· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
   2006. november 30.következő
letölthető melléklet:

315 kbyte

2006. január 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2006. január 12-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

1 -  7. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. január 12-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          Nagy Gábor képviselő-testületi tag  

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő van jelen - Nagy Gábor képviselő-testületi tag távol -, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja a történelmi egyházak 2006. évi támogatásáról szóló előterjesztés napirendről való levételét, és kéri, hogy az egyházak vezetőivel történt megbeszélés után hozzanak döntést a támogatás mértékéről.

 

Bebes István polgármester javasolja levenni a napirendről a történelmi egyházak 2006. évi támogatásáról készült előterjesztést. Ezen módosítással kéri a napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

NAPIREND:

 

1.      Az eszközfejlesztési ütemterv felülvizsgálata, korrekciójának javaslata    

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

2.      A nevelési-oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

3.      Körmend város Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

4.      Az óvodai és általános iskolai kötelező felvételi körzetek határának módosítása    

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

5.      Együttműködési megállapodás megkötése a Körmendi Ifjúsági Önkormányzattal   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Adásvételi szerződés jóváhagyása feltáró út nyomvonalának biztosítása kapcsán    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének első körös tárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

NAPIREND:

 

1.        Az eszközfejlesztési ütemterv felülvizsgálata, korrekciójának javaslata

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő javaslat a költségvetés fejlesztési kiadásai közt jelenik meg.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke kiegészítésként hozzáfűzi, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola eszközfejlesztési kérelme azt a célt szolgálja, hogy az iskola is elérje a kitűzött eszközfejlesztéseket, amivel az oktatás javát szolgálhatja. A Bizottság javasolja az eszközfejlesztésre rendelkezésre álló keretből 2008-ig 1.500 eFt biztosítását.

 

Bebes István polgármester reményét fejezi ki, hogy a központi költségvetés további forráskiegészítést fog biztosítani e célra.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva szintén a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja 2008-ig évente 1.500 eFt-tal kiegészíteni a Kölcsey Utcai Általános Iskola eszközfejlesztési keretét a határozati javaslatban részletezettek szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

1/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008-ig évente 1.500 eFt-tal kiegészíti a Kölcsey Utcai Általános Iskola eszközfejlesztési keretét az alábbi eszközfejlesztési célok megvalósítása érdekében:

 

2006. évben tervezett fejlesztés, eszközigény:

-         Orvosi szoba alapbútorzatának beszerzése            300 eFt

-         Természettudomány labor gáz- és vizesblokkjainak

      elektromos hálózatának kialakítása                   300 eFt

-         Ebédlő asztalainak részleges cseréje                     200 eFt

-         Tanulói asztalok cseréje                                     200 eFt

-         Tantermek falainak védőburkolása lábazati szinten

      (parafa, műanyag, fa)                                       500 eFt

Összesen:                                                    1.500 eFt

 

2007. évben tervezett fejlesztés, eszközigény:

-         Ebédlő bútorzat asztal, szék cseréje                     200 eFt

-         Tanulói székek cseréje                                       200 eFt

-         Táblák cseréje                                                 300 eFt

-         Orvosi szoba felszerelése                                    300 eFt

-         Kézi tűzoltó készülékek                                    100 eFt

-         Földrajz, történelem térképek, Rajz, technika kéziszerszámok

Testnevelés erő- és ügyességfejlesztő sporteszközök   400 eFt

Összesen:                                                    1.500 eFt

 

2008. évben tervezett fejlesztés, eszközigény:

-         Gázelszívó berendezés                                       500 eFt

-         Tantermi tanári asztalok, székeke cseréje              100 eFt

-         Alsós demonstrációs eszközök                            100 eFt

-         Tanulói kísérleti eszközök (kémia, fizika, biológia)  400 eFt

Összesen:                                                    1.500 eFt

 

 

2.        A nevelési-oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása   

Előterjesztők: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy az általános iskolákban a 6 első osztály szervezése a rendelkezésre álló adatok alapján reálisnak látszik, csakúgy, mint az óvodákban a 9+9 csoport szervezése. A napközis csoportok szervezését a felmerült igények ismeretében javasolja meghatározni, a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között.   

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy az előzetes adatok alapján indítható a két első osztály iskolánként. A felmérések szerint az átlaglétszámot tekintve az osztálylétszámok adottak, azonban az osztályokat "maximumon járatni" nem mindig van lehetőség, hiszen a véletlenek is befolyásolhatják az előkészítést. Örvendetes, hogy az óvodába érkező gyerekek száma emelkedett, aminek következtében az idei tanévben a csoportok létszáma várhatóan telített lesz. Az általános iskolákban a napközis csoportok számát a szülői igények után tudják felmérni, majd azt követően kerülhet sor a "finomításra". Véleménye szerint az iskoláknak célszerű lenne vállalni az előző évi csoportszámokat. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Bizottság a határozati javaslat mindhárom pontjáról külön szavazott, ennek alapján az 1-3. pontokban foglaltakat a Bizottság támogatja.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakat támogatja.

Bebes István polgármester javasolja az óvodákban 9+9 csoport szervezését, az általános iskolákban hat első osztály szervezését, valamint a napközis csoportok esetében az igényekre alapozottan megállapítani a csoportok számát.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

2/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006/2007-es tanévben

1.      a fenntartásában működő óvodákban 9+9 csoport szervezését teszi lehetővé.

2.      Az általános iskolákban hat első osztály (a Kölcsey Utcai Általános Iskolában 2, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában 2, a Somogyi Béla Általános Iskolában 2) szervezésére, működtetésére nyújt fedezetet.

3.      A napközis csoportok szervezésére a közoktatási törvényben rögzített módon, az igényekre alapozottan biztosít lehetőséget a fenntartó az iskolákban.

 

 

3.        Körmend város Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata            

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke kiegészítésként elmondja, hogy az Intézkedési terv felülvizsgálatára kötelező jelleggel kerül sor. Az elmúlt évben az intézményrendszerben nem állt be változás, ugyanakkor a pedagógiai szakszolgálat-, valamint a gyógypedagógiai nevelés-oktatás területére ráirányítva a figyelmet, valamint a demográfiai adatok miatt elképzelhető, hogy az Intézkedési terv konkrétabb felülvizsgálatra lesz szükség.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Közoktatási Intézkedési Tervét változatlan formában hatályban tartani.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

3/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2003/2004-től 2008/2009-ig szóló, közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét (intézkedési terv) felülvizsgálta, és azt változatban formában hatályban tartja.

 

 

4.     Az óvodai és általános iskolai kötelező felvételi körzetek határának módosítása        

Előterjesztők: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a felvételi körzetek határának módosítására az intézmények vezetőivel történt egyeztetés, valamint a született gyermekek számának módosulása következtében van szükség. Ezek alapján tárja a  Bizottság a képviselők elé a kötelező felvételi határokat; ezen körzetekből jelentkezőket kötelező az intézmény vezetésének felvenni. A jelentkezések idején pontosításra kerülhet sor, mely a három intézményvezető részéről előzetes egyeztetést, együttműködést igényel.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az óvodai és általános iskolai kötelező felvételi körzetek határának módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

4/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      két óvodai felvételi körzetet határoz meg az alábbiak szerint:

-         a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda kötelező felvételi körzete a Mátyás király utca - Ady E. utca - Hunyadi utca - Diófa utca - Juhar utca - Kandó K. utca - Várkert - Hegyaljai utca - Mónus I. utca - Németh M. utca - Rákóczi utca páratlan oldal (a Németh M. utcáig) - Thököly utca által határolt terület, valamint Felsőberkifalu.

-         a Mátyás Király Utcai Óvoda kötelező felvételi körzete a Rákóczi utca páros oldala a Thököly utcától a Munkácsy M. utcáig, majd mindkét oldala a város nyugati végéig - Alsóberki - Horvátnádalja - ADA - EGIS - Gyümölcsöskert utca által határolt terület.

2. három általános iskolai felvételi körzetet határoz meg az alábbiak szerint:

-   a Kölcsey Utcai Általános Iskola kötelező felvételi körzete a Rákóczi utca páratlan oldala a város teljes területén és a páros oldal a Deák F. és Munkácsy M. utca között - illetve a Rákóczi utcától délre eső terület, valamint Felsőberkifalu és Horvátnádalja.

-   az  Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola kötelező felvételi körzete a Mátyás király utca - Ady E. utca - Hunyadi utca a vasúttól északra - Diófa utca - Juhar utca - vasúti vágány - a Mátyás király utcától nyugatra: Dózsa Gy. utca - a Munkácsy M. utcától nyugatra a Rákóczi utca páros oldala a város nyugati határa által bezárt terület.

-   a Somogyi Béla Általános Iskola kötelező felvételi körzete a Kandó K. utca - Rákóczi utca - Alkotás utca - Mátyás király utca - Ady E. utca páratlan oldal - Gyümölcsöskert utca - Hunyadi utca - vasúti vágány által körbezárt terület.

 

Határidő: a 2006. évi beíratási időszaktól folyamatos

Felelős: intézményvezetők

 

 

5.     Együttműködési megállapodás megkötése a Körmendi Ifjúsági Önkormányzattal          

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy igyekeznek erősíteni a már megalapozott kapcsolatot az Ifjúsági Önkormányzattal, ennek kapcsán áttekintették az együttesen elvégzendő feladatokat. Ahhoz, hogy a KIÖ az ifjúság tevékenységét összefogva működni tudjon, megfelelő pénzügyi keretet szükséges biztosítani. Az ifjúsági önkormányzat az iskolák közötti jó együttműködés mentén igyekszik a programokat megszervezni és együttműködni Körmend város Önkormányzatával.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva kérdezi, hogy a 2006. évre tervezett programok közül a KIÖ vezetőségének szervezett két napos értékelő tábor 130 eFt összegben milyen programot takar.

 

Hegedűs László ifjúsági referens elmondja, hogy a két napos tábor költsége a Körmendi Ifjúsági Önkormányzathoz tartozó valamennyi szervezet 10 fős vezetőségének szállását és napi étkezését takarja. A rendezvényt a Rába parton szeretnék megvalósítani.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a következő kérdéseket teszi fel az ifjúsági önkormányzat tagjainak:

-         hány tagú a tagság, illetve abba valamennyi iskolás beletartozik-e;

-         a "Cool-túra" műveltségi vetélkedő mit jelent, miről szól.

Kéri az ifjúság képviselőit - mint ahogy az Együttműködési megállapodás I.8. pontjában is olvasható - a gyermek és diákprogramokat tegyék tartalmasabbá,  leginkább azért, mivel véleménye szerint az ifjúság értékrendje alacsony;  tevékenységük a város ifjúságának iránymutatás legyen. Segítsenek a városban a kulturált szórakozási lehetőség biztosításában, a kapcsolattartásban az önkormányzattal.

 

Hegedűs László ifjúsági referens elmondja, hogy a "Cool-túra" egy asszociációs játék, mely a kultúrát takarja fiatalos összetételben, mentálhigiénés, várostörténelmi, protokoll, gasztronómiai kérdésekből álló vetélkedő, melyet a tavalyi évben nagy sikerrel rendeztek meg mintegy 80 résztvevővel. A programokkal kapcsolatban elmondja, hogy a diszkóra, bálokra igény van a fiatalok körében, ez a szórakozási lehetőség korábban nem volt kielégített.

A 16-29 éves korosztályból bárki az Ifjúsági Önkormányzat tagja lehet, mindenkit szeretettel várnak. A vezetőség 10 tagú, melyet áprilisban választanak újra.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az alpolgármesterrel közösen folyamatosan egyeztetnek az ifjúsági önkormányzat vezetőivel, üléseiken részt vesznek. Meghatározták, milyen célt szeretnének elérni, melyhez a munkát el kell kezdeni és meg kell tölteni tartalommal.    

 

Hegedűs László ifjúsági referens elmondja továbbá, hogy a városban egy másik ifjúsági szervezet is működik, az Alternatív Diák Időtöltő Klub (ADI), amely szervezet szintén ifjúsági programok szervezésével foglalkozik. A két szervezet folyamatosan egyezteti programját, hogy ne ütközzenek a rendezvények. Emellett civil szervezetekkel is együttműködnek. Az ADI klubot a Mobilitas országos mintaprojektté terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy az ország 10 legjobb ifjúsági klubja között szerepelhet.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy jelen esetben a tevékenység megelőzte az írásos megállapodás jóváhagyását. El kell indulnia a közösségteremtésnek, a hagyományos magot meg kell alapozni, amire a következő generáció támaszkodhat. A két középiskola vonatkozásában ez egy szorosabb kapcsot jelenthet az ifjúság hovatartozásában. Ha az Önkormányzat a segítséget megadja, tartalmas programokat tudnak megvalósítani.

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 100 eFt-ot javasol elkülöníteni a programok megvalósításához.

 

Bebes István polgármester javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a polgármesteri keretből további 100 eFt-tal kiegészíti a 295 eFt-ot, így rendelkezésre állna a 395 eFt, amiből a programokat finanszírozni lehet.       

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag célszerűnek tartja, hogy az Ifjúsági Önkormányzatot érintő pénzügyi döntések meghozatalakor jelen legyenek az ifjúsági önkormányzat képviselői. Így tájékoztathatnák a bizottsági tagokat, a képviselőket, hogy mire kívánják fordítani a kért összegeket. A 150 eFt-os pályázati önrészt tartalékolni lehetne, vagy nevesíteni a városi költségvetésben.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja, hogy eredeti előirányzatként kerüljön a költségvetésbe betervezésre a 395 eFt.

 

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy közösen vesznek részt a rendezvényeken, a két önkormányzat kapcsolata szinte napi, kéri, hogy a programok megvalósításához szükséges 395 eFt-ot biztosítsa a képviselő-testület.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmendi Ifjúsági Önkormányzattal az előterjesztéshez mellékelt együttműködési megállapodás megkötését. A KIÖ 2006. évi programjainak megvalósítására 395 eFt elkülönítését javasolja a költségvetésben.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

5/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      ifjúsággal kapcsolatos feladatainak összehangolt ellátása érdekében a megalakult Körmendi Ifjúsági Önkormányzattal (KIÖ) - a melléklet szerint - együttműködési megállapodást köt. A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

2.      A KIÖ 2006. évi programjainak megvalósítására költségvetési rendeletében 395 eFt-ot különít el.

 

 

 

 

 

6.     Adásvételi szerződés jóváhagyása feltáró út nyomvonalának biztosítása kapcsán           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a nyomvonal tisztázása során a korábbi nyomvonalnál technikai szempontból kedvezőbb lehetőség adódott.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kérdezi, hogy a korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően az iparterületi feltáró út kialakításához szükséges ingatlanvásárlás realizálódott-e. További kérdése, hogy az újabb terület megvásárlása esetén az új nyomvonal kialakítási költségének csökkenése arányban van-e a megvásárolandó terület értékével.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a 0838/5 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat tulajdonába került. Az előzetes számítások szerint az új nyomvonalon kialakítandó ipari feltáró út költsége 20 millió Ft-tal csökkenhet.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, azáltal, hogy a 0838/6 hrsz-ú ingatlanra tolódik át az út nyomvonala, a korábban megvásárolt ingatlanok ipari célra felhasználhatók.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az ingatlan megvásárlását.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a jelenlegi nyomvonal kialakítása kedvezőbb az önkormányzat számára, a fennmaradó területek pedig felhasználhatók ipari területként.  

 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy az eredeti tervek szerint a gödör feltöltése mekkora összegbe került volna, míg dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag felveti, hogy a korábban megvásárolt terület esetében nem volt-e ismert, hogy egy gödrön keresztül vezetne az út.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az ipari út nyomvonalának kijelölésekor ismert volt a terület, ennek kapcsán geodéziai felmérés is történt. Az a terület, amit a nyomvonal érintett volna, egy 25 ha nagyságú terület, közel 60 tulajdonossal. A tárgyalások során nem tudtak megegyezni valamennyi ingatlantulajdonossal, a kisajátítás pedig hosszú időt vett volna igénybe, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy felvállalja azon területrésznek a feltöltését, amelyen az út áthaladna. Időközben azonban változás állt be az ingatlan tulajdonviszonyában, ami megoldhatóvá tenné a nyomvonal áthelyezését. Műszaki okokat figyelembe véve, területcserével a jelenleg tervezett nyomvonalon célszerűbb lenne megvalósítani az ipari feltáró utat, ezáltal a 30.000 m3 feltöltést el lehetne kerülni.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag érdeklődésére, miszerint történt-e talajtani vizsgálat az új nyomvonalra Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy igen, megtörtént a vizsgálat.

 

Bebes István polgármester javasolja a 0838/6 hrsz-ú ingatlan értékesítését a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

6/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Körmend város Önkormányzata, mint vevő és Kiss Tibor (Gyöngyösfalu, Gyöngyös u. 4.), Kiss Csaba (Szombathely, Kertész u. 49.) és Kiss Tamásné (Szombathely, Kertész u. 49.) mint eladók közt a körmendi 0838/6 hrsz-ú, 9378 m2 nagyságú, 31.79 AK jövedelmű, szántó megjelölésű ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződést az alábbi feltételek mellett:

Az ingatlan vételára bruttó 12.191.400 Ft (1300 Ft/m2), melynek fedezetét a 2006-os költségvetés felhalmozási bevételei közt kell megtervezni. A vételárat a szerződés megkötésének jóváhagyásától számított 30 napon belül ki kell egyenlíteni az eladók részére rendelkezéseiknek megfelelően.

 

Az ingatlanon fennálló haszonbérleti szerződés megszüntetéséért az eladók szavatolni kötelesek. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

A szerződésben az Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell.

 

Határidő: szerződéskötésre 2006. január 18.

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

 

 

 

 

7.     Körmend város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének első körös tárgyalása         

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy az intézmények vezetőivel egyeztető tárgyalást tartottak a költségvetésről, mely során igyekeztek kompromisszumos lehetőségeket meghatározni. Látható, hogy az idei év is olyan év lesz, amikor a "nadrágszíjon húzni kényszerülnek". Az ismételt számítások alapján a 70 millió Ft-hoz képest 40 millió Ft-tal kevesebb forrást biztosít az állami költségvetés az önkormányzat számára.

Az előzetes tárgyalásokat követően a kiküldött anyaghoz képest - mely 216 millió Ft-os hiánnyal számolt - 154 millió Ft-os működési hiány várható. Az önkormányzat esetében a normatív állami hozzájárulás 660 millió Ft-ról 691 millió Ft-ra nőtt. Az iparűzési adóerőképesség vonatkozásában a júliusi igényléssel egyidőben lehet felülvizsgálatot kérni; a 2005. évi teljesítések alapján várhatóan kiegészítésre számíthat az önkormányzat.

A működésre átvett pénzeszközök tekintetében a többcélú kistérségi társulás keretében az önkormányzat által ellátott feladatokra átadott pénzeszközökkel növekedhetnek a bevételek, ha a tárgyalások eredményeképp a feladatra kapott támogatásokat a többcélú kistérségi társulás átadja az önkormányzatnak.

A tervezett intézményi bevétel a felhalmozási ÁFA bevételének összegével, 15 millió Ft-tal növekedett. Mindezek eredményezik, hogy a működési hiány 154.154 eFt-ra csökkent, mely folyószámla hitellel finanszírozható. A működési kiadások között a kosárlabda csapat részére tervezett támogatás a dologi kiadások közt kerülne elszámolásra, ennek feltételét át kell dolgozni.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, mára már látható, hogy a Bizottság által a koncepció tárgyalásakor meghatározott 120 millió Ft-os működési hiány nem tartható, míg korábban ez az összeg az akkori normatívák ismeretében reálisnak tűnt. A normatíva összege évről-évre kevesebb, a tavalyi évhez képest 70 millió Ft-tal kevesebb összeg jut Körmend város Önkormányzatának.   

 

Az intézményi bevételek és dologi kiadások összege pontosításra szorult, nagy volt az eltérés a 2005. évi várható teljesítés és a 2006. évre tervezett számok közt.  Ennek oka az ingatlaneladásokból keletkezett ÁFA befizetési kötelezettség, ami megközelítőleg 90 millió Ft-ot tett ki.

Az intézményi bevételeknél további bevétel növelésre van szükség, a tervezetthez képest 20 millió Ft jelenik meg az új táblában. A Bizottság javasolja, hogy a Megyei Önkormányzatnak átadandó 25 millió Ft mértékének csökkentéséről a polgármester folytasson további tárgyalásokat. A 2006. évi költségvetés tervezetéről készült előterjesztést véleményalkotásra alkalmasnak találja, a 154 millió Ft-os működési hiány csökkentésére további javaslatokat vár a képviselőktől.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az oktatási terület költségvetésének tervezetéhez az alábbiakat fűzi:

Az intézményi költségvetési egyeztetések a tervezés időszakában alaposak, pontosak voltak. Az egyes intézmények költségvetése tükrözi a bázis alapú tervezést, valamint a normatíva-veszteségből adódó kompenzációt. A változatlan normatív támogatás mellett hiánynövelő tényezőként hat a demográfiai létszámcsökkenés. Hibás számításnak véli, hogy a 667 felső tagozatos esetében 495 gyermek normatívával számol a tervezet.   

Megállapítható, hogy a  normatívákban csökkenés tapasztalható; a kivételt talán csak azután a 4 fő bejáró gyermek után kapott 15 eFt-os normatíva növekmény jelenti, mely nem számottevő. A Pénzügyi Bizottság elnöke által említett 70 millió Ft normatív hiány számára a táblázatból nem tűnik ki; az 5. számú táblázatban a normatív állami hozzájárulás 690 millió Ft tervezett összegéhez képest a tényleges összeg 706 millió Ft, aminek a különbözete 16 millió Ft.

Az intézményi létszámcsökkenésekből adódó normatíva hiány a takarékos gazdálkodással elfogadható. A dologi kiadások tervezését nem kifogásolták az intézmények, de a félévi beszámolókor megvizsgálandó, hogy a kifizetések alakulása időarányos-e.  

A személyi jellegű kiadások esetében nem tervezett a GYES-ről visszatérők szabadság megváltása, valamint a betegség idejére adható túlóra ellátmányok; ezek biztosítását igény esetén az intézményekkel egyeztetve kell megoldani.

Van olyan oktatási intézmény, amelyben a vizesblokk felújítása szükséges.  

A Batthyányné Coreth Mária Óvodában a pedagógiai szakszolgálat ellátását a közeljövőben napirendre kell venni, a kistérségi társulás felállását követően új alapokra kell helyezni.

A Sodexho Kft. fejadagra számított 13 Ft/adag hozzájárulása kevésnek bizonyul, a hozzájárulás mértékét növelni szükséges. A személyi juttatásokra vonatkozóan nem tűnik ki a tervezetből, hogy a 2006. április 1-től életbe lépő közalkalmazotti béremelés fedezete rendelkezésre áll-e.

Végül elmondja, hogy az Érdekegyeztető Tanács a költségvetés kapcsán a polgármestert felkereste, a felvetett bankkártya használattal kapcsolatos kiadások problémájára célszerű lenne megoldást találni.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelzi, hogy az eredetileg kiküldött táblázatban szerepelt a 70 millió Ft-os normatíva csökkenés.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2006. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak tervezetéhez az alábbiakat fűzi:

-         A Tűzoltóság épületében a vizesblokk, valamint a fűtés korszerűsítése elodázhatatlan feladat. A vizesblokk felújítása kapcsán a Tűzoltóság vállalja az építési tervek elkészíttetését, javasolja, hogy az önkormányzat pedig vállalja a Tűzoltóság épületének fűtéskorszerűsítésére vonatkozó tervek elkészíttetését, melyhez 1 millió Ft-ot javasol biztosítani.

-         A szovjet hadisírok exhumálására 5 millió Ft-ot javasol elkülöníteni.  

Egyéni képviselőként javasolja, hogy a térinformatikai rendszer telepítésére a tervezett 5 millió Ft-ból 2 millió Ft kerüljön átcsoportosításra a Hegyaljai kerékpárút befejezésének munkálataira. 

Kéri továbbá, hogy a Hunyadi utcai telkek kialakítása a lehető legrövidebb időn belül valósuljon meg, hogy elkezdődhessenek az építkezések.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy javaslataikat eljuttatták a Pénzügyi Bizottsághoz. A költségvetés tervezetében az alábbi korrekciót kéri, illetve javaslatokat teszi:

-         A sport és kulturális feladatokra tervezhető összeg az előterjesztés működési kiadásai című szövegrészében 24.000 eFt-tal szerepel, míg az 5. számú mellékletben ez az összeg 25.000 eFt. Kéri, hogy ez utóbbi összeg kerüljön tervezésre.

-         A kosárlabda csapat támogatására biztosítandó összeg kerüljön átadásra a vagyonkezelő Kht. részére szponzori szerződés keretében.

-         A KASZT, a Városi Vegyeskar és a Nyugdíjas Vöröskeresztes Klub együttes támogatása tervezett 1,7 millió Ft esetében a Bizottság javasolja, hogy ezen összeg a közművelődési intézmény költségvetésébe kerüljön betervezésre.  

-         A tervezet 5. számú mellékletében "Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység" szakfeladat 7 millió Ft-tal szerepeljen, a sport feladatok támogatása szakfeladat 11,5 millió Ft-tal csökkenjen, vagyis 6,5 millió Ft kerüljön betervezésre.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a megyének átadott intézmények esetében nincs lehetőség a megyei önkormányzat részére átadandó költségek lefaragására. Kérdezi ugyanakkor, mi indokolja az uszoda és a sportcsarnok felújítását követően a tervezetben szereplő mértékű dologi kiadás tervezését.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, figyelembe kell venni azt is, hogy a tavalyi évben a felújítás időtartama alatt három hónapig zárva volt az uszoda és a sportcsarnok, ez az intézmény költségvetésében is megjelent. A bázis tervezést a 2004. évhez kell viszonyítani.

A Megyei Önkormányzat részére átadandó pénzösszeg kapcsán úgy véli, hogy az előzetes megbeszélés alapján "finomítható" az összeg.

A Tűzoltóság épületének felújítása már a korábbi években is szóba került, a fejlesztéseket végre kell hajtani, amihez állami szerepvállalásra is szükség lenne.

 

Bebes István polgármester köszönti Pusztai Ferencet, a városi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának elnökét és kérdezi, kíván-e a költségvetés tervezetéhez véleményt nyilvánítani.

 

Pusztai Ferenc elmondja, hogy a városi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala összeült, ezúton köszöni a költségvetés készítése kapcsán kapott korrekt és széleskörű tájékoztatást. A város, és azon belül is az oktatási intézmények környéke sokat szépült az elmúlt években, a Kölcsey Utcai Általános Iskolát és a Mátyás Király Utcai Óvodát kivéve a parkolási lehetőség megoldott.   

Felhívja a figyelmet, hogy az intézmények költségvetésébe a minőségi bérpótlék 10 hónapra került betervezésre, míg a vonatkozó törvény szerint a bérpótlékot 12 hónapra kell számítani, mivel a pedagógusoknak a nyári időszakban is van munkája (táboroztatás, kirándulás, továbbképzések).  

Éves szinten több ezer forintot is kitehet az az összeg, amíg a munkavállaló a bankintézeten keresztül béréhez hozzájut. A költségvetésben rendelkezésre álló 2.000 Ft/fő összeg szinte csak a bankkártya cseréjét fedezi. A bankkártya használattal kapcsolatos költségek kompenzálását kéri, hogy ne az intézményeknek kelljen kigazdálkodnia ezt a költséget.

Végezetül a döntések meghozatalához jó munkát kíván a képviselőknek.

 

Bebes István polgármester a minőségi bérpótlék 12 hónapra járó összegét javasolja biztosítani, ez az összeg a tervezetthez képest 2.330 eFt többletet jelent.  A pénzintézeti költségtérítéssel kapcsolatban nem lát reális esélyt a 2.000 Ft/fő összeg növelésére. Megoldást jelenthet a bankokkal történő tárgyalás ezen költségek mérsékléséről.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke felveti, hogy az intézményeket érintő gázár emelés kompenzációja megvalósul-e. Ez különösen érinti a Somogyi Béla Általános Iskolát, ahol a felhasználás jelentős.   

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy nincs tudomása gázár kompenzációról. Az április 1-jei béremelés fedezetét szintén meg kell teremteni a költségvetésben.

 

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a 2006. június 1 - szeptember 30. között a Batthyány Kastély Dísztermében rendezendő, Wieber Marianne: Nemesi és polgári viselet Magyarországon a XVII. - XIX. században című kiállításának megvalósításához 1 millió Ft biztosítását, mely összeg egyben pályázati önrészként kerülne felhasználásra. A kiállítás teljes költsége 2,5 - 3 millió Ft, melyet pályázati úton szeretnének előteremteni.  

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy a kiállítás megvalósításában a Múzeum is részt vesz.  

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a 2006. évi költségvetés tervezésénél a költségvetési vita során elhangzottak iránymutatásként kerüljenek figyelembe vételre.   

A 2006. június 1 - szeptember 30. között a Batthyány Kastély Dísztermében rendezendő Wieber Marianne: Nemesi és polgári viselet Magyarországon a XVII. - XIX. században című kiállításának megvalósításához pályázati önrészként 1 millió Ft biztosítását javasolja.   


A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

       7/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés tervezésénél a költségvetési vita során elhangzottakat iránymutatásként figyelembe veszi.     

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. június 1 - szeptember 30. között a Batthyány Kastély Dísztermében rendezendő Wieber Marianne: Nemesi és polgári viselet Magyarországon a XVII. - XIX. században című kiállításának megvalósításához 1 millió Ft-ot biztosít, mely összeg egyben pályázati önrészként szolgál. 

 

Határidő: költségvetés tervezésének ideje

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 05 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester