én az EGIS Rt. vezérigazgatójával tárgyalt a gyár fejlesztését illetően. Ezen a napon a TÉK Kft. képviselőjével folytatott megbeszélést, március 30-án a Vas megyei Mentőszolgálat főorvosával találkozott a Körmenden megrendezendő megyei és nemzetközi vöröskeresztes nap megszervezése ügyében. Szintén e napon a Tűzoltóság éves beszámolóján vett részt.

Tárgyalásokat folytatott a Kórház önkormányzati működtetése érdekében, továbbá részt vett a Kistérségi Társulás ülésén, melyen szó volt többek között az orvosi ügyeleti autó cseréjéről. 1,5 millió forint a költségvetés céltartalékába visszakerült, településenként mintegy 27,-Ft/fő - Körmend lakosság számát tekintve mintegy 340.200,-Ft - befizetésével sor kerülhet új gépkocsi megvásárlására.

Javasolja a képviselőtestületnek, biztosítson a céltartalék terhére 340.200,-Ft összeget az ügyeleti gépkocsi megvásárlásához.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


70/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az orvosi ügyeleti gépkocsi vásárlásához 340.200,-Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeHonfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy április 14-én a Polgári Védelem egész napos felkészítésén vett részt, április 15-én a háziorvosokkal tárgyalt, majd részt vett a BC Marc Körmend elnökségi ülésén.

Április 16-17-én a Kisvárosi Önkormányzati Közgyűlésén, április 19-én pedig a területfejlesztési tanács ülésén vett rész.

Április 21-én a szlovén vasút megépítésével kapcsolatosan a hivatalban megtartott infrastrukturális ülésen képviselte a várost, melyen részt vett többek között a Közútkezelő KHT igazgatója, a térség országgyűlési képviselői, a megyei közgyűlés elnöke, a területfejlesztési tanács titkárságvezetője.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy megkeresés érkezett egy cégtől az ÁPV Rt-vel szemben a belterületi földek ügyében, melyről a későbbiek folyamán tájékoztatja a képviselőtestületet.

Megkeresés érkezett továbbá a Markusovszky Kórház gazdasági igazgatójától, melyben kéri a fedezetbiztosítását egy 450 literes hűtőpult, automata mosógép és röntgenberendezés finanszírozásához.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy az önkormányzat milyen pályázatot nyújtott be az elmúlt időben.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a szennyvíziszap-tisztítás és elhelyezéssel, a szennyvíztelep korszerűsítésével, valamint a turizmus fejlesztésével kapcsolatban történt meg a pályázat benyújtása.


Szabó Ferenc alpolgármester a hároméves gazdasági program elkészítésére és véleményezésére hívja fel a figyelmet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy a gazdasági bizottság is készítsen önálló programot.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az érvényben lévő törvények és a bizottságok javaslatait figyelembe véve készíthet konkrét programot.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint az önkormányzat által üzemeltetett konyhák ügye kimondottan a pénzügyi és gazdasági bizottság feladata lenne.Németh Imre képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Beszámoló Körmend közrend, közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Szabó Miklós rendőrkapitány

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester köszönti Szabó Miklós városi rendőrkapitányt, dr. Bene László vas megyei rendőrfőkapitány, dandártábornokot és Pausz István az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedési osztályvezetőjét.


Dr. Szabó Miklós rendőrkapitány írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy első és legfontosabb feladata a város és polgárainak megismerése, tapasztalatszerzés volt.

Elmondja, hogy a lakosságot többek között a lopások, betörések számának emelkedése irritálja, melynek megnövekedett száma elsősorban a kistelepülések lakóinak őszinteségének, nyíltságának, valamint a 8-as főközlekedési út meglétének tudható be, és melynek következtében az idegenrendészeti feladatok jelentősége nőtt.

Az elmúlt év statisztikáját tekintve a nagyobb értékű lopások száma csökkent.Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.Szabó Miklós rendőrkapitány elmondja továbbá, hogy az elkövetkezendő időszak rövidtávú tervei között szerepel a körzeti megbízottak felelősségének és hatáskörének növelése, a körzet-megbízotti rendszer visszaállítása, a körzethatárok kialakítása, a lakossággal való minél szorosabb kapcsolatkialakítás folyamatban van.

Felhívja a figyelmet a városban működő kamerarendszer hatékony működésére, ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy a rendőri elfogások, elővezetések száma az elmúlt évben emelkedett, továbbá a biztonsági intézkedések száma is nőtt az elmúlt három évhez viszonyítva.

Szabó Miklós rendőrkapitány megköszöni a testület ez ideig nyújtott segítségét, és kéri a jövőbeni együttműködést.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a beszámoló első oldalán nem a városra, hanem megyére vonatkozó adatok szerepelnek. Kiemeli továbbá a kábítószeres bűnözés, a könnyű drog megjelenését a fiatalok körében.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az ifjúságvédelmi ügyeket illetően a bűnmegelőzési osztály tevékenysége, működése iránt érdeklődik.Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestülete 19 fővel folytatja a tanácskozást.Egyed Gyula képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a beszámoló 3. oldalán megemlített garázdaságok elkövetői a város fiataljaiból szerveződő közösségek-e. Jónak tartja az általános és középiskolákban folyó DADA programot, valamint érdeklődik, hogy a riasztórendszer bekötése az intézményi körön kívül az egyéni vállalkozókat, vállalkozásokat tekintve milyen ütemben történt meg.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy mennyire veszik komolyan a rendőrségen a fenyegetéseket.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke az iránt érdeklődik, mit tesz a rendőrség a "disco-balesetek" megelőzése és csökkentése érdekében.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a Vár belső udvarán előforduló randalírozásokat emeli ki, továbbá említést tesz a kulturális rendezvények, többek között a mozi előadásainak rendszeres zavarásáról.

Érdeklődik továbbá, hogy a csalások, sikkasztások milyen jellegűek.

Pataki Péter képviselőtestületi tag kiemeli, és sajnálatosnak tartja, hogy a megélhetés fenntartását szolgáló betörések száma jelentős, ezzel kapcsolatosan érdeklődik, mekkora az értékhatár, amikor a rendőrség még nem kezd nyomozást.

A külföldi turisták, vendégek zaklatásával kapcsolatosan véleménye szerint a tudatos és határozott fellépés hiányzik a rendőrség részéről.


Horváth László képviselőtestületi tag a rendőrség anyagi és műszaki feltételeinek minél jobb biztosítását szükségesnek tartja és javasolja.


Szabó Miklós rendőrkapitány elmondja, hogy a beszámoló tájékoztató jelleggel készült. A megyében elsősorban Szentgotthárd városát tekintve nőtt a bűncselekmények száma, mely elsősorban a határőrségi, valamint a kábítószeres bűncselekmények növekedése miatt jellemző.

A városban különös gondot fordít a rendőrség az iskolások körében a drogfogyasztás, a "disco-balesetek" megelőzése érdekében, ezt bizonyítja, hogy ismételten foglalkoztat a rendőrség ifjúságvédelmi előadót, és jól működik a DADA program.

A térségben előforduló garázdaságok eseti jellegűek, a zsarolások érdekes bűncselekmények, a rendőrség több ilyen jellegű ügyben - melynek egyetlen motivációja a pénzszerzés - folytat jelenleg is nyomozást. Sajnos az ilyen fenyegetések elszaporodtak.

A kulturális rendezvények zavarásával kapcsolatosan elmondja, minden esetben kérik a szervezők részéről történő tájékoztatást a rendezvény időpontjának és helyének bejelentéséről. Ígéretet tesz, hogy a Vár és környékének, valamint a mozi rendjének fenntartására külön felhívja a járőrkollégák figyelmét.

Szabó Miklós rendőrkapitány elmondja továbbá, hogy a megélhetési bűnözések nem szervezett jellegűek, melyek elsősorban lakások -, pincefeltörésekben nyilvánulnak meg.

A bűncselekmények visszaszorítását a közterület-felügyelők és a polgárok segítsége nélkül nem tudja elképzelni.

A feltételek biztosításával kapcsolatosan elmondja, hogy az új számítógépes rendszer a hálózat lecserélésével a hétfői napon került beüzemelésre.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza az állomány jó összetételének jelenlegi meglétét, gondolva itt a fiatal, tanult, kulturált összetételre.


Honfi József polgármester összefoglalva garantálja az önkormányzat részéről történő együttműködést. A határközelséget tekintve a város nem várt hatásokra számíthat, nagyobb az esély a bűncselekmények elkövetésére.

Köszöni a beszámolót és a szóbeli kiegészítést, valamint a rendőrség eddigi, hatékony munkáját.

Javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


71/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
 1. Beszámoló Körmend város Önkormányzata 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy az önkormányzat legfontosabb célja a meglévő hiány csökkentése volt. A vagyonfelélés nem folytatódott, a bevételek fedezték a kiadásokat.

Az összbevétel 12%-át teszi ki a működési bevétel. Az intézmények - a Somogyi Béla Általános Iskolát kivéve - nem lépték túl kereteiket, holott a dologi kiadások, a munkaadói járulékok alultervezettsége volt jellemző. A fejlesztési oldalt tekintve az előirányzatnál kevesebb volt a teljesítés.

Külön említést tesz a kórház rekonstrukció, sterilizáló, a Kútlaci út, az ipari park kialakítására, a szennyvíztisztító, a biomassza fűtőmű telekárára előirányzott összegekről.

Felhívja továbbá a figyelmet az előterjesztés 7. számú mellékletére, mely a pénzmaradványok alakulását tartalmazza.


Horváth Ferenc könyvvizsgáló írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy a gazdálkodás felülvizsgálatára évek óta a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül sor. Megállapításra kerül, hogy a beszámoló hiteles és valós adatokat tartalmaz.

A felülvizsgálat elsősorban az önállóan gazdálkodó intézményeket érinti. Elmondja, hogy a költségvetés végrehajtása szabályszerűen történt, megemlítve a bevételi forrásokat és gazdálkodási fedezeteket, melyek a zavartalan működés feltételeit biztosították. A fedezetek rendelkezésre álltak, a gazdálkodás színvonala összességében elfogadható.

Kiemeli az Állami Számvevőszék intézkedési tervét, kihangsúlyozva, hogy a belső ellenőrzések hiányosságát meg kell szüntetni, vagy legalább mérsékelni.

Elmondja, hogy írásos jelentésében számos észrevételt tett, amely a gazdálkodás színvonalát, minőségét javíthatja. Fontos feladatok a lakossági adótartozások behajtása, a költségvetési előirányzatok betartása, számviteli nyilvántartás, kötelezettségek teljesítése.

Javasolja a könyvvizsgálói jelentés szövegének tudomásulvételével az 1998. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az írásos anyagot kiegészítve javasolja a bizottság véleményezését jóváhagyni. Egyetért azzal, hogy az 1998. évi gazdálkodás elfogadható, jó színvonalon zajlott, azonban az 1999. évi gazdálkodás javítható. Véleménye szerint a Városgondnokság hasznossági mutatója alacsony, szükséges a Labdarugó Szövetség jogi helyzetének felülvizsgálata, a továbbiakban is a GAMESZ elszámolási körébe tartozzon-e.

Javasolja, hogy a pénzmaradványt a rendeletben külön paragrafusként szerepeltesse a képviselőtestület.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.


Mészáros Árpád képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy az Olcsai Általános Iskola egyéb bevétele miből fakad, a Zeneiskola esetében térítési- vagy tandíjról van szó, a Könyvtárat illetően véleménye szerint az Internetes szolgáltatásért minimális díjat lehetne kérni, továbbá a tűzoltóság eszközbeszerzésével kapcsolatosan tesz fel kérdést.

Kifogásolja, hogy a Somogyi Általános Iskola jelentős összeget kapott, kérdés, hogy mire? A számítógépes fejlesztések növelik az intézmény vagyonát, ez a biztosítási összeg megnövekedésével kellene, hogy járjon.

Felhívja a figyelmet a 12. oldalon szereplő adósság mértékére, továbbá érdeklődik, hogy a költségvetési 124 millió forint összegű tartalék működésből fakad-e.

Véleménye szerint a bevételi hiányt a kamatokból lehetne fedezni, továbbá a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló mellékleteit vizsgálva kihangsúlyozza, hogy az általános iskolákat tekintve a Kölcsey utcai Általános Iskola 1,4 millió forinttal többet hozott.


Honfi József polgármester és Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke által felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy Zeneiskola esetében tandíjról van szó, a Somogyi Béla Általános Iskola a számítógépes oktatáshoz kapta a pénzt, mely egy többéves program, a biztosítási díjak valóban változtak, egyetértésüket fejezik ki, hogy júniusig a helyi adók, gépjárműadó hátralékok nevesítése megtörténjen.

Az összes tartalékkal növekedett a költségvetési tartalék, a 124 millió forint csak az 1998. évben képződött összeg.

Honfi József polgármester elmondja, hogy az intézményeket jól gazdálkodtak.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 11. oldalon szereplő 26,380 millió forint összegre hívja fel a figyelmet, továbbá elmondja, hogy a képviselőtestület februári ülésén elviekben állást foglalt a pénzeszközök alakulásának felülvizsgálatáról, melynek alapján kéri a kulturális és sport támogatásokra fordítható alapot mintegy 6,385 millió forinttal kiegészíteni.


Honfi József polgármester fentiekre reagálva elmondja, hogy erre csak a féléves beszámolót követően kerülhet sor.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy a Rázsó Imre Szakközépiskola szakképzési alapja miből adódik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a szakképzési alapról törvényi és rendeleti előírás rendelkezik, amelyet az intézmény az épület karbantartására használ fel.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy a rendezési terv milyen stádiumban van.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy egységes kezelési rendszerben az FVM az új térképrendszernek megfelelő anyagot kell előállítani, a belterület rendezettnek tekinthető, csak a külterülettel kellene foglalkozni.


Honfi József polgármester fentiekkel kapcsolatban még elmondja, hogy nem rendelkezünk műszaki anyaggal, leírásokkal, amellyel elindítható lenne egy intenzív fejlesztés.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a könyvtár - pályázat útján elnyert - Internetes hálózatának használatát ingyenesen kell biztosítani.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja továbbá, hogy a könyvtárnak túlzott bevétele volt, a Tűzoltóság eszközfinanszírozásához hatalmas összeggel kell az önkormányzatnak hozzájárulnia, a Zeneiskola a vegyeskar terembérleti díjára kapja a fedezetet.


Bebes István a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság írásbeli véleményező javaslatára hívja fel a figyelmet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság írásos véleményével kapcsolatosan elmondja, hogy megfelelő információk hiányában a bizottság nem lát a konkrét dolgok mögé.


Honfi József polgármester érdeklődik, mely intézményeknél jelentkezik túllépés a kiemelt előirányzatokat illetően.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy mindhárom általános iskola esetében.

A Városgondnoksággal kapcsolatosan elmondja, hogy hosszú távra a vállalkozói tevékenységet felül kell vizsgálni, a bevételek konkrét alakulása szeptember - október hónapban lesz látható.

A két negatív pénzmaradvánnyal rendelkező intézmény igazgatójával szükségesnek tartja a dolgok tisztázását.

A könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal egyetért, azt javasolja jóváhagyni.

Javasolja, hogy a hiányosságok megszűntetésére vonatkozó intézkedésekről a májusban tartandó ülésen történjen meg a képviselőtestületi tagok tájékoztatása.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményező javaslatának utolsó előtti bekezdésében foglalt túlteljesítés fedezete biztosításának szükségességét, mely mintegy 2.726 millió forint összeg nagyságú.

Továbbá felhívja a figyelmet a pénzmaradványok elvonásának jóváhagyására.


Honfi József polgármester javasolja pénzügyi és gazdasági bizottság véleményének jóváhagyásával az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


72/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményének jóváhagyásával az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést elfogadja.


A képviselőtestület fenti szavazatok arányában a következő rendeletet alkotja:


5/1999. (IV. 22.) számú rendelet:


Az önkormányzat 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Folyó ügyek

 1. Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat támogatására

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pályázat benyújtásának határideje 1999. április 30-a. A pályázat elkészítése - mely a TÁKISZ-szal együttműködve történik - óriási feladatot igényel.

A pályázat további eredményeit a képviselőtestület tagjai a májusi ülésen előterjesztés útján fogják megismerni.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a pályázat benyújtásának jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a pályázat benyújtásával. Javasolja a májusi képviselőtestületi ülésen a pályázat tapasztalatainak megtárgyalását, akkor is, ha a pályázat elutasításra kerül.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja a pályázat benyújtásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


73/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására pályázatot nyújt be 1999. április 30-i határidőre.

A kérelem elkészítésével megbízza a pénzügyi és gazdasági irodát.

Az igénylés eredményéről az 1999. május 20-i képviselőtestületi ülésen tájékoztatást kér.

A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy

 1. három hónapra, vagy ennél hosszabb határidőre lekötött tartós bankbetéttel rendelkezik, de ennek az összege nem haladja meg az átmenetileg fel nem használt felhalmozási forrásokat,

 2. az egészségügyi, szociális, oktatási intézmények intézményenkénti kihasználtsága az 50%-ot meghaladja.

Határidő: 1999. április 30. (a kérelem benyújtására)

1999. május 20. (a képviselőtestület tájékoztatására)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (benyújtásra) 1. Megállapodás jóváhagyása az önkormányzat és Körmenden működő sport clubok és kulturális egyesületek között (BC Marc-Körmend, Football Club, Divodent Kézilabda csapat, Kulturális műhely, Béri Balogh Táncegyüttes, Rábavidék, Városi Televízió)

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja az előterjesztésben szereplő, a város nagyobb egyesületivel, szervezeteivel történő megállapodás jóváhagyását.


Szabó Ferenc alpolgármester egyetért az előterjesztés jóváhagyásával tekintettel az új pályázati rendszerre és a pontosabb elszámolásra.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke nem javasolja Nagy Gábor képviselőtestületi tagot a Marc Kosárlabda Club elnökségébe delegálni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a tisztánlátás érdekében javasolja a sportcsarnok használatát illetően a konkrét összeg meghatározását.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint ezt a pénzügyi bizottságnak külön kellene kidolgozni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a második pontban a konkrét összeg kerüljön meghatározásra.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a Somogyi Általános Iskola túllépései az uszoda üzemeltetésének következménye. A bérleti díj nagyságának megállapítását javasolja, továbbá a Rábavidék és a Kulturális műhely támogatási szerződésében szereplő, a képviselőtestületi tagok részére eljuttatandó tiszteletpéldányokkal nem ért egyet.


Vilics Tamás a Rábavidék szerkesztője felhívja a figyelmet, hogy a két újság híranyagának személyes részvétele a Városi Televízió hírműsorának szerkesztésében zavart okozhat, továbbá helyhiány miatt nem ért egyet azzal, hogy az egyesületek 3-4 oldalas zárszámadása az újságban megjelenjen.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy ezen javaslat a híranyagok megjelentetésének összehangolása céljából született, a médiák együttműködése érdekében.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a támogatási szerződés átdolgozását, és nem tart igényt az "ingyen" újságra.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének véleményével, de kihangsúlyozza az együttműködésre törekvést.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a támogatási szerződés átdolgozásának szükségességével.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a Béri Balogh Ádám Táncegyüttessel kötendő támogatási szerződés 4. bekezdésére, miszerint a Művelődési és Ifjúsági Központ szolgáltatásait az együttes igénybe veheti. Véleménye szerint ez csak a próbateremre vonatkozik.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az önkormányzat és a Művelődési és Ifjúsági Központ sajátos helyzetére hívja fel a figyelmet.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy a táncegyesület támogatási szerződésében szereplő 2. pont első bekezdése "kiemelt rendezvényre" módosuljon az "igény szerint" kifejezés.


Honfi József polgármester javasolja az ingyenes szolgáltatásnyújtást illetően a kiemelt rendezvény jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Rábavidék és a Kulturális műhely támogatási szerződéséből a képviselőtestület tagjai részére eljuttatandó 36 példány biztosítását elutasítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja, hogy a Rábavidék és a Kulturális Műhely a lehetőségek szerint és csak részben vegyen részt a Városi TV hírműsorának szerkesztésében.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a két egyesület csak részben vegyen részt a Városi TV műsorának szerkesztésében.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a nem teljesítés esetére nem terjed ki a támogatási szerződés.


Horváth László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy az Alsóberki Football Club támogatására miért nem köt a képviselőtestület külön szerződést.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy még három futball club működik a városban, továbbá elmondja, hogy a sportot felügyelve részt tud vállalni a kosárlabda club elnöki tevékenységében.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy Honfi József polgármester delegálását az elnökségbe a klub kérte, Nagy Gábor képviselőtestületi tag delegálását pedig a támogatási összeg nagyságára való tekintettel javasolja a bizottság.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a kosárlabda club esetében az elnökségi tag delegálásával nem a szakmai oldalt kell erősíteni, inkább a gazdálkodási, pénzügyeken van a hangsúly.


Honfi József polgármester javasolja a BC Marc és az önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás 7. pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Körmendi Football Club elnökségébe Nagy Gábort megválasztani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Körmendi Dózsa MTE - Zalaegerszeg "Divodent" elnökségébe Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökét delegálni.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítések figyelembevételével a megállapodások jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


74/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat és Körmenden működő sport clubok és kulturális egyesületek közötti megállapodást a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. Megállapodás jóváhagyása a gyermekjóléti feladatok ellátására

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy a megállapodás megkötéséhez az önkormányzatokkal további egyeztetések szükségesek.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja - tekintettel a hosszú távú elkötelezettség az önkormányzat számára pénzügyi terhet jelent - az alapító okirat módosítását.

Javasolja a települések önkormányzatainak szándéknyilatkozatát, a csatlakozást illetően.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének javaslatával, és szükségesnek tartja, hogy a községek is vállalják az indításhoz szükséges többletköltségeket, továbbá a végkielégítés rendezését is tisztázni kell.


Honfi József polgármester javasolja, a képviselőtestület nyilvánítsa ki szándékát a gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozóan.


Horváth László képviselőtestületi tag nem javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért a települési önkormányzatok szándéknyilatkozatának megkérésével.


Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a települések jegyzői ismerik a megállapodás tartalmát, a megbeszélésen már kinyilvánították a csatlakozási szándékot, ezért nem javasolja a szándéknyilatkozat megkérését. A költségek pontosan nem ismertek, a megállapodás tartalmazza, hogy a települések rájuk eső részt vállalják. A Szociális és Családügyi Minisztériumba benyújtandó pályázat határideje miatt sürgőssé vált a megállapodások jóváhagyása.

Amennyiben a képviselőtestület jóváhagyja a megállapodást, a települések rendkívüli képviselőtestületi ülést hívnak össze.

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője is tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy felmérések készültek a települések körében. A felmérési adatok szerint 1 fő gondozó felvétele szükséges, a 1,6 millió forint - mely személyi juttatásra is fordítható - elnyerésével a 2 fő alkalmazása megoldható lenne 1999. december 31-ig a Családsegítő Szolgálatot létre kell hozni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a megállapodás-tervezet 5-6. pontjának törlését. Véleménye szerint ezen pontokban foglaltak külön szerződés tárgya.


Kozó József képviselőtestületi tag és Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az alkalmazott két fő foglalkoztatásával kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre kielégítő választ ad, és javasolja a megállapodás-tervezet 5-6. pontjának újra fogalmazását. (egyéb költségekre is vonatkozzon a megfogalmazás, a tényleges költségek negyedévente kerüljenek számlázásra).

Javasolja ezen módosítással a megállapodás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


75/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező "Megállapodás a gyermekjóléti feladatok ellátására" jóváhagyja.

A képviselőtestület tudomásul veszi hogy az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő települések vállalják a Gyermekjóléti Szolgálat kibővítésével, működésével járó többletköltségeket, és azt a Körmendi Önkormányzat értesítésétől számított 30 napon belül megtérítik.

Ezzel egyidejűleg a Nevelési Tanácsadó és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiakkal egészíti ki:

"A Gyermekjóléti Szolgálat működési területe Körmend város közigazgatási területe és 20 önkormányzat illetékességi területe: Egyházashollós, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nádasd, Katafa, Halogy, Hegyhátsál, Hegháthodász, Daraboshegy, Őrimagyarósd, Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske, Halastó, Nagymizdó, Szőce, Vasalja, Kemenestaródfa, Pinkamindszent, Magyarnádalja"

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 1999. április 30. 1. Egészséges Városok Szövetségébe való belépés

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a költségvetési rendeletbe betervezett 100e Ft támogatások terhére a belépés és a tagdíj vállalásának jóváhagyását.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a belépés nem jár költséggel, csak a belépési szándékot kell jelezni.

Javasolja a belépés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

76/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete kinyilvánítja szándékát, hogy az Egészségügyi Világszervezet Egészséges Városok Magyarországi Szövetségébe belép, annak alapszabályát elfogadja.

Felelős: Honfi József polgármester

Határidő: 1999. április 30. 1. Céltartalék felhasználására vonatkozó javaslat

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a határozati javaslat utolsó két bekezdésében megfogalmazottak jóváhagyását, utalva a költségvetési rendelet 6. számú mellékletére, mely a fejlesztési összegeket tartalmazza.

A sportcsarnok öltözőinek felújításával kapcsolatosan a műszaki és városgazdálkodási iroda hozzájárulása iránt érdeklődik.

Véleménye szerint a város többi intézményeinél is adódnak felújítási, korszerűsítési gondok, nemcsak a határozati javaslatban szereplő három intézménynél.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke tájékoztatást ad arról, hogy az előterjesztés a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által megtartott bejárás alapján készült, az abban foglaltak megalapozottak.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője is elmondja, hogy az iroda a költségvetést négy évre szólóan állította össze az intézményi felújításokat illetően, majd tételesen ismerteti az elvégzendő felújításokat.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetértését fejezi ki, hogy a gazdasági program elkészítéséig prioritások betartása szükséges.

Az intézményi felújításokat illetően új előterjesztés elkészítését javasolja, bizonyos fedezetet elkülönítve a nem várt költségekre is.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag, a Rázsó Imre Szakközépiskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolában elvégzendő felújítási munkákról.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat tételenként jóváhagyását, továbbá árajánlat megkérését a Somogyi Általános Iskola csarnokra vonatkozóan, valamint javasolja a Mátyás király utcai óvoda 2 pavilon magastető építését tetőszigeteléssel.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasol a Coreth M. Óvoda kerítéskapu építéséhez 100e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy az Olcsai Iskola tanári szoba feletti magastetőjének megépítéséhez az előterjesztésben szereplő összeg nem lesz elegendő.


Honfi József polgármester javasol az 1999. évi költségvetés céltartalékba helyezett 10 millió forintjából 1,5 millió forintot biztosítani az Olcsai tanári szoba feletti magastető megépítéséhez.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazat, 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője véleménye szerint az 1 millió forint nem lesz elegendő a technológia épületében lévő WC-inek felújítására.


Honfi József polgármester javasol a Rázsó Iskola technológia épületében lévő WC-k felújításához 1 millió forint jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasol a Kölcsey bejárati ajtajához 100e Ft-ot jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasol 100e Ft jóváhagyását a Kölcsey bejárati ajtajához.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője az utcanév-táblák pótlására előterjesztett 300e Ft összeget a működési költségek terhére javasolja jóváhagyni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja, hogy a hangszer felújításokra vonatkozóan a kulturális bizottság tegyen javaslatot.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasol állást foglalni, hogy az előterjesztésben jóváhagyott összegeket az intézmények kapják-e, vagy a hivatal bonyolítsa ezen állagmegóvásokat.


Honfi József polgármester véleménye szerint egyértelműen a hivatalnak kell ezeket bonyolítania, kivéve a Rázsó Imre Szakközépiskolát.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasol mintegy 5 millió forint összeg zárolását a Kölcsey Iskola magastető rekonstrukciójához.


Honfi József polgármester érdeklődik, hogy a magastetőre vonatkozó tervezet milyen stádiumban van.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a magastető tervezése folyamatban van.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja, hogy amíg az önkormányzat által működtetett konyhákról nem foglal állást a képviselőtestület, addig ne döntsön a testület a magastető korszerűsítéséről.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítésekkel az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


77/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. évi költségvetésében a céltartalékba helyezett 10 millió forint felhasználást az alábbiak szerint határozza el:

- Kölcsey utcai Általános Iskola bejárati ajtajának javításához 100e Ft

- Coreth M. Óvoda kerítéskapu építése (volt Bölcsőde és óvoda közé 100eFt

 • Mátyás király utca Óvoda + egy pavilonra magastető építése

tetőszigeteléssel 3.000eFt

- Olcsai Iskola tanári szoba felett magastető építése 1.500eFt

- Rázsó I. iskola Technológia épületében WC-k felújítása 1.000eFt

Ö s s z e s e n : 5.700eFt

 • A Kölcsey utca Általános Iskola felhalmozási előirányzatát 100e Ft-tal, a Rázsó I. Szakközépiskola felhalmozási előirányzatát 1.000e Ft-tal a céltartalék terhére megnöveli, amelyet finanszírozásként biztosít.

 • A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása az alábbi tételekkel kiegészül:

 • Batthyányné Coreth Mária Óvoda kerítés, kapufestés 100e Ft

 • Mátyás kir. óvoda magastető építése 3.000e Ft

 • Olcsai Általános Iskola magastető építése 1.500e Ft

Összesen: 4.600e Ft

Egyben a céltartalék a fenti összeggel csökken.

 • az 1.100eFt-ot átmenetileg - a Sportcsarnok külső felújítására megkért árajánlat beérkezéséig - továbbra is a céltartalékban hagyja.

Utasítja a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy a költségvetési rendeletet a fentiek szerint dolgozza át, terjessze a testület elé, a műszaki irodát pedig azzal, hogy a kivitelezéshez a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Céltartalék átcsoportosítása a lakásvásárlási támogatáshoz

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását, a használtlakás forgalom meggyorsítása érdekében.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


78/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a lakásvásárlás, építés támogatására 12.800e Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

A céltartalék 370.641e Ft-ra csökkent a felhalmozási pénzeszköz átadás 31.837e Ft-ról 44.637e Ft-ra módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21 óra 37 perckor bezárja.


K.m.f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. április 22-én

megtartott zárt ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc, Bebes István,

Tóth Imre és Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
 1. Bírósági ülnökök megválasztása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Török Tibor városi bíró ismerteti a képviselőtestület tagjaival a bírósági ülnökök megválasztásának módját és folyamatát.

Tájékoztatásul elmondja, hogy 32 ülnök jelölése történt meg, melyből 30 ülnök kerül megválasztásra.

Javasolja az előterjesztésben szereplő 30 jelölt bírósági ülnökké megválasztását.


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy az előterjesztés mellékletéből Pénzes Gáborné jelölt kimaradt.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztést fenti kiegészítéssel jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
79/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 124. §. (1.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Körmend városi Bíróság ülnökeit (30 főt) a mellékletnek megfelelően megválasztja.

Határidő: azonnal

1999. május 10. (megbízólevél átadására)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

Előadó: Honfi József polgármester


Szabó Ferenc alpolgármester titkos szavazással javasolja a felügyelő bizottsági tagok megválasztását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Vasvíz Rt. igazgatótanácsának tagjául javasolja Kozó József képviselőtestületi tagot, felügyelő bizottsági tagnak Pataki Pétert a RÉGIÓHŐ Kft-be Tóth Imre képviselőtestületi tagot, a MÜLLEX - Körmend Kft. felügyelő bizottság tagjának pedig Bakóczai-Ihrig Gusztáv megválasztását javasolja.


Szabó Ferenc alpolgármester, a FIDESZ-MDF frakció képviseletében személyét javasolja az igazgatótanács tagjának, felügyelő bizottsági tagnak pedig Geosics Lászlót, a RÉGIÓHŐ Kft-be Tóth Imre képviselőtestületi tagot, a MÜLLEX Körmend Kft. felügyelő bizottság tagjának pedig Horváth László képviselőtestületi tagot javasolja.Titkos szavazás idejére szünet!Nagy Gábor a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, melynek alapján a képviselőtestület a Vasvíz Rt. igazgatótanácsi tagjának 10 szavazattal Kozó József képviselőtestületi tagot, felügyelő bizottsági tagjának szintén 10 szavazattal Pataki Péter képviselőtestületi tagot, a RÉGIÓHŐ Kft. felügyelő bizottsági tagjának 19 szavazattal Tóth Imre képviselőtestületi tagot, a MÜLLEX Körmend Kft. felügyelő bizottság tagjának 10 szavazattal Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tagot megválasztja, és a következő határozatot hozza:

80/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete képviselőtestület a Vasvíz Rt. igazgatótanácsi tagjának Kozó József képviselőtestületi tagot, felügyelő bizottsági tagjának Pataki Péter képviselőtestületi tagot, a RÉGIÓHŐ Kft. felügyelő bizottsági tagjának Tóth Imre képviselőtestületi tagot, a MÜLLEX Körmend Kft. felügyelő bizottsági tagjának Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tagot megválasztjaTöbb hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület zárt ülését 22 óra 46 perckor bezárja.
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. április 27-én

megtartott ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc és

Tóth Imre képviselőtestületi tagokTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a javasolja a napirend jóváhagyását a MIK igazgatójának és Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke taneszköz-felújításra vonatkozó kérelmével kiegészítve.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D :


 1. Képviselői indítvány

Előadó: Horváth László képviselőtestületi tag


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítás

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Eszközbeszerzés jóváhagyása a házi gyermekorvosi rendelőbe

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. Táhvőszolgáltató hálózat napkollektorral való ellátása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom feloldása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Tumor Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke


 1. MIK igazgató kérelme a majális költségeinek fedezetére

Előadó: Honfi József polgármester


I n t e r p e l l á c i ó k 1. Képviselői indítvány

Előadó: Horváth László képviselő

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Horváth László képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet a temető jelenlegi állapotáról, majd hivatkozik a 10/1970. (IV. 17.) ÉVM-ÉüM. együttes rendeletre. Említést tesz továbbá az összegyűjtött aláírásokról.

Kéri a képviselőtestület egyetértését a ravatalozó megépítéséhez.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - a műemlék jellegre hivatkozva - javasolja felülvizsgálni a ravatalozó megépítésének lehetőségét. Fel kell továbbá mérni, hogy az elhunytak ravatalozása a hárommillió forint igénybevétele nélkül milyen lehetőséggel oldható meg.

Fontos kérdés továbbá, hogy fenti összegből a fentiek alapján megoldható-e a ravatalozó gondja.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja a katolikus egyház vezetőjét felkeresni a kápolnában történő ravatalozás megoldását illetően.

Javasolja a ravatalozó terveztetésének elindítását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elviekben támogatja a ravatalozó megépítését.


Tóth Imre képviselőtestületi tag egyetértve a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével szükségesnek tartja a ravatalozó problémájának megoldását.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy a temető bővítése megoldható, minél egyszerűbb ravatalozó megépítését javasolja.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy sok a tisztázatlan kérdés, mai ülésen nem javasolja a ravatalozó megépítésével kapcsolatos állásfoglalást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetértését fejezi ki, hogy ezen városrész gondjaival is, hasonlóan a többi városrészhez, egyenrangúan kell kezelni a problémákat, javasolja mindenekelőtt a kanonok megkeresését, és a ravatalozó megépítésével felmerülő kérdések tisztázását.


Honfi József polgármester egyetértve Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő véleményével, vállalja a kanonok megkeresését a ravatalozás kápolnában történő megoldásához. Amennyiben ez nem jön létre, javasolja a Műemlékvédelmi Felügyelőséget felkeresni a ravatalozó megépítésének ügyében.

Konkrét állásfoglalást a kérdések tisztázását követően javasol.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


81/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, tárgyaljon a Római Katolikus Egyház vezetőjével az alsóberki ravatalozó problémájának megoldása ügyében.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Polgári Védelmi szakfeladata


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért az előterjesztés elfogadásával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


82/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a polgári védelmi tevékenység szakfeladat dologi kiadásainak előirányzata 205e Ft-tal csökkenjen, melynek terhére

fejlesztési kiadások:

- tárolóláda készlet 63e Ft

- tábori főzőkészlet 62e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás 80e Ft

előirányzat képezhető.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Határidő: 1999. április 30. • Városgondnokság


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat elfogadását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja a határozati javaslat elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a határozati javaslat jóváhagyásával, véleménye szerint a jutalmazáshoz a fedezetet biztosítani kell.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a pénzmaradványból biztosítható a jutalom kifizetése.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy dologi kiadásról van szó.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a Városgondnokságnál a bérek alacsonyak, pályázati lehetőségek kihasználására hívja fel a figyelmet.


Honfi József javasolja a határozati javaslat elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazat 4 ellenszavazat, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


83/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. nem járul hozzá, hogy az önkormányzat 1999. évi költségvetési tartaléka csökkenjen és a Városgondnokság finanszírozása növekedjen 430.242e Ft-tal,

 2. hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata a város és községgazdálkodási szakfeladaton csökkenjen és a Városgondnokság finanszírozása és dologi kiadása 27.672,-Ft-tal növekedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Városgondnokság fedezetbiztosítási kérelme


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 1 millió forint biztosítását javasolja a céltartalék terhére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Városgondnokság a pénzmaradványából és bevételei terhére a megoldandó feladatok ellátásához szükséges gépkocsit meg tudja vásárolni.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy az előző ülésen a képviselőtestület elvonta a Városgondnokság pénzmaradványát. Felmerült a Rázsó Szakközépiskola régi kisteher-gépkocsijának megvásárlása, de egymillió forintból nem oldható meg a gépkocsi vásárlás.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság készítsen újabb előterjesztést a gépkocsi vásárlással kapcsolatosan, melynek alapján foglaljon állást a képviselőtestület.


Egyed Gyula a Rázsó SZIK igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy valóban történtek egyeztetések a gépkocsi vásárlással kapcsolatosan a Városgondnokság vezetőjével. Tájékoztatást ad a gépkocsi jelenlegi állapotáról.

Szükségesnek tartja az önkormányzat által történő ármegállapítást, valamint a pénzügyi dolgok lebonyolításához a gazdasági és pénzügyi iroda közreműködését.


Körmendy Győző a Városgondnokság vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy többszöri egyeztetések eredményeként nem tartja megfelelőnek a hatéves autó megvásárlását, hiszen a jelenlegi eszközállomány is felújításra szorul.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint az önkormányzatnak biztosítania kellene a megfelelő eszközöket a Városgondnokság részére.

Véleménye szerint 2,5-3 millió forintból egy MAZDA kisteherautó megvásárlásával mintegy 10 évre megoldódna a Városgondnokság problémája.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés visszavonását, és a soron következő ülésen - az igényeket és a lehetőségeket felmérve - konkrét ajánlatokkal alátámasztva foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. • Zeneiskola


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a közoktatási törvény előírja 2002-ig a minimális eszközkészlet biztosítását. Ezzel kapcsolatosan több intézménynek is lesz igénye.

A Zeneiskola esetében mintegy 2 millió forintos hangszer-felújítási igényéről van szó.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a 2 millió forint biztosításával.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén egyetért a fedezet biztosításával.


Honfi József polgármester javasolja a fejlesztési céltartalék terhére a Zeneiskola hangszer-felújításához 2 millió forint jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


84/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a fejlesztési céltartalék terhére a 2 millió forintot biztosít a Zeneiskola hangszer-felújításához.

Határidő: 1999. május 03.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeNémeth Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előző ülésen szó volt az utcanév-táblák szükséges cseréjéhez 300e fedezet biztosításáról a működési tartalék terhére, mely nem került jóváhagyásra.

Javasolja ezen összeg jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a 300e Ft biztosítását a működési tartalék terhére az utcanév-táblák szükséges cseréjéhez.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


85/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az utcanév-táblák szükséges cseréjéhez 300e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Alkoholellenes Club kérelme


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik a meglévő működési tartalék összege iránt.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a működési tartalék 15 millió forint.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a klub támogatását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke 500e Ft jóváhagyását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke hivatkozva az 1998. decemberben jóváhagyott támogatás mértékére, javasolja a klub támogatását az ez évi kulturális támogatások keretein belül biztosítani.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja, hogy a képviselőtestület az Alkoholellenes Klub vezetőjével történő egyeztetést követően foglaljon állást a támogatás összegének nagyságáról.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismerteti a klub támogatásával kapcsolatos eddigi állásfoglalások, egyeztetések eredményét.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke nem zárja ki, hogy a tárgyalások alapja lehet az elmúlt évek támogatásának nagysága.


Honfi József polgármester javasolja, hogy - a klub költségvetésével kapcsolatos egyeztetéséig - a decemberben jóváhagyott támogatás 71e Ft-os összegét leszámítva mintegy 300e Ft-os keretösszeget hagyjon jóvá a képviselőtestület az Alkoholellenes klub működésének biztosításához.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


86/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alkoholellenes Klub működéséhez az 1999. költségvetés gazdálkodási tartalékának terhére - az 1998. december 22-i ülésen jóváhagyott 71eFt-os támogatási összeget leszámítva - 300eFt keretösszeget biztosít.

Határidő: 1999. május 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Eszközbeszerzés jóváhagyása a házi gyermekorvosi rendelőbe

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az egészségügyi és népjóléti bizottság elutasító javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat b.) pont jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


87/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Ócsag Zsuzsanna gyermekorvos soft laser beszerzési kérelmét nem támogatja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Távhőszolgáltató hálózat napkollektorral való ellátása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy amennyiben a biofűtőmű nem részesül PHARE támogatásban, a napkollektor kérdése is tárgytalanná válik.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elviekben hozzájárul a fűtőmű napkollektorral történő ellátásához.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. vezetője ismerteti a napkollektor előnyeit.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetértve Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. vezetőjének véleményével elviekben javasolja a napkollektorral történő ellátást.


Honfi József polgármester javasolja, elviekben értsen egyet a képviselőtestület a bio-fűtőmű napkollektorral történő ellátásához. A napkollektor további pénzügyi kiadásiról a május vagy június hónapban tartandó képviselőtestületi ülésen ad tájékoztatást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


88/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatását biztosítja a bio-fűtőmű napkollektorral való ellátásához. A beruházás megvalósítása a PHARE támogatástól függ.
 1. Ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom feloldása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat második bekezdése helyesen: nem ad helyt, az ingatlant az eladási áron visszavásárolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, amennyiben a szomszédos ingatlanok hasznosítható önkormányzati ingatlanok, a visszavásárlást javasolja, ellenkező esetben az értékesítést javasolja.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az 1602 hrsz. alatti ingatlant kérelmező vásárolja meg a beépíthetőség miatt, a visszavásárlást pedig 300,-Ft/m2 áron javasolja a bizottság.


Honfi József polgármester javasolja az 1601. és 1602. hrsz. ingatlan 300,-Ft/m2 áron történő visszavásárlását, és a későbbiek folyamán beépíthető ingatlanként történő hasznosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


89/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Böhm Péter Körmend, József A. u. 8. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, a kérelemmel ellentétben felajánlja, hogy az önkormányzattól megvásárolt 1601. hrsz-ú ingatlant és a korábban már tulajdonát képező 1602. hrsz-ú ingatlant 300,-Ft/m2 áron meg-, illetve visszavásárolja.

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Határidő: azonnal (kiértesítésre)
 1. Tumor alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat b.) pontjának elfogadását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a b.) pont elfogadását, azzal kiegészítve, hogy az önkormányzat elsősorban a saját hatáskörében működtetett egészségügyi hálózat fejlesztését kívánja támogatni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. MIK igazgatójának kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja, hogy a hagyományoknak megfelelően a majálison befolyt helypénz 50%-ában, mintegy 45-50e Ft-ban a MIK részesüljön a megrendezendő programokat támogatva.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


90/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Művelődési és Ifjúsági Központ részére a május 1-jén megrendező programok költségeinek fedezéséhez 45e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 1999. május 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy május 27-én a tatai fűtőmű megtekintése céljából szervezett kirándulásra várja az érdeklődő képviselőtestületi tagokat.I n t e r p e l l á c i ó k:


Geosics László képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a horvátnádaljai temető keleti oldalának kerítését megrongálták.


Pataki Péter képviselőtestületi tag ismerteti a képviselőtestülettel Gyürki László kanonok levelét, melyben a plébánia Rózsa F. utcai úszótelkének területrendezését kéri.

Javasolja a területrendezés problémájának mielőbbi megoldását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a park minimális rendben tartását a Városgondnokság megoldja, de a templomhoz történő igazításához további fedezet szükséges.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egy szabadon kószáló farkaskutyára hívja fel a figyelmet. Javasolja annak befogását.

Felhívja továbbá a figyelmet a Kauz-réti új lakások előtti út rendbehozatalának szükségességét.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pályázatok elbírálása megtörtént, melynek megfelelően 1999. május 10-i kezdési időponttal megindul a helyreállítás.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődik, kié a kitett lom, kit illet meg a lomok közötti turkálás.

Érdeklődik továbbá, hogy a Rába partról megtörtént-e lomok elszállítása.


Kozó József képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Vár kapujának zárása az esti órákban megtörténik, továbbá javasolja, hogy a MIK igazgatója hívja fel a "színházba tartó" autósok figyelmét, hogy ne hajtsanak be a Várudvarba.

Felhívja még a figyelmet, hogy a bejárat melletti elhagyatott épületben vannak az énekkar kottatartói, továbbá több oda nem illő dolog, melynek eltakarítását kéri.


Horváth László képviselőtestületi tag érdeklődik, mikor kezdődik a városban a kátyúzás. Orgona utca elején kiásták az árkot, onnan a nagy mennyiségű földet javasolja elhordani.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a kátyúzás valószínű május közepe táján megkezdődik. A földmennyiséggel kapcsolatosan elmondja, hogy amennyiben a képviselőtestület biztosítja a szállítás költségeit, a föld elszállítása megtörténik.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet a Vas Népe napilapban megjelent pályázati lehetőségre, mely a szúnyogirtás költségeinek 50%-os elnyerésére vonatkozik.

Javasolja továbbá, hogy történjen meg a március 15-én megyei önkormányzati kitüntetésben részesültek jutalom átadása a május 27-én tartandó képviselőtestületi ülésen.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a szúnyogirtási pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy a pályázati anyagot az iroda megkérte, a pályázat hamarosan elkészül, és benyújtásra kerül.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gazdálkodási tartalék terhére szükséges 100e Ft jóváhagyása a Vas megyei Önkormányzat által kitüntetett személyek jutalmának fedezetére.


Honfi József polgármester javasolja a 100e Ft jóváhagyását a gazdálkodási tartalék terhére, továbbá a kitüntetés átadásának lebonyolítását az 1999. május 27-i képviselőtestületi ülés keretében.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

91/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vas megyei Közgyűlés által kitüntetett - Körmend város Önkormányzata és szervei által javasolt - személyek jutalmazására 100e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 1999. május 27. (jutalom átadására)

Felelős: Honfi József polgármesterHonfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy kiadvány készül a vidéki kosárlabdázásról, melyhez 50e Ft biztosítását kérik az önkormányzat részéről.

Javasolja fenti összeg jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


92/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gazdálkodási tartalék terhére 50eFt-ot biztosít a vidéki kosárlabdázásról szóló kiadvány megjelentéséhez.

Határidő: 1999. május 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeTöbb hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 17 órakor 34 perckor bezárja.K.m.f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester