· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.   
letölthető melléklet:

259 kbyte

1999. december 16.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. december 16-i üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, dr. Bárány Győző,

Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre,

Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi


Igazoltan távolmaradt: Bán Miklós és Kozó József képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mecsériné Doktor Rozália a Faludi Ferenc Városi Könyvtár vezetője

Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetőjeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 15 fő jelen van, Kozó József képviselőtestületi tag beteg, Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke pedig hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend jóváhagyását.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a kézilabda szakosztály támogatási kérelmének megtárgyalásával a napirendet kiegészíteni.


Honfi József polgármester javasolja fenti módosítással a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármester két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Faludi Ferenc városi Könyvtár, valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ 2000 évi szakmai programja

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató

Szalóki József Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója


 1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A távhőszolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Németh István, a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója


 1. Az 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. A képviselőtestület 2000 I. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


8. F o l y ó ü g y e k :

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető

Németh Attila műszaki és városgazdálkodási irodavezető


b.) Emléktábla állítása a 48-as szabadságharc körmendi honvédjeinek

Előadó: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


c.) "Körmend Média Centrum" Közhasznú Társaság" létrehozása

Előadó: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

d.) "Segédanyag" a 2000 évi költségvetéshez

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


e.) Iskolafogászati praxis bővítése

Előadó: Mészáros Árpád, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság

elnöke


f.) Házkezelőség létszámának bővítése

Előadó: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság


g.) Üresen álló és bontásra javasolt épületek problémái

Előadó: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság


 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


 • I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy november 30-án a VASVÍZ Rt. közgyűlésén vett részt, a társasági szerződés, valamint a víz- és csatornadíjak megállapítása érdekében.

December 1-jén dr. Bárány Győző a 2000. január 1-től önállóan működő kórház igazgatójával és Németh Szilvia, a kórház gazdasági igazgatójával Budapesten az Egészségügyi Minisztériumban folytatott egyeztetéseket a kórház működtetéséről, finanszírozásáról.

December 3-án megyei közgyűlésen vett részt, majd a Babati féle húsüzem bővítését tekintette meg.

December 6-án a bizottsági elnökökkel tárgyalt, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy soron következő találkozót december 29-ére hívja össze.

December 7-én TÁKISZ-ban a költségvetéssel kapcsolatosan megtartott tájékoztatót hallgatta meg, valamint az ÁRT egyeztető tárgyalásán vett részt.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy december 8-án átadásra került az új körzeti megbízottak irodája, a délután folyamán pedig a megyei polgári védelem parancsnokságának évzáró ünnepségére volt hivatalos.

December 9-én tartotta a megyei védelmi bizottság soros ülését. Szintén ezen a napon a Kincstári Vagyon Igazgatóság megyei vezetőjével egyeztetett a Várkastély ügyében.

December 14-én a családsegítő szolgálat költségvetése miatt egyeztetett Pőcze István lelkésszel.

December 15-én részt vett a szennyvíziszap-kezelő átadásán, majd a beruházásban részt vevő társönkormányzatok képviselőivel egyeztetett.

A mai délelőtt folyamán, december 16-án Bozsokon a megyei területfejlesztési tanács évzáró ünnepségén vett részt, mellyel kapcsolatosan elmondja, a megye kilenc kistérségét rotációs alapon 3-3 kistérség képviseli, két évig Kőszeg és kistérségét a kőszegi polgármester, Vasvár és kistérségét a Csehimindszenti polgármester, Körmend és kistérségét, beleértve Szentgotthárd és az Őrség területét pedig ő képviseli, és próbálják közösen érvényesíteni az érintett kistérségek és a megyei érdekeket.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 141/1999. számú határozatban foglaltakkal kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.

Honfi József polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, valamint a két ülés közti beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 1. A Faludi Ferenc városi Könyvtár, valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ 2000. évi szakmai programja

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália a Faludi Ferenc Városi Könyvtár vezetője

Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője


 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár szakmai célkitűzései


Mecsériné Doktor Rozália a Faludi Ferenc Városi Könyvtár vezetője ismételten megerősíti, hogy a könyvtár elsődleges feladata az információs igények kielégítése, ezért elsősorban a városi könyvtár is eköré tervezi és végzi tevékenységét.

Ezen kívül a legfontosabb feladat a meglévő állomány gyarapítása, dokumentumok beszerzése, valamint a jövő év másik fontos feladata a millenniumi teendők.

Külön kiemeli a városi gyűjteményt.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a szakmai célkitűzések jóváhagyása hatásköre-e a képviselőtestületnek, melyre Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy az önkormányzat közművelődési rendeletében szerepel a fenti két intézmény szakmai célkitűzésének véleményezése és jóváhagyása, melyet a kulturális, szabadidő és sport bizottság véleményez, a képviselőtestület pedig ennek alapján jóváhagy.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag, a kulturális, szabadidő és sport bizottság tagja, a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a könyvtár beszámolójának jóváhagyását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag az előző ülésen jóváhagyott könyvtár tevékenységéről, munkájáról szóló, a képviselőtestület által jóváhagyott beszámoló alapján javasolja a szakmai célkitűzésekről szóló tájékoztató jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a Faludi Ferenc Városi Könyvtár 2000. évi szakmai célkitűzéseiről szóló előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


298/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestület a Faludi Ferenc Városi Könyvtár 2000. évi szakmai célkitűzéseiről szóló programot jóváhagyja. • Művelődési és Ifjúsági Központ munkatervi koncepciója


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője szintén az elmúlt ülésen jóváhagyott beszámolóra hivatkozva, kiegészítésképpen a képviselőtestület tagjainak figyelmében ajánlja a véleménye szerint a szakmai munkaterv mellé nélkülözhetetlen költségvetést.

Véleménye szerint szükséges a munkaterv elfogadása a költségvetés-tervezés és felhasználás miatt.

Külön felhívja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság figyelmét a színház- és kiállító teremben szükséges felújításokra, továbbá javasolja a mozi működtetésének külön megtárgyalását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzatnak nincs még jóváhagyott költségvetése, javasolja a beszámoló elfogadását a költségvetés jóváhagyása nélkül.Nagy Gábor képviselőtestületi tag és Simon János a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva szintén a költségvetés jóváhagyása nélkül javasolja a MIK munkatervi koncepciójának elfogadását.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 16 fővel folytatja a tanácskozást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetértve Nagy Gábor és Simon János képviselőtestületi tagok véleményével elmondja, hogy a költségvetés jóváhagyását követően a MIK-nek átadott pénzeszközből az igazgató fogja eldönteni a prioritást.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja az önkormányzati költségvetés jóváhagyását követően a MIK pénzügyi kihatásainak megtárgyalását.


Honfi József polgármester javasolja a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ 2000. évi munkatervi koncepciójának jóváhagyását.

Javasolja továbbá, hogy a MIK tevékenységének pénzügyi kihatásairól, azok megfinanszírozásáról a költségvetés ismeretében foglaljon állást a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


299/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestület a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ 2000. évi munkatervi koncepcióját jóváhagyja, annak pénzügyi finanszírozásáról a költségvetés megtervezése során foglal állást.Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.
 1. A víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző javasolja a módosítást a rendelet-tervezetnek megfelelően jóváhagyni.

Külön felhívja a figyelmet, hogy bevezetésre került a locsolási kedvezmény alkalmazása, melyet a szolgáltató felé kell elszámolni erre alkalmazott igénylőlap alapján.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy az 1. számú mellékletben szereplő "fogyasztás arányos díja" helyesen 113,-Ft/m3.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a kistérségi társulás ülésén felvetődött a szennyvíziszap-elhelyezés és -kezeléssel kapcsolatos költségek kimunkálása, ezt tartalmazza az utólagosan kiosztott anyag.


Horváth László képviselőtestületi tag a 3. §. (1.) bekezdésével kapcsolatosan érdeklődik, hogyan mérhető a fogyasztott vízmennyiség, amennyiben egyéni vízellátó berendezéssel veszik a vizet.


Honfi József polgármester elmondja, hogy szennyvízmérő hiányában a lakóingatlan vízfelhasználásának mérhető mennyisége képezheti a csatornadíj alapját.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője kihangsúlyozza a mondat félreérthetőségét és megerősíti, hogy a csatornadíj alapja a mért vízmennyiség.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, mi az oka, mi indokolja a 13%-os mértékű vízdíj és a 38%-os szennyvízdíj emelést.


Honfi József polgármester a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy elsősorban a szennyvíziszap-kezelő berendezés költségei indokolják a nagymértékű díjemelést. Az egy m3-re eső szennyvíz-kezelés költsége 21,-Ft-ot tesz ki.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy a város két évvel ezelőtt a szennyvízkezelés miatt a rosszabb, IV. kategóriába került besorolásra. A jelenlegi szennyvízkezelés révén a jobb kategóriába kerülés ellenére miért szükséges a rendelet-tervezetben szereplő mértékű díjemelés.


Honfi József polgármester elmondja, hogy nagyobb mennyiségű szennyvíz kerülne kezelésre, akkor kerülne kevesebbe a szennyvízdíj.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleménye szerint a szennyvízkezelés költségeit tartalmazó anyagot már a bizottsági ülések előtt meg kellett volna kapni, továbbá a két felügyelő bizottsági taghoz intézve a kérdést az iránt érdeklődik, miért szerepel a szombathelyi fürdő vesztesége a körmendi díjban, holott külön kérés volt, hogy ezen költségek ne a lakosságot terheljék.

Érdeklődik továbbá, mit tartalmaz az amortizáció, a helyi adók 1%-a, az 1%-os eszközarányos nyereség, majd példaként Szentgotthárd szennyvízkezelését említi meg.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a VASVÍZ Rt. felügyelő bizottsági tagja elmondja, hogy a FB tagokat kész tények elé állították, továbbá felhívja a figyelmet, hogy a rt. munkája, szolgáltatása a megye egész területére kiterjed, a költségek a rt. fenntartásának szerves részét képezik, melynek célja a nullszaldós működés.

Az uszoda elmúlt években felhalmozott deficitjét a VASVÍZ Rt-nek kell felvállalnia, továbbá elmondja, hogy régiónként más vízdíjak kerültek megállapításra.

A vízfogyasztás mértéke az elmúlt időben csökkent, a fenntartási költségek és egyéb díjak viszont emelkednek. Körmend város esetében a szennyvíz-kezelő berendezés üzembe helyezése szintén emelte a költségeket. A város kiválhat a részvénytársaságból, de ez csak gondot okozna.

Elmondja, hogy a rt. fejlesztéséhez szükségesek a fent említett költségek, továbbá kihangsúlyozza, hogy az uszoda is a részvénytársaság tulajdonába tartozik.


Honfi József polgármester elmondja, hogy Szombathely esetében hatalmas mennyiségű víz folyik át a mérőn, ezért kisebbek a költségek. Cél az 1-2 éven belüli egységes díjfizetés alkalmazása.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag, felügyelő bizottsági tag felhívja a figyelmet, amennyiben nem a rendelet-tervezetben szereplő díjak kerülnek jóváhagyásra, az önkormányzatnak kell megfinanszíroznia a különbözet nagyságát.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva és Nagy Gábor képviselőtestületi tag által elmondottakra hivatkozva javasolja a nagyobb mértékű díjemelés jóváhagyását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva vitatja a szennyvíz-elvezetés és tisztítás díját, javasolja annak ismételt kimunkálását, annak függvényében az újratárgyalást.

Említést tesz a körmendi üzemmérnökség éves nyerésének nagyságáról, és javasol szakmai bizottság felállítását a privatizáció lehetőségének felülvizsgálatára, kimunkálására, a vagyon felosztásának végrehajtására.


Horváth László képviselőtestületi tag Pataki Péter képviselőtestületi és felügyelő bizottság taghoz intézve a kérdést a létszám-leépítést szorgalmazza.


Pataki Péter képviselőtestületi tag elmondja, hogy a részvénytársaság létszáma, hasonlóan a fogyasztott víz mennyiségéhez, csökken. A rt. fenntartásához és működéséhez szükséges a díjemelés elfogadása.


Nagy Gábor képviselőtestületi és felügyelő bizottsági tag kihangsúlyozza, hogy a részvénytársaság az önkormányzat tagjaként jött létre. Elmondja továbbá, hogy az átvilágító bizottság 3%-os nyereséget határozott meg.


Honfi József polgármester véleménye szerint a VASVÍZ Rt-nek idejében meg kellene küldenie árjavaslatát, hogy azzal kapcsolatosan a bizottságok és a képviselőtestület idejében állást tudjon foglalni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a szindikátusi szerződésben foglalt tarifarendszerre hivatkozva a szolidaritás felvállalását idézi, melyet tekintve Körmend város önkormányzata jelenleg hátrányos helyzetben van.

A szennyvízelvezetés és tisztítás díjának mértékét javasolja 125,-Ft/m3-ben megállapítani.


Honfi József polgármester javasolja a szennyvízelvezetés és tisztítás díját 125,-Ft/m3 nagyságban elfogadni.


A képviselőtestület a javaslatot 4 szavazattal, 13 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezetben foglalt díjak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester - fentiekre tekintettel - elmondja, hogy a víz- és csatornadíjak mértékét a 2000. január hónapban tartandó ülésen kell a képviselőtestületnek megállapítani, melyre részletesebb tájékoztatást, kimunkálást és a VASVÍZ Rt. vezetőség részvételének biztosítását javasolja.
 1. A távhőszolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója felhívja a figyelmet a megváltozott árszerkezetre, és elmondja, hogy az alapdíj mértéke a hődíj rovására kerül megemelésre. Hivatkozik a tüzelőanyag költségeinek kétféle tarifával történő megfizetésére, melyből a hődíj csökkentő tényezőként jelentkezik, azonban a költségprognózisok, infláció figyelembevétele megtörtént.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendeletmódosításban szereplő emelés jóváhagyását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén javasolja a távhőszolgáltatási díjak mértékének előterjesztésben szereplő megváltoztatását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, hogyan nyilvánul meg az elengedett iparűzési adó mértéke a kft. gazdálkodásában.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy ennek a mértéke a díjban nem szerepel.


Honfi József polgármester felkéri a kft. ügyvezetőjét a hatóságok díjemelésre vonatkozó véleményének ismertetésére.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója a véleményeket ismertetése során elmondja, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség nem kifogásolta a díjemelést, a Lakásszövetkezetek Vas Megyei Szövetsége nagymértékű tartja a díjemelést, de kinyilvánítják, hogy a tüzelőanyag árának emelkedését figyelembe véve indokolt az emelés.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-tervezetben szereplő távhődíjak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


14/1999. (XII. 16.) számú rendelet:


A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a rendelet-módosítása a szeptember hónap óta jóváhagyott pénzügyi előirányzat módosításokat tartalmazza. Nem tartalmazza továbbá azokat az előirányzat módosításokat, melyet az intézményvezetők saját hatáskörben kértek.

Az előterjesztés 2-5. oldala foglalja magában a mostani előirányzat módosításokat.

Külön kiemeli a kézilabda szakosztály és a Somogyi B. Általános Iskola közötti pénzügyi vitát, mely által az iskola pénzügyi bevételi előirányzata nem teljesül. Az önkormányzat és az egyesületek között megkötött megállapodásokat felülvizsgálva javasolja a felmerülő terembérleti díjtartozás kiegyenlítését a támogatások terhére megfinanszírozni. Egyébként a gazdálkodási tartalék terhére kell 170e Ft-ot biztosítani.

Külön említést tesz továbbá a művelődési és ifjúsági központ által megvásárolt forgószínpadról, melynek egy részét a nemzeti kulturális alapból finanszírozta az intézmény.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a kézilabda szakosztály meglévő 170e Ft-os terembérleti díj tartozását a jövő évi - kiemelt egyesületek - támogatása terhére megfinanszírozni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke adminisztratív hiányosságra hivatkozik a fennálló terembérleti díj tartozása miatt.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kosárlabda csapattal megkötött megállapodásban szerepel a terembérleti díj támogatásának nagysága, a kézilabda szakosztály szerződésében azonban nem.


Honfi József polgármester javasolja a kiemelt egyesületek támogatását illetően külön, a későbbiek folyamán állást foglalni.


Horváth László képviselőtestületi tag kifogást emel a Városgondnokság részére hófogó rácsok beszerzésére jóváhagyott összeg mértékével és felhasználásával kapcsolatosan.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője és Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a képviselőtestület a Városgondnokság 60 méter hosszú hófogó rácsának beszerzéséhez utólagos elszámolással járult hozzá.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a Somogyi Béla Általános Iskola átvett pénzeszközeinek dologi kiadásaira kérdez rá, melyre reagálva Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a dologi kiadás nagysága 1.122.170,-Ft.


Honfi József polgármester javasolja a hófogó rácsokra fordított összeg felülvizsgálatát, és a költségvetési rendelet-módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


15/1999. (XII. 16.) számú rendelet


Az önkormányzat 1999. évi költségvetési rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a város valamennyi nem lakás céljára szolgáló ingatlanát.

Felhívja továbbá a figyelmet a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslataira.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság írásos véleményét kiegészítve javasolja az eladásra ki nem jelölt ingatlanok megvásárlására irányuló igény esetén, vizsgálja felül a bizottság a kérelmet.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az ingatlanok értékesítését.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az elővásárlási joggal kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Horváth László képviselőtestületi tag egyet nem értését fejezi ki a nem lakáscéljára szolgáló létesítmények értékesítését illetően.

Különösen kifogásolja a bizottság által a garázsok értékesítési árának nagyságára vonatkozó javaslatát.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője megközelítőleg tájékoztatja a képviselőtestület tagjait egy garázs értékesítési árának nagyságáról.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szintén nem javasolja az ingatlanok értékesítését. Véleménye szerint ezen bérlemények értékesítésével a város feléli összes meglévő vagyonát, a fejlesztésekre jelenleg is korlátozott összeg áll rendelkezésre.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottság elsősorban a kisebb bérleti díjjal járó ingatlanokat javasolja értékesítésre.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság által tett javaslatok figyelembevételével a rendelet-módosítás elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 2 ellenszavazat, 6 tartózkodás mellett nem fogadja el.
 1. A képviselőtestület 2000. I. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az intézményszerkezet átalakításáról szóló napirendi pont megtárgyalását a 2000. költségvetés jóváhagyása idejére, a februári ülésre betervezni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja az intézményszerkezet átalakítását már a január 27-én tartandó ülésen tárgyalja a képviselőtestület.

Kifogásolja, hogy az intézményvezetői pályázatok kiírása nem szerepel a februári ülés napirendi pontjai között.

Javasolja "turizmus elősegítése Körmenden" napirendi pontot az "intézményvezetői pályázatok elbírálása" napirendi ponttal felcserélni.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos felhívja a figyelmet, hogy 2000. augusztus 31-ig minden intézménynek van kinevezett vezetője, a vezetői pályázatok kiírása már február hónapban megtörténik.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint szükséges a turizmus, mint bevételi forrás fejlesztése, ezért ennek megtárgyalását az április 27-ére betervezett ülésre javasolja.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint szükséges az intézményszerkezet átalakítása ügyében egy közmeghallgatási fórum megtartása, kétfordulós megtárgyalása, ezért az intézményszerkezet átalakítására vonatkozó napirendi pontot javasolja már január hónapban tárgyalni.


Szabó Ferenc alpolgármester egyetért Egyed Gyula képviselő javaslatával.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló előadójának az egészségügyi és népjóléti bizottságot javasolja megjelölni, továbbá javasolja ezen ülést a kórházban kihelyezve megtartani.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a lakásépítésekre vonatkozóan tesz napirendi javaslatot.


Horváth László képviselőtestületi tag január hónap második felében rendkívüli ülés megtartását javasolja a turizmus, idegenforgalom és a Várkastély hasznosítása ügyében.

Javasolja tovább a 2000. évi lakásépítésekre vonatkozó napirendi pont előadójaként a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét is megjelölni.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja - összefoglalva az elhangzott javaslatokat - a január 27. ülés napirendjét kiegészíteni az intézményszerkezet átalakításával, valamint a lakásépítésekre vonatkozó napirendi pont előadójaként a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét megjelölni. Javasolja jóváhagyni a február 17-i ülés napirendi pontjaként ismételten az intézményszerkezet megtárgyalását, valamint az intézményvezetői pályázatok kiírását.

A március 23-ai ülés 5. napirendi pontjaként javasolja - az előterjesztésben szereplő május 25-i ülés helyett - a turizmus elősegítését, így a folyó ügyek 6. pontra változik.

Az április 27-i egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló előadójának javasolja az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökét megjelölni, és az ülést a kórház-rendelőintézetben megtartani.


A képviselőtestület a javaslatokat egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


300/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete a 2000. I. félévi munkatervet az elhangzott módosítások figyelembevételével a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
 1. Folyó ügyek

 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Városi TV Alapítvány


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


301/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a

 1. Városi TV Alapítványtól átvett 100e Ft többletbevételt az önkormányzat kameravásárlásra fordítsa

 2. a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata 58.800,-Ft-tal csökkenjen, és a fejlesztési kiadások előirányzata növekedjen.

Határidő: 2000. január 01.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Rokkant telep I. ütem szennyvízhálózat építése


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


302/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rokkant-telep I. ütem szennyvízhálózat építéséhez 250e Ft-ot biztosít pótelőirányzatként, a céltartalék terhére

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Alsóberki sportöltöző


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a sportöltöző építésénél keletkezett hiány céltartalék terhére történő fedezetbiztosítását.

Javasolja a már jóváhagyott összeg változatlan mértékű meghagyását.


Tóth Imre képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kielégítő választ ad.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva - tételes elszámolás mellett - javasolja a határozati javaslat elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag a kőművesmunka költségeivel kapcsolatosan tesz megjegyzést.


Honfi József polgármester javasolja az eredetileg jóváhagyott 2,5 millió forint meghagyása mellett a műszaki és városgazdálkodási iroda vizsgálja felül a fedezet felhasználásának alakulását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja a felülvizsgálatot a pénzügyi és gazdasági iroda részéről.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva ismételten nem javasolja a fedezetbiztosítást a 2,5 millió forinton felül.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


303/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az alsóberki sportöltöző épületének építéséhez jóváhagyott 2,5 millió forinton felül az 1999. évi céltartalék terhére nem biztosít további fedezetet.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • Nemes L. u. építése


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondja, hogy az uszoda északi falfelületének felújítása nem volt a költségvetésbe betervezve, ezért szükséges pótelőirányzat biztosítása.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a pótelőirányzat jóváhagyását, nem ért egyet az utólagos finanszírozások elfogadásával.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Bebes István képviselőtestületi tag nem javasolja az előterjesztés jóváhagyását, hivatkozva az Ifjúsági és Sport Minisztérium által sportcsarnokok felújítására kiírt pályázatra.

Nem ért egyet a költségvetés módosításával.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a felújítási munkák során további munkák is felmerülhetnek, amelyek előre nem láthatók. Az északi oldal felújítási munkái, ezek közé tartozik, felelősségre a szerződést aláírók vonhatók.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint minden szakember a megfelelő kalkuláció elvégzéséért felelős.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője ismerteti a rendelkezésre álló pénzösszeg nagyságát, továbbá elmondja, hogy a három pavilon befejezési munkáit a jövő évre vonatkozóan a képviselőtestület már jóváhagyta, a faanyagot és cserepet leszállították. 249e Ft-ot kellene megelőlegezni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bölcsőde lapos tetőzet cseréjének szükségességére hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester javasolja az átcsoportosítás mértékéig a pénzügyi előirányzat módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


304/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. évi költségvetés fejlesztési célú előirányzat maradványa terhére

- a Mátyás k. utcai Óvoda magastetősítéséhez és

- az uszoda külső felújítási munkáihoz szükséges fedezetet biztosítja.

Felelős: Némethné Simon Mária a pénzügyi és gazdasági iroda vezetője

Határidő: azonnal
 • Városgondnokság pótfinanszírozása


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyásával.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre reagálva Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy kiépítés során kérték a Kauz-réti lakók az összekötő terület lebetonozását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a Városgondnokság pótfinanszírozásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


305/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. a Polgármesteri Hivatal "közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése" szakfeladaton jóváhagyott előirányzatból 42.433,-Ft-ot pótfinanszírozásként átadjon a Városgondnokságnak.

 2. a gazdálkodási tartalék csökkenjen 90.000,-Ft-tal. Ebből 37.162,-Ft-ot a Városgondnokság pótfinanszírozásként megkap, dologi kiadási előirányzata növelése mellett. 52.838,-Ft pedig a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatát növeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • "Túlfizetések, hátralékok" leírása


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


306/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az előterjesztésben rögzített személyek esetében a 100,-Ft alatti tartozások, illetve túlfizetések törlésre kerüljenek a tőkeváltozással szemben.

Közmű hozzájárulások túlfizetése összesen: 172,-Ft

Lakásvásárlás támogatás túlfizetése 20,-Ft

Szociális jellegű kölcsön túlfizetése 20,-Ft

Lakásvásárlás támogatás hátraléka 89,-Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Emléktábla állítása a 48-as szabadságharc körmendi honvédjeinek

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az emléktábla felállításának támogatását.


Vizi László a Csaba József Honismereti Egyesület titkára hivatkozva a történelmi emlékekre és kötelezettségekre elmondja, hogy mintegy 57 név kerülne az emléktáblára a történelmi dokumentációk alapján.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a tervek szerint a tábla a Kossuth szobor mellé kerülne felállításra, melynek végleges költség kb. 615e Ft; a tervek elkészültek, különböző vállalkozók, szponzorok felkutatása, velük történő egyeztetés folyamatban van.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az emléktábla felállításának támogatását.

A bizottság véleménye szerint a meglévő emlékművek, szobrok felújítását kellene szorgalmazni.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság nem foglalt állást a támogatás jóváhagyását illetően, azonban az emléktábla felállításának helyéül javasolja az EGIS Rt-vel szembeni "forradalmi ifjúsági" parkot, véleménye szerint ez megfelelő hely lenne.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a támogatás jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a támogatás jóváhagyása szükséges, a meglévő emlékművek felújításában külön kell állást foglalni.

Illő volna ezek karbantartása, de ez nem lehet akadálya az emléktábla felállításának.

Hivatkozva a két világháborúra, valamint a 48-as szabadságharcra nem javasolja a támogatás jóváhagyása előli elzárkózást.


Szabó Ferenc alpolgármester egyetért Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleményével, továbbá elmondja, véleménye szerint a Várkastély falán is méltó helye lenne az emléktáblának.

Az emléktábla méltó helyét meg kell keresni.


Honfi József polgármester egyetért azzal, hogy az emléktábla megfelelő helyének kiválasztása nehéz feladat. Javasolja ezen feladat megoldását az "Emléktábla Bizottság"-ra bízni, továbbá az emléktábla felállításához - a jövő évi költségvetés szűkös kereteit ismerve - 100e Ft jóváhagyását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke 150e Ft-ot javasol elfogadni.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a képviselőtestület támogatása esetén a "Körmend múltja, jelene, jövője" alapítvány is támogatja az emléktábla felállítását.


Honfi József polgármester javasolja a 150e Ft-os támogatás jóváhagyását az emléktábla felállításához.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol 100e Ft jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


307/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 48-as szabadságharc körmendi honvédjeinek emléktáblája elkészíttetését a 2000. évi költségvetés terhére 100e Ft-tal támogatja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

2000. január 27-ei ülés (költségvetés készítése)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. "Körmend Média Centrum" Közhasznú Társaság létrehozása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az egyszemélyes közhasznú társaság működése sok problémát vet fel, ezért javasolja a kétszemélyes közhasznú társaság megalakítását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy egyetért az önkormányzat által történő működtetéssel, azonban szükséges a további fejlesztési igény finanszírozásának tisztázása, konkretizálása, a vagyoni helyzet, a könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tagság kérdésének megtárgyalása.

A törvény előírásait szem előtt tartva, a későbbiek folyamán javasolja az alapító okirat jóváhagyását.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja az állásfoglalást, hogy egy vagy kétszemélyes kht-t kíván-e létrehozni a képviselőtestület.


Honfi József polgármester kételyét fejezi ki a vagyonkérdés tisztázásával kapcsolatosan. A közhasznú társaság megalakítását ennek függvényében javasolja.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy mintegy kétmillió forintot tesz ki a meglévő vagyon nagysága.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet az egy- és kétszemélyes közhasznú társaság megalakítása, működése közötti különbségre. Elmondja, hogy az egyszemélyes kht. meghatározott nagyságú törzstőkével jöhet létre, míg a kétszemélyes esetén ez nem kötelező.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a kulturális, szabadidő és sport bizottság együttesen vizsgálja felül a vagyoni helyzetet.

Az egy- és kétszemélyes kht. előnyeit és hátrányait felülvizsgálva javasolja a többségi önkormányzati tulajdon fenntartásával a kht. megalakítását a következő ülésen jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


308/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmend Média Centrum Közhasznú Társaság létrehozását többségi önkormányzati tulajdonnal kívánja megalakítani. A kht. megalakításával kapcsolatos vagyoni kérdés és pénzügyi helyzet felülvizsgálatával megbízza a pénzügyi és gazdasági, valamint a kulturális, szabadidő és sport bizottságot.

Határidő: 2000. január 27-i ülés

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke
 • Javaslat a kiemelt sport és kulturális egyesületek folyamatos támogatására


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az egyesületek folyamatos működését biztosítva javasolja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az első ? évre, havonta kiutalva - összességében ötmillió forintos nagyságrendű - támogatások jóváhagyását.

Javasolja továbbá a kosárlabda csapat támogatását egymillió forinttal növelve jóváhagyni.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag ismerve az egyesületek év eleji működési nehézségeit, javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a negyedévi támogatások összege sugallja az éves támogatások nagyságát.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az elmúlt ülésen, kiemelt egyesületek körének bővítésével kapcsolatosan meghozott határozatra hívja fel a figyelmet, továbbá elmondja, hogy a 2000. évi költségvetés kereteit figyelembe véve javasolja a bizottság az előterjesztés elfogadását.


Szabó Ferenc alpolgármester megerősíti, hogy a költségvetés függvényében történik a további támogatások nagyságának meghatározása.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, minek a terhére történik a támogatások megfinanszírozása.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy az 50 millió forintos hiányt meghatározva, a 2000. évi támogatások mértékének az idei évihez képest változnia kell.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az egyesületek támogatásának jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az első negyedéves támogatások nagyságát az előterjesztésben felsorolt egyesületeknek jóváhagyni, nem vállalva a kötelezettséget, hogy a további negyedévekre vonatkozóan azonos mértékű támogatásban részesülnek az egyesületek.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja


Honfi József polgármester javasolja a kosárlabda csapat részére az előterjesztésben meghatározott összeget további egymillió forinttal növelve jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy a kézilabda szakosztály a mintegy 170e Ft-os terembérleti díját a jövő évi első negyedéves támogatásból finanszírozza.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a számla kiegyenlítésével kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Szabó Ferenc alpolgármester kielégítő választ ad.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a jövő évi költségvetés és támogatás terhére, ez évben történő kifizetéssel a kézilabda szakosztály terembérleti díjának megfinanszírozását.


Honfi József polgármester javasolja a kézilabda szakosztály terembérleti díjának kifizetését a jövő évi támogatás terhére, idei kifizetéssel jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


309/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kiemelt kulturális és sportegyesületek részére a kulturális, szabadidő és sport bizottság által javasolt mértékben - a Marc Körmend kosárlabda csapat részére 2,5 millió forint - támogatást nyújt 2000. március 31-ig.

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a kézilabda szakosztály 170e Ft-os terembérleti díj tartozásának kiegyenlítése a 2000. évi támogatás terhére, ez évi kifizetéssel megtörténjen.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

folyamatos

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. "Segédanyag" a 2000. évi költségvetéshez

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke és dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke az előterjesztés 6. és 7. pontjára hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés tudomásul vételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Iskolafogászati praxis bővítése

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a képviselőtestületnek mai napon nem kell állást foglalnia.


Honfi József polgármester javasol az elkövetkezendő időben állást foglalni az iskolafogászati praxis bővítéséről, hiszen kormányzati szinten is jelenleg van folyamatban a fogászati praxisok privatizálása.
 1. Házkezelőség létszámának bővítése

Előadó: Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Simon János képviselőtestületi tag, a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a feladatok ellátásának szükségességével, nem javasol jelen ülésen állást foglalni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy az intézmények karbantartási és fejlesztési munkáinak ellátására történő szakember alkalmazása évek óta húzódó probléma, a pénzügyi előirányzatok többsége fenti feladat hiányosságából adódik.

Véleménye szerint előrelépést jelentene, segítve az intézményvezetők munkáját - a problémák és anomáliák elkerülése érdekében - egy fő alkalmazása az ilyen jellegű feladatok ellátására.


Bebes István képviselőtestületi tag a költségvetési kihatásokra kérdez rá, melyre Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy pénzügyi oldalról nem közelítette meg a kérdést a bizottság.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag jónak tarja fenti szakember alkalmazását, azonban a Házkezelőség elhelyezésének, átszervezésének megoldásáig nem javasolja az állásfoglalást.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag véleményével, fenti feladatok koordinálásával.

Véleménye szerint egy műszaki menedzser végzettségű fő alkalmazása szükséges, aki a fejlesztési munkákat koordinálni tudná, azonban nem a házkezelőség állományán belül.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szerint a műszaki és városgazdálkodási irodán dolgozó emberek korruptak, amennyiben egy fő alkalmazására sor kerül, rövid időn belül nevezett személye esetében is jellemző lesz a korruptság.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének figyelmét, hogy súlyos váddal illette a műszaki és városgazdálkodási iroda dolgozóit.

Konkrét bejelentés és bizonyíték hiányában ez rágalmazást jelent.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője - érzelemmel telve - visszautasítja az elhangzottakat, és kéri az iroda dolgozóival szemben az ez irányú felülvizsgálatot.

Kiegészítésül elmondja, hogy az iroda kiszolgálja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot, annak utasításai szerint jár el.


Honfi József polgármester javasolja a jegyzőt megbízva felülvizsgálni - egy hónapos határidőt megállapítva - annak lehetőségét, hogyan lehetne egy nemcsak közigazgatási munkát végezve, menedzser típusú feladatokkal együtt az önkormányzati vagyonkérdés megfelelő kezelését ellátni.

Felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét a műszaki és városgazdálkodási iroda állományának jelenlegi összetételére.

Elmondja, hogy jelenleg 3 + 1 fő adminisztrátor látja el a műszaki irodán a szükséges és nem kevés feladat, továbbá felhívja a figyelmet, hogy néhány év múlva a nyugdíjazások miatt szinte teljesen változik az iroda összetétele.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetért azzal, hogy a januári költségvetés megtárgyalása során visszatér a képviselőtestület a fenti személy alkalmazásának kérdésére.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy már készültek felmérések erre vonatkozóan, egyetért a januárban történő újratárgyalással.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy két külön dologról van szó, a házkezelőség átszervezése és 1 műszaki menedzser alkalmazása.


Honfi József polgármester ismételten javasolja a bizottságok véleményének meghallgatásával, a januárban tartandó ülésen tegyen a jegyző javaslatot a város vagyonának, az intézmények karbantartási és fejlesztési munkáinak ellátására történő egy fő szakember alkalmazására vonatkozóan.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


310/1999. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, hogy a Házkezelőség és a Városgondnokság átszervezésére vonatkozóan - a bizottságok véleményező javaslatainak figyelembevételével - terjesszen elő javaslatot a januári képviselőtestületi ülés elé.

Határidő: 2000. január 27-i ülés

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Üresen álló és bontásra javasolt épületek problémái

Előadó: Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kihangsúlyozva, hogy az üresen álló és bontásra váró épületek sorsa is a rendszerváltás óta húzódó probléma, javasolja az előterjesztésben megnevezett ingatlanok esetében a külön-külön történő állásfoglalást.

A Bástya u. - Bem J. u. sarkán lévő, volt tüdőgondozó esetében javasolja annak lakóépületté történő felújítását, a Thököly u. 6. és a Thököly u. 4. szám alatti ingatlant javasolja a bizottság elbontatni, és a területet értékesíteni. A Bem J. u. 12. szám épület elbontását követően kisebb épület létesítését javasolja.

A Thököly u. 44. számú, volt EGIS csomagoló ingatlant a bizottság javasolja elsősorban bérbeadás útján hasznosítani.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a volt tüdőgondozó, a Thököly u. 4. és a Dienes L. u. sarkán lévő épületek régészeti értékeire hívja fel a figyelmet.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy az elkövetkezendő időben tekintse át újra, egyenként az előterjesztésben szereplő ingatlanok további hasznosítását, a későbbiek folyamán foglaljon állást, melyiket kívánja értékesítésre kijelölni.

Elmondja, hogy a volt tüdőgondozó csak romlik, szükséges annak vagy bérbeadása, vagy értékesítése. Lakóház kialakítása az építési előírások szerint nem lehetséges.

A volt EGIS csomagoló esetében az értékesítés meghirdetését tartja elképzelhetőnek, megemlítve a STYL Rt. opcióját.

A Thököly u. 4. - 6. szám alatti ingatlant, továbbá a Bem J. u. 12. számú ingatlan esetében az elbontás jöhet szóba, és az ingatlanon a későbbiek folyamán kisebb épület kialakítása.

Javasolja megbízni a műszaki és városgazdálkodási irodát, a határozati javaslatban foglalt üresen álló és bontásra javasolt épületek hasznosítására tegyen javaslatot, melyet a későbbiek folyamán a képviselőtestület újratárgyal.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


311/1999. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete szükségesnek tartja, hogy az üresen álló és bontásra javasolt épületek hasznosítására, illetve lebontására vonatkozóan a műszaki és városgazdálkodási iroda tegyen javaslatot a 2000. márciusi képviselőtestületi ülésen.

Határidő: 2000. márciusi képviselőtestületi ülés

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
B e j e l e n t é s e k:


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2000. január 1-től önállóan működő kórház csak január végén kap OEP finanszírozást, ezért a működés biztosításához szükséges maximum 10 millió forint megelőlegezése.
 • Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Pacsirta utcát nem lehet megközelíteni.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a sport utca újbóli besüllyedésének elkerülése érdekében javasolja azt felülvizsgálni a tavasz kezdetének idején.


Honfi József polgármester javasolja az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
I n t e r p e l l á c i ó k:


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a sportcsarnok melletti aszfalt, az uszoda bejárata előtt megsüllyedt.

Az önkormányzati intézmények vagyonbiztosítása iránt érdeklődik.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a temető főközlekedési útjának kaviccsal történő ellátását kéri.


Szabó Ferenc alpolgármester, a 6. számú választókörzet képviselője a Vasútmellék 1-3-5. számú ingatlanok előtt összegyűlő víz elvezetésére hívja fel a figyelmet.


Horváth László képviselőtestületi tag lakossági kérésre hivatkozva a Móricz Zs. utcai, Csácsics féle autójavító előtt álló autók zavarják a közlekedést, javasolja a tulajdonos felhívását azok elszállítása érdekében.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a város lakosságának és a képviselőtestület ülésen jelenlévőknek boldog új évet kíván, és az ülést 18 óra 48 perckor bezárja.
K. m. f.

Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester