· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
   1999.február 04.következő
letölthető melléklet:

291 kbyte

1999. január 28.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. január 28-i

ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Kozó József , Mészáros

Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, dr. Stipkovits

Ferenc, Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc, és Tóth Imre

képviselőtestületi tagokIgazoltan távolmaradt: Bebes István képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Mazur Sándor a Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet orvos-

igazgatója

Dr. Dobos Jenő a Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet orvos-

igazgató helyetteseHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend kiegészítését a Körmend múltja, jelene, jövője alapítvánnyal, valamint a közbeszerzési bizottsággal kapcsolatos állásfoglalással.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja zárt ülés keretében a volt tüdőgondozó bérbeadásával kapcsolatosan a bizottság javaslatát megtárgyalni.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja, a folyó ügyek g.) pontjában egy ingatlanvásárlási kérelem ügyében foglaljon állást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítések jóváhagyásával a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének tervezet megtárgyalása.

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a kiemelt építési hatósági feladatok ellátásáról.

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Együttműködési megállapodás jóváhagyása az önkormányzat és a cigány kisebbségi önkormányzat között.

Előadó: Honfi József polgármester


 1. 2002-ig szóló gazdasági program előkészítése.

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Folyó ügyek

 1. A Battyhány Str. László Intézet újbóli kezelésbe vétele.

Előadó: Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. BC MARC Kosárlabda Klub támogatása.

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Polgármesteri Hivatal épületében levő díszterem és tanácskozó terem igénybe vétele.

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


d) Fentős Eszter ingatlanvásárlási kérelme.

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Horváth Ferenc ingatlan-csere iránti kérelme.

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Horváth Sávoly Gusztáv ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Göző József ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. STRAUS Autószalon Kft ingatlanvásárlási kérelme.

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Temetői szolgáltatási díjak módosítása.

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Olcsvaapáti község segítség kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslata:

 • Alsóberki FC kérelme

 • Körmendi Football Club részére támogatás biztosítása

 • Városi ünnepek, városi rendezvények intézményi háttere

 • Jubileumi Emléktorna megszervezéséhez támogatás biztosítása.

 • Ezredforduló és államiságunk ezeréves fennállásának méltó megünneplése.

 • Bekapcsolódás az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tevékenységébe. (Lásd Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság állásfoglalása is)

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke


 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai:

 • Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége.

Előadó: Mészáros Árpád a bizottság elnöke


 1. Közbeszerzési Bizottság tagjának delegálása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Körmend Múltja, jelene, jövője alapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


Interpellációk

 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tragikus buszbaleset áldozataira egy perces néma felállással emlékezzen a képviselőtestület.

A gyásznapra való tekintettel felkéri az intézményvezetőket a fekete lobogó kitűzésére, továbbá a vendéglátó és szórakozó helyek vezetői felé felhívás kiadását kezdeményezi.


Honfi József polgármester két ülés közti beszámolójában tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy alpolgármesterrel több karácsonyi rendezvényen vettek részt.

Január 5-én tárgyalásokat folytatott a Marc Cipőgyártó Kft. vezetőivel a BC Marc támogatása, hitelkezesség vállalása ügyében, erről külön előterjesztés alapján kéri a testület állásfoglalását.

Január 6-án szintén alpolgármesterrel vett részt Celldömölkön a várossá válás 20 évfordulóján rendezett ünnepségén, 14-én a World Proteins Kft. szennyvíz elhelyezésével kapcsolatosan folytatott egyeztetéseket, melyről a későbbiek folyamán tájékoztatja a képviselőtestületet.

Január 15-én a jegyzővel és a sport főtanácsossal a lőtér jelenlegi állapotát tekintették meg.

Január 16-án a Polgárőr Szövetség évzáró értekezletén képviselte a várost, 18-19-én betegsége miatt az alpolgármester helyettesítette.

Január 20-án a munkaügyi központ vezetőivel a közhasznú foglalkoztatottakkal kapcsolatosan folytatott megbeszélést.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy január 21-én a kistérségi társulás ülésén vett részt, melyen szó volt a orvosi ügyelet ellátásáról, különféle együttműködési lehetőségekről, továbbá a Pedagógiai Intézet igazgatója tartott előadást a pedagógiai együttműködési programról, melynek gesztora a városban a Kölcsey utcai Általános Iskola.

Január 22-én volt a várossá avatás 20 éves évfordulója, köszöni a színvonalas ünnepség megrendezőinek munkáját és a részvételt.

Január 26-án az Állami Számvevőszék vizsgálati jegyzőkönyvének jelentésével kapcsolatosan folytatott egyeztetéseket, melyről szintén később tájékoztatja a képviselőtestületet.

Tárgyalásokat folytatott a MÜLLEX Kft. vezetőivel szennyvíziszap elhelyezése és a szemétszállítási díj tárgyában, tájékoztatásul elmondja, hogy a kft. saját telepén egy 13 millió forintos beruházásban komposztáló megépítését tervezi. A szemétszállítási díjat illetően további egyeztetéseket folytat.

Január 28-án, a délelőtt folyamán az Állami Számvevőszék vizsgálati anyagát tanulmányozta, és a testületi ülésre készült.


Honfi József polgármester javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az energiakoncepció programban szereplő környezetkímélő fejlesztések ügyében szükséges a képviselőtestület állásfoglalása, melyet a bécsi "kommunalkredit"-hez vissza kell küldeni.

Az építési engedélyezési tervek elkészültek, a biofűtőmű engedélyezés alatt áll. Javasolja a kontakting szerződés jóváhagyását, melynek feltétele: az önkormányzat biztosítja, hogy az egész folyamat nyilvános pályázaton történik, és annak eredményeit ismerteti, és nyilvánosságra hozza.

Javasolja a képviselőtestület egyetértésével az eredeti levél visszaküldését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


1/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az energiakoncepcióval kapcsolatos korábbi elhatározásának megfelelően egyetért a Biomassza fűtőműnek melléklet szerint történő megvalósításával.

Határidő: azonnal (értesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
2.) Az önkormányzat 1999. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy jelen állapotban - 90 millió forintos hiánnyal - nem javasolja a költségvetés-tervezet elfogadását.

Felhívja a figyelmet elsősorban a működési oldal felülvizsgálatára, és visszaszorítására, végiggondolva a város kötelezettségeit, azokat súlyozva is áttekintve. Fontos, olyan költségvetés elkészítése, mely nem hordozza annak veszélyét, hogy az elkövetkezendő időkben a város működését lehetetlenné tegye.

Szükségesnek tartja az intézmények költségvetését tartalmazó összegek újra dolgozását.

Felhívja a testület figyelmet az 1. számú mellékletre, és javasolja a bevétel nagyságát mintegy 5-8 %-kal növelni, hiszen a várható teljesítéssel szemben alultervezettnek véli.

Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy az 50 millió forintos hiányt kell tervezni, annak mértéke nagyobb nem lehet.

1999. február 04-ére rendkívüli ülés összehívását javasolja további egyeztetések lefolytatása végett.

Kéri a bizottsági elnökök véleményét a költségvetéssel kapcsolatosan.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a felhalmozási kiadásokat kell csökkenteni a zavartalan működés miatt.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért a költségvetés-tervezet újbóli felülvizsgálatával.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyetért a bevétel alultervezettségével, továbbá elmondja, valószínű, hogy a szociális segélyek iránti kérelmek kielégítésére nem lesz elegendő a betervezett összeg. Ezért szükséges lesz az átcsoportosítás az év vége folyamán.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke szeretné, ha a sport és kultúrára fordítható összeg nagysága legalább a tavalyi évi mértéket elérné, ezért a tervezetben szereplő összeg 1,5 %-os javítását irányozza elő a bizottság, mely belső átcsoportosítással megoldható lenne.

A kultúra és sport kezelésére megfelelő alapot szeretne teremteni a bizottság.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság javaslatait ajánlja a képviselőtestület figyelmébe, melyet a jövő heti rendkívüli ülésre még pontosít a bizottság.


Szabó Ferenc alpolgármester egyetért a rendkívüli ülés összehívásának szükségességével, kéri a bizottsági elnököket pontokba szedve terjesszék javaslataikat a testület elé.


Kozó József képviselőtestületi tag az MSZP frakció véleményét tolmácsolva egyetért a bevételek alultervezettségével, legalább 10%-os mértékű emelésre van szükség. A nem pedagógus közalkalmazotti körben a 11%-os béremeléssel egyetért, az osztálylétszámok pedig törvényi keretek között kerülnek meghatározásra.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja a helyi adók beszedésének felülvizsgálatát, továbbá egyetért azzal, hogy a sport és kultúrára fordítható összeg alacsony.

Az intézmények költségvetése és az állami normák alakulásának aránya felől érdeklődik.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag javasolja a bevételek alakulását konkrétabban meghatározni. Elmondja továbbá, hogy az intézményvezetők nehéz helyzetben vannak, hiszen a többletbevételeket az önkormányzat elvonja az intézményektől, holott az intézményeket serkenteni kellene a bevételek növelésére. Nagy gondot jelent továbbá a dologi kiadások alakulása.

Javasolja a költségvetést a már jóváhagyott 50 millió forintos hiány mellett elkészíteni.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a fejlesztéseket illetően javasolja, hogy a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások végösszege egyenlő arányban kerüljön megtervezésre, a céltartalékból mintegy 300 millió forint kerüljön betervezésre. Ezek kidolgozását javasolja a pénzügyi és gazdasági iroda részéről.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kérdésére reagálva elmondja, hogy a normatív támogatások aránya nem túlzottan emelkedtek, a finanszírozáson belül a saját erő aránya megnövekedett.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő bevételekhez képest azok nagyságát 10 %-kal növelve betervezni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy nem minden intézmény tudja a 10 %-ot hozni.

A tavalyi évihez képest 7%-os mértékű növelést javasol.

Véleménye szerint az SZJA - és a gazdálkodási tartalék mértékét felülvizsgálva kell kiindulni.


Kozó József képviselőtestületi tag az 1. számú melléklet intézményi bevétel összevonását és a tervezett működési bevételt említi.

Elmondja, hogy a bevételek 10 %-os emelésével a várható teljesítés elérhető.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a tavalyi év bevételei között szerepelt a lakásépítési ÁFA összege, mely az 1999. évi bevételek között nem szerepel.

Javasolja a költségvetést az 1998. évi intézményi bevételre számoljuk 10 %-ot, az ÁFA összeg nélkül, 50 millió forintos hiánnyal.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja, hogy az intézményvezetők vizsgálják felül, ha a bevételek nem tudja növelni, akkor a költségek csökkentése hogyan realizálható. Javasolja többek között felülvizsgálni az egészségügyi alapellátást, a tűzoltóság működési kiadásait és a konyhák működtetését.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetést az 1998. évi intézményi bevételek nagyságát 10%-kal növelve, a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező ÁFA összeg nélkül, 50 millió forintos hiánnyal tervezni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol 13 millió forintot a céltartalékba helyezni.


Honfi József polgármester javasolja, hogy ezen összeget a hiányba ezt ne számoljuk bele.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője összegzésként elmondja, hogy a jelenlegi 90 millió forintos működési hiány, melynek része a fent említett 13 millió forint, a tényleges 77 millió levihető 50 millió forintra. A végső tervezetben a hiány 63 millió forint lenne.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a költségvetési tervezetben szereplő effektív hiány 63 millió forint lenne.

Javasolja ezen összeg jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a személyi jellegű kiadások tételes százalékos meghatározását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az általános útmutató szerint az intézményvezetők alapilletményre lehetett bérjellegű egyéb kiadásként 0,5 %-ot tervezni, melyet az intézmények zöme nem tudott tartani, mert a szabadságra jutó távolléti díj meghaladja a alapfizetéseket. Ez leginkább ott jelentkezik, ahol túlórát fizettek az intézmények vagy a munkába járás költsége is jelentős összeget tesz némelyik intézménynél.

Kérdés továbbá, hogy az intézményvezetők betervezhetik-e a vidékről bejáró gyermek utazási költségtérítését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyetért Pataki Péter képviselőtestületi tag javaslatával, miszerint minden ágazat, ne csak az oktatási intézmények kerüljenek szóba. A 7 millió forintos kiadáscsökkentésben mindenki vegye ki a részét.

A frakció véleményét tolmácsolva a közalkalmazotti körre 13 %-os bérnövekményt javasol.


Honfi József polgármester javasolja fenti javaslatok figyelembevételével a költségvetés további elkészítésének feltételeit jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

2/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. évi költségvetését az alábbi szempontok figyelembevételével készíti el:

 • A tervezetben foglalt működési bevétel nagyságát 10%-kal növeli,

 • A költségvetési hiány mértéke 63 millió forint.

Határidő: 1999. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
3.) Beszámoló a kiemelt építési hatósági feladatok ellátásáról

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője írásos beszámolóját kiegészítve tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az új építési törvény, valamint az OÉSZ hatálybalépésével változások következtek be az építési hatóság munkájában. Jelen pillanatban egy éves működésről tud beszámolni.

A feladatok ellátásáról szóló beszámolót a körjegyzőségeknek megküldte, melyből 4 körjegyzőség küldte vissza véleményét.

Elmondja, hogy a feladatok ellátásával a hivatal postaköltsége jelentősen megnövekedett, hiszen egy engedély kiadása akár 70 határozat kiküldésével jár. Állami támogatást a gyámhivatal működtetésével együtt kapott az önkormányzat, melynek megfelelően a fejkvóta 81,-Ft, de ez az összeg nem elegendő, ezért a különbözetet az önkormányzatnak kell finanszíroznia.


Honfi József polgármester a közigazgatás struktúrájának változását tekintve megfelelőnek tartja az építési hatóság által ellátott munkát, javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


3/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kiemelt építési hatóság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
4.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása az önkormányzat és a cigány

kisebbségi önkormányzat között

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag, a megyei kisebbségi önkormányzat alelnöke javasolja az együttműködési megállapodás jóváhagyását, azzal kiegészítve, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke kapjon meghívót a bizottságok üléseire, aki eldönti, melyik ülésen kíván részt venni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az állam által jutatott összeg iránt érdeklődik, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat 530e Ft állami támogatást kap.


Honfi József polgármester javasolja az együttműködési megállapodás jóváhagyását, valamint dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


4/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestület az önkormányzat és a cigány kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5.) 2002-ig szóló gazdasági program előkészítése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elkövetkezendő időszak munkájának megsegítése érdekében készült jelen előterjesztés. Kéri a bizottságok javaslatait az előterjesztésben szereplő pontok kidolgozásában.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a lakásfelújítások és bérbeadások, lakbérfizetéssel kapcsolatos feladatok a pénzügyi és gazdasági bizottság hatásköre.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben szereplő felsorolás nem teljes és nem rangsorolva készült.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint évek óta felmerülő problémákról van szó.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


5/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002-i szóló gazdasági programját a mellékletnek megfelelő szempontok figyelembevételével készíti el.

Határidő: 1999. április 30.

Felelős: Bizottságok elnökei
Horváth László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.6.) Folyó ügyek

 1. A Batthyány-Strattmann László Intézet újbóli kezelésbe vétele

Előadó: Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az előterjesztésben szereplő pontokra nyomatékosan felhívja a figyelmet, javasolja, hogy a képviselőtestület közösen vállaljon felelősséget a kórház önálló működtetésére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy amennyiben a törvény lehetőséget ad az önálló működésre, a bizottság javasolja az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását.

A bizottság a negyedik osztály létrehozását csak megfelelő gazdasági, szakmai munka megléte esetén javasolja.


Geosics László képviselőtestületi tag egyetért a kórház önkormányzat által történő működtetésével, azonban felhívja a figyelmet, hogy az intézetből elkerült eszközök kerüljenek vissza.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja alaposan átgondolni a kórház további működtetését.

Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a feltételek megteremtésének szükségességével. Az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke által elmondottak alátámasztják a szándéknyilatkozat megerősítését.


Dr. Mazur Sándor egyetért azzal, hogy kényszerhelyzetben volt a képviselőtestület. A megye három kiskórháza kitűnően működik. A kórház önállósodásának elvi akadálya nincs, a kérdés, hogy milyen formában lehet ezt megtenni. Felhívja a figyelmet, hogy az átállási idő mintegy egy év. A lehetőségek adottak az ápolási osztály kialakítására.

Sok sikert kíván az önállósodáshoz.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a szándéknyilatkozat elfogadását.


Honfi József polgármester átélve a változásokat, örömmel vesz részt a kórház újból önkormányzat által történő működtetésében, ennek munkálatait mindenképpen el kell kezdeni, javasolja az önállósodást 2000. január 1-i hatállyal meghatározni.

Javasolja a szándéknyilatkozat jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


6/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a mellékletnek megfelelően jóváhagyja a Vas Megyei Markusovszky Kórház körmendi Dr. Batthyány S. L. Intézetének újbóli működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozatot.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. BC-Marc Kosárlabda Club támogatása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az 1999. évi támogatás konkrét összege még nem ismert, ezért az elmúlt évi támogatás mértékéből kiindulva javasol februári utalással 7 millió forintot jóváhagyni, április, május és július hónapban további 1-1 millió forint átutalását. Javasolja a klubnak támogatásként adandó összeget a pályázati rendszertől elkülönülten kezelni, és klubbal kötendő együttműködési megállapodásban rögzíteni a támogatás mértékét és az ütemezés módját.

A bizottság szükségesnek tartja az elszámoltatási kötelezettség kikötését.

Amennyiben a klub a keretösszeget felhasználja, a továbbiakban nem javasolja a támogatást.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke egyetért a 7 - 7,5 millió forintos összeg február hónapban történő utalásával és az elszámoltatási kötelezettség meghatározásával.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint meg kell határozni az 1999. évre adandó támogatás nagyságát, valamint a terembérleti díj fizetését is.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy a klub az elmúlt évben mintegy 12 - 13 millió forintos támogatásban részesült az önkormányzat részéről, ezért február hónapban 6 millió forint egyösszegű támogatást javasol a klub részére, a pénzügyi és gazdasági bizottság által javasolt további ütemezéssel egyetértve.

Kételyét fejezi ki a klub további anyagi nehézségeit illetően. Az 1999. évre 14 millió forintban javasolja a támogatás mértékét meghatározni, a terembérleti díj összege nélkül.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a terembérleti díj nagysága iránt érdeklődik, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy mintegy éves szinten 3.700 órával számolva 2.500,-Ft/óra.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a többi sportegyesület, sporttevékenység a pályázati összegből szinte nem kaphat semmit, ha a mintegy 4,5 millió forint terembérleti díj ebből kerül finanszírozásra. A klub részére, februári utalással 7 - 8 millió forinttal egyetért.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a klub elnökével folytatott egyeztetéseket követően foglalt állást a bizottság a támogatás ilyen ütemezéssel történő utalásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az elmúlt évi támogatás konkrét összege iránt érdeklődik, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője és Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag ismerteti a támogatás mértékét.


Honfi József polgármester javasol február hónap folyamán 7 millió forint a klub részére átutalni.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 4 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol 6 millió forint utalását a klub részére.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 4 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol 6,5 millió jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasol február hónap folyamán 6,5 millió forint utalás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a klub 1999. évi támogatását a pályázati rendszertől elkülönülten kezelni, annak mértékét és ütemezési tervét, valamint az elszámolási kötelezettség meghatározását az együttműködési megállapodásban rögzíteni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


7/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalva a BC MARC Kosárlabda Klub részére február 10-ig átutalással 6,5 millió Ft támogatást biztosít egyösszegű támogatásként az 1999. évi keret terhére, figyelembe véve az 1998-ban már kapott 2 millió forint előleget is.

A további összegekre vonatkozóan az Önkormányzat és a Klub között megkötendő együttműködési szerződés szerinti ütemezésben történik a támogatás átutalása a költségvetésben elfogadásra kerülő támogatási végösszeg erejéig.

Határidő: február 10. (értesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Polgármesteri Hivatal épületében lévő díszterem és tanácskozó terem

igénybevétele

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
8/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal épületében levő díszterem és tanácskozó terem igénybevételét az alábbiak szerint szabályozza:

A termek értekezlet, tanácskozás, rendezvények és fogadás céljára - az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által szervezett rendezvények kivételével - a következő bérleti- és portaszolgálati díj megfizetése ellenében vehetők igénybe:

Díszterem (nagyterem):

- Bérleti díj: 1.000 Ft/óra + ÁFA

- Portaszolgálati díj: 330 Ft/óra + ÁFA

107. számú tanácskozó terem:

- Bérleti díj: 600 Ft/óra + ÁFA

- Portaszolgálati díj: 330 Ft/óra + ÁFA

Az igénybevétel minimális időtartama: 2 óra

Határidő: 1999. február 1. és folyamatos

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Fentős Eszter ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendezési terv szerint elvi akadálya nincs az ingatlan értékesítésének


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét - 6 szavazat, 1 tartózkodás - tolmácsolva 130,-Ft/m2 áron javasolja az értékesítést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 200,-Ft/m2 áron javasolja az értékesítés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az értékesítés jóváhagyását 200,-Ft/m2 áron.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


9/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete kk. Fentős Eszter Vát, Kossuth L. u. 2. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonában álló és a Horvátnádaljai városrészen lévő malom melletti, 2899 hrsz-ú 2159 m2 területű ingatlannak a telekhatár rendezése során keletkező 2899/1 hrsz-ú 598 m2 és a 2988/2 hrsz-ú 685 m2 nagyságú részét 200,-Ft/m2 vételárért értékesíti.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester 1. Horváth Ferenc ingatlan-csere iránti kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egy az egyben javasolja a telekcsere jóváhagyását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ingatlant meg kell osztani, ki viselje annak költségét.


Dr. Tóth Miklós jegyző javasolja, hogy a megosztás költségeit a kérelmező viselje.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlancsere határozati javaslatban foglaltak szerinti jóváhagyását és a telekalakítás költségeinek kérelmező általi viselését.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


10/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Horváth Ferenc Körmend, Mátyás király u. 10. szám alatti lakos kérelmére elcseréli az önkormányzat tulajdonát képező és a körmendi földnyilvántartásban elhelyezett 1520 hrsz-ú ingatlanának egy részét a kérelmező és társai tulajdonát képező 1523 hrsz-ú ingatlannal. A csere folytán a cserében adott föld területét 100 m2-rel megnöveli a cserében kapott föld területénél, ezzel váltja ki a vízbevezetés költségét.

Felhívja a műszaki és városgazdálkodási iroda figyelmét, hogy a cserét megelőzően az ingatlan megosztását végeztesse el, melynek költségei a kérelmezőt illetik.

Egyben felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.

Határidő: az ingatlanok megosztását követő 30 napon belül

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester
 1. Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja a kérelem elutasítását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért a kérelem elutasításával.


Honfi József polgármester javasolja a Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft. ingatlanvásárlási kérelmének elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


11/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft. Körmend, Nyírfa u. 20. kérelmét elutasítja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Horváth Sávoly Gusztáv ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 10eFt/m2 áron javasolja az értékesítést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja a 10eFt/m2 áron történő értékesítés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazat, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


12/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Horváth Sávoly Gusztáv Körmend, József A. u. 4/A. szám alatti lakos részére értékesíti a tulajdonában lévő és a körmendi földnyilvántartásban 200/10 hrsz. alatt felvett ingatlanának, mintegy 10,08 m2 nagyságú részét (a tényleges méret a telekosztás elvégzése után válik ismertté) 10e Ft/m2 vételárért. A vételárba be kell számítani a telekalakítás költségét is.

Határidő: folyamatos

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Göző József és Horváth Györgyi ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét - 5 szavazat, 2 tartózkodás mellett - tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Geosics László képviselőtestületi tag 500,-Ft/m2 áron javasolja az értékesítést.


Honfi József polgármester javasolja az értékesítés jóváhagyását fenti vételárért.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 3 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


13/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Göző József és Horváth Györgyi Körmend, Rákóczi u. 150. részére értékesíti az önkormányzati tulajdont képzeő 1935/2 hrsz-ú 346 m2 nagyságú ingatlanát. 500,-Ft/m2 vételáron. A csere lebonyolítását megelőzően a vevők tulajdonában lévő 1936 hrsz-ú ingatlanból le kell választani az érintett terület rendezési terve alapján a tervezett úthoz csatolandó mintegy 130 m2 nagyságú részt. A megosztás költségeit a vevőnek kell viselni. Az út céljára leválasztott területet csereként kell az adásvételnél számításba venni, és csak a megosztás során ténylegesen ismertté vált, úthoz csatolt területtel csökkentett mértéket kell készpénzben kifizetni.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi, illetve a csereszerződés aláírására.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester

 1. STRAUS Autószalon Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 2000,-Ft/m2 áron javasolja az értékesítést.


Tóth Imre képviselőtestületi tag, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagja egyetért a 2000,-Ft/m2 áron történő értékesítéssel, és a közműfejlesztési költségek megfizetésével.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ingatlan gázközművel ellátott. Egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag alacsonynak tartja a 200,-Ft-os m2 árat.


Geosics László képviselőtestületi tag egyetért a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja az ingatlan értékesítését 2.000,-Ft/m2 és a közműfejlesztési díjak megfizetésének jóváhagyásával elfogadni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


14/1999. számú határozat:


Körmend város önkormányzati Képviselőtestülete a STRAUS Autószalon Kft. Szombathely, Zanati u. 58. sz. részére értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező és a körmendi földnyilvántartásban elhelyezett 1992/ és 1992/4 hrsz-ú, összesen 3809 m2 nagyságú ingatlanait 2.000,-Ft/m2 eladási áron + 2 x 150e Ft gázközmű hozzájárulás megfizetésével.

A megállapított ár a földárán felül a villannyal (2x3,3 kW), vezetékes vízzel, szennyvízvezetékkel, gázvezetékkel, úttal és járdával közművesített telek árát tartalmazza, így a felsorolt közművekre való csatlakozáskor a közműfejlesztési hozzájárulást nem kell megfizetni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétel létrejöttekor a szerződést aláírja.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője 1. Temetői szolgáltatási díjak módosítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy két éve érvényben lévő díjakról van szó. Javasolja az energiadíjak emelkedését figyelembe véve az előterjesztés elfogadását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke 10 %-os mértékű emelést javasol a temetői szolgáltatási díjak vonatkozásában.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet az előterjesztés jóváhagyásával.


Honfi József polgármester javasolja a temetői szolgáltatási díjak mértékét 10%-kal megemelni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


15/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Vas Megyei Temetkezési Vállalat Szombathely, Jáki u. és az önkormányzat közötti megállapodás módosítását jóváhagyja, miszerint a temetői szolgáltatatási díjak mértékét 10%-kal megemeli.

Felhatalmazza a vállalatot, hogy a város temetőiben az újonnan megállapított szolgáltatási díjakat 1999. február 01-től alkalmazza.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Olcsvaapáti község segítség kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 10e Ft utalását javasolja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke egyetért a 10e Ft összegű támogatás jóváhagyásával.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén egyetért az egészségügyi és népjóléti, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását 10e Ft meghatározásával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


16/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az árvíz sújtotta Olcsvaapáti községet 10e Ft támogatásban részesíti.

Határidő: 1999. február 15. (átutalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslata

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Alsóberki FC kérelme


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy jelen kérelmet a sportalap támogatások terhére nem tudja a bizottság biztosítani.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményének megfelelően az állásfoglalást.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a volt MHSZ udvarán javasolja a kisebbségi önkormányzat részére a helyiségbiztosítást, az ingatlan önkormányzati tulajdonban hagyásával.


Tóth Imre képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy az Alsóberki Football Club és a környék lakói rengeteg társadalmi munkát végeztek az öltöző építésének munkálataiban. Javasolja a kisebbségi ház megépítését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasol a konkrét költségek ismeretében állást foglalni, hiszen nem biztos, hogy a kétmillió forint elegendő.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a költségvetési tervezetben 2x2 millió forint szerepel. Elhelyezési kötelezettség esetén egy irodahelyiség kialakítása lenne célszerű, a sportöltöző építésének befejezésével az önkormányzat helyet tudna biztosítani a kisebbségi önkormányzat számára.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint erőn felüli költekezésről van szó, az MHSZ területén javasolja a kisebbségi önkormányzat elhelyezését.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja Tóth Imre képviselőtestületi tag véleményét átgondolni, egyetért a sportöltöző építésének befejezésével, a kisebbségi iroda biztosítása lehetséges lenne az épület megtoldásával, esetleg pályázati lehetőségek kihasználásával.


Kozó József képviselőtestületi tag az állásfoglalást a konkrét költségek ismeretében javasolja.


Honfi József polgármester a kisebbségi önkormányzat elhelyezését illetően két lehetőség jöhet szóba, vagy az MHSZ területén vagy közösségi helyiség kialakításával, melynek költségei nem ismertek.

Javasolja a költségbecslés elvégzése után a kisebbségi önkormányzat elhelyezését és az öltöző építésének befejezését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


17/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alsóberki FC működéséhez szükségesnek tartja a már elkezdett sportöltöző befejezését.

A támogatás biztosításáról a költségek ismeretében dönt.

Megbízza a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a létesítménynek közösségi házzá történő kibővítésére készíttessen költségvetést.

Határidő: 1999. február 15.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • Körmendi Football Club részére támogatás biztosítása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért a kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatával.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyásával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


18/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. évi sporttámogatás terhére 200.000,- forintos előtámogatást biztosít a Körmendi Football Club részére, mely támogatás része a tárgyévi támogatásnak.

Határidő: 1999. február 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Városi ünnepek, városi rendezvények intézményi háttere


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a városi ünnepek, rendezvények lebonyolítója a Művelődési és Ifjúsági Központ, de a város intézményeitől, civil szervezeteitől is elvárható, hogy méltó rangra emeljék az ünnepeket.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


19/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhívással fordul a város nevelési, oktatási, kulturális intézményeihez és civil szervezeteihez annak érdekében, hogy a város kulturális pályázati lehetőségeit kiaknázva profiljuknak megfelelően gazdagítsák, részvételükkel méltó rangra emeljék városi ünnepeinket, rendezvényeinket.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke
 • Jubileumi Emléktorna megszervezéséhez támogatás biztosítása


Honfi József polgármester javasolja a Jubileumi Emléktorna megszervezésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. • Ezredforduló és államiságunk ezeréves fennállásának méltó megünneplése


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság részéről Mosonyi Andrást javasolja a jubileumi bizottság tagjául.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a bizottságba személyét javasolja delegálni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottságból dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagot javasolja delegálni.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását fenti személyek delegálásának kiegészítésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


20/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a második ezredforduló és államiságunk ezeréves fennállásának méltó megünneplésére ideiglenes Jubileumi Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

Dr. Nagy Zoltán, Nagy Gábor, Kozó József, Auer Miklós, a kulturális, szabadidő és sport bizottság tagjai, Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, Mosonyi András a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság kültagja, dr. Kondicsné Kovács Éva, Szabó Ferenc alpolgármester, és a Körmend Múltja, Jelene, Jövője alapítvány kuratóriumának egy tagjai.

 • Bekapcsolódás az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tevékenységébe


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a csatlakozást az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségébe, továbbá javasolja koordinátornak Esztergályos Józsefet megválasztani.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja Kozó József delegálását a szövetségben.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását az egészségügyi és népjóléti bizottság javaslatának kiegészítésével.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


21/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészséges Városok Országos Szövetségébe koordinátornak Esztergályos Józsefet, a képviselőtestület részéről Kozó József képviselőtestületi tagot delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

 1. Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslatai

 • Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szolgálat - családsegítési feladatokat is ellátva - jól működik.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője elmondja, hogy a megyei gyámhivatal által december hónap folyamán végzett vizsgálat alapján pozitív tapasztalat vonható le az intézmény működéséről. Elmondható, hogy a megyében az egyik legjobb elhelyezésű gyermekjóléti szolgálat működik a városban, mely elsősorban családsegítő feladatokat lát el, de nem szabad elfelejtkezni a védőnői szolgálatról sem.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 1. Közbeszerzési Bizottság tagjának delegálása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szabó Ferenc alpolgármester lemond a bizottság elnöki tisztjének betöltéséről.


Honfi József polgármester javasolja a bizottságot Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag delegálásával kiegészíteni, és Szabó Ferenc alpolgármester lemondását elfogadni.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


22/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közbeszerzési bizottságba Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tagot delegálja.

A képviselőtestület Szabó Ferenc alpolgármester elnöki lemondását tudomásul veszi.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

 1. Körmend Múltja, Jelene, Jövője Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző javasolja Tóth Lászlót a Körmend múltja, jelene, jövője közhasznú szervezet felügyelő bizottsága elnökéül megválasztani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


23/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja, hogy

 1. a Körmend múltja, jelene, jövője közalapítvány alapító okirata a mellékelt Pk. 60.180/1993/20. számú bírói végzés szerint átdolgozásra kerüljön.

 2. A közhasznú szervezet felügyelő bizottsága elnökének Tóth Lászlót, a pénzügyi és gazdasági bizottság kültagját megválasztja.

 3. Felhatalmazza a kuratóriumot, hogy az 1997. évi CLVI. tv. figyelembevételével és az alapító okiratban foglaltak szerint válasszák meg maguk közül a kuratórium elnökét, tegyék meg a szükséges nyilatkozatokat.

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

I n t e r p e l l á c i ó k


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja a közlekedési park mellett elhelyezett multireklámos plakát leszerelését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elsőbbségadási táblát leszerelték a TÜZÉP sarkánál, a Hunyadi utca végén.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kéri a képviselőtestület tagjait, hogy hasonló esetekben telefonon keresztül az irodát értesítsék.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a Honvéd és Munkácsy utca közvilágításának helyreállítását kéri.


Horváth László képviselőtestületi tag megköszöni Bebes István 35e Ft-os adományát, melyet az Európa 2000 alapítvány a berki gyerekek karácsonyi ajándékozására fordított.

Javasolja a 8-as melletti, ADA, OLIP gyár területének jobb megvilágítását.


Geosics László képviselőtestületi tag a nádalja, felsőberki városrész kábeltelevíziós hálózatának ellátását szorgalmazza.

Javasolja továbbá Horvátnádalja, Vasút u. 2. számú terület közvilágításának megoldását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke érdeklődik, hogy a Várkertben a játszótér helyreállítása mikor történik meg. Elmondja továbbá, hogy a Németújvári utcából eltűntek a hinták.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy több vállalkozó kérte az iparűzési adó címkézési lehetőségének visszaállítását.

Továbbá kifogást emel a város karácsonyi díszítésével kapcsolatosan.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a képviselőtestület nem hagyott jóvá fedezetet a díszítésre.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint a hasonló jellegű díszítéseket, vagy akár a padok, játékok elkészítésében a Rázsó Szakközépiskola és Szakmunkásképző diákjai közreműködhetnének.
Honfi József polgármester elmondja, hogy az iparűzési adó címkézésével kapcsolatosan előterjesztés alapján foglalhat állást a képviselőtestület.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 20 perckor bezárja.
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester