· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999. január 28.    1999. február 25.következő
letölthető melléklet:

66 kbyte

1999.február 04.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. február 04-i

rendkívüli ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző,

Békefi Gábor, Egyed Gyula, Horváth László, Kozó József ,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre,

dr. Stipkovits Ferenc, Pataki Péter, Simon János, Szabó Ferenc, és

Tóth Imre képviselőtestületi tagokIgazoltan távolmaradt: Bebes István és Geosics László képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
N A P I R E N D  1. Az önkormányzat 1999. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Honfi József polgármesterHonfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a korábban már említett, szerveződő befektető csoport, aki az OPEL Hungary gyárba bedolgozói tevékenységet folytatna a jövőben, a képviselőtestület elvi támogatását kéri tevékenységük beindításának segítésére. Ezért javasolja a képviselőtestületnek, hogy a volt Településszolgáltató Vállalat telephelyét, mint ingatlant felajánlva támogassa a szervező csoport tevékenységének beindítását a testület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


26/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben hozzájárul a szerveződő befektető csoport tevékenységének támogatásához a Volt Településszolgáltató Vállalat telephelyének rendelkezésére bocsátásával.

A polgármester a konkrét megállapodás-tervezetet a későbbiek folyamán a képviselőtestület elé terjeszti

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
Honfi József polgármester említésül elmondja, hogy a keddi nap folyamán a város vállalati, cégképviselőivel találkozott, melyen a város köztisztaságával, gazdálkodásával kapcsolatosan különböző vélemények - többek között negatív is - hangzottak el. A tárgyalás eredményeiről bővebb tájékoztatást a későbbiek folyamán nyújt a képviselőknek.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szakszervezeti érdekegyeztető tanács a költségvetési tervezetet február 11-én szeretné véleményezni.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, valamint a könyvtár szakszervezete a bérfejlesztésekkel kapcsolatos 13%-os emeléssel egyetért.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy jelen tervezetben 91,4 millió forintos hiány jelentkezik. Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés során a bevételeket illetően nem jelentkezett jelentős változás, mindössze 2,4 millió. Nem tudott bevétel-növekedést produkálni a bölcsőde, továbbá az óvoda sem. De alacsony a tervezés az Olcsai Általános Iskolában is, a pedagógus bérfejlesztés 16%-kal, a nem pedagógus közalkalmazottak esetén 11%. A pedagógus munkakörben szeptember 1-i hatállyal változik a minőségi munkavégzés díjazása, ezért a jelenlegi költségvetési hiány mintegy 1,197e Ft-tal növekszik, ennek központi támogatási része nem lesz. Véleménye, hogy a közlekedési költségtérítést csak a bejáró dolgozók kapják, az intézmények a helyettesítésekre 1%-ot terveztek, egyéb kiadásokra 0,5%. A személyi juttatás nem különös mértékben nem változott. A dologi kiadásokra az elmúlt évi előirányzatra minden intézmény 5%-ot, az energiára 8%-ot tervezett

A Nevelési Tanácsadó nagyobb emelést kapott, mivel a betervezett dologi kiadás a feladatok megnövekedésével nem lesz elegendő, valamint a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

A karbantartást illetően a bölcsődétől és a Zeneiskolától történt elvonás, az általános iskoláknál kiegyenlítő szerepet kell játszani, az orvosi rendelő, ÖNO épületek sorsa a dologi kiadásokat illetően megoldott.

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a működés biztosított a kiadási oldalon. Az intézmény pénzmaradványa mintegy 15 millió forint körüli, melynek összetételét tételesen, intézményenként ismertet.

Ezt figyelembe véve a hiány mintegy 76-77 millió forint körüli.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a működésben keletkező 15 millió forintos pénzmaradvány az idei évi gazdálkodási tartalékot képezné 2/3 - 1/3 arányban. Javasolja a korábban megállapított 25 millió forintos gazdálkodási tartalék csökkentését mintegy 10 millió forinttal.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az intézményi konyhák működtetésének újból felülvizsgálatát.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a műszaki és városgazdálkodási iroda által összeállított táblázat iránt érdeklődik.

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a harmadik táblázat tartalmazza az önkormányzati kötelezettséget, a fejlesztési bevétel és kiadás mintegy 651 millió forintot tesz ki.


Honfi József polgármester javasolja, hogy elsősorban a működés területén kell a képviselőtestületnek állást foglalnia, hiszen itt jelentkezik jelentős hiány és probléma.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke érdeklődik, hogy a pedagógus bérfejlesztés milyen nagyságú összeget jelent az önkormányzat számára.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a középiskolákban a bérnövekedést jobban fedezi a normatív növekedés, kivéve a minőségi munkavégzést.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasol minden intézményt egyenként felülvizsgálni, beleértve a polgármesteri hivatalt is.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért Pataki Péter képviselőtestületi tag javaslatával, továbbá felhívja a képviselőtestület figyelmét a szigorú megtakarítások, csökkentések következményeire.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva felhívja a figyelmet, az elmúlt ülésen benyújtott javaslatok szem előtt tartásával a költségvetés elkészítésére. A bizottság az 1998. évihez képest a bevételek oldalának 5%-os emelését tartja indokoltnak, minden intézményt beleértve. Az intézményi pénzmaradványok tervezése fontos a költségvetés szempontjából, továbbá a gazdálkodás szempontjából szükséges a beruházások rangsorolása.

Egyetért a szakmailag alátámasztott megvalósítás végrehajtásával, továbbá javasolja a bizottság véleményét tolmácsolva a gazdálkodási tartalék mértékét 25 millió forintos nagyságrendben meghatározni.

A hiány csökkentése elsődleges szempont kell, hogy legyen. A közalkalmazotti technikai dolgozók esetében 13%-os, a városi közalkalmazott egészségügyi dolgozók esetében szintén 13%-os, a köztisztviselőket illetően pedig 11%-os bérfejlesztést javasol tervezni, mely mintegy 6,5 millió forintot tesz ki.


Pataki Péter képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester és Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a béreket illetően nem lehet spórolni, szeptember 1-től szükséges lesz az osztályösszevonások elvégzése, akár tantárgybontással.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kihangsúlyozza a problémák felvállalásának szükségességét, gondolva az elmúlt évek "F" kategóriás vitájára.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményének elfogadását a bérfejlesztésekre vonatkozóan.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a bizottság javaslata alapján kéri a bérfejlesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasol a közalkalmazotti technikai dolgozók esetében 13%-os, a városi közalkalmazott egészségügyi dolgozók esetében szintén 13%-os, a köztisztviselőket illetően pedig 8%-os bérfejlesztést betervezni.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a bérfejlesztést a közalkalmazotti technikai dolgozók esetében 13%-os, a városi közalkalmazott egészségügyi dolgozók esetében szintén 13%-os, a köztisztviselők esetében pedig 11%-os mértékben jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazat, 6 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol a bérfejlesztést a közalkalmazotti technikai dolgozók, a városi közalkalmazott egészségügyi dolgozók és a köztisztviselők esetében is egységesen 11%-os mértékben jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke javasolja a működési bevételeket 5%-kal növelni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleményes szerint nem lehet egységesen kiróni minden intézményre az 5%-os emelést. Számításokat levezetve - a 13 millió forintos SZJA céltartalék képzést, a 10 millió forintos bérmaradványt, 10 millió a tartalékalapból - , mintegy 60 millió forintot tesz ki a működési hiány.

Az intézmények már hoztak 5,7 millió forintot, mellyel a hiány 55 millió forint. További 5 millió forintot kell keresni, amelyet nem az oktatási intézményektől javasol elvonni, felhívja inkább a figyelmet a polgármesteri hivatal költségvetésére, hiszen a dologi kiadás mintegy 10 millió forinttal meghaladja azt a kört, amely az 5%-ból fakadna.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja intézményenként a létszámhelyzet felmérését. Ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy a MEP által finanszírozott összeget az egészségügyben nem lehet túllépni. Az alapellátások tekintetében felül kell vizsgálni a szerződéseket.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet a privatizált praxisok esetére.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja a létszámhelyzet felmérését a védőnői szolgálat esetében is.


Honfi József polgármester javasolja a betervezett 7,9 millió forintot 5,5 millióra csökkenteni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az alapellátásban megkötött megállapodások módosítása mintegy 1,8 millió forintot fog hozni.


Honfi József polgármester javasol az orvosi alapellátásra megkötött szerződések felülvizsgálatát, és annak finanszírozására 5,5 millió forintot betervezni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kulturális és sporttámogatásokra beadott pályázatok összege mintegy 60 millió forintot tesznek ki, holott 28,6 millió forint áll a bizottság rendelkezésére.

Javasolja a nagyobb sportegyesületek - mint Marc-Körmend Kosárlabda Club, kézilabda szakosztály -, valamint a kulturális egyesületet - Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, Városi Televízió, fúvósok, vegyes kar, Rábavidék és Körmendi Figyelő igényét a pályázati rendszerből kivonni, és elkülönülten kezelni.

Sajnálatosnak tartja, hogy a kultúra és sportesemények támogatására fordítható összeg minden évben jelentkező, mintegy 13%-os mértékű emelése az idei évben nem került betervezésre.

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasol jóváhagyni további, mintegy 8,5 millió forintot a pályázatok elbírálásához a pénzmaradvány terhére.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag javasolja a város általános gazdálkodásának felülvizsgálatát és az 5%-os emelés jóváhagyását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasol a Házkezelőségtől 2 millió forint, a tűzoltóságtól pedig 2,5 millió forint elvonását.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a MÜLLEX Kft. vezetőjével folytatott tárgyalások alapján a szemétszállítási kiadás csökkenthető kétmillió forinttal, mégpedig úgy, hogy a téli hónapokban 50%-kal csökken a biohulladék elszállítása.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a Házkezelőségtől történő elvonás jóváhagyásával.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a kulturális és sport pályázatokra fordítható alap megemelésével, de kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem tarthat el egy egyesületet sem. Célfeladatokat kell az önkormányzatnak finanszírozni, gondolva, pl. a millecentenáriumra.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint az önkormányzatnak a civil szervezeteket kell szolgálnia.


Kozó József képviselőtestületit tag is egyetért a kulturális és sport pályázatokra fordítható alap megemelésével, de kihangsúlyozza, hogy van néhány egyesület, mely nem a valóságnak megfelelő összeget szerepeltet a pályázatában.

Véleménye szerint örömteli, hogy ilyen nagyszámú pályázat érkezett, de szükségesnek tartja tisztázni, kinek, melyik egyesület működését támogatja a képviselőtestület.

Egyetért Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleményével.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnökének további 8,5 millió forintos igényével.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja fenti összeg jóváhagyását.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag nem javasol fenti kérdésben állást foglalni. Javasolja, hogy a bizottság a pályázatok alapos áttekintése után döntsön a további igény beterjesztéséről.


Honfi József polgármester egyetért a pályázatok kiértékelése utáni állásfoglalással.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja egy elvi állásfoglalással a szempontok meghatározását a pályázatok értékelésének elvégzéséhez.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a gazdálkodási tartalék mértékét legalább 20 millió forintban meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja a gazdálkodási tartalék mértékét 20 millió forintban jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az előzőekben elhangzott "megtakarításokkal" - egészségügyi alapellátás, hivatal kiadásainak csökkentése, Házkezelőségtől, tűzoltóságtól történő elvonás, helyi adóbevétel összegének növelése, az intézmények pénzmaradvány elvonása következtében - mintegy 51,788e Ft hiánnyal a költségvetés megtervezésre kerülhet.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetés elkészítését fentiek alapján elkészíteni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.Németh Imre, Dr. Stipkovits Ferenc és Horváth László képviselőtestületi tagok az ülésről eltávoznak, így a képviselőtestület 14 fővel folytatja a tanácskozást.Honfi József polgármester javasolja elviekben jóváhagyni, hogy a kulturális és sport pályázatok II. ütemének elbírálása idejére a jelentkező megtakarításokból fedezetet biztosít.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Érdekegyeztető Tanács elnöke az ülések, összejövetelek megszervezésére mintegy 25eFt-ot szeretne igényelni.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint ez mindössze hat-hét telefonhívást jelent.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy ezen hívásokat a polgármesteri hivatalból bonyolítsa le az érdekegyeztető tanács elnöke.


Honfi József polgármester javasolja a 25e Ft jóváhagyását a költségvetésbe betervezni a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben keletkező költségek finanszírozására.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazat, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a fejlesztési kiadások tekintetében az előterjesztés 3. oldalán foglaltakra -, mely a kötelező feladatokat tartalmazza - hívja fel a képviselőtestület figyelmét.


Honfi József polgármester a kötelezően ellátandó feladatok közül kiemeli a fűtőmű, a szennyvíz-levegőztető, valamint az iszapkezelő költségeit.

Felhívja a figyelmet, eldöntendő kérdés, építsen-e a város szociális bérlakást.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke ismételten javasolja a szociális bérlakások megépítésének betervezetését, hiszen ezzel a város enyhíthetné a jelenlegi lakás problémát.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint a Thököly u. 46. szám alatti lakás felújításával a fiatal házasok otthonára várók problémájának enyhítése megoldható lenne.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja, hogy a jelenlegi 2 ott lakónak helyet kell biztosítani.


Honfi József polgármester felhívja a képviselőtestület figyelmét, hogy az előző ülésen állásfoglalás született a kórház 2000. 01. 01-i hatállyal történő önkormányzati működtetéséről, melyhez szükséges a IV. - ápolási - osztály kialakítása, melynek költségeit a fejlesztési céltartalék terhére kell betervezni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy a környező települések milyen mértékben járulnak hozzá a kórház működtetéséhez.


Honfi József polgármester elmondja, hogy nem számottevő, azonban egyetért a lakásépítés szorgalmazásával.

Véleménye szerint a műszaki és városgazdálkodási iroda egy "kívánságlistát" terjesztett a képviselőtestület elé.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kéri a képviselőtestület javaslatait, mi ne kerüljön betervezésre a fejlesztéseket illetően.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az Aradi vértanuk emlékoszlopára betervezendő 1,2 millió forint iránt érdeklődik, tárgyalta-e a pénzügyi bizottság, továbbá kifogásolja, hogy ez nem a kulturális pályázatok között szerepel.Kozó József képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 13 fővel folytatja a tanácskozást.Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag hiányolja az ipari park kialakítására vonatkozó elképzeléseket, továbbá szükségét látja a főtér helyreállítását, de legalább a jelenlegi járdarendszer felújításának.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy az intézmények karbantartási, felújítási igényét is és a jelenlegi fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket is vizsgálja felül a pénzügyi és gazdasági bizottság.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a város állagának megóvása érdekében javasolja a 308 millió forint elkötelezett kiadások, valamint a műszaki iroda által összeállított tervek tervezetben szereplő fejlesztési kiadások jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a fejlesztések körében megemlíti, hogy a MSC Hungária Cipőgyártó Kft. bérleti szerződése a jövőre nézve nem biztos, ezért felhívja a figyelmet, hogy ez esetben mintegy 800 ember munkahelyéről lévén szó, ingatlanra lesz szükség esetleg gyárépítés céljára.

Egyetért a fejlesztési kiadások újbóli felülvizsgálatával, a 308 millió forinton felül javasol 50 millió forintot jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a 308 millió forinton felül további mintegy 50 millió forint keretösszeg elfogadását, mely beépülne a fejlesztési tervbe.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


27/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, az 1999. évi költségvetést az elhangzott javaslatok figyelembevételével terjessze a február 25-ei képviselőtestületi ülés elé.

Határidő: 1999. február 28.

Felelős: Honfi József polgármester
Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja, hogy jövő hétfőn a pénzügyi és gazdasági bizottság vizsgálja felül a fejlesztési kiadásokat, valamint az intézményi karbantartási igényeket.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 19 óra 37 perckor bezárja.

K. m. f.
Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester