· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 1999. évi
előző1999.február 04.    1999. október 21.következő
letölthető melléklet:

474 kbyte

1999. szeptember 23

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 1999. szeptember 23-i ülésérőlJelen vannak: Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány

Győző, Békefi Gábor, Geosics László, Horváth László,

Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,

Németh Imre, Pataki Péter, dr. Stipkovits Ferenc, Bebes István, Simon

János, Szabó Ferenc és Tóth Imre képviselőtestületiIgazoltan távolmaradt: Egyed Gyula képviselőtestületi tagTanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Dr. Tóth Miklós jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Gombásné Nardai Iboly a jogi és igazgatási iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Körmendy Győző a Városgondnokság vezetőjeHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselőtestületi tag közül 16 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban szereplő napirend jóváhagyását az 5.j.) pont zárt ülésen történő tárgyalásával, a pénzügyi előirányzati átcsoportosításokat a Művelődési és Ifjúsági Központ padlóburkolatának javítására, a "Vas megye az ezredforduló küszöbén" című előterjesztéssel, valamint az evangélikus lelkész harangjáték támogatására irányuló kérelmével kiegészítve jóváhagyni.

Felhívja a testület figyelmét a kitüntetésekre vonatkozó újabb javaslatokra, továbbá elmondja, hogy a kórház-igazgatói kinevezést el kell napolni, mivel az Orvosi Kamara a határidő rövidségére hivatkozva október 5-ével küldi meg a pályázatokról alkotott véleményét.

Honfi József polgármester bejelenti, hogy előreláthatóan 1999. október 5-13. között rendkívüli ülést hív össze az igazgatói kinevezés jóváhagyása érdekében.

Elmondja továbbá, hogy a zárt ülés keretében Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatást ad a Várkastély-program jelenlegi állásáról.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a szervezett bűnözés elleni törvénycsomagra hivatkozva felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét, hogy a türelmi zónák kijelölésére vonatkozóan 1999. szeptember 30-ig állást kell foglalni.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője javasolja az 5.m.) pont megtárgyalását a pénzügyi előirányzatok átcsoportosításai során.


Honfi József polgármester fenti javaslatok figyelembevételével javasolja a napirend jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:N A P I R E N D


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Városgondnokság tevékenységéről

Előadó: Körmendy Győző a Városgondnokság vezetője


 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


4.) Az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


5. Folyó ügyek:

 1. A körmendi kórház önállósodása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Okmányiroda működésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Közoktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A 2000. évi dátumváltozással kapcsolatos államigazgatási feladatok a Polgármesteri Hivatalban

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Körmend város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának kiegészítése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző


 1. Kulturális és sporttámogatások (II. forduló) elbírálása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Református Egyházközség támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Evangélikus harangjáték támogatásához fedezet biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása:

- Könyvtár

 • Egészségügyi és Szociális Intézmény

- GAMESZ

 • Somogyi Béla Általános Iskola

 • Művelődési és Ifjúsági Központ

 • "Vas megye az ezredforduló küszöbén" című filmforgatás

 • Tornacsarnok felújítása

Előadó: Némethné Simon Mária gazdasági és pénzügyi irodavezető


 1. Boldizsár Kft telekvásárlása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Elidegenítési tilalom törlése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Intézmények nyílászáróinak hőszigetelése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője


 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán bizottsági elnök- Jelentés az interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője- Interpellációk 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy augusztus 31-én helyszíni bejárás keretében tekintette meg a bizottsági elnökökkel az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségeit, majd részt vett a BC-Marc Körmend közgyűlésén.

Szeptember 1-jén a MÜLLEX képviselőjével folytatott egyeztetéseket többek között a kft. területén épülő szennyvíziszap-kezelő tárgyában.

Délután részt vett a Somogyi Béla Általános Iskola 25. éves ünnepélyes évnyitóján.

Szeptember 3-án a Boldizsár Kft. képviselőjével egyeztetett, melyről külön előterjesztésben tájékoztatja a képviselőtestületet.

Szeptember 6-á a Közútkezelő KHT. Körmendi kirendeltségének vezetőjével a piramis tölgyek sorsáról tárgyalt, mellyel kapcsolatosan elmondja, hogy az öreg fák kivágására csak a telepítés, azok cseréjét követően kerül sor.

Szeptember 7-én a kórház sterilizáló tárgyában a tervezővel történtek egyeztetések, 8-án Lenti városában az alpolgármesterrel és a műszaki és városgazdálkodási iroda munkatársaival - parképítés, a köztisztaság fenntartása - tapasztalatcserén vett részt.

Honfi József polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy szeptember 9-én, Mosonmagyaróváron a közvilágítás rekonstrukciójáról tájékozódtak szintén az alpolgármesterrel és a műszaki és városgazdálkodási iroda munkatársaival.

Szeptember 13-án Bebes István országgyűlési képviselővel a vidékfejlesztés tükrében gazdaságfejlesztési témákról tárgyalt.

Szeptember 15-én tartotta a Vas megyei Közgyűlés soros ülését, ahol napirendi pontként szerepelt a körmendi kórház önállósodása, mellyel a közgyűlés az önállósodásra vonatkozó megállapodás-tervezet képviselőtestület általi jóváhagyását követően egyetért.

Szeptember 16-án a gazdasági program tárgyában a bizottsági elnökökkel folytatott egyeztetéseket, 17-18-án pedig az "Önkormányzatok 2000. évben" címmel megrendezett konferencián vett részt, ahol az önkormányzati törvény várható változásairól hallottak tájékoztatót.

Szeptember 20-án sor került az orvos-igazgatói pályázatok véleményezésére, 21-én pedig a Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt, melynek fő témája a nyugat-magyarországi régió fejlesztési terve, valamint a zalalövői vasútvonal korszerűsítése volt.

Helyszíni bejárás keretében, valamint a polgármesterekkel egyeztetett a Csörnöc völgyében önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági utak karbantartásának, felújításának szükségességével.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a Heissig-ház közös képviselőjének leveléről, melyben kéri a képviselőtestületet, előlegezzen meg 10 éves közös költségének megfelelő összeget a mintegy 13 millió forintos tetőszerkezet felújításának elvégzéséhez. Tájékoztatásul még elmondja, hogy a lakók duplájára emelik közös költségük mértékét, a reális esély és lehetőség elérése érdekében.


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a PHARE keretén belül Európa Uniós továbbképzést szerveznek a képviselők és köztisztviselők részére.

Javasolja a képviselőtestület 3-4 tagjának vagy három bizottsági elnökének részvételét.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Heissig-ház felújításával kapcsolatosan elmondja, hogy a lakók duplájára emelt közösköltséget szednek az elkövetkezendő időben, hogy a város 10 évi időtartamra előlegezze meg a szükséges fedezetet a tetőszerkezet felújításának költségeire.

Kéri a képviselőtestület tagjait, tavasszal ennek ismeretében foglaljanak állást a felújítás támogatásának mértékéről.


Kozó József képviselőtestületi tag a 8-as főút Körmendet elkerülő szakaszának megépítésével kapcsolatosan tesz fel kérdést, melyre Honfi József polgármester elmondja, hogy a 8-as út korszerűsítése összességében szerepel a tervek között, melynek természetesen része a körmendi elkerülő szakasz.

Elmondja még, hogy polgármesterek és a közútkezelő kht. közösen, funkcionális régiót alkotva próbálják megsürgetni a 8-as korszerűsítését.


Honfi József polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
 1. Beszámoló a Városgondnokság tevékenységéről

Előadó: Körmendy Győző a Városgondnokság vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Körmendy Győző a Városgondnokság vezetője


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a beszámoló csak tájékoztatónak fogadható el.

A bizottság nem foglalhatott állást a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság véleményező javaslatáról, hiszen az nem állt rendelkezésükre.

Az időközben kiosztott bizottsági vélemény véleménye szerint a pontatlanság oldaláról közelíti meg a városgondnokság működését. Nem tartalmazza a kötelezően elvégzendő feladatokat, továbbá az önkormányzat pluszterheit.

A feladatok meghatározása és a pénzügyi szinkron nem érzékelhető a beszámolóban.

A közalkalmazotti törvény alapján történő bérezés ismert, de felhívja a figyelmet, hogy a teljesítményarányos juttatás lehetősége a Városgondnokság esetében is adott.

Egyetért a bizottság a Városgondnokság gazdasági társaság vagy kht-ként történő működtetésével, de ez komoly pénzügyi vizsgálat, átvilágítás - vagyonleltár, mérleg, stb. - elvégzése nélkül lehetetlen.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva kifogásolja, hogy közismert a Városgondnokság hiányossága, nehéz működési feltételei.

A gondnokság átalakítását tartja a legfontosabbnak, hiszen jelen körülmények között az nem működhet.


Bebes István képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy az iroda értékelő véleményt készített, mely tartalmazza az ellátandó feladatokat, s melyből kitűnik, hogy több ezer m2 tisztán-, karbantartása a jelenlegi felszereltség mellett lehetetlen. Véleménye szerint a meglévő körülmények között - gépek teljesítménykihasználtsága, közhasznú munkások alkalmazása mellett - jó színvonalon látja el a Városgondnokság a munkáját.

Felhívja a figyelmet a Városgondnokság átalakításának szükségességére, véleménye szerint célszerűbb a gazdasági társaságként való működés.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke több dilemmát felvetve elmondja, hogy ismertek a nehézségek, de anyagi értelemben nincs annyira rossz helyzetben a Városgondnokság.

Egyetért az átvilágítás és a gazdasági társasággá alakítással járó feladatok, intézkedések elvégzésével.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint, amennyiben megbecsülés övezné az elvégzett munkát, más lenne a helyzet.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke kihangsúlyozza, hogy nincs ellene a gazdasági társasággá alakításnak, de ezen állásfoglalást komoly munka, - figyelembe véve a gazdasági társaságokról, a számvitelről, az adózásról szóló törvény rendelkezéseit - vagyon-nyilvántartás, a Városgondnokság vagyoni helyzetének megismerése szükséges, melyhez a rendelkezésre álló negyedév nem elegendő.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a Várkert gondozásával kapcsolatosan tesz fel kérdést.


Körmendy Győző a Városgondnokság vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy a Várkertben a játszótér és környékének, valamint a Molnára L. u. felőli bejárat környékének rendben tartása szerepel.


Honfi József polgármester ismerve a Városgondnokság által elvégzett és elvégzendő feladatokat, egyetért a gazdasági társasággá való alakítás felülvizsgálatának elvégzésével. Véleménye szerint a gazdasági és személyi feltételek biztosítása nélkül nem működhet a Városgondnokság.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője elmondja, hogy a Városgondnokság működéséről szóló beszámoló némely esetben a pénzügyi szakma presztízsét sérti, továbbá egyetért az átalakítás jóváhagyásához szükséges gazdasági számítás, átvilágítás szükségességével. Szükséges ismerni, milyen összegbe kerül a városnak az ellátandó feladatok elvégzése a jelenlegi finanszírozáshoz viszonyítva.


Bebes István képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselő társait, hogy annak idején a Településszolgáltató Vállalat megszűntetésével kapcsolatosan is komoly felülvizsgálat került lefolytatásra, melynek eredményeként nem biztos, hogy jó állásfoglalás született.

Véleménye szerint a következő évi költségvetésbe még mint önkormányzati intézményként és kiadásként kell, hogy szerepeljen a Városgondnokság, tekintettel az összetett kérdésekre, a képviselőtestület nem foglalhat elhamarkodottan állást.


Honfi József polgármester javasolja a pénzügyi és gazdasági, valamint a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság véleményező javaslatainak figyelembevételével a beszámoló elfogadását.

Javasolja továbbá a Városgondnokság 1998. évi és 1999. I. félévi tevékenységének, működésének átvilágítását, melynek tapasztalatairól és a Városgondnokság jövőbeni - önkormányzati intézményként vagy gazdasági társaságként való - működéséről a képviselőtestület a november hónapban tartandó ülésen foglaljon állást.

Egyben megköszöni az elvégzett munkát, s ismételten javasolja fentiek szem előtt tartásával a beszámoló jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:199/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete

 • A Városgondnokság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 • Az 1999. évi ellenőrzési tervet kiegészíti "a Városgondnokság vállalkozási tevékenységének 1998. és 1999. I félévre vonatkozó vizsgálatával".

 • Elhatározza a Városgondnokság gazdasági társasággá alakításának felülvizsgálatát.

Az előkészítési munkákhoz szükséges pénzfedezetet a költségvetés működési tartaléka terhére vállalja.

 • Megbízza továbbá a Városgondnokság vezetőjét, a Környezetvédelmi és Városfejlesztési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, a Műszaki és városgazdálkodási Iroda és Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az átalakulás előkészítését az 1999. november 25-ei ülésre terjesszék elő.

Határidő: azonnal

1999. november 25-ei képviselőtestületi ülés

Felelős: Békefi Gábor városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök

Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Paksa Balázsné aljegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló a gyermekek védelméről szóló törvény előírása alapján került a képviselőtestület napirendjére. Ennek megfelelően a három fő kérdéskör: a képviselőtestület feladat- és hatáskörébe tartozó, a jegyzőre háruló gyámhatósági feladatok, és a gyámhivatal által ellátandó feladatok.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője felhívja a figyelmet, hogy az Ifjúsági és Sport Minisztériumtól kapott támogatás a beszámoló 5. oldalán szereplő 115e Ft helyett csak 15e Ft.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a beszámoló elfogadását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a helyettes szülői hálózat kiépítésének folyamata iránt érdeklődik, és javasolja annak előkészítését a tankötelezettség figyelembevételével.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője elmondja, hogy a helyettes szülői hálózat felállítása 1999. december 01-ig kötelező, jelenleg két olyan személy jöhet számításba, aki a törvényi rendelkezések értelmében képes lenne a feladatok ellátására. A végső döntés meghozataláig további vizsgálatok lefolytatására van szükség.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, hogy fenti két személy elég lesz a feladatok ellátásához.


Gombásné Nardai Ibolya a jogi és igazgatási iroda vezetője a felvetett kérdésre reagálva elmondja, hogy konkrét számadatok még nem állnak a hivatal rendelkezésére, de az elmúlt évek tapasztalatait tekintve, és remélve, hogy nem nő a problémás gyermekek száma, elég lesz egy helyettes szülő alkalmazása.


Honfi József polgármester megköszöni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, és javasolja annak jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


200/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
 1. Az Önkormányzat 1999. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet-módosítás jóváhagyását, azonban felhívja a figyelmet, hogy a személyi juttatás sok helyen szerepel, javasolja felülvizsgálni ezek mit takarnak, mire fordítandók.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a sport és kulturális feladatok átvett pénzeszközeivel kapcsolatosan - streetball 350e Ft, könyvtár könyvvásárlása - tesz észrevételt.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a sporttámogatásokat a költségvetésben finanszírozásként kell kezelni, tehát az átvett pénzeszközöket finanszírozásra fordítjuk.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kifogásolja, hogy a könyvtár nem a városi könyvtár számára vásárolja a könyveket, de a működést az önkormányzat finanszírozza.

Véleménye szerint a sport főtanácsos rendelkezésére bocsátott és a hivatalban kezelt pénzt nem felügyeli a bizottság.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, hogy a sport főtanácsostól tételes elszámolást kért a streetball kosárlabda fesztivál költségeiről, melyet a soron következő ülésre terjeszt elő.


Honfi József polgármester javasolja fentiek tudomásul vételével a költségvetési rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


9/1999. (IX. 23.) számú rendelet:


Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/1999. (II. 05.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. A képviselőtestület szervezeti működési és szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottsági elnökökkel és a frakciók képviselőivel egyeztetéseket folytatott a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzat módosítására a bizottsági ülésekről történő hiányzásokra vonatkozóan. Kettős bizottsági tagság esetén javasolja a tiszteletdíj megvonását 6 bizottsági ülésről való hiányzás megléte mellett. A képviselőtestületi ülésen való hiányzás száma változatlan - kettő - marad.

Tájékoztatásul még elmondja, hogy a hiányzások száma naptári évre - január 01-től december 31-ig - irányadó.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja, amennyiben a képviselő távollétében a képviselőtestületet képviseli vagy elérhetetlen, távolléte ne számítson hiányzásnak.


Honfi József polgármester javasolja fenti kiegészítéssel a rendelet-módosítás jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


10/1999. (IX. 23.) számú rendelet:


A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)
 1. Folyó ügyek:

 1. A körmendi kórház önállósodása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester írásos előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy a képviselőtestület javaslatait figyelembe véve a megyei közgyűlés a holnapi nap folyamán tárgyalja a körmendi kórház 2000. január 01-i hatállyal mátrix-rendszerű kórházként történő működését.

A 7. pontot külön kiemelve elmondja, hogy a kórház működési feladatkörébe tartozó számokat kell érteni.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke véleménye szerint a megállapodás-tervezet 2. pontja pontosításra szorul. Közismert, hogy a kórháznak vannak deficites osztályai, melyeket a kötelezettségvállalás miatt is működtetni kell. Felhívja a figyelmet, hogy a fúzió létrejötte idején nullszaldósan került a körmendi intézet átadásra, az adósságok az ügyeleti díjak kifizetéséből adódnak.


Honfi József polgármester Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének 2. pontra vonatkozó felvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a 4 szakterületen a traumatológiát kell még érteni. +15 ággyal lesz lehetőség az utókezelő működtetésére.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva kifogást emel néhány pont esetében. Nem ért egyet többek között a megállapodás-tervezet 3. pontjában szereplő 2000. március 31-ei dátummal, hiszen a meglévő vagyont ismernie kell az önkormányzatnak, ezért javasol 1999. december 01-jét meghatározni. Hasonló véleménnyel van a 4. pontban megfogalmazott határidőről.

Pontosításra szorul a bizottság javaslatai alapján a 6. pontban megfogalmazottak.

A 7. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzatra eső adósságállomány az átadott ágyszámok arányát tekintve akár 20-70 millió forint is lehet.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint az 1-2. pontban szerepel a 7. pont buktatója.

Egyetért a 3. és 4. pontban az 1999. december 31-i határidő meghatározásával, a 6./b. pontot illetően pedig javasolja az "előző munkakörében" kifejezés törlését.

Feltétlenül tisztázásra szorul az adósságállomány nagysága.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ellentmondást vél felfedezni a megállapodás-tervezet 2. és 6. pontja között. Véleménye szerint osztályos kórházi szerkezetet kell elindítani, az igazgatónak jogot kell biztosítani a 4 szakterület főorvos posztjának betöltésére.


Honfi József polgármester ismételten ismerteti a mátrix-rendszerű kórház lényegét, működését.

Elmondja, hogy a 6. pont azért került megfogalmazásra, hogy a körmendi kórház nem jogutódja a megyei kórháznak, tehát a megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerülnek a dolgozók közalkalmazotti munkaviszonyba.

Elmondja még, hogy nem osztályvezető főorvosok, hanem főorvosok tevékenykednek, új munkaköri leírás alapján.


Paksa Balázsné aljegyző felhívja a figyelmet, hogy a közalkalmazottak foglalkoztatása nem a képviselőtestület, hanem az orvos-igazgató jogköre. A képviselőtestületnek nincs joga a munkakör meghatározásához, az a munkáltató feladata.

Az áthelyezés háromoldalú megállapodás, hiszen a közalkalmazott hozzájárulása is szükséges.


Honfi József polgármester javasolja a képviselőtestületnek a 3. és 4. pontban szereplő dátumot 1999. december 31-ében meghatározni, a 6./b. pont "előző munkakörében" kifejezést törölni.

Javasolja ezen módosításokkal a kórház önállósodására vonatkozó megállapodás-tervezet jóváhagyását, és ezek figyelembevételével a megyei közgyűlés elé terjesztését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

201/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kórház önállósodására vonatkozó - Vas Megyei Önkormányzat és Körmend város Önkormányzata közötti - megállapodást a következő módosításokkal jóváhagyja:

 • a 3. és 4. pontban szereplő dátum 1999. december 31.

 • a 6/b. pontban szereplő "előző munkakörében" kifejezést törli:

Határidő: 1999. szeptember 24. (a Vas megyei Közgyűlés tájékoztatására)

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Okmányiroda működésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester ismerteti az okmányiroda telepítésére és működésére vonatkozó, dr. Tóth Miklós jegyző által készített elemzést és tájékoztatót.

Ennek megfelelően javasolja az okmányiroda létrehozásával kapcsolatos megállapodás-tervezet jóváhagyását.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke javasolja, hogy a tájékoztatóban elhangzott Németh M. utcai üresen álló üzlethelyiségekben kerüljön az okmányiroda elhelyezésre.


Paksa Balázsné aljegyző elmondja, hogy a Belügyminisztérium a polgármesteri hivatalon kívül történő elhelyezéshez nem járul hozzá.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke érdeklődik, gondolva a hosszú távú elkötelezettségekre, hogy a világítás, fűtés, stb. költségeket is finanszírozza a BM.


Honfi József polgármester felhívja a figyelmet, hogy az okmányiroda létrehozása és működtetése kormányzati utasítás.


Kozó József képviselőtestületi tag hiányolja a polgármesterek tiltakozását az ilyen és ehhez hasonló - többletfeladattal járó, de a Kormány által nem a megfelelő mértékben finanszírozott - kormányzati intézkedések ellen.

Honfi József polgármester elmondja, hogy a BM. felé történt már az irányban reagálás, hogy milyen feladatot fognak az önkormányzatok még kapni.

A válasz, hogy az önkormányzatok térségközpont szerepében az állampolgárok szolgálatában látják el feladataikat.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a Belügyminisztériumtól kapott pénzösszeg a jövő évben fedezi a költségeket.


Honfi József polgármester javasolja az okmányiroda telepítésére és működésére vonatkozó megállapodás-tervezet jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


202/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az okmányiroda telepítésére és működésére vonatkozó és a Belügyminisztériummal kötendő megállapodást megtárgyalva az abban foglaltakkal egyetért, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 1999. december 01-től a hivatal létszáma az okmányiroda létrehozásával 48 főről 50 főre változik.

Határidő: 1999. szeptember 30.

Felelős: Honfi József polgármester
 1. Közoktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a megállapodás jóváhagyását. Véleménye szerint több pontja tisztázásra, átfogalmazásra szorul, nem ért egyet a 3. pontban foglaltakkal, továbbá nem egyértelmű a 2. pontban említett melléklet.

A megállapodás kétoldalú, az abban foglaltakat kik, milyen formában aktualizálják.

A 6. pontban foglalt összeg mi módon, milyen feltételek alapján változik, a 9-10. pontban meghatározottak pedig a bizottság véleménye szerint tartalmilag a 6. ponthoz tartozik.

Nem tisztázott mit tartalmaznak a 10. pontban említett egyéb költségek, továbbá kifogásolja, hogy az óvodás gyermekekre vonatkozóan a feladatellátás, valamint a két fél megállapodásban foglaltakra irányuló egyetértése és elismerése, hogy a Ptk. az irányadó, valamint, hogy melyik bíróság a perdöntő.

Javasolja a bizottság ezen javaslatainak figyelembevételével a megállapodás-tervezet átdolgozását.


Honfi József polgármester javasolja, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság végezze el a megállapodás-tervezet átdolgozását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag javasolja, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság közösen tegyen javaslatot a közoktatási feladatellátásról szóló megállapodás-tervezetre.


Honfi József polgármester javasolja a közoktatási feladatellátásról szóló megállapodás-tervezet átdolgozására vonatkozóan a pénzügyi és gazdasági, valamint az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság közösen tegyen javaslatot, folytasson egyeztetéseket, melynek figyelembevételével a megállapodást a következő ülésen hagyja jóvá a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


203/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a közoktatási feladatellátásról szóló megállapodást a pénzügyi és gazdasági, valamint az oktatási, ifjúsági és ifjúságvédelmi bizottság javaslatinak figyelembevételével az október 21-i ülésen hagyja jóvá.

Határidő: 1999. október 21-i képviselőtestületi ülés

Felelős: Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság

elnöke 1. A 2000. évi dátumváltozással kapcsolatos államigazgatási feladatok a Polgármesteri Hivatalban

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslatban meghatározott összeg jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását, és a szükséges fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


204/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 200.000 Ft-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére a 2000. évi dátumváltással kapcsolatos számítástechnikai költségek fedezésére.

Határidő: 1999. szeptember 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Körmend város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának kiegészítése

Előadó: Dr. Tóth Miklós jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja Közbiztonságért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


205/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 195/1995. számú határozatával jóváhagyott és a Vas megyei Bíróság P.K. 60.027/1996/2. számú végzésével nyilvántartásba vett "Körmend város Közbiztonságáért Alapítvány" alapító okiratát, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. 4. §. (1.) d.) pontja alapján kiegészíti az alábbiak szerint:

"Az alapítvány célja: A közalapítvány politikai pártoktól független, tőlük anyagi támogatást nem fogad el.

Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

Nem nyújt támogatást megválasztott országgyűlési képviselőknek, valamint semmiféle politikai pártnak."

Határidő: azonnal

1999. szeptember 30. (a bírósághoz való felterjesztésre)

Felelős: Dr. Tóth Miklós jegyző (a bírósághoz való felterjesztésért)
 1. Kulturális és sporttámogatások (II. forduló) elbírálása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság saját hatáskörében a támogatásra szánt pénzfedezet 1/3-át bírálta el, a képviselőtestület állásfoglalását kéri az elosztható összeg 2/3-át illetően.

Elmondja, hogy igyekezett a bizottság a rendelkezésre álló összeget a lehető legszélesebb körben szétosztani.


Kozó József képviselőtestületi tag az önkormányzat érdekét tekintve nem támogatja az összegek jóváhagyását, hiszen az újabban felmerülő igények a működési hiányt növelik.


Honfi József polgármester javasolja a kulturális tevékenységek támogatását 350e Ft-tal, a sporttámogatásokat pedig 410e Ft összeggel jóváhagyni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


206/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális és sport tevékenységek támogatását - a kulturális, szabadidő és sport bizottság javaslatinak megfelelően - jóváhagyja.

Határidő: 1999. október 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Református Egyházközség támogatási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva és a korábbi állásfoglalások figyelembevételével javasolja az egyházközség támogatásának jóváhagyását.

A bizottság a 2 millió forintot magas összegnek tartja, ezért 650e Ft jóváhagyását javasolja.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményével.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag a városkép szépítése érdekében javasolja a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatának jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasol a Református Egyházközség részére a templom felújítási munkáinak fedezetéül 650e Ft-ot biztosítani a céltartalék terhére.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


207/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2000. évi költségvetés terhére a Református templom felújítási munkáihoz 650e Ft összeget biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: 1999. szeptember 30. (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Harangjáték támogatása

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az evangélikus lelkész a harangjátékok támogatása érdekében kérelemmel fordult az önkormányzathoz.


Szabó Ferenc alpolgármester - a harangjáték kapcsolódik a millenniumi rendezvényekhez, s melyet a millenniumi munkacsoport elviekben már elfogadott - javasol 500e Ft támogatás jóváhagyását, azzal a kikötéssel, hogy a képviselőtestület ebben a ciklusban egyházak részére anyagi támogatást nem biztosít.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 400e Ft támogatás jóváhagyását javasolja.


Honfi József polgármester javasol az evangélikus egyházközség harangjátékának megrendezéséhez 400e Ft-ot biztosítani.

Kiegészítésképpen javasolja, hogy ebben a ciklusban egyházi jellegű kérelmet nem támogat a képviselőtestület.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


208/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az evangélikus egyházközség harangjátékának megrendezéséhez 400e Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére.

Határidő: 1999. október 15.(átutalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője

 • Könyvtár

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


209/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegével - 776e Ft-tal - növekedjen a központosított előirányzat és ugyanezen összeggel - 776e Ft-tal - növekedjen a könyvtár dologi előirányzata.

Határidő: 1999. október 11.

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Egészségügyi és Szociális Intézmény

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


210/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmény a dologi kiadási előirányzatát 230e Ft-tal csökkentse és a személyi juttatás előirányzatát 230e Ft-tal növelje.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • GAMESZ

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:211/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzügyi GAMESZ 90e Ft-os többlet bevételéből nagykocsis írógépet vásároljon, vagyis a kamatbevétel előirányzata 90e Ft-tal nő és a felhalmozási kiadás előirányzata is 90e Ft-tal nő.

Határidő: azonnal (értesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Somogyi Béla Általános Iskola

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


K é r d é s, észrevétel nincs.


Honfi József polgármester javasolja a Somogyi Béla Általános Iskola pénzügyi átcsoportosításának jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


212/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Somogyi B. Általános Iskola részére biztosítja az igazgatóhelyettesi feladattal járó többlet kiadások fedezetét az alábbiak szerint:

- személyi juttatás előirányzata nő 160e Ft-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata nő 58e Ft-tal

az összes finanszírozás nő 218e Ft-tal,

egyben a gazdasági tartalék csökken 218e Ft-tal.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Művelődési és Ifjúsági Központ

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


213/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Művelődési és Ifjúsági Központ részére a padozat felújítás befejezéséhez a 230e Ft-ot finanszírozásként a céltartalék terhére biztosítja.

A céltartalék 230e Ft-tal csökken, a Művelődési és Ifjúsági Központ felújítási előirányzata 230e Ft-tal nő.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 • "Vas megye az ezredforduló küszöbén" - filmforgatás támogatása

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasol 212.500,-Ft támogatás biztosítását a filmforgatás elvégzéséhez.


Honfi József polgármester javasolja fenti összeg jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


214/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Vas megye az ezredforduló küszöbén" című filmet 200.000,-Ft-tal támogatja a gazdálkodási tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester (kiértesítésre

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Tornacsarnok felújítása

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az állványozás miatt ilyen magas a betervezett összeg, és szükséges a takaró elemek lebontása.

Javasolja az uszoda és a tornacsarnok tetőszerkezetének felújítását egyidejűleg jóváhagyni.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság javaslatát tolmácsolva egyetért a szükséges fedezet biztosításával a munkák mielőbb befejezése érdekében.

Nem érti, hogy miért a GAMESTERV kft. készíti a terveket, és költségcsökkentő tényezőt figyelembe véve javasolja a kivitelezőt pályázat útján meghatározni.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet az ISM által kiírt, ilyen jellegű pályázati lehetőségekre. Kifogásolja, hogy ezen pályázatok figyelemmel kísérése nem megfelelő módon történt.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy ismerete szerint nem történtek lépések az Ifjúsági és Sport Minisztérium által kiírt pályázati lehetőségek kihasználásával kapcsolatosan, továbbá elmondja, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság által javasolt pályáztatással időt veszít az iroda.

Javasol a jövő évi költségvetés terhére 4,3 millió forintot jóváhagyni.


Bebes István képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, hogy nem ismert kormányzati szinten a jövő évi költségvetési terv és az Ifjúsági és Sport Minisztériumon belüli pályázati lehetőségek sem.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pályázati lehetőségekről a keddi nap folyamán már információt tud adni.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatban szereplő 4,3 millió forint helyesen 4,0 millió.


Honfi József polgármester javasolja, amennyiben lehetőség lesz rá, a rendelkezésre álló műszaki adatok ismeretében, a tornacsarnok felújítására vonatkozóan nyújtsa be pályázatát a képviselőtestület.

Ezzel kiegészítve javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


215/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a tornacsarnok külső felújítási munkáinak elvégeztetéséhez

 • az 1999. évi költségvetési céltartaléka terhére - az önkormányzati intézmény épület felújítására - tartalékolt 4 millió forinton felül további 2,5 millió forint fedezetet biztosít.

Felhívja a gazdasági és pénzügyi irodát, hogy az átcsoportosítást a költségvetésen vezesse keresztül.

 • Kötelezettséget vállal arra, hogy a befejezéshez szükséges 2,5 millió forintot a 2000. év költségvetése terhére fogja biztosítani.

Felhatalmazza a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy amennyiben a lehetőség adott, úgy készítse elő az Ifjúsági és Sport Minisztériumba benyújtandó pályázatot a tornacsarnok külső felújítási munkáinak elvégzése céljából.

Felhatalmazza a műszaki és városgazdálkodási irodát, hogy a kivitelezői szerződést a fenti ütemezés szerint a teljes felújításra készítse elő.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
 1. Elidegenítési tilalom törlése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője nem javasolja a bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlését.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a kérelem elutasítását.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva szintén a kérelem elutasítását javasolja.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat második bekezdésének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


216/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete Molnár Tamás Körmend, Mátyás király u. 76/2. szám alatti lakos részére nem tekint el a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 1505/1 hrsz. alatt felvett ingatlanon a Körmend Város Tanácsa VB javára - 32.000,-Ft visszatérítendő támogatás miatt - bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési tilalom törléséhez.

Felhívja az ingatlan tulajdonosát, hogy az 1991. augusztus 29-én kötött megállapodás szerinti tartozását rendezze.

Az elidegenítési tilalom törléséhez csak a tartozás egyösszegű megfizetése esetén járul hozzá.

A tartozás megfizetése esetén felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatos nyilatkozat kiadására.

Határidő: azonnal (közlésre)

Felelős: Honfi József polgármester

Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
 1. Boldizsár Kft. telekvásárlása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva, és az előző ülésen hozott határozatot figyelembe véve javasolja a 400,-Ft/m2 értékesítési ár jóváhagyását.


Szabó Ferenc alpolgármester javasol a parkoló kialakítására határidő meghatározását jóváhagyni.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az adásvételi szerződés-tervezetben három éves időtartamot kikötni. Amennyiben ezen idő alatt a parkoló kialakítása nem történik meg, a vételár és az igazolt költségek kifizetésével visszaszáll az önkormányzatra a terület.

Javasolja az előterjesztés elfogadását ezek figyelembevételével.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


217/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 8. sz. fk. út melletti (WORLD Proteins Kft. üzemétől délre lévő) 0286/25. hrsz-ú ingatlan 2 ha 2081 m2 területű ingatlant 8 millió forint vételáron értékesíti a Boldizsár Kft. - Körmend, Gárdonyi u. 12. sz. - részére.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, melyben rögzítésre kerül a kamionos parkoló kialakítására három éves időtartam Amennyiben a parkoló kialakítása nem történik meg fenti időn belül, az ingatlant az önkormányzat visszavásárolja.

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

Honfi József polgármester (kiértesítésre)

Határidő: 1999. október 15.
 1. Intézmények nyílászáróinak hőszigetelése

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az energia-racionalizálási pályázaton való részvétel jóváhagyását.


Sztaracsek László a "nyílászárók utólagos szigetelésével" foglalkozó kft. megbízottja ismerteti a nyílászárók működési elvét és előnyeit.


Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője említést tesz a TÁKISZ-on keresztül működő energiatakarékossági hitelkonstrukcióról. Elmondja, hogy a hitel összege 30 millió forint, öt éves időtartam 7,24%-os kamattal az energiaköltségekben véleménye szerint ez mindenképpen megtérülne.

Javasolja a pályázaton való részvételt.


Honfi József polgármester egyetért a műszaki adatok ismeretében a pályázat benyújtásával, hiszen az intézmények energiaköltsége magas.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy a PHARE keretein belül is volt hasonló pályázati lehetőség, de a jelenlegi, kedvezőbb lehetőséget biztosít az önkormányzat számára.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


218/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati intézmények nyílászáróinak utólagos hőszigetelése elvégzéséhez benyújtandó energia racionalizálási pályázaton a szükséges fedezet biztosítása céljából részt kíván venni. A megvalósításhoz szükséges minimum 10%-os sajáterőt a költségvetési céltartalék terhére biztosítja. A tényleges kivitelezésről a pályázat elbírálása után fog dönteni.

Határidő: 1999. október 15. (a pályázat benyújtására)

Felelős: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője
Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a bizottság elnöke

(Az előterjesztések írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Októberi ünnepek előkészítése

 • Aradi Vértanúk Napja - október 6.

 • Az 1956-os forradalom évfordulója - október 23.

 • A várossá nyilvánítás 755. évfordulója - október 28.Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke ismerteti az októberi ünnepek lebonyolítására vonatkozó elképzeléseket.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 200,-Ft+ÁFA/db összegbe kerül a betervezett, cseppmentes fáklya. 150-200 db-ot megvásárolva mintegy 40e Ft-ba kerülne a fáklyák beszerzése, a fennmaradó 110e Ft az október 6-i ünnep lebonyolítására szükséges.


Honfi József polgármester elmondja, hogy az ünnepségek meghatározásánál kellett volna a lebonyolításhoz szükséges összeget jóváhagyni.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a képviselőtestület tagjait a tételes költségek nagyságáról tájékoztatja.


Horváth László képviselőtestületi tag javasolja a 150e Ft biztosítását az aradi vértanuk napjának méltó megünnepléséhez.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a kért összeg biztosítását. Javasolja továbbá, hogy az elkövetkezendő években ezen költségek a MIK költségvetésében szerepeljenek.


Honfi József polgármester a három októberi ünnep megrendezéséhez együttesen javasol 150e Ft-ot biztosítani.


Pataki Péter képviselőtestületi tag az október 6-i ünnepség költségeihez 100e Ft jóváhagyását javasol.


Honfi József polgármester javasol 100eFt jóváhagyását az október 6-i, aradi vértanuk napjának megünnepléséhez.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasol az októberben megrendezendő ünnepségekre 150eFt-ot biztosítani.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


219/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Aradi Vértanúk Napja méltó megünneplésére - fáklyák beszerzésére, az ideiglenes díszkivilágítás megvalósítására - és a várossá nyilvánítás 755. évfordulójának méltó megünneplésére és költségeinek fedezetére 150e Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, mellyel a Művelődési és Ifjúsági Központ dologi előirányzata 150e Ft-tal nő.

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul az október 23-i 1800 órai kezdettel tartandó ünnepség lebonyolításához.

Az ünnepség szónokának Pőcze István evangélikus lelkész felkérését jóváhagyja, és a programok szervezésével a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatóját megbízza.

Határidő: 1999. október 01. (utalásra)

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője
"Magyarországi szálláslehetőségek 2000." című kiadvány megjelentetésének támogatása


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az 1.) pont jóváhagyásával.


Honfi József polgármester javasolja a kiadvány támogatásának elutasítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


220/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a "Magyarországi szálláslehetőségek 2000." című kiadvány megjelentetését nem támogatja.
Hajnal Stúdió Bt. ajánlata légi felvételek elkészítésére


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke a bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását javasolja.


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság szintén javasolja a kérelem elutasítását.


Honfi József polgármester javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 ellenszavazat mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


221/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete nem fogadja el a Hajnal Stúdió Bt. ajánlatát, nem rendel légi felvételeket a városról.Javaslat a Körmendi Televízióért Alapítvány kuratóriumi tagságára


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja az előterjesztés jóváhagyását.


Honfi József polgármester javasolja a Körmendi Televízióért Alapítvány kuratóriumi tagjának Szabó Ferenc alpolgármestert delegálni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


222/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmendi Televízióért Alapítvány kuratóriumába Szabó Ferenc alpolgármestert delegálja.
A Kossuth L. u. - Deák F. u. - Alkotás u. kosárlabda palánkok


Horváth László képviselőtestületi tag személyes tapasztalatait tolmácsolva nem ért egyet a kosárlabda palánkok leszerelésével.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke véleménye szerint a kosárlabda palánk a "bűnös".


Bán Miklós a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a bizottság javaslatát tolmácsolva elmondja, hogy kettősség jellemző az ott élő lakosság véleményét tekintve. Véleménye szerint érdemileg a képviselőtestület nem foglalhat állást, továbbá elmondja, hogy a Bartók ltp. lakói is gyűjthetnének aláírást a MOL benzinkút lebontása érdekében, hiszen az is a megengedettnél nagyobb zajjal működik.

Javasolja, hogy a körzeti megbízottak, valamint a közterület-felügyelők fokozott ellenőrzést végezzenek.


Szabó Ferenc alpolgármester, a 6-os számú választókörzet képviselője tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az éves lakossági fórumát megtartásra került, melynek alapján kéri a palánkok leszerelésének jóváhagyását.

Javasolja, amennyiben nem hagyja jóvá a képviselőtestület a palánkok leszerelését, a körzeti megbízottak pedig gyakoribb ellenőrzést végezzenek.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke javasolja Auer Miklós a kulturális, szabadidő és sport bizottság kültagjának, valamint a Deák F. u. 2. szám alatti lakos meghallgatását.


Auer Miklós Körmend, Deák F. u. 2. szám alatti lakos, a kulturális, szabadidő és sport bizottság kültagja sportszeretetéről tájékoztatja a képviselőtestületet, és kéri a jelenlegi állapotok megváltoztatását.


Honfi József polgármester felolvassa a kosárlabda palánkok fenntartóinak és képviselőinek levelét, akik ígéretet tesznek a hangoskodás, zajongás jövőbeni megelőzésére, a rend fenntartására.


Békefi Gábor a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke az elmúlt időben megtörtént szakközépiskola tornaterem ablakainak bezúzására hívja fel a figyelmet.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, hogy a két eset között nincs összefüggés.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke nem ért egyet a palánkok lebontásával, véleménye szerint megfelelő helyen pályát kellene az önkormányzatnak építtetnie, valamint az arra alkalmas területet lakóövezetté nyilvánítania.

Felhívja továbbá a figyelmet a közterület-felügyelet szigorúbb betartására.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a fiatalok részére még egy esély megadásának lehetőségét javasolja.


Horváth László képviselőtestületi tag véleménye szerint valaki más céllal akarja a területet hasznosítani.


Honfi József polgármester javasolja a kosárlabda palánkok lebontását.


A képviselőtestület a javaslatot 2 szavazattal, 16 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Honfi József polgármester javasolja felülvizsgálni, milyen költséggel, és hol lehetne kosárlabda pályát kialakítani. Javasol továbbá a fiatalok részére még egy esély lehetőségének megadását.


A képviselőtestület a javaslatot 11 szavazattal, 1 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


223/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kossuth L. u. - Deák F. u. - Alkotás u. által határolt területen lévő játszóteret nem kívánja megszűntetni, és az ott elhelyezett kosárlabda palánkokat elbontani.

Határidő: azonnal (kiértesítésre)

Felelős: Honfi József polgármester
Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője 1. Türelmi zóna kijelölése

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester hivatkozva a szervezett bűnözés elleni törvénycsomagra, nem javasolja a város területén történő türelmi zóna kijelölését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


224/1999. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete "a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól" szóló 1999. évi LXXV. tv. 62. §. (3.) bekezdésében foglalt türelmi zónák kijelölésének lehetőségével nem él.
 • Jelentés az interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője

(A jelentés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk)


Honfi József polgármester javasolja az interpellációkra tett intézkedésekről szóló jelentés elfogadását.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke ismételten kéri a Németh M. utcában a járda és parkoló megépítését.


Dr. Nagy Zoltán a kulturális, szabadidő és sport bizottság elnöke kifogásolja, hogy interpellációjában nem a galambok irtását, hanem a galambok által okozott szemét eltakarítását kérte.


Pataki Péter képviselőtestületi tag szintén kifogásolja, hogy a Kauz-réti 24 lakások melletti terület rendbetétele nem történt meg.


Mészáros Árpád képviselőtestületi tag elmondja, hogy a Mátyás király utcai garázsok előtti terület kaszálásával van gond, hanem a felszínnel is.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nevének helyesen történő leírására hívja fel a figyelmet.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője felhívja a képviselőtestület tagjainak figyelmét a környezetvédelemről és városüzemelésről szóló rendelet előírásaira, miszerint az ingatlantulajdonosok kötelezettsége az ingatlanuk előtti terület rendben tartása, családi házak esetén az árok területe is. A kaszálás nem önkormányzati feladat.Honfi József polgármester javasolja fentiekkel az interpellációkra tett intézkedésekről szóló jelentés jóváhagyását.


A képviselőtestület a javaslatot elfogadja.I n t e r p e l l á c i ó k


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke a Mátyás király utca 208 házak felé vezető részének rossz állagára hívja fel a figyelmet.


Kozó József képviselőtestületi ismételten a Várudvar megvilágítását szorgalmazza.


Horváth László képviselőtestületi tag az MHSZ ingatlanhelyiségénél lévő kerítés kijavítását kéri.

Geosics László képviselőtestületi tag a buszváró visszahelyezését a felsőberki városrészre, és az Akác utca csapadékvíz elvezetésének megoldását kéri. Tolmácsolja egyben a csapadékvíz elvezetésére tett intézkedések ügyében a Németújvári utca lakóinak köszönetét.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke a Dózsa Gy. u. és a 208 lakás között elhelyezkedő sportpálya drótkerítésének kijavítását kéri.


Horváth László képviselőtestületi tag a Zeneiskola melletti sportpálya kerítésének lefestését javasolja.


Mészáros Árpád az oktatási, ifjúság és ifjúságvédelmi bizottság elnöke, a Kölcsey utcai Általános Iskola igazgatója elmondja, hogy társadalmi munka keretében fog megtörténni a kerítés lefestése.


Németh Attila a műszaki és városgazdálkodási iroda vezetője elmondja, hogy az idei költségvetésbe nem került betervezésre a felsőberki buszváró megvásárlása.


Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnöke javasolja az első lakáshoz jutók támogatására fordítható összeg kiegészítését, hiszen jelenleg 1,1 millió forint odaítélésére van igény.


Pataki Péter képviselőtestületi tag egyetért Dr. Bárány Győző az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének kérelmével.


Honfi József polgármester javasolja a költségvetési kereten felül további 1,1 millió forint biztosítását az első lakáshoz jutók támogatása fedezetéül.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 11 tartózkodás mellett nem fogadja el.


Több tárgy nincs.


Honfi József polgármester a képviselőtestület zárt ülését 20 óra 36 perckor bezárja.


K. m. f.Dr. Tóth Miklós Honfi József

jegyző polgármester

távollétébenPaksa Balázsné

aljegyző