· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
előző2006. január 26.    2006. november 30.következő

2006. július 11. rendkívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

2006. július 11-i rendkívüli

nyilvános üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

186. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. július 11.-i rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, Dr. Stipkovits Ferenc, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           Dr. Nagy Zoltán, Szabadi István képviselő-testületi tagok   

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő van jelen - Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke és Szabadi István képviselő távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

 

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:   

 

1.      Helyi járatos személyszállítási szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

 

 

 

NAPIREND:

 

 

1.      Helyi járatos személyszállítási szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása   

Előadó: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. Kéri a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy tolmácsolja a Bizottság véleményét a közbeszerzési eljárásról. 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Közbeszerzési Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a pályázati dokumentációt több cég, vállalkozó is megvásárolta, pályázat azonban csak egy cég, a Vasi Volán Közlekedési Zrt. részéről érkezett.  A helyi járatú személyszállítási közszolgáltatást az elmúlt években a Vasi Volán Zrt. végezte, akinek pályázata megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak.

A Közbeszerzési Bizottság az ajánlatot megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a Vasi Volán Közlekedési Zrt-t nyertes ajánlattevőként kihirdetni a határozati javaslatban megfogalmazott feltételekkel.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az alábbi kérdéseket fogalmazza meg:

-         éves viszonylatban hány kilométer finanszírozását tervezi az önkormányzat,

-         mekkora volt az elmúlt években a járatkihasználtság,

-         kit illet meg a bevétel és az milyen módon kerül elszámolásra,

-         mekkora költségvetési terhet jelent az önkormányzat számára a szolgáltatás.

 

Dr. Stankovits György jegyző a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az értékesített bérletek száma havonta megközelítőleg 120, ehhez jön még a vonaljegyekből származó bevétel.  A szolgáltatás költsége 8,6 millió Ft évente, ez 4 évre vonatkozóan 34 millió Ft-ot jelent. Az egy napi teljesítmény 113,1 km. A bevétel a Vasi Volán Zrt-t illeti meg.  A közbeszerzési eljárás során a vállalási árat pályáztatta meg az önkormányzat. A Volán a  bérletek és jegyek értékesítéséből származó bevételből nem tudja kigazdálkodni a járatok üzemeltetését, ahhoz központi támogatásokat - mint fogyasztói árkiegészítés és az önkormányzaton keresztül a szolgáltatót megillető normatív támogatás - is igénybe vesz. Egy évre a kiegészítő normatíva összege 364.000 Ft.

 

Bebes István polgármester javasolja a Vasi Volán Közlekedési Zrt. ajánlatának elfogadását a határozati javaslatban foglaltak szerint.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

186/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi helyi járatos személyszállítási közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek, egyben az egyetlen ajánlatot tevő Vasi Volán Közlekedési Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertes ajánlattevőjeként az egyetlen ajánlatot tevő Vasi Volán Közlekedési Zrt-t hirdeti ki.

A Képviselő-testület a Vasi Volán Zrt. ajánlatában szereplő bruttó 300 Ft/km vállalási árra tett megajánlást elfogadja, amely a közszolgáltatás ideje alatt csak a KSH minden év novemberében közzétett inflációs rátájával emelkedhet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás nyertes ajánlattevőjével a közszolgáltatási szerződést aláírja.

A nyertes ajánlattevő 2010. július 31-ig látja el Körmenden a helyi járatú személyszállítási közszolgáltatást. 

 

Felelős: kiértesítésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 07 óra 47 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester