· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
előző2006. január 26.    2006. november 30.következő

2006. június 29.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

  

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  

2006. június 29-i üléséről

 

 

 

 

Határozat:

156  - 181. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           Kozó József képviselő-testületi tag   

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő van jelen - Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke később érkezik, Kozó József képviselő távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A kiküldött napirenddel kapcsolatban az alábbi módosításokat javasolja: 

-         a fejlesztési hitel felvétele tárgyban készült előterjesztést 5. napirendi pontként javasolja megtárgyalni,

-         a gazdasági társaság alapításában való részvétel megtárgyalásáról szóló előterjesztést 10. napirendi pontként javasolja megvitatni,

-         a Vagyongazdálkodási Kft. szponzori tevékenységéről szóló előterjesztést 18. napirendi pontként javasolja tárgyalni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja, hogy a napirendben 18. pontként szereplő ingatlanvásárlási kérelem a belváros szabályozási terv elfogadását követően kerüljön megtárgyalásra, ezért az előterjesztés kerüljön le a napirendről. 

 

Bebes István polgármester az általa tett és a Városfejlesztési Bizottság elnöke által javasolt  módosítással kéri a napirend elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

 

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:   

 

1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      A képviselő-testület 2006. II. félévi munkatervének jóváhagyása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Folyó ügyek:

 

4.      Likvid hitelkeret módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Fejlesztési hitel felvétel   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Előirányzat módosítás ingatlan vagyonértékesítés kapcsán 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Előirányzat módosítás intézményi eszközfejlesztések kapcsán         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Előirányzat módosítások - Körmendi Napok, Körmendi Ifjúsági Önkormányzat kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Pótelőirányzat biztosítása szúnyogirtásra 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10.  Gazdasági társaság alapításában való részvétel megtárgyalása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11.  Fedezet biztosítása a Vida utca felújításának kivitelezési munkáihoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12.  Fedezet biztosítása járdafelújításra     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13.  Fedezet biztosítása Körmend város Gondnoksága részére fűkasza vásárlására      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14.  Fedezet biztosítása sebességmérő berendezések beszerzésére és elhelyezésére      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

15.  Belső ellenőrzési intézkedési terv jóváhagyása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16.  Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:  

a.)    A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás átszervezése  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

17.  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:  

a.)    A konferencia-kötet kiadásának támogatása   

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

18.  A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. szponzori tevékenysége   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19.  A Körmend 0682/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékesítési ajánlat megtárgyalása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20.  Sirene Kft. ingatlanvásárlási kérelme         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21.  A 148/2006. számú határozat módosítása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22.  Belterületbe vonási kérelmek         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23.  Értékvédelmi támogatás odaítélése 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24.  Ausztria-Magyarország INTERREG III.A projekt partnerségben való részvétel         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25.  Körmendi vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló rendelet-tervezet előzetes véleményezése           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26.  Tulajdonosi hozzájárulás 20 kV-os kábel létesítéséhez         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

 

 

 

Zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:  

 

1.      Beszámoló a zárt ülésen született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Területvásárlás jóváhagyása kerékpárút építéséhez          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Mogyorósy Balázs és neje jelzálogjog ügye          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      Háder András és neje jelzálogjog ügye           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről 

Előadó: Bebes István polgármester 

(A lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Bebes István polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok kapcsán felvetésük, észrevételük van-e.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag a 28/2006. számú határozatban foglaltakkal kapcsolatban elmondja, hogy a Nyugat MÉH Kft. az ingatlan vételárát 2006. június 27-én kiegyenlítette. A 150/2006. számú határozat kapcsán megjegyzi, amennyiben az ingatlanrészek értékesítésére nem kerül sor, a terület használatáért a vállalkozók fizessenek bérleti díjat. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a 35/2006. és a 61/2006. számú határozatban foglaltak kapcsán kérdezi, miután nincs lehetőség pályázat benyújtására az 56-os emlékmű felállítására, azt saját erőből valósítja-e meg az önkormányzat.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Vida József utca felújítására tervezett keretösszegből különíthető el pénzeszköz e célra. A terv alapján a térnek két olyan pontja van, ahol felállítható a szobor, erről azonban a későbbiek során lehet döntést hozni.  

 

Bebes István polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

156/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2006. május 26-án a Vasivíz Rt. közgyűlésén vett részt Szombathelyen.

Május 27-én a májusfa kitáncolás ünnepére szervezett rendezvényen vett részt. 

Május 28-án Hősök napi megemlékezés zajlott.

Május 31-én a Hunyadi utcai telkekkel kapcsolatban folytatott megbeszélést a Sirene Kft. ügyvezetőjével, melyről a mai ülésre előterjesztés készült. Ugyanezen a napon Zalalövőn a Városok Határon Átívelő Szövetségének megalapítása céljából 7 magyar város megbeszélésén vett részt.

Június 6-án a szobor szimpózium szervezőivel, továbbá a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület tagjaival folytatott megbeszélést az idei szimpóziumról. 

Június 8-án Győrben Páli Jánossal Interreg pályázaton való partnerségről tárgyalt. Az erről készült előterjesztés a mai napon kerül a képviselők elé.   

Június 12-én Dr. Markovics Tiborral, az Őrségi Nemzeti Park igazgatójával folytatott megbeszélést a Várkerttel és a Rába folyóval kapcsolatosan. Ezt követően Sólyom Miklóssal és Lessenyei Márta művésznővel az 56-os emlékmű felállításával kapcsolatban folyt tárgyalás. 

Június 13-19. között a Hivatal küldöttségével testvérvárosi látogatásra utazott Finnországba. Dr. Stankovits György jegyzővel Poriban finn-magyar testvérvárosi konferencián vett részt, amelynek fő témája az "Európai kapcsolatok kiépítése a községek, városok fejlesztése érdekében, a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cseréje" volt. A konferencia után csatlakoztak a küldöttség Heinävesiben tartózkodó tagjaihoz. A pénteki napon a Városházán került sor megbeszélésre. Itt többek közt elhangzott, hogy 2007. január 31-el Heinävesi jelenlegi polgármestere nyugállományba vonul. A megbeszélésen jelen volt a képviselő-testület által választott megbízott polgármester is. Remélhetőleg a két város közti kapcsolat fenntartását, erősítését az új polgármester is támogatni fogja. A finnországi tartózkodás során istentiszteleten és egy művészeti kiállítás megnyitóján is részt vettek.  

Június 21-én a Vas Megyei Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére került sor, melynek fő témája a Rába folyógazdálkodási terv volt. A Területfejlesztési Bizottság elfogadta a folyógazdálkodási tervet, azonban a civil szervezetek részéről jelzés érkezett, hogy nem történt előrelépés a korábban egyeztetettekhez képest. 

Június 26-án Sárváron a Nádasdy várban a Nyugat-dunántúli Közlekedési Szövetség Előkészítő Irodájának alakítására vonatkozóan szándéknyilatkozat aláírására került sor. Június 27-én a Vida József utca felújítása kapcsán zajlott egyeztetés a Betonút Zrt. illetékesével, majd a szabályozási tervvel kapcsolatban tervegyeztetésre került sor a Térháló Kft-vel, melyen részt vett a Mahill Kft. ügyvezetője, Czafit Csaba irodavezető és Czvitkovics Gyula bizottsági elnök is.  Szintén ezen a napon a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén mint a kistérség elnöke tartott előadást a körmendi kistérség helyzetéről.

Június 28-án Kiss György Bélával az ausztriai Lebringben üzemlátogatáson vett részt. A cég vezetése kilátásba helyezte, hogy üzemet létesítene Körmenden. Délután Moschendorfban szennyvízhálózat Interreg program keretében történő bővítésének lehetőségéről folytatott megbeszélést.

Június 29-én a Kristilla Kft. ügyvezetője arról tájékoztatta, hogy a cég a körmendi szórakoztató centrum építési terveit a napokban nyújtja be a hatósághoz. Ugyanezen a napon a fogyatékkal élők részére munkát biztosító Szociális Foglalkoztató ünnepélyes átadásán vett részt.   

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Közbeszerzési Bizottság elnöke az elmúlt időszak közbeszerzéseiről tájékoztatja a képviselőket:

-          a panelprogram keretében két társasház felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a TK Rizolit Kft., akivel a szerződéskötésre is sor került.

-          a Vida József utca rekonstrukciója tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, amennyiben a képviselő-testület a mai ülésén a költségvetési fedezetet kiegészíti, úgy a Betonút Zrt. lesz.   

 

 

2.      Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője elmondja, hogy a beszámolóban az ÁNTSZ körmendi intézetének szakvéleménye is benne szerepel.  

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a beszámolóban foglaltakkal egyetért. Egyben felhívja a figyelmet, amennyiben a képviselő-testület a Rákóczi u. 7. szám alatti fogorvosi rendelő akadálymentesítését meg kívánja valósítani, annak fedezetét a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni. Az ügyeleti ellátás kapcsán elmondja, hogy a lakosság részéről több visszajelzés érkezett, miszerint problémát jelent, hogy a hétvégeken nincs gyermekorvosi ügyelet. Tény, hogy a gyermekorvosok nem kötelezhetők az ügyelet ellátására. Megoldást jelenthetne, ha a három gyermekorvosból kettő telefonon elérhető lenne péntek délutántól hétfő reggelig akár térítés ellenében is. Ezáltal a szakellátás biztosítva lenne. 

 

Bebes István polgármester javasolja az egészségügyi alapellátás helyzetéről készült beszámoló és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

157/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakkal - a melléklet szerint - egyetért, elfogadja és a Körmend, Rákóczi u. 7. szám alatti fogorvosi rendelő akadálymentesítését 2007. december 31-ig, az iskolaorvosi rendelők kialakítását az Eszközbeszerzési ütemtervben meghatározottak szerint legkésőbb 2008. december 31-ig megoldja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője az akadálymentesítés megvalósításáért

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért  

3.      A képviselő-testület 2006. II. félévi munkatervének jóváhagyása               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester javasolja a II. félévre szóló munkaterv elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

158/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. II. félévi munkatervet - a melléklet szerint - jóváhagyja.

 

 

Folyó ügyek:

 

4.      Likvid hitelkeret módosítása                

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a likvid hitelkeret módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

159/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

-         elhatározza, hogy a folyószámla hitelkeretet 280.000 eFt-ra megemeli.

-         Kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

-         Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Rt-vel megkösse.

 

Határidő: azonnal, a hitelkérelem benyújtására

Felelős: Gazdasági és pénzügyi iroda vezetője a hitelkérelem benyújtásáért

 

 

 

 

 

 

5.      Fejlesztési hitel felvétel              

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a fejlesztési hitel felvételét az előterjesztésben részletezettek szerint.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság ülésén nem nyert támogatást a határozati javaslat.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke elfogadásra javasolja a fejlesztési hitel felvételéről szóló előterjesztést, mivel ezáltal az önkormányzat a tervezett fejlesztéseket meg tudja valósítani.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

160/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 135/2006. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.      A 2006. évi fejlesztési kiadásai pénzügyi biztosítása érdekében 215.000 eFt hitelt vesz fel.

2.      A hitel felvételére közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A hitel típusa multicurrency (átváltható) HUF, EUR, CHF.

3.      A hitel fedezetére biztosíték nem kérhető, a kamaton kívül más költség nem számítható fel.

 

Határidő: azonnal a közbeszerzési eljárás lefolytatására

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

6.      Előirányzat módosítás ingatlan vagyonértékesítés kapcsán               

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a vagyonértékesítés kapcsán szükséges előirányzat módosítást.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

161 /2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a vagyonértékesítésből származó bevétel teljesítése érdekében az alábbi ingatlanokat értékesíti:

1.      A lakások esetén a bérlőnek felajánlja megvásárlásra a lakást, az üresen álló lakásokat pedig értékesítésre meghirdeti. ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli a bevételt.

2.      A helyiségeket meghirdeti értékesítésre, ahol a becsült árak nem tartalmazzák az ÁFA összegét.

3.      Az értékesíteni kívánt ingatlanok, valamint az értékesítési ár:  

-           Bartók B. u. 7/A. földszint                                      6.500 eFt

-           Bartók B. ltp. 11. földszint                                     6.300 eFt

-           Bartók B. ltp. 12.                                                    6.400 eFt

-           Bástya u. 19.                                                          8.000 eFt

-           IV. Béla király u. 13.                                              8.000 eFt

-           Dobó tér 4.                                                             3.960 eFt

-           József A. u. 8. tetőtér 14.                                       4.600 eFt

-           József A. u. 8. tetőtér 15.                                       4.600 eFt

-           Mikes Kelemen u. 4.                                               6.700 eFt

-           Molnár Lajos u. 3.                                                 6.900 eFt

-           Széchenyi u. 24. (bontás és a lakók elhelyezése szükséges)   10.700 eFt

-           Bartók B. u. 10. IV. em.(nem lakott)                                    5.400 eFt

-           Mikes K. u. 4. orvosi rendelő  26 m2                                                            2.700 eFt

-           Rákóczi F. u. 25. orvosi rendelő - üzlet 22 m2                 3.300 eFt

-           Rákóczi F. u. 4. (üzlethelyiség, játékterem)                    26.900 eFt

-           Rákóczi F. u. 4. üzlethelyiség                                    13.700 eFt

                                                                                         

4.      Fizetési feltételként 2006. évi teljesítést kell meghatározni.

 

Felelős: Kovács Miklós, a Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője az értékesítés lebonyolítására

Határidő: 2006. szeptember 30. a szerződések aláírására

 

 

7.      Előirányzat módosítás intézményi eszközfejlesztések kapcsán              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az intézményi eszközfejlesztés kapcsán szükséges előirányzat módosítást. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

162 /2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékében meghatározott kiadásokra az alábbiak szerint biztosítja a fedezetet a pályázati alap terhére:

1.      A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata - pályázati alap - 12.730 eFt-tal csökken.

2.      Az intézmények felhalmozási kiadási előirányzata az alábbi összegekkel nő:

-       Dr. Batthyányné CM. Óvoda                            3.289 eFt

-       Mátyás Király Utcai Óvoda                             1.660 eFt

-       Kölcsey Utcai Általános Iskola                        1.934 eFt

-       Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola                 1.831 eFt

-       Somogyi Béla Általános Iskola                         2.580 eFt

-       Hunyadi Úti Általános Iskola                              500 eFt

-       Zeneiskola                                                            936 eFt

Összesen:                                                             12.730 eFt

                                                                                             

3. Az intézmények finanszírozásként kapják meg a fenti összegeket.

 

Határidő: 2006. július 7. a kiértesítésre

Felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

8.      Előirányzat módosítások - Körmendi Napok, Körmendi Ifjúsági Önkormányzat kapcsán              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az előterjesztésben foglaltakat támogatja.   

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően az előirányzat módosításokat.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

163 /2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Napok megrendezésére biztosított 1.000 eFt-ot finanszírozásként átadja a Körmendi Kulturális Központ részére, amelynek következtében a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat dologi kiadás előirányzata 1.000 eFt-tal csökken, a Körmendi Kulturális Központ dologi kiadás előirányzata 1.000 eFt-tal nő. 

2.      A Körmendi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított 395 eFt-os támogatást átadja a Körmendi Kulturális Központ részére, amellyel az intézmény dologi kiadás előirányzata nő, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka ezen összeggel csökken.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésre

Határidő: 2006. július 7.

 

 

9.      Pótelőirányzat biztosítása szúnyogirtásra               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a további gyérítések elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítást. Hozzáteszi, hogy megvizsgálták a melegködös irtás lehetőségét is, ennek költsége azonban Körmend területén mintegy 5 millió Ft-ot tett volna ki.

 

Bebes István polgármester javasolja pótelőirányzat biztosítását a további szúnyogirtásokra.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

164/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a szúnyoggyérítésekre további 3.300 eFt fedezetet biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért

Határidő: folyamatos

 

 

10.   Gazdasági társaságban való részvétel             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a bérlakások építésére kiírt pályázaton nyertes cég javasolta, hogy Körmend városa tulajdonosként vegyen részt a Kft. által alapítandó gazdasági társaságban. A város ügyvédjével történt tárgyalást követően az a javaslat született, hogy az önkormányzat ne vegyen részt a gazdasági társaságban.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatják. 

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy Körmend város Önkormányzata ne vegyen részt tulajdonosként az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által alapítandó gazdasági társaságban.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

165/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván tulajdonosként részt venni a piaci alapon működtetendő bérlakások hasznosítására vonatkozóan az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. által létrehozandó gazdasági társaságban. Az Első Magyar Bérlakásépítő Kft-vel olyan adásvételi szerződést és beruházási megállapodást kell kötni, amely megfelelő jogi biztosítékokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a piaci alapon hasznosítandó bérlakások megépüljenek és az Önkormányzat korábbi döntésének megfelelően kerüljenek hasznosításra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására azzal, hogy a beruházás előrehaladtáról a polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.    

 

Felelős: szerződéskötés előkészítéséért megbízott ügyvéd és dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: telekalakítást követő 30 nap a szerződések megkötésére

 

 

11.  Fedezet biztosítása a Vida utca felújításának kivitelezési munkáihoz              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Vida József utca rekonstrukcióra beérkezett legkedvezőbb ajánlat szerint a beruházás költsége a 15 %-os tartalékkerettel együtt 75.452.903 Ft, amihez hozzájárul a műszaki ellenőrzés és a tervezői művezetés díja. Ennek következtében az előirányzatot 15.500.000 Ft-tal szükséges megemelni.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag hozzáteszi, hogy a Vida József utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok érvényesek, de az önkormányzat által biztosított keretösszeg alacsonyabb, mint a pályázaton a legkedvezőbb ajánlatot tevő által megajánlott vállalási ár. Ugyanakkor a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárásban a tervezetthez képest alacsonyabb árajánlat érkezett, így a fennmaradó összegből lehetne biztosítani a további fedezetet a Vida József utca felújításához.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja. Egyben jelzi, hogy a felújítás az idei évben megvalósul.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a további fedezet biztosítását a Vida utca felújításának kivitelezési munkáihoz.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

166/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Vida József utca rekonstrukció előirányzatát 15.500 eFt-tal megemeli, egyidejűleg a szennyvízhálózat kiépítés előirányzatát 12.000 eFt-tal, a helyi védett épületek pályázati alapját 3.500 eFt-tal csökkenti.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. szeptember 15. a kivitelezésre   

 

 

12.  Fedezet biztosítása járdafelújításra              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy több ízben is kérés érkezett a Hivatalhoz a járdák felújításával kapcsolatban. Többek közt a Hunyadi utcából jelezték, hogy a szennyvízcsatorna hálózat építését követően megrongálódott járda önerős helyreállításához szeretnének építőanyagot kérni. Javasolja, hogy a határozati javaslatban foglaltak mellett a Hunyadi utcában az önerős járdaépítéshez 200 eFt-ot biztosítson a képviselő-testület.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, amennyiben a járda a csatornaépítés következtében sérült meg, garanciális javítás keretében lehet kérni a helyreállítást. Előfordulnak azonban olyan szakaszok, ahol a lakosok általi szakszerűtlen kivitelezés miatt vált balesetveszélyessé a járda. Eldöntendő, hogy önerős kivitelezés történjen, vagy ezeken a szakaszokon a Városgondnokság építse újra a járdát.   

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy az önerős járdaépítések esetében a szakmai felügyeletet a Városgondnokság biztosítsa, hogy megfelelő műszaki megoldással készüljön el a járda. További javaslata, hogy a városban található rossz állapotú járdákat  (ilyen többek közt a Somogyi utca - Erkel Ferenc utca sarka, Bercsényi utca) mérje fel a Városfejlesztési Iroda.   

 

Szabadi István képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hogy hány járdaszakasz felújítására és melyik utcákban kerülhet sor.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a határozati javaslatban szereplő összeg a balesetveszélyes állapotban lévő járdák felújítására elegendő, nagyobb felületű járdaszakaszok kialakítására nem. A balesetveszélyes állapotban lévő járdák felújítását mindenképpen szükséges elvégezni.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat első bekezdésében foglaltakat támogatja, vagyis 1.000 eFt biztosítását javasolja a Városgondnokság részére a gazdálkodási tartalék terhére. A 2007. évi költségvetésbe jelen időszakban nem javasolja fedezet biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja, hogy a Városfejlesztési Iroda 2006. július 15-ig határozza meg, melyek azok a járdaszakaszok, amelyek helyreállítása történjen meg a Városgondnokság kivitelezésében. Fedezetként 1.000 eFt biztosítását javasolja.   

 

Bebes István polgármester kéri a bizottság elnöke által elmondottak elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

167/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületen lévő gyalogjárdák helyreállítására 1.000 eFt-ot biztosít finanszírozásként Körmend város Gondnoksága részére a gazdálkodási tartalék terhére.  

Felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodát, hogy 2006. július 15-ig mérje fel, melyek azok a balesetveszélyes járdaszakaszok, amelyeknek a felújítása a fenti összegből megvalósulhat.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. július 15., illetve folyamatos

 

 

 

13.  Fedezet biztosítása Körmend város Gondnoksága részére fűkasza vásárlására                

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag javasolja, hogy bármely gazdálkodó szervezet - beleértve a Városgondnokságot is - nagyobb összegű tárgyi eszköz vásárlásához a képviselő-testület járuljon hozzá, de a beszerzéshez szükséges összeget az intézmények saját költségvetésükből gazdálkodják ki.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja, hogy az intézmény saját költségvetéséből biztosítsa a fűkasza vásárlásához szükséges összeget.

 

Bebes István polgármester javasolja támogatni, hogy Körmend város Gondnoksága egy darab damilos szegélyvágó kaszát vásároljon, melynek fedezetét az intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítania. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

168/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Körmend város Gondnoksága egy darab damilos szegélyvágó kaszát vásároljon, melynek fedezetét az intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítania. 

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: kiértesítésre azonnal

 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a képviselő-testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

14.  Fedezet biztosítása sebességmérő berendezések beszerzésére és elhelyezésére               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester 100 eFt-ot javasol biztosítani a sebességmérő berendezés vásárlásához, remélve, hogy más önkormányzatok is támogatják a beszerzést.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a fedezet biztosítását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendőrkapitánysággal történt egyeztetésen a jelzőberendezések darabszámáról és esetleges elhelyezéséről született javaslat. A berendezéseket a város három pontján, a 8-as főút két bevezető szakaszán és a Hegyaljai utcában lehetne elhelyezni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 150 eFt biztosítását javasolja a sebességmérő berendezés beszerzéséhez.

 

Bebes István polgármester javasolja 150 eFt biztosítását sebességmérő berendezés beszerzéséhez.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester nem javasolja fedezet biztosítását sebességjelző berendezések vásárlásához.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

 

169/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi Rendőrkapitányság által beszerzendő 1 db FÁMA 3DVR típusú sebességmérő berendezés megvásárlásához 150.000 Ft támogatást biztosít.

2.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Körmend város belterületén sebességjelző berendezések elhelyezéséhez jelenleg nem biztosít fedezetet.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

15.  Belső ellenőrzési intézkedési terv jóváhagyása                

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a belső ellenőrzési intézkedési terv jóváhagyását az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

170/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési Intézkedési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-         A Belső Ellenőrzési Kézikönyv aktualizálása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

Határidő: 2006. augusztus 31. 

-         A GAMESZ szabályzatainak vizsgálata, tekintettel a hatályos jogszabályokra, valamint az intézményhez tartozó részben önálló intézmények sajátosságaira, javaslatok megtétele a módosításra

Határidő: 2006. szeptember 30.

-         Az önkormányzati vagyonnyilvántartás naprakész vezetése érdekében az intézmények és a Polgármesteri Hivatal közti információáramlás, illetve megállapodás vizsgálata

Határidő: folyamatos, negyedévente 

-         Az intézményi bevételek teljesítése érdekében a vagyon hasznosítására (bérbeadás, szolgáltatások stb.) kapcsolatos elvek kidolgozása

Határidő: 2006. október 30.

 

Felelős: kiértesítésért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

az ellenőrzések lefolytatásáért a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete

16.  Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

a.)    A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás átszervezése             

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva úgy véli, hogy Körmend számára a határozati javaslat 3. pontjában foglaltak lennének a kedvezőbbek, vagyis a kistérségi társulásnál az eredeti társulási megállapodást módosítva létrehozható a Pedagógiai Szakszolgálat. Így nem teljes mértékben Körmend viselné az anyagi terheket. A feladatellátás jelenleg meglévő személyi állományát és helyszínét szolgáltatná Körmend a kistérség javára. Természetesen ennek a változatnak is vannak nehézségei.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a kistérségben a szociális és ehhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátásában is akadnak problémák. Jobbnak látná, ha továbbra is a város végezné ezt a feladatot, mivel félő, hogy a kistérségben lévő települések nem fogadják örömmel, hogy a pedagógiai szakszolgálat kistérségi feladatellátásként jelenne meg.   

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozati javaslat első két pontja összefügg, míg a harmadik pont egy alternatíva, melynek lényege, hogy a feladatellátó intézménynek a többcélú kistérségi társulás legyen a fenntartója. Az első két pont arról szól, hogy az óvodában hozzanak létre egy intézményegységet, amely ellátja a pedagógiai szakszolgálatot. Erre azért van szükség, mert már jelenleg is magasabb alkalmazotti létszámmal látja el ezt a tevékenységet az intézmény, mint amennyire jogszabályadta lehetősége van. 

 

Bebes István polgármester a határozati javaslat 3. pontját teszi fel szavazásra.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

171/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a 10/2006. számú, a szociális és pedagógiai szakszolgálati és könyvtári feladatok ellátásáról szóló határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásnál annak érdekében, hogy a társulás alapítsa meg a pedagógiai szakszolgálati intézményt.

Az új intézmény feladatellátási helyszínei legyenek a jelenlegi helyszínek. A társulás, mint fenntartó, az új intézménybe vegye át a szakszolgálati feladatokat ellátó valamennyi alkalmazottat, és gondoskodjon - szükség esetén - a további alkalmazottak (logopédus, gyógypedagógiai asszisztens a korai fejlesztés és konduktív ellátáshoz) felvételéről.

 

Felelős: Polgármester és oktatási referens

 

 

 

 

17.  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

a.)     A konferencia-kötet kiadásának támogatása            

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy friss árajánlatot kért be több nyomdától a kötet kiadására vonatkozóan. A Batthyány Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázat útján - a megpályázott 2 millió Ft helyett - 1 millió Ft-ot nyert azzal a kötelezettséggel, hogy a hagyományos nyomdai kiadás mellett CD-n is megjelentetik a kötet. A 100 darabból álló CD kiadásának költsége - mely több képanyag elhelyezését teszi lehetővé a nyomdai kiadáshoz képest - 100 eFt. A mintegy 500 oldalnyi írott anyag nyomdai költsége 2 millió Ft.

A pályázaton elnyert 1 millió Ft mellett a Megyei Múzeum 500 eFt támogatására is számítanak, amihez további 500 eFt, illetve a CD megjelentetésére 100 eFt támogatásra lenne szükség. A Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a kötet iránt már most nagy az érdeklődés. Az értékesítésből befolyó összeg a kiadóhoz folyik be.  

A Bizottság elnöke a 600 eFt biztosítását abból az 1 millió Ft-ból javasolja, amit a 7/2006. számú határozatban Wieber Marianne ruhakiállítására különítettek el, mely előre láthatólag nem valósul meg.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 500 eFt támogatás biztosítását javasolja.

 

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a tervezett ruhakiállítás nem valósítható meg a biztosított 1 millió Ft-ból, mivel ez az összeg csupán a szállításnak, a kiállítás előkészítésének és a ruhák tisztításának költségét fedezné. Pályázati lehetőség nem adódott a kiállítás megrendezésére, ami egyben azt is jelenti, hogy plusz forrás nem áll rendelkezésre. A Magyar Televízió a raktárában őrzött ruhákért bérleti díjat számol fel. 200 ruhára vonatkozóan a bérleti díj összege 103 millió Ft+ ÁFA. Többszöri egyeztetés követően 90 %-os kedvezményt ajánlottak fel, de még így is a fennmaradó 10 % legkevesebb 3-5 millió Ft-ot jelent. Amennyiben a múzeum rendezné meg a ruhakiállítást, a bérleti díjtól eltekintenének. Ennek érdekében a Megyei Múzeummal elkezdődtek a tárgyalások.  

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a tudományos konferencia abban az esetben lesz maradandó, ha a kötet kiadásra kerül. Ellenkező esetben nem lesz olyan kutató, aki a jövőben Körmenden előadást tartana. A kötet kiadásának pénzügyi feltételeit meg kell teremteni. A Bizottság elnöke által javasolt pénzügyi átcsoportosítást támogatja.

 

Bebes István polgármester a gazdálkodási tartalék terhére javasolja a 600 eFt biztosítását.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője alátámasztja, hogy az összeg biztosítása a gazdálkodási tartalék terhére történhet, mivel a 22 millió Ft-os pályázati keret az évközbeni döntések következtében kimerült.

 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag kérdezi, hogy a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Közalapítvány, illetve szponzorok támogatására nem számíthatnak-e.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a pályázaton elnyert 1 millió Ft a legmagasabb támogatási összeg volt. Az önkormányzat az 50 tanulmány szerzői díjának kifizetését követően 12 hónapon belül vállalta a konferencia kötet kiadását. Kutatóhelyek, egyetemek várják a kötet megjelenését, ami a legtöbb információt tartalmazza a Batthyányakról. Ha rendelkezésre áll a pénzösszeg, már szeptemberben megjelenhet a kötet és az októberi kettős ünnepre - a Batthyányak ünnepén és a magyarországi múzeumigazgatók szombathelyi értekezletén - már értékesíthető lesz.

Hangsúlyozza, hogy a kötet kiadása jelentős szellemi hasznot hozhat a városnak. A nyomdáktól bekért árajánlatok 90 napig érvényesek. Kéri a képviselő-testületet, hogy mindezeket mérlegelve egy szakmai program befejezéseképpen biztosítsa a konferencia-kötet kiadásához szükséges további fedezetet.    

 

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy a képviselő-testület vonja vissza a Wieber Marianne ruhakiállításának megvalósításáról szóló döntését.

 

Bebes István polgármester javasolja a Batthyány konferencia-kötet kiadásának nyomdai munkálataihoz 500 eFt, a CD-n való megjelentetéshez pedig 100 eFt biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja. 

 

Bebes István polgármester javasolja a 7/2006. számú határozat azon részének visszavonását, melyben 1 millió Ft-ot biztosított a Batthyány Kastély Dísztermében rendezendő Wieber Marianne: Nemesi és polgári viselet Magyarországon a XVII.- XIX. században című kiállítás megvalósításához.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a fenti szavazok arányában a következő határozatot hozza:  

 

172/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batthyány konferencia-kötet kiadásának nyomdai munkálataihoz 500 eFt-ot, a CD-n való megjelentetéshez pedig 100 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

Egyben a 7/2006. számú határozatának azon részét, melyben 1 millió Ft-ot biztosított a Batthyány Kastély Dísztermében rendezendő Wieber Marianne: Nemesi és polgári viselet Magyarországon a XVII.- XIX. században című kiállítás megvalósításához, visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért  

 

 

 

 

18.   A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. szponzori tevékenysége               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

173/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-nek javasolja, hogy a 2007-2010. évekre vonatkozó üzleti tervébe éves szinten 11.500 eFt értékben a körmendi kosárlabda klubot működtető kft-vel kötendő szponzori szerződésre biztosítson fedezetet.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Felügyelő Bizottság tagjai

 

 

19.  A Körmend 0682/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékesítési ajánlat megtárgyalása               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja, vagyis nem javasolja az ingatlan vételét. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva bruttó 500 Ft/m2 vételáron támogatja az ingatlan megvásárlását.

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, vagyis nem javasolja a körmendi 0682/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlását.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

174/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tomasics Lászlóné (Körmend, Nádaljai u. 25.), Németh Györgyné (Körmend, Németújvári u. 39.) és Nagy Sándor (Magyarnádalja, Petőfi u. 26.) szám alatti lakosok kérelmét, mely a Körmend, 0682/8 hrsz-ú, 184 m2 nagyságú, "sáv" megnevezésű ingatlan megvásárlására vonatkozik, jelenleg nem támogatja. 

 

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

20.   Sirene Kft. ingatlanvásárlási kérelme                 

 Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva bruttó 6.000 Ft/m2 vételáron javasolják az ingatlan értékesítését. 

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

175/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a SIRENE Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. részére (Budapest, Madách Imre u. 8.) a tulajdonát képező, a körmendi ingatlannyilvántartásban 1407/10 hrsz. alatt nyilvántartott, 1921 m2 kiterjedésű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant bruttó 6000 Ft/m2  vételáron.

A vevő a vételárat egyösszegben, a szerződéskötést követő 15 napon belül köteles az eladó Önkormányzatnak megfizetni. Az ingatlant beépítési kötelezettség terhe mellett értékesíti az Önkormányzat, amely biztosítékául visszavásárlási jogot kell az ingatlannyilvántartásba feltüntetni.    

 

Felelős: szerződéskötés előkészítéséért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: telekalakítás ingatlannyilvántartási bejegyzését követő 15 nap

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke távozik az ülésről, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást. 

 

 

21.  A 148/2006. számú határozat módosítása             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag jelzi, hogy tudomása szerint az eredeti kérelmet is már a Provincia Invest Kft. terjesztette elő.  

 Dr. Stepics Anita titkárságvezető jelzi, hogy Ragasits Kálmán levélben kérelmezte, hogy a Provincia Invest Kft-vel kerüljön sor az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a levél fejlécében a Provincia Invest Kft. neve szerepel, a levélben azonban  a Ragasits és Társa Kft. nevében teszi meg vételi ajánlatát az ügyvezető.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Geosics László képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozat módosítását. 

 

Bebes István polgármester javasolja a 148/2006. számú határozat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

Karakai József és Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselők nem tartózkodnak a teremben, így a szavazáson sem vesznek részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

176/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 148/2006. számú határozatát akként módosítja, hogy a tulajdonában álló, a körmendi ingatlannyilvántartásban 230/4 hrsz-ú, gazdasági épület és udvar megjelölésű ingatlannak kb. 250 m2 nagyságú részét a rajta lévő épülettel, azaz az egykori cipőmúzeummal együtt a Provincia Invest Körmend Kft. (9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 86.) részére értékesíti 15.000 Ft/m2+ÁFA vételáron.

A szerződés megkötésére csak az értékesítésre kerülő épületingatlanban (volt cipőmúzeumban) lakó bérlőknek más lakóépületben való elhelyezését követően kerül sor.

A 148/2006. számú határozatnak a módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak, azaz az értékesítendő ingatlanon található épület bontása az Önkormányzat kötelezettsége, míg a telekalakítás költségei a vevőt terhelik.   

 

Felelős: értesítésért, szerződéskötés előkészítéséért dr. Stepics Anita titkárságvezető

bérlők elhelyezéséért Kovács Miklós, a Vagyongazdálkodási Kft ügyvezetője 

 

 

22.  Belterületbe vonási kérelmek              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a belterületbe vonási kérelmeket. 

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat 1. és 3. pontjában foglaltak elfogadását.   

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

177/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.      támogatja a 0472/3 hrsz-ú közút, 0477/3 hrsz-ú közút és a 0838/6 hrsz-ú szántó - melyek az ipari út területének kialakításához szükségesek - azonnali belterületbe vonását.

2.      támogatja a 0471/1 hrsz-ú közút - mely az ipari úthoz csatlakozó terület - azonnali belterületbe vonását.

3.      támogatja a 0838/3 hrsz-ú telephely - mely munkahely teremtés céljára értékesítendő terület - azonnali belterületbe vonását.

4.      támogatja a 0470/6 hrsz-ú telephely - mely munkahely teremtés céljára értékesítendő terület - azonnali belterületbe vonását.

5.      támogatja Kovács Gábor kérelmét, a tulajdonában álló 0265/5 hrsz-ú terület azonnali belterületbe vonását (a sporttelepen álló tekéző területe).

 

Megbízza a polgármestert, hogy a jövőben nyilatkozatot adjon ki arról, hogy mikor kívánja az Önkormányzat a szabályozási tervben foglaltaknak megfelelően belterületbe vonni az egyes ingatlanokat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hatósági iroda

 

 

23.  Értékvédelmi támogatás odaítélése               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva mindhárom beérkezett kérelmet támogatásra javasolja.   

 

Bebes István polgármester helyi értékvédelmi támogatásban javasolja részesíteni az alábbi személyeket:    

-         Óvári László Körmend, Deák Ferenc u. 70.  

-         Horváth Dóra Körmend, Bercsényi u. 32.

-         Móricz Lajos Körmend, Bercsényi u. 34.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

178/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete "A helyi építészeti örökség védelméről" szóló 8/2004. (III.01.) számú rendelete alapján:

-         a körmendi 667 hrsz-ú, természetben a Körmend, Deák Ferenc utca 70. szám alatt található ingatlan kapu felújításához 200.000 Ft vissza nem térítendő helyi értékvédelmi támogatást nyújt Óvári László részére,

-         a körmendi 624 hrsz-ú, természetben a Körmend, Bercsényi utca 32. szám alatt található ingatlan kapu felújításához 500.000 Ft vissza nem térítendő helyi értékvédelmi támogatást nyújt Horváth Dóra részére, 

-         a körmendi 625 hrsz-ú, természetben a Körmend, Bercsényi utca 34. szám alatt található ingatlan kapu felújításához 500.000 Ft vissza nem térítendő helyi értékvédelmi támogatást nyújt Móricz Lajos részére.  

 

A támogatást a 2006. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata terhére biztosítja. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. július 30. a szerződéskötésre

 

 

24.  Ausztria-Magyarország INTERREG III.A projekt partnerségben való részvétel            

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a pályázatot a körmendi kistérség nyújtaná be, melynek megírásában az Euregio részéről Ervin Schmitz nyújtana segítséget.

 

Geosics László képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat keretében a partnerséget.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén bizottsági véleményt kinyilvánítva támogatja az Interreg pályázatban a partnerként való részvételt.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

179/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és egyetért a "Körmend-Güssing mikrorégió hálózatfejlesztése" projekt elképzeléseivel, melyet Körmend város Önkormányzatának partnerségével a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás kíván megvalósítani.

 

 

Felhatalmazza Szabó Ferenc alpolgármestert a pályázat partnerségi megállapodás aláírásával.

 

Határidő: 2006. szeptember 30. a pályázat benyújtására

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester

 

 

25.  Körmendi vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló rendelet-tervezet előzetes véleményezése            

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Körmendre letelepedni szándékozó, illetve a már működő és bővítést végrehajtó vállalkozások támogatását célozza meg a rendelet-tervezet. A mai ülésen a határozati javaslat elfogadásával előzetes döntést hoznának, majd a pénzügyminiszter állásfoglalását követően alkothatná meg a képviselő-testület a rendeletet.

 

Geosics László képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslat 1. és 3. pontjában foglaltakat.  

 

Bebes István polgármester javasolja a körmendi vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

180/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló rendelet-tervezetet első olvasatban megtárgyalta és annak koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 85/2004. (IV.19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a rendelet-tervezetet véleményezés céljából küldjék meg a Pénzügyminisztérium részére, majd a pénzügyminiszter állásfoglalásának megfelelően elkészített rendeletet terjesszék a Képviselő-testület elé.

 

Felelős: állásfoglalás kezdeményezéséért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: kezdeményezésre 2006. július 6.

 

 

26.  Tulajdonosi hozzájárulás 20 kV-os kábel létesítéséhez              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a tulajdonosi hozzájárulás megadását 20 kV-os földkábel elhelyezéséhez a 0286/24 hrsz-ú közterületre vonatkozóan.

 

 

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság támogató javaslatának elfogadását.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

181/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3534 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó áruház elektromos ellátását biztosító 20 kV-os földkábel elhelyezéséhez a 0286/24 hrsz-ú közút területre vonatkozóan a Vill-Korr Hungária Kft. (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester, Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, Csák Tamás képviselő-testületi tag, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, Karakai József képviselő-testületi tag, Szabadi István képviselő-testületi tag, Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, Horváth Sándor képviselő-testületi tag, Geosics László képviselő-testületi tag és Bán Miklós képviselő-testületi tag az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag a korábbi Élgép épülete előtt a vízelvezető betonelemek helyreállítására vonatkozó választ nem fogadja el, mivel a helyreállítás nem megfelelően történt. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a megszüntetett kosárlabda pálya sorsának mihamarabbi rendezését kéri.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy döntés arra vonatkozóan még nem született, hogy az aszfaltozott terület milyen formában legyen hasznosítva; parkolót alakítsanak ki, vagy kerüljön megszüntetésre.   

 

Bebes István polgármester a Városfejlesztési Iroda részéről várja az elgondolást a lehetséges megoldásokról.   

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester a Kossuth Lajos utcában a Matáv telefonfülke áthelyezésével kapcsolatban annak szeretne utána járni, hogy a Hivataltól küldött megkeresésekre miért nem érkezik válasz az illetékesektől.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag  az Ady E. utca 6. számú lakóépületnél található  hinta alatt a homok cseréjét kéri.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag:

-         elmondja, hogy a város honlapján történt felmérés szerint a válaszadók 75 %-a kevésbé tartja tisztának a várost. Az itt élőknek sem mindegy, hogy az átutazókat milyen kép fogadja. A közterekre kiültetett növényeket gondozni, ápolni szükséges. Az öntözés során ügyelni kell, hogy a lajtos kocsi lehetőség szerint ne hajtson rá a virágos területre. 

-         felhívja a figyelmet, hogy a Kossuth Lajos utca Rákóczi utca felőli részén továbbra is gondot okoz, hogy a parkoló járművektől nehézkes a kihajtás.

-         kéri, hogy a gyermekorvosi rendelőnél gyalogjárda kerüljön felfestésre a rendelőbe érkezők védelmében, 

-         a postán a hosszas várakozási időre hívja fel a figyelmet, a város és a régió kiszolgálására nem elegendő csupán az egy vagy két ablak megnyitása.

 

Bebes István polgármester a város köztisztaságával kapcsolatban megjegyzi, hogy a Városgondnokság dolgozóinak munkája mellett a városlakók részéről is megfelelő hozzájárulás szükséges a tisztaság megőrzéséhez.     

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag kéri, hogy az Alsóberki sporttelep azon részét, melyen a játszóeszközök találhatók, nyilvánítsák játszótérré.

 

Geosics László képviselő-testületi tag a Bartók lakótelepi szelektív hulladékgyűjtők környékén a közterület felügyelők gyakoribb jelenlétét, határozott fellépését kéri a tároló mellé hulladékot kihelyezők esetében.

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 15 óra 50 perckor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester