· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
előző2006. január 26.    2006. november 30.következő

2006.április.27

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2006. április 27-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

101 - 124. számú

Rendelet:

  9/2006. (V.01.) számú

10/2006. (V.01.) számú

11/2006. (V.01.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           -   

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy mind a 19 képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi módosításokat javasolja:

-         a Kétvölgyi Természeti Központ Kft. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában készült előterjesztést 19 napirendi pontként megtárgyalni,

-         az együttműködés regionális közlekedési szövetséggel tárgyban készült előterjesztést 24. napirendi pontként megtárgyalni,

-         a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. által végzett tevékenység értékeléséről készült előterjesztést 28. napirendi pontként megtárgyalni,

-         a Körmendi Központi Sporttelep felújítása tárgyában készült előterjesztést 29. napirendi pontként megtárgyalni,

-         a zárt ülés első napirendi pontjában a jogutódlásról való tájékoztatás, hozzájárulás megadása tárgyban készült előterjesztést napirendre venni és megtárgyalni,  

-         javasolja továbbá a Rába folyó gazdálkodási tervének véleményezéséről készült előterjesztés megtárgyalását a május ülésre halasztani, míg a Derrivál Bt. és társai ingatlanvásárlási kérelméről szóló előterjesztés napirendről való levételét javasolja. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja, hogy a rendőrség beszámolóját követően a 23. pontban szereplő közrendvédelmi pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.

 

Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal kéri a napirend elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:   

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről         

Előadó: Szendrődi Barnabás rendőr alezredes, kapitányságvezető

 

3.      Részvétel közrendvédelmi pályázat benyújtásában      

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

4.      Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú rendelet módosítása        

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző 

 

5.      Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) számú rendelet módosítása, pályázat kiírása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

Folyó ügyek:

 

7.      2005. évi pénzmaradvány előirányzat módosításai 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Államkötvény értékesítése     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Fedezet biztosítása pedagógiai feladatok ellátásához      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10.  Fedezet biztosítása nyomtató vásárlásához a GAMESZ-nél       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11.  Fedezet biztosítása a Mátyás király utca - Ady E. utca burkolat felújításához      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12.  Fedezet biztosítása kerékpárút építéséhez 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13.  Fedezet biztosítása rekultivációs terv készítéséhez  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14.  Fedezet biztosítása csónakkikötő és vízitúra táborhely járulékos költségeire, jelzálogjog feljegyzése   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15.  Fedezet biztosítása a Pinka híd felújítására   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16.  Az önkormányzat ifjúsági koncepciójának felülvizsgálata   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17.  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:  

a.)    Hősök Napja - városi ünnepség előkészítése 

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

18.  Telekalakítási megállapodás jóváhagyása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19.  A Kétvölgyi Természeti Központ Kft. ingatlanvásárlási kérelme       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20.  Részben önkormányzati tulajdonú, védett épületek felújítása 2007-2013.         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21.  Közterületi hirdető-berendezések beszerzése        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22.  Részvétel a Nyugat-dunántúli hulladékgazdálkodási projektben 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23.  Szomszédos községek település rendezési tervének véleményezése       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24.  Együttműködés regionális közlekedési szövetséggel        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25.  Beszámoló az EYBL Körmend Textilipari Kft. foglalkoztatotti helyzetéről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26.  Tájékoztató az ipari parkot feltáró út kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

27.  Tájékoztató a jegyző 2005. évre vonatkozó teljesítményértékeléséről        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

28.  A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. által végzett tevékenység értékelése minőségi mutatók alapján   

Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a szakmai munkacsoport elnöke

 

29.  A Körmendi Központi Sporttelep felújítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

Zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:  

 

1.      Jogutódlásról való tájékoztatás, hozzájárulás megadása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Ingatlanvásárlás és értékesítés jóváhagyása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Ranghelycseréhez való hozzájárulás       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      Joó Zoltán és neje jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Horváth Krisztián és neje jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Farkas Krisztián és neje jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Erdélyi Zsolt és neje jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Bíró László és neje jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Vass János étkezési térítési díj mérséklésére irányuló kérelme   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10.  Kuchta Károly és neje jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

 

 

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről 

Előadó: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2006. március 31-én a Mahill Kft. ügyvezetője bemutatta Piri Tamást, aki a körmendi kastély projektben képviseli a Mahill Kft-t. Ezen a napon Körmenden került  sor a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésére, ahol megismerhették a körmendi kastélyfejlesztési projektet és több fejlesztéssel kapcsolatos döntés született.   

Április 3-án a Linea-M Kft-nél tett látogatást.

Április 4-én a Régióhő Kft. éves közgyűlésén, majd iskolai feladatellátással kapcsolatban kistérségi egyeztetésen vett részt. 

Április 5-én az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatról készült jelentés aláírására került sor, majd az Olip cég képviselőjét fogadta.

Április 7-én a Pannonbeton Rt. ügyvezetőjével folytatott tárgyalást az ipari feltáró út építésével kapcsolatban.

Április 11-én szintén az ipari feltáró úttal kapcsolatos egyeztetésre került sor a Betonút Rt. és a megbízott műszaki ellenőr részvételével. Ezt követően a Meyer Hungária Kft. tervezett körmendi fejlesztéséhez vették számba a lehetőségeket.  

Április 12-én a Savaria Nett-Pack Kft. ügyvezetőjével folytatott megbeszélést, majd az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. képviselőivel tárgyalt. Ezen a napon került sor a kosárpalánk áthelyezésével kapcsolatos megbeszélésre az érintettek részvételével.

Április 13-án kistérségi társulási ülésen vett részt.  

Április 18-án a város főépítészével beszélték meg az elkövetkezendő időszak feladatait és értékelték az eddig elvégzett munkát.

Április 19-én a Városfejlesztési Bizottság elnökével, továbbá Czafit Csaba irodavezetővel a következő időszak útfelújításaival kapcsolatban folytatott megbeszélést.

Április 21-én a Meyer Hungária Kft. ügyvezetője kereste fel.

Április 24-én a Savaria Takarékszövetkezet körmendi irodájának megnyitóján vett részt.

Április 25-én az Olip cég vezetőjével tárgyalt a cég körmendi telephelye mellett található ingatlan megvásárlásával kapcsolatban.

Április 26-án részt vett a Rába parti Ifjúsági Zenei Fesztiválon. Ugyanezen a napon a Kühne+Nagel cég képviselője tájékoztatta a cég körmendi beruházásának megkezdéséről.  

Április 27-én a Magyar Közút Kht. illetékesével az ezévi együttműködés feladatairól tartottak egyeztetést. Ezt követően a Megyei Kistérségi Koordinációs értekezleten vett részt Celldömölkön.

    

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

 

 

 

 

2.      Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről    

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Szendrődi Barnabás rendőr alezredest, megbízott rendőrkapitányt, valamint a Kapitányság megjelent hivatásos állományú tagjait. Egyben kéri rendőrkapitány urat, hogy az írásban elkészített beszámolójához szóbeli kiegészítését tegye meg.     

 

Szendrődi Barnabás alezredes írásbeli beszámolójának szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén a közrendet hosszú évek óta a vagyon elleni bűncselekmények veszélyeztetik legfőképp. Éppen ezért a fő feladatok erre "kiélezve" kerülnek meghatározásra. Annak érdekében, hogy a jövőben még hatékonyabban felkészülhessenek a problémák megoldására, a kapitányság állományából egy fő jogi végzettséggel rendelkező munkatárs EU pályázatíró képzésre került beiskolázásra. Az EU pályázatokban rejlő lehetőségeket a jövőben minél szélesebb körben szeretnék kiaknázni.

Az idegenforgalmi szezon kezdetére való tekintettel megkezdődött a felkészülés a vagyon elleni bűncselekmények - mint gépkocsi feltörés, betörés, besurranásos lopás, hétvégi házak feltörése - megelőzésére.

Egy adott területre eső bűncselekmények számának csökkenése nagyobb közterületi szolgálati jelenléttel érhető el.  Ez azonban jelentős túlmunkával biztosítható, amit a jövőben is igyekeznek ellátni.

A kábítószer fogyasztás és terjesztés jobbára Szentgotthárd és környékére jellemző. Ennek kapcsán történtek intézkedések, több ügy eredményesen realizálódott. Sajnálatos, hogy az elmúlt napokban bekövetkezett közlekedési baleset okozója is kábítószer hatása alatt állt, mindamellett, hogy ittasan vezetett.    

Szendrődi Barnabás alezredes ezúton köszöni meg mindazt a segítséget, amit a képviselő-testület és a polgármester úr nyújtott a kapitányságnak, ami által a megfelelő színvonalú munkát segítették. Egyben az idei évre is kéri az önkormányzat támogatását.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az idei évi költségvetés a rendőrség számára tartalmaz bizonyos támogatási összeget. Egyúttal kéri rendőrkapitány urat, hogy közös helyszíni bejáráson vegyenek részt annak érdekében, hogy a jelenlegi körülményekhez képest a legoptimálisabb megoldást találják meg a közlekedési lámpák működtetésére. Kéri továbbá a rendőrség szakmai segítségnyújtását a városi forgalom zökkenőmentessége érdekében. Szükségesnek látja, hogy az elkerülő út megépítését a rendőrség is szorgalmazza a megfelelő fórumokon és tolmácsolja a felsőbb vezetés fele.  

A Thököly utcai lakók részéről érkezett a jelzés, hogy az általános iskolák és a kollégium környékén gyakori a rendbontás (gyorshajtás, a motorverseny stb.).

A diákok és a lakók érdekében kéri a gyakoribb rendőri jelenlétet.   

 

Szabó Ferenc alpolgármester, mint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondja, hogy a rendőrséggel megfelelő az együttműködésük, és egyben reményét fejezi ki, hogy ez a jövőben is így marad. Közös pályázatokon vettek részt, melyek sikeresek voltak. Jelenleg is folyamatban van egy pályázat benyújtása.  

Megerősíti, hogy a Thököly utcában hangos zenére és autók dübörgésére hívták fel a lakók a figyelmet.   

 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a 8-as főúton, a Plus áruház előtti közlekedési lámpák megszüntetését javasolja, mivel az balesetveszélyes állapotot teremt. Kéri az illetékesek felé történő ráhatást ez ügyben. Kérdezi egyúttal, hogy mi eredményezte azt, hogy 2005-ben növekedett a kényszerítő eszközök használatának alkalmazása.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke felveti, hogy a Hunyadi utcában a lakott terület kezdetét jelző tábla ellenére sok az Egyházasrádóc felől érkező gyorshajtó. A lakók kérése szigorúbb ellenőrzés biztonságuk érdekében.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy a kisebbség körében az elkövetett bűncselekmények számát tekintve történt-e változás az elmúlt évben, az elkövetők száma csökkent, avagy nőtt.

 

Szendrődi Barnabás rendőr alezredes a közlekedési lámpák kapcsán elmondja, hogy több jelzést küldtek a Magyar Közút Kht. fele, azonban az intézkedés megvalósítása a rendőrség részéről csupán figyelemfelhívó. A Plus áruház előtti lámpás csomópontnál szintén jelezték a kialakult helyzetet. A bejárásnak eleget tesznek, a közlekedési lámpák működtetésével kapcsolatban folyamatosan történnek egyeztetések.

A városi forgalom kapcsán elmondja, hogy a közúti ellenőrzések száma növekedett. Sajnálatos módon a kapitányság traffipax készüléke meghibásodott, az új készülék beszerzés alatt áll. A Közlekedési Osztály sűrítette a közlekedési, közrendvédelmi akciókat, amit a megyei szervekkel közösen végeznek két traffipax készülékkel, a forgalmi adatokat figyelembe véve. A szabálytalanul közlekedő külföldiekkel azonban kevés lehetőségük van. Ismert, hogy legutóbb is román állampolgárok okoztak halálos balesetet Molnaszecsődnél. Ígéri, hogy az ellenőrzés és a demonstratív megjelenés a rendőrség részéről a jövőben is biztosítva lesz.  

A lakosság részéről érkezett érdemi bejelentéseket kivizsgálják, beleértve az azonnali intézkedést igénylőket is.

A rendőrkapitány megerősíti, hogy fő szempont a célzott, személyre vagy csoportra szóló bűnüldözés valamennyi szakterületre vonatkozóan.

A kisebbség esetében egy-két személy az, akivel visszatérő jelleggel probléma jelentkezik, esetükben bűncselekmény és szabálysértés miatt is felléptek már, ám minden esetben jogszerűen.  

A pályázati lehetőségekről továbbra is egyeztetnek a Polgármesteri Hivatal illetékesével annak érdekében, hogy minél több támogatásra tegyenek szert; ezáltal is jobban propagálhassák a rendőrség munkáját.

A kényszerítő eszközök kapcsán úgy véli, vannak személyek, akik ellen ily módon kell fellépni. Több olyan eset realizálása történt, ami a kényszerítő eszköz alkalmazását vonta maga után.    

A Rendőrség munkája jónak ítélhető, jó az együttműködésük a Határőrséggel, Polgárőrséggel és egyéb szervekkel.  

A közúti ellenőrzések során - így a Hunyadi utcában is - arra törekednek, hogy azok ne a megszokott helyeken történjenek, hanem változóan, több ponton, adott esetben egy utca mindkét végén. A büntetések helyett a tolerancia elvét alkalmazzák, igyekeznek "állampolgárbarát" intézkedéseket hozni, mint figyelmeztetés, vagy helyszíni bírság. A kiemelt szabálysértés elkövetőivel továbbra is szigorún lépnek fel. Hathatós eredményt azonban csak demonstratív közterületi jelenlét fenntartásával tudnak elérni.

Körmend és környékének egyik legnagyobb problémája a közlekedés. Egyetért abban, hogy amíg a 86-os főút felújítása, négysávosítása, illetve az elkerülő út megépítése nem valósul meg, ez mindaddig probléma marad.   

 

Bebes István polgármester köszöni a beszámolót. Úgy véli, hogy a 2006. évi célkitűzések megvalósítása nehéz feladatot ró a kapitányságra, de remélhetőleg az anyagi lehetőségek rendelkezésre fognak állni. Az együttműködést az önkormányzat a jövőben is biztosítja.  

Javasolja a közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

101/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közrend - közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót - a mellékletnek megfelelően, a rendőrkapitányság munkájának egyidejű elismerésével - elfogadja.

 

 

3.      Részvétel közrendvédelmi pályázat benyújtásában             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását. 

 

Bebes István polgármester javasolja a körmendi Rendőrkapitánysággal együttműködve benyújtandó közrendvédelmi pályázathoz 375 eFt önrész biztosítását a pályázati alap terhére.     

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

102/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködik a Körmendi Rendőrkapitánysággal "A vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására" című pályázat benyújtásában és a szükséges önrészt, azaz 375.000 Ft-ot (25 %) nyertes pályázat esetén a program megvalósításához a pályázati alap terhére biztosítja.  

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. április 28. a pályázat benyújtására 

 

 

 

 

4.      Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú rendelet módosítása    

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző    

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az építési törvény változása tette szükségessé a helyi rendelet módosítását. Jelenleg a közműépítés és a kiszolgáló út építése esetén a lakossági hozzájárulás aránya a beruházási költség 100 %-a. A módosítást követően ez a mérték 90 %-a változik. A rendelet-tervezet 2. §-át javasolja módosítani a következőképp: A szerződést a Polgármesteri Hivatal készíti elő.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet módosítását. A rendelet-tervezet 2. §-át a jegyző úr által elmondottak szerint javasolja módosítani.

   

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

8/2006. (V.01.) számú rendelet:

 

Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú rendelet módosítása  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.      Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítása              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület 2005. szeptember 22-i ülésén a 229/2005. számú határozatával döntött a 0286/25 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási terv módosításáról.  Ezt követően megindult a jogszabályban előírt eljárás. Megkeresték a szakhatóságokat, akik hozzájárultak az Archigraf Bt. által készített tervhez. A szakhatóságok kikötést nem tettek, ezért nem volt szükség egyeztető tárgyalásra. A kifüggesztés 2006. március 24. és április 25. között történt. A Területi Főépítész Irodától a mai nap érkezett meg a záróvélemény, mely nem emel kifogást a terv képviselő-testület elé terjesztéséhez. Egyben felhívja a figyelmet, hogy az építési törvény értelmében az elfogadott Településszerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatot, illetve a véleményező szervek hatáskörét érintő kivonatot meg kell küldeni a véleményezésben résztvevőknek.

A záradékolt Településszerkezeti tervet, a Helyi Építési Szabályzatot, valamint a Szabályozási tervet a főépítész részére is meg kell küldeni. A jóváhagyott teljes tartalmú dokumentációt az Országos Dokumentációs Központ rendelkezésére kell bocsátani.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja.  

Bebes István polgármester javasolja a Településszerkezeti terv módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

103/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a város Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

 

Az ipari-gazdasági terület változása:

A módosítás a 3534 hrsz-ú ingatlan (korábban 0286/25 hrsz) területfelhasználási besorolását érinti, ipari-gazdasági területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerül át.

A közlekedési terület változása:

A Sajtgyári út 8. sz. főúthoz közeli szakasza a mai beépítettség és használat geodéziai felmérése alapján tölcséresedik, általános szabályozási szélessége pedig 16,0 m-re szűkül.

A módosítás a város szerkezeti rendszerét alapvetően nem befolyásolja, a történeti belvárostól keletre, laza beépítésű, iparosodó városrészben helyezkedik el. A létesítmény tehergépkocsi forgalma sűrűn lakott területet nem érint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

9/2006. (V.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosításáról   

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.      Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) számú rendelet módosítása, pályázat kiírása               

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző kéri pontosítani, hogy a rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdésében a rendelet hatálya a legalább 4 lakásos lakóépületekre terjed ki, a központi kiírásnak megfelelően.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá, hogy a közmű üzemeltetőkkel szemben fennálló tartozás kizáró ok legyen a pályázatok benyújtásánál.  

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az eredeti kiírásban szerepelt az ehhez való kötés. A legutóbbi pályázatkiírásnál a képviselő-testület azért változtatott ezen a szabályozáson, hogy elejét vegye annak, hogy egy-egy nemfizető ingatlantulajdonos miatt nagyobb közösségek essenek el a pályázati lehetőségtől. A jövőben a közüzemi hátralékok behajtásában a hivatal igyekszik hatékonyan részt venni.     

 

Bebes István polgármester javasolja a rendelet módosítását a kiküldött tervezet szerint. Kéri továbbá, hogy a rendeletben a jegyző úr által jegyzett pontosítást tüntessék fel.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

10/2006. (V.01.) számú rendelet:

 

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) számú rendelet módosításáról   

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

104/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatására a 45/2005. (XI.01.) számú önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki.

A benyújtott pályázatok támogatásáról és a szükséges forrás biztosításáról a Képviselő-testület folyamatosan dönt.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. május 12. a pályázati felhívás kiírására  

 

Folyó ügyek:

 

7.      2005. évi pénzmaradvány előirányzat módosításai              

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosításokat.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

105/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az intézmények a 2005. évi feladattal terhelt, illetve szabad pénzmaradvány terhére előirányzataikat az alábbiak szerint módosítsák:

Védőnői Szolgálat

-         pénzmaradvány előirányzata                                            91 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                           31 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulékra                                              7 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                                 53 eFt-tal nő

Háziorvosi Szolgálat

-         pénzmaradvány előirányzata                                          173 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                              173 eFt-tal nő

Fogászati Szolgálat

-         pénzmaradvány előirányzata                                            65 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                                 65 eFt-tal nő

Bölcsőde

-         pénzmaradvány előirányzata                                          450 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         115 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulékra                                            31 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                               304 eFt-tal nő

Szociális Szolgáltató és Információs Központ:

-         pénzmaradvány előirányzata                                       8.027 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         100 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                            8 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                           3.259 eFt-tal nő

-         felhalmozási célú kiadások előirányzata                     4.660 eFt-tal nő

Mátyás Király Utcai Óvoda

-         pénzmaradvány előirányzata                                       1.571 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         542 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                        174 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                              855 eFt-tal nő

Batthyányné Coreth Mária Óvoda

-         pénzmaradvány előirányzata                                          503 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         142 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                            8 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                              353 eFt-tal nő

Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-         pénzmaradvány előirányzata                                       9.715 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                      7.084 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                     2.152 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                              479 eFt-tal nő

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

-         pénzmaradvány előirányzata                                       1.706 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                      1.261 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                        393 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                                 52 eFt-tal nő

Somogyi Béla Általános Iskola

-         pénzmaradvány előirányzata                                       2.663 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                      1.804 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                        562 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                              297 eFt-tal nő

Hunyadi Utcai Általános Iskola

-         pénzmaradvány előirányzata                                       1.017 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         748 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                        232 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                                37 eFt-tal nő

Zeneiskola

-         pénzmaradvány előirányzata                                              4 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                                  4 eFt-tal nő

Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár 

Kulturális terület

-         pénzmaradvány előirányzata                                       1.405 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         128 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulékra                                            41 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                            1.236 eFt-tal nő

Könyvtári feladatok

-         pénzmaradvány előirányzata                                          744 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                           28 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                               716 eFt-tal nő

Tűzoltóság

-         pénzmaradvány előirányzata                                       2.744 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                      2.000 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                               744 eFt-tal nő

Pénzügyi GAMESZ

-         pénzmaradvány előirányzata                                          729 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         410 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                        129 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                              190 eFt-tal nő

Sport feladatok

-         pénzmaradvány előirányzata                                       1.332 eFt-tal nő

-         személyi juttatásra (megbízási díj)                                   11 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulékra                                            67 eFt-tal nő

-         dologi kiadásra                                                            1.254 eFt-tal nő

Labdarúgó Szövetség

-         pénzmaradvány előirányzata                                          759 eFt-tal nő

-         személyi juttatás előirányzata                                         349 eFt-tal nő

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata                          79 eFt-tal nő

-         dologi kiadás előirányzata                                              331 eFt-tal nő

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

8.      Államkötvény értékesítése             

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Bebes István polgármester javasolja a 2010/A jelű államkötvény értékesítését a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

106/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő MÁK államkötvényből értékesíti a 2010/A jelűt.

Az értékesítésre három ajánlatot kér be, mely alapján a legjobb ajánlattevőt bízza meg. 

 

Határidő: azonnal a szerződés előkészítésére

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

9.      Fedezet biztosítása pedagógiai feladatok ellátásához            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a logopédiai képzés díját a munkavállaló viselje, és ez a dolgozóval kötött szerződésben kerüljön rögzítésre.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos jelzi, amennyiben ezt meghatározza a képviselő-testület, beleavatkozik a munkáltató hatáskörébe. Hozzáteszi, hogy a különböző szakvélemények, minősítések az  óvónő tevékenységét kiválóra értékelték. A közoktatási törvény 2005. évi módosítása megköveteli, hogy a dolgozó a tevékenységével azonos minőségű felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezzen, ezért van szükség ezen szakirányú végezettség megszerzésére. Érdemes lenne megfontolni, hogy a munkáltató a tanulmányi szerződésben rögzítse azt, hogy a tanulmányok befejezését követően a dolgozó meghatározott ideig az intézmény állományában maradjon.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy az intézmény vezetőjét tájékoztassák a képviselő-testület ezen elképzeléséről.  Kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

107/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batthyányné Coreth Mária Óvoda részére egy fő logopédus 2006. március 1-től történő alkalmazásához a fedezetet biztosítja, az előirányzatok alábbiak szerint történő emelésével:

1.      A Batthyányné Coreth Mária Óvoda

-         személyi juttatás előirányzata                         1.824 eFt-tal nő

-         a munkaadót terhelő járulékok előirányzata     577 eFt-tal nő

-         a dologi kiadások előirányzata                             31 eFt-tal nő

2.      A Polgármesteri Hivatal

-         gazdálkodási tartaléka                   2.432 eFt-tal csökken  

3.      Az intézmény a fedezetet finanszírozásként kapja meg.

 

Határidő: 2006. április 30. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

10.  Fedezet biztosítása nyomtató vásárlására a GAMESZ-nél            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri a képviselő-testület támogatását a nyomtatók vásárlásához, mivel az intézmény szűkös költségvetési kerete nem teszi lehetővé a saját forrásból való beszerzést.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a fedezet biztosítását a nyomtatók vásárlásához. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Pénzügyi Gamesz részére 2 db nyomtató vásárlásához 365 eFt fedezet biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

108/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi GAMESZ részére fedezetet biztosít 2 db nyomtató vásárlásához az alábbiak szerint:

1.        A Pénzügyi GAMESZ 

-             felhalmozási kiadás előirányzata 365 eFt-tal nő.

2.  A Polgármesteri Hivatal

-             felhalmozási kiadás (intézményfelújítási keret) előirányzata 365 eFt-tal csökken.

3.  Az intézmény a fedezetet finanszírozásként kapja meg.

 

Határidő: 2006. április 30. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

11.  Fedezet biztosítása a Mátyás király utca - Ady E. utca burkolat felújításához             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a pályázatot a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a kért támogatási összegnél alacsonyabb mértékben támogatta. Ezért szükséges további önrész biztosítása a burkolat felújítás megvalósításához, mely összeg a nagyfelületű útfelújítás terhére biztosítható.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a további fedezet biztosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Mátyás király utca - Ady Endre utca burkolat felújításához további 3.071.950 Ft önrész biztosítását a 2006. évi költségvetésben a nagyfelületű útjavítás előirányzat terhére.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

109/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására előirányzatból 816.787 millió Ft terhére a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására, meghirdetett pályázat kapcsán a Körmend, Mátyás király utca - Ady Endre utca burkolatfelújítására benyújtott pályázathoz biztosított 15.971.950 Ft önrészt további 3.071.950 Ft-tal kiegészíti a 2006. évi költségvetésben lévő nagyfelületű útjavítás előirányzat terhére. A beruházás kivitelezési költségét az eredeti műszaki tartalomnak megfelelően 31.943.900 Ft összeggel változatlanul hagyja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal  

 

 

12.  Fedezet biztosítása kerékpárút építéséhez           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a további fedezet biztosítását a pályázati alap terhére javasolja. 

 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a további fedezet biztosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok támogató javaslatának elfogadását. A fedezetet a pályázati alap terhére javasolja biztosítani.

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

110/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése és 21. számú melléklete, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV.25.) Kormányrendelet alapján a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési és szakmai programjaira a Körmend, Hegyaljai út melletti kerékpárút megvalósítására benyújtott pályázathoz biztosított 12.700.000 Ft önrészt további 3.158.000 Ft-tal kiegészíti a pályázati alap terhére, a beruházás kivitelezési költségét az eredeti műszaki tartalomnak megfelelően 32.700.000 Ft összeggel változatlanul hagyja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

13.  Fedezet biztosítása rekultivációs terv készítéséhez            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a hulladéklerakó felülvizsgálatára a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban kötelezte az önkormányzatot, ezért szükséges a rekultivációs terv elkészítése. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel egyeztetések zajlottak annak érdekében, hogy a terv készítéséhez szükséges fedezet a 2007. évi költségvetésben kerüljön betervezésre. Ennek érdekében további tárgyalásokra van szükség a Városfejlesztési Iroda vezetőjének részvételével.       

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy a Nyugat-dunántúli hulladékgazdálkodási projektben való részvételről szóló előterjesztés nem kapcsolható-e a jelen előterjesztéshez.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a februárban benyújtott pályázat nem nyert támogatást, ugyanakkor a rekultivációs terv elkészítésének határideje miatt szükséges meghozni a döntést. A Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, a költségek 2007. évben való biztosítását támogathatónak tartja.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rekultivációs terv készítéséhez szükséges összeget a 2006. évi költségvetés 6. számú mellékletében szereplő szabadidőközpont területvásárlás terhére javasolja biztosítani.

 

Bebes István polgármester a körmendi 1566/2 hrsz-ú ingatlanon lévő felhagyott kommunális hulladéklerakóra készítendő rekultivációs terv elkészítéséhez szükséges 6 millió Ft biztosítását a 2007. évi költségvetésben eredeti előirányzatként javasolja megtervezni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

111/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, 1566/2 hrsz-ú ingatlanon lévő felhagyott kommunális hulladéklerakóra készítendő rekultivációs tervre 6.000 eFt fedezetet biztosít, mely összeget a 2007. évi költségvetésébe betervez. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. június 30. a rekultivációs terv elkészítésére

 

 

14.  Fedezet biztosítása csónakkikötő és vízi túra táborhely járulékos költségeire, jelzálogjog feljegyzése            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a pályázati alap terhére javasolja a fedezet biztosítását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat, melyhez a fedezetet a 2006. évi költségvetés 6. számú mellékletében szereplő szabadidőközpont területvásárlás terhére javasolja biztosítani.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a csónakkikötő és vízi túra táborhely járulékos költségeire a fedezet biztosítását és jelzálogjog feljegyzését. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, a fedezet biztosítását a pályázati alap terhére javasolja biztosítani.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

112/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete csónakkikötő és vízitúra táborhely kialakítása érdekében hozzájárul a Körmend város Önkormányzata tulajdonában lévő Körmend, 4681 hrsz-ú, zárkert megnevezésű, 7273 m2 nagyságú ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséhez 10.650.000 Ft erejéig. A jelzálogjogosult az Országos Területfejlesztési Hivatal (1015 Budapest, Hattyú u. 14.).

 

A Körmend, 4681 hrsz-ú ingatlanon létesítendő vízitúra táborhely kialakításához további 1.300 eFt fedezetet biztosít a pályázati alap terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. április 28. a jelzálogjog szerződés megkötésére 

 

 

15.  Fedezet biztosítása a Pinka híd felújítására            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a felújítás fontosságának ellenére a fedezet biztosítását a 2007. évi költségvetésbe javasolja betervezni. Ugyanakkor a munkát és a tervezést már az idei évben szükséges lenne elindítani. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a legutóbbi felújításkor a szükséges faanyagot az érintett erdőtulajdonosok biztosították, és társadalmi munkában végezték el a munkákat. Ennek lehetőségét a Bizottság jelenleg is javasolja.

 

Bebes István polgármester megfontolandónak tartja ezt a felvetést, ezért kéri, hogy a Városfejlesztési Iroda egyeztessen az erdőtulajdonosokkal a faanyag biztosításáról és a korrózióvédelemmel kapcsolatos festékanyag biztosításáról.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.   

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint amennyiben a felújítás csak a jövő évben valósul meg, a hidat szükséges lenne lezárni a forgalom elől a balesetek elkerülése érdekében.   

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a Városfejlesztési Iroda által lefolytatott egyeztetés mellett a híd esetleges lezárásával elkezdődhet a javítás.   

Javasolja a Pinka híd felújítási munkáihoz szükséges fedezetet a 2007. évi költségvetésbe betervezni. Javasolja továbbá, hogy a Városfejlesztési Iroda folytasson egyeztetést a felújítás elvégzéséhez szükséges faanyag biztosításáról az érintett erdőtulajdonosokkal.

 

 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

113/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pinka híd felújítási munkáira 4.200 eFt-ot biztosít, mely összeget a  2007. évi költségvetésébe betervez. 

Felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, hogy a felújítás elvégzéséhez szükséges faanyag biztosításáról az érintett erdőtulajdonosokkal folytasson egyeztetést. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: folyamatos   

 

 

16.  Az önkormányzat ifjúsági koncepciójának felülvizsgálata            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzat ifjúsági koncepcióját 2006. december 31-ig hatályban tartani, hogy az esetleges pályázatok benyújtására továbbra is legyen lehetőség. Kéri, hogy az új koncepció legkésőbb a szeptemberi ülésre kerüljön a testület elé.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy látja, hogy javult az ifjúság érdekképviseleti munkája. Aktivitásuk a város határain kívülre is kiterjed, rendszeresen részt vesznek a megyei rendezvényeken is. Emellett saját találkozókat szerveznek, együttműködve a Megyei Ifjúsági Önkormányzat képviseletével. A koncepció kiemelt részletei az ifjúság számára ajánlhatók. A kiemelt területeken túl javítandó területként szükséges megjelölni az ifjúság számára az igényesebb rétegtalálkozókat, mind a komolyzenei programok területén, mind a sport területén. Megfelelő a külföldi kapcsolatok aránya, amit a nyelvtanulás érdekében a szakmai területekre koncentrálva lehetne továbbfejleszteni. Szükségesnek látja a koncepcióhoz pénzügyi terv hozzárendelését.  A beszámoló elfogadását a Bizottság támogatja.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

114/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2001-ben elfogadott Ifjúsági Koncepciót 2006. december 31-ig hatályban tartja és megbízza az Ifjúsági Önkormányzatot, hogy a polgármester, valamint az ifjúsági referens koordináló tevékenysége mellett - külső pályázati forrásokat is igénybe véve - a kor kihívásaira választ adó új ifjúsági koncepciót terjesszen elő a testület 2006. szeptemberi ülésére.

Határidő: 2006. szeptemberi képviselő-testületi ülés ideje

Felelős: Szekeres Gábor művelődési referens

Koncepció elkészítéséért: ifjúsági referens

 

 

17.  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

a.)    Hősök Napja - városi ünnepség előkészítése           

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke  

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy május utolsó vasárnapján, a "szokásos rend" szerint ünneplik meg a Hősök Napját. Az ünnepség szónokának Mészáros Árpádot, a Kölcsey Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, a műsor biztosítására pedig az iskola diákjait javasolja felkérni a Bizottság.    

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

115/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi Hősök Napjára szervezett városi ünnepséget május 28-án, vasárnap 11.00 órakor tartja a Hősök Terén. Az ünnepség szónokának Mészáros Árpádot, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, műsorának biztosítására a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt kéri fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

18.  Telekalakítási megállapodás jóváhagyása             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a telekalakítási megállapodást.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

116/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az ipari parkot feltáró út a módosított nyomvonalon megépülhessen, a Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft-vel kötendő - a melléklet szerinti - telekalakítási megállapodást és csereszerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Felelős: szerződések megkötésének előkészítéséért: dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: telekalakítás jogerőre emelkedését követő 15 nap.

 

 

19.  Kétvölgyi Természeti Központ Kft. ingatlanvásárlási kérelme              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva helyiségenként bruttó 180 eFt-ért javasolják az értékesítést, vagyis a két helyiség értékesítését bruttó 360 eFt vételáron támogatják, amennyiben a Kétvölgyi Kft. a Régióhő Kft. fele fennálló tartozását kiegyenlíti.   

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

Karakai József képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

117/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Körmend, 323/A/19 és 323/A/22 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakásokhoz tartozó, de közös tulajdonban levő tároló helyiségek értékesítésre kerüljenek a Kétvölgyi Természeti Központ Kft. (9700 Szombathely, Éhen Gyula tér 3.) részére bruttó 360.000 Ft vételáron, amennyiben a Kétvölgyi Természeti Központ Kft. a Régióhő Kft-vel szemben fennálló tartozását kiegyenlíti. 

Az értékesítés további feltétele, hogy az ingatlanrészek (tároló helyiségek) önálló ingatlanként kialakíthatók legyenek, és a társasházi alapító okirat módosítása, amely felhatalmazást ad a társasházi közösségnek az önálló ingatlanként is kialakítható közös tulajdon elidegenítésére.

 

Felelős: Kovács Miklós, a Vagyongazdálkodási Kft. vezetője az Önkormányzat képviseletéért

Értesítésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

 

 

20.  Részben önkormányzati tulajdonú, védett épületek felújítása 2007-2013.            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben részletezett felújítási programot.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva - kiemelve, hogy ezen épületek a városnak olyan szegmensét jelentik, ami a későbbiek során fontos szerepet tölthet be a városkép alakításában - támogatja a védett épületek felújítására készült programot. A felújítás során a Vagyongazdálkodási Kft. által történő finanszírozás lehetőségét javasolja megvizsgálni.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

118/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007-2013. közötti időszakban a helyi és országos védelem alatt álló, részben önkormányzati tulajdonú épületek tulajdoni hányad arányos felújításához szükséges fedezetet évenként a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslata alapján a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezi.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: folyamatos

 

 

21.  Közterületi hirdető-berendezések beszerzése            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az 5 éves időtartamra szóló pályázat kiírását támogatja. A hiányzó utcanév táblák pótlására a 250 eFt biztosítását támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a pályázat kiírását javasolja 5 éves időtartamra, továbbá a hiányzó utcanév táblák pótlására a 250 eFt biztosítását támogatja.    

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását, vagyis javasolja a város közigazgatási területén lévő reklámfelületek cseréjére, további berendezések elhelyezésére és azok üzemeltetésére pályázat kiírását 5 éves időtartamra. Javasolja továbbá a hiányzó utcanév táblák pótlására 250 eFt fedezet biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

119/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási területén lévő reklámfelületek cseréjére, további berendezések elhelyezésére és azok üzemeltetésére pályázatot ír ki 5 éves időtartamra.

A hiányzó utcanév táblák pótlására 250.000 Ft fedezetet biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. május 26. a pályázat kiírására   

 

 

22.  Részvétel a Nyugat-dunántúli hulladékgazdálkodási projektben              

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltakat, vagyis a projektben való részvételt támogatja.   

 

Bebes István polgármester kéri a bizottság támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

120/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási projektben való részvételre, biztosítja az előkészítési munkálatokhoz szükséges fedezetet és a projekt megvalósításához szükséges önrészt, mely a teljes beruházás kb. 10 %-át teszi ki.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

23.  Szomszédos községek település rendezési tervének véleményezése          

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a szomszédos községek szabályozási tervének véleményezéséről a határozati javaslatban megfogalmazottakat javasolja elfogadásra.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

121/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Csákánydoroszló község szabályozási tervéről az alábbi véleményt alkotja:

-         Csákánydoroszló község szabályozási terve Körmend város településrendezési érdekeit nem sérti. Körmend város Önkormányzata a további egyeztetési eljárásban csak akkor kíván részt venni, amennyiben Körmendet érintő szerkezeti változtatás válik szükségessé.

2.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Halogy község szabályozási tervéről az alábbi véleményt alkotja:

-         Halogy község szabályozási terve Körmend város településrendezési érdekeit nem sérti. Körmend város Önkormányzata a további egyeztetési eljárásban csak akkor kíván részt venni, amennyiben Körmendet érintő szerkezeti változtatás válik szükségessé.

3.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Katafa község szabályozási tervéről az alábbi véleményt alkotja:

-         Katafa község szabályozási terve Körmend város településrendezési érdekeit nem sérti.  Körmend város Önkormányzata a további egyeztetési eljárásban csak akkor kíván részt venni, amennyiben Körmendet érintő szerkezeti változtatás válik szükségessé.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

24.  Együttműködés regionális közlekedési szövetséggel          

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a Magyar Államvasutak Rt. részéről érkezett megkeresésről tájékoztatja a képviselőket.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

122/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Nyugat-dunántúli Régióban kialakítandó Nyugat-dunántúli Közlekedésszervezési Iroda létrehozását és működtetését. Részt kíván venni a kialakítandó Nyugat-dunántúli Régiót felölelő és a Bécs-környéki "VOR"-ral együttműködő közlekedési szövetségben.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: tájékoztatásra azonnal

 

 

25.  Beszámoló az EYBL Körmend Textilipari Kft. foglalkoztatotti helyzetéről            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

26.  Tájékoztató az ipari parkot feltáró út kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésül elmondja, hogy az időközbeni ingatlanszerzés által lehetővé vált az eredeti nyomvonal északabbra helyezése, ami miatt elkerülhető az agyaggödör feltöltése. Ez egyben a költségek csökkenésével is együtt jár. Az így megmaradó összeget célszerű a közvilágítás kiépítésére fordítani.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  

 

 

27.  Tájékoztató a jegyző 2005. évre vonatkozó teljesítményértékeléséről           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

28.  A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. által végzett tevékenység értékelése minőségi mutatók alapján            

Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, a szakmai csoport elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Dr. Németh Attilát, a Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. ügyvezető igazgatóját, és kéri, hogy szóban is ismertesse a kórház elmúlt évi tevékenységét.

 

Dr. Németh Attila igazgató elmondja, hogy a múlt évi jelentéshez képest - amikor is a járóbeteg ellátás 15 %-al, a fekvőbetegek száma 20 %-al, a műtétek száma pedig 30 %-al növekedett - újabb 2 %-os növekedés tapasztalható.   Ez azért is figyelemre méltó, mivel az elmúlt időszakban a megemelkedett teljesítmény mellett - a teljesítményvolumen korlát miatt - megközelítőleg 40 millió Ft-tól esett el a kórház. Ennek ellenére tovább növekedett a teljesítmény, ami azt mutatja, hogy a finanszírozás anomáliái miatt nem csökkent az ellátás színvonala.    

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a kórház tevékenységéről készült értékelést elfogadásra javasolja.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

123/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. munkáját - a szolgáltatási szerződés 3. számú mellékletében foglalt minőségi mutatók alapján - jó színvonalúnak értékeli.

 

Felelős: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

29.   A Körmendi Központi Sporttelep felújítása               

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri a képviselő-testület támogatását a pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításához.

 

Kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmendi Központi Sporttelep felújítási programjához 5.188.980 Ft önrész biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

124/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi Központi Sporttelep felújítási programját támogatja, melynek megvalósításához szükséges önrészt, 5.188.980 Ft-ot (50 %) a pályázati alap terhére biztosítja, illetve a mellékelt megállapodás-tervezetet elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Határidő: pályázat benyújtására azonnal

 

 

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag, Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, Csák Tamás képviselő-testületi tag, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Szabadi István képviselő-testületi tag, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az egyes várkerti fák kivágására kapott választ nem fogadja el.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag kifogásolja, hogy a Prímás utca felújítása csak részben történt meg. A Városgondnokság és a Városfejlesztési Iroda vezetőjével történt bejárást követően ígéretet kapott arra, hogy a felújítás május 31-ig megtörténik. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy a 8-as főút említett pontjain nem megfelelően történt a helyreállítás.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a Magyar Közút Kht. tájékoztatásáról a mai nap intézkedik, majd javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabadi István képviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselőket, hogy 2006. május 4-én Szentgotthárdon veszi kezdetét, majd május 5-én Körmenden a Rába parton folytatódik a "Demonstráció a Rábáért" elnevezésű megmozdulás, melynek fővédnöke Fábry Sándor lesz. A tiltakozás célja a Rába természeti kincseinek megőrzése, a Rábán található gátak életveszélyes állapotának megszűntetése, továbbá a vízi túrázók számára hajócsúzdák építése.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag egy Bartók lakótelepi lakó által felvetett problémát tolmácsolva elmondja, hogy a lakótelepen található játszótereket az ebek sok helyütt beszennyezik. Ennek elkerülése érdekében fontos lenne a vonatkozó rendelet betartása és betartatása. 

 

Bebes István polgármester kéri a jegyzőt, vizsgálja meg annak lehetőség, milyen megoldást lehet találni a problémára.

 

 

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 07 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Dr. Stankovits György sk.

jegyző

Bebes István sk.

polgármester