· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. július 22.következő
letölthető melléklet:

487 kbyte

2004.május 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. május 27-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

122 - 151. számú

Rendelet:

24/2004. (VI.01.) számú

25/2004. (VI.01.) számú

26/2004. (VI.01.) számú

27/2004. (VI.01.) számú

28/2004. (V.28.) számú

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. május 27-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József,         Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István,    dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:   Bán Miklós, Kozó József képviselő-testületi tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselő-testületi tagból 16 fő jelen van - Bán Miklós és Kozó József képviselő-testületi tagok távol -  az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja:

-         a Hunyadi Úti Általános Iskola igazgatójának megbízásáról szóló előterjesztés zárt ülés keretében történő megvitatását, valamint

-         Kiss Gábor és Tóth Zoltán ingatlanvásárlási kérelmének napirendről való levételét. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

 

2.      Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

4.      A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

5.      A települési folyékony hulladékkezelésről és elszállításról szóló 4/2003. (II.21.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

6.      Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

7.      Beszámoló a 2003. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról     

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

8.      Folyó ügyek:

a.)     

A 221/2003. számú határozat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)     

Fejlesztési kiadások fedezetére felhalmozási hitel felvétel jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)      

Fedezet biztosítása a Thököly u. 46. szám alatti intézmény melléképületének felújításához és az udvar burkolatának kialakításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)     

Biofűtőmű felülvizsgálatához fedezet biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)      

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésének korlátozása

Előterjesztő: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

 

 

f.)       

Megvalósíthatósági tanulmány a Batthyány-Strattmann Kastély lehetséges hasznosításáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

g.)     

Pályázat benyújtása a Phare CBC Kisprojekt Alap keretében Körmend és Güssing város együttműködésének elősegítése érdekében 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

h.)     

Pályázat benyújtása informatikai fejlesztése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)        

Alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölés elfogadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

j.)        

Somogyi Béla Általános Iskola kazánházának, fűtésének rekonstrukciója

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

k.)     

A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

-         Belépés a Műemlékek és Történeti Együttesek Nemzetközi tanácsa Tagjainak sorába

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

-         A kiemelten támogatott kulturális és sport egyesületek beszámolója

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

l.)        

Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-         Tanulók és felkészítő nevelők jutalmazása a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Intézményi részvétel a HEFOP (2004) 3.1.2 jelű pályázaton

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

m.)  

Intézményfelújítási feladatok végrehajtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

n.)     

LINEA M Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

o.)     

Pályázati eljárás lefolytatása a 352/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester

p.)     

Fogorvosi és házi gyermekorvosi rendelők akadálymentesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

q.)     

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Tulajdonosi hozzájárulás a Fezőr Kft. építési engedély kérelméhez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás Szakály László fennmaradási engedély kérelméhez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         R&D Agrotechnikai Kft. kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Oktatási intézményeknél rendszeresített száraz-elem hulladék gyűjtése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

Ingatlanvásárlási kérelmek 

-         Budai Zsolt és Rozner Zsuzsanna kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Oláh Emmi kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Lakosi László kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Gazsi József kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

r.)       

A 243/2003. számú határozat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

 

s.)      

ÖKO Pannon Kht. és Körmend város Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

t.)       

Tájékoztató a városi utak, járdák, javítására kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításáról

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy április 23-án a Közútkezelő Kht. vezetőjével folytatott megbeszélést a pinkamindszenti út kiépítése kapcsán közös Phare CBC pályázat benyújtásának lehetőségéről. E napon került sor a 2004. évi műszaki fejlesztések és pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésre a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda munkatársaival, a pályázati referenssel, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság vezetőjével.

Április 24-én fúvószenekari közgyűlésen vett részt a Színházteremben. Az együttes további működését illetően tárgyalások folynak.

Április 28-án fogadó órát tartott, majd dr. Déri Miklóssal, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány elnökével az alapítvány feladatairól tanácskozott. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Közalapítvány június 10-én tartja alakuló ülését. Ugyanezen napon Szombathelyen megbeszélés zajlott az intercity vonatokon diákok számára fenntartott kocsik működtetésének lehetőségéről.

Április 29-én Király Lajos megbízott tűzoltóparancsnok kereste fel, akivel a vezetői teendők ellátásáról folytatott megbeszélést. Délután Molnár Istvánnal, a Kereskedelmi és Hitelbank igazgatójával, valamint a bank osztályvezetőjével tárgyalt. 

Április 30-án az Európai Unióhoz való csatlakozás alkalmával rendezett kiállításon és ünnepségeken vett részt. Egyúttal köszönetét fejezi ki a programok előkészítésében és lebonyolításában részt vevőknek.

E nap jelentős eseménye volt a pinkamindszenti határátkelő megnyitása. Remélhetőleg az átkelőhöz vezető útszakasz az ősz folyamán elkészül, ami megfelelő kapcsolódási pont lehet Körmend, valamint Güssing kistérsége között.

Május 3-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon zajló megbeszélésen az  MSC Hungary Kft. által bérelt ingatlanok időszakos hasznosításának lehetőségéről esett szó, melyen az EYBL Textilipari Kft. képviselője is jelen volt. Az ehhez szükséges feltételrendszer kiépítése további feladat.

Május 5-én a Kastély iránt érdeklődőket tájékoztatta, majd dr. Kátai László ezredessel, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatójával a temető bővítésről tárgyalt. Ezt követően a Vasi Faüzem Kft. telephelyen húzódó úttal kapcsolatban folytatott megbeszélést a Kft. vezetőivel. Ugyanezen napon Sopronban PHARE CBC pályázatokat érintő konferencián vett részt, majd egy varrási tevékenységet folytató vállalkozó tett látogatást Körmenden, sajnálatos módon a tárgyalás sikertelenül zárult. 

Május 8-án a Rázsó Imre Szakközépiskola ballagási ünnepségén vett részt. Előző nap a Kölcsey Ferenc Gimnázium ballagásán Szabó Ferenc alpolgármester képviselte Körmend város Önkormányzatát.

Május 11-jén az Alterra Kft. képviselője kereste fel. A cég a nyertese a körmendi szennyvíztisztító bővítés beruházásnak, információi szerint már a szerződéskötésre is sor került. Szintén e napon a Vasi Nyugalom Kft. képviselőjével a Kastély feladataival kapcsolatban tartott megbeszélést.

Május 12-én közös megbeszélésre került sor az EYBL Textilipari Kft., valamint a Vasi Faüzem Kft. képviselőivel az ipari terület feltárásához vezető úttal kapcsolatban. Tájékoztatásul elmondja, hogy a forgalom időszakosan a Mátyás király utcában bonyolódna, majd a későbbiekben a Berki út felől válna megközelíthetővé az iparterület. Szintén e napon intézményvezetőkkel folytatott megbeszélést.

Május 13-án a Megyei Idegenforgalmi Bizottság kihelyezett ülésén, majd az EYBL Textilipari Kft. lenti gyárának avatóján vett részt, melyet tárgyalás követett a cég vezetőivel.

Május 14-én Szombathelyen a megyegyűlésen a foglalkoztatottság kérdéseiről tanácskoztak, majd Szentgotthárdon ipari park átadásán vett részt.

Május 16-án Németh József fotóművész által a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttesről készített fotókból nyílt kiállítás megnyitóján vett részt a városi kiállítóteremben.

Május 18-án az EYBL Textilipari Kft. képviselőivel tárgyalt, melyről előterjesztés is készült.

Május 19-én a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola illetékesével a temető bővítés ügyében tárgyalt. Ezt követően a Karsai Rt. gyáravató ünnepségére került sor. Ezúton köszöni a képviselőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget.

Május 21-én a Vasivíz Rt. éves közgyűlésén vett részt, melyen elfogadták az  éves beszámolót.

Május 22-én a Kölcsey Utcai Általános Iskola néptánccsoportjának záróünnepségén vett részt.

Május 25-én a Kincstári Vagyoni Igazgatóság helyettes igazgatójával folytatott megbeszélést a Kastély hasznosítására kiírandó pályázattal kapcsolatban. 

Május 26-án Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével, Czvitkovics Gyulával, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökével, Horváth Péterrel, Körmend város Gondnokságának vezetőjével, valamint a Vízügyi Igazgatóság képviselőivel a Rába-parton bejárásra került sor. Szintén e napon a Müllex Kft. vezetőjével folytatott megbeszélést. Jelzi, hogy a jelenlegi szolgáltatóval kötött szerződés felbontására az önkormányzat részéről nem kerül sor.

Május 27-én a Régióhő Kft. éves taggyűlésén vett részt, ahol a Kft. gazdálkodásáról és a 2004. évi feladatokról esett szó. Személy szerint nem támogatja azt az elképzelést, amely a "negatív gazdálkodást" segíti, és nem helyesli, hogy ehhez Körmend város Önkormányzata hozzájáruljon. A Kft. vezetőjének feladata, hogy a cégen belül a megfelelő racionalizálást végrehajtsa,  elkerülve ezzel a veszteséges gazdálkodást.  Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az év elején a Kft. által kért alapdíjemelést nem fogadta el, annál alacsonyabb díjat állapított meg.

  

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadja.

 

 

2.     Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem véli felfedezni a rendelet-tervezetben a Kölcsey Ferenc Gimnázium fenntartásának önkormányzatot terhelő összegét. Kérdezi továbbá, hogy a városközpont rehabilitáció, valamint a szennyvízcsatorna hálózat-bővítés tervezett önrésze milyen célra került átcsoportosításra.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Gimnázium kapcsán megjegyzi, hogy a fenntartásra fordított összeg eredeti előirányzatként a működésre átadott pénzeszköz között szerepel az 1. számú mellékletben.

 

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy mind a városközpont rehabilitációra, mind a szennyvízhálózat bővítésére továbbra is léteznek pályázatok, melyek kisebb mértékű önrészt igényelnek. Az 5 %-os önrészt igénylő pályázatok miatt az eredeti 67 millió Ft, illetve 64 millió Ft felére csökkent, mely a 6. számú mellékletben található 32 millió Ft, illetve 33,8 millió Ft összegben. A KIOK-ban 1 milliárd Ft feletti összegben lehet pályázatokat benyújtani, a szennyvízhálózat bővítésénél további települések részvételére is számít az Önkormányzat. A Vida József utca felújítására a korábbihoz hasonló nagyságrendű pályázat várhatóan nem kerül kiírásra, így a feladatokat több részre bontva kerülhet sor a pályázatok benyújtására.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

24/2004. (VI.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendeletének módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.     Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását indokolta egyrészről - a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal jelzése alapján - a polgármester, illetve alpolgármester összeférhetetlenségére vonatkozó szabályozás módosítása. Eszerint a képviselő-testület tagjaiból ad hoc bizottság létrehozására kerül sor, amennyiben az összeférhetetlenséggel kapcsolatban adott probléma merül fel. Indokolta a Szabályzat módosítását másrészről az év közben bekövetkezett szervezeti változások átvezetése, valamint Szabadi István képviselő javaslatára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladat- és hatáskörének kibővítése. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva, a rendelet-tervezet 4. §-ában szereplő, a Bizottság feladatait érintő módosítást támogatja.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kéri, hogy a következő képviselő-testületi ülésre az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatból bocsássanak a képviselők rendelkezésére egy-egy példányt.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

  

25/2004. (VI.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet módosítása az eljárás egyszerűsítése érdekében válik szükségessé, ugyanis a jelenlegi rendszer bonyolult és nehezen követhető.  A közterület-használati hozzájárulást a közterület-használati szerződés váltaná fel, egyszerűsítve azáltal az ügymenetet.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a javaslatot. Kéri, hogy az engedélyek kiadásakor a közlekedési rend felülvizsgálatára is kerüljön sor. Szükséges esetben forgalomtechnikai terv előírását is tegye szükségessé a hivatal.

 

Bebes István polgármester javasolja a fenti rendelet-tervezet elfogadását.

 

 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

26/2004. (VI.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     A települési folyékony hulladékkezelésről és elszállításról szóló 4/2003. (II.21.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a települési folyékony hulladékkezelésről és elszállításról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

  

27/2004. (VI.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének települési folyékony hulladékkezelésről és elszállításról szóló 4/2003. (II.21.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző kiegészítésül elmondja, hogy az ingyenes jogügyletek esetében szükségtelen a pályázat lefolytatása, hiszen nincs ellenszolgáltatás, ugyanakkor egyszerűsítené az eljárást.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását, egyben kéri, hogy kapjanak minél nagyobb nyilvánosságot ezen ügyek.   

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló helyi rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

28/2004. (V.28.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.     Beszámoló a 2003. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról    

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolót, melynek a II. fejezet 1-4. pontjában foglalt ellátások a Bizottságra átruházott hatáskörbe tartoznak. A III. pontban szereplő gyermekjóléti szolgáltatás - a képviselő-testület döntése alapján - nem önálló intézményben, hanem a szociális intézményhez rendelve történik, a feladatellátás ezidáig zökkenőmentesen zajlik.    

 

Bebes István polgármester javasolja a 2003. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

122/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót - a mellékletnek megfelelően - elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Stankovits György jegyző 

8.     Folyó ügyek    

a.)  A 221/2003. számú határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem támogatja a határozat elfogadását, mert úgy véli, hogy a sportcsarnok bővítéséhez 90 millió Ft hitel felvétele nem időszerű, mivel az elkövetkezendő időszak hitel visszafizetései komoly nehézséget jelentenek a városnak. Támogatja azon beruházásokat, melyek munkahelyteremtésre, az utak kialakítására, felújítására, szennyvíztisztító-, illetve szennyvízhálózat bővítésére irányulnak, ugyanakkor a nagy számú pályázat jelentősen megterheli a város költségvetését. Véleménye szerint a döntéssel várni kell, míg nem áll megfelelő összeg az önkormányzat rendelkezésére. Elismeri, hogy a sportcsarnok jelenlegi állapotán változtatni szükséges, melyhez a Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium által kiírt pályázaton nyert 13 millió Ft felhasználása elegendő lenne.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Szabó Ferenc alpolgármester aziránt érdeklődik, hogy a kivitelezési munkálatokra milyen ütemben kerülne sor. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, amennyiben a hitelfelvétel megvalósul, a közbeszerzési eljárás után július közepétől elkezdődhet a felújítás, mely várhatóan 5 hónapot vesz igénybe.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a 221/2003. számú határozat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

123/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 221/2003. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási Minisztérium által kiírt "Beruházás a XXI. századi iskolába" program keretében meghirdetett hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére és kamattámogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.

A 179.786 eFt-os beruházáshoz 76.786 eFt pályázati önrészt biztosít a 2004. évi költségvetés terhére. Továbbá:

-         jóváhagyja a beruházás bruttó összegét, azaz 179.786 eFt-ot,

-         jóváhagyja a hitelfelvételt, azaz 90.000 eFt-ot,

-         jóváhagyja a fedezet jelzáloggal történő terhelését,

-         jóváhagyja az önrész biztosítását, azaz 76.786 eFt-ot,

-         jóváhagyja a GYISM által kiírt SPO-BP-03-D-89 kódjelű pályázaton elnyert 13.000 eFt-ot, melyet jelen pályázatban pályázati önrészként szerepeltet (az összes biztosított önrész így 89.786 eFt),

-         kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori fizetési kötelezettségének megfelelő összeget az önkormányzat éves költségvetési rendeletébe betervezi és jóváhagyja,

-         valamint kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a beruházás bekerülési értéke meghaladja a tervezett mértéket, akkor a hiányzó részt saját forrásból pótolja.

A hitel biztosítékául felajánlott ingatlanok: 

-         Filmszínház (246 hrsz, forgalmi érték: 23.806.500 Ft)

-         Városgondnokság által használt ingatlan (1500/2 hrsz, forgalmi érték: 39.268.600 Ft)

-         Városgondnokság által használt ingatlan (1500/4 hrsz, forgalmi érték 82.272.300 Ft)

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

    

b.) Fejlesztési kiadások fedezetére felhalmozási hitel felvétel jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a hitel felvételét. Javasolja továbbá - mivel 50 millió Ft feletti összegről lévén szó - legalább 3 banktól kérjenek ajánlatot a kamat nagyságára vonatkozóan.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a hitelfelvételt.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kéri, hogy a KAC szerződéshez kapcsolódó bankgarancia érvényességének határidejéről, annak meghosszabbításáról is döntsön a képviselő-testület: 2007. december 31-e helyett 2008. december 31-ére szükséges módosítani a határidőt.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, módosítva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének, valamint Némethné Simon Mária irodavezető asszony javaslatával. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 124/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy

 

1.      A felhalmozási hiány fedezetére hitelt vesz fel az alábbiak szerint:

-         városi utak felújítására 95.000 eFt-ot,

-         szennyvíztisztító telep felújításához pénzeszköz átadásra 20.000 eFt-ot.

 

2.      A hitel futamideje 3 év. 

 

3.      Hitelfedezet: Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a felvett hitelt és járulékait visszafizeti, azt az adott évek költségvetésébe betervezi.

 

4.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. Tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

 

5.      Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében járjon el, és a szerződést kösse meg.

 

6.      Az 1. pontban meghatározott hitelfelvételhez az Önkormányzat 3 pénzintézettől kér ajánlatot. 

7.      Az F-031662 számú KAC szerződéshez kapcsolódó - 34.703.224 Ft visszatérítendő, és a 34.703.224 Ft vissza nem térítendő támogatás - bankgarancia érvényességének határidejét 2007. december 31-ről 2008. december 31-re módosítja.

 

Határidő: hitelkérelem benyújtására 2004. június 15.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kérelem elkészítéséért

 

 

c.)  Fedezet biztosítása a Thököly u. 46. szám alatti intézmény melléképületének felújításához és az udvar burkolatának kialakításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a fedezet biztosítását e célra.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja fedezet biztosítását a Thököly u. 46. szám alatti intézmény melléképületének felújításához és az udvar burkolatának kialakításához 3.910 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

125/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thököly u. 46. szám alatti épület udvarburkolatának kialakításához és a melléképület átalakításához 3.910 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére.

 

Határidő: 2004. június 30. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

d.) Biofűtőmű felülvizsgálatához fedezet biztosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az ajánlatok beérkeztek a felülvizsgálatra.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, miért húzódott ilyen sokáig a cégek felkérése. A felülvizsgálat végeztéig az önkormányzat a bérleti díjtól elesik.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy hosszú ideig nem érkeztek ajánlatok, ám a felülvizsgálat a bérleti díj fizetését nem akadályoztatja. Elmondja továbbá, hogy a biofűtőmű jelenleg nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, mely várhatóan a hó végére kerül a birtokába. Vagyis a bérlővel a szerződéskötés nem jöhetett létre, amíg nincs jogosultsága a használatra. Az Önkormányzat szándéka, hogy a felülvizsgálat egy hónap alatt lezáruljon, és az augusztusi képviselő-testületi ülésen megvitathatják annak eredményét.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy 7 céget kerestek meg, ebből 3 cég nyújtotta be ajánlatát, a többi leterheltségre hivatkozva visszautasította a kérést. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a pénzügyi fedezet biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az EGI Energiagazdálkodási Rt. ajánlatának elfogadását javasolja 1.000 eFt értékben.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a legolcsóbb ajánlat - vagyis az Exerg Energetikai Tanácsadó Kft. ajánlatának - elfogadását javasolja. 

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a vállalási határidőt egy hónapban határozzák meg, javasolja továbbá, hogy az Exerg Kft-t bízzák meg a biofűtőmű célvizsgálatának elvégzésével.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

126/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi biofűtőmű és gázmotor célvizsgálatának elvégzésével az Exerg Energetikai Tanácsadó Kft-t (2112 Veresegyház, Hársas u. 47.) bízza meg. Felkéri az Exerg Energetikai Tanácsadó Kft-t, hogy a célvizsgálatot 1 hónap teljesítési határidő mellett végezze el. A vizsgálat elvégzéséhez szükséges 1.000 eFt-ot a céltartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: kiértesítésre azonnal, a célvizsgálat elvégzésére 2004. június 30.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a kiértesítésért, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi teljesítésért

 

 

e.)  Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésének korlátozása 

Előterjesztő: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják, hogy a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 2005. májusáig ne kerüljenek értékesítésre. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag jóváhagyja, és a következő határozatot hozza:

 

127/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt listán szereplő ingatlanokat 2005. májusa előtt nem kívánja értékesítésre kijelölni. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Stankovits György jegyző

 

 

 

 

f.)   Megvalósíthatósági tanulmány a Batthyány-Strattmann Kastély lehetséges hasznosításáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester a projektben való részvétel fontosságát abban látja, hogy ezáltal Körmend is részt vállalhat a Kastély üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban, melyet az Önkormányzat saját erejéből nem tud ellátni. Ezért szükséges, hogy a vállalkozói tőke és a közcélú hasznosítás is megjelenjen. Ehhez nyújt lehetőséget a Phare CBC pályázaton való részvétel, melyben Güssing városa, a helyi múzeum, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vállalják a partnerséget. Reményét fejezi ki, hogy kedvező elbírálást nyer a pályázat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, mint muzeológus örvendetesnek tartja, hogy a pályázat kiterjed a határon túlra is, mivel a jövő esztendőben a Batthyány évet előkészítendő gyümölcsöző kulturális partnerkapcsolatot lehet kiépíteni Güssinggel. A batthyányak meghatározó élettere a két város, ami összeköti Körmendet és Güssinget, ez által szorosabbra lehet vonni a kapcsolatot.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva üdvözli a projekt előkészítését. Javasolja, hogy a projekt tervezett tevékenységei között szerepeljen a funkció és terület hasznosítás, valamint a pénzügyi-gazdasági megvalósíthatóság vizsgálata terjedjen ki az üzemeltetésre is.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a 200 eFt+ÁFA összegű szakértői díj kerüljön feltüntetésre a határozatban.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak állásfoglalását ismerteti, mely szerint kívánatos, hogy 2004. május 31. után a Bizottság minden esetben gyakoroljon kontrollt Körmend város pénzügyi helyzetére vonatkozóan, vizsgálja meg a pályázatok benyújtásának szükségességét és azok költségvonzatát. A Bizottság véleménye szerint sok pályázat kerül benyújtásra, melyek között vannak olyanok, amelyeket szükségtelennek ítél, súlyos milliókkal terhelve a költségvetést. 

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy a pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt. Mint költségvetést érintő tételt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak feladata megtárgyalni, tehát előzetes kontrollt gyakorol és véleményét megismerve dönt a képviselő-testület. A korábban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása ezt az eljárást megerősíti.

 

Bebes István polgármester véleménye szerint nem történt "súlyos milliók" kiszórása.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a költségvetésben műfüves pálya kialakítására 10 millió Ft önrész biztosítását indokolatlannak tartja. Úgy véli, akkor, amikor intézményeket adnak át megyei fenntartásra, illetve szigorú költségvetés mellett működtetnek, felelősségteljesebben kell az összegeket csoportosítani és csak a legfontosabb pályázati lehetőségeket kihasználva biztosítani az önrészt.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy minden esetben a testület döntött a pályázaton való részvételről. Ezt követően eldöntheti, hogy kíván-e élni a pályázaton elnyert pénzösszeggel vagy sem.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint tudatosítani kell, hogy a pályázati önrész felhasználása több dolgot takar. Egyrészt a pályázat benyújtásakor megfelelő önrészre van szükség, melyet a költségvetésben elkülönített pályázati alapból biztosít a képviselő-testület a szükséges beruházásokhoz. A Kulturális, Turisztikai is Sport Bizottság szorgalmazta önrészként felhasználható összeg elkülönítését a kultúra támogatására, mely által egy szűkebb költségvetési keretet felhasználva nagyobb összeghez juthatnak. Nyertes pályázat esetén a város vagyonát növelő tényezőről van szó. Természetesen a nem nyertes pályázatok esetében az önrész nem kerül felhasználásra.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy látja, hogy egy ilyen sportbázis kialakítása 40 millió Ft pénzeszközt hoz a városba. Az intézmények jelenlegi állapotát tekintve egy ilyen létesítmény mind az általános iskolák, mind a középiskolák számára fontos szerepet játszhat.  

 

Bebes István polgármester véleménye szerint a hasznot nem lehet pénzben kifejezni. A beruházás előtérbe helyezi az ifjúság lehetőségeit, példaként a Kék-Sünik Egyesületet hozza fel, ahol tehetséges fiatalok nevelése folyik.

 

További hozzászólás nem lévén, Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az alábbi módosításokkal:

-         a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése egészüljön ki a funkció és terület hasznosítással, illetve a pénzügyi-gazdasági megvalósíthatóság terjedjen ki az üzemeltetésre is,  

-         a szakértői díjat 200 eFt+ÁFA összegben javasolja meghatározni a pályázati alap terhére. 

  

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

128/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte és támogatja a Körmend város Önkormányzata által a Magyarország-Ausztria Phare CBC Program 2002. évi Kisprojekt Alap pályázati felhívásra beadandó pályázati projekt tartalmát.

A pályázati projektet azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése egészüljön ki a funkció és területhasználattal, illetve a pénzügyi-gazdasági megvalósíthatóság terjedjen ki az üzemeltetésre is.    

2.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázat kedvező elbírálása esetén vállalja a pályázatban megfogalmazottak maradéktalan megvalósítását.

3.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához biztosítja a pályázati felhívás által megkövetelt önrészt: 

-         a pályázati projekt összköltségvetése    55.000 EUR

-         az igényelt támogatás 49.500 EUR (90 %)

-         a biztosított önrész     5.500 EUR (10 %) a pályázati alap terhére.

 

A 200 eFt+ÁFA összegű szakértői díjat a pályázati alap terhére biztosítja.

 

Határidő: 2004. június 1. a pályázat benyújtására

Felelős: Bebes István polgármester

         Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

g.) Pályázat benyújtása a Phare CBC Kisprojekt Alap keretében Körmend és Güssing város együttműködésének elősegítése érdekében 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kiegészítésül elmondja, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2004. június 1-je helyett 2004. szeptember 1.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a pályázati alap terhére javasolja a pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a 10 %-os önerő biztosítása a pályázati alap terhére történjen. A szakértői díjat az előterjesztésben szereplő 250 eFt+ÁFA összeg helyett 200 eFt+ÁFA összegben javasolja megállapítani.   

  

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

129/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte és egyetért a fejlesztési projekttel, mely Körmend és Güssing város együttműködési stratégiájának kidolgozását szolgálja, melyet a PHARE CBC Ausztria-Magyarország Kisprojekt Alap kidolgozásával kíván megvalósítani.

2.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy szakértőkkel egyeztessen a projekthez szükséges előkészítő munkákról, illetve azok elvégzéséről.

3.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete soron következő ülésein polgármesteri beszámolót hallgat meg a projekt előkészítéséről, a pályázat beadásáról és annak sorsáról.

4.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja a pályázat benyújtásához szükséges minimum 10 %-os önerő biztosítását a pályázati alap terhére, valamint biztosítja a projekt keretében kifizetendő szakértői díj megtérítését is. 

Az önerő jelen projekt esetében 5.600 Eurót tesz ki, a megpályázott támogatás nagysága 50.000 Euro, így a projekt teljes költségvetése 55.600 Euró. A pályázat meghirdetésekor (2004. április 2.) érvényben lévő 249,30 Euró/Ft árfolyam alapján ez 1.396.080 Ft önerőt jelent. A szakértői díj 200.000 Ft+ÁFA, melyet a pályázat benyújtásakor, annak elkészítéséért fizet ki a szakértő részére.

 

Határidő: 2004. szeptember 1., a pályázat benyújtására

Felelős: Bebes István polgármester  

 

 

 

h.) Pályázat benyújtása informatikai fejlesztésre

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a támogatás mértéke minimum 54 millió Ft, maximum 540 millió Ft.  A pályázatot célszerű több önkormányzat részvételével benyújtani, mivel a rendelkezésre álló keretre 6 projektet fogadnak be. A szükséges nagyságrendet - mely megítélése szerint 300 millió Ft-ra tehető - önkormányzatokkal összefogva lehet előteremteni. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot a celldömölki, a sárvári, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi polgármesteri hivatalok informatikusaival és jegyzőivel.  Az említett önkormányzatokkal közös pályázatot nyújtanának be, melyben szerepelnének olyan modulok, amit minden település meg tudna valósítani, így van reális esélye annak, hogy a pályázaton sikeresen szerepeljenek. A jelen előterjesztés egy szándéknyilatkozat, az előkészítő munka megindítására szolgál.

A pályázathoz 12,5 % önrész szükséges. Előzetes kalkulációk szerint 4 millió Ft körüli összeg terhelné Körmend város Önkormányzatát. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő tételekből - egyrészt az informatikai fejlesztésekre biztosított keretből, másrészt a nagyterem szavazórendszer kiépítésére tartalékolt összegből, illetve a térinformatikára a költségvetésben elkülönített összegből - biztosítható a szükséges fedezet.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az előterjesztésben nevesített pályázat benyújtását, és kéri a határozati javaslatnak jegyző úr kiegészítésével tett módosítását, miszerint:

-         az önrész a Polgármesteri Hivatalt érintő költségvetés terhére kerül biztosításra,

-         a szakértői díj fedezete a pályázaton elnyerhető összeg terhére kerül biztosításra.

 

Bebes István polgármester kéri továbbá, hogy a képviselő-testület adjon részére felhatalmazást részére annak érdekében, hogy a pályázat előkészítése érdekében eljárhasson.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:      

 

130/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázni kíván a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja keretében a GVOP Irányító Hatóság által meghirdetett "Az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése" tárgyában. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítő munkáinál az önkormányzat nevében járjon el és működjön közre. A pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosítása a költségvetési rendeletben a Polgármesteri Hivatalt érintő költségvetése terhére kerül biztosításra. A szakértői díj fedezete a pályázaton elnyerhető összeg terhére kerül biztosításra. 

 

Határidő: 2004. június 30.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

i.)    Alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölés elfogadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kórház igazgatója kereste meg az alapítói jogok átruházását illetően.

 

Dr. Bárány Győző orvosigazgató köszönetét fejezi ki a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítványban tevékenykedőknek, valamint Dr. Németh Lajosnak, az alapítvány létrehozójának fáradozását. Szeretné, ha az Önkormányzat átvállalná az alapítói jogok gyakorlását, így az 1 %-os adófelajánlások továbbra is befolyhatnának az alapítvány számlájára.  

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzatnak két lehetősége van ez esetben: mivel az önkormányzat alapítványt nem, csak közalapítványt tud létrehozni, a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány megszűnne és felajánlaná vagyonát az önkormányzat részére ugyanezen célokra. Van egy egyszerűbb megoldás is, mert 2002. január 1-jétől jogszabály lehetővé teszi - amennyiben észleli az alapító, hogy megszűnése várható - felkérhet mást az alapítói jogok gyakorlására. Ez nem jelenti azt, hogy az Önkormányzat alapító lesz, csak az alapítói jogok gyakorlását veszi át.   

Elmondja továbbá, hogy Bárány igazgató úr javaslatot tett az alapítvány nevének megváltoztatására is, ám a törvény erre nem ad lehetőséget. A kuratóriumi tagsággal kapcsolatban megjegyzi, a Legfelsőbb Bíróság többször utalt arra, hogy az egyszer megválasztott kuratóriumi tagokat csak komoly ok folytán (pl. lemondás, alkalmatlanság a tevékenység végzésére) lehet visszahívni. A kuratóriumi tagok létszámának növelésére viszont van lehetőség, így az önkormányzat is delegálhat kurátort. Az alapítói jogok átruházását még az alapítvány megszűnése előtt kezdeményezni kell a Vas Megyei Bíróságnál, ellenkező esetben a bíróság válik jogosulttá a kijelölésre.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag támogatja azon javaslatot, hogy az Önkormányzat vegye át az alapítói jogok gyakorlását. 

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.

 

Bebes István polgármester javasolja a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlására vonatkozó kijelölés elfogadását azzal a módosítással, hogy az alapító költségvetési szerv csak előreláthatólag szűnik meg 2004. június 30-ával.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

131/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány felkérése alapján, arra való tekintettel, hogy az alapító költségvetési szerv 2004. június 30-ával előre láthatólag megszűnik, a Polgári Törvénykönyv 74/C. § (7) bekezdésének megfelelően, az alapítói jogok gyakorlására való kijelölést elfogadja.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

j.)    Somogyi Béla Általános Iskola kazánházának, fűtésének rekonstrukciója

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Karakai József képviselő-testületi tag, mint az iskola igazgatója elmondja, hogy a három fogyasztó esetében elkezdődtek a rendszert szétválasztó munkálatok. Időközben elromlott az a bojler, ami a kollégium és a konyha részére szolgáltatja a meleg vizet. Kéri, hogy az 1.480 eFt összeget ne az általános iskola részére biztosítsák, hiszen ebben az esetben az iskola mint felhasználó nem szerepel.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője számviteli szempontból célszerűnek látja, hogy az intézmény részére biztosítsák a fedezetet, mivel a feladat intézményen belül van. Javasolja finanszírozásként biztosítani a szükséges összeget az intézmény részére.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint akkor oldódik meg a probléma, ha különválasztják a közműveket, így nem fordulhat elő a másik fogyasztónak való számlázás. Szükséges, hogy mindhárom felhasználó külön főmérővel rendelkezzen.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a hibaelhárítási feladatok fedezetét biztosítani kell, majd a tervek elkészülte után a teljes szétválasztás megvalósítható lesz.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a 400 eFt+ÁFA összeggel ne az intézményfelújítási keretet csökkentsék, hiszen a tervezés több funkciót old meg.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a költségvetés 6. számú mellékletében intézményfelújításokhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására 3 millió Ft került betervezésre, e keretből biztosítható az összeg.

 

Karakai József képviselő-testületi tag nyomatékosítja, hogy nem a Somogyi Béla Általános Iskola melegvízellátásához szükséges munkálatokról van szó.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola épületéhez tartozó helyiségek melegvíz ellátásához szükséges munkálatok elvégzéséhez szükséges 1.480.971 Ft-ot az intézményfelújítási keretből, míg a tervek elkészítéséhez szükséges 400 eFt az intézményi épületek felújítási, felülvizsgálati tervek elkészítésére jóváhagyott összegből biztosítsák.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

132/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete

-       a Somogyi Béla Általános Iskola épületéhez tartozó helyiségek melegvíz ellátásához szükséges bojler és beszerelésének költségeire összesen 1.480.971 Ft-ot biztosít az intézmény felújítási keret terhére, melyet a Somogyi Béla Általános Iskola részére finanszírozásként átad, az intézmény felújítási előirányzatának növelése mellett, továbbá

-       a rekonstrukcióhoz szükséges kiviteli tervek költségét 400 eFt+ÁFA összeget az intézményi épületek felújítási, felülvizsgálati tervek (6. számú melléklet) elkészítésére jóváhagyott összegből biztosítja. 

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal, a munkálatok elvégzésére 2004. augusztus 31.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

k.) A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

-          Belépés a Műemlékek és Történeti Együttesek Nemzetközi Tanácsa tagjainak sorába

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kiáll amellett, hogy az önkormányzat tagja legyen a nagymúltú szervezetnek, hiszen Körmenden nagyértékű történelmi városrész is található.  Javasolja, hogy a város főépítésze vegyen részt a Tanács ülésein. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Tanácsba való belépést, a 60 eFt tagdíj biztosítását a kulturális tartalék terhére javasolja.  

 

Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a működési tartalék terhére javasolja biztosítani a fedezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a Műemlékek és Történeti Együttesek Nemzetközi Tanácsába való belépést, a tagdíj összegét a gazdálkodási tartalék terhére javasolja biztosítani.

 

 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

133/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri felvételét a Műemlékek és Történeti Együttesek Nemzetközi Tanácsa, az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) tagjainak sorába. Az éves tagdíj összegét, 60 eFt-ot a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja, s a következő években az adott év költségvetésében megtervezi.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

 

 

-          A kiemelten támogatott kulturális és sportegyesületek beszámolója

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az írásos anyagban olvashatók az egyesületek által készített beszámolók. Bár nem került megjelenítésre, de valamennyi kiemelt egyesület szeretné, ha a következő évben a támogatás mértéke követné az inflációt. Ezt a Marc Körmend Kft. konkrétan meg is fogalmazta beszámolójában.  Küszöbön álló probléma, hogy a Körmendi Football Club a bajnoki év befejezéséig a csőd szélén áll. Az egyesülettől a Bizottság korrekt elszámolást kapott. A Bizottság elnöke külön kiemeli, az egyesületek jelentős szerepet vállalnak annak érdekében, hogy a Batthyány év felkészülése zökkenőmentesen történjen. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.)    Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-          Tanulók és felkészítő nevelők jutalmazása a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján 

Előterjesztő: Bebes István polgármester, Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva érdemesnek találja Körmend ifjúságát és a pedagógiai társadalmat az elismerésre, a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat - vagyis 500 eFt biztosítását - javasolja elfogadásra.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 250 eFt-ot javasol az elismerések és a polgármesteri fogadás fedezetére.

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének javaslatát teszi fel szavazásra.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

134/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003/2004. évi tanév rendjében meghatározott tanulmányi versenyek megyei 1-3., országos 1-10. helyezettjét, valamint a hasonló eredményt elért egyéni sportolókat és minden felkészítő nevelőt elismerésben részesít. A csapatsportok hasonló szintű eredményeket elért képviselőit kupával és díszoklevéllel jutalmazza.  Az elismerések és a polgármesteri fogadás fedezetére 250 eFt-ot biztosít a polgármesteri keret terhére.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

-         Intézményi részvétel a HEFOP (2004) 3.1.2 jelű pályázaton

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Megyei Pedagógiai Intézet tölti be a koordináló szerepet. A Bizottság véleményét tolmácsolva a Somogyi Béla Általános Iskolát javasolja konzorciumi tagként szerepeltetni a pályázaton. A pályázathoz szükséges tanulói létszám rendelkezésre áll.

 

Karakai József képviselő-testületi tag, a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatójának tudomása szerint a pályázaton való részvétel programcsomagok kipróbálását jelenti két éves időszakra. A sikeres pályázat az iskola szakmai fejlődésén túl a város oktatása számára is előrelépést jelenthet. További pályázatokon más iskolák is csatlakozhatnak a programhoz. A programban korábban részt vevő intézmények az újonnan csatlakozó iskolák tevékenységét mentorként irányíthatják. A pályázathoz fenntartói támogatói nyilatkozat kitöltése is szükséges. A pályázattal kapcsolatban már folynak az előkészítő munkálatok, több megbeszélésen vettek részt. A pályázat címének ismeretében juttatják el az önkormányzathoz a fenntartói támogatói nyilatkozatot, melyet a konzorcium vezetőjéhez - a Vas Megyei Pedagógiai Intézethez - kell továbbítani.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását és kéri a képviselő-testület felhatalmazását annak érdekében, hogy a pályázat benyújtása során eljárhasson.  

 

A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

135/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola konzorciumi tagként részt vegyen a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében" címmel kiírt, 2004/3.1.2 jelű pályázatán. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a pályázatot kiíró szerv előtt járjon el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Szekeres Gábor főtanácsos

 

 

 

 

 

m.)                        Intézményfelújítási feladatok végrehajtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nem fogad be újabb pályázatokat az önkormányzati intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklésére.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a horvátnádaljai óvoda és közösségi ház felújítását támogatja, a művelődési központ, valamint a mozi épületének átalakítását azonban nem támogatja. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott együttes bizottsági ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a horvátnádaljai orvosi rendelő 4,8 millió Ft-os áron történő értékesítését javasolják.  A mozi, valamint a művelődési ház ingatlanáról a két bizottság nem tudott állást foglalni.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke sajnálatosnak tartja, hogy az elnökletével működő bizottságnak nincs tudomása a hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó ingatlanokkal kapcsolatos tervekről. Kéri, hogy mind a mozira, mind a művelődési házra vonatkozó elképzelést ne szerepeltessék a javaslatban. Ismeretei szerint a képviselő-testület korábban olyan határozatot hozott, hogy a mozi bérbeadása után megvizsgálja annak működését, majd ismételten napirendre tűzik a hasznosítás lehetséges formáit. 

 

Bebes István polgármester véleménye szerint a mozi jelenlegi állapotát ismerve tervpályázat kiírása lenne célszerű. Kérdezi, mekkora összeget jelentene ez a költségvetés számára.   

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1,5 millió Ft összeget javasol e célra. Mivel városképi és funkcionális szempontból jelentős épületről van szó, a belváros szabályozási terv készítésével párhuzamosan egy pályázat erejéig célszerűnek tartaná, ha a testület foglalkozna a kérdéssel. Meglátása szerint ennek fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből előteremthető.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a belső világítás korszerűsítéshez visszatérve elmondja, ez egy lehetséges konstrukció, melyben - a közvilágítás korszerűsítéshez hasonló módon - az energiamegtakarításból finanszíroznák a korszerűsítés költségeit 10 év alatt. Mivel a pályázati lehetőség már nem él, megfontolandó ez a megoldás.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a horvátnádaljai óvoda esetében az átalakításhoz szükséges fedezet a költségvetésben az intézmények felújításához elkülönített pályázati alap terhére biztosítható. A mozi épületének átalakítására kiírandó tervpályázat összege az intézményi épületek felújítási, felülvizsgálati tervek elkészítésére jóváhagyott összegből történhet.    

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag kéri, hogy az intézmények világítás korszerűsítésére készült tervekből a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagjainak egy példányt jutassanak el. 

  

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzati intézmények belső világítás korszerűsítésével a Baranya SZA-CO Kft-t megbízni, és a költségeket az energia megtakarításból 10 éves futamidő alatt törleszteni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

136/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények belső világítás korszerűsítésével a beérkezett ajánlatok közül a Baranya SZA-CO Kft-t bízza meg, a korszerűsítés költségei az energia-megtakarításból fedezi és 10 éves futamidő alatt törleszti.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

Bebes István polgármester javasolja a 3209/2 hrsz-ú ingatlanon található óvoda és közösségi ház felújítását és átalakítással orvosi rendelővel való kiegészítését. Az átalakításhoz szükséges fedezetet a költségvetésben az intézmények felújításához elkülönített pályázati alap terhére javasolja biztosítani. Javasolja továbbá a horvátnádaljai orvosi rendelő értékesítésre való kijelölését.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

137/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 3209/2 hrsz. alatt felvett, természetben a Körmend, Nádaljai út 19. szám alatt található óvoda és közösségi ház felújítását és átalakítással orvosi rendelővel való kiegészítését. Az átalakításhoz szükséges fedezetet a költségvetésében az intézmények felújításához elkülönített pályázati alap terhére biztosítja.   

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 3223/2 hrsz. alatt felvett, 576 m2 nagyságú, "orvosi rendelő" megnevezésű, természetben Körmend, Nádaljai u. 47. szám alatt található ingatlant és felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a pályázati eljárás kiírására. 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja a mozi épületének átalakításához tervpályázat kiírását. Az ehhez szükséges 1.500 eFt-ot az intézményi épületek felújítási, felülvizsgálati tervek elkészítésére jóváhagyott összegből  javasolja biztosítani.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

138/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 246 hrsz alatt felvett ingatlanon lévő mozi épületének átalakítására tervpályázatot ír ki, melyhez 1.500 eFt-ot biztosít az intézményi épületek felújítási, felülvizsgálati tervek elkészítésére jóváhagyott összegből.   

 

Határidő: a tervpályázat kiírására 2004. szeptember 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

 

n.) LINEA M Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Körmend, Szénatelep u. 2/a. szám alatti ingatlan értékesítése kapcsán Konkoly Miklós és neje az előző képviselő-testületi ülésen meghatározott 6.680 eFt+ÁFA vételárat elfogadni nem tudják. Újbóli megkeresésükben utaltak arra, hogy az értékbecslés bruttó 6.680 eFt összegben határozta meg az ingatlan vételárát. Jelezték, hogy az ÁFA összegének felével megemelt összeget tudják kifizetni. Ebből a szerződéskötéskor 1.500 eFt-ot fizetnének ki, majd az előterjesztésben részletezett módon történne a vételár kiegyenlítése.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azon megkötéssel, hogy átlag 5 évben 25 fő foglalkoztatását valósítsák meg. Javasolja továbbá 5 év elidegenítési tilalom előírását az ingatlanra. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nettó 6.680 eFt vételáron javasolja az értékesítést.

 

Bebes István polgármester a vállalkozást és munkahelyteremtést támogatja, ezért a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. Elmondja, hogy a cég írásban csak 10 fő foglalkoztatását tudta garantálni, szóbeli megbeszélés során hangzott el a nagyobb foglalkoztatás lehetősége, de erre a Kft. szerződésbeli kötelezettséget nem tud vállalni.   

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 1 szavazattal, 15 tartózkodás mellett elutasítja.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a vételár kifizetésére az alábbi ütemezés lenne célravezető:

-         szerződéskötéskor fizetendő összeg:        1.500 eFt,

-         2005. április 30-ig fizetendő összeg:         1.998 eFt,

-         2005. december 30-ig fizetendő összeg:      1.998 eFt,

-         2006. szeptember 30-ig fizetendő összeg:   2.019 eFt.

 

Bebes István polgármester javasolja a Linea M Kft. tulajdonosai, Konkoly Miklós és Konkolyné Vízvári Melinda részére a Szénatelep u. 2/a. szám alatt található ingatlan értékesítését 6.012 eFt+ÁFA vételárért, melyből 1.500 eFt a szerződéskötéskor, a fennmaradó összeg pedig 3 részletben, az irodavezető asszony által javasolt ütemezés szerint kerülne kifizetésre. Javasolja továbbá 5 évig tartó elidegenítési tilalom előírását. Kéri továbbá a képviselő-testületet, hogy a 86/2004. számú határozatát - tekintettel arra, hogy a vevő személyében változás áll elő - vonja vissza.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

139/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező - jelenleg Körmend város Gondnoksága kezelésében lévő - a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 0254/95. hrsz alatt szereplő, természetben a Körmend, Szénatelep u. 2/a. szám alatt található, "gazdasági épület és udvar" megnevezésű, 1370 m2 nagyságú ingatlant 6.012 eFt+ÁFA vételárért a Linea M Kft. (Zalaegerszeg, Jókai u. 35.) tulajdonosai: Konkoly Miklós és Konkolyné Vizvári Melinda részére.

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a vételár kiegyenlítése négy részletben, az alábbi ütemezéssel történjen:

-         szerződéskötéskor fizetendő összeg:       1.500 eFt,

-         2005. április 30-ig fizetendő összeg:      1.998 eFt,

-         2005. december 30-ig fizetendő összeg:    1.998 eFt,

-         2006. szeptember 30-ig fizetendő összeg: 2.019 eFt.

Az ingatlanra 5 évig tartó elidegenítési tilalmat ír elő. 

A szerződésben szerepeltetni kell, hogy a vevő legalább 10 fő foglalkoztatását köteles Körmenden biztosítani. 

A képviselő-testület a 86/2004. számú határozatát visszavonja.

 

Határidő: 2004. június 10. az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

o.) Pályázati eljárás lefolytatása a 352/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egyetlen pályázó - a Savaria Nett-Pack Kft. - nyújtotta be pályázatát a meghirdetett ingatlanra. A pályázat alapján elkészítették a határozati javaslatot, melybe belefoglalták a pályázó vállalásait, és ezek kikényszerítésének jogi eszközeit is. A határozati javaslat csak később került a képviselők elé, mivel a pályázatok beadási határideje a képviselő-testületi anyagok kipostázása után járt le.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva 12 millió Ft+ÁFA összegért javasolják az ingatlan értékesítését.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Thököly u. 52. szám alatti ingatlan értékesítését a Savaria Nett-Pack Kft. részére 12 millió Ft+ÁFA vételáron.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:   

 

140/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 39/2003. (XII.31.) számú, az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően lefolytatott pályázati eljárást követően úgy dönt, hogy a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 352/4 hrsz alatt felvett, 3318 m2 nagyságú, "üzemépület" megnevezésű, természetben a Körmend, Thököly u. 52. szám alatt található ingatlant a Savaria Nett-Pack Rehabilitációs Célú Ipari és Kereskedelmi Kft. (Szombathely, Rumi u. 142.) részére értékesíti 12 millió Ft+ÁFA áron.

A vételár kifizetésére a vevőnek részletfizetést enged azzal, hogy a vételár teljes összegét a vevő 2004. november 30-ig köteles Körmend város Önkormányzata részére kiegyenlíteni. A vételár teljes kiegyenlítéséig Körmend város Önkormányzata tulajdonjog fenntartással él.

A megkötendő adásvételi szerződésben szerepeltetni kell, hogy amennyiben a vevő a pályázatában vállalt kötelezettségeket, így különösen a 2006. augusztus 31-ig vállalt beépítési kötelezettségét, illetőleg a vállalt 40 fő munkahelyteremtést határidőre nem teljesíti, úgy Körmend város Önkormányzata részére - kötbér jogcímén - a vételár 10 %-ának megfelelő összeget köteles megtéríteni. A szerződésben szerepeltetni kell továbbá, hogy amennyiben a vevő az ingatlant az adásvételi szerződést követő öt éven belül továbbértékesíti, úgy köteles az értékesített ingatlan vagyonkataszter szerinti összege és a megállapított vételárösszeg különbözetét megtéríteni Körmend város Önkormányzata részére.

 

Határidő: adásvételi szerződés megkötésére 2004. június 30.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

p.) Fogorvosi és házi gyermekorvosi rendelők akadálymentesítése 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag véleménye szerint az akadálymentesítési programok komoly költségvonzatúak, ezért kérdésként merül fel benne, hogy Körmend város Gondnoksága nem tudná-e átvállalni ezen munkálatok elvégzését, mely által  kb. ?-1 millió Ft-ból megvalósulhatna az akadálymentesítés pl. a fogorvosok esetében. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az előterjesztésben a tervező által készített előzetes kalkulációk szerepelnek. Az akadálymentesítés nem csupán azt jelenti, hogy kerekesszékkel meg lehessen közelíteni az intézményt, hanem a látás- és halláskárosultak számára is alkalmassá kell tenni a létesítményeket. Az akadálymentesítés során különböző műszaki szabványoknak kell megfelelni. A gyermekorvosi rendelő esetében elképzelhető, hogy a rámpa kiépítése nem valósítható meg. Adott esetben személyemelőt kell beépíteni, mely akár 2 millió Ft-ot is kitehet, ehhez automata ajtó kiépítése is párosulhat. Látható, hogy nem csupán "kőműves munkáról" van szó, hanem bonyolult tervezést, komoly szakmai felkészültséget igényel a kivitelezés. Az Iroda elkövet mindent annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretből a lehető legjobb áron a legjobb műszaki megoldás valósuljon meg.

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, várhatóan az Esélyegyenlőségi Miniszter Hivatala a közeljövőben pályázatot ír ki az akadálymentesítésre. Amennyiben megfelelnek az előírt követelményeknek, az Önkormányzat is indulni kíván a pályázaton.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az előterjesztésben foglaltakat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az akadálymentesítésre fedezet biztosítását.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy törvényi kötelezettség az akadálymentesítés megvalósítása, mely "nem újkeletű dolog", hiszen az 1998-ban megalkotott építési törvényben már rögzítésre került. Az egészségügyi alapellátást ellátó intézmények esetében nem kap működési engedélyt az adott létesítmény, ha nincs megoldva az akadálymentesítése. A pályázati lehetőségeket természetesen megpróbálják kihasználni. Amennyiben az önkormányzat az év végéig nem végzi el a munkálatokat, törvénysértést követ el.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nyomatékosítja, hogy a Bizottság nem a megvalósítást ellenzi, csupán az ehhez szükséges fedezet nagyságát tartja túlzottnak.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy a céltartalékban 1.716 eFt áll rendelkezésre, a fennmaradó összeg a pályázati alap terhére biztosítható. 

 

Bebes István polgármester javasolja a fogorvosi és a házi gyermekorvosi rendelők akadálymentesítésére 12 millió Ft biztosítását oly módon, hogy 1.716 eFt a céltartalék terhére, 10.284 eFt pedig a pályázati alap terhére kerüljön biztosításra.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

141/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a fogorvosi és házi gyermekorvosi rendelők akadálymentesítési munkáinak elvégzésére 1.716 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére, 10.284 eFt-ot pedig a pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2004. december 31. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

q.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fezőr Kft. építési engedély kérelméhez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen hozott döntést ismerteti, mely szerint az ingatlanon fennálló rendezetlen tulajdonviszonyok miatt nem javasolják a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok elutasító javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

142/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Fezőr Kft. (Daraboshegy, Fő u. 2., képviseli Galamb István) részére a Körmend, 897/3 hrsz-ú ingatlanon lévő játékterem rendeltetési mód változási engedélyéhez - az ingatlanon fennálló rendezetlen tulajdonviszonyok miatt - a tulajdonosi hozzájárulást nem adja meg. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás Szakály László fennmaradási engedély kérelméhez 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag javasolja a fennmaradási engedély megadását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet, kiegészítve, amennyiben a városnak szüksége van a területre, a tulajdonos a visszabontásból következően nem támaszthat igényt az önkormányzattal szemben.

 

Bebes István polgármester javasolja Szakály László fennmaradási engedély kérelméhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a módosítással, hogy amennyiben az önkormányzatnak a későbbiekben településrendezési, vagy egyéb okból szüksége lenne a területre, a kérelmező az önkormányzat felhívása alapján köteles az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. A kérelmező ez esetben a visszabontásból következően semminemű igényt az önkormányzattal szemben nem támaszthat.  

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

143/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Szakály László Körmend, Rákóczi u. 79/6 szám alatti lakos részére a körmendi ingatlan nyilvántartásban 1974/1 hrsz-ú ingatlant is érintő fennmaradási engedélyhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Amennyiben az önkormányzatnak a későbbiekben településrendezési, vagy egyéb okból szüksége lenne a területre, a kérelmező az önkormányzat felhívása alapján köteles az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. A kérelmező ez esetben a visszabontásból következően semminemű igényt az önkormányzattal szemben nem támaszthat.  

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         R&D Agrotechnikai Kft. kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - az út rossz állapota miatt - a kérelmet nem támogatja.

 

Bebes István polgármester nem javasolja az R&D Agrotechnikai Kft. részére a 1918 hrsz-ú ingatlanra kapu nyitását és a területen való átjárást.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

144/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 1918 hrsz alatt felvett ingatlanra az R&D Agrotechnikai Kft. (Körmend, Rákóczi u. 55.) részére történő kapu nyitását és a területen való átjárást - az út rossz állaga miatt - nem engedélyezi.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

-         Oktatási intézményeknél rendszeresített száraz-elem hulladék begyűjtése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a szárazelem-hulladék begyűjtéséhez a 200 eFt biztosítását, mivel a városban megoldatlan a hulladék szárazelemek, illetve a telefon-akkumulátorok kezelése, és a meglévő gyűjtőeszközök sem alkalmasak arra, hogy befogadják ezen hulladékokat. 

 

Bebes István polgármester javasolja a szárazelem-hulladék begyűjtéséhez szükséges 200 eFt biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

145/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az oktatási intézmények rendszeresített szárazelem-hulladék begyűjtését, és az ehhez szükséges 200.000 Ft-ot a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: 2004. július 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

-         Budai Zsolt és Rozner Zsuzsanna ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a terület eredeti állapotba történő visszaállítását javasolja.   

 

Bebes István polgármester kéri a bizottsági elnök javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

146/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Budai Zsolt és Rozner Zsuzsanna (Körmend, Thököly u. 36.) kérelmét az ingatlanuk előtti közterület használatára vonatkozóan nem támogatja, a terület eredeti állapotba történő visszaállítását rendeli el.  

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Oláh Emmi kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 200 Ft/m2 áron javasolja az ingatlan értékesítését.    

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az önkormányzat 2/24 arányban tulajdonosa a területnek, kéri ennek megjelenítését a határozati javaslatban.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 4456 hrsz-ú, kert művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő tulajdoni hányadát értékesíteni Oláh Emmi részére bruttó 200 Ft/m2 vételáron. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

147/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a Körmend, 4456 hrsz-ú, kert művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 2/24 arányú tulajdoni hányadát Oláh Emmi Körmend, Mikes Kelemen u. 4/3. szám alatti lakos részére 200 Ft/m2 bruttó vételáron.

 

Határidő: 2004. június 15. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Lakosi László kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 2800 Ft/m2 +ÁFA áron javasolja az ingatlan értékesítését.    

 

Bebes István polgármester elfogadásra javasolja a bizottság elnöke által meghatározottakat.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

148/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 2002/1 és 2002/4 hrsz alatt felvett ingatlan telekhatár-rendezésével kialakuló teljes ingatlant értékesíti a Derrivál Bt. (Körmend, Rákóczi u. 86. III/10., képviseli Lakosi László) részére. Az ingatlanrész vételárát 2800 Ft/m2 +ÁFA összegben állapítja meg.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

-         Gazsi József kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítésre történő kijelölését.     

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, 4584 hrsz-ú, valamint a Körmend 4406 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelölését.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

149/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 4584 hrsz alatt felvett, 432 m2 nagyságú, zártkert megnevezésű, valamint a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 4406 hrsz alatt felvett 421 m2 nagyságú, zártkert megnevezésű ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

 

Határidő: 2004. június 4. a kifüggesztésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

r.)   A 243/2003. számú határozat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.     

 

Bebes István polgármester kéri a 243/2003. számú határozat módosítását a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

150/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 243/2003. számú határozatában jelölt ingatlanra vonatkozó adatokat az alábbiak szerint módosítja:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 686/2 hrsz-ú, 10.403 m2 nagyságú, "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlant az értékesítésre kiírt zártkörű pályázati eljáráson, az ajánlattevők megismerése után a P.T.C. Plus Ingatlanbefektetési, Hasznosítási és Szolgáltató Kft. (Szeged, Töltés u. 30.) részére értékesíti 92.000.000  Ft áron.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

s.)  ÖKO Pannon Kht. és Körmend város Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.     

 

Bebes István polgármester javasolja az ÖKO-Pannon Kht. és Körmend város Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat jóváhagyását a mellékletben foglaltak szerint.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

151/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az ÖKO-Pannon Kht-vel (Budapest, Hungária krt. 179-187.) kötendő szándéknyilatkozatot - azzal a feltétellel, hogy e szándéknyilatkozat aláírása a jövőben semminemű anyagi elkötelezettséggel nem jár az Önkormányzat számára - a mellékletnek megfelelően jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 2004. június 15.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

t.)   Tájékoztató a városi utak, járdák javítására kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításáról

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós elnök távollétében dr. Stepics Anita titkárságvezető, mint a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakon túl befejeződött az EYBL International érdekeltségébe tartozó Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft. által megvásárolt ingatlan feltárásához szükséges út kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás is. Ezen a közbeszerzési eljáráson három cég nyújtotta be ajánlatát: a Betonút Szolgáltató és Építő Rt., az BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt., valamint a Hydrocomp Mélyépítő Kft. A nyertes ajánlattevő a Betonút Szolgáltató és Építő Rt lett. Ajánlatuk szerint a munkálatok befejezésének időpontja 2004. július 7.  

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Geosics László képviselő-testületi tag, Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, és Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag elmondja, hogy a jelzőtábla kihelyezésre került, ennek ellenére a nehézgépjárművek továbbra is behajtanak a Kossuth Lajos utcába. Fokozottabb rendőri jelenlétet kér az utcában.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag a Rákóczi út 156. számú ingatlannál található kút környékének helyreállítására 2004. június 10-i határidőt javasol. 

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag kéri a nádaljai temető kerítésének teljes hosszon történő cseréjét.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja, hogy a Rába híd virágosítására július 10-ig kerüljön sor. Kéri, hogy a Hegyaljai utca lakóit levélben tájékoztassák a vízvezeték beruházás várható összegéről.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri a Mátyás király Utcai Óvoda főbejárati kapujának sürgős javítását, mivel a kerítés egy része leszakadt.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Batthyányné Coreth Mária óvodában a földterítésre még nem került sor. 

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester jelzi, hogy a Kossuth Lajos utca 19. szám alatti ingatlan tulajdonosa polgári peres eljárást fontolgat az útburkolat rossz minősége miatt, ami által lakóházak falát károsítja a felfreccsenő víztócsa.  Az Iroda vizsgálja felül, milyen módon lehetne megoldani az ott kialakult problémát és elfogadható választ adni a lakóknak.  

A Deák Ferenc utca utolsó tömbházánál lévő fa ágainak nyesését kéri, mivel azok elérik a ház falát.  

A Mátyás király utcában, a volt fatelep területén a parlagfű kaszálását kéri.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         kéri a Hunyadi utcai buszmegálló gyakoribb takarítását, valamint nagyobb méretű hulladékgyűjtő kihelyezését,

-         érdeklődik, hogy a Bartók B. ltp. 3. szám előtt kivágott fenyőfák pótlására mikor kerül sor.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője elmondja, hogy a buszmegállók takarítása hetente egy alkalommal történik. A Bartók Béla lakótelepen a konténeres fák kiültetésére június 20-a táján kerül sor.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

-         a Mátyás király utca 1-3. szám előtt található "Boda-golyó" elmozdult, helyreállítása szükséges.

-         arra szeretne választ kapni, hogy az Alkotás utca-Mátyás király utca sarkán a járdaszakasz szakszerűen épült-e.

 

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője elmondja, hogy a Vas Megyei Közlekedési Felügyelet - vizsgálva a csomópont áteresztő képességét - a szükséges engedélyt kiadta.

 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében május 8-án megrendezett jótékonysági est 300 eFt-os bevételét a karácsonyi díszkivilágításra fordítják. Egyben köszöni a képviselők nagyszámú részvételét a rendezvényen.

-         Szeretne információt kapni a Rábán aluli városrész kábeltelevízió hálózat beruházás várható kezdéséről, illetve aziránt érdeklődik, hogy 

-         a szúnyogírtás mennyire volt hatékony.

-         Elmondja továbbá, hogy a Rába-parti töltésen méteres nagyságú a gaz. Kéri felszólítani a Vízügyi Igazgatóságot a terület rendbetételére.

-         A várkerti teniszpálya rendbetételét kéri, melyhez felajánlja segítségét.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy bejárásra került sor a Rába-parton a Vízügyi Igazgatóság szakembereivel, akik ígéretet tettek arra, hogy a jövő hét folyamán a gazt eltávolíttatják. Sajnálatos, hogy évi kétszeri kaszálásra van keretük.

Javasolja, hogy a teniszpálya rendbetételét a Kastély üzemeltetői feladatai közé sorolják be.

Kifogásolja, hogy a szúnyogírtást végzők az időjárási előrejelzést nem vették figyelembe és eső előtt került sor a permetezésre. Kéri, hogy a következő ülésre készüljön beszámoló arról, miért így valósult meg az irtás.  

 

Szabó Ferenc alpolgármester a kábeltelevízió beruházás kapcsán elmondja, hogy a Zelka Rt-vel az egyeztetés megtörtént, az önkormányzat tulajdonjoga nevesítésre kerül. Remélhetőleg a szerződést napokon belül aláírják és a  munka folytatódhat.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag:

-         kéri, hogy a szúnyogírtás a felsőberki, illetve a nádaljai városrészen is valósuljon meg,

-         a tavalyi évben e két városrészen kialakított ágyásokba kerüljenek ki a virágok, valamint a közterületeken a fűnyírást, illetve söprűs autóval a portalanítást végezzék el, 

-         a Kodály utca szinte járhatatlan az útburkolat állapota miatt, félő, hogy az út mellett húzódó gáz- és vízvezetékek is megsérülnek. 

-         a Szent György Közösségfejlesztő Egyesület vállalta, hogy a korábban elkészült utcanévtáblák kihelyezését elvégzi.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a Kodály utcában a teljes aszfaltréteg felszedésére lenne szükség, hasonló a helyzet a Felszabadulás utcában is.

 

Bebes István polgármester kéri megvizsgálni, első szakaszban e két utcára milyen megoldás kínálkozik.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke jelzi, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola fűtéskorszerűsítése esetében a megoldás nem éri el a kívánt színvonalat. A helyreállítási munkákat a fűtési szezon előtt el kell végezni.

Egyúttal javasolja, amennyiben egy beruházás elkészül, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság kapjon egy - a kivitelező és a tervező által tett - nyilatkozatot az átadáskor, hogy az átadott mű megfelel az előírásoknak.

 

Bebes István polgármester javasolja kivizsgáltatni a Kölcsey Utcai Általános Iskolában a beruházás megvalósítását: ki volt a tervező, milyen tervet biztosított, ki volt a kivitelező, miért nem működik a rendszer, milyen felelősségre vonást lehet alkalmazni. 

 

Karakai József képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a játszótér fejlesztési munkálatok milyen stádiumban vannak.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a szabványos játszóeszközök megérkeztek és várhatóan két hét múlva kihelyezésre kerülnek.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-    a Rába-partra mobil WC kihelyezését kéri,

§        a sátortábor WC épületei rossz képet mutatnak,

§        a folyóvíz mellett a táblák kicserélése nem történt meg,

§        az utak és az öltözők rossz állapotban vannak,

-         a Batthyány tér - Szabadság tér sarkán az útburkolat bármelyik pillanatban beszakadhat, javasolja az út kezelőjének figyelmét felhívni a problémára, 

-         kéri a Rákóczi út 35. szám előtt, a 8-as főút és a korlát között parkoló gépjármű tulajdonosának felhívni a figyelmét az előírások betartására.

-         Közli, hogy elkezdődött a szennyvíztisztító üzem rekonstrukciója, október 15-től kerül sor a próbaüzemre, az új beruházások ráköthetők lesznek a rendszerre. Ennek kapcsán kérdezi, hogy a Hunyadi úti lakópark közműtervezése milyen stádiumban van, van-e pályázati lehetőség. 

-         A Batthyány u. 6. szám alatti udvar területe az ÁFÉSZ üzletének árufeltöltését végző járművek miatt nagymértékben megrongálódott az elmúlt években (mély gödrök vannak). Korábban az ÁFÉSZ ígéretet tett arra, hogy az önkormányzattal közösen megoldja a problémát, ám időközben meghátrált a feladat elől. Kéri e terület helyreállításának lehetőségét megvizsgálni. 

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a már említett bejárás során megtörtént az intézkedés a Rába-parti WC-k, az utak és az öltözők állapotának javítására.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a mobil WC-ket megrendelték, a közúthibákat pedig jelezték a Közútkezelő Kht. fele. A Hunyadi utcai lakópark közműtervei korábban már elkészültek, aktualizálásuk folyamatban van. A Vízügyi Igazgatóság, illetve a Környezetvédelmi Felügyelőség a nyár végére az engedélyezést lefolytathatja. Pályázati lehetőség jelenleg nincs. Ebben az évben a tervezést, illetve a terület-előkészítést lehet megvalósítani. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke:

-         kéri - az idegenforgalom várható növekedésére tekintettel - az aluljáró tisztaságára nagyobb gondot fordítani,

-         kéri továbbá, hogy az Alkotás utca - Rákóczi utcai lakások közötti - a lakók kezelésében lévő - parkrészleten a játszótér kialakítása és pad kihelyezésén túl folytatódjanak a további munkálatok. 

-         A régi fűtőmű, valamint a Kauz réti lakások közötti területen a fásítás folytatását kéri.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy a Rákóczi utcai fasor a "Települések összképének javítása" elnevezésű pályázaton elnyert összegből valósult meg, további összeg nem áll rendelkezésre. Jövőbeni feladat elkészíteni a város zöldfelület-rekonstrukciós tervét. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy az utak felújítása záros határidőn belül megtörténik a városban, a vasúti átjárók állapota azonban kifogásolható. Ezért javasolja felszólítani a vasúti társaságot, hogy a szükséges munkálatokat végezzék el.

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 40 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester