· irattár · Kérelmek · Segélykérelmek
előzőKérelem helyi utazási segély igényléséhez    Lakás fenntartási támogatáskövetkező
letölthető melléklet:

12 kbyte

Kérelem helyi utazási segély megállapítására

 

K É R E L E M


helyi utazási segély megállapítására

a módosított 10/1996. számú rendelet 12/A §-a alapján


Alulírott

Név: ……………………………………………………………………..


Leánykori név: ………………………………………………………….


Születési hely, idő: ……………………………………………………..


Anyja neve: …………………………………………………………….


TAJ száma: …………………………………………………………….


Állandó lakóhelye: …………………………………………………….


kérem, hogy részemre 200… évre helyi közlekedési támogatást szíveskedjenek megállapítani.


Körmend, ……..év…………………hó…….nap.…………………………….

kérelmező aláírása


Nyilatkozat:

  • kijelentem, hogy amennyiben a családban a közös háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyaiban olyan változás következik be, hogy annak következtében az egy főre jutó jövedelmem meghaladja a nyugdíjminimum hatszorosát (jelenleg: 120.600.- Ft), úgy azt a támogatást megállapító részére 8 napon belül bejelentem,

  • hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez


………………………..

kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:


  • kérelmező és vele közös háztartásban élők - kérelem benyújtását megelőző - 3 havi jövedelméről szóló igazolást.