· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. november 25.következő
letölthető melléklet:

314 kbyte

1999. október 21.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. október 21-i

kihelyezett ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületiTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Viserálek Sándorné az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője

Csernyik Istvánné a Bölcsőde vezetője

Gadovszky Beáta az ARCHIGRAF Bt. tervezőjeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend jóváhagyását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság általi kitüntetési javaslat napirendre vételét.


Honfi József polgármester javasolja a kitüntetésre javasoltak közé a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által javasolt 2 személy felvételét.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy zárt ülés keretében szeretne tájékoztatást adni a Körmendi Dózsa MTE működési nehézségeiről, problémáiról.


Kozó József képviselőtestületi tag kifogásolja, hogy írásban nem került előterjesztésre a Dózsa MTE ügye.


Honfi József polgármester véleménye szerint nem lett volna szerencsés az egyesület témájának írásban történő kiküldése.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke Szabó Ferenc alpolgármester által készített kitüntetések átadására vonatkozó előterjesztésével kapcsolatosan tesz megjegyzést.

Szabó Ferenc alpolgármester a képviselőtestület előző zárt ülésének jegyzőkönyvéből idéz.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület a két ülés közti beszámolót követően tárgyalja meg a zeneoktatás helyzetéről szóló beszámolót.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és fentiek figyelembevételével a következő napirendet alkotja:N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Zeneiskola munkájáról.

Előadó: Sabáli László igazgató


 1. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény munkájáról.

Előadó: Viserálek Sándorné intézményvezető


 1. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról.

Előadó: Csernyik Istvánné bölcsődevezető


 1. Az önkormányzat tulajdonában levő lakások elidegenítéséről szóló többször módosított 7/1994. (IV. 19.) számú rendelet módosítása.

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló többször módosított 16/1993. (XII. 21.) számú rendelet módosítása.

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Közoktatási feladat ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke


 1. Folyó ügyek:

 1. Településfejlesztési koncepció tervezete

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Telekalakítások, kisajátítások problémái

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Épület-felújítás költségeihez hozzájárulás

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodása iroda vezetője

 1. Piac területén megépítendő pavilonok helye eladási árának módosítása.

Előadó: Németh Attila műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása.

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Intézményi költségvetések felülvizsgálata.

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


 1. Szennyvíz csatornahálózat csatlakozási díjának egyösszegű befizetésre vonatkozó határidő meghosszabbítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Önkormányzati intézményi konyhák ügye

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

 • Városi címer megváltoztatása

 • A Hajnal Stúdió Bt. kérése

 • Horváth József kőfaragó által készített óra

 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár Internet használatához önrész biztosítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Nevelési, oktatási intézmények ifjúságvédelmi munkája

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


 1. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés munkaadót terhelő járulékainak kérése

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság elnöke


I n t e r p e l l á c i ó k
 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy október 6-án a Müllex kft. vezetőivel a szennyvíziszap kezelő létesítése ügyében folytatott egyeztetéseket.

Október 7-én részt vett a VASVÍZ Rt. közgyűlésén, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy igazgatósági tagságot illetően a jövő hét folyamán kell a két társváros polgármesterének egyeztetni.

Október 8-án a Belügyminisztériumban polgármesterek részére megtartott konferencián vett részt, a költségvetés és az önkormányzatok finanszírozási dolgai tárgyában.

Október 12-én a Duna Kft. képviselőivel tárgyalt a közvilágítási rekonstrukció ügyében, melyről a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot már tájékoztatta.

Október 14-én a 8-as főközlekedési út korszerűsítése, elkerülő szakaszának megépítése, a zalalövői vasútvonal és egyéb fejlesztési lehetőségek tárgyában Bebes István országgyűlési képviselő társaságában a közlekedési és gazdasági minisztérium képviselőivel találkozott hivatali helyiségében

Október 15-én Veszprémben a 8-as főközlekedési út fejlesztési regionális tanács ülésén vett részt, október 18-án pedig Bauer Lászlóval, a PHARE Natúrpark képviselőjével találkozott a SHAPARD program projektkészítési munkáinak megkezdéséről.

Október 20-án a megyei egyeztető fórum ülésén vett részt, mely jóváhagyta, hogy a kórház 2000. január 01-től 130 ággyal működik.

Szintén ezen a napon ismét a MÜLLEX Kft. vezetőjével egyeztetett, miszerint a bio-hulladék háromhetente történő elszállításával november 15-től kevesebb hulladékszállítási díj terheli az önkormányzatot.

Kiegészítésül elmondja, hogy dr. Bárány Győzővel több egyeztetést folytatott a kórház gazdasági igazgatójának alkalmazásával kapcsolatosan.


Honfi József polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Beszámoló a Zeneiskola munkájáról

Előadó: Sabáli László igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Sabáli László a Zeneiskola igazgatója írásos beszámolóját kiegészítve elmondja, hogy az intézmény munkáját nagyban meghatározza az elfogadásra került közoktatási törvény. Nehéz eleget tenni az EU-s követelményeknek, az iskola nem tudja felvenni a versenyt sem az eszköz-, sem célrendszerét tekintve. Az intézmény drága jellegét a hangszeres képzés okozza.

Az Zeneiskola előnye, hogy különböző korosztályból meríthet, az érdeklődés változatlan az intézmény iránt, de van olyan esztendő, amikor 20-30 diák a továbbtanulás miatt elkerül az intézményből.

A tanári állomány a törvényi előírásoknak megfelelően biztosított, az iskola arculata kettős, a zenetanárok nemcsak tanítanak, példaképet is mutatnak.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke külön kiemeli, hogy a zeneiskolai oktatást az alapfokú művészetoktatással 2001. szeptember 01-ig új pedagógiai program szerint kell folytatni, melyhez a szakmai programot el kell készíteni. Az alapfokú művészetoktatás állami normatívája az utóbbi években nagymértékben - mintegy 50%-kal - emelkedett, prioritása van, mely segíti a város teherviselését.

A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a beszámoló elfogadását.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint köszönet illeti az intézmény munkáját a városi rendezvényeken való közreműködésért, mely nem kis mértékben színesíti és biztosítja a lakosság zenei művelését.


Szabó Ferenc alpolgármester a népi hangszeres képzés bevezetését szorgalmazza, hiszen ennek bevezetése nem egyszerű feladat, de a város lakossága részéről lenne rá igény.


Sabáli László a Zeneiskola igazgatója elmondja, hogy jelenleg nincs olyan képzettségű ember a városban, aki a népi hangszeres játékot elsajátította volna.


Honfi József polgármester külön megköszöni a zenei életben való részvételt, annak megszervezését és javasolja a zeneoktatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadását, sok sikert kívánva, hogy a jövőben is a maihoz hasonló szinten működjön a zeneoktatás és a zenei élet.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:238/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a zeneoktatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének a városi zenei életben való részvételért, annak megszervezéséért, és sok sikert kíván a jövő zeneoktatásának és zenei életének a maihoz hasonló szinten történő működéséhez.
 1. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény munkájáról

Előadó: Viserálek Sándorné intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Viserálek Sándorné intézményvezető írásos beszámolóját kiegészítve külön a 3. számú mellékletben szereplő korfára hívja fel a képviselőtestület tagjainak figyelmét, és számszerűen ismerteti a 60 év felettiek, az 50-60 év közöttiek számát, valamint elmondja, hogy 10-15 éven belül e korosztály száma 2,5 - háromszorosára emelkedhet. Megállapítható, hogy az időskorúak száma emelkedik.

Ismerteti továbbá a jelenlegi helyzetet, melynek alapján elmondja, hogy az intézménynek létszámigénye van, hiszen a december 31-ig létszámbővítést kell végrehajtani. Jelenleg csak ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik az intézmény, ami ez év végével lejár. A bezárás veszélye nem fenyegeti az intézményt, a nappali ellátáshoz a normatíva biztosított, de a működési engedély nélkülözhetetlen.

Viserálek Sándorné intézményvezető kéri a képviselőtestület tagjait, tekintsék meg az intézményt.


Az intézmény megtekintését követően Kozó József képviselőtestületi tag a beszámolóban megemlített "négy főzőhely"-ről iránt érdeklődik, melyre Viserálek Sándorné intézményvezető a három általános iskolát és a kórházat említi.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a létszámbővítés megoldását három fő szakdolgozó alkalmazásával.

Elmondja, hogy tizennyolcan ápolásra szorulnak. Külön kiemeli és felhívja a figyelmet a bérlakásokban tapasztalható rendkívüli tisztaságra, a takarítást szakgondozók végzik, s melynek kérdése a jövőben szintén megoldásra szorul. Javasolja a bizottság, hogy a takarítás költségei ne az intézmény költségei terhére történjen, továbbá javasolja a beszámoló elfogadását.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint a Házkezelőség megoldhatná a takarítást. Dicséretesnek tartja az intézményben végzett munkát.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja az intézményben az éjszakai ügyelet biztosítását.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy hosszabb kórházi kezelés ideje alatt az időskorúak fizetik-e a közüzemi díjakat.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke egyetért Nagy Gábor képviselőtestületi tag éjszakai ügyeletre vonatkozó javaslatával.

Véleménye szerint ez megoldható lenne egy jobb egészségi állapotban lévő időskorú bérlő által, aki bizonyos kedvezmények biztosításával szívesen ellátná ezen feladatokat.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke egyetért Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének javaslatával, de csakis szakdolgozó, egészségügyben jártas ember alkalmazásával.

Egyetért továbbá az időskorúak megfelelő ellátásáról, életkörülményeinek biztosításáról, és példaként a finnországi időskorúak ellátását említi.

Elengedhetetlen az időskorúakkal való törődés, a városnak is érdeke, hogy az idősek otthona megfelelő szinten működjön.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke elmondja még, hogy a nappali ellátás mellett tervezés alatt áll az idősek átmeneti elhelyezésének megoldása.


Honfi József polgármester véleménye szerint az intézmény bővítésével a közeljövőben számolni kell.

Az intézmény vezetője részére egy budapesti lakos által írt levelet nyújt át, aki köszönetét fejezi ki hozzátartozója intézményben történő ellátásáért.

A jogszabályi előírások alapján a működési engedély meglétéhez szükséges a három fő szakdolgozó alkalmazása, továbbá a takarítási problémák megoldása.


Bebes István képviselőtestületi tag szerint tudomásul kell venni, hogy a lakosság öregszik, egyetért a létszámbővítéssel járó költségek biztosításával.

Az önkormányzati intézményi konyhák átalakítása az önkormányzat elsődleges feladata, melynek eredményeképpen talán az átcsoportosításra is sor kerülhet.


Viserálek Sándor intézményvezető a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy bármennyire visszás helyzetről van szó, a kórházi kezelés miatt távollévő bérlőnek is meg kell fizetnie a közüzemi díjakat. Egyetért azzal, hogy az éjszakai ügyeletet kizárólag szakdolgozó láthatja el.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Egyesített Szociális Intézmény nappali ellátást szolgáló intézményként működik. A vele azonos épületben lévő, időskorúak számára biztosított bérlakásokban lakók részére is csak nappali ellátást köteles az intézmény biztosítani.

A felvetett problémák megoldása csak az intézmény funkciójának megváltoztatását követően valósítható meg.

Néhány szóval tájékoztatást ad a nappali ellátás körébe tartozó teendőkről, valamint elmondja, hogy a működési engedély lejártának határidejét tekintve sürgős a szakdolgozók alkalmazása.

Elmondja még, hogy a működési engedély megszerzése a szakhatósági bejárások lefolytatása miatt elhúzódó folyamat.


Honfi József polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. Javasolja továbbá, járuljon hozzá a képviselőtestület három fő szakdolgozó alkalmazásához, az ahhoz szükséges fedezet biztosításához.

A takarítási problémát javasolja a későbbiekben megoldani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


239/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete - elismerve és megköszönve az intézmény dolgozóinak munkáját - az Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselőtestület hozzájárul három fő szakdolgozó 1999. december 1-i hatállyal történő alkalmazásához, melynek költségfedezetéről a 2000. évi költségvetésben gondoskodik.

Az intézménnyel egy épületben lévő bérlakások közös helyiségei takarításának megoldása érdekében a Házkezelőség vezetőjével tárgyalást kell folytatni.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

1999. november 30. (tárgyalás lefolytatására)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző
 1. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról

Előadó: Csernyik Istvánné bölcsődevezető

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Csernyik Istvánné bölcsődevezető írásos beszámolóját kiegészítve kihangsúlyozza a gondozónők által végzett teendők, harmonikus nevelés, gondozás, gyermekszeretet és elhivatottság fontosságát, mely az ember egész életére kiható és meghatározó.

Az intézmény igyekszik mindezeket biztosítani.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és a bizottság részéről szintén a helyszínt megtekintve javasolja a beszámoló elfogadását.

Elismeri, hogy egy bölcsőde megléte és működése elegendő a városban. A beíratott gyermekek száma magas, de az átlagos 40 fő ellátása megoldott. Minden helyiség kihasznált, de javasolja a közeljövőben a beázások miatt a magastető kialakítását. Ezzel a raktározási lehetőség biztosított lenne.


Honfi József polgármester javasolja - megköszönve a bölcsődében végzett munkát - a beszámoló elfogadását.

Egyetért a magastető kialakításának szükségességével, ezért javasolja, annak fedezetigényét a 2000. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


240/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a bölcsőde munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A magastető kialakításának költségeit a 2000. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal

2000. évi költségvetés tervezése

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló többször módosított 8/1999. (IV. 19.) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző ismerteti a már értékesítésre került lakások számát és helyzetét. Javasolja azon lakások értékesítését, ahol a vegyes tulajdont csak néhány önkormányzat lakás megléte képezi.

Külön felhívja a figyelmet a komfortfokozatonkénti megosztást tartalmazó mellékletre.


Bebes István képviselőtestületi tag az értékesítésből befolyt összeg felhasználásával kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Dr. Tóth Miklós jegyző kielégítő választ ad.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a lakások vételárának meghatározásával kapcsolatosan az előterjesztésben szereplő értéket reálisnak tartja.


Bebes István képviselőtestületi tag jónak tartja, ha az értékesítésből befolyt összeget lakásépítésre fordítja az önkormányzat.


Horváth László képviselőtestületi tag elmondja, hogy általában szociálisan rászorulók lakják az önkormányzati lakásokat, melyek értékesítése nem lesz könnyű feladat. Problémát jelent ezen családok elhelyezése.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag nem ért egyet a lakások értékesítésével.


Dr. Tóth Miklós jegyző elmondja, hogy a tulajdoni viszonyok rendezése miatt lenne előnyös a rendelet-módosítás.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy adott a lehetőség a tulajdonviszonyok rendezésére, nem kötelessége az önkormányzatnak a meglévő lakások értékesítése, de eldöntendő az elővásárlási jog biztosítása a bentlakó részére.

Eldöntendő tehát, hogy képviselőtestület kívánja-e a meglévő lakásokat értékesíteni, amennyiben a lakásértékesítés mellett foglal állást a képviselőtestület, szükséges a további állásfoglalás, hogy mely körre kívánja azt kiterjeszteni. Ezek alapján kell a lakások értékesítési árát meghatározni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a lakások vételárát a forgalmi érték 80%-ában javasolja megállapítani, tekintettel a piaci helyzet - értéknövekedést követő - változására.

A lakás vételárának megfizetésére vonatkozóan nem javasolja a 3/1. variáció elfogadását, 10 év folyamatos 10%-os kamat megfizetését javasolja, szintén az értéknövekedést követve.

Van igény a lakások értékesítésére, ezért jónak tartaná a bizottság az 50%-os licit határ megállapítását.

Véleménye szerint a bizottság véleményeit figyelembe véve is kedvező lakáshoz jutásról van szó.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem ért egyet a lakások értékesítésével.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az előterjesztés elfogadását javasolja, azon lakások értékesítésének jóváhagyásával, ahol csak néhány önkormányzati lakás van.

Kihangsúlyozza, hogy ismerve az önkormányzati lakások bérlőit, sokan nem fognak élni a lakásértékesítés lehetőségével.

Egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság által javasoltak jóváhagyásával.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja a lakásértékesítésből befolyt összeget új lakások megépítésére fordítani.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy nagy munkát fektetett a bizottság jelen rendelet-módosítás előkészítésébe. A bizottság véleményét tolmácsolva a 3/1. variáció jóváhagyását javasolja, továbbá elmondja, hogy a lakásértékesítésből befolyt összeg kezelése elkülönített számlán történik.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag a pénzügyi bizottság által javasolt részletfizetéssel kapcsolatos kamat nagyságára vonatkozóan tesz fel kérdést, melyre Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kielégítő választ ad.


Dr. Tóth Miklós jegyző Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének javaslatával kapcsolatosan elmondja, hogy a vételár kiegyenlítése során a kárpótlási jegyek értékét a tőzsdei árfolyam alapján kell meghatározni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint mobilizálni kell a lakáshoz jutás lehetőségét, azonban akik nem tudnak élni az elővásárlási joggal, felmerül a kérdés, milyen lakásba lehetne az elhelyezésüket megoldani.


Honfi József polgármester javasolja jóváhagyni a meglévő vegyes tulajdonú ingatlanoknál, azon lakások értékesítését, ahol az önkormányzati tulajdon kisebb hányadot képez.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a lakások vételárát a forgalmi érték 80%-ában megállapítani.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a lakások vételárának megfizetését, a kedvezmények megállapítását illetően a kamatmentes részletfizetési lehetőség elutasítását javasolja.

Javasolja továbbá a megállapított vételár 10%-ának egyösszegű megfizetésével a fennmaradó vételár 10 év alatt történő megfizetését jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester az elhangzottakat figyelembe véve a vételár megfizetését nem javasolja kárpótlási jeggyel, javasolja, hogy a vételár megfizetése kizárólag készpénzzel történjen.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja 2002. november 30-ában meghatározni az önkormányzati lakások iránti elővásárlási jog írásban történő bejelentésének határidejét.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a lakások értékesítéséből befolyt összeget az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően használja fel.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja fentiek figyelembevételével a rendelet-tervezet elkészítését, és a decemberi ülésre - jóváhagyásra - történő előterjesztését.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
 1. A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló többször módosított 16/1993. (XII. 21.) számú rendelet módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy több probléma merült fel a bérlőkijelölési joggal, a kedvezmények miatt az önkormányzat a bérletről nem tud rendelkezni. Elmondja továbbá, hogy a megyében ilyen szabályozásra nem került sor.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a rendelet megalkotását a bérlőkijelölési jog kérdésében.

Az önkormányzati lakásokat az önkormányzatnak kell mobilizálnia, hiszen ez önkormányzati vagyon. Az együttműködés miatt felmerülhetne az igény, de a bizottság ezt nem támogatja.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén nem javasolja a rendelet megalkotását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szükségesnek tartja a bérlőkijelölési jog kérdésében a rendelet megalkotását.


Honfi József polgármester nem javasolja a rendelet megalkotását a bérlőkijelölési jog kérdését illetően.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.
 1. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy törvényi rendelkezés alapján szükséges a távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása, továbbá felhívja a figyelmet, hogy a mellékletben a jelenleg érvényes díjak szerepelnek.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. vezetője ismerteti a távhőrendelet hierarchiáját, továbbá elmondja, hogy az üzletszabályzat a rendelet megalkotását követően készül el, mely ismét a képviselőtestület elé fog kerülni.

Az előterjesztett rendelet-tervezet a jelenleg érvényes helyi rendelettel szemben egy kibővített, szolgáltatói - fogyasztói jogviszonyra, vagoni kérdésekre kiterjedő rendelet. Új témakör többek között a fogyasztói jogvédelem, valamint külön kiemeli az ármegállapítás rendjét. Javasolja a hődíj megállapítását a fűtőanyagok árának ismeretében.

Pontosításra szorul a 7.§. (3.) bekezdés b.) szakasza.


Tóth Imre képviselőtestületi tag, a RÉGIÓHŐ Kft. felügyelő-bizottsági tagja javasolja a rendelet jóváhagyását, továbbá a díjakra vonatkozóan a "B" variáció jóváhagyását.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a 2003. szeptember 30-a előtti mérés szerinti elszámolás lehetősége iránt érdeklődik.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag egyetért a 7. §. (3.) bekezdés b.) szakaszának pontosításával, hiszen valóban sok problémát okoz a fogyasztók összességének írásbeli hozzájárulása.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a hődíj megállapításával kapcsolatosan javasolja a "B" variáció jóváhagyását.


Kozó József képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, a kft-nek volt-e korábban üzletszabályzata.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 28.§. (3.) bekezdésével kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a mérés szerinti elszámolás ma is létezik, csak nem jellemző. Ennek alkalmazására van lehetőség, melynek feltételeiről, a szolgáltatóra vonatkozó technológiai követelményekről bővebben a kft. ad tájékoztatást.

Pontos idejét nem tudja megmondani, mikorra lesz kivitelezhető a mérési igény kiépítésének megvalósítása. A kivitelezés költsége attól függ, milyen komfortban kívánják megvalósítani. Amennyiben elég a hőközpontonkénti megoldás, akkor nem kerül semmibe, a hőfogadói szinten történő megvalósítás a legkomfortosabb megoldással - esetleges másfajta rendszer kiépítésével, vagy költségosztók felszerelésével - radiátoronként, külön radiátor szeleppel 5-6.000,-Ft-ba kerül.

Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezetője kihangsúlyozza a próbafűtés és pótfűtés fogalmának lényegét, mely valóban komoly feszültséget okoz a tömblakások esetén. Véleménye szerint az erre vonatkozó szükséges megállapodást a közös képviselőkkel kell megoldani.

Üzletszabályzattal a kft. ez ideig nem rendelkezett, ez a különböző szolgáltatók megalakulásával jött létre.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag elmondja, a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság előtt sok kérdés merült fel a távhő-rendelettel kapcsolatosan.

Érzékelhető, hogy a kft. tiszta képet kíván adni - mindenre kiterjedve - a távhőszolgáltatásról a fogyasztók felé.

Az 1. számú mellékletre vonatkozóan, a bizottság véleményét tolmácsolva a hiányzó 9 Fiatal Házasok Otthona lakásba 2000. április 30-ig melegvízmérő felszerelését javasolja.

Véleménye szerint a mellékletben szerepelő díjegységek reálisak, javasolja a rendelet jóváhagyását.


Németh István a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a melegvízmérő felszerelésének mérés szerinti elszámolás esetén nincs jelentősége.


Honfi József polgármester javasolja a 3. §. b.) pontját illetően a "fogyasztók összessége" kifejezés helyett "képviselő" használatát.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a 34. §. (4.) és (5.) bekezdését illetően a "B" variáció jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a Házkezelőség vezetőjét megbízni, hogy a fiatal házasok otthonába melegvízmérő felszerelését 1999. április 30-ig végeztesse el.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő rendeletet alkotja:


11/1999. (IX. 21.) számú rendelet:


A távhőszolgáltatásról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A közoktatási feladatellátásról szóló megállapodás jóváhagyása

Előadó: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke


Némethé Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pénzügy és gazdasági, valamint az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság a képviselőtestület felhatalmazása alapján kidolgozta a közoktatási megállapodást, javasolja mellékletnek megfelelően jóváhagyni.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügy és gazdasági, valamint az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság által megalkotott közoktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


241/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatási feladatellátásról szóló megállapodást a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(A megállapodás szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk) 1. Folyó ügyek

 1. Településfejlesztési koncepció

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Gadovszky Beáta az ARCHIGRÁF Kft. tervezője elmondja, hogy ez év végéig meg kell alkotni a városfejlesztési koncepciót. A főbb fejlesztési területek láthatóak a kft. által bemutatott térképvázlaton.

Legnagyobb változást a 8-as számú út elkerülő szakaszának megépítése jelenti, melynek nyomvonalát ismerteti a képviselőtestület tagjaival.

A közlekedés felügyelet állásfoglalása alapján célszerű lenne a beépítésre szánt területek határáig? kivinni, ezzel a város belterülete mintegy 400 hektárral növekszik. Ezzel a város területe szinte duplájára nő.

Az ADA, OLIP gyár területe és környéke az ipari park egy része, majd ismerteti a tervben szereplő csomópontok helyét.

Elmondja, hogy célszerű lenne az EGIS vágányát kisajátítani.

Tájékoztatójában külön kitér a zöldsáv, valamint az üdülőterület kialakítására, de számolni kell a kavicsbánya további felhasználásával.

Felmerült a termálvíz hasznosításának kérdése.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője néhány pontban kéri a testület állásfoglalását, - hiszen a hatóságok csak az I. fázisban kívánnak részt venni - külön megemlítve a Közlekedésfelügyelet, valamint a Földművelésügyi Hivatal, a Vas megyei Múzeumok Igazgatósága és a Veszprémi Bányakapitányság javaslatait.


Tóth Imre képviselőtestületi tag a koncepció környezetvédelemről szóló szakaszban megemlített MÉH telep további sorsa iránt érdeklődik.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja a 3. oldal "oktatás" fejezet első mondatában foglaltak törlését.

Javasolja továbbá az egykori belváros, régészeti terület védetté nyilvánítását, ez több utcát érint.


Honfi József polgármester egyetért a különleges területek régészeti szakhatósági védetté nyilvánításának kiegészítésével.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja a koncepció szakaszonkénti jóváhagyását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag aziránt érdeklődik, hogy a humánszolgáltatásban foglaltakat szükséges-e a koncepcióban szerepeltetni, holott azokról külön törvény rendelkezik.

Érdeklődik továbbá, hogy csak területet lehet-e kijelölni különleges területként, valamint felhívja a figyelmet, hogy a városban 4 épület műemléki.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag javasolja megemlíteni a külső kapcsolatok fejezetben a finn testvérvárosi kapcsolatot is.


Honfi József polgármester javasolja a külső kapcsolatokról szóló fejezetben a finn testvérvárosi kapcsolatot is szerepeltetni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a gazdasági adottságok fejezetben említett nagyobb cégek között a MSC Hungária Kft-t is megemlíteni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a kül - és belterületek meghatározásának fontosságára hívja fel a figyelmet.


Horváth László képviselőtestületi tag a mezőgazdasági művelésből való kivonással kapcsolatosan tesz észrevételt.


Honfi József polgármester elmondja, hogy konkrét feltételek határozzák meg, mikor és mekkora terület kerül a mezőgazdasági művelésből belterületté.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy nem a belterületbe vonásról dönt a képviselőtestület, hanem a belterülethatár tervezett módosításáról, ez egy jogi tevékenység.


Bebes István képviselőtestületi tag érdeklődik, hogy most kell-e a képviselőtestületnek állást foglalnia, arról, hogy ipari, kereskedelmi vagy egy vegyes jellegű területet kíván kialakítani, hasonlóan az idegenforgalmi tevékenység, kastély jövőbeni hasznosítása, folyó vízi turizmus vagy esetleg a termálvíz hasznosításához.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy új fogalomként szerepelnek az építési törvényben, ezért a koncepcióba ipari jellegű, de nem kimondottan ipari területre gondoltak a koncepció készítői. Hosszú távon lehet, hogy csak mezőgazdasági területként fog szerepelni a térképvázlaton fehérrel jelölt rész, a kereskedelmi területeknél nem igazából kereskedelmi jellegű területekről van szó, pl. Béke-park, koncepció jelleggel szükséges ilyen terület kijelölése is.

Idegenforgalmi területekkel kapcsolatosan elmondja, hogy gondolni kell a Rába-folyó, a kavicsbánya tó meglétére, valamint a Várkertre.

Amennyiben a képviselőtestület ezeket elfogadja, az ÁRT közelebb kerülhet a kidolgozáshoz.

A szupermarketek letelepítését nem lehet meghatározni, a terv jóváhagyását követően ki lehet jelölni ezek területét.


Bebes István képviselőtestületi tag javasolja, azon területek három részre osztását, ahol általános ipari, kereskedelmi és gazdasági jellegű területet kíván a képviselőtestület kialakítani.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a koncepció megfogalmazása miatt elegendő a Jáki út környékének megjelölése, hogy ezen a területen ipari és kereskedelmi jellegű nem zavaró létesítmény épülhessen.


Kozó József képviselőtestületi tag kihangsúlyozza, hogy a szóban forgó környéken olyan villanyvezeték vonul végig, mely Szentgotthárd ellátását is biztosítja.

Az iránt érdeklődik, hogy az elkerülő út milyen távolságra lenne a már meglévő utcáktól. Kötelező-e zajvédő építése vagy elegendő az erdősáv.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a nagyfeszültség meglétét természetesen figyelembe vették a koncepció készítői, az nem zárja ki pl. a parkoló létesítését.

Az elkerülő út zajártalmainak kiszűrésére már rendelkezésre áll mintegy 100 méter hosszúságban egy sáv.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a magasfeszültséggel kapcsolatosan tesz kiegészítést.


Honfi József polgármester javasolja, hogy általános ipari területként szerepeljen a koncepcióban az ipari, kereskedelmi jellegű létesítmények telepítésére szánt terület, amelyet később lehetne intenzív ipari parkká alakítani.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a lakáskoncepció és a térségi humán közszolgáltatás fejezetben foglaltak elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy nem a főiskolai kar létesítését tűzze ki célul a képviselőtestület, hanem a vár hasznosítását, euro-régiós vagy egyéb képzési formák centrumaként kívánja szerepeltetni.


Kozó József képviselőtestületi tag véleménye szerint semmivel sem jobb ez az elképzelés a vár hasznosításával kapcsolatosan, mint a jelenlegi helyzet, mivel véleménye szerint a közeljövőben az nem megvalósítható.


Honfi József polgármester szóba jöhető lehetőségekről van szó, nem konkrét feladatok. Véleménye szerint általános oktatási és képzési feladatokat kell szem előtt tartani.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet a leendő kavicsbánya későbbi hasznosításának mikéntjére.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a külterületek fejlesztését illetően a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet, melyre reagálva Honfi József polgármester elmondja, hogy az a kavicsbánya létesítőjének kötelezettsége.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a Hegyaljai út kialakítására gondolva javasolja azt "a távlatban fejleszthető üdülő terület"-ként szerepeltetni.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja környezetvédelmi szempontból a Sárvári BOF kitelepítését.


Kozó József képviselőtestületi tag szükségesnek tartja a város szennyvízcsatorna hálózattal történő további ellátását, különös tekintettel az óváros területére.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felszín alatti vizek védelme érdekében egyetért fenti javaslat kiegészítésével.


Honfi József polgármester az elhangzottak felvetéseket figyelembe véve javasolja a koncepcióba belefoglalni a Sárvári BOF telep kitelepítésének megoldását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a koncepció környezetvédelmi fejezetében szerepeltetni a város teljes területének szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezés című fejezetben a termálvíz, gyógyvíz javasolja megemlítését, továbbá az egykori belváros palánkkal körülvett területének régészeti, kutatási területté nyilvánítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a HŐR kiképzőt illetően javasolja ifjúsági, szabadidő központ kialakításának lehetőségét megfogalmazni.


Bebes István képviselőtestületi tag tesz fel kérdést, melyre Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy csak a lőtér területét illetően lehet a koncepcióban szerepeltetni.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szakiskola jövőbeni sorsa egyelőre nem ismert.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnökének javaslatával, de felhívja a figyelmet a temető bővítésének szükségességére.


Honfi József polgármester egyetért a temető területének bővítésével, hiszen a tervezőkkel egyeztetve új temető létesítésére a városban nincs mód.


Honfi József polgármester javasolja a HŐR lőtér területén ifjúsági központ kialakítását betervezni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja a koncepcióval kapcsolatosan az FVM Vas Megyei Földművelésügyi Hivatala által megfogalmazottak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Honfi József polgármester javasolja szükség esetén a belterület határvonalát a Vas megyei Közlekedési Felügyelet javaslatainak figyelembevételével meghatározni, különös tekintettel a belterület határvonalára.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja az előterjesztés elfogadását és fenti kiegészítésekkel az ARHIGRÁF Bt-nek átadni további feldolgozásra.


Honfi József polgármester javasolja fenti javaslatok jóváhagyásával az Általános Rendezési Terv felülvizsgálata alapján készítendő településfejlesztési koncepciót az ARHIGRÁF Bt-nek átadni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


242/1999. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Körmend város Általános Rendezési terve" felülvizsgálata alapján a készítendő új rendezési tervet megalapozó, a jelen határozat mellékletét képező "Körmend Város Településfejlesztési Koncepcióját" az érintett - előterjesztésben szereplő - szakhatóságok észrevételeit, javaslatait jóváhagyva az alábbiakkal kiegészítve megállapítja:

 • A város nemzetközi kapcsolatainak továbbfejlesztése a finnországi testvérvárosi kapcsolat által is jelesül.

 • Árbevétel és foglalkozás szempontjából a városban fellelhető nagy cégek közé tartozik az MSC Hungary Kft.

 • Az ipari, kereskedelmi jellegű létesítmények telepítésére szánt terület ipari területként szerepel a koncepcióban.

 • A térségi humán közszolgáltatás fejezet a Vár eruo-régiós vagy egyéb képzési formák centrumként történő hasznosításával egészül ki.

 • A Hegyaljai út "távlatban fejleszthető üdülő területként szerepel.

 • A Környezetvédelemről szóló fejezet kiegészül a Sárvári BOF telepe további sorsának tisztázásával.

 • Szükséges a város - különösen az óváros - területének szennyvízcsatorna-hálózattal történő további ellátása

 • A fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésről szóló fejezet kiegészül a termálvíz, gyógyvíz hasznosításával, valamint az egykori belváros palánkkal körülvett területének régészeti, kutatási területté nyilvánításával.

 • Az MHSZ lőtér területén ifjúsági központ kialakítását tervezi a képviselőtestület.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv készíttetése során a koncepcióban foglaltakat betartassa.

Felelős: Honfi József polgármester

Dr. Tóth Miklós jegyző 1. Telekalakítások, kisajátítások problémái

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a kerítés kialakítás önkormányzat által vállalandó költségeit, fajlagos költségek alapján, a törvényi előírásokat figyelembe véve, külön rendeletben rögzíteni.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az önkormányzat részéről a drótkerítés kialakítás költségigényének fele arányú átvállalását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke az idevonatkozó törvényi rendelkezések iránt érdeklődik.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője ismerteti a kisajátítás által felmerülő problémákat, és az erre vonatkozó rendelkezéseket.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a drótkerítés betonlábbal és élő sövénnyel történő kialakítás költségének megtérítését.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a drótkerítés kialakításával.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy a kisajátítással okozott kár - a kerítés helyreállítási kötelezettség - a törvény előírásai szerint az önkormányzatot illeti.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag egyetért a drótkerítés élő sövénnyel történő kialakítás felvállalásával.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint az élő sövényt nem gondozzák megfelelően.


Dr. Tóth Miklós jegyző felhívja a figyelmet, hogy sok esetben az építési hatóság előírja a kerítés kialakításának, megépítésének jellegét. Olyan állásfoglalás szükséges, hogy az, az építésnél az érintettel való egyeztetés alapján nyújtson kárpótlást.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja, hogy csak konkrét esetekben foglaljon állást a képviselőtestület.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint az előterjesztést konkrétabban kellett volna megfogalmazni.


Paksa Balázsné aljegyző felhívja a figyelmet, hogy ne egyedi ügyként kezelje a képviselőtestület, általános érvényű határozatot hozzon.

A műemlék jellegű épületek felújításával kapcsolatos következő döntésnél is ezt javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság hasonlóan értelmezte - a betekintést gátló kerítés megépítésére vonatkozóan - az előterjesztést. Konkrétan megfogalmazott dolgokban foglalhat állást a képviselőtestület.


Honfi József polgármester javasolja, hogy betekintést meggátló kerítés kialakítására a tulajdonossal egyeztetve biztosítson fedezetet a képviselőtestület.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke nem ért egyet a kórház parkoló melletti telek oldalkerítéséhez az önkormányzat részéről történő hozzájárulással.


Honfi József polgármester javasolja a drótkerítés betonoszloppal történő kialakításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


243/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a telekalakítások, kisajátítások során önkormányzati ingatlannal szomszédossá váló telekhatárra, betonoszlopokra rögzített dróthálóval kerítést épít.

Határidő: folyamatos

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Épület-felújítás költségeihez hozzájárulás

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy az előterjesztés egy személy konkrét kérelmére vonatkozik, amennyiben a képviselőtestület a városképet jelentősen befolyásoló épületek felújítása mellett foglal állást, meg kell határozni egy összeget, azok felújítása mértékének átvállalása érdekében.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a kérelem elutasítását javasolja.

Keretszabályt kellene alkotni a hasonló kérelmek elbírálására, azonban elmondja, hogy az ingatlan megvásárlásakor nyilvánvaló az ilyen jellegű problémák felmerülése.

Nem javasol külön rendeletet alkotni a műemlék jellegű épületek felújítására.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy a kérelemben szereplő ingatlan műemlék jellegű-e.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a kérdéses ingatlan nem műemlék jellegű, csak műemléki környezetben van, ezért utasít az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy a városban négy műemlék van, a Várkastély és a három templom. Ezen kívül épületcsoportokat neveznek műemlék jellegű épületnek.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint egyedi elbírálást igényel a kérelem.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő homlokzat-felújítás elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


244/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a városképet jelentősen befolyásoló régi épületek homlokzat-felújításához nem nyújt anyagi támogatást.
 1. Piac területén megépítendő pavilonok helye eladási árának módosítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője a határozati javaslatot kiegészítve d.) variációként javasolja a bérbeadás lehetőségének megtárgyalását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke - a határozati javaslatban szereplő három variációt figyelembe véve - a bizottság véleményét tolmácsolva a 185/1999. számú határozatot változatlanul érvényben hagyva a kérelem elutasítását javasolja.

A vízhálózat fejlesztését, amennyiben szükséges, mint értéknövelő tényező jónak tartja.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a már jóváhagyott 10e Ft/m2 ár érvényben hagyásával.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a 185/1999. számú határozatban megfogalmazott ár érvényben tartását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


245/1999. számú határozat:


Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete Simon János Körmend, Dózsa Gy. u. 7. sz. alatti lakos és három társa kérelmét elutasítja, a 185/1999. számú határozatát változatlanul érvényben hagyja.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


 • Városgondnokság részére hófogó-rácsok megvásárlása


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a hófogó rácsok megvásárlásával, javasolja azok szükségszerinti elhelyezését a határozati javaslatban foglaltakkal ellentétben 350e Ft erejéig.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondja, hogy a határozati javaslatban szereplő 800 e Ft összeg bizonyos technikai eszközök felújítását is magában foglalja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő összeg nem áll arányban a szükségessel, ezért gondolta a bizottság ezen összeg beszámítását a jövő évi költségvetésbe a beszerezendő gépek tételéhez.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a hófogó rácsok elhelyezése helyett erdősáv telepítését javasolja.


Horváth László képviselőtestületi tag egyetért a zöldsáv telepítésével.


Honfi József polgármester a mintegy 60 m hosszú hófogó telepítésével egyetért.

Javasolja a 350e Ft jóváhagyását a gazdálkodási tartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


246/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 350e Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére a Városgondnokság részére, 60 méter hosszúságban a hófogó-rácsok kihelyezésére.

Határidő: 1999. november 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Polgármesteri Hivatal


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés elfogadását.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előterjesztés jóváhagyásával a céltartalék nő, a gazdálkodási tartalék csökken.

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester kielégítő választ ad.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


247/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az alábbi előirányzatokkal az 1999. évi költségvetési rendelet módosuljon:

 1. Céltartalék előirányzata 7000e Ft-tal csökken. Bérlőkijelölési jog előirányzata (felhalmozási célú pénzeszköz átadás) 7000eFt-tal nő.

 2. Az ügyeleti gépkocsi vásárlása és értékesítése következtében

 • a felhalmozási bevétel előirányzata 1.484.900,-Ft-tal nő,

 • a felhalmozásra átvett pénzeszköz (környező önkormányzatoktól) előirányzata 1.126.300,-Ft-tal csökken,

 • a céltartalék 358.600,-Ft-tal nő,

 • a dologi kiadások előirányzata 175.300,-Ft-tal nő

 • a gazdálkodási tartalék 175.300,-Ft-tal csökken

 1. A fejlesztési kiadások előirányzata

- 24 lakás melletti út 15.000,-Ft-tal

- belterületi utak felújítása 177. 400,-Ft-tal

- társadalmi munkás járda 451.600,-Ft-tal

csökken,

 • a céltartalék 644.000,-Ft-tal nő

 • a gazdálkodási tartalék 644.000,-Ft-tal csökken,

 • a Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzata 644.000,-Ft-tal nő.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Nevelési Tanácsadó


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


248/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Nevelési Tanácsadó az 1192e Ft-tal az átvett pénzeszközök előirányzatát

- személyi juttatások előirányzatát 536e Ft-tal,

- munkaadót terhelő járulék előirányzatát 136e Ft-tal,

- a dologi kiadások előirányzatát 210e Ft-tal,

- a felhalmozási kiadások előirányzatát 310e Ft-tal

megnövelje, ennek megfelelően módosul a költségvetési rendelet.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Intézmények költségvetésének felülvizsgálata

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy dologi kiadásokat tekintve nem lesz probléma, kivéve az energiaárakat. Pluszteljesítés az óvodánál várható, mely pótelőirányzatot feltételez, 10 millió forint előirányzat-módosításra lenne szükség.

Külön kiemeli a Somogyi Béla Általános Iskola tetőfelújítását, és elmondja, hogy a számadatokat tekintve nem várható probléma a gazdálkodás területén.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság véleményét megfogalmazta Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője. Elmondja továbbá, hogy reálisabb összhangot a 10. hónapot követően lehet észlelni.


Honfi József polgármester kihangsúlyozza, az intézményeknél elvégzett munkák műszaki ellenőrzésének szükségességét.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság több alkalommal javasolta ilyen szakember alkalmazását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


249/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az intézmények gazdálkodásának végrehajtása tekintetében felhívja az intézményvezetők figyelmét az előirányzatok betartására

 • bevételek beszedésére

 • kiadási előirányzatok betartására, a felhalmozási kiadások esetében is.

A koncepcióhoz kapcsolódó három-negyedéves beszámoló, valamint a 10 havi teljesítések és az év végéig várható teljesítések reálisabb ismeretében az előterjesztésben foglaltak újra értékelésre kerülnek.

A Somogyi Béla Általános Iskola részére 550e Ft-ot biztosít a felújítási előirányzat növelésére, a céltartalék terhére. Az intézmény finanszírozásként kapja meg az összeget.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Szennyvízcsatorna hálózat csatlakozási díjának egyösszegű befizetésre vonatkozó határidő meghosszabbítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője Jókai utcára is kiterjedt a csatornaépítés, célszerű lenne nem határidőhöz kötni, a korábban nem csatlakozott ingatlantulajdonosok is csatlakozhatnának, véleménye szerint nem kellene korlátozni a befizetések határidejét.


Dr. Tóth Miklós jegyző egyetért Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetőjének véleményével, és kiegészítésül elmondja, hogy a jövő évben ismét a testület elé kerül a díjfizetés módjáról való döntés.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva jelenleg 1999. december 31-i határidővel ért egyet. Szükség szerint vagy jövőre majd újra tárgyalja a képviselőtestület.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva 140e Ft-ot javasol megállapítani.


Honfi József polgármester javasolja - a határozati javaslat - 130e Ft-ot, segítve a rácsatlakozás lehetőségét jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


250/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a szennyvízcsatorna hálózat építés csatlakozási díjának egyösszegű befizetése esetén a határidőt 1999. december 31-re módosítja, a 130.000 Ft egyösszegű befizetés meghagyása mellett.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Dr. Tóth Miklós jegyző

Határidő: folyamatos
 1. Önkormányzati intézményi konyhák ügye

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester egyetért a konyhák racionális működtetéséhez szükséges intézkedések megtételével.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és a könyvvizsgáló által végzett számítások, vizsgálatok alapján a megfogalmazott alternatív lehetőségek akkor valósíthatók meg, ha az egy ütemben történik.

Több fórumon felhívta a figyelmet, hogy csak megfelelő információáramlás mellett lehet az intézkedést toleránsan megvalósítani.

Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő létszámleépítést helyezze előtérbe a képviselőtestület, ezáltal eldönthető, hogy a jelenlegi konyhai létszámból, kik nyugdíjkötelesek, korengedményesen kik vonulhatnak nyugdíjba, vagy mekkora létszám csoportosítható át.

Ezzel láthatóvá válnak a költségkihatások, melynek függvényében elindítható az összevonás.

Javaslom az együtemű, előkészített, információval - intézmények, érdekegyeztető fórumok - ellátott állásfoglalást.


Pataki Péter képviselőtestületi tag véleménye szerint a kölcsönös információ a jó döntés alapja, az érintetteket meg kell hallgatni.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke egyéni véleménye a lépcsős megoldás, hiszen az állásfoglaláshoz idő kell.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a konyhák átalakítására irányuló lépések megtételével, de nem az óvodáknál kezdve.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az összevonást a bölcsőde és óvoda konyhájánál megkezdeni.

A bizottság egyetért a konyhák átalakításának egy ütemben történő lefolytatásával.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetért a konyhák működtetésének átalakításával, amennyiben az, szükséges.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a lépcsőzetes megoldást javasolja.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag megfelelő számításokkal alátámasztva egyetért a konyhák helyzetének megoldásával.

A képviselőtestület döntése rendkívül komoly előkészítést igényel.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy egyrészt a létszám oldaláról szorgalmazta a bizottság a gazdasági számítások elvégzését, hiszen az összevonás mellett emberi sorsokról van szó. Nem ismert a megtakarítható összeg nagysága, de figyelembe kell venni az információkat, amellyel az intézményvezetők rendelkeznek.

Szinte minden intézményvezetővel folytatott egyeztetéseket, de egyelőre nem készültek megfelelő számítások, nem ismertek a sarokszámok, nincsenek konkrét adatok, szükséges a helyzet megbeszélése, a megtakarítás folytán pénzügyileg, humánpolitikai szempontokat figyelembe véve rentábilissá kell tenni a konyhák jövőbeni működtetését.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag egyetért a kérdés nehézségeivel, azonban véleménye szerint is sok kérdés nem került tisztázásra, pl. az ételek szállításához szükséges gépkocsi beszerzés.

Javasolja legutoljára végrehajtani az óvodák konyháinak összevonását.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint fel kell vállalnia az önkormányzatnak a konyhák összevonásának végrehajtását.

Megérti, hogy az intézményvezetők ragaszkodnak a konyhák működtetéséhez.


Honfi József polgármester szükségesnek tartja a létszámállomány kérdésének megoldását, mely véleménye szerint 2000. január 01-i hatállyal nem végezhető el.

Az óvoda és bölcsőde konyhájának összevonása megoldható, hiszen egy konyhával működnek.

Kihangsúlyozza, hogy már három éve foglalkozik a képviselőtestület a konyhák működtetésének racionalizálásával, ideje a megfelelő intézkedések megtétele.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondja, hogy a létszámállomány racionalizálásának megtételével további lépések tehetők, hiszen ez a költségvetés megtervezéséhez is szükséges, és ennek alapján 2000. január 01-től az összevonás üteméről is állást foglalhat a képviselőtestület.

A konyhák átalakítása tovább nem halogatható.


Honfi József polgármester javasolja a racionális lépések elindítását.

Javasolja a létszámleépítés 2000. január 01-jével történő megtételét, melynek alapján az intézményi konyhák összevonásának feltételei kidolgozhatók.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az összevonás határidejét javasolja az iskolai tanév végével.


Honfi József polgármester javasolja az egyeztetések és gazdasági számításokat kidolgozni és az 1999. decemberi ülésre előterjeszteni, hogy a létszámcsökkentés 2000. január 01-i hatállyal végrehajtható legyen. Ennek alapján szeptember 1-i hatállyal a konyhák összevonása megtörténhet.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője egyetért azzal, hogy fel kell mérni, mennyibe kerül a leépítés, hogy az ezzel kapcsolatos kiadás a jövő évi költségvetésben rendelkezésre álljon.


Honfi József polgármester javasolja egy team létrehozását, mely a szükséges számításokat elvégzi.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője javasolja a számítások elvégzését és a vizsgálatok eredményét a novemberi ülésre előterjeszteni, hiszen a könyvvizsgálói adatok rendelkezésre állnak.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke fontosnak tartja az egyeztetések lefolytatását az intézményvezetőkkel és az érdekképviseleti szervekkel.


Honfi József polgármester javasolja az egyeztetések és gazdasági számításokat az intézményvezetők és érdekképviseletek egyeztetése alapján és azt az 1999. novemberi ülésre előterjeszteni, hogy a normatív létszámcsökkentés 2000. január 01-i hatállyal végrehajtható legyen.

Ennek alapján a konyhák összevonása szeptember 1-i hatállyal megtörténhet.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


251/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza az önkormányzati intézményi konyhák átszervezését.

Az átszervezéséhez szükséges létszám-leépítést 2000. január 1-ei határidővel tervezi. A konyhák összevonásához szükséges gazdasági, humánpolitikai és technikai feltételeket az intézményvezetőkkel és érdekképviseletekkel történő egyeztetések figyelembevételével kell megteremteni. Ahol adott a korengedményes nyugdíjazás lehetőségével élni kell. Az egyes intézmények közötti létszám-átcsoportosítás lehetőségét meg kell vizsgálni.

Az intézményvezetői és érdekképviseleti egyeztetések lebonyolítását követően a számítások eredményét az 1999. novemberi testületi ülés elé kell terjeszteni.

A képviselőtestület első lépésként a II. sz. Óvoda és Bölcsőde konyhájának összevonását kívánja megoldani. A létszám-leépítés, az összevonás költségeit, valamint a további sorrendet a számítások, egyeztetések alapján határozza meg a 2000. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása során

Határidő: 1999. novemberi képviselőtestületi ülés

2000. január 01.

2000. évi költségvetési tervezet készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Az intézményi egyeztetésekért: Szabó Ferenc alpolgármester
 1. Kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)

 • Városi címer megváltoztatása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke emlékeztetve a képviselőtestület tagjait elmondja, hogy 1998. szeptember 22-i ülésén már szó volt a városi címer megváltoztatásáról.

Demonstrációs anyaggal szemlélteti az 1880-ban regisztrált címert, melyet kiegészítésképpen a szimbolikát bemutatva ábrázol.

Véleménye szerint a piros szín az internacionalizmus színe, szükségesnek tartja az eredeti címert 120 év után legálisság tenni.

A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az 1979-ben elfogadásra került címer helyett új címer elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a heraldika oldaláról megközelítve javasolja a város jelenlegi címerét megtartani, hiszen több történelmi leírást áttanulmányozva Körmendnek nincs korábban használt címere. A bizottság által javasolt címert nem használták sohasem.

A jelenlegi címer a város fontos elemeit tartalmazza, mely nem szégyellni való, és a jelen és jövőképet fejezi ki.

Elmondja, hogy a mai címer egy nem túl régóta, de a városban használt címer, a másik bizonyos helyeken - pecsétnyomón alkalmazott, nagyközségi, barokkos - használt címer.

Véleménye szerint a változtatni akarást egy múltba néző magatartás indíthatja el.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag ajánlja a képviselők figyelmébe Magyarország korábbi címerei, pecsétjeiről szóló címertanulmányt.

Heraldika szempontjából fontos, hogy könnyen megrajzolható, könnyen megérthető és sokszorosítható legyen a címer, valamint tiltja az azonos szín azonos színnel, valamint a két fémszín találkozását, egymás mellettiségét, melynek a bizottság által javasolt barokkos címer ellentmond.

Kihangsúlyozza továbbá, hogy a MTA és az ELTE akadémikusok véleménye a jelenlegi címer megtartása.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke megnyugtatásul elmondja, hogy a heraldikának ő is értője. A magyar címer is tartalmazza a fent említett tiltott színeket.

Példaként említi még a Batthyány címert is. A múltba nézéssel kapcsolatosan elmondja, hogy az igazi történelmi értékek megragadása a bizottság célja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva pénzügyi szempontból megközelítve elmondja, hogy a címer használatáról szóló új rendelet megalkotásával az intézményeket is figyelembe véve nagy anyagi terhet jelent az önkormányzatnak. Véleménye szerint amennyiben a címer megváltoztatásának van jogi alapja, az ezzel járó anyagi kihatásokat jobban elő kellett volna készíteni.

A bizottság nem foglalt konkrétan állást, a címer megváltoztatását illetően.


Kozó József képviselőtestületi tag érdeklődik, miért nem az 1500-as év végi címert javasolja elfogadásra a bizottság, továbbá elmondja, hogy az 1615-ös címer hasonlít a jelenlegihez.

Elsősorban szakmai szempontok figyelembevételével javasolja az állásfoglalást a címer változtatása tárgyában. Téves az az információ, miszerint a címer megváltoztatása nem kerül költségébe az önkormányzatnak.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a felvetett kérdésekre reagálva elmondja, hogy az 1880-ban regisztrált címert határozták meg Tagányi Károly könyvében történelmi címernek.

Kiegészítésül még elmondja, hogy a bizottság szerette volna a 755. évfordulója alkalmából megváltoztatni a városi címert, de a megfelelő előkészületek miatt ez csak a következő évben valósulhat meg.

Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a 2000. évi költségvetés terhére javasolja a bizottság a címer megváltoztatással járó költségek biztosítását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag az iránt érdeklődik, miért éppen egy olyan címert terjeszt elő a bizottság, amit az elmúlt 100 évben senki, sehol nem használt.


Németh Imre képviselőtestületi tag nem javasolja egyik címer alkalmazását sem, javasolja egy harmadik variáció, a bemutatott pecsétnyomón szereplő címer jóváhagyását.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag közvélemény alapján - egy megerősítést kérve - javasolja a címer megváltoztatását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a múltat meg kell becsülni. Feleslegesnek tartja a címer megváltoztatására irányuló vitát, az "A" variációban ábrázolt címert szebbnek tartja, és annak elfogadását javasolja.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint a képviselőtestület tagjai politikai kérdésként kezeli a címer megváltoztatásának ügyét.


Horváth László képviselőtestületi a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottságon elhangzottak alapján javasolja a címer megváltoztatását.


Honfi József polgármester javasolja a lakosságnak véleményének meghallgatása alapján a címer megváltoztatását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 7 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 2 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett, minősített többségi szavazat hiányában nem fogadja el.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja Németh Imre képviselő által javasoltak megszavaztatását.


Kozó József képviselőtestületi tag nem ért egyet Szabó Ferenc alpolgármester javaslatával.


Honfi József polgármester javasolja a harmadik variáció, pecsétnyomón szereplő címer használatának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:252/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a város jelenlegi címerét az 1849-es városi pecsét alapján elkészített címerre cseréli.

A hivatalos eljárás megindításával megbízza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármesterBebes István és Geosics László képviselőtestületi tag az ülésről eltávozik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást. • A Hajnal Stúdió kérése


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


253/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati képviselőtestülete a Hajnal Stúdió Bt. által javasolt elképzeléseivel nem kíván foglalkozni. • Horváth József kőfaragó által készített óra


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy riportot készítettek a városi televízióban Horváth József kőfaragóval.


Pataki Péter képviselőtestületi elvi állásfoglalást javasol az óra további sorsát illetően.


Honfi József polgármester javasol tárgyalásokat folytatni a kőfaragóval.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:254/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat Horváth József kőfaragóval a betonból készített óriás méretű faliórának a városban történő esetleges elhelyezéséről.
 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a támogatás jóváhagyását azzal a feltétellel, hogy a 2000. évben a könyvtárnak a szolgáltatási díj 40%-át vissza kell hoznia.

A bizottság magasnak tartja a bérelt vonal költségeit


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a saját forrás összegének biztosítását.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a "Soros" alapítvány szerződését, miszerint az Internetes szolgáltatás használatáért a könyvtár nem szedhet díjat, nem adhatja bérbe, és nem folytathat termelő vagy szolgáltató tevékenységet. A "Soros" Alapítvány indoklásában hivatkozik az 1995. évi C. tv. 114. §-ára.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye szerint regisztrációt kellene vezetni az Internetes felhasználókról.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy létezik egyfajta regisztráció, hiszen 2-3 nappal előbbi, előjegyzés alapján használhatják a számítógépeket.

Elmondja továbbá, hogy az iskolákban történő Internet - SULINET - is a nevelői felügyelet biztosításával pluszpénzébe kerül az önkormányzatnak.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


255/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár részére az intézmény 2000. évi költségvetésében 762e Ft-ot biztosít az Internet hozzáférés részbeni (40%-os mértékű) fedezésére.

Határidő:

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Nevelési, oktatási intézmények ifjúságvédelmi munkája

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(A tájékoztató írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés munkaadót terhelő járulékainak kérése

Előadó: Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke kéri a képviselőtestület megértő és bölcs állásfoglalását.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását javasolja.


Kozó József képviselőtestületi tag egyetértését fejezi ki, de véleménye szerint a Kormányzatnak kell biztosítani a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés munkaadót terhelő járulékait.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 2 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


256/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés munkaadót terhelő járulékaiként külön összeget nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
I n t e r p e l l á c i ó k:


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a Kossuth - Deák - Alkotás utcai kosárlabda palánk lebontásával kapcsolatosan, az 1999. szeptember 23-i ülésen jóváhagyott határozat ellen tesz kifogást.


Horváth László képviselőtestületi tag a Szent Imre herceg utca kátyúzását kéri.


Kozó József képviselőtestületi tag a Juhar utca szennyvízcsatorna elhelyezési munkálatai során keletkező károk helyreállítását, a szükséges kátyúzást kéri elvégeztetni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a Bartók ltp. belső parkoló, csatornaelvezető körül keletkezett gödör megszűntetését kéri.

Elmondja továbbá, hogy többszöri kérésére nem történt intézkedés a MOL benzinkútról történő kihajtás megváltoztatására, holott naponta 2-3 koccanásos baleset történik.


Pataki Péter képviselőtestületi tag javasolja a Városgondnokság figyelmét felhívni a Rába-híd környékén lévő nagy gödrök kaviccsal történő betemetésére.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a a közlekedésfelügyelet véleménye alapján MOL benzinkútról történő szabályos kihajtás esetén jól belátható a környék.

Amennyiben a képviselőtestület jóváhagyja a tükör költségét, annak felszerelése a jövőben megtörténik.B e j e l e n t é s e k:


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a várossá avatás 755. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségről és fogadásról.

Kovács Ferenc országgyűlési képviselő a kastély további hasznosításáról ad tájékoztatást sajtófogadás keretében.

A fogadás helyszíne a kastély díszterme, melynek megrendezése a millenniumi programok idei évre betervezett fedezetéből, valamint a polgármester által felajánlott keretből, kerül megrendezésre, amennyiben szükséges utólag kéri a képviselőtestület hozzájárulását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tesz javaslatot a fogadásra meghívandókat illetően.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a 30 legnagyobb cég, üzem vezetőinek meghívását, valamint az intézményvezetőket.


Kozó József egyetért a fogadás díszteremben történő megrendezésével, de felhívja a figyelmet, hogy a fenntartás az iskolának és dolgozóinak nem kis költségébe és fáradozásába kerül.


Honfi József polgármester elismeri, hogy a szakközépiskolának nem kis gondot okoz a vár fenntartása.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag véleménye szerint szűk körben, a szülői fogadóban is megtartható a fogadás.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a költségvetésből a fogadás megrendezéséhez a hiányzó összeget - amennyiben az, szükséges - biztosítsa a képviselőtestület.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, hogy január 13-án is ünnepi ülés keretében történjen a kitüntetés átadása.


Honfi József polgármester javasolja - tekintettel a várossá alapítás 755. évfordulójára - a nagyobb létszámú fogadás megrendezésének jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


257/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a várossá alapítás 755. évfordulójára megrendezendő fogadás költségeinek fedezetét biztosítja.Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Körmendi Dózsa MTE válságban van, melynek hátterében morális, szakmai és pénzügyi anomália áll.

Elmondja, hogy az ügyvezetés nem megfelelő működése nem teszi lehetővé a kézilabda csapat részére a mérkőzésekre való elutazást, ezért kéri a kézilabda szakosztály, hogy a képviselőtestület a már jóváhagyott félmillió forintos támogatást vonja vissza.

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke tárgyalásokat folytatott az egyesület elnökével, melynek alapján több dolog tisztázásra szorul, probléma merült fel az egyesület tagjait illetően is, hiszen az összehívott közgyűlés nem vált legitimmé, amiért a tagsági jogviszonyok nem kerültek tisztázásra.

Pénzügyi elmaradások jellemzik az egyesület munkáját, jegyző bevonásával újra összeül az elnökség a dolgok kivizsgálása érdekében, a tagsági viszonyok tisztázása, és az elnökség köre. A vizsgálat lényege az egymással történő elszámolás, hiszen nem szabad megfeledkezni a súlyemelő és vívó szakosztály meglétéről sem.

Javasolja az anomáliák tisztázásáig a félmillió forintos támogatás visszavonását.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a képviselőtestületnek hatásköre a támogatásban részesülők tevékenységének felülvizsgálata, a támogatás felhasználásának ellenőrzése.


Kozó József képviselőtestületi tag a kézilabda csapat utazási körülményei iránt érdeklődik, továbbá kérdezi, hogyan lehetne a már átutalt támogatást visszavonni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy az egyesületekkel megkötött megállapodás külön rendelkezik a nem jogszerű felhasználásról.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke elmondja, az ügyvezető elnökének tájékoztatása alapján a pénzt az egyesület megkapta, de addig nem szabadítja fel a kért összeget, amíg a szakosztály részéről feléje az elszámolás meg nem történik.

Az utaztatással kapcsolatosan elmondja, hogy az ügyvezető számlák ellenében kifizeti a szakosztály költségeit.


Dr. Tóth Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet az ügyvezetővel és a szakosztály elnökével folytatott több órás tárgyalások alapján, hogy az önkormányzatnak semmiféle jogköre nincs, szükséges az egyesület tevékenységére irányuló vizsgálatok lefolytatása.Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 22 óra 30 perckor bezárja.K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester