· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. április 22-énkövetkező
letölthető melléklet:

212 kbyte

1999. március 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. március 25-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, dr. Stipkovits Ferenc, Pataki Péter, Simon János,

Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi tagok


Igazoltan távolmaradt: Bebes István képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főmunkatársa

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont kiegészítését a kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatával, valamint a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételéhez szükséges állásfoglalással.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D :


 1. Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Az önkormányzat "Vásárokról és piacokról" szóló rendeletének megalkotása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Az önkormányzat által adományozandó kitüntetésekről szóló rendelet módosítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatra "Intézkedési terv" jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A kulturális és sportcélú támogatások elbírálása (Az előző képviselőtestületi ülés anyagában található)

Előadó: Mészáros Árpád és

Dr. Nagy Zoltán bizottsági elnökök


 1. Folyó ügyek:

 1. TÜZÉP részvények vételi ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Millenniumi Bizottság kérelme

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Hunyadi utcai Általános Iskola bővítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kollégiumok működése Körmenden

Előadó: Mészáros Árpád az Oktatási Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai:

 • Batthyány Emlékmű Alapítvány kérése

 • Temesvári Református lelkész kérése

 • Az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás időszakára programterv megvalósításához fedezet biztosítása

 • Körmend zsebtérképének elkészíttetése

 • Dél-Alföldi Média Kft ajánlata

 • Május 1-i rendezvények helyszínének meghatározása

 • Batthyány kastélyegyüttes által körülzárt terület forgalmi rendjének szabályozása

 • A kulturális, szabadidő és sport bizottság saját hatáskörében nyújtható támogatás mértékének módosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke


 1. "Könyvtárpártoló önkormányzat 1999." pályázat benyújtása

Előadó: Szekeres Gábor főtanácsos


 1. Az óvodai és általános iskolai beíratás időpontja

Előadó: Szekeres Gábor főtanácsos


 1. Közterületek elnevezése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Közvilágítási hálózat bővítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Cukrászüzem megvásárlására irányuló javaslat

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Várkertszépítők Egyesületének felhívása

Előadó: Honfi József polgármesterI n t e r p e l l á c i ó k 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy március 05-én alpolgármesterrel Szekszárdon a polgármestereknek tartott értekezleten vett részt.

Március 6-án a városi fúvószenekart köszöntötte jubileumi koncertjük alkalmából, melyen a többéves zenekari tagságért okleveleket nyújtott át.

Március 8-án a kórház működtetésével kapcsolatosan tárgyalt a kórház vezetőivel.

Március 10-én Veszprémben a 8-as főút korszerűsítése ügyében tartott egyeztetésen vett rész, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy Székesfehérvárt érintve az új nyomvonalról adott tájékoztatást a Veszprém megyei Közútkezelő KHT igazgatója.

Március 11-én szintén alpolgármesterrel látogatást tett a fürstenfeldi Városházán, melyen, a június 19-én tartandó múzeumavatóra a város képviselőtestülete szóbeli meghívást kapott.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy március 16-án egy osztrák befektető csoport kereste fel, kereskedelmi, idegenforgalmi céllal.

Március 17-én Kisbérre utaztak alpolgármesterrel, mint a Batthyány Kastély alapítvány érdekeltjei, érintettjei.

Március 18-án az ADA Bútorgyár csarnokbővítéséről tárgyalt a kft. vezetőivel, március 22-én a BC Marc Kosárlabda Club és az önkormányzat között kötendő megállapodás ügyében folytatott egyeztetéseket Fülöp Péter alelnökkel, a délután folyamán pedig ismételten a kórház működtetésével kapcsolatosan tárgyalt a kórházvezetőkkel.

Március 23-án Ragasits Kálmán vállalkozó kereste fel a volt bútorbolt beépítésével kapcsolatosan.

Március 24-én Szentgotthárdon, az Országos Logisztikai Konferencián vett részt, melyen szó volt többek között a Zalalövő - Körmend vasútvonal, a 8-as főút korszerűsítéséről. A Vas megyei Közgyűlés elnökével egyeztetést folytatott, hogy április hónap második felében, Körmenden szeretnének egy hasonló jellegű tanácskozást rendezni, melynek fő témája lenne a pinkamindszenti határátkelő.

Honfi József polgármester javasol áprilisi hónap folyamán egy lomtalanítási akció megszervezését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért azzal, hogy szemetes a város és szükséges a lomtalanítási akció megtartása.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a mellékutcák, zöldterületek takarítására fel kellene hívni a lakosság figyelmét.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet a megyei területfejlesztési tanács által három projektkiírás benyújtási határidejére.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a szennyvíziszap-kezelő, valamint a szennyvíztisztító, levegőztető tárgyában a pályázat benyújtásra kerül, - hiszen az önrész rendelkezésre áll és a kistérségi polgármesterekkel az egyeztetés megtörtént - melyhez kéri a képviselőtestület elvi állásfoglalását.41/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben hozzájárul a megyei területfejlesztési tanács által, a szennyvíziszap-kezelés és elhelyezés tárgyában meghirdetett vidékfejlesztési célelőirányzat pályázat benyújtásával.

Határidő: a pályázatnak megfelelően

Felelős: Honfi József polgármester
 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy két törvényi változás miatt szükséges a szociális rendelet módosítása, konkrétan a Gyermekvédelmi támogatás elbírálása a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz került át, a szociális étkeztetési térítési díjakat pedig az önkormányzatnak 1999. március 31-ig meg kell határoznia.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet módosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


3/1999. (III. 25.) számú rendelet:


A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hatályos szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Az önkormányzat "Vásárokról és piacokról" szóló rendeletének megalkotása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendelet megalkotásának előkészületi munkái hosszabb időszakot vettek igénybe, a hatályos rendelet 1992. évi, indokolt volt annak felülvizsgálata.

Hivatkozik az 5/1997. évi Korm. sz. rendeletre, továbbá elmondja, hogy szükséges a helypénzek mértékének módosítása.

Felhívja a képviselőtestület figyelmét a 7.§. (2.) bekezdésében foglalt bizonylat 2 példányban kerül kiállításra, tehát itt elírás történt a rendeletben.

Kéri a képviselőtestület véleményét, javaslatát az 1. számú mellékletben foglalt helypénzek mértékére vonatkozóan.


Horváth László kisebbségi szószóló javasolja a szombati napot piac nappá nyilvánítani, továbbá az 1. számú melléklet állatvásárok gabona után zsákonkénti helypénz összegét magasnak tartja, javasolja ennek mértékét 10,-Ft-ban meghatározni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a helypénzek mértékére vonatkozóan javasol az 1/a. pontban 2000,-Ft/m2, az 1/b. pontban 1500,-Ft/m árat jóváhagyni. A 2/b. és 2/c. pontban 200-200,-Ft/m2 árat, a 2/d. pontban pedig 300-300,-Ft/m2 árat meghatározni.

A 3/a. pontot illetően javasol 300,-Ft-ot, a gabona zsákonkénti áraként pedig 50,-Ft-ot megállapítani.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a gombavizsgáló díját legalább 16eFt-ban meghatározni.


Dr. Tóth Miklós jegyző nem ért egyet a gombavizsgáló díjának jelen ülésen történő megállapításával, tekintettel az egyéb piacon közreműködők díjazására. Javasolja valamennyi közreműködő díjazásának felülvizsgálatát.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva, javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja az 5. §. (5.) bekezdésébe kivételként belefoglalni a Luca- és Szent Iván napi vásárok zene- és műsorszolgáltatását.


Dr. Tóth Miklós jegyző nem tartja indokoltnak és célszerűnek a szombati nap piaci nappá nyilvánítását, de a rendelet 5. §. (5.) bekezdésénél egyetért a Luca- és Szent Iván napi vásárok zene- és műsorszolgáltatásának belefoglalásával.


Honfi József polgármester javasolja a szombati nap piaci nappá történő nyilvánítását.


A képviselőtestület a javaslatot 3 szavazat, 4 ellenszavazat és 12 tartózkodás mellett nem fogadja el.Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.Honfi József polgármester javasolja az 5.§. (5.) bekezdésénél kivételként a Luca- és Szent Iván napi műsor- és zeneszolgáltatást belefoglalni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a helypénzeket illetően az 1. számú melléklet 1/a. pontjában foglaltak mértékét 2000,-Ft/m2-ben megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az 1/b. pontban megfogalmazottak mértékét 1500,-Ft/m-ben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 2/b. pontban megfogalmazottak mértékét 200,-Ft/m2-ben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 2/c. pontban megfogalmazottak mértékét 200,-Ft/m2-ben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 2/d. pontban megfogalmazottak mértékét 300-300,-Ft/m2-ben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 3/a. pontban megfogalmazottak mértékét 300,-Ft/m2-ben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az állatvásárokon a gabona zsákonkénti árát 10,-Ft-ban meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazat, 8 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítások, javaslatok figyelembevételével a rendelet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendelet alkotja:


4/1999. (III. 25.) számú rendelet:


A vásárokról és piacokról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


 1. Az önkormányzat által adományozandó kitüntetésekről szóló rendelet módosítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi, valamint a kulturális, szabadidő és sport bizottság szükségesnek tartja az önkormányzat "Körmend város érdekében kifejtett tevékenységért" kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, 21/1996. (X. 15.) számú rendeletének felülvizsgálatát és kiegészítését, ezért javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását, és a rendelet-módosítására vonatkozó javaslatot az augusztus hónapban tartandó ülés elé terjeszteni.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy az elkövetkezendő három évben ne részesítsen senki kitüntetésben a képviselőtestület.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke nem javasolja a kitüntetésekkel járó díjak mértékének növelését.

Amennyiben sor kerül a rendeletmódosításra, javasol külön "szociális és egészségügy területén" kategória megkülönböztetését.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet azzal, hogy az elkövetkezendő három évben ne adományozzon kitüntetést a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


42/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a pénzügyi és gazdasági, a városfejlesztési és környezetvédelmi, valamint az egészségügyi és népjóléti bizottságot, hogy a 21/1996. (X. 15.) számú, "Körmend város érdekében kifejtett tevékenységért" kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletet szakterületének megfelelően egészítse ki, és az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi, valamint a kulturális, szabadidő és sport bizottsággal összhangban tegyenek javaslatot a rendelet módosítására.

Határidő: 1999. augusztusi képviselőtestületi ülés

Felelős: bizottsági elnökök 1. Az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatra "Intézkedési terv" jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az intézkedési tervben foglaltak megegyeznek az Állami Számvevőszék javaslatival.

A 14. pontban foglaltak a "költségvetési előirányzatok" után javasolja a "módosítása" szó beírását.

Felhívja a képviselőtestület figyelmét, hogy az SZMSZ, továbbá a rendeletek módosítása a képviselőtestület hatásköre, a pontokban foglaltakért zömében a polgármester és jegyző a felelős.


Honfi József polgármester javasolja a 3. pontban szereplő "elkészíti" szó helyett a "gondoskodik" szó beírását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javaslata volt, hogy az Állami Számvevőszék által megállapított hiányosságok, feladatok konkrétan intézkedési tervben kerüljenek megfogalmazásra.

A bizottság véleményét tolmácsolva szükségesnek tartja a 2.) pontot illetően a konkrét belső ellenőrzés kialakítását, ennek formájának meghatározását. Véleménye szerint két csoportot kellene létrehozni, az egyik az önkormányzat által finanszírozott intézmények ellenőrzését, irányítását végezné, a másik csoport közgazdasági csoportként működne. Így egyenlő leterheltséggel a munkamegosztás megoldódna.

Kihangsúlyozza, hogy a döntés előkészítés mechanizmusa akadozó, ezért az önkormányzat, illetve a képviselőtestület döntési helyzetéhez előkészítő mechanizmust kell létrehozni. A bizottság a struktúraváltozás lehetőségeinek meghatározására javasolja a határidőt július 30-ban meghatározni.

Javasol továbbá a III. negyedévben az intézkedési tervben foglaltakra visszatérni, áttekintve a megoldott és megoldandó feladatokat.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ellenőrzést két területen javasolja fejleszteni az ÁSZ, egyrészt az önkormányzat működését tekintve, az intézményi adatszolgáltatás kontrollálását tekintve, továbbá a képviselőtestület működéséhez kapcsolódna az ellenőrzés. A költségvetési szerveket kétévenként, a GAMESZ intézmények ellenőrzésére évente kerülne sor. Az eseti ellenőrzéseket a könyvvizsgáló is megoldhatja.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a főállású belső ellenőr alkalmazásával, aki mint szakértői vagyonkezelő, ingatlankezelő a Házkezelőség állományába tartozna, és a polgármester irányításával látná el feladatát.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az Állami Számvevőszék véleményét végig olvasva elmondja, hogy az irodák közötti együttműködést kell elsősorban fejleszteni.

Véleménye szerint szükséges a felelősök megnevezése, továbbá egyetért a belső ellenőr alkalmazásával.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint megfelelő képzettségű embert kell keresni, a jelenlegi körből nem lehet megoldani a belső ellenőr alkalmazását.


Honfi József polgármester egyetért a felelősök megnevezésével, a 2.) pontban foglaltakat illetően szükségesnek tartja a pénzügyi iroda átszervezését, melyet lényegében az 1.) pontban foglaltak tartalmaznak.

Egyetért továbbá a 14.) pontban szereplő "költségvetési előirányzatok" kifejezés után a "módosítás" szó belefoglalásával.

Javasolja fenti módosításokkal és kiegészítésekkel az intézkedési terv jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


43/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatalnál, valamint Körmend város Önkormányzatánál tartott állami számvevőszéki vizsgálat ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására készített intézkedési tervet a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: a pontokban megjelöltek alapján

Felelős: a pontokban megjelöltek alapján
 1. A kulturális és sport célú támogatások elbírálása

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet a támogatások elosztásával kapcsolatos előkészítő munkálatok folyamatáról, nagyságáról.

Elmondja, - az előterjesztéseket figyelembe véve -, hogy a nagyobb kulturális és sportegyesületek támogatásának odaítélése elkülönítve történt, majd ismerteti a kultúra és sport százalékos megoszlását. Szám szerint a sport tevékenységekre 20350e Ft, a kulturális tevékenységekre összesen 2475e Ft került elosztásra.

Kihangsúlyozza, hogy a bizottságok nem kívánnak tartalékot képezni.

A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a támogatásban részesülő egyesületek, civil szervezetek a sajtó és a Városi Televízió útján ismertessék tevékenységüket, programjukat.

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke külön köszönetet mond az egészségügyi és népjóléti bizottság, a polgármester, alpolgármester és a képviselőtársak munkájáért.

Javasolja a támogatások jóváhagyását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyni.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet, hogy a Körmendi Figyelő a kiemelt kulturális támogatások között szerepel, valamint nem javasolja annak 300e Ft-os támogatását.

Véleménye szerint a bizottságnak a Városi TV működéséhez nagyobb támogatást kellett volna megítélnie.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért a Városi TV nagyobb mértékű támogatásának szükségességével, de anyagi lehetőségek híján többet nem tud a bizottság nyújtani.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


44/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. az 1999. évi kulturális és sport célú támogatásokat a Kulturális, Szabadidőd és Sport Bizottság által a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

 2. a kiemelt sport és kulturális egyesületek, civil szervezetek támogatását az 1999. évben a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság által előterjesztett javaslat szerint jóváhagyja.

A támogatási összeg egy naptári évre szól, amelynek felhasználásáról a támogatásban részesülőkkel kötendő megállapodás szerint kell elszámolni.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Baranyai Sándor sportfőtanácsos
 1. Folyó ügyek:

 1. TÜZÉP részvények vételi ajánlata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a részvények értesítését.


Horváth László képviselőtestületi tag szintén nem ért egyet a részvények értékesítésével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


45/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzat Képviselőtestülete a KONZUM Rt ajánlatát megtárgyalva az ajánlatot elfogadja, tehát a névérték 50 % értékével beapportálja a KONZUM Rt-be, illetve értékesíti a fenti értéken a TÜZÉP részvényeket.

Határidő: 1999. április 10. (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Millenniumi Munkacsoport kérése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szükséges a pályázati önrész feltüntetéséhez a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyása.

Tájékoztatásként elmondja, hogy a feltüntetett munkálatok közül a 2-3. pontban foglaltak esetén a tervek már rendelkezésre állnak, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal az egyeztetések megtörténtek.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


46/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. a Nemzeti örökség Program ?99 keretében meghirdetett Kastély-programban

 • a Batthyány-kastély fűtés korszerűsítését,

 • a kastély külső, belső villanyszerelését,

 • a nyílászárók, tetőzet és a kerítés felújítását

 • és a kápolna rekonstrukcióját végzi el.

 1. A Millenniumi Munkacsoport pályázati önrészként megnevezi az 1999. évi költségvetésben kastélyfelújításra tervezett 7,5 millió forintot, valamint a 2000. és a 2001. évi költségvetésben várhatóan szereplő 5-5 millió forint kastélyfelújításra szánt összeget.

Határidő: a kastélyprogramnak megfelelően

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester
 1. Hunyadi utcai Iskola bővítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a képviselőtestület figyelmét a határidő rendkívüli közelségére, továbbá javasolja, hogy a konkrét koncepció kerüljön képviselőtestület elé, valamint az elképzelés meg nem valósulása esetén a keretösszeg kerüljön visszautalásra.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, azzal a kikötéssel, ha nem valósul meg az elképzelés, a keretösszeg visszautalásra kerül.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


47/1199. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva hozzájárul, hogy a Hunyadi u-i iskola felújítására szánt önkormányzati keretösszeg, mint sajáterő figyelembevételével az intézmény pályázhasson a terasz tornaszobává kialakítását célzó, sérült gyerekek ellátását segítő pályázatban.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester 1. Kollégiumok működése Körmenden

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

- Batthyány Emlékmű Alapítvány kérése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 10e Ft támogatás jóváhagyását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a 10e Ft támogatás elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


48/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyány Emlékmű Alapítvány részére gróf Batthyány Lajos köztéri szobrának előállításához 10e Ft támogatást nyújt.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
 • Temesvári Református lelkész kérése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a támogatás jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


49/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Új Ezredév Református Központ megépítéséhez nem nyújt támogatást.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos • Az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás időszakára programterv megvalósításához fedezet biztosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a szükséges fedezet biztosítását a MIK költségvetéséből javasolja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nem ért egyet a 100e Ft jóváhagyásával.


Honfi József polgármester egyetért azzal, hogy a szükséges kiadásokat a MIK éves költségvetéséből biztosítsa.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos felhívja a figyelmet, hogy a Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetése szűkösen került megtervezésre.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja a 100e Ft jóváhagy jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet Varga Géza keletkutató meghívásával.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a napfogyatkozás időszakára tervezett programról, és elmondja, amennyiben a 100e Ft jóváhagyásra kerül, a programok konkrét megvalósítása megtörténhet.


Honfi József polgármester javasolja a 100e Ft jóváhagyását a programok megvalósításához.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:50/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás időszakára tervezett programok megvalósításához 100e Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

A rendezvény lebonyolításának felelőse Szalóki József, a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • AGÁT Térképészeti Kft. ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az előterjesztésben szereplő zsebtérkép elkészíttetésének jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


51/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem rendeli meg az AGÁT Térképészeti Kft-nél a város zsebtérképének elkészíttetését.
 • A Dél-Alföldi Média Kft. ajánlata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a város címerének elhelyeztetését a "Megmaradás falán".


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


52/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem helyezteti el a város címerét Ópusztaszeren, a Megmaradás falán. • Május 1-jei rendezvények helyszíne

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismertetve a bizottság véleményét elmondja, hogy - értékeink megőrzése céljából - felmerült a majális új helyszínen történő megrendezése.

Amennyiben mégis a Várkertben kerül megrendezésre a majális, toalett kihelyezése feltétlenül szükséges.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetért a május 1-jei rendezvények Várkertből történő kitelepítésével és azok sportpályán történő megrendezésével, azonban véleménye szerint a megfelelő technikai felszereltség biztosításához mintegy 180-200e Ft szükséges.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főmunkatársa tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a technikai feltételek adottak a sportpályán is, legfeljebb a kisebb terület miatt kevesebb bazáros kap helyet.

Véleménye szerint - természetvédelmi jellegéből adódóan - jobban kellene vigyázni a Várkertre.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a Várkertben tartott majálisok hagyományőrző jellegét hangsúlyozza.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért Nagy Gábor képviselőtestületi tag véleményével.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a Várkertben javasolja a majális megtartását.

Javasolja azonban, hogy a szemét eltakarítását jobban és idejében meg kell szervezni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint megtartható a majális a sportpályán, hiszen a Rába-parton is volt már majális.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, amennyiben a Fertő-Hanság Nemzeti Park nem adja meg az engedélyt, nem tartható meg a majális a Várkertben.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főmunkatársa felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat felelős a Várkert állapotának megőrzéséért.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a majálist - ragaszkodva a hagyományokhoz - javasolja a Várkertben megrendezni.


Honfi József polgármester javasolja a május 1-jei rendezvények megtartásának helyszínéül a Várkertet kijelölni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


53/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a május 1-jei rendezvények "központi" helyszínének továbbra is a Várkertet jelöli ki.

A kulturális, szabadidő és sport bizottság előterjesztésben foglalt javaslataival egyetértve azok megvalósítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • Várkastély forgalmi rendjének szabályozása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint a Batthyány Várkastély-együttes által körülzárt terület forgalmi rendjét szabályozni kell.


Kozó József képviselőtestületi tag, a kollégium vezetője elmondja, hogy portaszolgálat működik a kollégiumban, a kapuk zárását meg lehetne oldani.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestület tábla kihelyezésére nem jogosult.


Honfi József polgármester javasolja a műszaki és városgazdálkodási irodát tábla kihelyezés, valamint a kapuk zárásának megoldása ügyében további egyeztetések lefolytatásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


54/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a műszaki és városgazdálkodási irodát a Batthyány kastély-együttes által körülzárt terület forgalmi rendjének szabályozása miatt táblakihelyezés, valamint a kapuk zárásának megoldása ügyében további egyeztetések lefolytatásával.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • A kulturális, szabadidő és sport bizottság saját hatáskörében nyújtható támogatás mértékének módosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


55/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális, szabadidő és sport bizottság részére a saját hatáskörben nyújtható támogatás felső határát 30e Ft-ban állapítja meg.
 1. "Könyvtárpártoló Önkormányzat 1999." pályázat benyújtása

Előadó: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


56/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a "Könyvtárpártoló Önkormányzat 1999." cím elnyerésére. 1. Az óvodai és általános iskolai beíratás időpontja

Előadó: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 3.) pontját törölni.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a javaslattal.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat 1.) és 2.) pontjának jóváhagyását, továbbá javasolja a bejáró tanulók esetében a feladatellátás és finanszírozás tekintetében a bekerülési költség és normatíva közötti különbözet megtérítését az illetékes önkormányzatok részéről.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az előző ülésen a felvételi körzetek meghatározásával kapcsolatos állásfoglalás tekintetében félreértések keletkeztek a lakosság körében. Szükségesnek tartja a lakosság megfelelő tájékoztatását, hogy nem kötelező a felvételi körzetbe tartozó iskolába történő beíratás.


Honfi József polgármester egyetért a lakosság megfelelő tájékoztatásával, továbbá javasolja a határozati javaslat 1.) és 2.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


57/1999. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999/2000. tanévre az óvodások és első osztályosok beíratásának időpontját 1999. április 21-22-23. napjában határozza meg. A beíratás időpontját a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 2. A városkörnyéki községekből újonnan jelentkező gyermekek az óvodákba, iskolákba csak akkor vehetők fel, ha a feladatellátás és finanszírozás tekintetében az adott település és Körmend Önkormányzata megegyezett, szerződést kötött.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Honfi József polgármester


 1. Közterületek elnevezése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy konkrét állásfoglalás a bizottsági ülésen nem született.


Horváth László képviselőtestületi tag a katona József utca délre eső szakaszát javasolja "Gőzmalom" vagy "Lófuttató" utcára elnevezni.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a hozzátartozók véleményét, hozzájárulását kérni az utcaelnevezés ügyében.


Honfi József polgármester nem javasol a "Káposztás kertben" az utca elnevezését, hiszen annak aszfaltozása sem megoldott.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért Honfi József polgármester javaslatával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért azzal, hogy földrajzi nevek is szóba jöhetnek az utcák elnevezéséhez.


Honfi József polgármester javasolja megbízni a kulturális, szabadidő és sport bizottságot, foglaljon állást a Katona József utca délre eső részének elnevezéséről.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


58/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem kívánja elnevezni a 4599 hrsz-ú és a 4687 hrsz-ú utat.

A képviselőtestület megbízza a kulturális, szabadidő és sport bizottságot, tegyen javaslatot a Katona J. utca délre eső szakaszának elnevezését illetően.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke
 1. Közvilágítási hálózat bővítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a polgármester kérje a környék érintett üzemeinek vezetőinek, vállalkozóinak támogatását a közvilágítás költségeinek biztosításához.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a szükséges fedezetet költségvetésbe betervezett 2,6 millió forinton felül pályázaton keresztül biztosítsa az önkormányzat.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a környék vállalkozóinak megkeresésével.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét a cégek által befizetett iparűzési adó nagyságára.


Honfi József polgármester javasolja a felhatalmazását a közvilágítás kiépítésének lehetőségei tárgyában a rekonstrukció figyelembevételével pályázati lehetőségek útján, tegye meg a szükséges lépéseket.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


59/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket pályázat útján a Rákóczi utcai, ADA Bútorgyár előtti szakasz, valamint a Hunyadi utca északi bevezető szakaszán a közvilágítási hálózat kiépítésére.

Határidő: 1999. május 31.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Cukrászüzem megvásárlására irányuló javaslat

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a bérlő adjon árajánlatot, és ennek alapján foglaljon állást a képviselőtestület.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja felülvizsgálni, az ingatlanok bérbeadásából származó önkormányzati bevétel nagyságát.

Javasolja, felülvizsgálni a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet azon részét, mely az értékesítésre kijelölt ingatlanok jegyzékét tartalmazza.

A rendelet felülvizsgálatát követően javasolja az ingatlan értékesítését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint az értékesítés 10 éves bérleti díjnak megfelelő összeg ellenében megtörténhet, melyet például az ipari park kiépítésére lehetne fordítani.


Németh Imre képviselőtestületi tag árverés útján javasolja az ingatlan értékesítését.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi bérlő vételi ajánlat megkeresésével élt az önkormányzat felé.

A 10 éves bérleti díj összegének nagyságát fel kell mérni.

Honfi József polgármester a határozati javaslatot visszavonja, és javasolja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatát.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


60/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend, Rákóczi u. 4. szám alatti cukrászüzem értékesítéséről a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatát követően foglal állást.

Határidő: 1999. áprilisi képviselőtestületi ülés

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 200,-Ft/m2 áron javasolja az ingatlan értékesítését.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az értékesítést.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a 200,-Ft/m2 árat magasnak tartja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag is magasnak tartja a pénzügyi és gazdasági bizottság által javasolt árat. Véleménye szerint ezen az áron a kérelmező nem fogja az ingatlant megvásárolni.


Horváth László képviselőtestületi tag nem javasolja az értékesítést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlan beépíthető, ezért javasolja a fenti áron az értékesítést a bizottság.


Honfi József polgármester véleménye szerint jelenlegi állapotban nem alkalmas az ingatlan a beépítésre.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja, előbb foglaljon állást a képviselőtestület, értékesíteni kívánja-e az ingatlant.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlan értékesítését.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlant 200,-Ft/m2 áron értékesíteni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


61/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező, és a körmendi földnyilvántartásban elhelyezett 3480 hrsz-ú, 2191 m2 területű földrészletet 200,-Ft/m2 áron.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője 1. Várkertszépítők Egyesületének kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy nem egyesületről van szó.


Honfi József polgármester javasol a polgármesteri keret terhére 6.000,-Ft-ot jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.m.)Batthyány emléktemplom megépítésének támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy nem működési, fejlesztési költségről van szó, mely a városfejlesztési céltartalékból finanszírozható, hasonlóan az evangélikus templom fűtéskorszerűsítéséhez.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja az emléktemplom megépítésének támogatását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasol a megépítéshez 600e Ft összegű támogatás jóváhagyását.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főmunkatárs javasolja a templom környékének területrendezési munkálatainak - járda-, parkoló kialakítása, köztéri berendezések - átvállalását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért a 600e Ft-os támogatással.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag véleménye szerint nem lett volna szükséges az emléktemplom torony rézzel történő bevonása.


Honfi József polgármester javasolja az emléktemplom megépítését 600e Ft-tal támogatni a céltartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


62/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Batthyány emléktemplom megépítését 600e Ft-tal támogatja a céltartalék terhére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
n.) Evangélikus templom fűtésberuházásához támogatás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a püspökség saját keretéből 1/3 arányban finanszírozza a fűtéskorszerűsítés költségeit.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint nem szabad csak vallási oldalról megközelíteni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a fűtéskorszerűsítéshez 150e Ft támogatást javasol.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke 400e Ft-ot javasol.


Honfi József polgármester javasol a céltartalék terhére 400e Ft támogatás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


63/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az evangélikus templom fűtésberuházását 400e Ft-tal támogatja a céltartalék terhére.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
o.) Lakner István és neje Körmend, Gárdonyi u. 24. szám alatti lakosok kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasol 150,-Ft/m2 értékesítési ár jóváhagyását.


Tóth Imre képviselőtestületi tag - a tulajdonviszonyok rendeződése érdekében - egyetért a 150,-Ft/m2 árral.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag nem ért egyet a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja a műszaki és városgazdálkodási irodának, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságnak a kérelem újbóli felülvizsgálatát, valamint a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
p.) Hiánypótlás a "Körmend múltja, jelene, jövője" közalapítvány közhasznú

szervezetként történő nyilvántartásba vételéhez

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző javasolja jóváhagyni, hogy Bakóczai-Ihrig Gusztáv elnökként az alapítvány képviseletére jogosult, továbbá, hogy a bírálat eredményéről a kuratórium elnöke 15 napon belül írásban értesíti a pályázót.


Honfi József polgármester javasolja a bíróság kérésének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


64/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Körmend múltja, jelene, jövője" alapítvány képviseletére Szabó László helyett Bakóczai-Ihrig Gusztávot, a kuratórium elnökét jelöli.

Az alapítványhoz beérkező pályázatok elbírálásának eredményéről a kuratórium elnöke a döntés meghozatalától számított 15 napon belül az érintett pályázókat írásban köteles értesíteni.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a közalapítvány képviselőjének személyében bekövetkezett változásról terjesszen elő nyilvántartási kérelmet a Vas megyei Bíróságnál.

Határidő: azonnal (a kérelem előterjesztésére)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

r.) Wolf Mária fogorvos kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Wolf Mária fogorvos rendelőjében a fogkezelő egység, fogkő-eltávolító tönkre ment. Szükséges azok cseréje vagy felújítása.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja a fogkő-eltávolító gép megvásárlását, továbbá a szomszédos rendelőben lévő használaton kívüli turbina állapotának felülvizsgálatát.


Honfi József polgármester javasolja a szomszédos rendelőben lévő használaton kívüli turbina állapotának felülvizsgálatát, továbbá egy új fogkő-eltávolító gép megvásárlását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


65/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete szükségesnek tartja, hogy dr. Wolf Mária fogorvos rendelőjében elhasználódott fogkezelő turbina állapotának felülvizsgálatát, továbbá biztosítja a költségvetés terhére egy fogkő-eltávolító gép megvásárlásához szükséges fedezetet.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

I n t e r p e l l á c i ó k

Mészáros Árpád képviselőtestületi tag javasol a Bástya utcában hulladékgyűjtők elhelyezését.

A nemzeti ünnepek alkalmával a jövőben javasolja a városi zászló kihelyezését.


Pataki Péter képviselőtestületi tag aktuálisnak tartana egy lomtalanítási akció megszervezését.


Dr. Nagy Zoltán képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a strand közelében üveg-, illetve szemételhelyezés folyik.

Javasolja továbbá az Alkotás u. 9. számú ház melletti nyírfa kitermelését.


Horváth László képviselőtestületi tag említést tesz a volt mentőállomással szembeni terület fakitermeléséről, valamint a Nefelejcs utcai árokba történő szennyvízelvezéséről.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főmunkatársa tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy fenti terület a FITTING Kft. tulajdona, a fakivágást ők végezték.

Elmondja továbbá, hogy az Alkotás utcában a megnevezett nyírfa kivágásra került.


Geosics László képviselőtestületi tag a Felsőberki kápolna rendbetételét szorgalmazza.

Javasolja továbbá a Berki csárdával majdnem szembeni terület tulajdonosának figyelmét felhívni a környezet rendbetételére.


Békefi Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Hunyadi utca sarkán, a Rampa vendéglő előtti fa kivágását kérték az ott lakók.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a IV. Béla király u. 9. szám alatti ház lakói többször kérték az utca új névtáblájának elhelyezését.

Felhívja még a figyelmet, hogy a Dienes L. utcában is táblarongálás történt.


Boda János a műszaki és városgazdálkodási iroda főmunkatársa elmondja, hogy az ez évi költségvetésbe tervezett fedezetből hamarosan sor került a táblák pótlására.


Bán Miklós képviselőtestületi tag a Bartók lakótelepi homokozó feltöltését kéri, valamint elmondja, hogy a lakótelep parkosított részét az autók tönkre teszik. Kéri a további rongálás megszűntetését.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint a Rákóczi u. északi oldalán történő beépítések során jobban kellene figyelni a sétáló utca jellegének megtartására.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a Vida és Bástya utca sarkán lévő közműfedél beszakadt állagára.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 53 perckor bezárja.


K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester