· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
előző2006. január 26.    2006. november 30.következő
letölthető melléklet:

505 kbyte

2006. február 23

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2006. február 23-i üléséről

 

Határozat:

41 - 62. számú

Rendelet:

4/2006. (III.01.)

5/2006. (III.01.)

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 23-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           Dr. Nagy Zoltán és Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok   

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 16 fő van  jelen -  Dr. Nagy Zoltán és Dr. Stipkovits Ferenc képviselők távol, Szabadi István képviselő-testületi tag később érkezik - , az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Az alábbi előterjesztések napirendre vételét és megtárgyalását javasolja:

-         Támogatási kérelem a mozi felújításához, üzemeltetéséhez címmel készült előterjesztést a költségvetési rendelet megalkotása előtt, 2. napirendi pontjaként megtárgyalni.

-         Folyószámla hitelkeret módosításáról készült előterjesztést a folyó ügyek 8. napirendi pontjaként megtárgyalni.

-         A Dr. Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Kft. teljesítményvolumen átcsoportosításáról szóló megállapodás jóváhagyása tárgyban készült előterjesztést a folyó ügyek 9. napirendi pontjaként megtárgyalni.  

-         Az útfelújítás kapcsán benyújtott pályázatokról szóló határozatok módosításáról készült előterjesztést a folyók ügyek 19. napirendi pontjaként megtárgyalni.

-         A zárt ülés 1. napirendi pontjának keretében további két adásvételi szerződés jóváhagyásáról készült előterjesztés megtárgyalását javasolja.

-         A zárt ülés 4. napirendi pontjaként javasolja megtárgyalni a Körmend, Rákóczi u. 11. V/25. szám alatti ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése tárgyban készült előterjesztést.

 

Bebes István polgármester ezen módosításokkal kéri a napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:    

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Támogatási kérelem a mozi felújításához, üzemeltetéséhez         

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása    

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

5.      A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány beszámolója a 2005. évi működéséről      

Előadó: Dr. Déri Miklós, a kuratórium elnöke  

 

6.      A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány beszámolója a 2005. évi működéséről       

Előadó: Scheiber Mihály, a kuratórium elnöke

 

7.      Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolója a 2005. évi működéséről      

Előadó: Horváth Tibor, a kuratórium elnöke  

 

 

 

 

Folyó ügyek:

8.      Államkötvény értékesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Folyószámla hitelkeret módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. A Dr. Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Kft. teljesítményvolumen átcsoportosításáról szóló megállapodás jóváhagyása  

Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

11. Intézmények saját hatáskörben kért előirányzat módosításai  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. Tanulmány pénzügyi támogatása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. Pályázat kiírása piaci alapú bérlakások építésére   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:   

a.)   Az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározása

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

16. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:  

a.)   A március 15-i városi ünnep előkészítése

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

b.)  A 2006. évi Körmendi Napok előkészítése

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

17. Pályázat benyújtása szociális bérlakás építésére    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18. Pályázat benyújtása sportlétesítmények felújítására      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19. Pályázat benyújtása szabadidős sportlétesítmények építésére       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20. Pályázat benyújtása akadálymentesítésre     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. Útfelújítás tárgyában hozott határozatok módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22. Állati hulladék elhelyezésének és ártalmatlanításának biztosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23. Rába folyó gazdálkodási tervének véleményezése    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24. Megállapodás Molnaszecsőd község Önkormányzatával fizetési ütemezésről    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25. Javaslat az ?56-os emlékmű állítására     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26. Tájékoztató Nádasd, Halogy, Katafa községek környezetvédelmi programjáról    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

Zárt ülés keretében tárgyalandó:  

1.      Adásvételi szerződések jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      A 135/2005. számú határozat visszavonása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Pályázat kiírása az 1491/48 hrsz-ú ingatlanra

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      A körmendi Rákóczi u. 11. V. 25. szám alatti ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

5.      Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása a 2006-2010. választási ciklusra

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről  

Előadó: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2006. január 27-én az önkormányzat intézményeinek vezetőit tájékoztatta a 2006. évi költségvetésről. Ugyanezen napon került sor a körzeti orvosokkal történő megbeszélésre a 2006. évi költségek kifizetéséről. A megbeszélést követően a Mahill Mérnökiroda Kft. ügyvezetőjével, Magyar Lászlóval Interreg pályázat benyújtása kapcsán tárgyalt.

Január 31-én Szombathelyen a Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt.  Ezen a napon a Batthyányné Coreth Mária Óvodában, illetve a Hunyadi Utcai Általános Iskolában intézménylátogatáson vett részt. A délutáni órákban az EYBL Kft. képviseletében Csillag Balázzsal folytatott megbeszélést.

Február 1-jén a Vasivíz Rt. igazgatójával és gazdasági vezetőjével, valamint Czafit Csaba irodavezetővel a körmendi iparterület víz- és szennyvízhálózat bővítéséről folytattak egyeztetést. Ezt követően a Vas Megyei Közlekedési Felügyelet képviselőjével ipari parkkal kapcsolatban került sor megbeszélésre. Szintén ezen a napon a Batthyányné Coreth Mária Óvoda vezetőjével megbeszélés zajlott a kistérségi feladatellátást illetően, majd az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában tett intézményi látogatást.

Február 2-án a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt Vépen.

Február 3-án a Városgondnokságon, a Bölcsődében és a GAMESZ-ban tett intézményi látogatást.

Február 7-én a Szociális Szolgáltató és Információs Központba látogatott, majd az OTP Rt. területi igazgatóját, Németh Józsefet fogadta a Hivatalban. Ezen a napon a Somogyi Béla Általános Iskolában és a Kölcsey Utcai Általános Iskolában tett intézményi látogatást.

Február 8-án a Közút Kht. illetékesével és Czafit Csaba irodavezetővel közösen folytattak megbeszélést az iparterületi út tervezését illetően. Ugyanezen napon került sor a felújított nádaljai óvoda átadására, valamint az ifjúsági önkormányzat polgármesterével az elkövetkezendő időszak feladatait beszélték meg.

Február 9-én a Mátyás király Utcai Óvodába és a Zeneiskolába látogatott. A délutáni órákban lakossági fórumon vett részt.

Február 14-én kistérségi megbeszélésre került sor Karakai József igazgatóval és Szekeres Gábor művelődési főtanácsossal közösen az elkövetkezendő időszak közoktatási feladatellátásáról.   

Február 15-én a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban földterületek önkormányzati tulajdonba adására került sor, melynek során a városi központi temető bővítéséhez szükséges ingatlan került ingyenesen az önkormányzat tulajdonába, továbbá a Hegyaljai utcai gátnál lévő két állami tulajdonban lévő terület kezelői jogának átadása történt meg.

Február 16-án fogadóórát tartott a Hivatalban, majd az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélésére került sor, majd a  Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány ülésén, utána pedig az Ifjúsági Iroda megnyitó ünnepségén vett részt. Ezt követően az Autóklub meghívására a város és környékét érintő úthálózat fejlesztésekről adott tájékoztatást egy rendezvény keretében.

Február 20-án Császár Sándorral, a körmendi filmszínház üzemeltetőjével folytatott megbeszélést a mozi épületében szükséges felújításokról, majd Soós István igazgatóval a testvérvárosi látogatás részleteiről tárgyalt.

Február 21-én Szabó Balázs, a Rába Völgye MTSZ elnöke tájékoztatta az elkövetkezendő időszak terveiről, majd a kulturális intézmény megbízott vezetőjével, valamint a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület vezetőségével a nádaljai Kultúrház működtetéséről folytattak megbeszélést. Ugyanezen a napon ingatlan vásárlásával kapcsolatban folytatott tárgyalást. Ezt követően a Kórházban tett látogatást, majd a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás ülésére került sor.

Február 22-én Pintér Lajossal folytatott megbeszélést munkahelyteremtési lehetőségről, majd Sopronban a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban tartott előadást.

Február 23-án ingatlan vásárlással kapcsolatban tárgyalt, melyről a zárt ülésre előterjesztés készült.      

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.        Támogatási kérelem a mozi felújításához, üzemeltetéséhez   

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a mozi üzemeltetője kereste fel és kért segítséget az ottani állapot megszűntetéséhez. A működtetési költségek további növekedését eredményezte az elmúlt időszakban végrehajtott gázáremelés; a téli hónapokban az eddig fizetett 50 eFt gázdíjjal szemben 120 eFt-ra nőtt a közüzemi számla összege. A jegyárak emelése viszont a látogatók számának csökkenéséhez vezethetett volna. Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az elmúlt négy évben a képviselő-testület nem biztosított pénzügyi keretet a mozi felújítására, korszerűsítésére.  

 

Szabó Ferenc alpolgármester úgy véli, hogy a multiplex mozik sorozatos bezárása miatt a "hagyományos" mozik szerepe ismét felértékelődhet. A fejlesztést követően a mozi a város kulturális életébe pezsgést hozhat, ezért javasolja a kérelem támogatását.    

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat mindhárom pontját támogatja, egyben javasolja, hogy a Vagyongazdálkodási Kft-n keresztül kerüljenek a szükséges munkálatok elvégzésre.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

41/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 33/2006. számú határozatát módosítja, és hozzájárul ahhoz, hogy a biztosított 580 eFt-ból a filmszínház üzemeltetője, Császár Sándor a fűtésrendszer átépítése és a sztereo hangrendszer kialakítása helyett a beázások megszűntetését valósítsa meg mintegy 461 eFt értékben.

2.      A fennmaradó 119 eFt-hoz további 818 eFt-ot biztosít a filmszínház korszerűsítési munkálatainak elvégzésére, mely összegből az üzemeltető 200 db multiplex széket szerez be, illetve sztereóra korszerűsíti a hangrendszert.

3.      A fűtési időszakban, egyenlő részletekben, 500 eFt-tal járul hozzá a testület az üzemeltetési költségekhez. Az összeg felhasználásáról az üzemeltető a számlák bemutatásával számol el.

 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

 

 

3.        Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.01.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester javasolja a költségvetési rendelet módosítását a következők szerint:

-         A rendelet-tervezet 1. számú mellékletében a 2006. évi működési kiadások, azon belül az intézmények működtetése, dologi kiadások sora 300 eFt-tal emelkedne, mely összeg a nádaljai óvoda működtetéséhez szolgálna. Ennek a feladatnak az elvégzéséhez a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület biztosít további összegeket.

-         Szintén az 1. számú mellékletben a 2006. évi működési kiadások közt a működési pénzeszköz átadások, támogatások sor 500 eFt-tal emelkedne. Az összesen 800 eFt a szabad felhasználású tartalékból kerülne elvonásra, így a szabad felhasználású tartalék összege a 7.000 eFt-ról 6.200 eFt-ra módosulna.  

-         A mozi felújítása kapcsán a 6. számú mellékletben, a 2006. évi felhalmozási kiadások közt a szabadidő központ területvásárlásra tervezett összeg 2.000 eFt-tal csökkenne, míg a pályázati alap önkormányzati intézmények felújítása, eszközfejlesztés sor 2.000 eFt-tal növekedne.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az új költségvetési rendelet megalkotását. Egyben javasolja, hogy az alpolgármester 2006. március 1-jétől tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő összegű költségtérítésben részesüljön, mely összeg megegyezik a polgármester részére biztosított költségtérítés 50 %-ával.  

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja 2006. március 1-től az alpolgármester részére tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő összegű költségtérítés biztosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

42/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) alapján 2006. március 1-től az alpolgármester részére tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő összegű költségtérítést biztosít.  

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását az alábbi módosítással:  

-         A rendelet-tervezet 1. számú mellékletében a 2006. évi működési kiadások intézmények működtetése, dologi kiadások összege 300 eFt-tal nő.

-         Az 1. számú mellékletben a 2006. évi működési kiadások, működési pénzeszköz átadások, támogatások összege 500 eFt-tal emelkedik, a szabad felhasználású tartalék összege 7.000 eFt-ról 6.200 eFt-ra módosul.  

-    A 2006. évi felhalmozási kiadások közt (6. számú melléklet) a szabadidő központ területvásárlásra tervezett összeg 2.000 eFt-tal csökken, míg a pályázati alap önkormányzati intézmények felújítása, eszközfejlesztés sor 2.000 eFt-tal nő. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  

 

4/2006. (III.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

4.        A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása              

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A napirendi pont előterjesztője szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

5/2006. (III.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány beszámolója a 2005. évi működéséről  

Előadó: Dr. Déri Miklós, a kuratórium elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti dr. Déri Miklóst, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, valamint Szegedi Dezsőt, az ellenőrző bizottság elnökét és kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli beszámolóhoz.

 

Dr. Déri Miklós kuratóriumi elnök kiegészítve írásos anyagát elmondja, hogy  a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány Kuratóriuma a  Kemenesalja Területfejlesztési Társulással közösen benyújtott és támogatást nyert "Foglalkoztatási partnerség a határ mentén" elnevezésű Phare CBC projekt kapcsán a munka elkezdődött, a foglalkoztatási adatbázishoz a kérdőívek elkészültek, azok megküldése a cégek részére folyamatban van. A pályázathoz kapcsolódva körmendi vállalkozók, gazdasági társaságok vezetői, valamint kistérségi polgármesterek részvételével egész napos szakmai rendezvény zajlott a Hivatal nagytermében. E rendezvény keretében merült fel az egyik cég részéről a szakképzett munkaerő hiánya. Segítségül az EGIS Rt. igazgatója felajánlotta, hogy rendelkezésre bocsátja a vállalatánál nyilvántartott, munkára jelentkezett szakemberek névsorát. A kistérségi falvakban felvetődött a gyermekek elhelyezésének kérdése. Abban a faluban, ahol 3-4 kisgyermek van, és az egyik szülőnek lehetővé tennék a gyermekek felügyeletének ellátását, így a többi édesanya munkát tudna vállalni akár több műszakban is. Szintén felmerült a közlekedés kérdése; megoldás lehetne, ha a falugondnoki hálózat kisbuszait megfelelő térítés ellenében menetrendszerűen közlekedtetnék. A Volán társaságot pedig arra kellene ösztökélni, hogy a 40-60 fős személyszállító járművek mellett 10-15 fő szállítására alkalmas buszokat is állítson menetrendbe, ezzel megoldhatóvá válna a kistérségekben élők hétvégi közlekedése.  

Kéri a képviselők segítségét, amennyiben a foglalkoztatási adatbázis elkészítéséhez szükséges kérdőívek a saját környezetükbe eljutnak, működjenek közre azok minél hamarabbi visszajuttatásában, hogy az adatbázis elkészülhessen és felmérhető legyen a munkaerő szükséglet.  

A kuratórium legutóbbi ülésén döntés született arról, hogy a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány az Alapító Okiratának módosítását a soron következő képviselő-testületi ülésre a képviselők elé terjeszti. Az alapító okirat nem tartalmazza, hogy a Közalapítvány részt vehet a pályázatokon, ezért a tevékenységi kört ezzel a feladattal bővíteni szükséges. Törölni célszerű továbbá az Alapító Okiratból - mivel a Közalapítványnál nem történik nagy összegű pénzmozgás - a könyvvizsgáló alkalmazását. A pénzügyi terv készítését ugyancsak szükséges elhagyni az Alapító Okiratból.

Végül köszönetét fejezi ki dr. Stepics Anita titkárságvezetőnek mindazon becsületes és tisztességes munkájáért, amit a kuratórium részére - térítés nélkül - végzett az elmúlt időszakban.

 

Szegedi Dezső, az ellenőrző bizottság elnöke elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat, az abban leírtakat pénzügyi szempontból elfogadhatónak találja. Szintén köszönetét fejezi ki dr. Stepics Anita titkárságvezetőnek a segítőkész munkájáért.

 

Bebes István polgármester elmondja - bár a Közalapítvány létrehozását kérdőjelek előzték meg - az elmúlt időszakban a sikeres pályázatnak köszönhetően elkezdődhetett a tényleges munka.  A pályázat megvalósítása kapcsán láthatóvá vált, mely feladatok várnak megoldásra. Sajnálatos tény, hogy a térségben komoly mértékben emelkedik a munkanélküliek száma. A korábbi időszakban Körmend esetében 6% alatt volt a munkanélküli ráta, míg jelenleg 9 %. A kuratórium elnöke által elmondottak, vagyis az utaztatás kérdése, a szülők tehermentesítése érdekében is van megoldandó feladat, ugyanakkor a képzés tekintetében is szükséges, hogy a cégek jelezzék, milyen képzésre tartanak igényt. A Közalapítvány és a különböző cégek közötti együttműködést pozitívnak ítéli. Csatlakozva ez előtte szólókhoz ugyancsak köszönetét fejezi ki dr. Stepics Anita titkárságvezetőnek az elvégzett munkájáért.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2005. évi működéséről készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

43/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2005. évi működéséről szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

 

 

 

6.     A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány beszámolója a 2005. évi működéséről 

Előadó: Scheiber Mihály, a kuratórium elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Scheiber Mihályt, a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány kuratóriumának elnökét és kérdezi, hogy írásbeli beszámolóját kívánja-e szóban kiegészíteni.

Scheiber Mihály, a kuratórium elnöke emlékezteti a képviselőket, hogy a januári képviselő-testületi ülésen a Közalapítvány egy terheléses EKG készülék megvásárlásához 1.500 eFt kölcsönt kért a képviselő-testülettől. Ezt a közel 10 millió Ft értékű készüléket 6 millió Ft-ért sikerült a Közalapítványnak megvásárolnia. A géphez szervesen hozzá tartozik egy újraélesztő készülék és egy defibrillátor is. Utóbbiak beszerzéséhez volt szükség az 1.500 eFt kölcsönre. A készülékre nagy szükség van, a megvásárlása óta már egy ember életét sikerült megmenteni. Ezúton is köszöni a képviselő-testületnek a kölcsönt, amit a Közalapítvány a megszabott határidőig visszafizet.

A Közalapítvány várható bevétele 5-6 millió Ft között van. A kuratórium elnöke elmondja, hogy minimális költséggel működnek, postaköltséget nem számolnak el, a nyomtatványokat saját költségen vásárolják. Az adománygyűjtésnek azonban fontos eleme a reklám. Míg Szentgotthárdon a városi televízióban ingyenesen hirdethetnek, addig a körmendi Város Televízióban jelentős összegért tehetik meg ezt. Kéri a képviselő-testület közbenjárását, hogy a helyi városi televízióban is lehetőségük nyíljon ingyenesen közreadni a hirdetéseket. A Kuratórium elnöke hozzáteszi, hogy a Körmendi Híradóban ingyen és bérmentesen hirdethetnek. A Közalapítvány a pénzügyi beszámolót és a közhasznú beszámolót a megadott határidőig megküldi Körmend város Önkormányzata részére.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Közalapítvány révén fontos és életmentő készülékek kerülnek a Kórházba. A Városi Televízió fele a megfogalmazott kérést továbbítja.  

Javasolja a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2005. évi működéséről készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

44/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2005. évi működéséről készült beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

7.     Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolója a 2005. évi működéséről 

Előadó: Horváth Tibor, a kuratórium elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Horváth Tibort, a Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnökét és kérdezi, kívánja-e írásbeli beszámolóját szóban kiegészíteni.

 

Horváth Tibor kuratóriumi elnök elmondja, hogy a Közalapítvány több pályázatot is nyújtott be az elmúlt időszakban, többek közt a rendőrkapitánysággal közösen új lézeres sebességmérő műszer beszerzésére, de sajnálatos módon ez a pályázat nem nyert támogatást. Az első negyedévben az Opel Hungary 16 komplett számítógéppel támogatja a rendőrkapitányságot. Az elmúlt két hónapban megközelítőleg 500 eFt felajánlást kapott a Közalapítvány a helyi gazdálkodó szervezetektől, melyet a városi kapitányság benzinköltség támogatására fordítanak.

Végül a Kuratórium elnöke elmondja, hogy közhasznú jelentésüket május hónapra készítik el és küldik meg az Önkormányzat részére.

 

Bebes István polgármester kihangsúlyozza, hogy a Közalapítvány fontos munkát végez, egyúttal megköszöni eddigi tevékenységüket.

Javasolja a Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány 2005. évi működéséről készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

45/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2005. évi működéséről készült beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

Folyó ügyek:

 

8.     Államkötvény értékesítése            

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzat tulajdonában lévő 2009/A jelű MÁK államkötvény értékesítését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

46/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő MÁK államkötvényből értékesíti a 2009/A jelűt. Az értékesítéssel az OTP Rt-t bízza meg.

 

Felelős: Bebes István polgármester a szerződéskötésért, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a szerződés előkészítéséért

Határidő: azonnal a szerződés előkészítésére

 

 

9.     Folyószámla hitelkeret módosítása             

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a folyószámla hitelkeret 200 millió Ft-ra történő emelését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

47/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a folyószámla hitelkeretet 50 millió Ft-tal megnöveli, azaz 200 millió Ft-ra emeli. A hitel visszafizetésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

-         Az önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

-         Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a hitelkérelem benyújtásáért  

 

10. A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. teljesítményvolumen átcsoportosításáról szóló megállapodás jóváhagyása             

Előterjesztő: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a megállapodás jóváhagyását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. teljesítményvolumen átcsoportosításáról szóló megállapodás jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

48/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. Körmend, a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. Debrecen, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő teljesítményvolumen átcsoportosításáról szóló Megállapodást - a mellékletben foglaltak szerint - jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: 2006. március 1. 

 

 

11.  Intézmények saját hatáskörben kért előirányzat módosításai             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosításokat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

49/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az intézmények által saját hatáskörben kért előirányzatok átcsoportosításához az alábbiak szerint:

Szociális Szolgáltató és Információs Központ

-           működésre átvett pénzeszköze                     3.835 eFt-tal nő,

-           felhalmozásra átvett pénzeszköze                 3.660 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                           499 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                             3.336 eFt-tal nő,

-           felhalmozási kiadás előirányzata (felújítás)      3.666 eFt-tal nő.

Mátyás király Utcai Óvoda

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata      140 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                               140 eFt-tal nő.

Batthyányné Coreth Mária Óvoda

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata      114 eFt-tal nő,

-           működési bevétele                                          920 eFt-tal nő,

-           felhalmozásra átvett pénzeszköze                     71 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                             1.034 eFt-tal nő,

-           a felhalmozási kiadás előirányzata                      71 eFt-tal nő.    

Kölcsey Utcai Általános Iskola

-           működésre átvett pénzeszköze                       190 eFt-tal nő,

-           működési bevétele                                        1050 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                           124 eFt-tal nő,

-           munkaadót terhelő járulékok előirányzata          66 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                             1.050 eFt-tal nő. 

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata      443 eFt-tal nő,

-           működési bevétele                                       1.540 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                           335 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                               604 eFt-tal nő,

-           felhalmozási kiadási előirányzata                  1.044 eFt-tal csökken.

Somogyi Béla Általános Iskola

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata      195 eFt-tal nő,

-           működési bevétele                                          662 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                           195 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                               662 eFt-tal nő.

Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár

Könyvtári szakfeladat

-           működésre átvett pénzeszköze                       139 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                               139 eFt-tal nő.

Közművelődési szakfeladaton

-           működésre átvett pénzeszköze                       753 eFt-tal nő,

-           működési bevétele                                       1.000 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                             1.753 eFt-tal nő.

Körmend város Gondoksága

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata    7.138 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                        5.170 eFt-tal nő,

-           munkaadót terhelő járulékok előirányzata      1.968 eFt-tal nő.

Védőnői Szolgálat

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata        70 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                            70 eFt-tal nő.

Labdarúgó Szövetség

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata      160 eFt-tal nő,

-           működési bevétel előirányzata                         732 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                           350 eFt-tal nő,

-           munkaadót terhelő járulékok előirányzata          20 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                               522 eFt-tal nő.

Sporttevékenység

-           működésre átvett pénzeszköz előirányzata      960 eFt-tal nő,

-           működési bevétele                                          479 eFt-tal nő,

-           személyi juttatás előirányzata                           300 eFt-tal nő,

-           munkaadót terhelő járulékok előirányzata          60 eFt-tal nő,

-           dologi kiadás előirányzata                             1.079 eFt-tal nő.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária irodavezető

 

 

12. A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az Üzemeltetési Szerződés tervezetében a következő módosításokat javasolja:

-         A 3. Gazdasági és pénzügyi feladatok 3.1 Gazdálkodás pontban a megbízott kiadásai közt szereplő, a társasházaknak fizetendő (közös költség) üzemeltetési kiadás törlését,  

-         A 3. Gazdasági és pénzügyi feladatok 3.1 Gazdálkodás pontban a megbízott teljes körű működésével kapcsolatos bevételek és kiadások, Kiadások felsorolás közül a lakások üzemeltetési kiadásai, valamint a társasházak részére fizetendő üzemeltetési közös költség kiadásai törlését.

 

A bizottsági elnök javasolja továbbá a Fiatal Házasok Otthona átminősítésének megvizsgálását a soron következő képviselő-testületi ülésre,  mivel az utóbbi időben csökkent az igény ezen lakások iránt, több lakás áll üresen, holott más korosztály számára igény mutatkozna a lakások iránt.        

Szabadi István képviselő az ülésre megérkezik, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat mindkét pontjában foglaltakat támogatja.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Fiatal Házasok Otthona teljes épületegyüttesének átépítésére sor kerülhet. Az üresen álló lakások piaci alapú bérlakásként hasznosíthatók lennének.  

Javasolja a Körmend város Önkormányzata, valamint a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. között megkötött Üzemeltetési Szerződés módosítását, kiegészítve a Pénzügyi Bizottság elnöke által javasolt módosításokkal.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

50/2006. számú határozat:

 

1.     Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó, Körmend város Önkormányzata, valamint a Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft. között 2005. június 30-án jóváhagyott Üzemeltetési Szerződést módosítja a melléklet szerinti tartalommal.

2.     A képviselő-testület döntése alapján a mellékelt Üzemeltetési Szerződés az előterjesztéshez mellékelt anyaghoz képest még az alábbiak szerint módosul: 

-         A 3. Gazdasági és pénzügyi feladatok 3.1 Gazdálkodás címszó alatt szereplő Kiadásokon belül: A megbízott kiadására vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul:  a megbízott kiadásai közt szereplő, a társasházaknak fizetendő (közös költség) üzemeltetési kiadás törlésre kerül. 

-         A 3. Gazdasági és pénzügyi feladatok 3.1 Gazdálkodás pontja alatt szereplő: A megbízott teljes körű működésével kapcsolatos bevételek és kiadások, Kiadások felsorolás az alábbiak szerint módosul: a lakások üzemeltetési kiadásai, valamint a társasházak részére fizetendő üzemeltetési közös költség kiadásai törlésre kerülnek.  

3.     Az Üzemeltetési Szerződés módosítása 2006. március 1-jén lép hatályba.  

4.     A mérőórák átjelentési határideje az elkészített lista alapján a távhő esetében 2006. március 31., az áramdíj esetében 2006. április 30.

5.     Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő képviselő-testületi ülésén megvizsgálja a fiatal házasok elhelyezésére szolgáló lakások (FHO) átminősítésének lehetőségét.    

 

Felelős: Bebes István polgármester a szerződéskötésért

Határidő: 2006. február 28. 

13. Tanulmány pénzügyi támogatása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Vas megyei szervezete kereste fel az előterjesztésben megfogalmazott kérésével Körmend város Önkormányzatát.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat javasolják elfogadásra.

 

Bebes István polgármester a bizottságok elutasító javaslatát teszi fel szavazásra, vagyis Körmend város Önkormányzata nem nyújt támogatást a tanulmány elkészítéséhez.


A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

51/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Vas megyei szervezetének nem nyújt támogatást a Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztését célzó tanulmány elkészítéséhez.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

14. Pályázat kiírása piaci alapú bérlakások építésére           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére kiírandó pályázat szövegében a következő módosításokat javasolja:

-         A pályázat jellege meghívásos pályázat helyett nyilvános pályázat legyen.

-         A bérlakás építésére kijelölt ingatlan vételárát bruttó 4.000 Ft/m2 irányáron javasolja értékesíti. A bérlakásokat legalább 10 évig javasolja bérlakásként üzemeltetni.   

A Bizottság javaslata, hogy az Önkormányzat maximum 3 évig biztosítson lakbértámogatást min. 7.000 Ft összeg erejéig.    

-         A pályázatok benyújtásának határidejét 2006. március 15-e helyett 2006. március 16-án 10.00 órában javasolja megjelölni.  

További javaslata a Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljáráshoz hasonlóan a pályázatot benyújtók szerkesszenek ún. felolvasó lapot, hogy a beérkezett ajánlatok legfontosabb elemeit felolvasáskor a pályázók megismerhessék. A Bizottság hirdetési költségként max. 100 eFt biztosítását javasolja, mely összegből két országos napilapban, a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben rövid hirdetés jelenhetne meg a város honlapjára való hivatkozással, ahol bővebb információt kaphatnak az érdeklődők a pályázatról.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja piaci bérlakás építését Körmenden.   

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a négy éves bérleti jogviszony igazodik a mai jogszabályokhoz és az önkormányzat kívánalmaihoz. Előtakarékosság esetén szeretnék, ha a bérlők megvásárolnák a lakásokat - a pályázati kiírás is ezt tartalmazza. A nyilvános pályázatot és a március 16-i határidőt támogatja. Az országos napilapokban való hirdetést nem tartja támogathatónak.   

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a négy éves bérleti jogviszony azért került megjelölésre, mivel a lakáskassza és egyéb takarékossági formák ezt az időszakot fedik le, ezt követően lehetne lehetőséget biztosítani a bérlőknek a lakás megvásárlására. A 10 éves bérlakásként történő üzemeltetés azért szükséges, amennyiben a bérlő 10 évig nem vásárolja meg a lakást, legyen egy biztos lakhelye, mivel az építtető köteles 10 évig az ingatlan bérlakás mivoltát fenntartani. 

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat kiírását piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére a mellékelt pályázati kiírás szerint, mely a következő változtatásokat tartalmazza:

-         A pályázat jellege nyilvános pályázat.

-         A 24 bérlakás építésére kijelölt terület (04/17 hrsz) irányára 4.000 Ft/m2.

A pályázó a megvalósított épületekben lévő bérlakásokat köteles legalább 10 évig bérlakásként üzemeltetni. 

A 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat lakbér támogatást igényelhet 3 évig, az igényelhető lakbértámogatás összege a lakbér 30 %-a, de legfeljebb maximum 7.000 Ft lehet lakásonként. Az Önkormányzat további, minimum 7.000 Ft-os lakbértámogatást biztosít max. 4 évig. 

-         A pályázatokat 2006. március 16-án 10.00 óráig kell benyújtani.

 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

52/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki piaci bérlakás építésére és üzemeltetésére. Az előterjesztéshez mellékelt pályázati kiírást a következőkkel egészíti ki:

-         A pályázat jellege: nyilvános pályázat.

-         A pályázat egyéb feltételei: A 24 bérlakás építésére kijelölt területet (04/17 hrsz) Körmend város Önkormányzata bruttó 4.000 Ft/m2 irányáron értékesíti a nyertes pályázó részére.

A pályázó a megvalósított épületekben lévő bérlakásokat köteles legalább 10 évig bérlakásként üzemeltetni. 

A 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat lakbér támogatást igényelhet 3 évig, az igényelhető lakbértámogatás összege a lakbér 30 %-a, de legfeljebb maximum 7.000 Ft lehet lakásonként. Az Önkormányzat további, minimum 7.000 Ft-os lakbértámogatást biztosít max. 4 évig. 

-         A pályázat benyújtása: A pályázatokat 2006. március 16-án 10.00 óráig kell benyújtani.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 28. a pályázat kiírására 

 

 

15. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

a.)  Az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározása           

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Bizottság átruházott hatáskörben végezte el az időpontok kijelölését az intézmények vezetőivel egyeztetve. A képviselő-testület nevében kérték az intézményvezetőket, hogy azon községből jövő gyermekek esetében, amellyel Körmend város Önkormányzata nem rendelkezik megállapodással, kérjék a települési önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az állami normatív hozzájárulás és a tényleges bekerülési költség közötti különbözet 100 %-át megtérítik.  Kéri továbbá, hogy az intézményvezetők naponta egyeztessenek a művelődési főtanácsossal, így elkerülhetők az ellentmondások és a beíratások zökkenőmentesen zajlódhatnak. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

16. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

b.) A március 15-i városi ünnep előkészítése           

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester örvendetesnek tartja a civil egyesületek közti összefogást, ami a rendezvények szervezésében megmutatkozott. Az ünnepség szónokának Markó Pétert, a Vas megyei Közgyűlés elnökét javasolja felkérni, egyben kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

53/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi március 15-i ünnepséget az előterjesztésben rögzített módon szervezi. Az ünnep szónokának Markó Pétert, a Vas Megyei Közgyűlés elnökét kéri fel.

 

Határidő: 2006. március 15.

Felelős: Bebes István polgármester a szónok felkéréséért

 

 

c.)  A 2006. évi Körmendi Napok előkészítése            

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

17. Pályázat benyújtása szociális bérlakás építésére            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a bérlakás építésének tervei elkészültek-e, és hol épülne fel az ingatlan.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a tervek egy korábbi pályázat kapcsán 2003-ban készültek. A már megépült 2x12 lakásos tömb mögött helyezkedne el az újabb, 4 x 12 lakásos lakótömb, ami lapostetős, egy emeletes, és részben alápincézett épület lenne.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a lapostetős megoldást nem tartja célszerűnek, véleménye szerint ezt a megoldást át kellene gondolni.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja szociális bérlakás építésére pályázat benyújtását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását. A költségek 10-15 %-al alacsonyabbak lennének, amennyiben a szociális bérlakás építésének ÁFA összege csökkenne. Ez Körmend vonatkozásában mintegy 3.000 eFt megtakarítást jelentene.  

 

Bebes István polgármester sajnálatosnak tartja, hogy a szociális bérlakások építésére az elmúlt években nem volt program, holott nagyon magas az igénylők száma.

Javasolja pályázat benyújtását szociális bérlakás építésére a határozati javaslatban meghatározottak szerint.   


A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

54/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Holcim Hungária Otthon Alapítvány által települési önkormányzatok részére az önkormányzati bérlakás állomány növelésére kiírt pályázatra, a Körmend, Ady Endre utcában megvalósítandó 12 lakásos szociális bérlakástömb építésére.

A beruházás teljes keretösszege 92.000 eFt (100 %), az igényelt támogatás 46.000 eFt (50 %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 46.000 eFt (50 %) a 2007. évi költségvetésben az Önkormányzat eredeti előirányzatként megtervezi.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a pályázat benyújtásáért

Határidő: 2006. április 3. a pályázat benyújtására

 

 

 

 

 

 

 

18. Pályázat benyújtása sportlétesítmények felújítására             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a sportlétesítmények felújítására, valamint a szabadidős sportlétesítmények építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést összevontan tárgyalja a képviselő-testület.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság javaslatát a sportlétesítmények építésére, felújítására vonatkozóan, mely a következő:

-         1 db aszfalt borítású kosárlabda pálya építése,

-         a Sport utcai öltöző épületének vizesblokk-, fűtési rendszer- és világítás korszerűsítése,

-         salakos futópálya felújítása,

-         út, parkoló helyreállítása,

-         padok felújítása az ülőtribünön.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét ismerteti, miszerint 4 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett a Bizottság nem támogatja a pályázat benyújtását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a Nemzeti Sporthivatal egy három pályázatos csomagot írt ki. A pályázatoknál meghatározásra került, hogy egy pályázó egy létesítményre vonatkozóan egy pályázatot nyújthat be, ez a három pályázati csomagra vonatkozik. Célszerű a pályázatot a sportlétesítmények felújítására benyújtani, mivel ennél a pályázatnál nagyobb a támogatási intenzitás és magasabb az elnyerhető összeg is. A pályázat lehetőséget nyújt új építésre is. A 14.000 eFt-ból a Bizottság által felsorolt műszaki tartalom megvalósítható.  

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását sportlétesítmények felújítására a következő tartalommal, a határozati javaslatban meghatározott pénzügyi keretekkel:

-         1 db aszfalt borítású kosárlabda pálya építése,

-         a Sport utcai öltöző épületének vizesblokk-, fűtési rendszer- és világítás korszerűsítése,

-         salakos futópálya felújítása,

-         út, parkoló helyreállítása,

-         padok felújítása az ülőtribünön.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:      

 

55/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Sporthivatal által a 2.500 - 25.000 lakosságszámú települések sportlétesítményeinek felújítására, bővítésére, új létesítmények építésére (SPO-KSL-06) kiírt pályázatra, a körmendi központi sporttelep (Sport u. 0265/6 hrsz-ú) felújítási és korszerűsítési munkáira, valamint 1 db aszfalt borítású kosárlabda pálya építési munkáira. 

A Sport utcai városi sporttelep felújítási és korszerűsítési munkái alatt a következőket kell érteni:

-         öltöző épületének vizesblokk-, fűtési rendszer- és világítás korszerűsítése,

-         salakos futópálya felújítása,

-         út, parkoló helyreállítása,

-         padok felújítása az ülőtribünön.

 

A beruházás teljes keretösszege 14.000 eFt (100 %), az igényelt támogatás 9.800 eFt (70 %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 4.200 eFt-ot (30 %) a 2006. évi költségvetésben a pályázati alap terhére biztosítja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. március 2. a benyújtására

 

 

19. Pályázat benyújtása szabadidős sportlétesítmények építésére            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A napirendi pontot a képviselő-testület összevontan tárgyalta a 17. napirendi ponttal.

 

 

20. Pályázat benyújtása akadálymentesítésre            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a pályázat benyújtását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az akadálymentesítésre pályázat benyújtását, melyhez önrész biztosítását nem javasolja.

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását kommunikációs akadálymentesítésre, 3.000 eFt támogatási igénnyel, önrész biztosítása nélkül.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

56/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által az önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő közművelődési és közgyűjteményi intézmények egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására kiírt pályázatra a Körmendi Faludi Ferenc Könyvtár épületének kommunikációs akadálymentesítésére. A kialakításhoz 3.000 eFt támogatásra nyújt be pályázatot. A pályázathoz önrészt nem biztosít.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. március 31. a pályázat benyújtására

 

 

21. Útfelújítások tárgyában hozott határozatok módosítása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

57/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

-         a 16/2006. számú határozatát a következők szerint módosítja: A Mátyás király utca - Ady E. utca burkolat-felújításának teljes költsége 31.944.000 Ft-ról 31.943.900 Ft-ra módosul, melyhez az önkormányzat 15.971.950 Ft önrészt biztosít.

-         a 17/2006. számú határozatát a következők szerint módosítja: A Petőfi Sándor utca burkolat-felújításának teljes költsége 10.450.000 Ft-ról 10.449.900 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 5.224.950 Ft önrészt biztosít.

-         a 18/2006. számú határozatát a következők szerint módosítja: A Táncsics Mihály utca burkolat-felújításának teljes költsége 5.446.000 Ft-ról 5.446.100 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 2.723.050 Ft önrészt biztosít.

-         a 19/2006. számú határozatát a következők szerint módosítja: Az Ifjúság utca burkolat-felújításának teljes költsége 9.028.000 Ft-ról 9.027.916 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 4.513.958 Ft önrészt biztosít.

-         a 20/2006. számú határozatát a következők szerint módosítja: Az Erkel Ferenc utca burkolat-felújításának teljes költsége 4.684.000 Ft-ról 4.683.990 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 2.341.995 Ft önrészt biztosít.

-         a 21/2006. számú határozatát a következők szerint módosítja: A Nefelejcs utca burkolat-felújításának teljes költsége 4.909.000 Ft-ról 4.909.300 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 2.454.650 Ft önrészt biztosít.

A Bem József utca burkolat-felújításának teljes költsége 7.365.000 Ft-ról 7.365.300 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 3.682.650 Ft önrészt biztosít.

A Deák Ferenc utca burkolat-felújításának teljes költsége 2.273.000 Ft-ról 2.272.800 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 1.136.400 Ft önrészt biztosít.

A Bacsó Béla utca burkolat-felújításának teljes költsége 4.987.000 Ft-ról 4.986.568 Ft-ra módosul, melyhez az Önkormányzat 2.493.284 Ft önrészt biztosít.

 

Határidő: 2006. március 1. a hiánypótlások benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

22. Állati hulladék elhelyezésének és ártalmatlanításának biztosítása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat támogatják.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

58/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az állati hulladékok elhelyezésének és ártalmatlanításának biztosítása érdekében a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás keretében megvizsgálja a közös feladatmegoldás és pályázat benyújtás lehetőségét. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

23. Rába folyógazdálkodási tervének véleményezése             

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a terv elfogadását, vagyis a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja. Sajnálatos tény, hogy az évtized folyójának megválasztott Rába Szentgotthárdnál továbbra is habzik.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a folyógazdálkodási tervet már korábban véleményezte a képviselő-testület. A korábbi anyaghoz képest koncepcionális módosítás nem történt. A Vízügyi Igazgatóság továbbra is elsősorban árvízvédelmi szempontokat szem előtt tartva alkotta meg a tervet, szemben a környezetvédelmi szervek által javasolt vízmegtartó képesség-növelés és tájrehabilitációs szemlélettel. A folyó körmendi szakaszára vonatkozóan a képviselő-testület korábbi javaslatai közül a várkerti holtág helyreállítására tett javaslat bekerült a programba. Egyéb vélemények nem kerültek beépítésre a tervbe, ezért ebben a formában főként természetvédelmi szempontból nem javasolt a folyógazdálkodási terv elfogadása.  

 

Bebes István polgármester a határozati javaslat 2. bekezdésében foglaltakat teszi fel szavazásra, vagyis nem javasolja a Rába folyógazdálkodási terv elfogadását, mivel további egyeztetést tart szükségesnek a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint civil szervezetekkel.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

59/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rába folyógazdálkodási terv elfogadását jelen formájában nem javasolja, további egyeztetést tart szükségesnek a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a civil szervezetekkel.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

24. Megállapodás Molnaszecsőd község Önkormányzatával fizetési ütemezésről           

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy Magyarnádalja község képviselő-testülete nem fogadta el a Körmend város Önkormányzata 2005. november 30-i ülésén jóváhagyott, az előző évekből elmarad fizetések rendezéséről szóló megállapodásban foglaltakat. Az elkövetkezendő időszakban végig kell gondolni, hogy a közoktatást illetően milyen együttműködést tudnak kialakítani a környező településekkel. A többcélú kistérségi társulás adta lehetőségeket ki kell aknázni, ennek érdekében az egyeztetések már elkezdődtek.  

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarnádalja részéről írásban is megérkezett a válasz, továbbá Pinkamindszent és Vasalja községek önkormányzatai sem fogadják el várhatóan a megállapodásban foglaltakat annak ellenére, hogy az előkészítésbe mindhárom község be lett vonva.    

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Molnaszecsőd község Önkormányzatával kötendő, a közoktatási feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás mértékéről és az előző években elmaradt fizetések rendezéséről szóló Megállapodásban foglaltak jóváhagyását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

60/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend város Önkormányzata és Molnaszecsőd Község Önkormányzata között kötendő, a közoktatási feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás mértékéről és az előző években elmaradt fizetések rendezéséről szóló - a melléklet szerinti - Megállapodás-tervezetben foglaltakkal egyetért.

Molnaszecsőd Községi Önkormányzattal megkötendő Megállapodás aláírására felhatalmazza Bebes István polgármestert. Abban az esetben, ha Molnaszecsőd Községi Önkormányzat az aláírástól elzárkózik, úgy Körmend város Önkormányzata keresetet nyújt be.

 

Határidő: az aláírásra 2006. március 31.

Felelős: Bebes István polgármester

 

Bebes István polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintett önkormányzatokkal ismételten tárgyaljon a közoktatási díjhátralék rendezése érdekében.  

 

 

25. Javaslat az ?56-os emlékmű állítására           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönetét fejezi ki a művelődési főtanácsosnak, az illetékes bizottságnak, valamint a civil szervezetek képviselőinek az előkészítő munkában való részvételért, segítségnyújtásáért.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a városi kiállítóteremben mintegy 35 főből álló "zsűri" megtekintette az elkészített maketteket. A jelenlevők a következők szerint minősítették az alkotásokat:

-         Elisabeth Ledersberger-Lehoczky 1.a "Mennek" elnevezésű alkotására 3 fő szavazott,

-         Marosits József 1. számú alkotására 4 fő szavazott,

-         2. számmal jelölt alkotására 6 fő szavazott,

-         4. számmal jelölt alkotására nem volt szavazat,

-         5. számmal jelölt alkotására 4 fő szavazott.

A jelenlevők elvetették annak lehetőségét, hogy az alkotás a Hősi emlékmű mellett kerüljön felállításra. Annak helyéül az Olcsai teret, vagy a posta épülete és a Heissig ház közti üres területet, illetve a Batthyány Kastély előtti teret javasolják, a jelenlegi katonafiát sirató anya emlékmű helyére. Fontos lenne, hogy olyan méretű alkotás készüljön (1.8 - 2 méter), amely felhívja magára a figyelmet. Javaslatként hangzott el továbbá, hogy az emlékmű megjeleníthetné a Kastély erkélyoszlopának tankkal történő elhúzását.    

Bán Miklós képviselő-testületi tag Marosits József 2. számmal jelölt alkotását javasolja, mivel a civil szervezetek tagjai közül is erre a kompozícióra szavaztak a legtöbben. Az önrész mértékéről a képviselő-testületnek kell döntenie, és hasonlóan a holokauszt emlékmű állításához a lakosok adakozására is lehetőséget kell biztosítani.

 

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy elsőként arról döntsenek, hogy melyik alkotást támogatják, utána kerüljön kiválasztásra a helyszín.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatásul elmondja, hogy 2006. február 28-ig kell bejelenteni a Képzőművészeti Lektorátushoz a szakvélemény készítésének igényét. A 2006. március 30-ig benyújtandó pályázat feltétele, hogy a támogatásra igényt tartó mű rendelkezzen szakvéleménnyel. Meg kell határozni, hogy hány mű esetében kérnek szakvéleményt, és melyek azok a művek. A szakvéleménnyel támogatott mű esetében kerülhet sor a pályázat benyújtására.

A Lektorátus helyszíni bejárást végez a városban, akár két lehetséges helyszín is meghatározható. A pályaműveknek nincs pályázati díja, a rektori díj azonban80-100 eFt közötti összeget jelent művenként.  

 

Bebes István polgármester javasolja Elisabeth Ledersberger-Lehoczky 1.a jelű alkotásának szakértői véleményeztetését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett nem támogatja. 

 

Bebes István polgármester javasolja Marosits József 1. számmal jelölt alkotásának szakértői véleményeztetését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett nem támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja Marosits József 2. számmal jelölt alkotásának szakértői véleményeztetését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett nem támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja Marosit József 5. számmal jelölt alkotásának szakértői véleményeztetését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett nem támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a két legtöbb igen szavazatot elnyert alkotás kerüljön véleményeztetésre.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatja.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a pályázaton 50 %-os támogatás igényelhető. Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban az alkotás megvalósításának összege szerepel, ehhez még hozzájárul az alapozási munkák, a kertépítészet, építési engedélyezési eljárás és a lektorálási díj összege. A teljes bekerülési költség felét kell biztosítania az Önkormányzatnak önrészként. 

 

Bebes István polgármester az emlékmű megvalósítására 4.000 eFt önrész biztosítását javasolja.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bebes István polgármester az emlékmű helyéül az Olcsai teret, illetve a posta épülete és a Heissig ház közötti közterületet javasolja megjelölni, amennyiben a talaj szilárdsága lehetővé teszi az emlékmű felállítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

61/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából állítandó emlékmű megvalósítására benyújtott tervek közül a következők szakértői véleményeztetését végezteti el a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal:

-         Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban 1.a pont alatt szereplő Elisabeth Ledersberger-Lehoczky alkotása.

-         Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban Marosits József 2. számmal jelölt alkotása.

2.      A tervezett ?56-os emlékmű megvalósítására 4.000 eFt-ot különít el a pályázati alap terhére. 

3.      Az emlékmű felállításának lehetséges helyszíneként az Olcsai-Kiss Zoltán teret vagy a posta épülete és a Heissig ház közötti közterületet jelöli meg.

 

Határidő: 2006. február 28. a lektorátus megkeresésére

26. Tájékoztató Nádasd, Halogy, Katafa községek környezetvédelmi programjáról          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Észrevétel, vélemény nem hangzik el.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

Egyéb bejelentés:

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy várhatóan az idei évben is lehetőség nyílik a helyi közforgalmú közlekedés támogatására normatíva igénylésére. Ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a pályázat benyújtását és nyilatkozzon arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedést az év végéig Körmend város Önkormányzata fenntartja.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:   

 

62/2006. számú határozat

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a helyi közforgalmú közlekedés támogatására pályázatot nyújt be, amelyhez kapcsolódóan a következő nyilatkozatot teszi:

 

1.      Körmend város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2006. január 1-től 2006. december 31-ig folyamatosan fenntartja.

2.      A helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez szükséges saját erő az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (III.01.) számú rendelet 5. számú mellékletében az igazgatási szakfeladat dologi kiadásai között bruttó 3.500 eFt összegben megtervezésre került. 

 

Határidő: 2006. március 10. a támogatási kérelem benyújtására

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester, Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, Horváth Sándor képviselő-testületi tag, valamint Bán Miklós képviselő-testületi tag az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester a volt Ládagyár épülete előtti járdaszakasz helyreállítását kéri.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag:

-         a nádaljai városrészen a Kodály Zoltán utcában, a felsőberki városrészen a Tilalmasi utcában és az Űrhajós utcában keletkezett gödrök helyreállítását kéri,

-         a nádaljai városrészen több lakó jelezte, hogy a vezetékes ivóvíz elszíneződést mutat, kéri ezt jelezni a szolgáltató fele.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke:

-         a Thököly utcában, az aluljárónál található pavilon elszállítását kéri március 15-i határidővel, 

-         kérdezi, hogy a 8-as főutat elkerülő út jogerős építési engedéllyel rendelkezik-e.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője az első felvetésre elmondja, hogy az építmény tulajdonosa, illetve bérlője ismeretlen helyen tartózkodik, a Hivatal elérni nem tudja. Ebből kifolyólag több éve közterület-használati díjat sem fizet a bérlő.

 

Dr. Stankovits György jegyző lehetséges megoldásnak tartja, ha a Városgondnokság telepére szállítanák és ott tárolnák az építményt mindaddig, amíg a bérlő nem jelentkezik. A bérlőnek a felmerült költségeket az önkormányzat részére meg kell térítenie.  

 

Bebes István polgármesternek az elkerülő utat illetően jogerős építési engedélyről nincs tudomása, sem a tervek készítésére, sem a kisajátításra, sem pedig az építési munkákra a 2006. évi állami költségvetés nem tartalmaz fedezetet. A 2007-2010. közötti programciklusban lehetséges a megvalósítás.  

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag az alsóberki városrész azon négy utcájában, amelyek zúzalékkal vannak borítva, kéri a keletkezett gödrök helyreállítását.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy március 1-jétől 27 fő közhasznú foglalkoztatására kerül sor, akik a város takarítását, a csapadékvíz elvezető árkok tisztítását és egyéb közfeladatokat látnak el.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a Deák Ferenc utca - Rákóczi utcai átkelőnél található közlekedési lámpa átállításának szükségességét kéri jelezni a Közút Kht. fele, mivel a Rákóczi úton gyalogosan átkelőknek a piros jelzésnél hosszabb időt kell várakoznia.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag az alsóberki városrészen található delikátesz üzletekhez illemhely telepítését kéri, illetve amennyiben lehetséges, kötelezni a tulajdonosokat annak létesítésére.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy egy önkormányzati beépítetlen területen került kialakításra három "úszótelek". A parkban lévő üzletek tulajdonosai használják az önkormányzat ingatlanát, ezért annak más célú hasznosítása nem lehetséges. A vendégforgalom ellátásáról az üzletek tulajdonosainak kellene gondoskodnia.    

 

Bebes István polgármester javasolja megvizsgálni, hogy kötelezhetők-e az ott található üzletek tulajdonosai az illemhely kialakítására.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke:

-         kérdezi, hogy a Rákóczi utca északi oldalán a kivágott díszcserjék helyébe telepítenek-e újabb növényzetet,

-         a Rákóczi utca - Deák Ferenc utca sarkán található információs tábla megszűntetését kéri, mivel az elkorrodálódott és rontja a városképet. Helyette fából készült, nyitható ajtóval ellátott esztétikus tábla elhelyezése lenne célszerű.

 

Bebes István polgármester megemlíti, hogy Szentgotthárd városáról lehetne példát venni, hogy ott milyen módon alakították ki az információ-hordozó táblákat.

 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy többféle műszaki megoldás létezik; a táblákat be lehet szerezni, le lehet gyártatni. Mindehhez fedezet hozzárendelése szükséges a képviselő-testület részéről.

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 21 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester