· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. március 25.következő
letölthető melléklet:

214 kbyte

1999. február 25.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. február 25-i ülésérőlJelen vannak: Honfi József polgármester, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr.

Bárány Győző, Bebes István, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics

László, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor,

dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Pataki Péter, Simon János,

Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi tagokTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója

Pusztai Ferenc az Érdekegyeztető Tanács vezetőjeIgazoltan távolmaradt: Németh Imre képviselőtestületi tagSzabó Ferenc alpolgármester köszönti a megjelenteket, majd tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy polgármester a jegyzővel a megyei polgári védelmi napon vesz részt, és a későbbiek folyamán érkeznek.

Megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja, hogy a polgármester által előterjesztett napirendeket jelenlétében tárgyalja a képviselőtestület.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatóját hallgassa meg a képviselőtestület.

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a költségvetés-tervezet megtárgyalását az intézményvezetők, az érdekegyeztető tanács, a pénzügyi és gazdasági, valamint az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság előterjesztésében foglalt javaslataival együttesen megtárgyalni.

Elfogadott költségvetés esetén javasolja a kulturális és sporttámogatásokkal kapcsolatos állásfoglalások jóváhagyását.

Fenti módosításokkal javasolja a képviselőtestületnek a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D: 1. Az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzési tapasztalatok

Előadó: dr. Tóth Miklós jegyző távollétében Paksa Balázsné aljegyző


 1. Alsóberki FC Sportöltöző és közösségi ház építéséhez fedezet biztosítás

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Önkormányzat tulajdonában levő ingatlan értékesítési árának meghatározása

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A távhő szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Folyó ügyek:

 1. "Nemzeti Kataszter Digitalizálása" programban való további részvétel

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai:

 • Az 1999. évre szóló oktatási-nevelési intézményrendszert érintő bizottsági javaslatok

 • A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által összeállított fejlesztések véleményezése, javaslatok a bizottság részéről

 • Az óvodai és általános iskolai működési (felvételi) körzetek meghatározása

Előadó: Mészáros Árpád a bizottság elnöke


 1. Az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslata

Támogatások biztosítása (pécsi szülőszállás bővítéséhez, lelki segély telefonszolgálat működéséhez)

Előadó: Dr. Bárány Győző a bizottság elnöke


 1. Jelentés az elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

I n t e r p e l l á c i ó k
A napirendi pontok megtárgyalása előtt Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bírósági ülnökök mandátuma lejár. A Köztársasági elnök határozata értelmében az ülnököket március 15. és április 22. között kell megválasztani. A választást jelölés előzi meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy választásra jogosultak a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő önkormányzatok, társadalmi szervezetek. Jelölhető az a büntetlen előéletű 30. életévét beöltött, de 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, akinek választójoga van. A jelöléshez egy elfogadó nyilatkozatot is kell csatolni, mely tartalmazza, hogy a jelölt volt-e büntetve és van-e választójoga.

A Körmendi Városi Bíróságra 30 ülnök választható, a jelöléseket március 8-ig kell Körmend város Polgármesteréhez eljuttatni.

Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy a polgármester az ülnökök megválasztására vonatkozó javaslatát a munkaterv szerinti március 18-i ülésre kívánja előterjeszteni.


Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a Vas megyei Közigazgatási Hivataltól jelzés érkezett a képviselőtestületi tagok tiszteletdíját megállapító 210/1998. számú határozat ellen.

Egyeztetésünk során megállapítottuk, hogy a képviselőtestület határozatában nem állapított meg új tiszteletdíjat, csak állást foglalt a díjak változatlan hagyásáról. A december 22-i képviselőtestületi ülésen pedig az SZMSZ módosításával, önkormányzati rendeletben döntött az új díjak mértékéről.

Egy ún. "felesleges" határozat született, ezért javasolja ennek hatályon kívül helyezését.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a 210/1998. számú határozat hatályon kívül helyezését.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
28/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 210/1998. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
 1. Az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzési tapasztalatok

Előadó: dr. Tóth Miklós jegyző távollétében Paksa Balázsné aljegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban szereplő intézkedési terv elkészítését követően tárgyalja majd meg a képviselőtestület az előterjesztést.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az intézkedési terv elkészülte után foglal állást.


Szabó Ferenc alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a teljes vizsgálati anyag megtalálható és betekintésre minden testületi tag rendelkezésére áll a jegyzőnél.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja, hogy az intézkedési tervről az Állami Számvevőszék részére történő megküldése előtt foglaljon állást a képviselőtestület.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


29/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt készítsen intézkedési tervet az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésében szereplő hiányosságok felszámolására, és terjessze a következő képviselőtestületi ülés elé.

Határidő: 1999. március 10.

Felelős: Honfi József polgármester

Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Alsóberki FC Sportöltöző és közösségi ház építéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet az előterjesztésben található költségvetési összesítőre. Eldöntendő kérdés, hogy szükséges-e a közösségi ház megépítése, vagy valahol más helyen kerül elhelyezésre a kisebbségi önkormányzat.


Horváth Tiborné a kisebbségi önkormányzat elnök-helyettese tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a polgármesterrel történt egyeztetések során megegyezésre jutottak, hogy egyelőre a sportöltöző megépítési munkálatainak befejezése szükséges és lehetséges, melynek öltözőjében kerülne sor a kisebbségi önkormányzat ideiglenes elhelyezésére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 2,5 millió forint jóváhagyásával az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a sportöltöző kihasználtságával kapcsolatos kételyét fejezi ki.


Tóth Imre képviselőtestületi tag, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagja tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság 4-2 arányban a sportöltöző megépítésének befejezése mellett foglalt állást.


Geosics László képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy bizottsági szinten szóba került-e a sportöltöző egyéb kihasználási lehetősége, pl. a választások során.


Szabó Ferenc alpolgármester tesz fel kérdést, melyre Paksa Balázsné aljegyző kielégítő választ ad.


Kozó József képviselőtestületi tag a pénzügyi és gazdasági, valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményét figyelembe véve javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag is egyetért a sportöltöző megépítési munkálatainak befejezésével.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a futball club nem kíván magasabb osztályba kerülni, hiszen ezt anyagilag nem bírná a club.

Javasolja, hogy a további bővítéssel kapcsolatosan a későbbiek folyamán foglalkozzon a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a mérkőzésekhez is meg kell teremteni a szükséges fedezetet.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja - a 2,5 millió forint jóváhagyása esetén - a munkálatok technikai lebonyolítását a sportegyesület a gazdasági és pénzügyi irodával közösen végezze. Javasolja ezzel a határozati javaslat kiegészítését.


Horváth László képviselőtestületi tag a 2,5 millió forint összeget magasnak tartja, maximum 1,5 millió forintot javasol, ezen felül a Városgondnokság biztosítja a szükséges anyagokat.

Továbbá javasolja, hogy a sportöltöző mindenképpen maradjon önkormányzati tulajdon.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, hogy a sportöltöző a futball club tulajdonába kerüljön.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy felhalmozási céllal bárkinek adhat az önkormányzat fedezetet, de ha a tulajdonáról lemond, az vagyonvesztéssel jár.


Horváth Tiborné a kisebbségi önkormányzat elnök-helyettese elmondja, hogy a polgármesterrel történt egyeztetés során megállapodtak, hogy az épület maradjon önkormányzati tulajdonban.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a sportöltöző épületének önkormányzati tulajdonban maradásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazat, 1 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a 1,5 millió forint jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazat, 6 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol az Alsóberki FC sportöltöző épület befejező munkáihoz 2.500e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazat, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


30/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alsóberki FC sportöltöző épületének befejező munkáihoz 2.500e Ft-ot biztosít az 1999. évi költségvetésében a felhalmozási célú kiadások terhére.

Felhívja a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat 1999. évi költségvetésében fenti összeget szerepeltesse.

A képviselőtestület indokoltnak tartja az ingatlannak önkormányzati tulajdonban tartását, ezért felkéri a jegyzőt, hogy kössön megállapodást az Alsóberki FC-vel annak használatát illetően.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítési árának meghatározása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Rákóczi úti, Shell kúttal szemben lévő beépíthető családi házas telekről van szó. Ennek árát kell megállapítani.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 1000,-Ft/m2 ár meghatározásával, teljes körű árverés mellett.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 1.200,-Ft/m2 ár jóváhagyásával javasolja az értékesítést.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az ingatlan értékesítési árát 1.200,-Ft/m2-ben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazat, 5 ellenvélemény 3 tartózkodás mellet - minősített többségi szavazat hiányában - nem fogadja el.


Szabó Ferenc alpolgármester teljes körű árverés útján 1.000,-Ft/m2 áron javasolja az ingatlan értékesítését.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


31/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdont képező és a körmendi földnyilvántartásban elhelyezett 1985 hrsz-ú ingatlan eladási árát 1.000,-Ft/m2-ben határozza meg. Az ár a portalanított úttal (8-as főút), járdával, villannyal, vezetékes vízzel, és szennyvízcsatornával közművesített telekárat tartalmazza.

Az ingatlant nyilvános árverésen kívánja értékesíteni az önkormányzat.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétel létrejöttekor a szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 1999. március 31. (árverésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 150,-Ft/m2 árat javasol meghatározni.Geosits László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasol 1.200,-Ft/m2 értékesítési árat meghatározni.


Kozó József képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kielégítő választ ad.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az 1.200,-Ft/m2 ár jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 1 ellenvélemény és 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az előterjesztésben szereplő 150,-Ft/m2 ár jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 1 ellenvélemény 8 tartózkodás mellett nem fogadja el.Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az értékesítési árat 1.000,-Ft/m2-ben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


32/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Lakner István és Polgár Lászlóné sz. Lakner Éva Körmend, Gárdonyi u. 24. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormányzati tulajdont képező és a körmendi földnyilvántartásban elhelyezett 2072 hrsz-ú 497 m2 területű földrészletet 1.000,-Ft/m2 áron.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, és a két ülés közti beszámolójában tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2-án a szennyvíztisztító építésével kapcsolatosan tárgyalt, délután pedig a város nagyobb üzemeinek vezetőivel, vállalkozóival találkozott.

Február 9-én MÜLLEX Kft. ügyvezetőjével a szemétszállítási költségeket illetően, valamint a szennyvíziszap kezelése tárgyában folytatott egyeztetéseket.

Február 10-én a Vas megyei ÁNTSZ vezetőjével tárgyalt a kórház önkormányzati működtetésével kapcsolatosan.

Február 11-én a város egyházi vezetőivel beszélgetett a város és egyház kapcsolatáról.

Február 16-án az Állami Számvevőszék határ menti városok részére megrendezett értekezletén vett részt, mint ausztriai testvérvárossal rendelkező város polgármestere. Ezen a rendezvényen a fürstenfeldi polgármester is jelen volt, aki a június 19-én egész napos program keretében tartandó múzeumavatóra és összejövetelre hívta a bizottsági elnököket, az alpolgármestert és őt.

Február 17-én egyeztetéseket folytatott az ADA Hungaria Kft. ügyvezetőjével az V. csarnok megépítésével kapcsolatosan, melynek beindításával mintegy 500 ember foglalkoztatását oldaná meg a kft.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy február 18-án kistérségi területfejlesztési tanács polgármestereivel, a szennyvíztisztító megépítése ügyében tárgyalt, mellyel kapcsolatosan az elkövetkezendő időben egy pályázat benyújtására kerülhet sor.

Február 23-án a megyei tűzoltóparancsnok tett látogatást, majd a REGIÓHŐ Kft. vezetőjével egyeztetett, valamint telefonon keresztül tárgyalt az IC vezetőjével a biomassza fűtőmű napelemekkel történő ellátását illetően, mely valószínűleg finanszírozható az EU pályázatból.

Ismerteti a képviselőtestülettel az evangélikus lelkész - templom fűtésproblémájának megoldására vonatkozó - levelét.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közötti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
 1. Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester az állami támogatásokat illetően módosulások merültek fel, pl. az SZJA emelkedést mutat bevételi oldalon, a kiadásokat tekintve kiemeli a Somogyi B. Általános Iskola sportcsarnok és uszoda üzemeltetésének költségeit, az ezekkel kapcsolatos problémákat.

A működtetési költségek a bevételekhez képest relatív magasak, ezért a működőképesség fenntartása érdekében - még időben - kell a szükséges intézkedéseket megtenni.

Javasolja 25 millió forintos gazdálkodási tartalékból a 13 millió forintot zárolni, és akkor felszabadítani, ha a kormányzat ennek az összegnek a felhasználását felszabadítja.

Ezek figyelembevételével javasolja a képviselőtestületnek a költségvetési tervezetet megtárgyalni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője két elírásra hívja fel a képviselőtestület figyelmét, továbbá elmondja, hogy a normatívák rosszul alakultak, az intézmények túlzottan becsülték meg feladataikat, de problémát jelent például, hogy egyes konyhák esetében a kihasználtság mértéke alacsony.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a bevételi oldalt tekintve, azon intézmények esetében, ahol nem következett be a bevételek 6%-os növekedése, az ott keletkező pénzösszeg egy alapba történő helyezését javasolja. Másik javaslat a bevételek növelésére, hogy az intézményeknél közvetlen költségek mintegy 44%-os növelt összeggel kellene a működési bevétel növelni. Ez több vitát képezett, de a működési bevételt növelő tényezőket az intézményvezetőknek figyelembe kell venni.

A kiadásokat illetően a bizottság nem javasol hitelfelvételt.

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a 8. számú mellékletben foglaltakra külön felhívja a képviselőtestület figyelmét.

Javasolja külön felülvizsgálni a védőnők és az iskolai fogászat önkormányzati finanszírozásának csökkentését és szükségességét.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Főtér felújításához 2 millió forintot szükséges elkülöníteni.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a Főtér helyreállítása elodázhatatlan.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a teljes rendelet-tervezettel nem foglalkozott a bizottság, 27. §-ra hivatkozik, az alapfokú művészetoktatás 6 osztályára, valamint a 26 fős osztálylétszámra hívja fel a figyelmet, szükségesnek tartja a beiskolázások előtt a környező települések polgármestereivel a közoktatási megállapodás megkötését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke is elmondja, hogy átfogó elemzést nem tudott a bizottság készíteni, de sajnálatosnak tartja, hogy az idei évben kevesebb fedezet jut a kultúra és sport tevékenységek támogatására.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja, hogy az összevont takarítónői létszám 7 főre csökkenjen, továbbá javasolja, hogy a megüresedett védőnői állás egyelőre nem kerülne betöltésre, azt helyettesítéssel oldanák meg. Szükséges a szerződések felülvizsgálata. Véleménye szerint az egészségügy pénzbeni ellátása kívánni valót hagy maga után, mégis ez a szféra, mely a költségvetést illetően pozitív előrelépést, segítséget tudott nyújtani. Ezeket a lépéseket a többi bizottságnak is meg kell tenni, hogy a hiány lefaragható legyen.

Továbbá javasolja, hogy a mintegy 13 millió forintos összeg miatt az intézményvezetők felelősségre vonása történjen meg.


Pusztai Ferenc az Érdekegyeztető Tanács képviselője írásbeli kérelmét kiegészítve, külön kihangsúlyozva a nem pedagógus közalkalmazottak részére 13 %-os béremelését követel.

Tisztában van a problémákkal, de a város több száz közalkalmazottjára való tekintettel kéri a kérelem jóváhagyását.

Javasol egy bizottság létrehozását, mely az intézmények felújításának szükségességét állapítaná meg. Kéri továbbá az osztályfőnöki pótlék emelését.

Fentieken kívül fontosnak tartja a város küllemének, külcsínének szem előtt tartását.

Pusztai Ferenc az Érdekegyeztető Tanács elnöke felhívja a figyelmet, hogy a város legyen büszke az intézményeire.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért az Érdekegyeztető Tanács kérésének jogosságával.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint a gazdálkodási tartalék jelenlegi állapota szerint nem méltányolható a közalkalmazotti tanács kérelme.


Honfi József polgármester sajnálatosnak tartja, hogy a kulturális, a szabadidő és sport, valamint az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság nem tárgyalta a költségvetést, holott a rendelet-tervezet másfél hete postázásra került.


Pataki Péter képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési hiányt már megállapította a képviselőtestület, a költségvetés-tervezetről még el lehet beszélgetni, de előrelépés így nem várható.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag fel hívja a figyelmet, meg kell értetni az intézményvezetőkkel, hogy majdnem válságos helyzetben van a város, kívánságlistát nem tud teljesíteni a képviselőtestület.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság is mintegy 25 millióval megcsonkította az eredeti elképzelését a fejlesztésekkel kapcsolatosan.

Támogatja a bizottság a Zeneiskola hangszerjavítására fordítandó egymillió forint tartalékba helyezését, továbbá a főtér helyreállításának mielőbbi megkezdését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság évre szóló javaslatát tartalmazza az előterjesztés.

Sajnálatosnak tartja, hogy a város egészségügy közalkalmazottjai nem tagjai az érdekegyeztető tanácsnak.


Pataki Péter képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a költségvetési hiány mértékének újbóli meghatározását.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért Pataki Péter képviselőtestületi tag javaslatával, hogy elfogadható-e a 66 millió forintos hiánnyal a költségvetés.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kihangsúlyozza, hogy legkésőbb március 15-ig el kell fogadni a költségvetési rendeletet.


Bebes István képviselőtestületi tag a kamatbevételeket túlzottnak tartja, a kiadásokat illetően a felújításra tervezett összegek felülvizsgálatát szükségesnek tartja.

Hitelfelvételét semmi esetre sem javasolja. Egyetért bizottság létrehozásával az intézmények állagának felülvizsgálatára. Véleménye szerint a gazdaságosság szempontjából a tisztánlátás érdekében tételesebb kimutatásra lenne szükséges a biomassza fűtőmű kivitelezéséről és üzemeltetéséről, továbbá a szennyvíz-levegőztető megépítéséről. Ezt a két tételt javasolja a tartalékalapba helyezni.

Elgondolkodtató továbbá, mi lesz a jelenlegi intézményszerkezettel, konyhák üzemeltetésével, stb.

Javasolja -, amennyiben szükséges - a felújításra vonatkozó előirányzatok tételenkénti megszavazását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke sajnálatosnak tartja, hogy többszöri kérés ellenére sem szerepelnek a táblázatos részben az 1998. évi tételes számadatok, továbbá az önkormányzati erők százalékos kimutatását hiányolja.

Véleménye szerint jó lenne tudni, továbbá, hogyan alakult a 93 millió forintos hiány az előző rendkívüli ülésen foglaltak alapján 66 millió forintra.

Felhívja a figyelmet, hogy a bevételi terv 40 millió forinttal marad el a tavalyi tervezéshez képest.

A jelenlegi költségvetés-tervezetet átdolgozásra javasolja.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy fentiek figyelembevételével változik-e a működési hiány nagysága.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a fejlesztési célú ráfordítás 358 millió 216eFt-ból a szennyvíz-levegőztető és a biomassza fűtőműre betervezett összeg, kerülhet-e a céltartalékba, később visszahelyezhető-e a fejlesztési ráfordítások közé.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője ismerteti a rendkívüli ülésen hozott állásfoglalások költségvetési tételeinek levezetését, a hiány alakulását, melynek alapján 51.788 millió forintban állapította meg a képviselőtestület a működési hiányt, a zárolt összegen kívüli, mellyel a hiány 66 millióra változik, a gazdálkodási tartalék pedig 25 millió forintot tesz ki.

Véleménye szerint fentieket figyelembe véve jelen tervezet jónak mondható.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a 2. számú mellékletben szereplő bevételekre hívja fel a figyelmet, és sajnálatos tartja, hogy az intézményeket illetően csak 3,6 millió forintos bevétel-növekedés tapasztalható.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a hivatal bevétele az 1998-ban épített 24 lakás utáni ÁFA visszaigénylés miatt alacsony.

A kiadásokat lehet csökkenteni, de ez a feladatok csökkentését vonja maga után.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a bevételeket illetően a szakképzési alappal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre reagálva Egyed Gyula a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium igazgatója elmondja, hogy külön megállapodás alapján adják át a cégek az intézménynek a szakképzésre fordítható pénzösszeget -, valamint Soós István a Kölcsey Gimnázium igazgatója kielégítő választ ad.


Bebes István képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja külön a bevételi és külön a kiadási oldal megvitatását, továbbá a hosszú távú elképzelésekkel a 8. számú mellékletben szereplő kiadási oldal kibővítését javasolja.

Javasolja a beruházások mértékét 143 millió 6 ezer forintban, a céltartalék nagyságát 304621e Ft-ban meghatározni. Tételenkénti szavazást javasol.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az ellátandó, elsősorban alapfeladatok áttekintését. Véleménye szerint a jelenlegi intézményrendszert a város nem tudja működtetni és fenntartani.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a város büszke lehet a jelenleg működő közoktatási rendszerre, hiszen a megye többi városa küzd az intézményeiért, új intézmény létrehozása nehéz, sőt lehetetlen.

Nem tartja helyesnek a képviselőtestület tagjai által feltételezett pedagógus lobbit, hiszen az intézményvezetők foggal-körömmel küzdenek létükért.

Az oktatási bizottság javaslatinak pontonkénti állásfoglalását javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a testület tagjainak figyelmét a város az egészségügy fejlesztésére mintegy 43 millió forintot áldoz a város. Említést tesz többek között a szennyvíztisztító telep fontosságáról, a biomassza fűtőművel kapcsolatos teendők és kiadásokról, továbbá megemlíti a főtér, a város köztisztasági feladatait.

Véleménye szerint egyensúlyt kell teremteni, el kell dönteni, hogy az ellátandó feladatok közül mire, mennyi pénz fordítható.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy az elmúlt évek adatait vizsgálva csökkenő tendencia állapítható meg a kulturális és sport tevékenységek, civil szervezetek, egyesületek támogatását illetően, mely hosszú távon nem engedhető meg, hiszen ez csak rontja fenti tevékenységek színvonalát.

Kiemeli továbbá, hogy a művelődési ház állaga leromlott, a könyvtár állománya csökkent.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a költségvetés készítése során nagy figyelmet kell fordítani a gazdálkodási tartalék mértékének nagyságára. Szükséges a bevételek megnövelése és a kiadások visszaszorítása.

Felhívja a figyelmet, hogy sajnálatos, de működik napközis csoport ötfős létszámmal. Véleménye szerint a városban hat első osztály indítása elegendő, a vidéki tanulókat az intézményeknek nem kötelező felvenni, hiszen a községek nagy többsége nem járul hozzá a költségekhez. A gimnáziumi osztályok sem működhetnek 17 fős létszámmal, javasolja, hogy 25 fő alatt ne működjön osztály.


Bebes István a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja egyetért a konyhák működtetésének, kihasználtságának felülvizsgálatával, a munkanélküliek jövedelempótló támogatására vonatkozó javaslat kihasználását, a fejlesztési célú kiadásoknál két, a pályázható és a céltámogatásos tételeket emeli ki.

Javasolja a költségvetési hiány mértékének meghatározását, és ebből kiindulva a további tételeket.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet a PHARE és a kivitelezési jellegű pályázati lehetőségeket.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a pályázatok elindításával, de a költségvetésben szerepeltetni kell a pályázatok elindításához szükséges fedezetet.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, amennyiben a 700e ECU ígérvény a 350 millióba bekerül, először minden pénzt meg kell finanszírozni.

Nem szabad elfeledkezni a biomassza fűtőműről sem, 150 millió forint körüli összeget kell az önkormányzatnak megelőlegeznie, mely gondot okozhat.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője véleménye szerint a szennyvíziszap kezelőhöz és a biomassza fűtőműhöz ún. megerősítés szükséges a pályázatok benyújtására, melynek megfelelően konkrét ajánlatok esetén eldönthető, foglalkozik-e vagy sem fenti beruházással a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a kórház 2000. január 1-i hatállyal történő önkormányzat általi működtetésének költségeiről sem feledkezhet meg a képviselőtestület, továbbá felhívja a figyelmet az intézményi szerkezetátalakításokkal járó kiadásokra.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a szennyvíz-levegőztető, a biomassza fűtőmű céltartalékba történő helyezésével, így 91 millió forinttal csökken a beruházások összege, a felújítások összegét pedig javasolja 35,7 millió forintban meghatározni, beleértve a Zeneiskola 1 millió forintos igényét.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja az ingatlan felújítások nevesítését, ingatlan felújításra pedig kerüljön 10 millió forint meghatározva.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a 1 millió forint kerüljön céltartalékba.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a működési oldalt tekintve az intézmények részéről 6%-os növelést javasol, mely a tartalékalapot képezné.


Mészáros Árpád az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy az intézményeket tekintve szóródások észlelhetők, a 39 millió forintos alultervezettség érezhető.

Megemlíti továbbá, hogy az intézményekbe beiratkozók száma április hónapra 100 körül alakul.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője véleménye szerint meg kell várni a tényleges beiratkozások alakulását, melynek alapján határozható meg az osztályok száma.


Honfi József polgármester javasolja az intézményi működési bevételek 6%-os mértékű növelését.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester a konyhák működésével kapcsolatosan elmondja, hogy ismeretei szerint mintegy 45 fő jut egy konyhai dolgozóra, ezért szeptember hónaptól kezdve javasol hat konyha üzemeltetését.


Geosics László képviselőtestületi tag elmondja, hogy a konyhákat az intézményekkel együtt kell kezelni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja, hogy a GAMESZ - konyhák üzemeltetésével kapcsolatos - anyagát az áprilisi ülésen tárgyalja a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az intézmények struktúráját a jelenlegi állapotban a képviselőtestület ez év első feléig - július hónapig - finanszírozza.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos és Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja, hogy az indítható osztályok számát április hónapban határozza meg a testület.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az indítható első osztályok számát az áprilisi ülésen határozza meg a képviselőtestület, ismerve a beiratkozások alakulását.


Kozó József képviselőtestületi tag tesz fel kérdést a közvetett és közvetlen kiadásokra vonatkozóan, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője ismerteti az étkeztetés, rezsi, tisztítószerek, víz-, villany, gázköltségek nagyságát, melyet javasol mintegy 45 %-kal betervezni.


Honfi József polgármester javasolja a költségek, kiadások 45%-os mértékű betervezését.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke a kiadásokat tekintve felhívja a bizottság 18 pontos előterjesztésére a figyelmet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva semmi esetben sem javasolja az esetleges hitelfelvételt.

Javasolja, hogy az intézmények az esetleges hiányokat a rendelkezésre álló pénzek átcsoportosításával fedezzék.

Szükségesnek tartja a védőnői és egészségügyi szolgáltatás finanszírozásának felülvizsgálatát.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a bizottság éves működésre vonatkozó 18 pontjának elfogadását.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a Városgondnokság közhasznú foglalkoztatásának felülvizsgálatát, ezen lehetőség kereteinek, feltételeinek meghatározását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke nem javasolja a hitelfelvételt, javasolja, hogy a rendelkezésre álló pénzek kamatainak átcsoportosításából fedezze az önkormányzat a felmerülő hiányt.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület a rendelkezésére álló pénzek kamatainak átcsoportosításával fedezze az esetlegesen felmerülő hiányokat.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja, hogy a személyi juttatásra betervezett tételek 1,5%-a kerüljön elvonásra, és kerüljön a gazdálkodási tartalékalapba. Véleménye szerint az intézményeknek lesz bérmaradványa, hiszen a feladatok csökkennek. Ahol nem változnak a feladatok, annak az intézménynek visszajuttatná a szükséges fedezetet az önkormányzat. A bevételek miatt ezt újra meg kell lépni.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a javaslattal.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az elvonást követően újra kell nyilatkoztatni az intézményvezetőket.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendelet-tervezet számainak, adatainak rendelkezésére bocsátása az intézményvezetők részére megtörténik.


Honfi József polgármester javasolja a 1,5%-os elvonás jóváhagyását.


A képviselőtestületi tag a javaslatot 11 szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatai közül az 1.) pont - 25 fő - jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 4.) pont elfogadását induló első osztály esetében 33 főben meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 3 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a többletbevételek 80%-os intézményen belüli felhasználását 70%-ra változtatva jóváhagyni, így továbbra is fennáll az intézmények többletbevételhez jutás érdeke és ösztönzése.

Kozó József képviselőtestületi tag és dr. Tóth Miklós jegyző az intézményi elvonásokkal kapcsolatosan hivatkozik a 156/95. számú Kormányrendeletre.


Honfi József polgármester javasolja a dologi maradványok 25%-os, a többletbevételek pedig 80%-os intézményen belüli felhasználását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatait elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetést 66,715 millió forint összegű hiánnyal jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő rendeletet alkotja:


1/1999. (II. 25.) számú rendelet:


Az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a távhő törvény alapján a fogyasztóvédelmi felügyelőség véleményezte a betervezett árváltoztatást, melyet nem tart túlzónak.

Javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a költségnemek nagyságrendjét a bizottság nem tudta megítélni, mivel nem rendelkezett megfelelő számadattal. A bizottság támogatja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a kft. májusban elkészült mérlegét véleményezni szeretnék.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a betervezett mértékű áremelés jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a rendelet módosítását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a betervezett 11,7%-os mértékű alapdíj emelés hogyan függ össze a gáz és egyéb díjak mértékével.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy az alapdíj nem, a hődíj tartalmazza a gáz árát.


Mészáros Árpád képviselőtestületi tag a kintlévőségek mértéke iránt érdeklődik.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy mint 7,5 millió forint körüli a kintlévőség mértéke, mely 6-6,5 év eredménye.

Az árak mértékének növelése szükségszerű, hiszen ezzel csak a fenntartási munkák díja fedezhető, a korszerűsítésekre, rekonstrukciókra nincs a kft-nek megfelelő pénzügyi fedezete.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 1 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett, minősített szótöbbségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Szabó Ferenc alpolgármester az alapdíj 8%-os mértékű emelését javasolja a 11,7%-os helyett.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy nem nyereségorientált cégről van szó, javasolja az emelés mértékének jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az alapdíj 8%-os, a hődíj 4,8%-os mértéknek növelését.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


2/1999. (II. 25.) számú rendelet:


A távhőszolgáltatási díjak mértékének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Folyó ügyek

 1. "Nemzeti Kataszter Digitalizálása" programban való további részvétel

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 20%-ot kell saját erőként biztosítani, az önkormányzatnak ez évente mintegy 10-10 millió forintot jelent az 1999. és 2000. évben.

A kataszteri program a 2001. évtől kezdődően állna rendelkezésére a városnak. Felhívja a figyelmet, hogy elviekben a képviselőtestület támogatta a programban való részvételt.


Békefi Gábor a környezetvédelmi és városgazdálkodási bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a programban való részvétel elutasítását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a 45-50 millió forintos költséget nem tartja reálisnak, szintén nem javasolja a részvételt.


Honfi József polgármester javasolja a kataszteri programban való részvétel elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


33/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság által Körmend város közigazgatási területére készítendő "digitális térkép" készítési programban nem kíván részt venni.
 1. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatai:

Előadó: Mészáros Árpád bizottsági elnök

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Az 1999. évre szóló oktatási - nevelési intézményrendszert érintő bizottsági javaslatok


Mészáros Árpád az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság 4 szavazattal, 2 ellenszavazat mellett javasolja a határozati javaslatok elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és az előterjesztésben foglaltakat a költségvetésben szerepelteti.


 • A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által összeállított fejlesztések véleményezése, javaslatok a bizottság részéről


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és az előterjesztésben foglaltakat a költségvetésben szerepelteti. • Az óvodai és általános iskolai működési (felvételi) körzetek meghatározásaHorváth László képviselőtestületi tag egyetért a felvételi körzetek meghatározásával.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos kihangsúlyozza a körzetek meghatározásának lényegét.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


34/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a felvételi körzeteket (azt a területet, amelyben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg) a mellékletnek megfelelően határozza meg.

Határidő: azonnal
 1. Az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslata

Támogatások biztosítása

Előadó: Dr. Bárány Győző a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Pécsi szülőszállás bővítéséhez


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasol 100eFt keretösszeget meghatározni az ilyen, és a hasonló eseti kifizetések, támogatások biztosítására.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


35/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 10.000,-Ft egyszeri támogatást engedélyez a Pécs - Normadia Lions Klub részére, a leukémiás és tumoros gyerekek szülei számára működtetett szülőszállás bővítéséhez a költségvetésben elkülönített 100.000,-Ft-os keretösszeg terhére.

Határidő: 1999. március 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Lelki Segély telefonszolgálat működéséhez


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a 100eFt keretösszegből javasolja a 10.000,-Ft egyszeri támogatást.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


36/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 10.000,-Ft egyszeri támogatást biztosít a Telehumanitás Szombathelyi Mentálhigiénes Egyesület részére a Lelki Segély Telefonszolgálat működtetésére a költségvetésben elkülönített 100.000,-Ft-os keretösszeg terhére.

Határidő: 1999. március 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. A Millenniumi Jubileumi Bizottság felhívása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a határozati javaslat jóváhagyását a három egyházi helyi vezető delegálásának kiegészítésével.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a Nemeskürty pályázat benyújtása határidőn belül megtörtént, azonban a jövőben jónak tartaná, ha nem kellene a testület állásfoglalására várni a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja, hogy a Millenniumi Jubileumi Bizottság üléseit csütörtöki napon tartsa. Érdeklődik továbbá, hogy a 2,5 millió forintos összegből maradandó alkotásokat kíván-e támogatni a bizottság.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2,5 millió forintos pályázati alapot központi pénzek megpályázására szeretné a bizottság felhasználni, és természetesen nem kis volumenű, minél nagyobb beruházásokra szeretnék fordítani.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását a három helyi egyházi vezető bizottságba történő megválasztásával, illetve a bizottság munkacsoporttá történő alakításával.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


37/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 1. az ezredforduló és államiságunk méltó megünneplésének előkészítésére munkacsoportot hoz létre Millenniumi Munkacsoport néven.

Tagjainak megválasztja:

Szabó Ferenc alpolgármestert, a munkacsoport vezetőjének

Dr. Nagy Zoltán képviselőtestületi tagot,

Nagy Gábor képviselőtestület tagot,

Kozó József képviselőtestületi tagot,

Dr. Bárány Győző képviselőtestületi tagot,

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagot,

Bán Miklós képviselőtestületi tagot,

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tagot,

Mosonyi András mérnököt,

Dr. Stankovics György jogászt,

Auer Miklós tanárt,

Kondicsné Kovács Éva tanárt,

Szalóki József MIK igazgatót

Dr. Gyürki László kanonokot,

Szabadi István református lelkészt,

Pőcze István evangélikus lelkészt.

 1. Az 1999. évi céltartalék terhére Millenniumi alapot képez 2.500eFt összeggel. Felhasználására vonatkozóan a munkacsoport tesz javaslatot a képviselőtestületnek.

 2. Felhívással fordul Körmend város intézményeihez, civil szervezeteihez, hogy programterveiket, javaslataikat 1999. március 31-ig jutassák el a Millenniumi Munkacsoport elnökéhez.

 3. A 20/1999. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szabó Ferenc a Millenniumi Munkacsoport elnöke

Határidő: azonnal


 1. Modell- és Makettépítő, valamint a Városi Modellező Klub kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy a helyiséget Szendi és Sodics művész is használhassa.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a közüzemi költségek finanszírozása iránt érdeklődik, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy az ingyenes használati jog mellett a közüzemi díjakat a modell és makettépítő, valamint a modellező klubnak kell fedezni.Dr. Tóth Miklós jegyző javasol a klubok vezetőivel használati szerződés megkötését.


Honfi József polgármester javasolja a kérelem elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


38/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Modell- és Makettépítő, a Városi Modellező Klub, valamint Sodics László és Szendi Ferenc részére - használati szerződés megkötésével - az MTTSZ Körmend, Rákóczi u. 53. szám alatti ingatlanán egy helyiség ingyenes ideiglenes hasznosítását biztosítja.

A közüzemi díjakat a használók kötelesek fizetni.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (a használati szerződés megkötéséért)
 1. Jelentés az elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az intézkedések megtétele óta a Deák utca sarkán lévő táblát és az aluljáróban lévő sínpár egy részét lopták el.

Véleménye szerint a lakosságnak is jobban oda kellene figyelni a hasonló esetek elkerülése érdekében.


Pataki Péter képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a multimédia reklámplakátjai eltávolítása ügyében nem történt intézkedés.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a hatósági bejárások megtörténtek, a plakátok a Közlekedésfelügyelet és a Közútkezelő Kht. engedélyei alapján kerültek kihelyezésre.

Elmondja továbbá, hogy a hasonló problémák elkerülése végett - ha szükséges - a képviselőtestület városüzemelésről szóló rendeletét felül kell vizsgálni és módosítani.


Honfi József polgármester javasolja a városüzemelésről szóló rendelet felülvizsgálatának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott interpellációkra történő intézkedésekről szóló jelentés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.I n t e r p e l l á c i ók


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a Hubertus borozó előtti környék rózsafákkal történő beültetését nem javasolja, továbbá felhívja a figyelmet, hogy a Mátyás király utca elején, a kereszteződés után az akna beszakadt.

Javasolja a SCHIFO Kft. vezetőinek megkeresését, annak beépítéséig a tulajdonában lévő terület parkolás céljára történő hasznosítása miatt.


Szabó Ferenc alpolgármester érdeklődik, hogy az Olcsai iskola mögötti kerítés és járda közötti 6 db fa után a levelek eltakarítása kinek a feladata. Javasolja a Kossuth L. utca egyirányú jellegének visszaállítását, továbbá érdeklődik, hogy a kerítés meddig marad a sportcsarnok mellett.


Kozó József képviselőtestületi tag a Gárdonyi utca lakóinak kérését tolmácsolva javasolja az utca mielőbbi leaszfaltozását.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a Gárdonyi utca mielőbbi helyreállításával, továbbá felhívja a figyelmet, hogy a környéken sok kamion parkol, azok tengelysúlya nagymértékben rongálja az utak állagát.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a havazások után több nap elteltével sem lehetett a sírhelyeket megközelíteni a temetőben.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Németh M. és Bástya utca közvilágításának javítását kéri, továbbá egyetért a városban szabálytalanul parkoló kamionok kitiltásával.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért Nagy Gábor és dr. Bárány Győző képviselőtestületi tagok felszólalásával, valamint javasolja a Fazekas, Tompa Mihály utca csatornavíz elvezetésének javítását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint a MOL benzinkút Somogyi utcára történő kijárata balesetveszélyes, az autómosó miatt a belátási körülmények nem megfelelőek; a forgalom nagy.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője ígéretet tesz a kérelem MOL Rt. felé történő továbbítására.B e j e l e n t é s e k:


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a március 15-ei ünnepség szónokául javasolja Egyed Gyula képviselőtestületi tagot, továbbá javasolja meghallgatni Szalóki József, a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatójának tájékoztatóját a megrendezésre kerülő programokról.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a szónokot a bizottsági elnökök, polgármester vagy alpolgármester személyének köréből megválasztani.


Honfi József polgármester felkéri Egyed Gyula képviselőtestületi tagot a március 15-i ünnepség szónokának.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a szónoki megbízatást elfogadja, és megköszöni.


Szalóki József MIK igazgató tájékoztatja a képviselőtestületet a március 15-i ünnepség programjairól, melyek között szerepel a városi fúvószenekar, a városi vegyeskar, a Rázsó Szakközépiskola és az Őrségi együttes műsora.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 02 perckor bezárja.K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester