· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. december 16.következő
letölthető melléklet:

300 kbyte

1999. november 25.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. november 25-i

üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója

Mecsériné Doktor Rozália a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatójaHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Bejelenti, hogy dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke és Nagy Gábor képviselőtestületi tag a későbbiek folyamán megérkezik.

Javasolja a napirend kiegészítésével kapcsolatosan, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület a Markusovszky Kórház és a Szentgotthárdi Rehabilitációs Intézet felügyelő bizottsági tagjának delegálását, valamint a VÍZMŰ Igazgatóság tagságával kapcsolatos állásfoglalást.

Hivatkozva a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatára felhívja a figyelmet, hogy 2130 órakor zárt ülést rendel el, és az ülés lefolytatására 1999. november 29-én 1300 órára hívja össze a képviselőtestület tagjait.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kifogásolja, hogy az intézményi konyhák átalakítására vonatkozó bizottsági véleményező javaslat nem szerepel a napirendi pontok között.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja szintén zárt ülés keretében a Rákóczi u. 1-3. számú lakóépület tetőzet felújításának megtárgyalását.


Horváth László képviselőtestületi tag a RÉGIÓHŐ Kft. iparűzési adó elengedésére vonatkozó kérelmét is zárt ülésen javasolja megtárgyalni.


Honfi József polgármester javasolja a RÉGIÓHŐ Kft. kérelmének zárt ülésen történő megtárgyalását.


A képviselőtestület a javaslatot 6 szavazattal, 6 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja a VERGYN Kft. kérelmének elbírálását zárt ülés keretében.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a folyó ügyek h.) pontjának egészét illetően zárt ülésen javasol állást foglalni.


Honfi József polgármester fenti kiegészítések figyelembevételével javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D :


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységéről

Előadó: Szalóki József igazgató


 1. Beszámoló a Faludi Ferenc városi könyvtár tevékenységéről

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália igazgató


 1. Az önkormányzat 2000 évi költségvetési koncepciója

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A helyi adókról és gépjárműadókról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(A rendelet módosításával együtt tárgyalandó a RÉGIÓHŐ Kft. kérelme)


 1. Az önkormányzat rendelete a tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Bárány Győző, a bizottság elnöke


 1. Az önkormányzat 1999-2002. évekre szóló társadalmi-gazdasági programja

Előadó: Honfi József polgármester


9.) F o l y ó ü g y e k :

 1. Intézményi konyhák működtetése

Előadó: Németh Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

- Kórház önállósodásával felmerülő pénzügyi igények

 • Javaslat az 1999. évi költségvetésben tartalékba helyezett 1,5 % jutalmazási alap felosztására (Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslata) 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy október 23-án a városi ünnepségen, többek között a kápolna szentelésen - vett részt.

November utolsó napjaiban a kórház 2000. január 01-jei működtetésével, gazdasági igazgató keresésével foglalkozott, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy november 15-i hatállyal Németh Szilvia a kórház gazdasági igazgatója.

Az október 28-i várossá alapítás 755. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen való részvételt köszöni a testület tagjainak.

November 3-án dr. Boros Imre PHARE miniszterrel folytatott egyezetéseket, melyről elmondja, hogy 2000. évben elkezdődhet a biómassza fűtőmű kivitelezése.

November 10-én az ADA Bútorgyár Kft. V. csarnokának avatásán vett részt, a délután folyamán pedig a szennyvíziszap-kezelő kivitelezésével kapcsolatosan tárgyalt. Próbaüzemben már működik a szennyvíziszap-kezelő.

November 11-12-én egy polgármesteri találkozón vett részt, alpolgármester pedig Pakson a civil szervezetek működésével kapcsolatosan megrendezett találkozón képviselte a várost.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy VÍZMŰ Rt. igazgatótanács tagjával kapcsolatosan egyeztetéseket folytatott Vasvár és Szentgotthárd város polgármesterével, melyről az ülés folyamán később ad tájékoztatást.

December 17-én Sopronba Szentgotthárd város polgármesterével vett részt a regionális működés körülményeiről, feltételeiről.

November 18-án, Körmenden került megrendezésre a Pátria nap, november 22-én, délelőtt az ADA Bútorgyár Kft. vezetőivel tárgyalt, délután pedig a december hónapban, Körmenden, a 8-as számú főközlekedési út korszerűsítése tárgyában megrendezésre kerülő konferencia előkészületeit egyeztette a Közútkezelő KHT. vezetőjével, valamint a megyei területfejlesztési tanács vezetőivel.

Honfi József polgármester elmondja, hogy november 21-én a Vasvíz Rt-nél tett látogatást, többek között a már említett ügyben, valamint a vízdíjak mértékének megállapításával kapcsolatban.

November 23-án a családsegítő szolgálat alapításáról folytak egyeztetések, majd Peter Royski, az MSC Hungary Kft. ügyvezetőjével tárgyalt, a gyár további sorsa, elhelyezési gondjai miatt.

November 24-én a város Általános Rendezési Tervének egyeztetésében vett részt.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a WORLD Proteins Kft. vezetői ömlesztő-üzem létesítése céljából önkormányzati ingatlan iránt érdeklődnek.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Honfi József polgármester bejelentésként elmondja, hogy a MÜLLEX Kft. november 15 - május 31-e közötti időszakra, a bio-hulladék kéthetente történő elszállítása miatt árengedményként 1,5 millió forintot visszatérít az önkormányzat számlájára.


Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a Vasi Nyugalom Kft-vel megkötött egyéves szerződés lejár, bejelenti, hogy 1 éves időtartamra ismét meghosszabbítja a szerződést.

Javasolja a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
2.) Beszámoló a Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységéről

Előadó: Szalóki József igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy az 9 év adatait tartalmazza. A következő évben megoldásra vár a színházterem fűtés-, valamint a Várudvar világításának korszerűsítése.

Nehéz az intézmény működése, hiszen nem könnyű átlag havi 1 millió, napi 50e Ft-os bevételre szert tenni. Ez a szakma sérülése nélkül lehetetlen. Az elvárás nagyfokú, melyet a jelenlegi dolgozói állománnyal nem lehet megoldani. A civil szervezetek, egyesületek igénye folyamatosan nő, a kötött bérgazdálkodás helyett rugalmasabb gazdálkodásra lenne szükség. Nehezíti a helyzetet a foglalkoztatottak alacsony - 23-24e Ft-os - bérezése miatt. A lakosság kulturális igényének kielégítése, a színvonalas működés biztosításához kéri a képviselőtestület segítségét, egyben megköszöni a kulturális, szabadidő és sport bizottság segítő javaslatait.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke megérti Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatójának pénzügyi gondok miatti aggodalmát, a költségvetés feszített.

A színházi előadások számát meg kellene határozni, továbbá véleménye szerint érdemes elgondolkodni a 150-200,-Ft/fő támogatás iránti igényen.

A bérprobléma megoldása a város érdeke. A beszámoló (tisztességesen megírt, autentikus mű), javasolja annak elfogadását.


Geosics László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szerint a mozi felújítására vonatkozó igényt konkretizálni kellene, a színház fűtéskorszerűsítését illetően a Kincstári Vagyonigazgatóság megkeresését követően javasol a képviselőtestület részéről állást foglalni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a kultúra nem az a műfaj, melyet a hasznosság elvén lehetne elbírálni. Felhívja a figyelmet, hogy mind Európában, mind Magyarországon a filmszínház kérdése átalakult, nem feltétlenül a 2-300 befogadó képességű mozi fenntartása a cél, akár a kamarahelyiségben - 50-70 férőhellyel - megoldható lenne a mozi üzemeltetése, de elképzelhetőnek tartja annak privatizáció útján történő működtetését is.

Az évi 12 millió forintos bevétel véleménye szerint irreális, azonban, ha az intézmény képes a bevétel teljesítésére, azt javasolja bérfejlesztésre visszaforgatni.

Javasolja a beszámoló elfogadását, tekintettel arra, hogy a művelődési és ifjúsági központ a feltételek maximális határán végzi tevékenységét.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és a pénzügyi szempontból megközelítve dicséretesnek tartja a művelődési és ifjúsági központ tevékenységét, azonban kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat támogatásáról sem szabad megfeledkezni. A 150-200,-Ft/fő támogatás mintegy 2,8 millió forintot jelent a városnak. Köztudott, hogy a mozi fenntartása csak teher és gazdaságtalan a művelődési központ számára, ezért szükséges a költségtényezők és támogatások figyelembevételével a mozi üzemeltetésének felülvizsgálata. Szükséges a civil szervezetek, Béri Balogh Ádám Néptánc-együttes, Városi Vegyeskar működése.


Kozó József képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet és ajánlja a képviselőtestület tagjainak a közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet áttanulmányozását.

Kihangsúlyozza a vezetői jogkör önállóságát, különös tekintettel, pl. a színházi előadások számának meghatározására, az intézményi önállóságok csorba nélküli működését.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az írásos előterjesztés 2. oldalán szereplő felmérésekre kérdez rá, továbbá kihangsúlyozza, fontos az intézmény fenntartási gondjainak irányítására fordítani a figyelmet.

Szükségét látja a művelődési központ irodai egységének jelenlegi helyéről - akár a Várkastélyba - történő elköltöztetését, a kiállító-terem hasznosítását, ezzel kapcsolatosan javasol a város múltjáról - jelenéről egy kiállítás megrendezését.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 19 fővel folytatja a tanácskozást.


Bebes István képviselőtestületi tag a működési bevétel összetétele iránt érdeklődik.

Elmondja, hogy a beszámoló jól elkészített, tartalmas, a gazdálkodást és működést illetően egyetért a fentiekben elhangzottakkal, egyetért továbbá az előadások meghatározásával.


Szalóki József a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója a felvetettekre reagálva elmondja, hogy a civil szervezetektől nem kérhet bérleti díjat a művelődési központ, a BBÁ táncegyesület sem fizet. Megerősíti, hogy az intézményi önállóság csorbát szenved, az önállóság nem a feladatokhoz igazított. Az önkormányzat az elvárásokat határozhatja meg, és elmondja, hogy a mozi működtetésével, a színházi előadások, családi események megszervezésével nemcsak egyfajta közösséget kell kielégíteni.

Az intézmény általi felmérések általában a felnőtt bérleti előadások megrendezésére vonatkoznak.

Véleménye szerint a művelődési központ frekventáltabb helyen történő működése pozitív változásokat eredményezne.

A mozi hasznosítását illetően elmondja, felmerült több megoldás, pl. a kamarateremmé alakítás, de nagy a színházterem is, továbbá a kiállító teremben más nemzetek kultúrája is bemutatásra kerülhetne.


Honfi József polgármester megköszöni a művelődési és ifjúsági központnál végzett munkát, tevékenységet, a beszámoló elkészítését, és javasolja annak elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


265/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységéről szóló beszámolót - elismerve az ott végzett munkát - elfogadja.
 1. Beszámoló a Faludi Ferenc Városi Könyvtár tevékenységéről

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mecsériné Doktor Rozália a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatója elmondja, hogy a könyvtár a társadalom középpontjában lévő intézmény, mely nélkülözhetetlen mind a sajtó-, mind az információs igény kielégítése szempontjából.

Hivatkozik az 1997. évi CXV. törvényre, továbbá kihangsúlyozza gyermekkönyvtár működésének fontosságát. Elmondja, hogy a gyermekek 50%-a könyvtári tag, a felnőtt könyvtár esetében a beiratkozottak / lakosság aránya 19,4%.

Elmondja, hogy a könyvtárhasználati szokások is átalakultak. A látogatottsági számot tekintve évente 40e fő fordul meg az intézetben, nagy az igény az Internetes szolgáltatás iránt, valamint a CD-rom, folyóiratok olvasása is jelentős.

Köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak az Internet működéséhez szükséges önrész biztosításáért, melyet ez ideig több mint ötezren használtak.

Mecsériné Doktor Rozália a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatója elmondja, hogy a könyvanyag beszerzésére nagy figyelmet fordítanak. Ennek érdekében 19 pályázat került benyújtásra.

Elkészült a könyvtár új tájékoztató füzete, mely népszerűsíti az intézmény szolgáltatásait.

Ismerteti az épület állagát, továbbá elmondja, hogy az állomány folyamatos növekedése miatt a raktárak is megtelnek. A gyermekkönyvtár jelenlegi helyén történő működését jónak tartja, kiemelve a hagyományosan megrendezésre kerülő író-olvasótalálkozókat, olvasótáborokat.

Külön köszönetet mond a Csaba József Honismereti Egyesületnek, mely több rendezvényét tartotta a könyvtárban.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy tisztább profilú intézményről van szó, melynél fontos a helytörténeti dokumentáció, fotógyűjtemény megfelelő kezelése, valamint a 30-40 községi könyvtár anyagának tárolása.

A bizottság véleményét tolmácsolva a beszámolót jól szerkesztettnek tartja, azonban véleménye szerint a sikerek kevésbé tükröződnek.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elismeri, és méltónak tartja az intézmény munkáját.

Az intézmény dolgozói készségesek, segíteni akaró és tudó tevékenység jellemzi munkájukat, és örvendetes, hogy a főiskolai hallgatók számára is megfelelő anyag áll rendelkezésre.

Nem alapfokú szolgáltató tevékenység, ennél több jellemzi az intézmény munkáját.

Fontos, hogy a helytörténeti anyagok egyik gazdája a könyvtár, ezáltal a város legszélesebb gyűjtőhelye, és tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Internet működéséhez szükséges önrész biztosításával az önkormányzat példaértékűvé vált a megyei városok előtt.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag mind az írásos beszámolót, mind a szóbeli kiegészítést alaposnak tartja, csupán a munkahelyi hangulat, a közösségi morál rövid összegzését hiányolja.

Elismeri, hogy sokat segít az oktatás területén is a könyvtár.


Mecsériné Doktor Rozália a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a könyvtárban fotózási, labormunka nem folyik, a negatív anyagok visszakerülnek a gyűjteménybe, sajnos a gépek elamortizálódtak, azok cseréjére, korszerűsítésére nincs lehetőség.

Köszöni a könyvtár munkájával kapcsolatos elismerő szavakat, és elmondja, hogy a meglévő jó gyűjtemény miatt az intézetet "kis megyei könyvtár"-nak hívják.

Maga és kollégái nevében elmondja, hogy ezen szakmát csak hivatástudattal, szívvel-lélekkel lehet végezni, a jó szakmai felkészültséggel rendelkező dolgozók anyagi megbecsülése nehéz. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy jelenleg három új kolléga dolgozik.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy Tóth László, a könyvtár alkalmazottja fotómunkák elvégzéséhez önkormányzati támogatásban részesült.


Honfi József polgármester megköszöni a beszámolót és az intézmény munkáját, és javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


266/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót - elismerve az ott végzett munkát - elfogadja.
 1. Az önkormányzat 2000. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásbeli előterjesztését kiegészítve külön felhívja a figyelmet a 8. és 9. számú mellékletre. A várható változásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a normatív támogatások megemelésre kerültek, mintegy 8%-kal többet kap a tűzoltóság, ÖNHIKI nélkül a teljesítés 1.431eFt, a működtetést tekintve az önkormányzatnak kevesebb pénzből kell gazdálkodnia.

Külön kiemeli a 11. számú - városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatait tartalmazó - mellékletben foglaltakat.

Elmondja még, hogy a folyamatban lévő intézkedéseket nem lehet elodázni, továbbá kihangsúlyozza, hogy a III. negyedév eredményeit tekintve az 1999. évi költségvetés tartható.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményező javaslatára hívja fel a képviselőtestület tagjainak figyelmét, melyben foglaltak betartása elengedhetetlen a működőképesség fenntartása szempontjából. Külön említést tesz a meglévő működési hiány kezeléséről, valamint egyenkénti szavazást javasol a 7. oldal utolsó bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásáról, melyek között nem javasolja a tűzoltóság gazdasági vezetőjének személyi juttatásának és azok vonzatának biztosítását, a hiány mértékét 50 millió forintban javasolja megállapítani, a kisebbségi önkormányzatnak az idei évinek megfelelő támogatást javasol.

A Házkezelőség által átadandó pénzösszeg meghatározásával kapcsolatosan elmondja, hogy egyelőre nem ismert az intézmény elhelyezése, nem tudni, mire lesz szüksége a Házkezelőségnek. A gazdálkodási tartalékot 30 millió forintban határozza megállapítani.

Az intézményi vagyon karbantartására a fedezet meghatározásának módját a fajlagos útmutató és helyszíni szemle alapján javasolja.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke és Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a koncepció elfogadását, továbbá a bizottság által összeállított fejlesztési tervezetet.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke véleménye szerint további hitel felvételével a város jövője labilissá válik, továbbá az egészségügyi alapellátás finanszírozására vonatkozóan nem javasol konkrét állásfoglalást.

Hiányolja, hogy a koncepcióban nem szerepel konkrét adat a kórház bevételéről, véleménye szerint elvi szinten felesleges meghatározni a támogatás mértékét.

A szociális támogatások terén a bizottság igyekszik a pénzeket megfelelően elosztani, és a törvényi előírásoknak megfelelően minimális összeggel tervezni, lehetetlen a szociális kiadások lefaragása.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke és Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság nem tárgyalta a koncepciót, és az előterjesztések postázásával kapcsolatosan emel kifogást.


Paksa Balázsné aljegyző az SZMSZ testületi anyagok kipostázására vonatkozó részéből idéz.


Bebes István képviselőtestületi tag egyetért a két bizottsági elnök felszólalásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag is felveti, hogy az anyagot csak szombaton délelőtt kapta kézhez, kevés a rendelkezésre álló idő a testületi ülés megfelelő felkészüléséhez.


Honfi József polgármester javasolja az SZMSZ idevonatkozó részének felülvizsgálatát, és szükség szerinti átdolgozását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag véleménye szerint a bizottságoknak nem kell egymás véleményét, javaslatait bevárni, a képviselőtestület tagjai adjanak elvi állásfoglalást, mely alkalmas a kiinduláshoz, javasolja a polgármester és a pénzügyi bizottság javaslatait figyelembe venni.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, hogy néhány nyitott, eldöntendő kérdésben kell a képviselőtestületnek konkrét állásfoglalást hoznia, a város nincs csődhelyzetben.

A pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatait jónak tartja és javasolja azok meghatározásával a koncepció elfogadását.

Lényeges a bázis- vagy feladatfinanszírozás kérdése, továbbá felhívja a figyelmet a szemléletváltozás szükségességére.

Kiinduló pont a normatív támogatás mértéke, valamint az SZJA-ból visszatartott rész nagysága.

Külön kitér a kintlévőségekre, valamint a kistérségi feladatok finanszírozásának behajtására, valamint az 5. oldalon részletezett támogatások tervezett összegére.

Felhívja továbbá a figyelmet a 6. oldal közepén szereplő - Városgondnokság és Házkezelőség működtetésével kapcsolatos - javaslatra.

Honfi József polgármester egyetért a 2000. évi fejlesztési kiadások megtervezése tárgyában az intézmények vezetőinek meghallgatásával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az intézményszerkezet átalakítására vonatkozó konkrét elképzelések iránt érdeklődik.

Az 1999. évi gazdálkodás véleménye szerint jónak mondható, a bevétel és kiadás oldala megfelelően alakult. A jó gazdálkodás eredménye, hogy nem volt szükség további hitel felvételére, és a meglévő vagyon felélése nem indult meg.

Sajnálatosnak tartja a Kormány költségvetési törvény-tervezetének megfogalmazása során elhangzó elképzeléseket, miszerint a helyi adók nagyságának emelkedése helyett annak ellenkezője tapasztalható. Ahol pozitív gazdasági fejlődés volt jellemző, ott elvonási rendszert próbál kialakítani. Érthető, hogy az egyes térségek segítségnyújtásra szorulnak, de az önkormányzatok működése lehetetlen helyzetbe kerül.

Az SZJA elvonás a további fejlesztést teszi lehetetlenné, a Kormány elképzelései alapján a város két év alatt feléli tartalékát. A megtakarítások elérése érdekében szükséges a kötelező és vállalt feladatok áttekintése, ellenkező esetben súlyos gondokkal kell a városnak szembe néznie.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a költségvetés társadalompolitikai, jelzésértékű kihatásairól, továbbá a többször elhangzott feladatorientált költségvetés szól.

Külön kitér a meglévő és várható hiány mértékére, továbbá az ellátandó feladatokra.

Újra nagyító alá kell, hogy kerüljön az oktatás, a kultúra, a városfejlesztési elképzelések felülvizsgálata, a bérezés kérdése.


Bebes István képviselőtestületi tag sajnálatosnak tartja, hogy parlamenti ülések miatt nem tud részt venni a pénzügyi és gazdasági bizottság ülésein.

Tájékoztatásul elmondja, hogy összességében az állami költségvetésből kapott támogatás csak 3%-kal növekedett, a 6%-os inflációt figyelembe véve Körmend támogatása nem 3%-kal, hanem 7,1%-kal növekedett.

Javasolja a koncepciót a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatait szem előtt tartva megfogalmazni, nincs katasztrófa-helyzet, a feladatok megfelelő felvállalása mellett nem adódhat probléma, és a vállalt feladatok teljesíthetők. Fontos feladat a képviselőtestület előtt a konyhák működtetése, de véleménye szerint a koncepció elfogadható lesz.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint a koncepció egy iránytűként fogható fel. Külön kiemeli a 9. számú mellékletben foglaltakat, és elmondja, hogy a kulturális intézmények gazdálkodására megfelelő hangsúly helyeződik.

A 11. számú mellékletben foglaltak közül említ meg néhány különösen támogatandó fejlesztést.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a koncepcióban foglaltak 80-90%-a döntést igényel.

A kórház visszavételéből adódó OEP finanszírozásról tesz említést.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a központi támogatás és SZJA átengedés mértékét illetően a TÁKISZ-tól kapott tájékoztatásból indult ki az iroda. A hiány mértéke 150 millió forint körüli összeget tesz ki. A bérfejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a közalkalmazotti szférában 8,25%-os mértékű kötelező emelés jelenik meg, de akár létszám-leépítésben is lehet gondolkodni.

A koncepció, - mely véleménye szerint nagyon optimista - bázisszemléletre épül, majd megemlíti a dologi kiadások növekedését, valamint normatív növekedés mértékét.

Külön felhívja a figyelmet a 10. számú mellékletben foglaltakra, a feladatok áttekintésének szükségességét hangsúlyozza, a koncepció a 99. évi előirányzat + 8%-os emeléssel számol. A koncepció továbbviteléhez néhány dolog tisztázása szükséges, melyet január hónapban és február elején újra kell tárgyalni.

A beruházásokat illetően felhalmozási jellegű bevétellel lehet számolni, 200 millió forint a lakások eladásából, a közoktatás területén többet lehet kérni.

A normatív támogatások emelkedtek, nagyobb kiadási előirányzat csak rontana a költségvetés helyzetén.


Bebes István képviselőtestületi tag nem tartja szerencsésnek kijelenteni, hogy a kórház működésével kapcsolatos kiadásokat az OEP finanszírozás fedezni fogja.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a koncepció jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja 50 millió forintos hiány meghatározásával a koncepció elfogadását, a bizottsági elnökök három héten belül tárgyalják újra a költségvetés-tervezetet.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a kintlévőségek nagysága, valamint az 5%-os dologi növekmény iránt érdeklődik.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a kintlévőség nagysága mintegy 15 millió forint körüli, ezt zömében a felszámolás alatt lévő cégek tartozásai alkotják.

Elmondja továbbá, hogy a támogatások 8%-kal kerültek megtervezésre, a dologi kiadásokat tekintve az élelm. 5%-át említi, továbbá elmondja, hogy az intézmények ne szerepeljenek a támogatások között.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy az egészségügyi alapellátás finanszírozását szűkítetten, nem a tavalyi szinten, a tárgyalások eredményeinek megfelelően biztosítsa az önkormányzat.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, a kórházi működési költségvetéshez az önkormányzat saját forrást ne számoljon.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 2000. évben a kisebbségi önkormányzat központi támogatása mellé az előterjesztésben szereplő 620e Ft helyett az 1999. évi 530e Ft-ot biztosítsa.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a tűzoltóság gazdasági vezetőjének személyi juttatásait és azok vonzatát az önkormányzat ne biztosítsa.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a támogatottak között az intézmények ne szerepjenek.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a támogatások mértékét a hiány nagyságának ismeretében, a koncepció soron következő megtárgyalása során javasolja meghatározni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az ÖNHIKI miatt jónak tartaná az intézményeket a támogatottak közé bevinni, de nem elképzelhetetlen a MIK és Könyvtár költségvetésébe történő szerepeltetés.


Honfi József polgármester javasolja a támogatások nagyságrendjét az idei évi költségvetésből kiindulva meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a Házkezelőség által átadandó pénzösszeg a vezető szakmai véleménye alapján, minimum az 1999. évi nagyságnak megfelelően - amennyiben szükséges annak esetleges korrekciójához történő hozzájárulással - kerüljön a költségvetési koncepcióba.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a hiány mértékét 50 millió forintban meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a gazdálkodási tartalék nagyságát 30 millió forintban megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja elviekben az intézményszerkezet átalakítását, annak újratárgyalását 2000. januárban - költségvetés első tárgyalása során - meghatározni. A végleges átalakítást 2000. július végével javasolja elvégezni.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a konyhák átalakítását a költségvetés megtárgyalásával egyidőben, a létszám-leépítés határidejét 2000. január 01-jében javasolja meghatározni.


Honfi József polgármester javasolja konyhák - intézményszerkezet - végleges átalakítását a következő tanév kezdetével meghatározni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy nemcsak a közoktatási intézményekről van szó.


Szekeres Gábor művelődés főtanácsos felhívja a figyelmet, hogy 2000. július 31-éig intézkedési tervet kell készítenie az önkormányzatnak a kötelező és nem kötelező feladatok ellátásáról, figyelem bevéve az átszervezéssel összefüggő elképzeléseket is.


Honfi József polgármester a fentiekben elhangzottak alapján javasolja az intézményszerkezet átalakítását, és az ahhoz kapcsolódó határidőket.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az intézményi vagyon karbantartására a fedezetbiztosítást helyszíni bejárás alapján, valamint a fajlagos mutató, rendelkezésre álló fedezet ismeretében meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a koncepció jóváhagyását fenti javaslatok figyelembevételével, és a további egyeztetések elvégzésére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


267/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2000. évi költségvetési koncepcióját a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatait figyelembe véve az alábbiakkal készíti el:

 1. az egészségügyi alapellátás finanszírozását szűkítetten, nem a tavalyi szinten, a tárgyalások eredményeinek megfelelően biztosítja a képviselőtestület,

 2. a kórházi működési költségvetéshez az önkormányzat saját forrást nem számol,

 3. 2000. évben a kisebbségi önkormányzat központi támogatása mellé az 1999. évi 530e Ft-ot biztosít,

 4. a tűzoltóság gazdasági vezetőjének személyi juttatásait és azok vonzatát az önkormányzat nem biztosítja,

 5. a támogatások nagyságrendjét az idei évi költségvetésből kiindulva határozza meg a képviselőtestület,

 6. a Házkezelőség által átadandó pénzösszeg a vezető szakmai véleménye alapján, minimum az 1999. évi nagyságnak megfelelően - amennyiben szükséges annak esetleges korrekciójához történő hozzájárulással történik,

 7. a hiány mértékét 50 millió forintban határozza meg,

 8. a gazdálkodási tartalék nagysága 30 millió forintban kerül megállapításra,

 9. az intézményi vagyon karbantartására a fedezetbiztosítás a rendelkezésre álló fedezet ismeretében a fajlagos mutató, valamint helyszíni bejárás alapján történik

Határidő: 2000. január 27-i ülés (költségvetési koncepció megtárgyalása)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. A helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(A rendelet módosításával együtt tárgyalandó a RÉGIÓHŐ Kft. kérelme)

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a képviselőtestület figyelmét a RÉGIÓHŐ Kft. kérelmének megtárgyalására. Amennyiben a képviselőtestület jóváhagyja a kérelmet, az adórendelet módosítása során azt figyelembe kell venni.


Tóth Imre képviselőtestületi tag, a RÉGIÓHŐ Kft. felügyelő bizottsági tagja tekintettel a kft. szolgáltató tevékenységére, valamint a február havi, 8%-os mértékű alapdíjnövelésre, javasolja a kérelem elfogadását.

Kiegészítésül, példaként a szombathelyi TÁVHŐ Kft-t hozza fel.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a kérelem jóváhagyását, véleménye szerint ez precedens értékű lehet.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke szintén javasolja a kérelem jóváhagyását.

Egyetért azzal, hogy a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakosság számára ez kedvező.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja mentesíteni a kft-t az iparűzési adó megfizetése alól. Véleménye szerint az önkormányzat saját vállalkozása számára hozhat pozitív elbírálást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetért az iparűzési adó megfizetésének eltörlésével, az önkormányzat kénytelen a pótlólagos támogatást biztosítani.


Honfi József polgármester javasolja a RÉGIÓHŐ Kft-t az iparűzési adó megfizetése alól mentesíteni.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


268/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a RÉGIÓHŐ Kft-t - mint helyi közszolgáltatást végző céget - mentesíti az iparűzési adó megfizetése alól, melyet a helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendeletben rögzít.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármesterBebes István képviselőtestületi tag javasolja az előterjesztéstől eltérően a mezőgazdasági termelés és szolgáltatás esetében az iparűzési adó mértékét nem javasolja módosítani, javasolja annak mértékét 0,8%-ban megállapítani, továbbá az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kielégítő választ ad.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az iparűzési adó mértékét mezőgazdasági termelés és szolgáltatás esetében 0,8%-ban jóváhagyni.


A képviselőtestület a módosító javaslatot 9 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja az idegenforgalmi adó mértékét 200,-Ft/éjszaka megállapítani.


Honfi József polgármester javasolja 200,-Ft/éjszaka mértékben az idegenforgalmi adó nagyságát megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 11 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását az előterjesztésnek megfelelően.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


12/1999. (XI. 25.) számú rendelet:


A helyi adókról és a gépjárműadóról szóló rendelet módosításáról

(A teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Az önkormányzat rendelete a tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy a rendeletmódosítás előterjesztése a törvényi előírásoknak megfelelően történt. Felhívja a figyelmet a 3. §. (1.) bekezdésére, valamint elmondja, hogy a kárpótlási jegy csak részletfizetés esetén utasítható el.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az elidegenítésből származó bevételek kezelésével kapcsolatosan tesz megjegyzést.


Gombásné Nardai Ibolya az önkormányzati lakások elidegenítéséről szóló törvény idevonatkozó előírását idézi.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a kárpótlási jeggyel történő fizetéssel kapcsolatosan mondja el észrevételét, melyre reagálva dr. Tóth Miklós jegyző kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja az önkormányzati lakások elidegenítéséről szóló rendelet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


13/1999. (XI. 25.) számú rendelet:

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről

(A teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Beszámoló az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Bárány Győző a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke az előterjesztés első oldalán lévő elírásra hívja fel a figyelmet, továbbá az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatosan tesz kiegészítést.


Honfi József polgármester megköszöni a bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót és munkáját.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


269/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
 1. Az önkormányzat 1999-2000. évekre szóló társadalmi - gazdasági programja

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester elmondja, hogy az előterjesztés mellékletei a bizottság véleményét, javaslatait alkotják.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke csak gazdasági programként javasolja jóváhagyni az előterjesztett programot, a bizottság 4 szavazat, 4 ellenszavazat mellett nem hagyta jóvá az előterjesztést.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a program jóváhagyását.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a program jóváhagyásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke az 1. számú mellékletben szereplő zsidó temető ravatalozójában zsidó helytörténeti kiállító terem (múzeum) létesítését javasolja törölni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a 2. számú melléklettel kapcsolatosan elmondja, hogy a "képesítés nélküliek foglalkoztatása, idegen nyelv esetében 2002. szeptember 01." helyesen, míg az óraszámok fejezet táblázatos részében az 1999. helyett 2000. szeptember 01.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy az előző ülésen elhangzott néhány javaslat, melynek szerepeltetését - törvényi előírásra hivatkozva nem javasolta a bizottság.

A könyvtár vezetőjének beszámolóját meghallgatva javasolja a 3. számú mellékletből törölni azon részt, mely a gyermekkönyvtár anyagának városi könyvtárban történő elhelyezéséről szól.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a 2-3. számú mellékletre vonatkozóan hiányolja a bizottságok által felállított sorrendiséget.


Honfi József polgármester sajnálatosnak tartja, hogy a bizottságok javaslatai nem érkeztek be idejében.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy az intézmények működését, finanszírozását a bizottság alaposan felülvizsgálta, a nem kötelező alapellátási feladatokat 69%-kal támogatja az önkormányzat a normatív támogatáson felül, az általános iskolai közoktatás támogatása 30%-os a normatíván felül. Az alapellátás mintegy 75 millió forintot tesz ki.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetért azzal, hogy a program inkább felsorolás jellegű.


Honfi József polgármester kifogásolja a bizottságok programkészítéséhez való hozzáállását.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a Városgondnokság fejlesztése között megemlített szerviz-anyagbeszerző autó megvásárlása időszerűtlenné vált.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag a mellékletek előtti részt társadalmi - gazdasági programként javasolja jóváhagyni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a program első öt oldalának jóváhagyását, a mellékleteket javasolja a bizottságoknak átdolgozásra visszaadni.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott módosításokat jóváhagyva, a bizottság dolgozzák át a mellékletet képező javaslataikat.

Javasolja a program első öt oldalának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


270/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 1999-2002. évre szóló társadalmi-gazdasági programját a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

A bizottságok szakterületüket érintően dolgozzák át a program mellékletét képező javaslatokat.

Határidő: 2000. január 27-i ülés

Felelős: Honfi József polgármester a bizottsági elnökök
 1. Folyó ügyek

 1. Intézményi konyhák működtetése

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az előterjesztés mellékletének helyesbítésére hívja fel a figyelmet, továbbá ismerteti az 1999. októberi, csak étkezők kategóriánkénti adatait.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy az intézményvezetők széleskörű egyeztetése több alkalommal megtörtént, melynek célja elsősorban, hogy a munkahelyüket veszélyeztetettnek érzők valós információt kapjanak.

November 10-én két intézmény - a Rázsó Szakközépiskola, valamint a bölcsőde és óvoda - konyháját a helyszínen tekintette meg Szekeres Gábor művelődési főtanácsossal A két intézmény közül, utóbbit a létszám-leépítés nem érinti.

Fentiekben vázoltak a konyhák racionalizálásának első lépéseit jelenti.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint koncepcióról van szó, mely elsősorban a közalkalmazotti kört érintve létszám racionalizálásként jelenik meg.

Véleménye szerint a képviselőtestület elmúlt ülésen meghozott állásfoglalása elhamarkodott volt, melyre a pénzügyi és gazdasági bizottság kidolgozta javaslatait, de a pénzügyi irodavezető számítása során nem vett minden szempontot figyelembe.

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kihangsúlyozza, kérdés: koncepcionális ügyről van szó, vagy egy konkrét vizsgálat eredményeként kell figyelembe venni a konyhák racionalizálásának problémáját.

A gazdasági és pénzügyi irodavezetővel végzett számítások alapján külső szakértői bizottság felállítását javasolja.

Javasolja továbbá első lépésként a térítési díjak - ebéd 34-35 forinttal történő - megemelését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva Horváth Ferenc könyvvizsgáló által végzett számítások, vizsgálatok eredményére hívja fel a figyelmet.

Kihangsúlyozza, hogy szinte nyolc éve húzódik a konyhák összevonásának ügye. Az intézményvezetők aggályát megérti.

A bizottság véleményét tolmácsolva első lépésként a meglévő 9 konyha helyett 5 konyha működtetését javasolja, a létszám-arányosítás megvalósításával.

Egyetért az óvoda és bölcsőde konyhájának összevonásával, szükséges továbbá második lépésként a két kollégiumi konyha összevonási lehetőségének megvizsgálása, amennyiben lehetséges annak összevonása a következő tanév kezdetéig.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökének a konyhák privatizálás útján történő működtetésével.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője kihangsúlyozza, hogy személy szerint nem az ő elképzelése és akarata volt a konyhák racionalizálása, de felhívja a figyelmet, hogy Szombathelyen egy konyhai dolgozóra 100 étkezővel kell számolni. Elismeri, hogy a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konyhájával kapcsolatos számításokba hiba csúszott, azonban felhívja a figyelmet az 1999. októberi adatokra, külön kiemelve a II. és III. számú óvoda, valamint az Olcsai Általános Iskola adatait. Különösen jók a mutatók a Somogyi Béla Általános Iskolában.

Elmondja, hogy a térítési díjak megemelésére nincs lehetőség.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke ismételten az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság által kidolgozott előterjesztés III. javaslatára hívja fel a figyelmet.

A rezsiköltségek és a bevételi aspektus szempontjából közelíti meg a kérdést, és elmondja, hogy 9 konyhából ötöt nem lehet összevonni, tekintettel a humánpolitikai szempontokat.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint várospolitikai vonzata is van a konyhák racionalizálásának. Elismeri, hogy 6-7 éve húzódik a kérdés, állami, szociális gondoskodás, demográfiai hullám, a megélhetés nehézségei miatt az étkezők számának lecsökkenése mind-mind fontos szempont a konyhák működtetését illetően.

Véleménye szerint a lakosság figyelmét kellene felhívni az egészséges étkezés fontosságára, továbbá kétségét fejezi ki, ha egy demográfiai hullám hatására az étkezők száma megnő.

Legjobb megoldásként a konyhák működtetését vállalkozásba adással képzeli el.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestület tagjait, hogy nem szabad megfeledkezni az ételszállítás követelményeiről, valamint a kollégiumi konyha működtetése három emberrel lehetetlen.

Véleménye szerint a képviselőtestület állásfoglalása koncepcióként fogható fel, szükséges a megtakarítás mértékének ismerete.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint a személyi jellegű ügyek nem viszik előbbre a racionalizálást.

A pénzügyi és gazdasági bizottság javaslataival kapcsolatosan az iránt érdeklődik, történt-e felmérés a várható étkezők létszámát illetően.

Elmondja, hogy az óvoda és bölcsőde összevonásával a megtakarítás mértéke nulla.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elmondja, amennyiben egy konyha üzemeltetése gazdaságtalan, szükséges a leépítés megtétele.

Az érzelmi oldalon túllépve, nem szociális működtetésről van szó, továbbá kihangsúlyozza, hogy a képviselőtestületnek nemcsak kitüntetni, jutalmazni, címert módosítani kell, hanem a gazdaságtalan működtetést felszámolni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva felhívja a figyelmet, hogy a mintegy 1154 étkező közül 348 vendégétkező, 554 gyermekről van szó. Az étkezők ellátásához véleménye szerint mintegy 16 konyhai dolgozó, négy konyha működtetése szükséges.

Nem a pénzügyi és gazdasági bizottságnak, a képviselőtestületnek kell állást foglalnia, hány konyha működjön - akár külső szakértő bevonásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke nem tartja külső szakértői bizottság bevonását, tekintettel a könyvvizsgálói adatokra.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a Rázsó kollégium konyhájánál nem lehet több létszámleépítést végezni, külső szakértő vizsgálatával sem lehet többet megtakarítani.

A könyvvizsgálói 15 millió forintos megtakarítás más összeget tesz ki, elmondja azonban, hogy a kötelező feladatot az önkormányzat 4-5 konyha működtetésével is el tudja látni.


Bebes István képviselőtestületi tag a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslataira hívja fel a figyelmet, mely szakmai véleményt is tartalmaz.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatainak jóváhagyását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, a 9 konyha 5 konyhára integrálódjon.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a meglévő 9 konyha helyett 5 konyhát működtessen a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a létszám megállapításának - korengedményes-, illetve előrehozott nyugdíj figyelembevételével - végrehajtását a január elején történő költségvetés megtárgyalásával egyidejűleg.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja az óvoda és bölcsőde konyhájának összevonásnak végrehajtását 2000. január 01-jével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a két kollégium és konyhája összevonási lehetőségének pénzügyi felmérését, kiszámítását, kidolgozását, melynek feltételeit a költségvetés tárgyalása során rögzíteni kell.

Ennek végrehajtási határidejét 2000. június 30-ában javasolja megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


271/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 251/1999. számú határozatában foglaltak alapján elhatározza, hogy a meglévő 9 intézményi konyha helyett 5 konyhát működtet.

A konyhák összevonásából eredő dolgozói létszámról a 2000. évi költségvetési koncepció január hónapban történő megtárgyalásával egyidejűleg határoz.

A képviselőtestület a Bölcsőde és a II. számú Óvoda konyhájának összevonását 2000. január 1-jei hatállyal végrehajtja.

A képviselőtestület elhatározza továbbá a két kollégium összevonási lehetőségének felülvizsgálatát, melynek feltételeit szintén a koncepció tárgyalása során rögzít. Az összevonás határidejét 2000. június 30-ában állapítja meg.

Határidő: határozatban foglaltaknak megfelelően

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Javaslat az 1999. évi költségvetésben tartalékba helyezett 1,5%

jutalmazási alap felosztására (Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság javaslata)

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatai alapján elkészített szűkített költségvetési keretek között működő intézmények számára a jutalmazási alap kifizetését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elismeri az intézmények jó munkáját, melynek célja a minőségi munka premizálásaként differenciáltan történő kifizetése. A bizottság véleményét tolmácsolva az intézményvezetők számára javasol 0,5%-os összegű keret elkülönítését, és annak felhasználását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe kerülő intézmények jutalmazásának kifizetésével kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy az 1,5%-os jutalmazási alap minden intézményre vonatkozik, továbbá elmondja, hogy az intézményvezetők jutalmazása a polgármester hozzájárulásával, javaslatára történhet.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


272/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a költségvetési rendelet megalkotásakor elkülönített jutalmazási alapot a Gazdasági és Pénzügyi Iroda által

- Polgármesteri Hivatal 964e Ft

- GAMESZ 6.013e Ft

- Rázsó I. Szakközépiskola 1.259e Ft

- Kölcsey F. Gimnázium 636e Ft

- Művelődési és Ifjúsági Központ részére 229e Ft

összesen: 9.101e Ft mértékben

visszajuttatja.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Kórház önállósodásával felmerülő pénzügyi igények


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben meghatározott összeg jóváhagyását a kórház önállósodásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását, tekintettel arra, hogy már a gyógyszert is a kórház saját maga vásárolja.

Kéri a képviselőtestületet, hogy a kórház-rendelőintézet alapító okiratát is hagyja jóvá.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva az előterjesztésben felsoroltak közül az utolsó kivételével - ennek összegét az önkormányzatnak kell felvállalnia - az OEP támogatás előlegeként hagyja jóvá a képviselőtestület, melyet az intézet a következő év folyamán az önkormányzatnak visszatérít.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, amennyiben előlegként hagyja jóvá a képviselőtestület az előterjesztésben foglaltakat, annak biztosítása nem a gazdálkodási tartalék terhére történik.


Honfi József polgármester javasol jóváhagyni a működési tartalék terhére 6.480e Ft-ot előlegként jövő évi visszafizetés mellett, 1 millió forint biztosítását pedig a gazdálkodási tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


273/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet 2000. január 1-től történő önállósodásával kapcsolatban, az 1999-ben felmerülő kiadások fedezetére egymillió forintot a gazdálkodási tartalék terhére, 6.480e Ft-ot biztosít előlegként, a jövő évi visszafizetés terhe mellett.

Az előirányzat a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán kerül elkülönítésre.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet Alapító Okirata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke érdeklődik, hogy az alapító okirat, költségvetés alapja részénél szükséges-e az önkormányzati támogatás feltüntetése.


Honfi József polgármester és Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a működtetés az OEP feladata, azonban fenntartási, karbantartási, felújítási munkák az önkormányzat támogatása mellett történik.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a költségvetési alapot a "térségi hozzájárulások" kifejezés kiegészítésével javasolja.


Honfi József polgármester elmondja, hogy ez a társulási szerződésekben kerül rögzítésre.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke kiegészítésként még elmondja, ha az egészségügyi ellátás finanszírozása fejkvóta alapján történne, lenne értelme a fentiekben javasoltak szerepeltetése.


Honfi József polgármester javasolja a 2000. január 01-jétől önállóan működő kórház alapító okiratának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


274/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet Alapító Okiratát a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármesterTöbb hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 21 óra 37 perckor bezárja.K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. november 25-i

zárt üléséről


Jelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosN A P I R E N D:


 1. A Vas megyei Rehabilitációs Kórház Szentgotthárd és a Vas megyei Markusovszky Kórház felügyelő tanácsába képviselőtestületi tag delegálása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. VASVÍZ Rt. igazgatótanács tagjának delegálásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Polgármester részére jutalom kifizetés

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Kézilabda szakosztály támogatásához fedezet biztosítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester 1. A Vas megyei Rehabilitációs Kórház Szentgotthárd és a Vas megyei Markusovszky Kórház felügyelő tanácsába képviselőtestületi tag delegálása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Vas megyei Markusovszky Kórház felügyelő tanácsába javasolja Bebes István képviselőtestületi tag, országgyűlési képviselő delegálását.

A bizottság további jelöltjei: dr. Németh Lajos, Hettmann Károly és Bertai Istvánné.


Szabó Ferenc alpolgármester a képviselőtestület által hozott határozatra hívja fel a figyelmet, miszerint felügyelő bizottsági és igazgatótanácsi tag csak képviselőtestületi tag lehet.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a határozat érvényességének fenntartásával, és Bebes István képviselőtestületi tag jelölésével.


Honfi József polgármester javasolja Bebes István képviselőtestületi tagot a Vas megyei Markusovszky Kórház felügyelő tanácsába delegálni.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester a Vas megyei Rehabilitációs Kórház Szentgotthárd felügyelő tanácsába Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökét javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


275/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1997. évi CLIV. törvény 156. §. (5.) bekezdésében foglaltak alapján a Vas megyei Rehabilitációs Kórház Szentgotthárd felügyelő tanácsába dr. Bárány Győző képviselőtestületi tagot, az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökét, a Vas megyei Markusovszky Kórház felügyelő tanácsába Bebes István képviselőtestületi tagot jelöli.

Határidő: 1999. december 3.(felterjesztésre)

Felelős: Honfi József polgármester 1. VASVÍZ Rt. igazgatótanács tagjának delegálásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Vízmű igazgatótanácsába Szentgotthárd, Körmend és Vasvár város polgármestere új tagot kíván delegálni. A rotációs elvet szem előtt tartva Vasvár önkormányzata delegál igazgatótanács tagot, konszenzus elvei alapján Németh István javasolja a három polgármester.

Nem javasolja a konszenzus megbontását, kérdés, a képviselőtestület visszavonja-e a határozatát.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a meghozott határozat érvényben tartását, a rotáció elvének elfogadását.

De kihangsúlyozza, amennyiben nem Kozó József képviselőtestületi tagot delegálja a képviselőtestület a VASVÍZ Rt. igazgatótanács tagjának, akkor a három város nem kezdeményezte volna az új tag delegálását.

Egyet nem értését fejezi ki egy kft. ügyvezetőjének másik részvénytársaság igazgatótanácsába történő delegálásával, vagy egy hivatalnok megválasztását.


Szabó Ferenc alpolgármester kihangsúlyozza, hogy nem tőle indult a kezdeményezés.

Nagy Gábor képviselőtestületi tag visszautasítja Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag felszólalását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a megválasztás a két ellenzék közti megállapodás értelmében történt, a rotációról szó sem volt.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért a rotáció elfogadásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke véleménye szerint a kialakult helyzet nem érinti a korábbi képviselőtestületi állásfoglalást, a konszenzus elfogadása kompromisszumos javaslat.


Kozó József képviselőtestületi tag szerint is bárki feltételezheti a politikai indíttatást, a képviselőtestület határozatát csak a Közigazgatási Hivatal vizsgálhatja felül.


Horváth László képviselőtestületi tag nem ért egyet a delegálás megváltoztatásával.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért azzal, amennyiben a képviselőtestület érvényben hagyja meghozott határozatát, úgy a rotáció lép életbe.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, a három polgármester rögzítse írásban a jövőre vonatkozóan a rotáció módját.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hagyja érvényben a felügyelő bizottsági és igazgatótanácsi tagok megválasztására vonatkozó, 68/1999. számú határozatát, a három város polgármestere pedig a jövőt illetően a rotációra vonatkozó nyilatkozatát írásban rögzítse, és erre a ciklusra vonatkozóan Vasvár város képviselőtestülete delegáljon igazgatótanács tagot.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


276/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a VASVÍZ Rt. igazgatótanács tagjának delegálásával kapcsolatosan a három - Szentgotthárd, Vasvár, Körmend - város polgármestere kössön megegyezést.
 1. Polgármester részére jutalom kifizetése

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az idei év képviselőtestületi tiszteletdíjak terhére Honfi József polgármester részére félhavi jutalom kifizetésének jóváhagyását.


Szabó Ferenc alpolgármester egyhavi jutalom kifizetését javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


277/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a képviselői tiszteletdíjak terhére hozzájárul Honfi József polgármester részére egyhavi jutalom kifizetéséhez.

Határidő: 1999. december 03.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Kézilabda szakosztály támogatásához fedezet biztosítás

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kézilabda csapat működése ügyészi vizsgálat alatt áll, azonban a pénzügyi nehézségek miatt veszélyben van a csapat működése és mérkőzéseken való részvétele.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke csakis számla ellenében javasolja a kézilabda csapat támogatását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke elmondja, hogy a klub és a kézilabda csapat vezetője között nem történt meg az elszámolás.

A támogatás jóváhagyását nem a jövő évi költségvetés terhére javasolja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Dózsa MTE újonnan kinevezett elnöke felhívja a figyelmet, hogy a szakosztálynak működnie kell.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol a kézilabda szakosztály részére a jövő évi költségvetés terhére, idei kifizetéssel 500e Ft biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


278/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kézilabda szakosztály részére a jövő évi költségvetési terhére, ez évi kifizetéssel, számla ellenében történő elszámolással 500e Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetőjeTöbb hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 22 óra 17 perckor bezárja, és a képviselőtestületet az ülés lefolytatására 1999. november 29-én, 1300 órára hívja össze.


K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester
J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. november 29-i

ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Békefi Gábor,

Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József,

Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre,

Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Simon János,

Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületi tag


Igazoltan távolmaradt: dr. Bárány Győző és Bebes István képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetőjeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend kiegészítését dr. Bécsi Zsuzsanna gyermek háziorvos privatizációjának megtárgyalásával, valamint egy pénzügyi dologhoz szükséges állásfoglalással.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

 • Hivatásos gondnokok tiszteletdíja

 • A Rákóczi u. 1-3. lakóépület tetőzet felújítása

 • Heinävesi testvérvárosi kapcsolat

 • Városgondnokság pótfinanszírozása

 • Intézmények pénzügyi előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária, gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Körmend város Tűzoltósága Alapító Okirata

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Kórboncnoki tevékenység ellátása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Térségfejlesztési közhasznú társaság létrehozása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Okmányiroda kialakítása, működtetése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság előterjesztése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra történt intézkedésekről


I n t e r p e l l á c i ó k 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Hivatásos gondnokok tiszteletdíja


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és tekintettel a feladatbővülésre javasolja az előterjesztésben meghatározott összeg biztosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a hivatásos gondnok számával kapcsolatosan tesz észrevételt.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy 400e Ft rendelkezésre áll, ehhez szükséges még a határozati javaslatban szereplő 308e Ft.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


279/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1999. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére a gyámhivatal által alkalmas hozzátartozó hiányában, a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személyek
képviseletének ellátására foglalkoztatott gondnokok tiszteletdíjának kifizetéséhez 308.000,-Ft-ot biztosít.

Határidő: 1999. december 01.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Heinävesi testvérvárosi kapcsolat


Honfi József polgármester a szoros és eredményes finn testvérvárosi kapcsolatra tekintettel javasolja a finn küldöttség itt tartózkodásának pénzügyi támogatását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a finn-magyar baráti kör civil szervezet, - mely igyekszik szponzorokat felkutatni, - de mivel a testvérvárosi kapcsolat a két önkormányzat által megkötött szerződésen alapszik, egyetért a küldöttek itt tartózkodásának, fogadásának támogatásával.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke mintegy 0,5 millió forintos támogatását javasolja jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasol a finn testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulója alkalmából érkező küldött itt tartózkodásához és fogadásához mintegy 0,5 millió forintot biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


280/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a finn testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulója alkalmából megrendezendő találkozót és a finn küldöttség Körmenden tartózkodását 0,5 millió forinttal a 2000. évi költségvetés terhére támogatja.

Határidő: szükség szerint, a költségigények (előzetes tájékoztatásával) ismeretében

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 • Városgondnokság pótfinanszírozása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tekintettel az elmúlt évben jelentkező problémákra, gondokra, javasolja az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a Városgondnokságnál megrendelt és elvégzett kaszálásokkal kapcsolatosan mond kiegészítést, és javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja a Városgondnokság pótfinanszírozásának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


281/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az alábbi előirányzatok képzéséhez, illetve átcsoportosításához:

- Polgármesteri Hivatal céltartaléka emelkedik 293.900,-Ft-tal

- gazdálkodási tartalék csökken 452.024,-Ft-tal

 • "társadalmi munkás járdák" fejlesztési előirányzat

csökken 293.900,-Ft-tal

- kavicsos utak karbantartási előirányzata csökken 119.175,-Ft-tal

- csatornák üzemeltetési előirányzata csökken 80.224,-Ft-tal

 • kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás előirányzata

csökken 166.333,-Ft-tal


Városgondnokság finanszírozása emelkedik

- személyi juttatás 50.081,-Ft-tal,

- TB 16.527,-Ft-tal,

- Munkaadói járulék 1.502,-Ft-tal,

- Dologi kiadás 749.646,-Ft-tal

Összesen: 817.756,-Ft-tal

Határidő:

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Intézmények pénzügyi előirányzat átcsoportosítása

 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a Könyvtár előirányzat módosításának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


282/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Faludi Ferenc Városi Könyvtár

- átvett pénzeszköz előirányzatát 498eFt-tal,

- dologi kiadásainak előirányzatát 498e Ft-tal

megnövelje.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Házkezelőség


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, továbbá kiegészítésként elmondja, hogy a jövő évben a Thököly u. 46. számú lakóépület felújítását kell elvégezni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


283/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Házkezelőség

 1. - átvett pénzeszközeinek előirányzatát 1025e Ft-tal csökkentse, valamint

 • személyi juttatásainak előirányzatát 1025e Ft-tal csökkentse.


 1. Bevételi előirányzatát 5316e Ft-tal növelje,

 • felújítási előirányzatát

- gázcsere-telep 1555e Ft-tal

- számítógép 62,5e Ft-tal

növelje,

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 64e Ft-tal

- beruházás előirányzatát 1300e Ft-tal

- tartalék előirányzatát 2334,5e Ft-tal

növelje.


 1. A dologi kiadások előirányzatát 3224e Ft-tal csökkentse, egyúttal

- felújítási előirányzatát 2624e Ft-tal

- beruházási előirányzatát 600e Ft-tal

növelje.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Körmend város Tűzoltósága Alapító Okirata

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a gazdálkodási jogkört tekintve elmondja, hogy a tűzoltóság nem maradványérdekeltségű szerv.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a tűzoltóság épületére vonatkozó, Vas Megyei Önkormányzat által megkötött ajándékozási szerződéssel kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja az alapító okirat jóváhagyását a "maradványérdekeltségű" kifejezés törlésével.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


284/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Körmend város Tűzoltósága Alapító Okiratát a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Kórboncnoki tevékenység ellátása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltak elfogadásával.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


285/1999. számú határozat:


 1. A képviselőtestület a Körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-rendelőintézet kórboncnoki tevékenységét illető ellátási kötelezettséget 2000. január 1. és 2000. december 31-e közötti időszakra szerződés keretében átadja dr. Tóth Csaba és dr. Cook Justin vállalkozó szakorvosoknak.

 2. Megkeresi a Vas megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy 2000. január 1-jétől a szerződés időtartamán belül a körmendi kórházban nevezett vállalkozó orvosok által végzett kórboncolási tevékenységet a teljesítmény arányában a vállalkozó patológus szakorvosoknak számolja el és fizesse ki.

Határidő: 1999. december 15. (szerződéskötésre, kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Térségfejlesztési közhasznú társaság létrehozása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja Őriszentpéter, Szentgotthárd polgármesterekkel történő egyeztetések alapján a Naturpark elnevezésű térségfejlesztési közhasznú társaság létrehozását az előterjesztésben foglaltak szerint. Kiegészítésképpen elmondja, hogy a megalakulást a PHARE 10 millió forinttal támogatja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a közhasznú társaság megalakulását és a szükséges költségek biztosítását. Véleménye szerint a város és a térség csak akkor lehet sikeres és eredményes a pályázatok során, ha tagja az ilyen programoknak.


Pataki Péter képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a közhasznú társaság a PHARE és SAPARD programokkal foglalkozna vagy más egyéb meghatározott céllal jönne létre.


Honfi József polgármester elmondja, hogy a Naturpark térségfejlesztési közhasznú társaság a kistérségi társulás céljainak megvalósítását szervezné és szorgalmazná.

Javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


286/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért a térségfejlesztési - "Naturpark" elnevezésű - közhasznú társaság létrehozásával.

Határidő: 1999. december 15. (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József 1. Okmányiroda kialakítása, működtetése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az okmányiroda jövőbeni működésével további helyiségigény merül fel, melyhez a jelenlegi Házkezelőség irodáira lesz szükség.

A Házkezelőség elhelyezése a Városgondnokságnál vagy a Németh M. utcai 24 lakás alatt kialakított üzlethelyiségek átalakításával megoldható lenne.

Pénzügyileg az első megoldás, annak minimális átalakítási munkálatait tekintve kedvezőbb, azonban az ügyfélforgalom szempontjából az üzlethelyiségekben történő elhelyezés lenne a megfelelő, mely részben a Belügyminisztériumtól kapott állami támogatásból, részben a Házkezelőség saját terhére történne.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a Városgondnokságnál rendelkezésre álló irodahelyiségekben javasolja a Házkezelőség elhelyezését. Az ügyfélforgalom szempontjából példaként megemlíti az ÉDÁSZ Rt. és a Vízmű telephelyét, mely szintén a külváros területén helyezkedik el.

A Németh Mária utcai üzlethelyiségek értékesítési árát felül kell vizsgálni, amennyiben szükséges, azt mérsékelni.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Házkezelőség fenntartási költségeire hívja fel a figyelmet.


Dr. Tóth Miklós jegyző ismerteti a BM által nyújtott támogatás mértékét, továbbá elmondja, hogy a minisztérium biztosítja az informatikai hátteret, valamint a fotó-boksz kialakítását.

Elismeri, hogy a Városgondnokságnál történő elhelyezés kisebb költségébe kerülne az önkormányzatnak.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja a Házkezelőség elhelyezését az ügyfelek számára könnyen megközelíthető és elérhető helyen biztosítani.

A Városgondnokság előző ülésen felmerült problémáját tekintve nem javasolja a Házkezelőség kitelepítését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag észrevételeivel, azonban elmondja, hogy szükséges a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet felülvizsgálata, továbbá az elvégzett feladatokat tekintve a két - Városgondnokság és Házkezelőség - intézmény egymás mellett működése megoldható.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a törlesztő részletek könyvelése a gazdasági és pénzügyi irodához kerül, így a Házkezelőség ügyfélforgalma jelentősen csökken.

A Városgondnokság kft-vé alakításával kapcsolatosan tett felmérések alapján a Házkezelőséggel együtt, mindkét intézménynél létszám-racionalizálás végrehajtását, valamint egy intézményként történő működtetést javasol.

Véleménye szerint a Házkezelőség működtetése célszerűbb lenne a Városgondnokság telephelyén, továbbá elmondja, hogy a tulajdoni viszonyok rendezése miatt szükséges lenne a három önkormányzati lakás értékesítése, melynek következtében a Kauz-réti üzletek eladása is könnyebb lenne.

Példaként Lenti városát hozza fel, ahol szintén a város szélén a Városgondnoksággal együtt látják el a Házkezelőség teendőit.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasol a Házkezelőség elhelyezésével kapcsolatban állást foglalni a Városgondnokság további működésének megtárgyalásával együtt a december hónapban tartandó képviselőtestületi ülésen.

Véleménye szerint a vagyongazdálkodó szervezet és a Házkezelőség együtt működhetne.


Honfi József polgármester egyetért Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének észrevételeivel, és javasolja, hogy a Házkezelőség elhelyezéséről a december hónapban tartandó ülésen foglaljon állást a képviselőtestület, hiszen az okmányiroda későbbi működéséhez szükséges a további helyiséget biztosítása.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


287/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Házkezelőség elhelyezéséről a december 16-án tartandó ülésen foglal állást, a Városgondnokság további sorsának megtárgyalásával egyidejűleg.

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

Határidő: 1999. december 16.
 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Pályázat benyújtása játszótér építésre


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a képviselőtestületnek a pályázatban történő részvételt, pályázati önrészként 0,5 millió forintot javasol jóváhagyni.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a pályázat részletei iránt érdeklődik, melyre Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ad kielégítő választ.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását, 0,5 millió forint önrész biztosításával.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


288/1999. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújt be játszótér építésére a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsához.

Pályázati önrészként 0,5 millió forintot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére. A pályázat elkészítésével megbízza a kulturális, szabadidő és sport bizottságot, valamint a műszaki és városgazdálkodási irodát.

Határidő: pályázatnak megfelelően

Felelős: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 • Haranghy képek Körmenden


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a képviselőtestület figyelmét, hogy a Haranghy képek tulajdonviszonyának rendezése szükséges, mert amennyiben a város a tulajdonos, a képek restaurálását el kell végezni, azok a jelenlegi állapotban nem maradhatnak.

Néhány szóval tájékoztatja a képviselőtestületet a körmendi kórházkápolnában és a Református Templomban található Haranghy képekről.


Honfi József polgármester javasolja a tulajdon tisztázását, amennyiben a képviselőtestület nem tulajdonos, a képek kerüljenek múzeumba.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


289/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete az 1986. április 22-én Körmendre került 14 Haranghy pannó tulajdonának tisztázásával megbízza a város jogtanácsosát.

Határidő:

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző • Táncruhák kölcsönzése a megyebálra


Kérdés, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


290/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Megyebálon városunkat képvisel elsőbálosok ruhakölcsönzésére és utaztatására 25 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: 1999. december 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Javaslat a kiemelt egyesületek körének bővítésére


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy a kiemelt egyesületek számának növelésével, a támogatásra fordítható összeg növelését vagy az eddigi támogatás mértékének többfelé történő elosztását tervezi a bizottság.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy az egyesületek a képviselőtestület állásfoglalás alapján részesülnek támogatásban, a bizottság célja, hogy minimális fedezetet biztosítson az egyesületek éves működéséhez.

A Dózsa MTE ügye tisztázatlan, az idei évet tekintve az egyesületek az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltakat teljesítették, és a város kulturális és sport életéhez színvonalasan hozzájárultak.


Honfi József polgármester a koncepció alakulására hívja fel a figyelmet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért Honfi József polgármester felhívásával, az adható támogatások mértékének csökkenésével, a kisebb szervezetek kisebb mértékű támogatásban részesülésével.


Honfi József polgármester javasolja a kiemelt egyesületek körének határozati javaslatban foglaltak szerinti bővítését.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 2 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett nem fogadja el.Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra történő intézkedésekről


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Rába-híd környékének aszfaltozását illetően javasolja az ÁFÉSZ és a Rábavölgye MTSZ megkeresését, az út a jelenlegi állapotában nem maradhat.


Horváth László képviselőtestületi tag elfogadja interpellációjára adott választ, azonban ismételten kéri a kátyúzás elvégeztetését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tudomásul veszi a 223/1999. számú határozattal szemben emelt kifogására adott választ.


Kozó József képviselőtestületi tag többszöri felvetésének ellenére is - különösen vagyonvédelmi szempontból - a Várudvar világításának helyreállítását szorgalmazza.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a Várudvar világításának helyreállításával kapcsolatosan elmondja, egy korábbi ülésen tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a Kincstári Vagyonigazgatóság a műszaki és városgazdálkodási iroda megkeresése ellenére - a megfelelő tervek hiányában - nem kíván hozzájárulni az új típusú világítóeszközök elhelyezéséhez.

Szükséges ennek költségeit a jövő évi költségvetésbe betervezni.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a városi gyógyszertár környékén elszaporodott galambok irtását kéri, a Somogyi Béla Általános Iskola tornacsarnokának beázására hívja fel a figyelmet.

Bejelenti továbbá, hogy a sportpálya felé vezető út beszakadt, valamint a Babati húsfeldolgozó környékén szükséges a közvilágítás biztosítása.

Elmondja még, hogy felsőberki lakosai a volt várkerti játszószerek kezelésére festéket kérnek.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a Mikes K. utcában nem történt meg kellő mértékben a hóeltakarítás.


Kozó József képviselőtestületi tag a hóeltakarítás kapcsán a jövőre vonatkozóan a külváros utcáinak időben történő eltakarítását kéri, továbbá javasolja a közvilágítás biztosítását a Pacsirta utca végén.


Horváth László képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy a letolt havat az útkereszteződésekben hagyják a Városgondnokság alkalmazottai.


Szabó alpolgármester 2000. január hónap második felében rendkívüli ülés összehívását szorgalmazza a Vár hasznosításának tárgyában.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője az elhangzott interpellációkra reagálva elmondja, hogy a Városgondnokságnak mintegy 40 km hosszú utcát kell havazás idején eltakarítani, sorrendileg négy kategóriába sorolva. Amennyiben - hasonlóan az elmúlt időszakhoz - a hétvégén esik nagyobb mennyiségű hó, lévén a külterületek utcái a IV. kategóriába tartoznak, azok hó-eltakarítása később végezhető el.

Elmondja továbbá, hogy az észak-déli irányú utcák szárazabbak, ellentétben a kelet-nyugati irányban elhelyezkedőkkel, ahol sok esetben a sózás sem segít.

Véleménye szerint indokolt továbbá a Városgondnokság gépesítésének jobbá tétele, tekintettel a járdatakarításra is.

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat a közvilágítási rekonstrukciós pályázatban elindult, a Pacsirta utcában megoldható, de a Babati féle húsfeldolgozó környékén terveztetni kell a közvilágítás megvalósítását.

A tornacsarnok beázását illetően elmondja, hogy a tetőfelújításra jóváhagyott 1,5 millió forintot a Somogyi Béla Általános Iskola felhasználta, a beázás nem terheli a kivitelezőket. A tető 20 éve nem volt javítva, a tornacsarnok nem most ázott be, a jövő évi költségvetést úgy kell megtervezni, hogy a tető felújítást a műszaki iroda közvetlen hajtsa vége.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a régi beázások mellett új beázások is vannak.


Honfi József polgármester javasolja a tetőszerkezet felülvizsgálatát.


Több hozzászólás nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület zárt ülését 14 óra 34 perckor bezárja.
K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester