· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
előző2006. január 26.    2006. november 30.következő
letölthető melléklet:

527 kbyte

2006. május 25.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2006. május 25-i üléséről

 

 

 

Határozat:

135 -  154. számú

 

Rendelet:

12/2006. (VI.01.) számú

13/2006. (VI.01.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. május 25-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           -   

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - Bán Miklós képviselő később érkezik - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi módosításokat javasolja:

-         a fejlesztési hitel célok meghatározásáról szóló előterjesztést a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg tárgyalni.

-         a Hunyadi utcai lakótelkek értékesítési feltételével kapcsolatban szóbeli előterjesztést kíván tenni 17. napirendi pontként.

 

Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal kéri a napirend elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:   

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

2.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III.01.) számú rendeletének módosítása, fejlesztési hitel célok meghatározása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről        

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

4.      Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról          

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző 

 

5.      Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról        

Előterjesztő: Szabó Ferenc, a Bizottság elnöke

 

Folyó ügyek:

 

6.      Fedezet biztosítása a Bartók lakótelep csapadékvíz elvezetésének kialakításához  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      A Debt Invest Zrt. faktorálási ajánlatának megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Létszám racionalizálás a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtárnál         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Létszámleépítési intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10.  Az Állami Számvevőszék jelentése alapján intézkedési terv elkészítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11.  Pályázat kiírása a GAMESZ intézményvezetői állására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12.  A Szociális Szolgáltató és Információs Központ alapító okiratának módosítása és szociális foglalkoztatási pályázat ismertetése     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13.  Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:  

a.)    Tájékoztató a Körmendi Ifjúsági Önkormányzat éves tevékenységéről 

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

14.  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:  

a.)    A Rábához köthető kulturális és sport rendezvények előkészítése   

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

16.  A Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése - településpolitikai döntés        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17.  A Hunyadi utcai lakótelkek értékesítési feltételének meghatározása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18.  A Ragasits és Társa Kft. ingatlanvásárlási kérelme       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19.  A Vas Megyei Kéményseprő Kft. vételi ajánlatának megtárgyalása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20.  A 2007/1 hrsz-ú szervizút értékesítésére irányuló kérelmek megtárgyalása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21.  Tulajdonosi hozzájárulás Pannon GSM bázisállomás alakításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22.  A Rába folyógazdálkodási terv véleményezése         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23.  Forgalmi rend változtatása iránt érkezett kérelmek megtárgyalása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24.  "Összefogás a Körmendi Kistérségért" elnevezésű egyesület alapszabályának megtárgyalása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

Zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:  

 

1.      A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói munkakörére érkezett pályázat elbírálása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester

A bizottsági vélemény kapcsán: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről 

Előadó: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2006. április 28-án a szobrász szimpózium keretében készített szobrok közül egy alkotás átadására került sor a Városi Bíróság részére.

Április 29-én a Tánc Világnapja alkalmából Antal László előadó estjén vett részt, ahol a 60 éves koreográfus köszöntésére is sor került.

Május 2-án a Vagyongazdálkodási Kft. működésével kapcsolatosan Némethné Simon Mária irodavezetővel folytatott megbeszélést, majd diákfórumon vett részt a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Délután fogadóórát tartott a hivatalban.

Május 3-án Szombathelyi István, a Körmendi Határőrizeti Kirendeltség képviseletében kereste fel közös pályázat benyújtása kapcsán. Ugyanezen a napon egyeztetést folytatott Magyar Lászlóval, a Mahill Kft. ügyvezetőjével, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék vezetőjével az óváros épületeinek felmérésével kapcsolatban. Tájékoztatásul elmondja, hogy a tanszékvezető irányításával egyetemisták közreműködésével építészeti felmérésre kerül sor az óvárosban, melynek során a házak földszinti alaprajzát és utcai homlokzatát térképezik fel.  

Május 5-én Horváth Károllyal a Rába parti szabadidőközpont felújításával kapcsolatban folytatott megbeszélést. Ezt követően a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban ballagáson vett részt.

Május 6-án a Rázsó Imre Szakközépiskola ballagásán vett részt.

Május 8-án Franz Wolffal folytatott megbeszélést az Olip cég körmendi telepe mögött található terület értékesítésével kapcsolatban.

Május 9-én az Ifjúsági Önkormányzat tisztújító ülésén vett részt.

Május 10-én a Sirene Kft. ügyvezetője kereste fel a Hunyadi utcai telkek kialakításával és telekcserével kapcsolatban.

Május 11-én az Olip cég ügyvezetőjével folytatott megbeszélést, majd a Müllex Kft. éves közgyűlésén vett részt.

Május 15-én Bad Radkesburgban az osztrák-magyar-szlovén városok konferenciáján vett részt, melyen 7 magyar város képviseltette magát. A konferenciára Phare pályázat keretén belül került sor, melynek témája a gazdasági és együttműködési lehetőségek a határrégiók városai között és az uniós pályázati lehetőségek számbavétele.  

Május 17-én a Vas Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának ülésén vett részt, ahol Vas megye út- és vasúthálózatának fejlesztéséről Katona Ferenc és Danka Lajos tartott tájékoztatót, majd a vöröskeresztes Nyugdíjas Klub által szervezett Anyák napi ünnepségen vett részt.

Május 18-án a Ragasits és Társa Kft. képviselőjével folytatott megbeszélést, majd a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt, melyen az orvosi ügyeleti gépkocsira  érkezett árajánlatok megvitatására és a körmendi központi sporttelep felújítására benyújtott pályázatok megtárgyalására került sor.  

Május 19-én a Pannon Pipe Kft.  érdeklődött körmendi befektetési lehetőségről.  

Május 22-én Csordás S. Tibor és Szakmeiszter Tibor a Pannon Mill Kft. képviseletében kereste fel a vasútállomásnál található gabonatároló hasznosítási lehetőségével kapcsolatban.

Május 23-án Czvitkovics Gyula bizottsági elnökkel és Gombásné Nardai Ibolya irodavezetővel közösen a Savaria Nett-Pack Kft. ügyvezetőjével folytattak megbeszélést.   

Május 24-én Reinhard Koch-al, a güssingi Megújuló Energia Központ vezetőjével, valamint Peter Vadas polgármesterrel találkozott.

Május 25-én Tóth Imre képviselővel, a Régióhő Kft. felügyelőbizottsági tagjával közösen a Régióhő Kft. taggyűlésén vett részt.  

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőket és a jelenlevőket, hogy Gombásné Nardai Ibolyát, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetőjét az Esélyegyenlőség Napja, valamint a Nemzetközi Családi Nap alkalmából dr. Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter Pro Familiis Díjjal tüntette ki. A kitüntetéshez gratulál és az irodavezető asszonynak további eredményes munkát kíván.    

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, a Közbeszerzési Bizottság tagja az elmúlt időszak közbeszerzéseiről tájékoztatja a képviselőket:

-          a Körmend város közigazgatási területén gravitációs szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére meghirdetett közbeszerzés során a négy ajánlattevő közül a Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. került kihirdetésre nyertes pályázóként. A beruházás vállalási ára bruttó 33.480.00 Ft.

-          a Körmend nyugati iparterületet feltáró út mentén közvilágítás létesítése tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás során az egyedüli és egyben nyertes ajánlattevő a Betonút Rt., a vállalási ár bruttó 29.925.379 Ft.

Fentieken túl az alábbi közbeszerzések vannak folyamatban:

-         a panelprogramhoz kapcsolódóan két társasház energiatakarékossági szempontból történő felújítására az ajánlatok benyújtásának határideje 2006. június 9.

-          a Vida József utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtásának határideje 2006. június 12.

-          a helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázatra az ajánlatok benyújtásának határideje 2006. július 6.

-          a városi utcák felújítására, kerékpárút kialakítására és buszmegálló telepítésére tervezett közbeszerzés esetében még nem jogerős az építési engedély, annak jogerőre emelkedése után kezdődhet meg a közbeszerzési eljárás.   

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselő-testület 19 fővel folytatja tovább a tanácskozást.

 

 

2.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III.01.) számú rendeletének módosítása, fejlesztési hitel célok meghatározása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat által benyújtott ÖNHIKI pályázat tartalmazza, hogy az iparűzési adóbevétel a tervezett 475 millió Ft alatt marad 2006. évben, tekintettel a 2005. évi teljesítésre és a 2006. évi előlegfizetésre. Az ÖNHIKI pályázat indoklása alapján az önkormányzat működési hiánya ennek következtében magasabb, 50 millió Ft iparűzési adóbevétel elmaradását tartalmazza. A költségvetésről szóló rendelet-tervezet módosítása szükséges oly módon, hogy az iparűzési adóbevétel előirányzatát 50.000 eFt-tal csökkenteni, a működési hiányt pedig ezen összeggel növelni szükséges.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását, egyben javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottsággal együttes ülésen tekintsék át a költségvetési rendelet 6. számú mellékletében szereplő felhalmozási kiadásokat. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2006. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet beruházásokat érintő részeit elfogadásra javasolja.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint az egyes beruházások esetében a közbeszerzési eljárás már folyamatban van, melyekről a képviselő-testület döntött. A feladatokat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatai alapján határozták meg. Ezek között vannak olyanok, amelyek várhatóan nem valósulnak meg ebben az évben, pl. a folyamatban lévő telekalakítások miatt. Vannak feladatok, melyeket az előző évekből maradt pénzösszegből valósítanak meg, ennek felhasználásáról a képviselő-testület dönthet.

Áttérve a fejlesztési hitelre elmondja, az előterjesztés részletezi, milyen célokra vehet fel hitelt az önkormányzat, melyhez kéri a támogatást.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a fejlesztési hitel felvételét az előterjesztésben részletezettek szerint támogatja. Javasolja, hogy a forint és euró hitel mellett svájci frank alapú hitelre is kérjenek ajánlatot.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a fejlesztési hitel felvételét a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a pénzügyi helyzetet aggasztónak találja, mivel az elmúlt négy évben az 500 millió Ft tartalékot felhasználta a város és a - jelenlegi döntésével együtt - további 500 millió Ft hitelállományt halmoz fel. Emellett még a nagyértékű ingatlanok is értékesítésre kerültek. A fejlesztéseket túl gyors üteműnek és kevésbé megfontoltnak tartja, ami a költségvetés gördülő tervezésénél meg is mutatkozik: míg az idei évben 700 millió Ft jut fejlesztésre, addig 2008. évre már minimális fejlesztési pénzösszeg marad. Bár a fejlesztések vagyoni értékként megjelennek az önkormányzatnál, de ha nem áll rendelkezésre céltartalék, az az európai uniós pályázatoknál "visszaüt", hiszen a pályázatokhoz hitel felvételére lesz szükség, ami ismételt visszafizetési kötelezettséget jelent és további eladósodáshoz vezethet.  Ezért az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés is alátámasztotta, hogy a város vagyona 1 milliárd forinttal gyarapodott. Felelőtlen kijelenteni tehát, hogy nem megfelelő gazdálkodás folyik. A gyors ütemű fejlesztésekre azért van szükség, hogy az elmúlt 12 év stagnálását "behozzák".

Látható, hogy vannak beruházások, mint például a sportcsarnok esetében, ahol korábban az 500 millió Ft a bővítésre is elegendő lett volna, mára már csak a felújítás végezhető el ebből az összegből. Két éven belül a beruházások ütemét mérsékelni lehet, míg a hiteleket visszafizeti az önkormányzat, de addigra a lemaradást be kell hozni.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a 2002. évi Állami Számvevőszéki jelentést összehasonlítva az idei évivel, látható a két ciklus munkavégzése közötti különbség. 12 éven keresztül elmaradtak a szükséges fejlesztések, mint intézményfelújítások, ipari terület létesítése, ipari feltáró út kiépítése, szennyvízhálózat bővítése, úthálózat felújítása stb. Éppen ezért a felelőtlen gazdálkodás nem vethető fel a képviselők részéről. Céljuk, hogy fejlődjön a város és bevételhez jusson az ipari fejlesztések által. A célokat és feladatokat a következetesség elve alapján határozták meg, emellett a pályázati pénzeszközökhöz is igyekeztek hozzájutni. A feladatokat felelősséggel, a város fejlődése érdekében végzik.

 

Bebes István polgármester a napirend megvitatását lezárja.

Javasolja az előterjesztésben meghatározott fejlesztési célokra hitel felvételét. Az ajánlatokat a forint és euró hitel mellett svájci frank alapú hitelre is javasolja bekérni.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem vesz részt a szavazásban.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

135/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2006. évi költségvetésben tervezett fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében

az alábbi fejlesztési célokra hitelt vesz fel:

Szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés                           45.000 eFt

Vida J. utca felújítása                                                          50.000 eFt

Munkácsy csomópont kialakítása                                        18.000 eFt

Nagyfelületű utak felújítása                                                 25.000 eFt

Hegyaljai kerékpárút burkolat építése                                 15.000 eFt

Tűzoltóság gépkocsi beszerzés                                             18.000 eFt

Panel programhoz                                                                12.000 eFt

Intézményi épületek felújítása                                                8.000 eFt

Parkolóhely kialakítása (Thököly utca)                               12.000 eFt

Piac területének felújítása                                                   10.000 eFt

Mindösszesen:                                                                            213.000 eFt

 

2.      A felhívásban egyedi ajánlatot kér az 1. pontban meghatározott célokra vonatkozóan, illetve a 213.000 eFt-os hitelkeretre.

3.      Az ajánlatokat forint, euró és svájci frank alapú hitelre kell bekérni, amelynek ki kell terjednie a kamat mértékére, a rendelkezésre tartási jutalékra, a kedvezményekre, illetve a rendelkezésre tartási időre.

4.      Legalább három pénzintézettől kell ajánlatot bekérni.

5.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási hitel előirányzatát 35.000 eFt-tal - 250.403 eFt-ról 285.403 eFt-ra - megnöveli. Az önkormányzati vagyonértékesítés előirányzatát 285.000 eFt-ról 250.000 eFt-ra csökkenti.

 

Határidő: 2006. május 31. a hitelfelhívás elkészítésére és elküldésére     

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja a 2006. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását a Pénzügyi Iroda vezetője által elmondott módosítással kiegészítve.    

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag és Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke nem vesz részt a szavazásban.

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

12/2006. (VI.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III.01.) számú rendeletének módosításáról    

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.      Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Batthyány kastély és a Rába folyó között, a Bajcsy-Zsilinszky utca keleti oldalán lévő területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

13/2006. (VI.01.) számú rendelet:

 

A Batthyány kastély és a Rába folyó között, a Bajcsy-Zsilinszky utca keleti oldalán lévő területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről    

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.      Beszámoló a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti feladatok ellátásáról      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző    

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a beszámolót megtárgyalva elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.

   

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:   

 

 

 

 

 

 

136/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző, értesítésért Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Határidő: értesítésre 2006. május 30. 

 

 

5.      Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról                

Előterjesztő: Szabó Ferenc, a Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester, mint a Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésül elmondja, hogy saját pénzeszközzel nem rendelkeznek, ezért a pályázatokon partnerszervezetként vesznek részt. A Bizottság elsődleges munkája a meghatározott célok mellett a megelőzés, a feladatok olyan irányú tervezése, hogy minél kevesebb probléma jelentkezzen a környéken. A Bizottság egyik legfőbb érdeme, hogy a városban  működő szervezeteket össze tudja fogni és ezáltal a problémákat meg tudják vitatni. A Bizottság tagjainak sorába célszerű lenne felvenni a Körmendi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét, mivel már korábban is volt lehetőségük a rendészeti szervvel közös pályázat benyújtására.    

 

Szabadi István képviselő-testületi tag fontosnak tartja az ifjúság védelmét, a csellengő fiatalokra a szülők és pedagógusok mellett az illetékesek részéről történő odafigyelést.  Másik felvetnivalója a közlekedési lámpák beállítása, a Plus áruház előtti lámpás kereszteződés megszüntetése, valamint a kórház kereszteződésénél a mentőjárművek akadályoztatásának problémája.   

 

Szabó Ferenc alpolgármester hozzáteszi, már az ifjúsági koncepcióban is kiemelten szerepel az ifjúságvédelem, amit az iskolákban a D.A.D.A programon keresztül szeretnének tovább erősíteni. A kábítószerfogyasztás szerencsére még nem öltött súlyos méreteket Körmenden, de vannak felmerülő problémák, amiben a Bizottság segítséget nyújthat. A pályázati lehetőségeket igyekeznek kihasználni.

A közlekedési lámpák esetében az az elképzelésük, hogy a nyári nagy forgalmi időszak végét követően tennének javaslatot a Városfejlesztési Bizottság fele.  

A mentők problémájáról szintén értesültek, itt a gondot a nagy forgalom mellett a szűk forgalmi sáv jelenti. A csomópont kialakítása remélhetőleg változtat majd ezen a helyzeten.   

 

Bebes István polgármester kéri a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

137/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról készült beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjai közé felvesz a Körmendi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjével.

 

Felelős: Szabó Ferenc, a Bizottság elnöke a kiértesítésért

Határidő: azonnal

 

 

Folyó ügyek:

 

6.      Fedezet biztosítása a Bartók lakótelep csapadékvíz elvezetésének kialakításához                

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a fedezet biztosítását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció még nincs az önkormányzat birtokában. Véleménye szerint folyó méterárral kalkulálva a becsült értékből a beruházás megvalósítható.

  

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

138/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bartók Béla lakótelep csapadékvíz elvezető rendszerének kialakításához 7.500 eFt fedezetet biztosít a szennyvíz elvezetés előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. október 30. a kivitelezésre

 

 

7.      A Debt Invest Zrt. faktorálási ajánlatának megtárgyalása               

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztés elkészítését többszöri tárgyalások előzték meg.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

139/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, illetve a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a Debt Invest Zrt-vel a faktoring szolgáltatáshoz szükséges keretszerződést megkösse, mely Körmend város szállítói számára a faktoring szolgáltatást, mint egy lehetséges új finanszírozási módot biztosítja.

 

Felelős: Bebes István polgármester, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: 2006. június 30. 

 

 

8.      Létszám racionalizálás a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtárnál              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a létszám racionalizálást.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

140/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy:

1.      a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár kulturális területén foglalkoztatottak költségvetési létszámkeretét egy fővel, vagyis 13 főről 12 főre csökkenti, figyelmen kívül hagyva az Ifjúság Pont pályázat keretében határozott ideig foglalkoztatott egy főt.

2.      Az intézkedés megtételére 2006. június 1-jével kell hogy sor kerüljön.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért 

Határidő: azonnal

 

 

 

 

9.      Létszámleépítési intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra pályázat benyújtása              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.   

 

Bebes István polgármester javasolja a létszámleépítési intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylését.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

141/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1.      2005. évben a 81/2005. és a 220/2005. számú határozataival hozott létszámcsökkentési intézkedései következtében keletkezett kiadásaira egyszeri költségvetési hozzájárulást igényel a 14/2006. (III.14.) BM rendeletben meghatározottaknak megfelelően a II. ütemben, 2006. június 30-i határidőre történő benyújtásra.

2.      A létszámcsökkentés következtében a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési létszámkerete 55 főről 53 főre csökken, amelyet a költségvetési rendelet is tartalmaz.

Körmend város Gondnoksága költségvetési létszáma 27 főről 24 főre csökken.

3.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - foglalkoztatására nincs lehetőség.

 

Határidő: pályázat benyújtására 2006. június 30. 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője    

 

 

10.  Az Állami Számvevőszék jelentése alapján intézkedési terv elkészítése               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzatnál végzett átfogó ÁSZ vizsgálatban tett megállapításokra és a hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv jóváhagyását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

142/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál végzett átfogó ÁSZ vizsgálatban tett megállapításokra és a hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedési tervet hagyja jóvá:

1.      Rendelet-tervezet benyújtása az Áht. 118. §-ában előírt mérlegek, kimutatások tartalmának meghatározásáról

Határidő: 2006. szeptember 30.

Felelős: jegyző

2.      A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása az Áht. 108. § (2) bekezdésében, az Ötv. 78. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: jegyző

3.      Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása az Ötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározottakra tekintettel

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: jegyző

4.      Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályzatok aktualizálása, kiegészítése

A munkaköri leírások kiegészítése

Határidő: 2006. október 30.

Felelős: jegyző

 

 

11.  Pályázat kiírása a GAMESZ intézményvezetői állására             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a GAMESZ vezetői állásra pályázat kiírását a határozati javaslatban foglalt feltételekkel.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

143/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a GAMESZ vezetői állásra pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

-         szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy

-         felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítés, vagy ezzel egyenértékű képesítés megléte.

 

Felelős: Polgármester a pályázat kiírásáért

Határidő: 2006. június 1.

12.  A Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény alapító okiratának módosítása és szociális foglalkoztatási pályázat ismertetése              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális foglalkoztatás engedélyezésének feltételeiről, tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a foglalkoztatási program finanszírozásáról szóló jogszabályok az előterjesztés elkészítését követően jelentek meg.

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) Kormányrendelet tartalmazza a szociális foglalkoztatási támogatás összegét, normatíváját, igénylésének módját és mikéntjét. A konkrét összegek ismeretében megállapítható, hogy a munka-rehabilitációs, valamint a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásért a rendelet mellékletében meghatározott foglalkoztatási támogatás összege, valamint a szociális foglalkoztatási normatíva összege 2006. évben fedezi a működés költségeit. A folyamatos termelésszerű tevékenység végzésére több cég tett papíripari munkára, kerítésfonat készítésére, ajándéktárgyak, reklám- és propaganda anyag készítésére ajánlatot. A cél az, hogy minél több profilú tevékenység felvehető legyen. A szociális foglalkoztatás akkor is megvalósítható, ha termelésszerű tevékenység végzésére nem kerül sor, hiszen a cél a fogyatékkal élők és a szenvedélybetegek nappali intézménye ellátottjainak foglalkoztatása, az önbecsülésük erősítése, hatékony és eredményes rehabilitációja. A termelésszerű tevékenység végzése hosszabb távon biztos működést ígér. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztésben leírtakat, hiszen a szociális foglalkoztató létrehozása, működtetése újabb előrelépést jelenthet a szociális ellátó rendszerben.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a szociális intézmény alapító okiratának módosítását és a szociális foglalkoztatás megvalósítása érdekében az intézmény létszámának 3 fővel történő emelését. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

144/2006. számú határozat:  

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

I.        a Szociális Szolgáltató és Információs Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

2.    Intézményegység címe: Szociális Foglalkoztató: Körmend, Hunyadi J. u. 8.

6. Gazdálkodási köre: Részben önállóan gazdálkodó, önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A gazdasági, könyvvezetési feladatokat Körmend város Önkormányzata Gazdasági Ellátási Szervezete látja el.

 

 

 

 

8. Az intézmény típusa: A személyes gondoskodás alábbi formáit nyújtó intézmény:

 

Szakfeladat              Szakfeladat megnevezése

853276                     szociális foglalkoztatás 40 főre

 

Szociális foglalkoztatás: munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás biztosítása.

 

II.     A Szociális Szolgáltató és Információs Központ létszámát 2006. július 1-től (illetve a szociális foglalkoztatás jogerős engedélyezésének napjától) 3 fővel megemeli, összesen 60 főben állapítja meg.

 

Felelős: Bebes István polgármester, Gombásné Nardai Ibolya irodavezető

engedélyeztetésért Viserálek Sándorné intézményvezető

Határidő: 2006. július 1.

 

 

13.  Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

a.)    Tájékoztató a Körmendi Ifjúsági Önkormányzat éves tevékenységéről             

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ifjúsági önkormányzat tisztújító ülésén a KIÖ tisztségviselőinek megválasztására került sor. A választáson az eddigi alpolgármestert, Kovács Andreát választották polgármesterré, míg Dévai Katalint alpolgármesterré. A titkári feladatokat továbbra is Varga Ádám látja el.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként hozzáfűzi, hogy már az ifjúságpolitikai koncepció tárgyalása során látható volt, az ifjúság az önkormányzat megalakulása óta szervezettebben végzi tevékenységét. A tájékoztató is mutatja, hogy a körmendi diákságra, ifjúságra alapozottan igyekszik megtalálni a szórakozást nyújtó területeket Hegedűs László ifjúsági referens patronálásával. A programok mellett a sporttal együtt megfelelő mozgalma lehet a körmendi ifjúságnak. Hagyományteremtő szándékkal viszik tovább a tervezett programokat, aminek van élettere az ifjúság körében. Az ifjúsági önkormányzat munkáját célszerű lenne tovább szélesíteni az érdekszféra fele, akár az üzemekben, vagy egyéb munkáltatóknál dolgozó fiatalokat is bevonni a programokba.  Előnyként jelentkezik, hogy nemcsak körmendi vonzatban, hanem a térségre kitekintő formában és megyei viszonylatban is részt vesznek a programokon. Tevékenységük támogatásra érdemes.

 

Bebes István polgármester további jó munkát kíván az ifjúsági önkormányzat tagjainak.  

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

 

 

14.  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

a.)     A Rábához köthető kulturális és sport rendezvények előkészítése            

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke  

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a Rábához köthető kulturális és sport rendezvények mellett, mint strandfoci, strand kosárlabda bajnokság a hagyományos Rábaparti Magyar Ünnepet és a Körmendi Napokat is magában foglalja az előterjesztés. Szerepel továbbá a programok közt a már nemzetközivé vált Körbe-Körmend utcai futóverseny is. Ezeket a rendezvényeket kívánják összefogni egy színes szórólappal, prospektussal, amit a bizottság külön támogat. A hagyományos augusztus 19-i vízi karnevál  színvonalát emelni lehetne, ehhez kapcsolódóan a csónakfelvonulók számát növeli kellene. A Bizottság díjjal jutalmazná azokat, akik részt vesznek a felvonuláson. Javasolják Bebes István polgármestert felkérni, hogy levélben hívja meg a csónakfelvonuláson való részvételre a városban működő cégeket, vállalkozókat, hogy ezáltal is bővüljön a felvonulók sora.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

145/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      megbízza a polgármestert, hogy levélben hívja meg a Rába menti településeket az augusztus 19-i csónakfelvonulásra.

2.      megbízza a polgármestert, hogy kérje fel a városban működő gyárakat, vállalkozásokat, magánszemélyeket a csónakfelvonuláson történő részvételre.

 

Határidő: 2006. június 1.

Felelős: Polgármester 

 

 

15.  A Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése - településpolitikai döntés               

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezését.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

146/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítását az alábbiak szerint:

-         a Felsőberki út nyugati oldalán lévő területsávot általános mezőgazdasági területből a hosszú távú gazdaságfejlesztési szempontok miatt ipari-gazdasági területbe kívánja átsorolni.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. június 16. a módosítás megindítására

 

 

 

16.   A Hunyadi utcai lakótelkek értékesítési feltételének meghatározása                 

 Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 235/2005. számú határozatban a képviselő-testület meghatározta a Hunyadi utcai lakótelkek értékesítésének feltételeit.  A telekalakítás 2006 májusában emelkedett jogerőre, így megkezdődhet a telkek értékesítése. Javasolja, hogy az értékesítés feltételeként határozza meg a képviselő-testület a beépítési kötelezettség és ennek biztosítékául visszavásárlási jog szerződésben való feltüntetését. Ez lehetővé teszi, hogy valóban lakóházas beépítés szándékával vásárolják meg a vevők az ingatlant. 

Kéri az elmondottak támogatását és határozatba foglalását.

 

A képviselő-testület a beépítési kötelezettség, és annak biztosítékául a visszavásárlási jog szerződésben való feltüntetését egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

147/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 235/2005. számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a Hunyadi utcai építési telkeket beépítési kötelezettség terhe mellett kell értékesíteni. A beépítési kötelezettség biztosítékául a megkötendő szerződésekben visszavásárlási jogot, vagy más, az Önkormányzat érdekeit szolgáló biztosítékot kell kikötni.

 

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető a szerződéskötés előkészítéséért

Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  A Ragasits és Társa Kft. ingatlanvásárlási kérelme                

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva 15.000 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolják az ingatlanrész értékesítését azzal, hogy a bontást az önkormányzat végezteti el.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag célszerűnek tartaná, ha a bontást végző vállalkozó az építőanyagért cserébe végezné el a munkát.

 

Bebes István polgármester ezt az eljárást elfogadhatónak tartja. Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem vesz részt a szavazásban.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

148/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a telekalakítás után értékesíti a Körmend 230/4 hrsz-ú, "gazdasági épület és udvar" megnevezésű  ingatlan kb. 250 m2 nagyságú részét a rajta lévő épülettel (volt Cipőmúzeum) a Ragasits és Társa Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 201-207. VII/12.) részére 15.000 Ft/m2+ÁFA  vételáron.

Az ingatlanon található épület bontását az Önkormányzat elvégzi. A telekalakítás és a kitűzés költségei a vevőt terhelik.

 

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: értesítésre azonnal, a szerződéskötésre a telekalakítást követő 30 nap

 

 

18.  A Vas Megyei Kéményseprő Kft. vételi ajánlatának megtárgyalása              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az eredetileg meghatározott 250.000 Ft/m2+ÁFA vételáron támogatja az üzlethelyiség értékesítését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 200.000 Ft/m2+ÁFA vételáron támogatja az értékesítést.

 

Bebes István polgármester a Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, vagyis javasolja a Körmend, Rákóczi F. u. 17. fszt. 3. szám alatt található üzlethelyiség értékesítésre történő felkínálását a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. részére 200.000 Ft/m2+ÁFA vételárért. 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

149/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. (Szombathely, Nárai u. 3., képviseli Olasz József ügyvezető) részére a körmendi 221/7/A/3 hrsz-ú, 38 m2 nagyságú, természetben a Körmend, Rákóczi F. u. 17. fszt. 3. szám alatt található üzlethelyiség megnevezésű ingatlant 200.000 Ft/m2+ÁFA vételárért. 

A vevő a vételárat egyösszegben, a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az eladó Önkormányzat részére megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg, egyösszegben nem egyenlíti ki az Önkormányzat részére, úgy az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés ezen feltételek melletti aláírására.

 

Felelős: szerződéskötés előkészítéséért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: 2006. június 12. a szerződéskötésre

 

 

19.  A 2007/1 hrsz-ú szervizút értékesítésére irányuló kérelmek megtárgyalása              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az értékesítést 1.500 Ft/m2+ÁFA vételáron támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a bizottsági tagok az értékesítést támogatják, azonban a vételár tekintetében nem tudtak dönteni, mivel a bizottsági ülésen a szavazásra feltett 1.250 Ft/m2+ÁFA, 1.950 Ft/m2+ÁFA és a 2.700 Ft/m2+ÁFA vételárak egyike sem nyert támogatást. A Bizottság a szolgalmi jog fenntartását javasolja az ingatlanok alatt húzódó csatorna miatt.  

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag az 1.500 Ft/m2+ÁFA vételárat nem tartja elfogadhatónak. Kérdezi egyben, mi lesz azokkal a területekkel, amit nem tudnak értékesíteni.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a szervizút értékesítése abban az esetben lehetséges, amennyiben valamennyi ingatlantulajdonos megvásárolja az ingatlana mögött lévő, vagy akár a szomszéd telek mögött lévő területet. A szabályozási terv meghatározza, hogy a szervizútnak melyik szakasza tartandó meg útként, melyik értékesíthető, és azt mely ingatlanokhoz lehet hozzácsatolni. A szabályozási terv szerint az értékesíthető ingatlanrészeket a Rákóczi út felöli ingatlanokhoz lehet hozzákapcsolni, a Dankó Pista utca felőli ingatlanokhoz nem. 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint az ingatlan vételárának megállapításánál a szakértő által meghatározott ár és a vevő által ajánlott érték között kellene kompromisszumot kötni. Amennyiben a vevő a felajánlott vételárat nem fogadja el, további tárgyalásokra nem kell sort keríteni. Hangsúlyozza azon véleményét, hogy egy ingatlant akkor kellene értékesíteni, ha van rá vevő.  

 

Bebes István polgármester 1950 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja az ingatlan értékesítését.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

150/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 2007/1 hrsz-ú, "közút" megnevezésű, 1587 m2 nagyságú ingatlant forgalomképessé teszi.

Az ingatlanmegosztás során kialakuló ingatlanrészeket értékesítésre felkínálja a Derrivál Bt. (Körmend, Rákóczi u. 119.), a Fitting 848 Kft. (Körmend, Rákóczi u. 107-109.) és a Belencsák és Fiai Bt. (Körmend, Tavasz u. 3.) részére 1950 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

20.  Tulajdonosi hozzájárulás Pannon GSM bázisállomás kialakításához                

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetőnek a bázisállomást 5 éven belül olyan helyre kell áttelepítenie, ami sem a városképet, sem a városlakókat hátrányosan nem érinti.  

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési Bizottság javaslatának elfogadását.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

151/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Thököly u. 6. szám alatti, 375 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó Pannon GSM bázisállomáshoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja, azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetőnek a bázisállomást 5 éven belül olyan helyre kell áttelepítenie, ami sem a városképet, sem a városlakókat hátrányosan nem érinti.   

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

21.  A Rába folyógazdálkodási terv véleményezése            

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Gaál Róbertet, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjét és kéri, hogy a folyógazdálkodási tervet illetően a képviselők részéről felmerülő kérdésekre adjon választ.

 

Elsőként Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag azt a kérdést fogalmazza meg, hogy a partbiztosítás mit foglal magába és miként történik.

 

Gaál Róbert elmondja, hogy a partbiztosítás Körmend esetében a meglévő partbiztosítások további fenntartását jelenti. Azokon a szakaszokon, ahol a partbiztosítások jelenleg belterületet, árvízvédelmi töltést vagy közlekedési műtárgyat (hidat) védenek, ezeknek a további fenntartását irányozza elő a terv. A helyenként tönkrement terméskő lábazatot az eredeti állapot szerint helyre kell állítani.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakat támogatja. A partbiztosítással kapcsolatban az elmondottak alapján nem a teljes belterületi szakaszon történik a terméskővel való partbiztosítás, hanem csak bizonyos szakaszokon.

 

Gaál Róbert hozzáteszi, hogy a helyszínrajzon pontosan feltüntetésre került, mely területeken vannak partbiztosítások, amik a jövőben is fenntartásra szorulnak, mivel olyan területet védenek, ami a partrongálódásokat megakadályozza.   

 

Bebes István polgármester ismerteti a határozati javaslat pontjait, melyeknek tervben való szerepeltetését a képviselő-testület szükségesnek tartja.  

 

-         A folyógazdálkodási terv mondja ki, hogy a Balaton Rábából történő vízpótlása semmilyen körülmények között sem valósítható meg, a vízi turizmus fenntarthatósága érdekében további erőművek telepítése nem javasolt.

 

Gaál Róbert elmondja, hogy a tervben azok a szakaszok, ahol nincsenek védelemre szoruló árvízvédelmi töltések és közlekedési műtárgyak, úgy szerepelnek, mint természetes állapotban hagyandók. A tavalyi évtől kezdődően ezek a területek a Natura 2000. hálózatba kerültek bevonásra. Ez kizárja annak a lehetőségét, hogy a természetes állapotot megváltoztató beavatkozások történjenek, mint például duzzasztók, erőművek építése, vagy a Rábából való vízátvezetés. A terv azokat a fejlesztéseket és jövőbeni besorolásokat tartalmazza, amik mellett konszenzus született az egyeztető tárgyalások során.  Ún. "tiltó listát", kizáró elemeket nem tartalmaz a terv. Nem tartalmaz továbbá a terv olyan elemeket, amiket törvény szabályoz, mint például vízminőségi előírás.

A Balatonba való vízátvezetés nem része a tervnek, a Vízügyi Igazgatóság, mint a folyó kezelője, sem egyéb szervek ezt nem javasolták. A képviselő-testület által megfogalmazottakat a tervben taxatív felsorolás formájában szerepeltetni lehet.

 

Bebes István polgármester szerint ismert, hogy a folyó egyes szakaszán nem kizárt a vízkivétel. Ezért lenne fontos a tervben szerepeltetni ezt a kitételt.  

Gaál Róbert úgy látja, hogy nincs akadálya a tervben való rögzítésnek. Megjegyzi, épp a Vízügyi Igazgatóság tanulmánya alapján vetették el a Rábából történő vízpótlás lehetőségét.

 

-         A folyógazdálkodási tervben rögzíteni kell a teljes folyószakaszon a gátak és duzzasztók esetén a biztonságos vízi közlekedéshez szükséges beavatkozások helyét és műszaki megoldását (csónakkiemelő, hajócsúszda stb.)

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy mindkét gát esetében problémát okoz a vízitúrázóknak, hogy nincsenek meg a biztonságos technikai feltételek.  

 

Gaál Róbert elmondja, a jelenlegi tervben szerepel, hogy a működési területüket illetően minden egyes gátnál és duzzasztónál - így az ikervári, a körmendi, a magyarlaki, a szentgotthárdi és az alsószölnöki duzzasztónál - csónakkikötőt és csónakátemelőt kell építeni. Ezen kívül ökológiai előírások miatt a duzzasztóknál hallépcsők kialakítását is tartalmazza a terv. A megvalósítás azonban nehézkesen halad, ennek fő oka, hogy a Rába nincs hajózási útvonallá nyilvánítva. A hajók további biztonságos átjuttatását biztosítani kell, azonban ezt a hatóság nem írja elő. A tervben megerősíthető, hogy ezek kialakítása a helyi érdekek szerint az első ütemű megvalósításban történjen.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy olyan kérés is megfogalmazódott, miszerint addig, míg a folyógazdálkodási terv végrehajtása nem kezdődik el, szükséges lenne a megfelelő figyelemfelhívó táblák kihelyezésére a gátak, duzzasztók előtti szakaszon, hogy a vízitúrázók időben észleljék és biztonságos módon használhassák a csónakkiemelőket.  Ez bizonyos fokon azonnali beavatkozást jelentene.  

 

Gaál Róbert elmondja, hogy a duzzasztó melletti szakaszokon bejárásra kerül sor, melynek során megvizsgálják, hova lehet a figyelmeztető táblákat elhelyezni. A magyarlaki gátnál például előírás a figyelmeztető tábla kihelyezése, amit az erőmű üzemeltetőjének írnak elő.   

 

-         A folyó természetes kialakult medrének szabályozását, kanyarulatainak átvágási szándékát el kell vetni.

 

Gaál Róbert jelzi, hogy a tervben nem szerepel kanyarátvágás, erre nincs szándék.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a mederszabályozás kapcsán felveti, hogy a tervben szerepelnek szabadon hagyandó sávként jelölt területek, amik például árvíznél a gyorsabb levonulást segíthetnék elő. Vannak, akik ezt rejtett folyó szabályozásként értelmezik. Mivel ezeket a sávokat ki lehet sajátítani, ezt tisztázandó került bele a határozati javaslatba.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, előfordult, hogy a gát magassága miatt a víz nem tudott átfolyni, így a gát és az üzemcsatorna alja közötti szakaszon csupán a Pinka táplálta a folyót. Kérdezi, szerepel-e a tervben, hogy mennyi az a vízmennyiség, amit át kell adni, történt-e előrelépés a német tulajdonossal való tárgyalás során. A partbiztosításhoz visszatérve úgy véli, hogy hosszú távon csatornává változhat a folyó, mert mindig lesz olyan hely, ahol valami oknál fogva az egyik oldalt elmossa a víz. Ennek elkerülése érdekében figyelemmel kell kísérni a medret és el kell távolítani a bedőlt fákat.

 

Gaál Róbert tájékoztatásul elmondja, hogy a törvényi előírások szerint a mederparti vízmennyiséget - ami Körmend esetében 2,8 m3/secondumot jelent - biztosítani kell. Csak az e feletti mennyiséget hasznosíthatja a tulajdonos, az üzemi csatornába nem folyhat víz. A partbiztosítás kapcsán megjegyzi, hogy a legutóbbi esetben sem vízügyi érdekből, hanem helyi kérésre történt a partbiztosítás a strand területén; az önkormányzati egyeztetés után megközelítőleg 6 millió Ft-ba került a part kiépítése. Vízügyi érdekből akkor végeznek partbiztosítást, ha árvízvédelmi töltés károsodna. Meg kell találni azt a határt, ameddig még természetes állapotban hagyhatják a partot, mivel ha fát vágnak ki, a természetvédőkkel kerülnek konfliktusba.

Az árvíz levonulását biztosító szabadon hagyandó sávokat ki kell alakítani és fenn kell tartani a biztonságos árvízvédelem érdekében. A kezelésükben lévő szakaszon két árvízhullámi sávot tartanak fenn, ezek a létesítmények nem szakadnak át, de természetes gátszakadás előfordulhat.

 

-         Az EU vízkeret irányelve alapján készítendő vízgyűjtő gazdálkodási tervben rögzíteni kell a vízmegtartásra és a tájrehabilitációra vonatkozó javaslatokat.

-         Egyeztetéseket kell folytatni a Rába Nemzeti Park kialakításának lehetőségéről.

 

Gaál Róbert hozzáteszi, hogy a vízgazdálkodási terveket jövő évben el kell készíteni és 2012-re az intézkedési tervben szereplő feladatokat végre kell hajtani. A tájrehabilitáció tervben való szerepeltetése lehetséges, azt a vízgazdálkodási terv is előírja, aminek egyik fő pontja, hogy a folyóknak, vizeknek és a vizek térségének jó ökológiai állapotba kell kerülnie. A nemzeti park kialakításában az Őrségi Nemzeti Park illetékes, a Vízügyi Igazgatóság azt nem akadályozza.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy a Rába part kaszálása, illetve a Rába híd alatti uszadék eltávolítása kinek a feladata. Véleménye szerint a vadvízi jelleg megtartására nagy hangsúlyt kellene helyezni.

 

Gaál Róbert a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kezelésükben lévő parti sávon a belterületi szakaszokon évente egyszeri kaszálásra van lehetőségük megfelelő ütem szerint. Árvízvédelmi töltéseken évente kétszer végeznek kaszálást. Az uszadékfák eltávolítása kapcsán jogi rendezetlenség áll fenn, mivel véleményük szerint a hidakon fennakadó uszadékot a híd kezelőjének, vagyis a Közút Kht-nek kellene eltávolítani. A Közút Kht. szerint mivel az a folyómederben van, az uszadék eltávolítása a Vízügyi Igazgatóság feladata. Az illetékes minisztériumtól állásfoglalást kértek ennek tisztázására. Az árvízvédelmi fokozatoknál természetesen eltávolítják az uszadékot.  

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy ezen feltételek teljesülése esetén az önkormányzat támogatja a terv elfogadását. 

 

Gaál Róbert megerősíti, hogy a felvetéseknek, a határozati javaslatban foglaltaknak nem látja akadályát a folyógazdálkodási tervbe történő beépítésre. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

152/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rába folyógazdálkodási terv körmendi szakaszra vonatkozó javaslatait elfogadásra javasolja, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

-         a folyógazdálkodási terv mondja ki, hogy a Balaton Rábából történő vízpótlása semmilyen körülmények között sem valósítható meg, a vízi turizmus fenntarthatósága érdekében további erőművek telepítése nem javasolt.

-         A folyógazdálkodási tervben rögzíteni kell a teljes folyószakaszon a gátak és duzzasztók esetén a biztonságos vízi közlekedéshez szükséges beavatkozások helyét és műszaki megoldását (csónakkiemelő, hajócsúszda stb.).

-         A folyó természetes kialakult medrének szabályozását, kanyarulatainak átvágási szándékát el kell vetni.

-         Az EU vízkeret irányelve alapján készítendő vízgyűjtő gazdálkodási tervben rögzíteni kell a vízmegtartásra és a tájrehabilitációra vonatkozó javaslatokat.

-         Egyeztetéseket kell folytatni a Rába Nemzeti Park kialakításának lehetőségéről.    

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

22.  Forgalmi rend változtatása iránt érkezett kérelmek megtárgyalása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Mónus Illés utcában, a Lenkei utcában és a Széchenyi utcában 2,5 t súlykorlátozás és 30 km sebességkorlátozás bevezetését javasolja.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője megfontolandónak tartaná az óváros egész területére súlykorlátozás bevezetését időkorláttal.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy látja, hogy a korlátozás bevezetésének nincs visszatartó hatása, példaként a Kossuth Lajos utcát említi, ahol a tiltó tábla ellenére továbbra is közlekednek a nehézgépjárművek.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke javasolja, hogy a Városgondnokság gyakrabban végezzen kátyúzást ezekben az utcákban.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szerint ezek az anomáliák csak a 8-as főút elkerülő szakaszának megépítésével szűnnének meg.  

Bebes István polgármester javasolja a Mónus Illés utca - Lenkei utca és Széchenyi utca közötti szakaszon 2,5 t súlykorlátozás és 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését.  

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag  nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

153/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Mónus Illés utca - Lenkei utca és Széchenyi utca közötti szakaszon 2,5 t súlykorlátozást és 30 km/h sebességkorlátozást rendel el.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal  

 

 

23.  "Összefogás a Körmendi Kistérségért" elnevezésű Egyesület alapszabályának megtárgyalása              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

154/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az "Összefogás a körmendi kistérségért" Egyesület alapszabályában meghatározott célokkal, megvalósítandó feladatokkal, ezért úgy dönt, hogy alapító tagként részt vesz az Egyesület megalakításában.

A Képviselő-testület az éves tagdíjat a költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert az Egyesület alapításával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Kistérségi Társulás Munkaszervezete az alapítással kapcsolatos eljárásért 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az interpellációra kapott választ elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy a Kossuth L. utca 1. szám előtti parkoló növelése június hónapban kezdődjön el, mivel a garázstulajdonosok a parkoló gépkocsiktól nem tudnak kijárni garázsukból.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Dózsa György  utcai lakások mögötti játszótéren a homokozó felújítását, annak környezetében a kátyúk helyreállítását kéri.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         a Rába parton a fű kaszálását kéri,

-         a Molnár Lajos utcai fák kivágása után a földben maradt tuskók eltávolítását kéri,

-         kérdezi, hogy az Olcsai téren az ÁFÉSZ udvar felújításával kapcsolatban történtek-e tárgyalások, van-e előrelépés az ügyben.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag:

-         a fű nyírását kéri a Nádaljai városrészen a Magyarnádaljai utcában, továbbá a templom környékén. 

-         a Nádaljai óvoda udvarára a játékszerek visszahelyezéséhez kér segítséget.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Nap utcában az elszáradt fák eltávolítását és azok pótlását kéri.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag:

-         kéri jelezni a 8-as főutat átszelő zalalövői vasúti átjáró felújításának szükségességét,

-         a korábbi Élgép épülete előtt a vízelvezető betonelemek helyreállítását kéri,  

-         felveti, hogy az Orgona utcában a tiltó tábla ellenére is folyik a kamionokról a rakodás,

-         a Bercsényi utca és a Katona József utcában a járda felújítását kéri.  

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke:

-         felveti, hogy a korábbi Rába áruház déli oldaláról hullik a mozaik, kéri felszólítani a tulajdonost a helyreállításra,

-         jelzi, hogy a városba kihelyezett galambriasztó készülékek hangosan működnek, ami zavarja a lakókat és a dolgozókat.

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag a Mátyás király utcai vasúti átjáró rossz állapotát kéri jelezni a MÁV fele.

 

Karakai József képviselő-testületi tag kérdezi, hogy:  

-         a Németh Mária utca úthibáinak javítása mikorra várható,

-         a Kauz réti játszótéren a balesetveszélyes játszószerek javítása mikorra várható, 

-         a játszótéren felgyülemlő csapadékvíz elvezetésének és a terület részleges feltöltésének milyen módja van és az mikorra várható.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag:

-         a Plusz áruház előtti járdaszakaszon az esővíz elvezetésének megoldását kéri,  

-         a Deák F. utca - Kossuth L. utca - Alkotás utcai tömbbelsőben megszűntetett kosárlabda pálya további sorsa felől érdeklődik.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-         az aluljárónál a volt rendőrségi épület előtt a kátyúzást nem megfelelően végezték el, kéri ezt jelezni a Közút Kht. fele,

-         a Kossuth L. utca - Deák F. utca között a Kossuth Lajos utcai átjárónál az út egyik fele megsüllyedt, kéri annak helyreállítását.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag:

-         az Alsóberki sporttelepen lévő játszótér játékainak felújítását, esetleges pótlásukat kéri.

 

Geosics László képviselő-testületi tag:

-         a Nádaljai városrészen a Pinka borozó mögött, és a Nádaljai utca - Malom u. sarkán telepített virágágyások beültetését és rendbetételét, amennyiben ez nem megoldható, azok megszűntetését és az eredeti állapot helyreállítását kéri.  

-         az Akác utca keleti oldalán a csapadékvíz elvezető árok rendbetételét kéri.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag:

-         jelzi, hogy a Mol benzinkútnál a járda esőzéskor járhatatlan, mivel megáll a víz,

-         a Rázsó Imre Szakközépiskola előtt, a telefonfülkénél a járda beszakadt, kéri annak helyreállítását. 

-         a Sport utca felújításának szükségességét jelzi a Karsai üzem bejáratáig.  

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 20 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester