· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
előző2006. január 12.    2006. november 30.következő
letölthető melléklet:

488 kbyte

2006. január 26.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2006. január 26-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

8 - 35. számú

Rendelet:

1/2006. (II.01.)

2/2006. (III.31.)

3/2006. (III.01.)

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. január 26-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           -  

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag később érkezik - , az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a Szlovénia-Magyarország Interreg III/A. kiírásra pályázat benyújtásáról készült előterjesztést napirendre venni és a folyó ügyek 11. napirendi pontjaként megtárgyalni. Javasolja továbbá a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány kérelmét a folyó ügyek 17. napirendi pontjában, valamint az MSC Cipőértékesítő Kft. berendezési tárgyainak megvásárlásáról készült előterjesztést a  folyó ügyek 18. napirendi pontjában megtárgyalni.

Bebes István polgármester a 9. napirendi pontot javasolja levenni a napirendről Czafit Csaba irodavezető jelzése alapján. Kéri, hogy Czafit Csaba adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a Kastély hasznosítási tanulmány kapcsán a belváros szabályozási terv elkészítésére vonatkozó szerződés felülvizsgálata megtörtént. Ehhez kapcsolódóan a településtervező javasolta, hogy a belváros szabályozási terv továbbtervezését előzze meg egy területfelhasználási javaslat. A Mahill Kft. kezdeményezte, hogy a Várkert és a 86-os főút közti terület kerüljön beépítésre. Ezt követően kerülhet az elkészített anyag a képviselő-testület elé.  

 

Bebes István polgármester ezen módosításokkal kéri a napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:    

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      A lakások és helyiségek bérletéről szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása    

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

4.      A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendelet módosítása    

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

Folyó ügyek:

 

5.      Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Körmend város Önkormányzata közt kötendő megállapodások jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódóan személygépkocsi átadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.      Intézményvezetői pályázat kiírása a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói munkakörére 

Előterjesztők: Bebes István polgármester

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

9.      Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági program pályázaton való részvétel  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Pályázat benyújtása a Szlovénia-Magyarország Interreg III/A kiírásra    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11. Pályázat benyújtása akadálymentesítésre   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Pályázat benyújtása városi utak felújítására    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. Pályázat benyújtása kerékpárút építésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. Pályázat benyújtása rekultivációs terv készítésére    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. Pályázat benyújtása ipari parkhoz kapcsolódó út építésére    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16. Átmeneti támogatás nyújtása (Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány részére)    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17. Az MSC Cipőértékesítő Kft. berendezési tárgyainak megvásárlása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18. Ingatlan tulajdonba adásának kezdeményezése  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19. Nyugat-MÉH Kereskedelmi Kft. ingatlanvásárlási kérelme   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20. Magyar Autóklub Nyugat-Magyarországi Szervezetének kérelme    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. Koltai Zoltán kérelme  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22. Ragasits és Társa Kft. kérelme  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23. Vasi Porotherm Kft. kérelme  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24. Az Orion Filmszínház épületének felújítási munkái  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25. Tulajdonosi hozzájárulás nagyfeszültségű légvezeték kiváltásához  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26. Javaslat 56-os emlékmű állítására  

Előterjesztők: Bebes István polgármester

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

Zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:    

 

1.      Keretmegállapodás és ahhoz kapcsolódó adásvételi szerződések jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről  

Előadó: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. december 27-én a kistérségi tanács ülésén vett részt.

December 28-án a Rákóczi u. 4. szám alatti lakókkal, valamint a Zsade Kft. képviselőjével folytatott megbeszélést. Ezt követően fogadóórát tartott a hivatalban, majd a 2006. évi költségvetéssel kapcsolatban az intézményvezetőkkel került sor tárgyalásra.

December 29-én a Szilveszter Kupa eredményhirdetésén vett részt. Ezen a napon tovább zajlottak a költségvetési tárgyalások.

Január 3-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon folytatott megbeszélést a Kastély jövőbeni sorsát illetően.

Január 4-én a Müllex Kft. ügyvezetője a cég elkövetkezendő időszakra vonatkozó terveit  ismertette.  

Január 6-án a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban a 8-as főút fejlesztésével kapcsolatban folytatott egyeztetést a minisztérium főosztályvezetőjével, valamint Markotai Sándorral, a körmendi ipari parkba települt logisztikai cég képviselőjével.

Január 7-10. között Groesbeekben és Brüsszelben tartózkodott. Groesbeekben részt vett egy határon átnyúló 8 km-es túrán, majd pedig az Európai Tanács tiszteletbeli zászlójának átadására rendezett ünnepségen. Groesbeek polgármesterével és Erwin Schmitzel Brüsszelben, a nyugat-dunántúli régió brüsszeli képviseletén tett látogatást, ahol a körmendi Batthyány Kastéllyal kapcsolatos projektet ismertette. Ezt követően felkereste a holland tartományi képviseletet. Ugyanezen napon az ITB Hungary brüsszeli képviseletére látogatott, ahol Mészáros Kálmán igazgatóval folytatott megbeszélést, emellett befektetési lehetőségekről tájékozódott.  A groesbeeki városházán a partneri együttműködésről folyt megbeszélés, aminek témája a testvérvárosok közötti diákcsere program, valamint a Városi Vegyeskar szeptemberi hollandiai látogatása volt. Öt év lejártával ez év augusztusában kerülne sor a két város közti testvérvárosi kapcsolat megerősítésére.

Január 12-én az EGIS Rt. vezetőivel folytatott megbeszélést.

Január 13-án Szendrődi Barnabás rendőrkapitánnyal, valamint a polgárőrség vezetőjével folytatott megbeszélést a városban jelentkező feladatokról.

Ugyanezen a napon a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány nyertes projektjének keretében workshop került megrendezésre, majd a Közútkezelő Kht. illetékesével, valamint Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével folytatott megbeszélést.

Január 14-én került sor Körmend bemutatkozására a Merlin Színházban. Ezúton köszöni az előkészítést végzők munkáját és a civil szervezetek tagjainak a programok lebonyolításában való közreműködését.

Január 16-án a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésével kapcsolatos megbeszélés folyt, majd a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Pénzügyi Bizottságának ülésén vett részt.

Január 18-án került sor a Vas Megyei Önkormányzattal történő  költségvetési tárgyalásra, melynek eredményeképp 2 millió Ft-tal csökkent a Megyei Önkormányzatnak Körmend város Önkormányzata által a feladatellátáshoz biztosítandó hozzájárulás mértéke. 

Január 19-én a történelmi egyházak képviselőivel folytatott megbeszélést a költségvetési támogatások felosztását illetően.

Január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett programokon vett részt.

Január 21-én a fiatalon elhunyt körmendi futballista, Petróczi Márton emlékére rendezett tornán vett részt. 

Január 22-én a Batthyány emlékmisén vett részt.   

Január 25-én költségvetési tárgyalások zajlottak, majd a kistérségi társulás ülésén vett részt. Ezt követően a 8-as főút Fejlesztési Tanács, valamint az Eurégió Területfejlesztési-, Területrendezési-, Közlekedési Munka-csoportjának együttes ülésére került sor Körmenden.

Január 26-án a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megbízásából Hortobágyiné Török Rita folytatott vizsgálatot a közművelődési intézményt illetően.

 

 

Bebes István polgármester az elmúlt időszak szomorú eseményeként említi, hogy dr. Orbán István, az EGIS Rt. nyugalmazott vezérigazgatója, Körmend Díszpolgára tragikus hirtelenséggel elnyújt. Az elmúlt évtizedekben a város és az általa vezetett cég között jó kapcsolat alakult ki, amelyben a vezérigazgató oroszlán részt vállalt; emellett számos segítséget nyújtott a városnak.

Kéri, hogy a jelenlevők egyperces néha felállással adózzanak dr. Orbán István emlékének.

Egyperces néma felállás.

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.        Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a költségvetés tervezetét illetően a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság módosító javaslatot terjesztett elő.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva kéri, hogy a költségvetési rendelet tervezetének 6. számú mellékletében a felsőberki kultúrház felújítására  nevesített összegből 500 eFt a Szent György Közösségfejlesztő Egyesületnek kerüljön átadásra. Ugyanekkora nagyságrendben a városrész lakói társadalmi munkával járulnának hozzá a felújításhoz.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy ezáltal a költségvetési rendelet-tervezet 1. számú mellékletében a felhalmozási kiadás beruházás sorának összege 633.187 eFt-ra módosul, míg a felhalmozási pénzeszköz átadás összege 75.750 eFt-ra változik. 

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Felsőberki Kultúrház felújítására tervezett 2.500 eFt-ból 500 eFt a Szent György Közösségfejlesztő Egyesületnek kerüljön átadásra támogatásként, mely összegből a felújításhoz szükséges anyagokat szerzi be a közösség. Az összeg felhasználásáról a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület elszámolni köteles. Ezáltal a költségvetési rendelet-tervezet 1. számú mellékletében a felhalmozási kiadás beruházás sorának összege 633.187 eFt-ra módosul, míg a felhalmozási pénzeszköz átadás összege 75.750 eFt-ra változik. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

8/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletében (felhalmozási kiadások) a Felsőberki Kultúrház felújítására tervezett 2.500 eFt-ot 2.000 eFt-ra módosítja. Az 500 eFt-ot a Szent György Közösségfejlesztő Egyesületnek adja át támogatásként, mely összegből a felújításhoz szükséges anyagokat szerzi be a közösség. A felújítás munkálatait társadalmi munkában az egyesület szakemberei részben elvégzik. Az összeg felhasználásáról a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület elszámolni köteles.

Ezáltal a költségvetési rendelet-tervezet 1. számú mellékletében a felhalmozási kiadás beruházás sorának összege 633.187 eFt-ra módosul, míg a felhalmozási pénzeszköz átadás összege 75.750 eFt-ra változik. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a módosítás végrehajtásáért 

 

Bebes István polgármester a 2006. évi költségvetéshez kapcsolódóan hozzáfűzi, hogy Körmend városa a korábbi tervezethez képest 13 millió Ft-tal kevesebb normatívával számolhat. Ennek ismeretében a költségvetés tervezését úgy kellett alakítani, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által meghatározott költségvetési hiány keretein belül maradjanak.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag a nyugdíjba vonulásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy azok fedezete az érintett intézmények költségvetésébe került-e betervezésre, vagy az önkormányzat költségvetéséből fedezhető.

Kérdezi továbbá, hogy az előterjesztésben szereplő 180 millió Ft lekötött pénzeszköz felhasználását követően mekkora összeg áll az önkormányzat rendelkezésére. Választ szeretne kapni továbbá arra, hogy a tervezett hitelfelvétel pontos összege mekkora, mivel az a szöveges részben és a mellékletben eltérő összeggel szerepel.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a lekötött összeg fejlesztésre történő felhasználását követően minimális lekötött pénzeszköz áll majd rendelkezésre.  

 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a nyugdíjba vonulásokkal kapcsolatos kiadások tervezése az intézményiek költségvetésébe kétféle módon történt. A létszámracionalizálás kapcsán nyugdíjba vonulók részére a kiadások fedezete rendelkezésre áll, aminek bevételi oldala is vélelmezve van a központi forrásból. Van olyan nyugdíjba vonulás, amikor várhatóan a nyugdíjba vonuló helyén az új kolléga kezdi meg a munkát, ebben az esetben is rendelkezésre áll az átfedéssel érintett időszak fedezete. Van olyan is, amely állás betöltésével nem számol az önkormányzat.  

Az irodavezető elmondja, hogy a hitel pontos összege 227.903 eFt, mely a rendelet-tervezet mellékletében szerepel pontosan.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a 200 millió Ft feletti hiány összegét 156 millió Ft-ra sikerült mérsékelni, ami már megjelenik az előterjesztésben is. A Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a költségvetést.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a költségvetés fejlesztésekre vonatkozó részét elfogadásra javasolja.      

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az oktatás és nevelés intézményi területének kívánalmai az előterjesztésben megjelentek.

Meglátása szerint az előterjesztés 2. oldalán az intézményi feladatellátásnál megfogalmazott "A fenti feladatellátás természetesen változni fog a 2006/2007-es tanévben." mondat mintegy "fenyegetőzésnek" hat az intézmények számára, ezt a mondatot célszerű lett volna elhagyni az anyagból. A változás a dolgok természetéből adódik, amit az intézmények is éreznek. A feladatellátásra vonatkozó féléves felülvizsgálat az intézmények részére is közlésre kerül. Az intézmények konkrét feladatainál az óra kedvezmények egy-egy intézménynél szintén kiemelésre kerültek. A jövőben feszítő gondot a működés kiadásai jelenthetnek, ezt kellő időben előre el kell készíteni, amihez egységes szempontrendszer kimunkálására lenne szükség. Ennek függvényében látnák a nevelőtestületek, hogy hol, milyen feladatok ellátása szükséges. A létszámgazdálkodásról szóló keretszám megjelent a költségvetés tervezetében, egyúttal kéri a normatíváknál is megjeleníteni az előző évi adatokat, illetve hogy annak milyen fejleményei és milyen következményei várhatók.  

A Bizottság elnöke elmondja továbbá, hogy a Bizottság részéről a 2006. évi költségvetés tervezetéhez módosító javaslat nem érkezett. Félévkor, a negyedéves elszámoltatásokkor az esetleges problémákat jelezni kell, a szorító gondokat így meg lehet oldani. Többször egyeztetve, konzultálva kell a nevelőtestületekkel elfogadtatni a szoros költségvetést.

Pozitívumként értékeli, hogy a város szűkös anyagi helyzetében is biztosítják az intézményekben dolgozók részére az étkezési hozzájárulást és a munkaruha juttatást.  

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az idei évi költségvetésben a pénzbeli ellátások összege magasabb a tavalyi évinél, ezáltal a megemelt rezsi költségeket kompenzálni tudják a rászorulók részére.  

 

Bebes István polgármester szükségesnek tartja a feladatellátásra vonatkozó változás megjelenítését az intézményvezetők részére, ami a költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásához támpontot ad mind az önkormányzat, mind az intézményvezetők részére; egyúttal ösztönzi őket arra, hogy a költségvetési számokon belül maradjanak.

A költségvetést egységes szempontrendszer alapján igyekeztek kidolgozni, amit az intézmények rendelkezésére bocsátottak. Fontos, hogy az önkormányzat berkein belül működő iskolák egységes rendszer alapján működjenek, megközelítőleg ugyanakkora csoportlétszámokkal dolgozzanak. A költségvetés biztosítja az elkövetkezendő időszak működési és fejlesztési lehetőségeit. A fejlesztési kiadások a szakbizottság által meghatározott feladatokra - mint útfelújítás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés, intézmények részére eszközfejlesztés, ipari feltáró út építésének megvalósítása - fedezetül szolgálnak. Mindezek megvalósításához szükséges az is, hogy megfelelő pályázatok álljanak rendelkezésre. 

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását, mely 156.945 eFt működési hiánnyal számol.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

1/2006. (II.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        A lakások és helyiségek bérletéről szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása             

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a helyi rendelet módosítását a törvényi változás tette szükségessé. Több jelentős változásról van szó, többek közt a törvény szabályozza a bérlők kötelezettségeit is.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet- tervezetben foglaltakat. Tóth László bizottsági elnök kérdezi egyúttal, hogy a nem lakás célú helyiségek bérleti díj emelésére sor kerül-e.

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy a törvény a bérbeadó jogkörébe utalja a bérleti díj megállapítását, tehát Körmend esetében a  Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. állapítja meg a bérleti díj mértékét.

Bebes István polgármester javasolja a lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

2/2006. (III.31.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

4.     A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a lakbérek mértékére az alábbi javaslatokat teszi:

A lakbér havi mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata után:

-          összkomfortos lakás esetében          200,- Ft/m2   

-           komfortos lakás esetében     150,- Ft/m2

-           félkomfortos lakás esetében              70,- Ft/m2

 

-           komfortnélküli lakás esetében          30,- Ft/m2

-           szükséglakás esetében            16,- Ft/m2

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az előterjesztésben szereplő átlagosan 8,3 % mértékű emelést támogatja.

 

Bebes István polgármester nem tartja indokoltnak magasabb összegű lakbér megállapítását, mint az előterjesztésben szereplő összegek. Hozzáteszi, a szociális támogatások lehetőséget biztosítanak a kompenzálásra.

 

Bebes István polgármester javasolja a lakbérek mértékének emelését a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

3/2006. (III.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Folyó ügyek:

 

5.     Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását a mellékletben foglaltak szerint.           

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

9/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

 

A III.2.c.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:    

"Ellátja az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok közül a központi háziorvosi ügyelet közös szervezését."

 

A III.3. c.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az egészségügyi alapellátás keretében vállalt hétvégi központi háziorvosi ügyelet közös szervezését az önkormányzatok és Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Régió Mentőszervezete 1996-ban kötött megállapodások alapján látja el."

 

2.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

 

A III.3.e.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:    

"A Társulás a belső ellenőrzési feladatait Munkaszervezete keretében saját feladatellátásban vállalja minden önkormányzat vonatkozásában. A belső ellenőr feladatait, az éves munkaterv összeállításának és a működés értékelésének rendjét a Társulás Munkaszervezetének SZMSZ-e szabályozza."

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

6.     Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Körmend város Önkormányzata közt kötendő megállapodások jóváhagyása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Körmend város Önkormányzata közt kötendő megállapodások jóváhagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

10/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással szociális, gyógypedagógiai szakszolgálati, valamint mozgókönyvtári feladatok ellátására kötendő megállapodást - a csatolt melléklet szerint - jóváhagyja. 

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: azonnal

 

 

7.     Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódóan személygépkocsi átadása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag szerint célszerű lenne nyilatkozni a kistérségi társulásnak arról, hogy számára melyik az előnyösebb megoldás.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja azzal, hogy amennyiben lehetőség van rá, a gépjármű esetében tegyék lehetővé a megkülönböztető jelzés használatát. 

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, vagyis javasolja a személygépjárművet a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonába adni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

11/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatokat ellátó Skoda Felicia LX (GWY-339 rendszámú) személygépjárművet a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonába adja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: 2006. január 30. 

 

8.     Intézményvezetői pályázat kiírása a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói munkakörére          

Előterjesztők: Bebes István polgármester 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek a pályázati kiírást, melynek megjelentetését követően elegendő idő áll rendelkezésre arra, hogy a megválasztott igazgatóval kezdhesse a tanévet a nevelőtestület.

 

Bebes István polgármester javasolja intézményvezetői pályázat kiírását a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói munkakörére az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás szerint. 


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

12/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete - a mellékelt pályázati felhívás szerint - pályázatot ír ki a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói munkakörének betöltésére.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

9.     Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági program pályázaton való részvétel         

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Batthyány Kastély és kastélypark rehabilitáció kapcsán megindult munka továbbviteléhez Interreg pályázati program áll rendelkezésre.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázaton való részvételt.

 

Bebes István polgármester javasolja a "Körmendi Batthyány kastélypark rehabilitációja" elnevezésű projekt megvalósítására pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

13/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

-         Megismerte és egyetért a "Körmendi Batthyány kastélypark rehabilitációja" projekt elképzeléseivel, melyet a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006. támogatásával kíván megvalósítani. 

-         Felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges további kérdésekről egyeztessen.

-         Vállalja, hogy a projektben tervezett, a pályázat megvalósításához szükséges önrész rá eső részét - 2.750.000 Ft-ot - biztosítja a pályázati alap terhére, amelyhez igénybe kívánja venni a Belügyminisztérium felülről nyitott önerő alapjának 60 %-os támogatását.

-         A projekt elkészítéséhez bruttó 150.000 Ft-ot biztosít a pályázati alap terhére.

-         Soron következő ülésein polgármesteri beszámolót hallgat meg a projekt előkészítéséről, a pályázat beadásáról és annak sorsáról, kedvező döntés esetén pedig negyedévente projektmenedzseri beszámolót hallgat meg a projekt megvalósulásának menetéről.

 

Határidő: 2006. január 31. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

10. Pályázat benyújtása a Szlovénia-Magyarország Interreg III/A kiírásra          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a projekt elkészítéséhez 150.000 Ft biztosítását javasolja. Kapcsolódva az előző napirendi pontban tárgyalt pályázati anyaghoz, a két pályázat nem üti, hanem erősíti egymást.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Szlovénia-Magyarország Interreg pályázaton való részvételt a Batthyányak és az Őrvidék a lélek tükrében projekt megvalósítása érdekében. 


A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

14/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

-         megismerte és egyetért a Batthyányak  és az Őrvidék a lélek tükrében projekt elképzeléseivel, melyet a Szlovénia-Magyarország Interreg III/A. Program támogatásával kíván megvalósítani.

-         Felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges további kérdésekről egyeztessen.

-         Vállalja, hogy a projektben tervezett, a pályázat megvalósításához szükséges önrészt, 2.000 eFt összeget biztosít a pályázati alap terhére.

-         A projekt elkészítéséhez bruttó 150.000 Ft összeget biztosít a pályázati alap terhére.

-         Soron követő ülésein polgármesteri beszámolót hallgat meg a projekt előkészítéséről, a pályázat beadásáról és annak sorsáról, kedvező döntés esetén pedig negyedévente projektmenedzseri beszámolót hallgat meg a projekt megvalósulásának menetéről.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, projektmenedzser

Határidő: 2006. január 31. a pályázat benyújtására          

 

 

11.  Pályázat benyújtása akadálymentesítésre          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pályázaton való részvételt.

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását akadálymentesítésre.  


A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

15/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által "A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő középületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé tartozó feladatokat betöltő középületek akadálymentesítésére" kiírt pályázatra a körmendi Batthyányné Coreth Mária Óvoda tagóvodájának komplex akadálymentesítésére.

 A kialakítás teljes költsége 4.220 eFt (100 %), az igényelt támogatás 2.743 eFt      (65 %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.477 eFt-ot (35 %), a 2006. évi költségvetésében a pályázati alap terhére biztosítja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 24. a pályázat benyújtására

 

 

12. Pályázat benyújtása városi utak felújítására          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy az Ady Endre utca mely szakasza kerülne felújításra, hiszen az utca felújítása a közelmúltban valósult meg. Az Erkel Ferenc utca esetében az utca egyik része elfogadható állapotban van, míg a másik része felújításra szorul.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy az Ady Endre utca közműépítéssel érintett szakasza szorul felújításra, míg az Erkel Ferenc utca Somogyi Béla utca felöli részén szintén közműépítés folyt. Felújításra szorul továbbá a Mátyás király utcának a vasúti átjárótól az iparvágányig terjedő szakasza. A Bacsó Béla utca felújítása szintén szükséges, mivel a sorompó előtt ez az utca biztosítja az átkötést a megépülő ipari út fele. Ugyancsak szükséges lenne a Deák Ferenc utca 8-as főút felöli szakaszának és a Bem József utcának a felújítása. Az 50 millió Ft-os keret megfelelő lehetőséget nyújthat a felújításokhoz szükséges önrész biztosításához.

A Bizottság egyhangúlag támogatja az említett utcák felújítására pályázat benyújtását.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag a Nefelejcs utca felújítására javasolja pályázat benyújtását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben szereplő útfelújításokra pályázat benyújtását.  

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a határozati javaslatban nem szereplő, de a képviselők által javasolt utcák burkolat-felújításának költségeiről adjon tájékoztatást. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a Mátyás király utca említett szakaszának felújítása csatolható a határozati javaslatban megjelenített Mátyás király utca - Ady E. utca burkolat felújításához. Ebben az esetben a teljes bekerülési költség 31.944 eFt, melyhez az önrész összege 15.972 eFt.

A Nefelejcs utca felújítása esetében a burkolat-felújítás teljes költsége 4.909 eFt, melyhez 2.454.500 Ft önrész biztosítása szükséges.

A Bacsó Béla utca felújítása esetében a burkolat-felújítás teljes költsége 4.987 eFt, melyhez 2.493.500 Ft önrész biztosítása szükséges.

A Deák Ferenc utca 8-as főút felöli szakaszának felújítása esetén a burkolat-felújítás teljes költsége 2.273 eFt, melyhez 1.136.500 Ft önrész biztosítása szükséges.  

A Bem József utca felújítása esetében a burkolat-felújítás teljes költsége 7.365 e Ft, melyhez 3.682.500 Ft önrész biztosítása szükséges.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Mátyás király utca - Ady Endre utca burkolat felújítására pályázat benyújtását, kiegészítve azzal, hogy a burkolat felújítás terjedjen ki a Mátyás király utcának a vasúti átjárótól az iparvágányig terjedő szakaszára. A felújítás teljes bekerülési költségét 31.944 eFt-ban, az önrész összegét 15.972 eFt-ban javasolja jóváhagyni.   

  

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

16/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Mátyás király utca - Ady Endre utca burkolat-felújítását 2006. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra.

A burkolat-felújítás teljes költsége 31.944.000 Ft, melyhez az Önkormányzat 15.972.000 Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Petőfi Sándor utca burkolat felújítására pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

17/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Petőfi Sándor utca burkolat-felújítását 2006. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra.

A burkolat-felújítás teljes költsége 10.450 eFt, melyhez az Önkormányzat 5.225 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Táncsics Mihály utca burkolat felújítására pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint.  


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

18/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Táncsics Mihály utca burkolat-felújítását 2006. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra.

A burkolat-felújítás teljes költsége 5.446 eFt, melyhez az Önkormányzat 2.723 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Ifjúság utca burkolat felújítására pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint.  


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

19/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Ifjúság utca burkolat-felújítását 2006. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra.

A burkolat-felújítás teljes költsége 9.028 eFt, melyhez az Önkormányzat 4.514 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Erkel Ferenc utca burkolat felújítására pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint.     


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

20/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Erkel Ferenc utca burkolat-felújítását 2006. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra.

A burkolat-felújítás teljes költsége 4.684 eFt, melyhez az Önkormányzat 2.342 eFt-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Nefelejcs utca, a Bacsó Béla utca, a Deák Ferenc utca 8-as főút felöli szakaszának és a Bem József utca burkolat felújítására pályázat benyújtását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

21/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra a Körmend, Nefelejcs utca felújítására.  

A burkolat-felújítás teljes költsége 4.909.000 Ft, melyhez az Önkormányzat 2.454.500 Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra a Körmend, Bacsó Béla utca felújítására.  

A burkolat-felújítás teljes költsége 4.987.000 Ft, melyhez az Önkormányzat 2.493.500 Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra a Körmend, Deák Ferenc utca 8-as főút felöli szakaszának felújítására.  

A burkolat-felújítás teljes költsége 2.273.000 Ft, melyhez az Önkormányzat 1.136.500 Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet: A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kiírt pályázatra a Körmend, Bem József utca  felújítására.  

A burkolat-felújítás teljes költsége 7.365.000 Ft, melyhez az Önkormányzat 3.682.500 Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

 

13. Pályázat benyújtása kerékpárút építésére          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kiegészítésként elmondja, hogy a Hegyaljai úti töltésépítés kivitelezési munkái 2004. évben kezdődtek el, ekkor a töltésszakasz mintegy 80 %-a került megépítésre. A kiépített töltés árvízvédelmi szempontból teljesnek tekinthető, ezt a Vízügyi Igazgatóság, mint árvízi védvonalat elfogadja. Már a korábbi tervezés időszakában felmerült, hogy a kialakítandó árvízvédelmi töltéskoronán célszerű lenne kerékpárút vezetése, így a 86-os főúttal kialakulna egy kapcsolat, továbbá a Rábán aluli városrész fele a kerékpáros közlekedés biztonságossá tehető. A benyújtandó pályázat műszaki tartalma magában foglalja a korábban megépült töltés két végén az alépítményi munkák elvégzését, így a teljes töltésszakaszon a kerékpárút kialakítását a kapcsolódó közlekedési létesítményekkel, forgalomtechnikával. Ezáltal az eredeti tervezés szerinti teljes műszaki tartalom megvalósítása válna lehetővé.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, hogy a terület csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítése is megvalósul-e.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy megtörténik a vízelvezető kiépítése.

 

Geosics László képviselő-testületi tag kérdezi, hogy milyen hosszú a kerékpárút, illetve annak várható forgalmáról történt-e felmérés. Jelzi egyúttal, hogy a horvátnádaljai városrészen a vasúti átjárótól a vasúti állomásig vezető kerékpárút felújítására is szükség lenne.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a kiírt pályázat új építésű kerékpárút építésére vonatkozik, az említett kerékpárút felújítására más megoldást kell találni. A Hegyaljai töltés melletti kerékpárút 1200 méter hosszon épülne meg; forgalomszámlálás ezidáig nem történt.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Hegyaljai út melletti kerékpárút megvalósítására pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint.   


A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

22/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése és 21. számú melléklete, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV.25.) Korm. rendelet alapján a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési és szakmai programjaira a Körmend, Hegyaljai út melletti kerékpárút megvalósítására.

A beruházás teljes keretösszege 32.700 eFt (100 %), az igényelt támogatás 20.000 eFt (61,2 %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 12.700 eFt (38,8 %) a 2006. évi költségvetésben a pályázati alap terhére biztosítja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 19 fővel folytatja a tanácskozást.

 

14. Pályázat benyújtása rekultivációs terv készítésére          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Shell Töltőállomás mögötti terület rekultivációs terveinek készítését célozza meg a pályázat. A terület rendezése mindenképpen szükséges, mivel a tulajdonviszonyokat és az írásban kiadott nyilatkozatokat illetően zűrzavar uralkodott.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja pályázat benyújtását a körmendi felhagyott hulladéklerakó rekultivációs terveinek elkészítésére.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

23/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése alapján készült 295/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott, a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatra a körmendi felhagyott hulladéklerakó rekultivációs terveinek elkészítésére.

A tervezés teljes költsége 6.000 eFt (100 %), az igényelt támogatás 4.800 eFt (80 %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.200 eFt-ot, (20 %) a 2006. évi költségvetésben a pályázati alap terhére biztosítja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

 

15. Pályázat benyújtása ipari parkhoz kapcsolódó út építésére           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pályázat benyújtását az ipari parkhoz kapcsolódó út építésére. Czvitkovics Gyula bizottsági elnök  hozzáteszi, amennyiben megépül az ipari út és a Bacsó Béla utca felújítása is megvalósul, a város mondhatni kiépít egy elkerülő utat. 

 

Bebes István polgármester szintén szükségesnek véli, hogy az ipari terület úthálózata kiépüljön. Amennyiben anyagi eszközökkel támogatja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az ipari út kiépítését, hozzájárulhat a város ezirányú fejlesztéséhez. 

Javasolja pályázat benyújtását a körmendi iparterület feltáró útjának kiépítésére.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

24/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. § (4) bekezdése és 21. számú melléklete, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV.25.) Korm. rendelet alapján a nyugat-dunántúli régió keretösszegének terhére, a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési és szakmai programjaira pályázatra a körmendi iparterület feltáró útjának kiépítésére.

A beruházás teljes keretösszege 140.336 eFt (100 %), az igényelt támogatás 70.000 eFt (49,9   %). A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 70.336 eFt-ot (50,1 %) a 2006. évi költségvetésben az iparterület közművesítésére - ipari feltáró út építésére meghatározott előirányzat terhére biztosítja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. február 15. a pályázat benyújtására          

 

 

16. Átmeneti támogatás nyújtása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy biztosítja a kért összeget az Alapítvány számára, az Alapítvány legkésőbb 2006. november végéig az 1.500 eFt-ot visszafizeti Körmend város Önkormányzatának. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az Alapítvány kérelmét.

Bebes István polgármester javasolja a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány részére 1.500 eFt biztosítását, mely összegen az Alapítvány terheléses EKG készüléket kíván vásárolni. A biztosítandó 1.500 eFt-ot november 30-ig vissza kell fizetnie az Alapítványnak Körmend város Önkormányzatának.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

25/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány részére 1.500 eFt-ot biztosít terheléses EKG készülék megvásárlásához 2006. november 30-i visszafizetési határidővel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

17. Az MSC Cipőértékesítő Kft. berendezési tárgyainak megvásárlása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Kft. a Kastély épületében működő MARC Cipőbolt megszűnése okán felajánlotta Körmend város Önkormányzatának 250.000 Ft+ÁFA összegért megvételre az előterjesztésben szereplő tárgyakat, melynek értéke több mint 1 millió Ft.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az MSC Cipőértékesítő Kft. berendezési tárgyainak megvásárlását.

 

Szabó Ferenc alpolgármester úgy véli, hogy a berendezett helyiséggel egy kulturális tér nyílna meg a város előtt, kéri, támogassák a berendezési tárgyak megvásárlását.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, hogy a cipőmúzeumban található csilláregyüttes a Batthyány Múzeum és a kutatók által  rendelkezésre bocsátott eredeti fényképek alapján készült. Amennyiben a városnak hosszútávú tervei vannak az épületegyüttessel, a megvásárlásra felajánlott összeg nem jelentős tétel.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

26/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja az MSC Cipőértékesítő Kft. bérleményében található 15 db csillárt, valamint 9 db függönytartót és függönyt 250 eFt+ÁFA vételárért. A fedezetet a felhalmozási céltartalékból biztosítja.

 

Határidő: 2006. február 27.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

18. Ingatlan tulajdonba adásának kezdeményezése          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy több alkalommal kezdeményezte a képviselő-testület, hogy a temető bővítéséhez szükséges ingatlan az Önkormányzat tulajdonába kerüljön. Az előkészületek megtörténtek, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megkeresésükre azt a választ adta, hogy várja meg az Önkormányzat azt a törvényi lehetőséget, míg ingyenesen juthat a területhez. Ez a lehetőség most fennáll, kéri a határozati javaslat támogatását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlan tulajdonba adásának kezdeményezését.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.    

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

27/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, illetve a döntés hozó Magyar Kormánynál, hogy temető létesítése céljára ingyenesen bocsássa Körmend város Önkormányzata tulajdonába a körmendi ingatlannyilvántartásban 951/4 hrsz alatt nyilvántartott, 2,4 ha kiterjedésű, kivett temető megnevezésű ingatlant.

A kezdeményezés oka: a körmendi központi temetőben üres sírhelyek már nem állnak rendelkezésre, a helyi építési szabályzat alapján a bővítés a körmendi 951/4 hrsz-ú ingatlanon lehetséges.

 

A kezdeményezés előzményei:

-         A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 52.549/04 szám alatt 2004. augusztus 27-én hozzájárulását adta a belterületbe vonás előtt 0312/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan b) alrészének a művelésből való kivonásához, belterületbe vonásához és az alrészleten a temető kialakításához szükséges építési munkák elvégzéséhez.

-         A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 50.030/05 szám alatt 2005. április 13-án hozzájárulását adta a belterületbe vonás előtt 0312/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan a) alrészletének a művelésből való kivonásához, belterületbe vonásához és az alrészleten a temető kialakításához szükséges építési munkák elvégzéséhez.

 

A kezdeményezés jogalapja: A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13. § (6) bekezdése.

A kezdeményezéshez csatolni kell a Körzeti Földhivatalnak a termőföld más célú hasznosítására szóló engedélyét.

 

Határidő: kezdeményezésre 2006. február 3.

Felelős: kezdeményezés megküldéséért dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

19. Nyugat-MÉH Kereskedelmi Kft. ingatlanvásárlási kérelme         

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag kérdezi, mi indokolja azt, hogy a korábbi területek vételárához képest kevesebb összegért kívánja értékesíteni a képviselő-testület a területet.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy korábban már tárgyalta a képviselő-testület a Nyugat- MÉH Kft. ingatlanvásárlási kérelmét és az 1548/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről döntés is született. A telekalakítást követően a kérelmező jelezte, hogy a korábban megállapított vételáron megvásárolná a teljes területet.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az ingatlan értékesítését a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltak szerint. Czvitkovics Gyula bizottsági elnök hozzáteszi, hogy a telekalakítást követően a területből fennmaradó 900 m2 más célra nem hasznosítható.  

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.   


A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

28/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja 199/2005. számú határozatát oly módon, hogy a Körmend 1548/9 hrsz-ú, 3425 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti a Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. (képviseli Dobos János, Körmend, Platán u. 8.) részére 1350 Ft/m2+ÁFA vételáron. A vevő a vételárat két részletben köteles kiegyenlíteni, a vételár 50 %-át a szerződéskötéskor, a fennmaradó részt 2006. június 30-ig. A telekalakítás és kitűzés költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre 2006. február 28.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

20. Magyar Autóklub Nyugat-Magyarországi Szervezetének kérelme          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. bekezdésében foglaltakat, vagyis az ingatlan értékesítésre történő felkínálását támogatja 10.000 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. bekezdésében foglaltakat támogatja, ezáltal a bérbeadást javasolja. 

 

Bebes István polgármester kérdezi a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy az értékesítésnek van-e bármilyen akadálya.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a nevezett ingatlan a körmendi Autóklub épülete előtt és mögött helyezkedik el, más részére nem forgalomképes, önmagában nem beépíthető, a műszaki állomás üzemeltetéséhez viszont szükséges a terület.

 

Bebes István polgármester javasolja a 897/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő felkínálását 10.000 Ft/m2+ÁFA vételáron a Magyar Autóklub Nyugat-magyarországi Szervezete részére.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.


A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

29/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a telekalakítást követően kialakuló 897/7 hrsz-ú, 589 m2 nagyságú, "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlant értékesítésre felkínálja a Magyar Autóklub Nyugat-magyarországi Szervezete (Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a.) részére 10.000 Ft/m2+ÁFA vételárért.  

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

21. Koltai Zoltán kérelme          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője az ingatlanra vonatkozóan az időközben elkészült igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslést ismerteti, mely szerint az ingatlan értéke bruttó 2.500 eFt.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja, az ingatlant bruttó 1.400 eFt-ért javasolja megvásárolni.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a nevezett ingatlan megvásárlását, vagyis a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag felveti - ha 2003 májusában lakóingatlanként került értékesítésre a terület, a Helyi Építési Szabályzat jóváhagyása pedig 2003 decemberében történt - nem volt-e tudomása az érintett személynek a szabályozási terv várható rendelkezéséről.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az ingatlan vásárlása magánforgalomban történt, az akkor hatályos szabályozási terv szerint beépíthető lakótelek besorolású területként. A 2003 decemberében elfogadott szabályozási terv a 2709 hrsz-ú ingatlant mezőgazdasági művelésű területbe sorolta és véderdő telepítését javasolta az ingatlanra. Az építési törvény alapján az ingatlan tulajdonosa kérheti az ingatlan kisajátítását vagy a kártalanítást.  A szakértői vélemény szerint a védőerdő esetén az ingatlan értéke 800.000 Ft, lakótelekként 2.500.000 Ft. A kettő közötti érték-különbözetet kérheti az ingatlan tulajdonosa, amit bírósági úton érvényesíthet. Kérheti továbbá az önkormányzattól, hogy sajátítsa ki az ingatlant és fizesse meg annak értékét. Az adásvétel értéke képezheti a vita tárgyát.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a kérelmező, aki az ingatlant építkezés céljára vásárolta kevésbé tehet arról, hogy olyan döntést hozott a képviselő-testület  ami számára kedvezőtlen helyzetet teremtett. 

Az értékbecslés támpontot jelenthet az ingatlan tulajdonosának, ami az önkormányzat számára terhes is lehet, amennyiben a bíróság megítéli az összeget. Kérdezi továbbá, amennyiben az önkormányzat megvásárolja az ingatlant, megteremthető-e annak lehetősége, hogy a későbbiekben építési telekként értékesíthető legyen.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a szabályozási terv módosításával lakóterületként szabályozható az ingatlan. Azonban kizárólag egy ingatlan besorolásának módosításáért a helyi építési szabályzatot módosítani költséges és hosszú időt vesz igénybe. Amennyiben a szabályzat felülvizsgálatára kerül sor, a módosítás lehetséges, az ingatlan beépíthetővé tehető.  

 

Geosics László képviselő-testületi tag javasolja, hogy az ingatlant a  vásárláskori érték inflációval növelt összegével vásárolja meg a képviselő-testület.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag jelzi, hogy az ingatlanon a tulajdonos időközben értéknövelő beruházásokat végzett, mint közművek kiépítése.

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye mérvadó, bírósági eljárás során az általa megállapított vételár kifizetésére kötelezhetik az önkormányzatot.

 

Bebes István polgármester 2.000.000 Ft vételáron javasolja az ingatlan megvásárlását.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

30/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy a Helyi Építési Szabályzat a körmendi 2709 hrsz-ú ingatlanra véderdő telepítését javasolja -  megvásárolja a körmendi ingatlannyilvántartásban 2709 hrsz. alatt felvett, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1207 m2 nagyságú ingatlant Koltai Zoltán Szombathely, Deák F. u. 76/D. szám alatti lakostól bruttó 2.000.000 Ft vételárért. 

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

22. Ragasits és Társa Kft. kérelme          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Kft. írásban kereste meg Körmend város Önkormányzatát és kérte a volt Cipőmúzeum értékesítését, melyért 15.000 Ft/m2+ÁFA vételárat ajánlott fel, továbbá 780.000 Ft hozzájárulást fizetne az épületben lakók elhelyezéséhez.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 15.000 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja az ingatlan értékesítését. A lakók elhelyezésével kapcsolatos költségek fedezésére 2.000.000 Ft összeget javasol.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 16.000 Ft/m2+ÁFA összegért javasolja az ingatlan értékesítését, és a Pénzügyi Bizottság javaslatához hasonlóan 2.000.000 Ft-ot javasol a lakók elhelyezési költségeihez való hozzájárulásként. Javasolja továbbá a szerződésben szerepeltetni, hogy amennyiben a parkoló építése 2006. október 31-ig nem valósul meg, az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg. Ha az ingatlanon műemléki feltárás szükséges, a parkoló építésére szabott határidő ezen munkálatok időjével meghosszabbodna.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag a 2 millió Ft hozzájárulást elfogadhatónak találja, de kérdés, hogy van-e a lakók elhelyezésére alkalmas ingatlan.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy rendelkezésre áll olyan ingatlan, ahol az érintett lakók elhelyezhetők.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy van-e kötelezettség a parkoló építésére, ha igen, azt mikorra kell megnyitni a közforgalom előtt.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a vállalkozó a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén született döntést megismerve a 15.000 Ft/m2+ÁFA vételárat és a 2 millió Ft hozzájárulást elfogadhatónak találta, ugyanakkor kérte, hogy az önkormányzat bontassa el az épületet. A parkoló kialakítására vonatkozóan szerződés született, mely szerint  ha magánterületen nem alakítható ki a parkoló, a vállalkozó közterületen építi meg azt, amiért a parkoló megváltási díjat megfizeti Körmend város Önkormányzata részére.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy korábban is volt már példa arra, hogy az önkormányzat vállalta az épület elbontatását oly módon, hogy az nem került költségébe, mivel cserébe felajánlotta a bontásból származó anyagot.  Mindezek után remélhetőleg nyugvópontra kerülhet az évek óta húzódó ügy és a főtéren rendezett állapot alakulhat ki.

Javasolja a körmendi 230/4 hrsz-ú ingatlan kb. 250 m2 nagyságú részének a rajta lévő épülettel együtt történő értékesítését a Ragasits és Társa Kft. részére 15.000 Ft/m2+ÁFA vételáron. Javasolja az épületben lakók elhelyezéséhez kapcsolódó költségekre 2.000.000 Ft egyszeri hozzájárulás  biztosítását Körmend város Önkormányzata részére. Javasolja továbbá, hogy az ingatlanon lévő épületet Körmend város Önkormányzata saját költségén bonttassa el.  

A parkoló építésével kapcsolatban az alábbiakat javasolja:

-         A Kft. 2006. október 31-ig köteles az ingatlanon közforgalom előtt megnyitott parkolót kiépíteni. Amennyiben a Kft. önhibájából 2006. október 31-ig nem építi ki az ingatlanon a közforgalom előtt megnyitott parkolót, úgy az Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg, amelyet a megkötendő szerződésben is szerepeltetni kell.

-         Nem minősül önhibának, ha azért húzódik az építés befejezése, mert az ingatlanon műemléki feltárást rendelnek el. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

31/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a telekalakítás után értékesíti a Körmend 230/4 hrsz-ú "gazdasági épület és udvar" megnevezésű ingatlan kb. 250 m2 nagyságú részét a rajta lévő épülettel (volt Cipőmúzeum) a Ragasits és Társa Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 201-207. VII/12., képviseli Ragasits Kálmán) részére 15.000 Ft/m2+ÁFA vételáron. A telekalakítás és kitűzés költségei a vevőt terhelik.

Tekintettel arra, hogy az értékesítendő épületben lakásbérleti jogviszony folytatása jogcímén bérlők tartózkodnak, az Önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége keletkezik. Erre tekintettel a Kft. az épületben lakók elhelyezéséhez kapcsolódó költségekre 2.000.000 Ft egyszeri hozzájárulást biztosít Körmend város Önkormányzata részére.

A Kft. 2006. október 31-ig köteles a képviselő-testület döntésével értékesítendő ingatlanon közforgalom előtt megnyitott parkolót kiépíteni. Amennyiben a Kft. önhibájából 2006. október 31-ig nem építi ki az ingatlanon a közforgalom előtt megnyitott parkolót, úgy az Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg, amelyet a megkötendő szerződésben is szerepeltetni kell.

Nem minősül önhibának, ha azért húzódik az építés befejezése, mert az ingatlanon műemléki feltárást rendelnek el. 

Az Önkormányzat az ingatlanon lévő épületet saját költségén elbonttatja.

 

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: értesítésre azonnal, a szerződéskötésre a telekalakítást követő 30 nap

 

 

23. Vasi Porotherm Kft. kérelme          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatják.

 

Dr. Stankovits György jegyző a parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló helyi rendelet parkolóhelymegváltási díj fizetésére vonatkozó szabályait ismerteti, miszerint a díj összegét a megállapodás aláírását követő 365 napon belül kell megfizetni. Részletfizetés legalább 3 parkolóhely megváltása esetében adható 24 hónapos futamidőre.

 

Bebes István polgármester javasolja 2006. október 31-ig fizetési haladék biztosítását a Kft. részére, egyben kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

32/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasi Porotherm Téglaház Kft-t (Szombathely, Vesta u. 3.) az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló 16/2002. (X.01.) számú rendelet alapján fizetendő 3.036 eFt összegű parkolómegváltási díj fizetése alól nem mentesíti, de 2006. október 31-ig fizetési haladékot biztosít a Vasi Porotherm Téglaház Kft részére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

24. Az Orion Filmszínház épületének felújítási munkái          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az épület tetőfelújításához 200.000 Ft biztosítását javasolja.

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, vagyis a körmendi filmszínház épületének felújításához, a fűtésrendszer átépítéséhez és a sztereó hangrendszer kialakításához 580.000 Ft biztosítását javasolja.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

33/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi filmszínház épületének felújításához, a fűtésrendszer átépítéséhez és a sztereó hangrendszer kialakításához 580.000 Ft-ot biztosít az intézményfelújítások terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

25. Tulajdonosi hozzájárulás nagyfeszültségű légvezeték kiváltásához          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a nagyfeszültségű légvezeték kiváltásához a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy honnan indul, illetve merre vezet a földkábel nyomvonala.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a villanyteleptől indulóan a Sport utca keleti oldalán került a nyomvonal kijelölésre.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

34/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 0286/24 hrsz-ú ingatlant érintő 20 kV-os vezeték kiváltásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

26. Javaslat ?56-os emlékmű állítására          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ?56-os emlékmű állítását, melynek megvalósításához a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által meghirdetett pályázat keretében, 50 %-os önrész biztosításával nyílna lehetőség. Az 5,5 millió Ft elnyerhető támogatáshoz a 2.500 eFt önrészt a Vida József utca és környékének felújítására tervezett összegből javasolja biztosítani. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a város civil szervezeteinek véleményét is célszerű lenne kikérni az emlékmű állításáról.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, nincs akadály annak, hogy a lakosság véleményét kikérjék a tervezett emlékműről. Az emlékmű megvalósítására számlát szeretnének nyitni, hogy az adakozni kívánók befizethessék adományaikat. Jelen esetben arról szükséges dönteni, hogy a pályázat benyújtásával élni kíván-e a testület. Tisztességes lenne, ha azokat a művészeket kérnék fel a műalkotás elkészítésére, akik valamilyen módon kötődnek Körmendhez és alkotásaikkal már bizonyítottak.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

Egyéni képviselőként bejelenti, hogy a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület 100.000 Ft összegű támogatást biztosít az ?56-os emlékmű felállításához.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy az emlékmű helyének meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy a jövőben az szolgál majd a városi megemlékezések helyszínéül.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag továbbra is fontosnak tartaná a civil szervezetek megkérdezését, hiszen ezek olyan közösségek, amelyek mögött sok ember áll. Célszerű lenne a városi televízióban fórumot nyitni, ahova el lehetne juttatni a javaslatokat és az ötleteket. A Holokauszt emlékmű állítása igazolja, hogy azt az emlékművet, ami közös kezdeményezés alapján jött létre, mindenki magáénak érzi.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke természetesnek és helyesnek tartja a vélemények egybegyűjtését, ezt a kezdeményezést személyén keresztül a Bizottság felvállalja.

 

Bebes István polgármester szerint fontos, hogy a civil szervezetek véleményének kikérését követően, megfelelő helyszínen egy olyan műalkotás szülessen, ami az utókornak méltó emléket állít. Javasolja felkérni a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodát, illetve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, hogy a soron következő testületi ülésre tegyen javaslatot az emlékmű helyszínére és az emlékmű elkészítésének költségeire. Javasolja továbbá a határozati javaslat 1-2. pontjainak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

35/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára emlékművet állít. Az emlékmű megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz.

2.      Az alkotóművészt meghívásos pályázat útján, 2006. február 24-ig választja ki a testület a következő művészek közül: Marosits József, Elizabeth Ledersberger-Lehoczky, Veres Gábor, Tornai Endre András, Lessenyei Márta és Horváth Róbert.

3.      A képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodát, illetve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, hogy a soron következő testületi ülésre tegyen javaslatot az emlékmű helyszínére és az emlékmű elkészítésének költségeire.

 

Határidő: 2006. március 30. a pályázat benyújtására

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, Csák Tamás képviselő-testületi tag, valamint Geosics László képviselő-testületi tag az interpellációkra kapott válaszokat elfogadják.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy a választókörzetében megtartott lakossági fórumon felvetettekre - melyet írásban eljuttatott a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodához és a Városgondnoksághoz is - történjen meg az intézkedés. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kéri, hogy a jelentkezők kapjanak tájékoztatást a Hunyadi úti lakótelkek kimérésének időpontjáról. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az elvi telekalakítási engedély jogerőre emelkedett, a vázrajzok záradékolása a Földhivatalnál megtörténik. A közműszolgáltatókkal előzetesen megállapodás született a közművek kialakításáról, a szükséges hozzájárulást az Önkormányzat megfizette, így februárban megkezdődhet a telkek konkrét kitűzése.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke jelzi, hogy az igénylőket levélben értesíti a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag kéri megvizsgálni, mi lehet az oka annak, hogy a Bartók Béla ltp. 5/A. lakótömbben több lakó jelentős összegű közüzemi számlát (villanyszámlát) kapott kézhez.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Bartók Béla ltp. 4. számú lakótömb előtt található járda rossz állapotban van, kéri annak helyreállítását. Ugyancsak felújításra szorul a Bartók Béla ltp. 2., 3., 6., 7. számú lakótömbök előtti járdaszakasz is.

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 47 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester