· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004.szeptember 23.következő
letölthető melléklet:

310 kbyte

2004. augusztus 26.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. augusztus 26-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

194 - 216. számú

Rendelet:

30/2004. (IX.01.) számú

31/2004. (IX.01.) számú

32/2004. (IX.01.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. augusztus  26-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:  Czvitkovics Gyula képviselő-testületi tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - Czvitkovics Gyula képviselő-testületi tag távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend Folyó ügyek g.) napirendi pontjának kiegészítését a Teleki utcai vízvezeték építés tárgyában készült előterjesztés, valamint h.) napirendi pontban a Vasi Volán Rt. részére tulajdonosi hozzájárulás gázvezeték építése tárgyában készült előterjesztés megvitatásával. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.                 Beszámoló a polgármesternek a két testületi ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

2.       Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása

         Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

3.       A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996.  (III.26.) számú rendelet módosítása

         Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

4.       Beszámoló Körmend város Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.                 Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.                 Beszámoló az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

Folyó ügyek:

a.)               Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)              Magyarország-Ausztria Phare CBC program - Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok - pályázat-előkészítési költségek biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)               Önrész biztosítása a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ által benyújtott és támogatott pályázatokhoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)         Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-                     Javaslat a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére a Somogyi Béla Általános Iskolában

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-        Javaslat  a kötelező pótlékok mértékének meghatározására

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-                     A képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés indításának lehetőségei az általános iskolákban

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-        Javaslat az oktatási intézmények nevelései, pedagógiai és minőségirányítási  programjának  jóváhagyására

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-                     Tájékoztató az Önkormányzat, mint fenntartó feladatairól a tanévindítás során

Előterjesztő: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

e.)    A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság  előterjesztései:

-                     A Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatójának megbízása, valamint ehhez kapcsolódóan a beérkezett pályázatok véleményezésének megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bizottsági vélemény kapcsán előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

-                     Javaslat az október 6-i városi ünnep előkészítésére

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

f.)      Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíj-pályázati rendszeréhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

g.)     A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-                     Hulladékudvar építéséhez pályázati önrész biztosítása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-                     Tulajdonosi hozzájárulás reklámtábla elhelyezéséhez (Mediátor-Bau System Kft. kérelme)

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

 

 

-                     Tulajdonosi hozzájárulás villamos vezeték építéséhez (P.T.C Plusz Kft. kérelme)

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-        Vass Balázs kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-                     Dienes Gábor és neje ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-                     Dr. Boda-Novy Zsolt tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

        

-                     Teleki utcai vízvezeték építés  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

h.)     Tulajdonosi hozzájárulás kérése gázvezeték építéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)        A 177/2004. számú határozat visszavonása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

j.)        Az OTP Bank kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

k.)     A Dancsecs Építőipari Kft. kérelme  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

l.)        Pályázat benyújtása a Batthyány-év (2005) programjainak megvalósítása céljára

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy június 30-án a körmendi postahivatal vezetőjével folytatott megbeszélést, majd a kiváló tanulók, sportolók jutalmazására került sor a Színházteremben. Délután a köztisztviselői nap alkalmából köszöntötte a hivatal dolgozóit.

Július 1. a köztisztviselők részére munkaszüneti nap.

Július 2-án Németh Józseffel, az OTP Rt. vezetőjével folytatott megbeszélést hitelfelvételt illetően. Ezt követően Wágner Józseffel, a Vasivíz Rt. igazgatójával tárgyalt szennyvízcsatorna hálózat bővítése témakörben.

Július 5-én a Batthyány Kastély hasznosítása ügyében Teleki Istvánnal folytatott megbeszélést, aki egy angol cég befektetési ajánlatát ismertette. Szintén e napon iparterületek vásárlásával kapcsolatos megbeszélés zajlott.

Július 6-án fogadóórát tartott, majd dr. Gyürki László kanonokkal, pápai prelátussal folytatott megbeszélést.

Július 7-én a meghirdetett projekt menedzseri állásra jelentkezők meghallgatására került sor, majd Szombathelyen az Osztrák Köztársaság szombathelyi tiszteletbeli konzulátus kereskedelmi osztályának irodamegnyitóján vett részt.  

Július 8-án a Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt Szombathelyen.

Július 9-én a Rábán aluli területek kérdéskörében került sor megbeszélésre, az ingatlantulajdonosok, valamint az építtetők részvételével.

Július 13-án pályázatok előkészítése folyt, melyről előterjesztés is készül a mai képviselő-testületi ülésre. Ugyanezen nap Horváth Gyulával folytatott megbeszélést a körmendi kavicsbányából történő kavicsszállítással kapcsolatos, amely anyagot a töltésépítésre kell felhasználni. Ezt követően a Savaria Takarékszövetkezet képviseletében Szabados Tibor kereste fel.

Július 15-én a güssingi Energia Centrumban megbeszélésre került sor Körmend, valamint Güssing kistérségének együttműködését illetően.

Július 19-én Phare CBC pályázat eredményhirdetésére került sor Szombathelyen. Szintén e napon a Fejlesztési Bank újonnan megnyílt szombathelyi irodájának vezetője járt nála.

Július 21-én kistérségi társulási ülésre került sor szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése tárgyában.

Július 22-én az egészségügyi dolgozók köszöntésére, majd rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor.  

Július 26-28-a között a kranenburgi, groosbeek-i, valamint ubbergen-i testvérvárosok vállalkozói tartózkodtak Körmenden. Ezen idő alatt egyeztették a jövő év áprilisában érkező, vállalkozókból álló küldöttség programját. A testvérvárosokból érkezők a körmendi vállalkozókkal "lehetőségfeltáró megbeszélés"-t szeretnének folytatni.

Július 30-án a fehringi bornapokra utazott.

Július 30 - augusztus 7. között Bebes István polgármester szabadságát töltötte.

Augusztus 13-án a körmendi temető bővítésének ügyében tárgyalt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet illetékesével, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság szombathelyi kirendeltségének vezetőjével, valamint a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola jogászával.

Augusztus 16-án a Közútkezelő Kht. vezetőjével pályázatelőkészítő megbeszélést folytatott, melyről előterjesztés is készült. Szintén e napon Erwin Schmitzel, a német és holland testvérvárosok kapcsolattartójával tárgyalt, majd a kranenburgból érkező vendégeket fogadta.  

Augusztus 17-én került sor az OTP Rt-vel a hitelszerződés aláírására.

Augusztus 18-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóság budapesti székhelyén dr. Stepics Anita titkárságvezetővel közösen megbeszélést folytatott dr. Thuma József vezérigazgatóval a Batthyány Kastélyt illetően, majd a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet illetékesével a temető bővítés kapcsán tárgyaltak. Ugyanezen napon a Roznovból érkező vendégek fogadásán vett részt.   

Augusztus 19-én munkamegbeszélés zajlott.

Augusztus 24-én Rönökön a "Hármashatár Idősek Találkozóján" vett részt.

Augusztus 25-én Kremsbe, az EYBL cég székhelyére utazott, ahol a cég vezetőivel tárgyalt. A tárgyalások a következő nap is folytatódtak.   

Bebes István polgármester a Batthyány Kastély kapcsán megjegyzi, bízik abban, hogy a Szeleste 2001. Kft. rendezi tartozásait. Tudomása szerint a Kft-vel munkaszerződés alapján dolgozók bérének felét, valamint a Kastélyban őrző-védő tevékenységet folytató kft-nek hátralékuk egy részét kifizették. Körmend város Önkormányzata kérést fogalmazott meg a Kincstári Vagyoni Igazgatóság fele, halassza el a pályázat kiírását a Kastély hasznosítását illetően a "Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok" elnevezésű Phare CBC pályázat lehetőségeinek kihasználásáig. Ezt figyelembe véve jövő év április 30-ig kerülne sor a pályázat kiírására. Körmend város Önkormányzata ígéretet kapott arra, hogy figyelembe veszik a kérést, és április 30-ig tartózkodnak a vagyonkezelésbe adást célzó pályázat kiírásától.

A temetőbővítés kapcsán elmondja, lassan tisztázódik, mely szerv a bővítéshez szükséges terület vagyonkezelője. Reményeik szerint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hozzájárulását adja a terület birtokba adásához.

Az Eybl Kft. beruházása kapcsán elmondja, hogy az építési tevékenység még nem kezdődött el, mivel a kiírt pályázat nyertes kivitelezője visszalépett, ezért új pályázat kiírására került sor, melyre 2004. szeptember 15-ig kell benyújtani az építő cégeknek pályázatukat. Döntés október 15-ig várható, a kivitelezési terv szerint a munkálatok kezdése 2004. október 21. A cég vezetői kinyilatkoztatták, hogy minden körülmények között megkezdik a kivitelezést, a beruházást megvalósítják, mely várhatóan a tavasszal fejeződik be.    

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a Kastély hasznosítása kapcsán említett Teleki István személye felől érdeklődik.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy egy külföldi magáncég érdeklődött a Kastély hasznosítását illetően, akik javaslatokat is nyújtanának a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez.

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.     Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:       

 

30/2004. (IX.01.) számú rendelet

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítéséről szóló 13/1999. (XI.25.) számú rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testülete tag arra szeretne választ kapni, hogy a helyi lakásfenntartási támogatást évente kell-e igényelni, avagy az minden évre automatikusan jár.   

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a kérelmet egy évre szólóan lehet benyújtani, a támogatás megítélése is az adott évre vonatkozik. A következő évben a kérelmező ismételten benyújthatja a támogatás iránti kérelmét, melyet az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság bírál el.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - mivel a szociális törvény módosulása következtében szükséges a helyi rendelet módosítása, - a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

   

Bebes István polgármester javasolja a szociális igazgatásról és egyéb szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:       

 

31/2004. (IX.01.) számú rendelet

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról   

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     Beszámoló Körmend város Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság javaslatait, észrevételeit az alábbiakban foglalja össze:

-         Körmend város Gondnoksága a bérleti díj hátralékok behajtását azonnali hatállyal kezdje el, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, melyről a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztassa.

-         Örvendetes, hogy a folyószámla hitel igénybevételére 2004. június 30-ig a kedvező likviditási helyzet miatt nem volt szükség.    

-         A dologi kiadások - különösképpen a gázdíjak mértéke - kedvezőtlen képet mutatnak, javasolja, hogy szakemberek segítségével a fűtési rendszerek kerüljenek átvizsgálásra, különösen a Somogyi Béla Általános Iskolában.

-         A személyi juttatások és járulékok elemzésénél megállapítható, hogy a Bizottság korábbi javaslata - mely szerint az elmúlt időszakhoz képest   4 %-al csökkenjenek a személyi juttatások és járulékok - helyes volt.  Kívánatos lenne, hogy ez az ütem a továbbiakban is folytatódjon. Számításai szerint az eredeti költségvetéshez képest a jelenlegi számadatok tükrében a bérek esetében 48 millió Ft-os megtakarítás érhető el.  Mivel a Kormány által előirányzott jövő évi 6 %-os közalkalmazotti béremelést az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk, ezért kéri az intézményvezetőket, legyenek erre tekintettel, amikor a 2004/2005. évi tanóra- és csoportfelosztást tervezik. A 6 %-os béremelés 120 millió Ft költséget jelent az önkormányzatnak, melyre a költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet.  

-         Az intézmények nagy része tudomásul vette a takarékos gazdálkodás szükségességét, ugyanakkor vannak intézmények, melyeknél elmaradás tapasztalható.

A Bizottság a beszámolóban foglaltakat elfogadja.   

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag Körmend város Gondnoksága bevételei esetében célszerűnek tartotta volna, ha a táblázatos kimutatás mellett számszerű adatok is szerepelnek, pl. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében mekkora a kintlévőség összege. Egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének azon javaslatával, mely szerint bizottságuk kapjon kimutatást ezen adatokról.

A beszámoló kapcsán megjegyzi, hogy az I. féléves teljesítések jónak mondhatók, meghaladják az 50, illetve a 70 %-ot. Ugyanakkor nem tesz említést a beszámoló arról, hogy az I. félévben a vagyonértékesítésből származó bevételek mekkora összeget tettek ki. Több esetben előfordult, hogy a testületi döntést követően elhúzódtak a szerződéskötések, nem került pont egy-egy testületi döntés végére, mindezek bevételkiesést jelentenek az Önkormányzat számára. A felhalmozási kiadások esetében kéri, hogy az illetékes iroda a beruházások lebonyolításáról a testületi tagokat tájékoztassa.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság felülvizsgálta az oktatási intézményekre vonatkozó számszaki adatokat, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy vannak törvényi ellátási kötelezettségei is a városnak. Úgy véli, "érdemes áldozni" az oktatásra és bízni kell abban, hogy a bérfejlesztés más jellegű forrása is megmutatkozik, nemcsak a takarékosság az iskolák részéről. Több intézménynél szóba került a dologi kiadások elégtelensége: amennyiben a költségvetési év indításakor bizonyos arányon alul tervezik az intézmény költségvetését, akkor azt félévkor, illetve a fűtési szezon indítása előtt felül kell vizsgálni, és az intézményeknek a különbözetet biztosítani kell.           

 

Bebes István polgármester támogatja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének javaslatát, kéri, hogy Körmend város Gondnokságának vezetője a következő bizottsági ülésre készítsen írásbeli beszámolót a kintlevőségek helyzetéről.   

A likviditás esetében a képviselő-testület által hozott döntéseknek igyekeztek oly módon eleget tenni, hogy ne merüljön fel probléma. Bár akadtak pénzügyi nehézségek, de megfelelően elosztva a kiadásokat a vagyonértékesítésre nem került sor. A testületi döntéseket követő vagyonértékesítések során nem minden esetben tudtak megfelelő ütemben előre haladni, ezt mutatja a vagyonértékesítés 35,5 %-os teljesítése is. Ezt az ütemet gyorsítani kell annak érdekében, hogy az Önkormányzat minél hamarabb jusson a tervezett bevételeihez. Ebben nagy szerepe van mind a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodának, mind pedig a Hatósági Irodának, ennek érdekében hatékonyabb munka szükséges.

A felhalmozások, beruházások tekintetében kéri, hogy az illetékes bizottságok tájékoztassák a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot arról, hogy a különböző beruházások mennyiben valósultak meg, az átadás-átvétel megtörtént-e, a kifizetések megvalósultak-e.

Nem elhanyagolható az a tény, hogy sem a BÉRHIKI, sem az ÖNHIKI intézménye nem áll rendelkezésre, így szűkös helyzetben kellett megoldani a pénzügyi teljesítéseket oly módon, hogy lehetőség szerint vagyonértékesítésre ne kerüljön sor. Ezúton köszöni a Gazdasági és Pénzügyi Iroda dolgozóinak időként megfeszített munkáját.

   

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

194/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2004. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

         Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

5.     Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosítása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kérdés, észrevétel nincs. 

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

  

32/2004. (IX.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     Beszámoló az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kramli Imre igazgató az írásbeli beszámoló mellé szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy az intézményben folyó szakmai munka gyümölcséről számolhatott be az igazgató, alaposan áttekintve a pedagógiai, nevelési részleteket, amelyeket egy-egy intézmény munkájánál ki lehet emelni.  Mindezt megerősíti a friss és konkrét adatokkal, elért eredményekkel, melyekről a tanévzáró ünnepségen a szülők és diákok előtt beszámolt. Egyértelműen megállapítható, hogy a körmendi iskolák közül egy korszerű, jól működtetett intézményről van szó, amelyben a belső tartalmi munka meghozza gyümölcsét, kiemelve a német nyelv és a számítástechnika oktatást. Az igazgató jól jelöli meg a fejlesztés irányvonalát, melyet az intézményben folytatni kell. Bízik abban, hogy az igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázat eredményes lesz és továbbra is tartalmas munka folyhat az iskolában.

A Bizottság nevében elfogadásra javasolja a beszámolót.

Szabadi István képviselő-testületi tag köszönetet mond az igazgatónak a beszámoló elkészítéséért, valamint azon hosszú időn keresztül végzett munkájáért, amivel az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola sikertörténetéhez hozzájárult. Nemcsak a fejlesztési eredmények, hanem azon pozitívumok, amik a továbbtanuló diákok iskoláiból visszaköszönnek Körmendre mind-mind kedvező értékűek. Kívánja, hogy a továbbiakban is hasonlóan sikeresen működjön az iskola.  

 

Bebes István polgármester kéri az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

  

195/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola működéséről szóló intézményvezetői beszámolót - a mellékletnek megfelelően -    elfogadja.

 

 

7.     Folyó ügyek    

a.)  Pénzügyi előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslat mindkét pontjában foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslatban foglalt előirányzat módosítások elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

                                                                                      

196/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi pénzügyi előirányzat módosításokat határozza el:

1.      A városi újság előállítási költségeihez átad a Polgármesteri Hivatal kulturális támogatási kerete terhére 2.700 eFt-ot Körmend város Gondnoksága részére a dologi kiadás előirányzatok növelésével egyidejűleg. Az összeget az önkormányzat finanszírozásként biztosítja az intézmény rendelkezésére.

2.      A közcélú foglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódóan

    Körmend város Gondnoksága:

-       személyi juttatás előirányzata 2.626 eFt-tal nő,

-       a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 991 eFt-tal nő,

-       a dologi kiadás előirányzata   147 eFt-tal nő,

a Polgármesteri Hivatal:

-       gazdálkodási tartalék előirányzata  3.764 eFt-tal csökken.

         Az összeget az intézmény finanszírozásként kapja meg.

Határidő: 2004. szeptember 5.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

   

b.) Magyarország-Ausztria Phare CBC program - Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok - pályázat-előkészítési költségek biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, tárgyalások folytak azt illetően, hogy a Phare CBC pályázat keretein belül a Körmend-Pinkamindszent közti útvonal fejlesztése érdekében Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás pályázatot nyújtson be a Vas megyei Állami Közútkezelő Kht-val közösen. A szükséges önerő összegét, valamint a tervek elkészítésének költségét a Közútkezelő Kht. vállalja. Az érintett négy település - Körmend-Horvátnádalja, Magyarnádalja, Vasalja és Pinkamindszent - között a felújítandó útszakaszok tervezésének költségét, valamint a projekt-készítés költségét szükséges elosztani. A tervezéskor arra kell törekedni, hogy valamennyi település egyforma mértékű fejlesztéshez jusson. Sikeres pályázat esetén nagymérvű fejlesztés valósulhat meg, ezért kéri a képviselő-testület támogatását.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kiegészítve azzal, hogy Körmend város Önkormányzata járjon el annak érdekében, hogy a települések saját erejét illetően azonnali inkasszó benyújtásáról megállapodás szülessen Körmend város Önkormányzata és az érintett település között.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője megvalósíthatónak találja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének javaslatát. Egyúttal kéri, hogy a határozati javaslat második pontjának megfogalmazása akként módosuljon, hogy az Önkormányzat eljár annak érdekében, hogy  Magyarnádalja, Vasalja és Pinkamindszent községek fejlesztési célú pénzeszközként településenként 1.250 eFt-ot, összesen 3.750 eFt-ot bocsássanak Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás rendelkezésére a beruházás közös erővel történő megvalósításának sikere érdekében.   

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva szintén támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, kiegészítve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének javaslatával.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

197/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      A Magyarország-Ausztria Phare CBC Program keretében a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok fejlesztése pályázat előkészítésére 5.000 eFt-ot biztosít, mely a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás felhalmozási előirányzatát növeli.

2.      Az 1. pontban meghatározott fejlesztéshez Körmend város Önkormányzata 1.250 eFt-ot biztosít a pályázati önrész alap terhére, és egyúttal eljár annak érdekében, hogy  Magyarnádalja, Vasalja és Pinkamindszent községek fejlesztési célú pénzeszközként településenként 1.250 eFt-ot, összesen 3.750 eFt-ot bocsássanak Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás rendelkezésére a beruházás közös erővel történő megvalósításának sikere érdekében.

3.      Körmend város Önkormányzata továbbá eljár annak érdekében, hogy a fent nevezett településekkel, a településeket terhelő 1.250 eFt-nak Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére történő rendelkezésre bocsátása érdekében  azonnali inkasszó benyújtásáról megállapodás szülessen. 

 

Határidő: 2004. szeptember 27. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

c.)  Önrész biztosítása a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ által benyújtott és támogatott pályázatokhoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - megfelelő információk hiányában - nem javasolja az önrész biztosítását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja, hogy az önkormányzati intézmények technikai eszközkészletét tekintsék át, és szükség esetén kerüljön sor átcsoportosításukra. Tudomása szerint a Városgondnokságon lévő fénymásoló berendezést nem használják, jelen esetben pedig fénymásoló gép beszerzéséhez biztosít önrészt a képviselő-testület.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

198/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ részére pályázati önrészként 653 eFt-ot biztosít a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumához két témakörben benyújtott pályázatához a pályázati alap terhére, amellyel az intézmény felhalmozási kiadás előirányzatát megnöveli.

Az összeget finanszírozásként bocsátja az intézmény rendelkezésére.

 

Határidő: 2004. szeptember 5.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

 

 

d.) Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-         Javaslat a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére a Somogyi Béla Általános Iskolában

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint az OKÉV engedélyezte a maximális osztálylétszám túllépését. Megjegyzendő azonban, hogy ez a döntés egyik oldalról takarékosságot, míg a másik oldalról normatíva vesztést jelent.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

199/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) Észak-Dunántúli Területi Irodája 20109-9/2004. számon iktatott határozata alapján engedélyezi, hogy a 2004/2005-ös tanévben a Somogyi Béla Általános Iskola ötödik évfolyamán a maximális osztálylétszámot túllépjék, és a tanulókat egy 33 és egy 32 tanulólétszámmal működő osztályba szervezzék.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 

 

 

-     Javaslat a kötelező pótlékok mértékének meghatározására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a pótlékok esetében a tartalmi munka egy eleméről van szó, melyben egy nagyobb mértékű lépcsőzetes emelés következett be. Emelkedett továbbá a közalkalmazotti pótlékalap is. Kéri, hogy az adható mértéken túl becsülje meg a város a nevelési területtel foglalkozók munkáját.

A számítástechnikai pótlék esetén a Bizottság helyben hagyta az alsó mértéket.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. és 3. pontját javasolja elfogadásra.

 

Bebes István polgármester kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

200/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete:

-       a fenntartásában működő közoktatási intézményekben a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés alapján a pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusok kötelező pótlékának mértékét a Kormányrendeletben rögzített alsó mértékben határozza meg.

-       a 138/1992. (X.8.) számú Kormányrendeletben felsorolt "adható" pótlékokra, valamint jelen határozatban rögzítettől eltérő mértékű kötelező pótlékokra pénzügyi fedezetet nem biztosít.  

 

Határidő: kiértesítésre azonnal 

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

-         A képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés indításának lehetőségei az általános iskolákban

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a feltáró munka elindult, az első felmérések szerint iskolánként 4-17 fő azon tanulók száma, akik kedvezőtlen családi háttérrel rendelkeznek. A felkészítést valamennyi intézménynél szükséges elindítani, melynek normatívája - a törvényi előírásoknak megfelelően teljesített programok esetében -       20-60 eFt kiegészítő hozzájárulást jelentene. A Bizottság elképzelése szerint a normatíva az intézmények számára átadásra kerülne, a nevelési program megvalósított formában kerülne bemutatásra.      

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés megszervezését az általános iskolákban.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy Körmend demográfiai helyzetét figyelembe véve, valamint a pedagógus állomány foglalkoztatása érdekében célszerű lenne kihasználni azon normatív ellátottságú tevékenységeket, melyek képesek magukat finanszírozni, és hozadékuk is van.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 7 szavazattal, 11 tartózkodás mellett elutasítja, és a következő határozatot hozza:

 

201/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában működő általános iskolák esetében nem támogatja, hogy a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. § (4) bekezdése és a 39/E. § (4) bekezdése szerint a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó képesség kibontakoztató felkészítést és integrációs felkészítést megszervezzék a fenntartásában működő általános iskolák.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

-         Javaslat az oktatási intézmények nevelési, pedagógiai és minőségirányítási programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az intézményeknél megvolt az az innovatív készség, hogy e két fontos dokumentumot - a pedagógiai programot, valamint a nevelési programot - kimunkálják. A minőségirányítási programot szakértők által véleményezett formában elkészítették az intézmények, ezáltal biztosíthatók a folyamatos, törvényes munka feltételei az alapfokú oktatásban. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a programok elkészítése jelentős adminisztratív terhet ró a tantestületekre.

Javasolja valamennyi oktatási intézményben megteremteni az emelt szintű oktatás feltételeit.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontját javasolja elfogadásra.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy véli, hogy a pozitív döntéssel mérsékletes óraszámban, egy-egy tantárgy vonatkozásában, az eddig meglévő profilt erősítve és a jövőben a pénzügyi kondíciókat biztosítva az emelt szintű oktatás érdekében sokat tehetnének. Kéri, ne vonjanak meg minden támogatást az intézményektől.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozza, hogy a Bizottság nem az oktatás ellen van, csupán a város pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé további összegek biztosítását.

 

Bebes István polgármester szerint érthető a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság törekvése, a jövőben ezen feladatok ellátásához központi források biztosítása is szükséges lenne.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

202/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az emelt szintű oktatás megvalósítására a fenntartásában működő általános iskolákban - korábbi határozatának megfelelően - nem biztosít külön órakeretet.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos 

 

 

-         Tájékoztató az Önkormányzat, mint fenntartó feladatairól a tanévindítás során 

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a tájékoztatóban összefoglalták a második költségvetési félévre vonatkozó feladatokat. 2004. november 30-ig el kell végezni a házirend felülvizsgálatát, melynek során figyelembe kell venni a szülők, diákok érdekeit egyaránt. Mivel a munkavédelem különösen reflektorfénybe került, az 1993. évi XCIII. törvény módosítását követen át kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy az intézményeknél ez a tevékenység felelősen, szervezetten, szabályzatba foglaltak szerint folyik-e. A teljesítménypótlék alkalmazása esetében amíg nem biztosított a pénzügyi fedezet, addig a ténylegesen ellátott túlóra formában történő elszámolást célszerű fenntartani.   

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

e.)  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

-         A Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatójának megbízása, valamint ehhez kapcsolódóan a beérkezett pályázatok véleményezésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Bizottsági vélemény kapcsán előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati határidő lejártáig két pályázat érkezett az Önkormányzathoz, az egyik Mecsériné Doktor Rozália, a másik pedig dr. Szerdahelyi Zoltán részéről. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság mindkét pályázót meghallgatva, szakértők véleményét bekérve, a szavazásban liberális elveket is figyelembe véve hozta meg döntését. A korábbi határozat értelmében előnyt jelent, de nem kizárólagosság az egyetemi végzettség. A szakértők ismerték a pályázati kiírás tartalmát, így lehetőségük lett volna olyan véleményt megfogalmazni, amely kifejezetten egyik jelölt mellett teszi le a voksot. A szakmai bizottság a mellékelt szakértői véleményeket felhasználta döntése meghozatalánál.  

Elmondja továbbá, hogy mindkét pályázó magasan kvalifikált, megfelelő színvonalú munkát végez. 

 

Bebes István polgármester kéri a jelölteket, 5 percben egészítsék ki írásbeli pályázatukat.

 

Mecsériné Doktor Rozália szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat által kiírt pályázatra benyújtotta pályázati elképzeléseit, úgy gondolja, erre jogalapot teremt eddigi szakmai tevékenysége, mint pedig iskolai végzettsége. Egyúttal megköszöni a bizottsági elnök úrnak, hogy a bizottsági meghallgatáson megbízott igazgatói munkáját hibátlannak és ambiciózusnak minősítette, pedig ez a munka nem volt könnyű. Úgy véli, nehezebb a már régóta működő intézményeket összevont formában működtetni, mint egy újonnan létesített intézményt elindítani és működtetni. Hiszen az összevonás esetén különböző érdekeket sérthetnek, mely még inkább megnehezíti a működtetést. Az elmúlt időszakban elindult egy úton, melyen pozitív előjelek is voltak: az emberek visszajelzéseiből arra következtethet, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket a város lakói pozitívan értékelnek. Meggyőződése, hogy egy városban fontos szerepet tölt be a kulturális intézmény. Egy kulturális intézménynek rangja, szerepe van, életteret teremt, a városban élők mindennapjainak részéve kell váljon. Véleménye szerint a könyvtár esetében elérték azt, hogy az emberek mindennapjainak része legyen, természetessé váljon a könyvtárlátogatás. Ezt az elért eredmények is bizonyítják. Az elmúlt 10 évben ez az intézmény volt az, amely a városnak két alkalommal hozott országos elismertséget és kitüntetést. Szeretné elérni azt, hogy a könyvtár fogalom legyen a maga nemében.  Szakmai munkájukat még a megye határain túl is elismerik, ezért szeretné, ha az összevont intézmény is hasonló elismertséget érne el. A kulturális intézmény elsősorban a városban élőknek nyújt szolgáltatásokat, az a feladata, hogy az itt élőknek mind közgyűjteményi, mind közművelődési igényeit szolgálja, részükre megfelelő programokat szervezzen. Fontos a térségi - különösen a mikrotérségi - szerepkör, amelyben a könyvtárnak és a művelődési központnak egyaránt megmaradt a szerepe még a rendszerváltás után is, és reményei szerint ez még tovább erősödik. A régiók szerepének felerősödésével párhuzamosan egyre fontosabb, hogy egy megerősödött kulturális intézmény működjön.

Mecsériné Doktor Rozália elmondása szerint minél nagyobb szerepet tölt be az intézmény szolgáltatásai révén, annál hatékonyabban tud bizonyos összegekhez hozzájutni akár pályázatok útján is. Egy településen a többcélú intézmény az, amely esélyegyenlőséget biztosít. A városban sokan nehéz helyzetben élnek, ezért nincs lehetőségük a különböző kulturálódási igényük kielégítésére.  Ennek kiegyenlítésében a többcélú intézmény játszik szerepet, ugyanúgy az egészségkárosodottak ellátásában is.

Ahhoz, hogy mindezeket elérjék és továbbfejlesszék, szakképzett, jó munkaerőre van szükség. Ez rendelkezésre áll mind a mai napig. Maga is nyitott arra, hogy további szakterületen is képezze magát.

Mindvégig hitt abban, hogy érdemes a város kultúrájáért dolgozni, ami annyit jelent, hogy a köz szolgálója, és az emberek elismerik munkáját. Az itt élők megérdemlik azt, hogy ugyanolyan szolgáltatásokhoz jussanak, mint például a fővárosban élők. Ezért igyekeznek újabb szolgáltatásokat biztosítani, pl. a könyvtár esetében bevezették a virtuális könyvtár szolgáltatást, ami úttörő jellegű kezdeményezés a megyében. Úgy gondolja, hogy a kultúrában dolgozni elkötelezettség, amit az ember szívvel, lélekkel tud végezni, de nem önmagában. Ahhoz, hogy egy intézmény eredményeket érjen el, szüksége van mind a város, mind a képviselő-testület támogatására, a város más intézményeivel, a civil szférával, valamint az egyházzal való együttműködésre.

Körmend esetében fontos volt, hogy együttműködéssel valósították meg céljaikat, legyen az egy tudományos konferencia, vagy egy szakmai nap.

Köszöni az eddigi támogatást és bízik abban, hogy ez az intézmény az itt élőkért, együttműködve más intézményekkel, szervekkel megfelelő színvonalon tud működni.                

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a szakértői bizottság 7 igen szavazattal dr. Szerdahelyi Zoltánt javasolja a munkakör betöltésére.  Ezért kérdezi Mecsériné Doktor Rozáliát - ismerve a Bizottság szavazati arányát - fenntartja-e a pályázatát, vagy visszalép attól.

 

Mecsériné Doktor Rozália nem lép vissza a pályázati eljárásból, nem vonja vissza pályázatát.

 

Dr. Szerdahelyi Zoltán elmondja, azért pályázott ezen állásra - annak ellenére, hogy nem körmendi, de dunántúli (nagykanizsai) születésű - tájékozódva az itteni lehetőségekről úgy gondolta, számára egy olyan szakmai kihívás adódik, amit máshol nem tud megvalósítani, mint Körmenden. Fontosnak tartja, hogy a körmendi hagyományokra, eredményekre, az összevont intézmény két részére, a könyvtár és a művelődési központ eredményeire egyként számít és tovább szeretné fejleszteni olyan irányba, hogy az a város további gyarapodását szolgálja. Azon felül, hogy az összevont intézménynek helyi igényeket kell kielégítenie, szolgáltatásokat kell nyújtania, meg kell jelennie egy olyan kulturális, közművelődési kínálattal a régió és a távolabbi magyar és külföldi területek felé, mely felhívja Körmend értékeire a figyelmet, amely ide vonzza a kultúra és a turizmus iránt érdeklődőket, esetlegesen a befektetőket is. Ennek Körmenden megvannak a hagyományai, megvan a történelme, melyre lehet építeni. Úgy gondolja, hogy eddigi eredményei, hazai és nemzetközi tapasztalatai mind a fesztivál szervezésben és egyéb rendezvények szervezésében alapot adnak ahhoz, hogy ezt a feladatot elvállalja.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke megkérdezi dr. Szerdahelyi Zoltánt, fenntartja-e a pályázaton való részvételt.  

 

Dr. Szerdahelyi Zoltán fenntartja a pályázatát.  

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni dr. Szerdahelyi Zoltántól, hogy milyen költségvetési kondíciók mellett tudja elképzelni mindazt, amit pályázatában leírt. 

 

Dr. Szerdahelyi Zoltán tisztában van azzal, hogy az Önkormányzat fejlesztési lehetőségei a kultúra területén az elkövetkezendő időben várhatóan számszerűen nem növekednek. Ezért koncepcióját arra építette, hogy az eddig kialakított kapcsolataiból, főleg a magyarországi külföldi kultúrintézményekkel, illetve külföldi menedzser irodákkal meglévő  kapcsolatai révén további forrásokat vonjon be.

A források és a rendezvények fogadásához meg kell teremteni a lehetőségeket és fejleszteni szükséges. Ebben az évben egy külföldi kultúrintézettől több mint másfél millió forintnyi valuta áll rendelkezésére, ezt az összeget hazai rendezvények lebonyolítására fordíthatja. Bízik abban, hogy ennek az összegnek egy jó része Körmendre kerül. További lehetőségek is vannak, melyekről konkrétan esetleges megbízatása után tud tájékoztatást adni.           

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, hogy alaposan áttanulmányozta a pályázatokat. Megállapítható, hogy az egyik pályázat az 1997. évi CXL. törvény szellemében kívánja Körmend város közművelődését beilleszteni, míg a másik koncepció ezt meghaladó módon. Épp a mai képviselő-testületi ülésen tárgyalták azon előterjesztéseket, melyek az oktatás színvonalának fejlesztése érdekében készültek, ám az anyagi eszközök hiányára történő hivatkozással azokat a testület leszavazta. Kérdéses tehát, hogy a szóban forgó milliós nagyságrendekkel "mit kezd" a város, vagyis a megvalósítás módjára hívja fel a figyelmet.

A pályázati anyagok szakértői véleményezése érdekes eredményt hozott, hiszen mindkét szakértő más-más jelöltet hoz kedvező helyzetbe. Pozitívumot jelöl meg a képviselő-testület azon döntése, mely szerint szakirányú egyetemi végzettség megléte előnyt jelent a pályázó számára. A döntéshozatalkor meg kell gondolni, hogy a pályázók koncepciójához igazítják-e a költségvetési hátteret, vagy a jelenlegi kondíciókhoz keresnek megoldást. Az Önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy sikeressé tegye vízióit. Ez nem zárja ki azt, hogy szerződjenek azzal, aki ezen víziók megvalósítására vállalkozás keretében menedzselné a jövő évi Batthyány év rendezvényeit, a turisztikai programokat, a regionális elképzeléseket. Ezért javasolja, hogy a pályázók közül helyezzék előtérbe Mecsériné Doktor Rozáliát, és dr. Szerdahelyi Zoltánnal a törvényi alapfunkciókat meghaladó feladatokra nem közalkalmazotti, hanem vállalkozási alapon szerződjenek. Ugyanis dr. Szerdahelyi Zoltán pályázatában nem olvasott arról, hogy az intézményeket akarja irányítani, koordinálni tevékenységüket, hanem azon víziókat kívánja megvalósítani, amit olvashatott az elébe tett anyagban. Így korábbi ígérvényüknek is eleget tennének, az egyetemi könyvtári végzettségre vonatkozóan. Ezzel a helyi, a helyben bizonyított körmendi értelmiség számára is továbbítanának üzenetet: a város szülötteinek, a körmendi polgároknak adnak lehetőséget. Ma a város közművelődési intézményei a minimális személyi feltételekkel dolgoznak. Dr. Szerdahelyi Zoltán foglalkoztatásával vagy új státusz teremtésére van szükség, vagy két fiatal utcára kerülését jelenti, mivel azon szakmai kvalitás, amivel rendelkezik kér ember bérét takarja. Ajánlja megfontolásra, hogy bízzák meg azon feladatok elvégzésére, amit ma szóban előadott.

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint a közalkalmazotti kvalitás olcsóbb egy vállalkozói számlanyújtónál. Úgy véli, "aki közöttünk él, nekünk, érettünk dolgozik". Javasolja, adják meg a lehetőséget egy "kívülről jövő", magasan kvalifikált szakembernek, hogy közöttük dolgozhasson. Ezt a lehetőséget ne szalasszák el.   

A bérkérdést megalapozatlan becslésnek találja. Úgy gondolja, hogy az a konstrukció valósuljon meg - amit mindkettő szakértő kihangsúlyoz,  -  mely szerint ketten együtt jó team-et alkotnának. Ha egyet szavaznak meg, "elveszik a másik felét a jónak".

 

Bebes István polgármester javasolja titkos szavazással dönteni a jelöltek személyéről.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a pályázat kiírásakor a képviselő-testület előnyként jelölte meg az egyetemi könyvtári végzettség meglétét.

 

 

Titkos szavazás idejére szünet.

 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a leadott szavazatok száma 18, ebből érvényes 12, érvénytelen 6 szavazat. Mecsériné Doktor Rozáliára leadott szavazatok száma 6, dr. Szerdahelyi Zoltánra leadott szavazatok száma szintén 6.

 

Bebes István polgármester az eredménytelen pályázati eljárás miatt javasolja új pályázat kiírását.

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáig az intézmény vezetésére megbízást kell adni.

 

Bebes István polgármester kérdezi Mecsériné Doktor Rozáliát, vállalja-e az intézmény igazgatói munkakörének ellátását a pályázati eljárás lefolytatásáig.

 

Mecsériné Doktor Rozália vállalja az intézmény vezetését.

 

Bebes István polgármester javasolja megbízni Mecsériné Doktor Rozáliát a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói munkakörének ellátására.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a közművelődési, közgyűjteményi, múzeumi, levéltári intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről,  végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet tartalmazza a magasabb vezetői munkakör betöltésére jogosító végzettség és egyéb követelmények meghatározását. Célszerű lenne a jogszabály adta valamennyi lehetőséget szerepeltetni a pályázat kiírásánál. A jogszabályban meghatározottaknál szűkebb körre nem írható ki pályázat. A jogszabály kimondja: "magasabb vezetői beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki szakirányú egyetemi végzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez". Amennyiben ezen felül egyéb követelményeket is meghatároz az Önkormányzat, saját mozgásterét korlátozza.      

 

Bebes István polgármester javasolja ismételt pályázat kiírását a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói munkakörének ellátására.

Javasolja, hogy a pályázati feltételek során a pályázó alkalmasságára vonatkozó követelmények tekintetében a jogszabályban meghatározottakat tekintsék irányadónak. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

203/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói munkakörének ellátására kiírt pályázati eljárás eredménytelensége miatt ismételten pályázatot ír ki a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói munkakörének ellátására.  

 

A pályázati eljárás lefolytatásának befejezéséig Mecsériné Doktor Rozáliát bízza meg az intézmény igazgatói teendőinek ellátásával.

A pályázati feltételek során a pályázó alkalmasságára vonatkozó követelmények tekintetében a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók.  

 

Határidő: a pályázat kiírására azonnal 

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos 

 

  

-         Javaslat az október 6-i városi ünnep előkészítésére  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke Szolga Tőkés Sándort javasolja az ünnepség szónokának felkérni.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, a szónok személyével együtt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

204/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az október 6-i városi ünnepet a hagyományoknak megfelelően szervezi. Az ünnepség szónokának Szolga Tőkés Sándort kéri fel.

A közreműködők felkérésével és az ünnepség teljes körű megszervezésével a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központot bízza meg.

 

 

f.)   Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíj-pályázati rendszeréhez     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozást.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

205/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

2.      Az ösztöndíjrendszer pénzügyi alapjaként 1.195 eFt-ot különít el, mely tartalmazza a 2002-ben és 2003-ban "B" típusú pályázat alapján támogatott hallgatók 2005. évi (195 eFt) ösztöndíját is.

 

Határidő: a pályázat kiírására 2004. szeptember 30., a pályázatok elbírálásárára 2004. november 19.

Felelős: Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

g.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései

-         Hulladékudvar építéséhez pályázati önrész biztosítása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik - bár a hulladékszállítást a Zala-Depó Kft. végzi - a hulladékudvar kialakításába nem vonható-e be a Körmenden működő hulladékszállító cég, a Müllex Kft. Ezáltal az önrész összege csökkenthető lenne.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal együttesen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a két bizottság nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, a pályázat benyújtásának határideje 2004. szeptember 15.

 

Bebes István polgármester javasolja meghozni a döntést arra vonatkozóan, biztosítja-e az önrész összegét a képviselő-testület abban az esetben, ha az Önkormányzat valamely szolgáltatóval közösen részt vesz a pályázaton.  

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag javasolja újra áttekinteni a koncepciót.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy az önrész összegéről - a bizottsági elnökök bevonásával - folytassanak tárgyalásokat. A zalai, illetve a körmendi cégtől érkező pozitív visszajelzések esetén a képviselő-testület rendkívüli ülésen hozhat döntést.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint felmerül, amennyiben elnyerik a támogatást a pályázaton, a működtetés költségeit ki fogja viselni.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a Zala-Depo Kft-vel tárgyaltak, mivel a közszolgáltatási szerződés megkötésekor a Kft. vállalta, amennyiben Körmend hulladékgyűjtő udvart kíván működtetni, abban az esetben vállalja az üzemeltetést. Ugyanakkor leszögezték, hogy ennek üzemeltetési költségeit a konkrét elszállítandó hulladék mennyiségétől függően tudják meghatározni. Akár a Müllex Kft., akár a Zala-Depo Kft. venne részt a projektben és átvállalná az önrész egy részét, várhatóan cserébe biztosítékot kér, vagy tulajdonjogot kíván szerezni az objektumban. A Zala-Depo Kft. azért került szóba elsősorban, mivel a hulladékgyűjtő udvar a lakossági szelektív hulladékgyűjtést szolgálja. Körmenden a lakossági hulladékgyűjtés közszolgáltatást a Zala-Depo Kft. látja el.

 

Bebes István polgármester célszerűnek tartaná megvizsgálni, létezik-e olyan megoldás, amely kevesebb összegű önrésszel valósítható meg.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, lehetséges egyéb tervet készíteni, illetve megvárni egy másik pályázati kiírást. Korábban 30 %-os önrész biztosításával lehetett pályázni, de a tavalyi évben még nem rendelkeztek tervekkel. Felhívja a figyelmet arra a részletre, mely szerint a pályázat egyrészt önkormányzatok, másrészt gazdasági társaságok részére került kiírásra. A cégek esetében nem igényelhető a vissza nem térítendő támogatás. További felmerülő kérdés, hogy amennyiben az önkormányzat a pályázó és az önrészt a cégek biztosítják és ily módon jogot szereznek a hulladékudvarra, ez nem zárja-e ki az önkormányzatot a pályázatból.  

 

Bebes István polgármester javasolja tárgyalások lefolytatását, és amennyiben megtalálják a technikai, jogi megoldást, egy későbbi időpontban benyújtani a pályázatot.       

Szabó Ferenc alpolgármester egy ilyen jellegű pályázaton való részvétel esetén 4-5 millió Ft biztosítását tartja reálisnak. A működtetés megoldása továbbra is kérdéseket vet fel benne. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a pályázati önrész biztosítása egyben kötelezettségvállalás is, mivel az októberi elbírálás után a megvalósítás a jövő évre húzódna át, így a költségek a jövő évi költségvetést terhelnék. Az önrész biztosításával a pályázat benyújtása után folytathatók a tárgyalások a szolgáltatókkal a hozzájárulás összegéről.    

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja elnapolni a kérdést.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.        

  

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás reklámtábla elhelyezéséhez (Mediátor-Bau System Kft. kérelme)

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag javasolja határozatba foglalni, hogy a beruházás befejeztével a kérelmező a reklámtáblát saját költségén köteles elbontani.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, kiegészítve a Bakóczi-Ihrig Gusztáv képviselő által tett javaslattal.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

206/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mediátor Bau-System Kft. (8315 Gyenesdiás, Bem u. 13.) részére a körmendi ingatlan nyilvántartásban 946/2 hrsz alatt felvett ingatlan vonatkozásában a reklámtábla építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Az ingatlanon a kérelmező által megvalósuló beruházás befejeztével a kérelmező a reklámtáblát saját költségére köteles elbontani. 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

-         Tulajdonosi hozzájárulás villamos vezeték építéséhez (P.T.C. Plusz Kft. kérelme)

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a P.T.C. Plus Kft. részére a 709-hrsz-ú ingatlanon villamos vezeték építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

207/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a P. T. C. Plus Kft. (6726 Szeged, Töltés u. 30.) részére a körmendi ingatlan nyilvántartásban 709 hrsz alatt felvett ingatlan vonatkozásában a 0,4 kV-os vezeték építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Vass Balázs kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen tartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint nem támogatják a gázvezeték kiépítésének költségeihez való hozzájárulást. 

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok elutasító javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

208/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Vass Balázs Körmend, Olcsai tér 2. II/12. szám alatt lakos kérelmét - a Körmend, Mónus Illés utcában a gázvezeték kiépítésének önkormányzat által történő költségátvállalására vonatkozóan - nem támogatja.

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Dienes Gábor és neje ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság által az együttes ülésen javasolt 1200 Ft/m2+ÁFA vételáron történő értékesítést.

 

Bebes István polgármester javasolja a 2134 és 2136 hrsz-ú ingatlanok értékesítését Dienes Gábor és neje részére 1200 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

 A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

209/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 2134 hrsz alatt felvett, 353 m2 nagyságú, "beépítetlen terület" megnevezésű, illetve a 2136 hrsz alatt felvett, 61 m2 nagyságú, "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanokat Dienes Gábor és neje Körmend, Szent Imre herceg utca 62. szám alatti lakosok részére ingatlanonként 1200 Ft/m2+ÁFA vételáron. 

 

Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre 2004. október 15. 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Dr. Boda-Novy Zsolt tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott ülésen hozott döntést ismerteti, mely szerint javasolják a megvásárlást és felhatalmazzák a polgármestert a vételárra irányuló tárgyalások lefolytatására.

 

Szabó Ferenc alpolgármester úgy véli, akkor lenne értékes az ingatlan az Önkormányzat számára, ha a Thököly utcai foghíj beépítése is megvalósulna, a tárgyalások e telek tulajdonosával is zajlanának.   

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a Thököly utcai ingatlan esetében az adásvételi szerződésben rögzített beépítési kötelezettség határideje lejárt, az önkormányzat a szerződés szerint egyoldalú nyilatkozattal visszavásárolhatja a telket. A város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve e tömbre, valamint a Korona udvarra tömb-rehabilitációt jelöl.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag véleménye szerint nem egyedileg kellene kezelni a Rákóczi u. 12. számú ingatlan megvásárlását, hanem a mellette található Pásztori házra, valamint a korábbi rendőrségi épületre (mely önkormányzati tulajdon) kell koncepciót kialakítania a városnak. Az ott lakók esetleges elhelyezéséről is gondoskodni kell.  

 

Bebes István polgármester javasolja az eladóval tárgyalások kezdeményezését az ingatlan megvásárlására vonatkozóan, melynek a részletfizetés lehetőségére is ki kell terjednie.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:    

 

 

 

 

 

 

 

 

210/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, kezdjen tárgyalásokat a körmendi ingatlan nyilvántartásban 409 hrsz alatt felvett, természetben a Körmend, Rákóczi u. 12. szám alatt található, korábbi "Fényes vendéglő" elnevezésű, 1123 m2 nagyságú, dr. Boda-Novy Zsolt és neje Körmend, Széchenyi u. 12. szám alatti lakosok tulajdonát képező ingatlan megvásárlásáról, a vételár összegéről, valamint a részletfizetés lehetőségéről.

 

Határidő: tárgyalások lefolytatására 2004. október 30. 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Teleki utcai vízvezeték építés

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy az ivóvíz vezeték kiépítésének költségéből 2.200 eFt a lakókat terhelje, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat vállalja magára.  

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

211/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete - Landauer József és társai kérését támogatva - a Körmend, Teleki utcai ivóvíz vezeték kiépítésének költségét az Önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú Önkormányzati rendelet alapján oly módon vállalja, hogy a kiépítés 5.200 eFt-os becsült költségéből 2.200 eFt-ot a kiépítendő vezetékre csatlakoztatható ingatlanok tulajdonosaira terhel. A fennmaradó összeg kiegyenlítését Körmend város Önkormányzata átvállalja.

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

h.) Tulajdonosi hozzájárulás kérése gázvezeték építéséhez 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag javasolja hogy a jövőben ne kerüljenek a képviselő-testület elé az engedélyköteles tevékenységhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadására irányuló kérelmek, azokat az illetékes iroda hatósági jogkörben bírálja el.  

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

212/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasi Volán Rt. (Szombathely, Körmendi u. 92.) részére a Körmend, Kossuth Lajos utcai buszpályaudvar gázvezeték építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

i.)    A 177/2004. számú határozat visszavonása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal együttesen megtartott ülésen alkotott véleményt tolmácsolva a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, egyben a jogszabály be nem tartása miatt javasolja írásbeli figyelmeztetésben részesíteni az intézményvezetőt.

 

Szabó Ferenc alpolgármester arra kérdez rá, van-e a Bizottságok által javasoltakra lehetőség, illetve mi az eljárás módja.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos véleménye szerint fegyelmi eljárás indításáról és annak tárgyáról kell dönteni.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag egyetért a vizsgálat lefolytatásával.

 

Dr. Stankovits György jegyző véleménye szerint két lehetőség adódik:

-         vizsgálat indítása, illetve  

-         a polgármester által a képviselő-testület nevében írt levél, melyben felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a jövőben ne eszközöljön hasonló intézkedéseket.  

 

Bebes István polgármester javasolja a 177/2004. számú határozat módosítását a jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltaknak megfelelően.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja vizsgálat kezdeményezését annak érdekében, mi késztette az igazgatót a munkálatok saját hatáskörben való elvégeztetésére. A vizsgálat lefolytatására 4 fős ideiglenes (ad hoc) bizottság felállítását javasolja, melynek tagjai Szekeres Gábor művelődési főtanácsos, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint személye.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

  

213/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 177/2004. számú határozatát módosítja, az akadálymentes vizesblokk kialakítására biztosított 1.000 eFt-ot az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolának finanszírozásként átadja.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete vizsgálatot indít annak érdekében, hogy az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában az akadálymentes vizesblokk kialakítása miért valósult meg korábban, mielőtt a munkák fedezetének átadásáról a képviselő-testület döntését meghozta volna.

A vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola igazgatójának volt-e jogosultsága arra, hogy saját hatáskörében bonyolítassa le a kivitelezést, illetve hogy a műszaki kivitelezés a műszaki előírásoknak megfelelően, rendben zajlott-e le. A vizsgálat lefolytatására Bebes István polgármester, Szekeres Gábor művelődési főtanácsos, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének személyéből álló ideiglenes (ad hoc) bizottság kerül felállításra. 

Határidő: vizsgálat lefolytatására 2004. szeptember 30. 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

j.)    Az OTP Bank kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja  a Bizottság véleményét tolmácsolva 12.000 Ft/m2+ÁFA áron javasolja az ingatlanrész értékesítését.

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 314 hrsz-ú ingatlanból a telekmegosztást követően kialakuló területrész értékesítését az OTP Bank Rt. részére 12.000 Ft/m2+ÁFA vételáron.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

214/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 314/3 hrsz. alatt felvett "transzformátorház" megnevezésű, 754 m2 nagyságú ingatlanból a telekmegosztás után kialakuló területrészt az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (Körmend, Vida J. u. 2.) részére 12.000 Ft/m2+ÁFA vételáron. A telekalakítás költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

k.) A Dancsecs Építőipari Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal együttesen megtartott ülés döntését ismerteti, mely szerint az 1920/24 hrsz-ú ingatlan esetében a beépítési kötelezettség teljesítésének határidejét 2008. december 31-ig javasolják meghatározni. Az 1920/30 hrsz-ú ingatlan esetében a szerződéskötésre 2004. szeptember 30-i határidőt javasolnak, eddig kellene a vevőnek az első vételár részletet megfizetnie. A fennmaradó vételár kifizetésének határidejét 2005. június 30.-ában javasolják meghatározni. A beépítési kötelezettség teljesítését ezen ingatlan vonatkozásában is 2008. december 31-ig javasolják meghatározni.       

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének véleménye szerint az 1920/24 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az adásvételi szerződés megköthető, míg az 1920/30 hrsz-ú ingatlan esetében új vázrajzot kell készíteni és új engedélyezést kell lefolytatni. Az eljárás lefolytatása 1 hónapot vehet igénybe.   

 

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője jelzi, mivel új telekalakítási eljárásról van szó, a jogszabályban foglalt maximális ügyintézési határidő 3 hónap.

 

Bebes István polgármester a szerződéskötésre 2004. szeptember 30-i határidőt javasol, hiszen az Önkormányzatnak is fontos, hogy a költségvetés bevételei minél nagyobb arányban teljesüljenek.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását a Bizottságok javaslatával módosítva, mely szerint a vevőt az ingatlanokon beépítési kötelezettség terheli, melyet legkésőbb 2008. december 31-ig köteles teljesíteni. Az 1920/30 hrsz-ú ingatlan esetében a 60 %-os vételár részletet 2004. szeptember 30-ig, a fennmaradó (40 %) vételár részlet kifizetésének teljesítését 2005. június 30-ig javasolja meghatározni.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

215/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 340/2003. számú határozatát módosítja akként, hogy az 1920/24 hrsz-ú, "közterület" megnevezésű ingatlanból kb. 2.300 m2-t, illetve kb. 7.500 m2-t megosztás után forgalomképessé tesz. Az így keletkező ingatlanokat értékesíti a Dancsecs Építőipari Kft. (Körmend, Nyírfa u. 20.) részére 4000 Ft/m2+ÁFA áron. Az ingatlanmegosztás költségei a vevőt terhelik. A vevőt az ingatlanokon beépítési kötelezettség terheli, melyet legkésőbb 2008. december 31-ig köteles teljesíteni.

Felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy a terület közműellátásáról a Dancsecs Építőipari Kft-vel megállapodást kössön.  

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 340/2003. számú határozatát módosítja akként, hogy a Németh Mária utcai tömbtelek területéhez további 700 m2-t biztosít, az így keletkező ingatlanokat értékesíti a Dancsecs Építőipari Kft. (Körmend, Nyírfa u. 20.) részére 4000 Ft/m2+ÁFA áron. Az 1920/30 hrsz-ú ingatlan esetében részletfizetést biztosít akként, hogy a vevő 2004. szeptember  30-ig a vételár 60 %-át fizeti ki, a fennmaradó vételárat 2005. június 30-ig teljesíti. Az ingatlanmegosztás költségei a vevőt terhelik.

A vevőt az ingatlanokon beépítési kötelezettség terheli, melyet legkésőbb 2008. december 31-ig köteles teljesíteni.

Felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy a terület közműellátásáról a Dancsecs Építőipari Kft-vel megállapodást kössön. 

 

Határidő: kiértesítésre azonnal, 2004. szeptember 30. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

l.)    Pályázat benyújtása a Batthyány-év (2005) programjainak megvalósítása céljára

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint a város turisztikai koncepciója csak abban az esetben tud kimozdulni "holtpontjáról", ha megragadják az adódó pályázati lehetőségeket. A jelenlegi pályázat esetében - bár jelentős önrésszel - de magas összeget lehet elnyerni. A másfél hónap alatt megvalósulhatnának olyan programok is, amelyekre a város költségvetéséből nem tudna fedezetet biztosítani. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Jubileumi Bizottság által elkészített "ötletbörzét" egészítse ki további programokkal. Amennyiben a képviselő-testület biztosítja az önrész összegét, ám a pályázat nem nyer elfogadást, az önrész felhasználható lenne a Batthyány év programjainak megvalósításához.

 

Bebes István polgármester elmondja - figyelembe véve, hogy 18 hónapon keresztül zajló programsorozatról van szó - további programok felvételét javasolja a rendezvények sorába. Mivel a pályázat elbírálása késő őszre várható, a megvalósítás akár 2006. június 30-ig is elhúzódhat.    

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázaton Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye vehet részt. Mivel viszonylag szűk régióról lévén szó, jelentős összeghez lehet hozzájutni. A pályázat technikai, műszaki beltartalmát igyekeztek úgy összeállítani, hogy arra a jövőben építeni lehessen.

 

Bebes István polgármester javasolja a pályázat benyújtását, melyhez a szükséges önrész összegét a jövő évi költségvetésben biztosítják. A szakértői díj összegét az idei évi költségvetésben a pályázati alap terhére javasolja biztosítani.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

216/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok 2003/004 - 575-02 jelű pályázatra.

Az önrész fedezetét, 55.500 Eurónak megfelelő Ft összeget a 2005. évi költségvetésében biztosítja.  A szakértő díjazására 400 eFt+ÁFA, azaz 500 eFt-ot biztosít az idei évi költségvetésében a pályázati alap terhére.

 

Határidő: a pályázat benyújtására 2004. október 4. 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, Karakai József képviselő-testületi tag, dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, Tóth Imre képviselő-testületi tag, valamint Szabó Ferenc alpolgármester az interpellációra adott válaszokat elfogadják.

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy a Mező utcai aszfaltszőnyeg minősége változott-e a korábbi réteghez képest.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy új aszfalt nem került leterítésre a Mező utcában.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag bízik abban, hogy a jövő évben a mobil WC-k kihelyezése megfelelő helyre történik.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag javasolja, hogy a város teljes területén vizsgálják át a csapadékvíz-elvezető hálózatot.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy a Kastély épületére való rálátást akadályozó reklámtáblát még nem távolították el.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag elmondása szerint a Hunyadi utcai Piramis tölgyek elszáradt ágainak eltávolítása nem történt meg. Az ágak közt villamos vezetékek, telefonkábelek húzódnak, melyek akadályozzák a nyesést.   Amennyiben az önkormányzat végzi el a munkát, javasolja szakember segítségét igénybe venni. 

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester az Arany János utcában, az óvoda bejárata előtt a csapadékvíz elvezetés megoldását kéri. A korábban megvalósított járda felújítás következtében a járda magasabbra került, mint az épület bejárata, ezért a víz a bejáratnál gyűlik össze. Ez mintegy 4 méteres szakaszt érint, melynek helyreállítását kéri.   

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Bartók Béla ltp-i garázssorok között, a Rázsó Imre Szakközépiskola kerítésének lakótelep felöli oldalán szeméthalom található (kartonpapírok, kátrányos vödör), ennek eltávolítását kéri.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke csatlakozva az alpolgármester interpellációjához kéri, hogy a Mátyás király utcai Óvoda épülete előtt említett néhány méteres szakasz javítását végezzék el az illetékesek.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         a posta korábbi épületének helyén parlagfű nőtt, annak irtását kéri,

-         sajnálatosnak tartja, hogy a Rába-hídra kihelyezett virágládák folyamatosan "eltűnnek",

-         a Templom utca sarkán mély gödör található, amiben a víz megáll, ennek helyreállítását kéri.     

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a Kodály Zoltán utcában mikor várható az útburkolat helyreállítási munkálatok megkezdése.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, további ajánlatokat várnak az említett utca felújítására. A költségek mintegy 4-6 millió Ft-ot tesznek ki, melyre az idei évi költségvetésben nincs fedezet. A meglévő aszfaltburkolatot teljes egészében el kell távolítani. 

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag az Erkel Ferenc utca - Somogyi Béla utca kereszteződésében mély gödör található, ennek kátyúzását kéri. 

Szabadi István képviselő-testületi tag:

-         jelzi, hogy a Kossuth Lajos utcában kihelyezett súlykorlátozó táblának nincs visszatartó hatása, a nehézgépjárművek továbbra is közlekednek az utcában,

-         a vízvezeték-hálózat bekötő csöveinek cseréje megkezdődött és meg is rekedt a Kossuth utcában, kérdezi, mikorra várható a befejezés,

-         szintén a Kossuth utcában a Rákóczi utcáról befordulva a parkoló gépkocsik akadályozzák a közlekedést.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-         mivel a városban több helyütt forgalmi rend változás történt (pl. Bástya utca), célszerű lenne a kezdeti időszakban ezt figyelemfelhívó táblával jelezni a közlekedőknek,

-         a Polgármesteri Hivatal épülete mellett egy aknafedő beszakadt, ennek helyreállítását kéri,

-         a Kossuth Lajos utcába, a Sportcsarnok épülete előtt az út közepén mély lyuk található, ennek helyreállítását kéri.  

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag a Kórház urológiai rendelésén fennálló hosszas várokozási időt kifogásolja. A problémát az okozhatja, hogy a vidékről érkező és az osztályon fekvő betegeket egy időpontra rendelik oda.

    

Geosics László képviselő-testületi tag:

-         a nádaljai városrészen található orvosi rendelő - amennyiben az ingatlan még önkormányzati tulajdont képez  - gazos, környezetének rendbetételét kéri,  

-         ismételten kéri a nádaljai városrészen a 48-as utcával szemben buszváró kihelyezését,

-         szintén a nádaljai városrészen az Akác utcában az árok szintre hozását kéri,

-         bízik abban, hogy a Teleki utca vízellátása még ez évben megvalósul.    

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag:

-         a Holokauszt emlékmű szomszédságában található gázakna fedele hiányzik, ennek pótlását kéri,

-         tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi Holokauszt évfordulót jelző tábláról egy vállalkozó segítségével eltávolíttatja a zsinagóga kontúrjait jelentő kép tetején található keresztet,

-         a Széchenyi utcai orvosi lakások falán "réztábla töredékek" találhatók téves felirattal, kéri, hogy a környezet javítása érdekében ezeket távolítsák el.

 

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy a Csaba József Honismereti Egyesület kérje fel a zsidó hitközséget, írásban nyilvánítsa ki, hogy nem tart igényt a korábbi műemlék táblára.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a helyi járatos autóbusz közlekedés helyzetéről érdeklődik.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül e tárgyban.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag köszönetet mond azért, hogy a Somogyi Béla utca - Mol benzinkút kereszteződéshez kihelyezték a közlekedési tükröt.

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy megvalósul-e, és ha igen mikorra várható a Somogyi Béla Általános Iskola kazánházának rekonstrukciója, valamint ezzel együtt megvalósul-e a kollégiumi portahelyiségből a mérőórák áthelyezése. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének elmondása szerint a fűtőhelyiség rekonstrukciója a tervek elkészülte és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása után valósulhat meg.

A mérőórák áthelyezése nem indokolt.  

 

  

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 25 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester