· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. július 22.következő
letölthető melléklet:

469 kbyte

2004. június 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. június 29-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

155 - 182. számú

Rendelet:

29/2004. (VII.01.) számú

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. június 29-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselő-testületi tagok

 

Távol:   Csák Tamás, Tóth László képviselő-testületi tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő jelen van - Csák Tamás és Tóth László képviselő-testületi tagok távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Bebes István polgármester köszönti Bogáth Józsefné nyugalmazott óvodavezetőt, aki pedagógusnap alkalmából az esélyegyenlőségi tárcanélküli minisztertől, dr. Lévai Katalintól elismerő oklevelet vehetett át kiemelkedő pedagógia tevékenységéért, mely által hozzájárult a hátrányos helyzetű, különös tekintettel a roma tanulók oktatási integrációjához. Bebes István polgármester szavai szerint az óvodavezető asszony egész életpályáján keresztül áldozatos munkával, elhivatottan tevékenykedett az óvodába járó gyermekekért. A kapott elismerés egyrészt a munkáját fémjelzi, másrészt különösen fontos azért is, mivel a kezdeményezés onnét indult, ahol a leghatékonyabb munkát végezte, a gyermekektől, a gyermekek közösségétől, a roma óvodások köréből. Valamennyien olyan munkatársat ismerhettek meg benne, akinek életpályája, tevékenysége példaértékű kell legyen azoknak, akik ezt a hivatást választják. Köszöni az elvégzett munkát és kéri, továbbra is segítse a kollégák munkáját, tanácsaival álljon mellettük. 

 

Bogáth Józsefné köszönő szavakkal viszonozza a jóleső gesztust.

Bebes István polgármester napirend előtti hozzászólásra dr. Stipkovits Ferenc képviselőnek adja meg a szót.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag emlékeztetőül elmondja, hogy a Holokauszt körmendi áldozatainak emlékére társadalmi önszerveződés, civil közösség jött létre 14 körmendi taggal. A munkacsoport tevékenységét elmondott tájékoztatói alapján a képviselő-testület megismerhette. A Holocaust munkacsoport a tegnapi napon értékelte munkáját, költségvetését elszámolta és megállapították, hogy a kitűzött céljukat elérték. A hét végén felavatott emlékművet a város közvéleménye kedvezően fogadta. Az avatáson elhangzott, hogy az emlékmű a város tulajdona, a város veszi birtokába.

További kérése a munkacsoportnak, hogy a képviselő-testület tevékenysége tervezése során vegye fel ünnepei sorába a Holokauszt áldozatairól szóló megemlékezést évenkénti rendezvényként. A munkacsoport tevékenysége a tegnapi nappal befejeződött, ezúton köszöni a képviselő-testület támogatását.

 

Bebes István polgármester köszöni a munkacsoport munkáját. Kéri, hogy az emlékmű környezetének rendbetételére kiemelt figyelmet fordítsanak. Egyben javasolja, hogy a Csaba József Honismereti Egyesület, mint civil szervezet vállalja fel a megemlékezés szervezését, és a sztálini diktatúra áldozatairól is hasonló módon emlékezzenek meg.  

 

A képviselő-testület a javaslatot támogatja.  

 

Bebes István polgármester javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend kiegészítését: 

-         a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés,

-         a Fezőr Panzió Kft. építési engedély kérelméhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztés,    

-         a kistérségi területfejlesztési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés,  

-         a Körmend, Bartók B. ltp. 5. szám alatti épület tetőfelújításához szükséges fedezet biztosításáról szóló előterjesztés, valamint a

-         szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának módosításáról szóló előterjesztés megvitatását. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja a zárt ülés 2. napirendi pontját nyilvános ülés keretében megvitatni, így az érintettek is részt vehetnek a tárgyaláson.

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy az egyik érintett írásos kérelmére került zárt ülésre az előterjesztés.

 

Bebes István polgármester a kiküldött napirendhez az alábbi módosító javaslatokat teszi:

-         a polgármesteri beszámolót követően tárgyalja meg a képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet,

-         a folyó ügyek d.) pontjával egyidejűleg javasolja megtárgyalni a kórházban végzett leltári tevékenységről szóló tájékoztatót,

-         a folyó ügyek p.) pontját javasolja kiegészíteni a Fezőr Panzió tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmével,

-         a folyó ügyek t.) pontját követően javasolja napirendre felvenni a kistérségi területfejlesztési pályázat benyújtásának, a Bartók Béla ltp. 5. szám alatti társasház tetőszerkezetének felújítására vonatkozó, valamint

-         a szennyvíz agglomeráció lehatárolását érintő előterjesztéseket. Az előterjesztések írásos anyaga postán megküldésre került valamennyi képviselő részére, kéri, hogy ezek alapján vegye napirendre a képviselő-testület ezen előterjesztéseket.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az időközi helyi önkormányzati választások eredményéről

Előadó: Rendes Károly, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2.      Dr. Fehér Tamás eskütétele 

Eskü-vevő: Bebes István polgármester 

 

3.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

4.         A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző  

 

5.      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

6.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.      Folyó ügyek:

a.)     

Pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)     

Intézményi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)      

Értékpapír értékesítés felhasználási kiadások fedezetbiztosítására 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)     

Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet megszüntető okiratának jóváhagyása, a leltározásról szóló tájékoztató ismertetése 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)      

Kérelem a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

f.)       

Belváros szabályozási terv elkészítéséhez javaslattétel

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

g.)     

Szabályozási terv módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

h.)     

Helyi értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)        

Intézmény-felújítási munkák ütemezése II. 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

j.)        

Fedezetbiztosítás a Hunyadi Úti Általános Iskola rekonstrukciós terveinek elkészítésére  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

k.)     

Fedezetbiztosítás az alsóberki sportöltöző bővítéséhez   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

l.)        

Fedezetbiztosítás az Újváros utcai kábeltelevízió rendszer kiépítésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

m.)  

Körmendi Lakópark Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

n.)     

Csordás Béla és társai kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

o.)     

Javaslat a főtéri parkoló áramvételezési helye teljesítményének növelésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

p.)     

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-        Dr. Czinder Csaba ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-        Szőke András ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-        Szabó András ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-        Horváth Ferenc ingatlancsere iránti kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-        Tulajdonosi hozzájárulás a Fezőr Panzió Kft. építési engedély kérelméhez   

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

q.)     

Kölcsey Ferenc Általános Iskola kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

r.)       

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola kérelmei  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

s.)      

Tájékoztató a pályázati úton támogatott, nem kiemelt sportegyesületek, közalapítványok beszámolójáról 

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

t.)       

Tájékoztató a "Körmendi Napok - 2004." előkészületeiről

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

u.)     

Kistérségi területfejlesztési pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

v.)     

Fedezet biztosítása a Körmend, Bartók B. ltp. 5. szám alatti épület tetőfelújításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

w.)   

Szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az időközi helyi önkormányzati választások eredményéről

Előadó: Rendes Károly, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Bebes István polgármester felkéri Rendes Károlyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet a 2004. június 13-i időközi választás eredményéről.

 

Rendes Károly, a Helyi Választási Bizottság elnöke röviden ismerteti az időközi választások előzményeit és eredményét, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

Dr. Stankovits György jegyző a Helyi Választási Iroda nevében köszöni a Helyi Választási Bizottság választások előkészítésében és a választások napján végzett magas színvonalú munkáját. Elmondja, hogy a választás zökkenőmentesen zajlott.

 

 

2.     Dr. Fehér Tamás eskütétele 

Eskü-vevő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester felkéri dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tagot az eskü letételére, majd Rendes Károlyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét a megbízólevél átadására.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag az eskütételt követően a megbízólevelet átveszi Rendes Károlytól, a Helyi Választási Bizottság elnökétől.

3.    Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy május 28-án a Körmendi Kft. éves taggyűlésén, majd Heiligenbrunnban határmenti együttműködésről szóló konferencia megnyitóján vett részt.

Május 29-én a májusfa kitáncolás alkalmából rendezett műsoron vett részt a Színház előcsarnokában.

Május 30-án Hősök napi megemlékezés zajlott. 

Május 31-én az evangélikus templomban rendezett pünkösdi koncerten, majd Szolga Tőkés László lelkész beiktatásán vett részt.

Június 1-jén a kosárlabda klub tulajdonosaival tárgyalt, majd Márkus Erzsébettel, a World Protein Kft. vezetőjével folytatott megbeszélést. Szintén e napon Szolga Tőkés László evangélikus lelkésszel találkozott.

Június 2-án megújuló energiaforrások tárgyában rendezett konferencián vett részt, majd a pinkamindszenti polgármesterrel tárgyalt.

Június 3-án a Szociális Szolgáltató és Információs Központ átadására került sor. E napon a Körmendi Futball Clubban helyszíni bejárást tartottak, majd a klub elnökével folytatott megbeszélést. 

Június 4-én a Kauz réti ingatlanvásárlással kapcsolatban folytatott megbeszélést, az erről készült előterjesztést zárt ülés keretében vitatja meg a képviselő-testület. Ezt követően a körmendi nemzetközi Várkoncert megnyitóján vett részt. 

Június 6-án a pinkamindszenti határátkelő megnyitásán vett részt. További megoldandó feladat az út kiépítése, mely reményei szerint mihamarabb megtörténik.

Június 8-án Markó Tamással, a Vasivíz Rt. vezetőjével tárgyalt a szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban. Ezt követően az Eybl Textilipari Kft. képviselőivel találkozott.

Június 9-én egy svájci illetékességű elektronikai cég befektetési lehetőség iránt érdeklődött, majd a Pharma Trans Kft. képviseletében Seregi György fejlesztési lehetőségekről tájékozódott nála.         

Június 10-én a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány alakuló ülésén vett részt, majd a Savaria Nett-Pack Kft-vel, valamint a Linea M. Kft-vel munkahelyteremtést szolgáló adásvételi szerződések aláírására került sor. Ugyanezen napon Magyarszecsődön megbeszélés zajlott a környező települések közös szennyvízelvezetés lehetőségéről, melyről előterjesztés is készült.

Június 11-én az APEH Vas Megyei Igazgatóságára utazott, ezt követően ballagáson vett részt.

Június 15-én Budapesten dr. Kunos Józseffel, az Excellence Rt. vezérigazgatójával tárgyalt. Ugyanezen napon a Somogyi Béla Általános Iskola évzáró ünnepségén vett részt.

Június 16-án Zeller Péterrel, a Hartjes Biosoft Kft. vezetőjével cipőfelsőrész-készítő üzem letelepedésének megvalósításáról tárgyalt, majd a Közútkezelő Kht. vezetőjével folytatott megbeszélést a Penny Áruház-Kórház csomópont fejlesztésével kapcsolatban. Az illetékes miniszter írásban ígéretet tett a 2004. évi fejlesztés megvalósítására.   

Június 24-én Szemes Tamással, a Szemes és Társa Kft. vezetőjével tárgyalt a szennyvíztisztító telep bővítés kapcsán.

Június 25-én Roznov polgármesterével találkozott, valamint a Szpetyingben megrendezett néptáncfesztiválon vett részt.

Június 28-án Horváth Sándor képviselőt fogadta, aki a Bartók ltp. 5. számú háztömbnél jelentkező problémát vázolta fel, melyről előterjesztés készült, majd Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós községek együttes képviselő-testületi ülésén vett részt. 

Június 29-én az Eybl Textilipari Kft. által szervezett fórumon vett részt a hivatal nagytermében. Tájékoztatásul elmondja, hogy a cég üzemét megközelítő út elkészült.

A szúnyogirtás kapcsán jelzi, hogy a Rába-folyó áradása kedvezett a szúnyogok elszaporodásának, reméli, hogy a csapadékos időszak után az irtás újból elvégezhető. Elmondja továbbá, hogy a szomszédos települések jelezték, hogy részt kívánnak venni a szúnyogirtásban.

  

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.     A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy egy, a tavalyi évben elfogadott törvény rendelkezik a környezetterhelési díjról, melynek talajterhelési díjjal kapcsolatos kötelezettsége 2004. július 1-jén lép hatályba. Ehhez kapcsolódóan szükséges az önkormányzat rendeletalkotása. A talajterhelési díj azokat érinti, akiknél a csatornahálózat már korábban kiépült, műszakilag megoldható lenne a rákötés, de nem csatlakoztak a hálózatra.  A díj bevezetésének ösztönző szerepe van a csatornázottság minél nagyobb arányú megvalósulásában. Elmondja továbbá, hogy a díj fokozatosan kerülne bevezetésre, idei évben 20 %-os díjfizetési kötelezettség van, amely 2009-ig már a 100 %-os díjkötelezettséget is eléri. A rendelet-tervezet két döntési alternatívát tartalmaz: egyik lehetőség, hogy nem biztosít az önkormányzat kedvezményt, illetve mentességet a talajterhelési díj fizetését illetően, másik lehetséges megoldás, hogy - a rászorultságot figyelembe véve - igénybe vehető lenne a díjkedvezmény és a mentesség. Természetesen a képviselő-testület döntésétől függően ettől eltérő döntés is hozható. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, díjkedvezményt, illetve mentességet nem javasol megállapítani.

 

Bebes István polgármester javasolja a fenti rendelet megalkotását akként, hogy a díjfizetési kötelezettség alól mentességet, kedvezményt nem állapít meg a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:       

 

29/2004. (VII.01.) számú rendelet

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.     Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző az írásos beszámoló mellé szóbeli kiegészítésként az alábbiakat fűzi:

Az Okmányirodában 2002. október 1. és 2003. szeptember 30. közötti időszakban közel 25.000 ügy került feldolgozásra. A szám mutatja, mekkora ügymennyiséggel kell a munkatársaknak megbirkózniuk. 

Az adóügyekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy gépjármű súlyadó tekintetében 2002-ben 294, 2003-ban 279 felszólítás került kiküldésre, rendszám levételére 78, illetve 63 esetben került sor. Iparűzési adó felszólítás 2002-ben 152, 2003-ban 202 esetben, letiltás 2002-ben 8, 2003-ban 7 esetben történt. Az Iroda munkatársai 25 esetben folytattak ellenőrzést, ebből két esetben fedtek fel hiányosságokat. Magánszemélyek kommunális adója esetében díjfizetés felszólításra 2002-ben 270, 2003-ban 265 esetben került sor. Magánszemélyek kommunális adója díjtétel befizetésénél 2002-ben 9 %-os, 2003-ban 20,3 %-os elmaradás volt, ennek nagy részét sikerült behajtani.

Megjegyzi, hogy a táblázatban szereplő idegen bevételek alatt a szabálysértésekből, más önkormányzatoktól való behajtásokból, rendőrség, erdőgazdálkodás, fogyasztóvédelmi felügyelőség által történő behajtásról van szó.

Elmondja továbbá, hogy az adóügyekkel kapcsolatos ellenőrzések és behajtások nem érik el a kívánt szintet. Több ellenőrzésre lenne szükség és  nagyobb hangsúlyt kell helyezni a behajtásra.     

 

Bebes István polgármester kéri a hivatal segítségét a közműtartozások "lefaragására", ugyanis több közműtársulat (pl. Régióhő Kft.) is jelezte, hogy többen tartoznak feléjük. Kívánatosnak tartaná, ha az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokban (lakásokban és nem lakás céljára szolgáló helyiségekben)  

mérséklődne a közműtartozás mértéke.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag felveti: szerepel az írásos beszámolóban, hogy 3 fő egyetemi, illetve főiskolai képzésben részesül, közülük azonban csak kettővel kötöttek tanulmányi szerződést, kérdezi, hogy a fennmaradó egy fővel miért nem jött létre tanulmányi szerződés. Kérdezi továbbá, hogy mennyivel terheli a hivatal költségvetését a testületi, illetve bizottsági ülésekre készülő előterjesztések előállítása.

 

Dr. Stankovits György jegyző válaszolva a kérdésekre elmondja, hogy egy esetben azért nincs érvényes tanulmányi szerződés, mert a korábbi tanulmányi szerződésben meghatározott támogatott időszak letelt, a nevezett személy azonban halasztás miatt nem fejezte be tanulmányait.

A testületi ülésre készülő előterjesztéseket illetően nehéz megbecsülni a költségeket, mivel a készülő anyagok eltérő terjedelműek. Korábban megvizsgálták annak lehetőségét, hogy más formában, például elektronikus úton, olcsóbb megoldás lenne-e az előterjesztések eljuttatása a képviselőkhöz, ám arra a következtetésre jutottak, hogy a laptopok vásárlása összességében nem jelentene megtakarítást.     

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolót.

 

Bebes István polgármester javasolja a Polgármesteri Hivatal munkájáról készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

155/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2002-2003. évi munkájáról szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.  

 

 

4.     Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. II. félévi munkatervének jóváhagyása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a munkatervet.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. II. félévi munkatervének jóváhagyását. 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

  

156/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. II. félévi Munkatervet - a melléklet szerint - jóváhagyja.

 

 

5.     Folyó ügyek    

a.)  Pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy - megfelelő tájékoztatás hiányában a Bizottság - nem támogatta a Bölcsőde pótelőirányzat kérését. Ezt követően az óvodavezetővel megbeszélést folytatott, aki felvázolta az egy fő munkába állításának szükségességét. Ennek hatására a Bizottság revideálta álláspontját és támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Bebes István polgármester - mivel olyan kérésről van szó, mely az önkormányzat anyagi kondícióját nem rontja - javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

                    157/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete biztosítja a Bölcsőde részére egy fő öt hónapra való foglalkoztatásához a fedezetet a gazdálkodási tartalék terhére, amelyet finanszírozásként ad át és egyben megemeli az intézmény

-         személyi juttatás előirányzatát                    466 eFt-tal,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzatát   149 eFt-tal.

 

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka 615 eFt-tal csökken.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

   

b.) Intézményi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja az intézményi költségvetések módosítását. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

158/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi intézmények költségvetésének módosítását a következők szerint: 

1.      A Faludi Ferenc Városi Könyvtár

-         személyi juttatás előirányzat csökken                     13.333 eFt-tal,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken    4.217 eFt-tal,

-         dologi kiadás előirányzata csökken                         3.573 eFt-tal,

-         működési bevétel előirányzata csökken                       661 eFt-tal,

-         finanszírozási előirányzata csökken                       20.462 eFt-tal.

 

 

 

2.      A Művelődési és Ifjúsági Központ

-         személyi juttatás előirányzata csökken                     9.388 eFt-tal,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken    3.148 eFt-tal,

-         dologi kiadás előirányzata csökken                         6.847 eFt-tal,

-         működési bevétel előirányzata csökken                     4.316 eFt-tal,

-         finanszírozási előirányzata csökken                       15.067 eFt-tal.

 

3.      A Faludi Ferenc Könyvtér és Kulturális Központ jóváhagyott költségvetése 2004. május 1. - 2004. december 31. közti időszakra:

-         személyi juttatás előirányzata                               22.721 eFt-tal,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzata                7.365 eFt-tal,

-         dologi kiadás előirányzata                                   10.420 eFt-tal,

-         működési bevétel előirányzata                                4.977 eFt-tal,

-         finanszírozás előirányzata                                   35.529 eFt-tal.

 

Költségvetési létszám: 25 fő.

 

Határidő: 2004. június 30. 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

c.)  Értékpapír értékesítés felhasználási kiadások fedezetbiztosítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva az értékpapír értékesítésről szóló előterjesztés későbbi időpontban történő tárgyalását javasolja. 

 

Bebes István polgármester nem tartaná célszerűnek a döntés elhalasztását az augusztusi képviselő-testületi ülésre, mivel a kiadásokhoz a pénzügyi fedezetet ezen időpontig is biztosítani kell, a közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott beszerzésekért helyt kell állni. Hangsúlyozza azonban, hogy csak elengedhetetlenül szükséges mértékben értékesíteni az önkormányzat az értékpapírokat. 

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

159/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása céljából:

1.      2004. augusztus 12.-ét követően két 61.870 eFt-os államkötvényt és a 12.780 eFt-os államkötvényt értékesíti, összesen 136.520 eFt összegben. 

2.      Az első pontban meghatározott értékesítésből befolyó összeggel csökkenti a felhalmozási hitel előirányzatát és növeli a vagyon értékesítés előirányzatát.

 

Határidő: 2004. augusztus 30.

Felelős: Bebes István polgármester a szerződés aláírására

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

d.) Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet megszün-tető okiratának jóváhagyása, a leltározásról készült tájékoztató   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, elérkeztek az utolsó állomáshoz a feladat ellátás-átadás ügyében. A kardinális kérdésekben már korábban megszülettek a döntések. Elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Dr. Stankovits György jegyző kiegészítésül elmondja, hogy a Vas Megyei Közigazgatási Hivatallal folyamatosan egyeztettek az átadást illetően. A Hivatal ezidáig kifogást nem emelt, annak ellenére, hogy "úttörő kezdeményezésről" van szó, a jogi háttér megteremtése megfelelően előkészített volt.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, kit terhel a 30 millió Ft kifizetetlen számla.

 

Bebes István polgármester elmondása szerint az a befektetőt terheli.

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője hozzáteszi, hogy ez az összeg várhatóan az átadásig emelkedni fog, melyet valóban a befektetőnek kell rendeznie.

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy az átadás anyagi vonzatát is megvizsgálták. Az, hogy ezt az összeget a befektető átvállalja, egyben azt is jelzi, részükről komolyan átgondolt befektetésről van szó.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. Egyúttal kéri a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézetben az átadás-átvételhez szükséges leltározásról készült tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

160/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet - Körmend, Munkácsy Mihály u. 1. - mint költségvetési szerv - Megszüntető Okiratát jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy amennyiben a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. a kapacitás-lekötés módosítási és finanszírozási szerződéssel legkésőbb 2004. július 25-ig nem rendelkezik, úgy a képviselő-testület a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet megszüntetésére irányuló döntését semmisnek tekinti, és az intézményt továbbműködteti. Ezen helyzet fennállása esetén a képviselő-testület külön döntést hoz. 

 

Egyúttal a képviselő-testület a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézetben az átadás-átvételhez szükséges leltározásról készült tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője    

 

 

e.)  Kérelem a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke rámutat arra, hogy nem biztos, hogy célravezető az, hogy szigorúan 5 elsős osztályba szerveződve zajlódjék az oktatás Körmenden, mert egy osztálynyi normatíva veszik el, ezért nem minden esetben indokolt megszorítani a létszámkereteket. A Bizottság a kérelmet jelen esetben támogatja.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

161/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól annak lehetőségét, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola a 2004/2005-ös tanévben az ötödik évfolyamon tanulókat egy 33 és egy 32 tanuló-létszámmal működő osztályba szervezhesse. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

f.)   Belváros szabályozási terv elkészítéséhez javaslattétel 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a belváros szabályozási terv készítésekor javasolja figyelembe venni, hogy a vasút teljes kihelyezése az elkerülő út környékére csak a nemzetközi forgalom és a teherforgalom szempontjából indokolt. A településszerkezeti tervet összhangba kell hozni továbbá a készülő belváros szabályozási tervvel. A belváros szabályozási tervet elfogadásra javasolja.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottság javaslatának elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

162/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a belváros szabályozási terv készítésekor javasolja az alábbi szempontok figyelembevételét:

-         A vasút teljes kihelyezése az elkerülő út környékére csak a nemzetközi forgalom és teherforgalom szempontjából indokolt.

-         A településszerkezeti tervet összhangba kell hozni a készülő belváros szabályozási tervvel.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

g.) Szabályozási terv módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a szabályozási terv határozati javaslatba foglalt módosításait.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

163/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi a 36/2003. (XII.01.) számú rendelettel elfogadott Körmend város Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítását az alábbi helyeken:

-         0286/25 hrsz.  - ipari terület kialakítása

-         686/2 hrsz. - kereskedelmi funkció kialakítása

-         1891/3, 1920/19 - kereskedelmi funkció kialakítása

-         EGIS melletti iparterület módosítása a konkrét beruházási szándéknak megfelelően (1536/4, 1536/5, 1536/6, 1540/1, 1545, 1544/3, 1544/4, 0470/3 hrsz).

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: módosítások megrendelésére Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

h.) Helyi értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy az értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok közül a Bem József utca 5. számú épület miért maradt ki a támogatott ingatlanok közül.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az előkészítő bizottság szakmai szempontból nem javasolta ezen épületre vonatkozó kérelem támogatását. Érvként hangzott el, hogy a homlokzat szempontjából kevésbé jelentős épületről van szó, ezért a változatlan formában történő felújítás helyett inkább átalakítása ajánlható.  

Javasolja, hogy a fennmaradó 200 eFt-ot a Széchenyi u. 4. szám alatti - a Holocaust emlékmű mellett található - társasház részére biztosítsák az elvégzett homlokzat-felújítási munkák támogatásaként, mint az értékvédelemmel összefüggő felújítási munkák ellentételezését. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a beérkezett pályázatok szakmai véleményezésére létrejött munkacsoport által tett javaslatok elfogadását támogatja.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy az e célra elkülönített 5 millió Ft a Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai között került betervezésre, pénzeszköz átadásként, ezért azt felhalmozási célú pénzeszköz átadássá kell módosítani. Vagyis a határozati javaslat kiegészülne azzal, hogy a képviselő-testület egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadás előirányzatát 5.000 eFt-tal csökkenti, a felhalmozási pénzeszköz átadás előirányzatát 5.000 eFt-tal növeli.  

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását, a pénzügyi irodavezető asszony által tett kiegészítéssel.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

164/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8/2004. (III.01.) számú, a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelete alapján értékvédelmi támogatásban részesíti az alábbi pályázókat, egyúttal a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadás előirányzatát 5.000 eFt-tal csökkenti, a felhalmozási pénzeszköz átadás előirányzatát 5.000 eFt-tal növeli. 

 

Vissza nem térítendő támogatások:

-         Dr. Varga Ferenc (Körmend, Thököly u. 15., a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi száma 388.) óra helyreállítására 500 eFt,

-         Honfi Péter (Körmend, Deák F. u. 40., a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi száma 569.) kapu átépítésre 500 eFt,

-         Gergely Jánosné (Körmend, Bástya u. 4., a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi száma 235.) kapu javítására 150 eFt,

-         Holecz Ferenc (Körmend, Berzsenyi u. 16., a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi száma 120.) kapu javítására 500 eFt.

 

A Körmend, Széchenyi u. 4. szám alatti társasház számára 200 eFt-ot biztosít a helyi értékvédelemmel összefüggő felújítási munkák támogatásaként.  

 

Visszatérítendő támogatások:

-         Honfi Péter (Körmend, Deák F. u. 40., a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi száma 569.) homlokzat felújításra 500 eFt,

-         Gergely Jánosné (Körmend, Bástya u. 4., a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi száma 235.) homlokzat felújításra 350 eFt,

-         Szabadság tér 8. szám alatti társasház (a pályázatban megjelölt ingatlan helyrajzi száma 110.) homlokzat felújítás 2.300 eFt.

 

Határidő: 2004. augusztus 30. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

i.)    Intézmény-felújítási munkák ütemezése II.

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag hiányolja az intézmény felújítások sorából a Rázsó Imre Szakközépiskolát.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szerint az intézmény beilleszthető a felújítások közé.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva azon a véleményen van, miszerint a munkálatokat kevesebb anyagi ráfordítással is el lehetne végezni, amennyiben a Városgondnokságon szakemberek felvételére kerülne sor.     

Kéri, hogy az idei évre további összegeket ne biztosítsanak intézményfelújításra, a táblázatban szereplő költségek pedig kerüljenek átszámolásra, átdolgozásra.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, hogy az elmúlt évek lassú fejlesztési üteme után dinamikusabbá kell tenni az intézményi fejlesztéseket. Az intézményfelújítás ütemét 10 évben javasolja meghatározni, évente maximum 50.000 eFt ráfordítással. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  Iroda minden év április közepéig összeállítaná a  felújítási programot, melyet a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalna és azt követően kerülne a képviselő-testület elé.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a képviselő úr által "nem éppen megfelelő"-nek nevezett intézményi felújítások keretében milyen munkálatok elvégzésére került sor az elmúlt években. Példaként említi a 2001. évet, amikor az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában tetőszigetelésre 7.650 eFt-ot, vizesblokk felújításokra 19.922 eFt-ot, a tornateremben parkett javítására 1.880 eFt-ot, orvosi szoba kialakítására 430 eFt-ot fordított a képviselő-testület. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban padozat cserére 1 millió Ft-ot, csapadék csatornára 1.300 eFt-ot, tornacsarnok álmennyezetre 500 eFt-ot biztosítottak. Megemlíti még a radiátor cseréket, öltöző felújításokat, óvodai felújításokat, a Batthyányné Coreth Mária Óvodában vízelvezetés csere történt stb. Az elmúlt évek fejlesztési felhalmozási kiadásai között említhető a kórház rekonstrukció 58.5 millió Ft-tal.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke reagálva az elhangzottakra emlékezteti a képviselőket,  hogy az előző testületi ülésen született döntés az intézmények elektromos hálózatának felújításáról, ami megközelítőleg 70 millió Ft, a most megjelenített intézményfelújítási program pedig 763 millió Ft-ot tesz ki.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság évente mérje fel az adott évre tervezett jelentősebb munkákat, és ehhez javaslatként állapítson meg egy keretösszeget, amelyből a fejlesztés megvalósítható. Kéri, hogy a végrehajtás során törekedjenek arra, hogy ezen összegekből a felújítás maradéktalanul elvégezhető legyen.

Kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását, kiegészítve azzal, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság véleményének figyelembevételével történjen a döntés.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:   

 

165/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények felújítási munkáit 10 éves ciklusban ütemezi. A felújításra évente maximum 50 millió Ft-ot biztosít az egyes évek költségvetésében.

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda által minden év április 15-ig összeállított felújítási ütemtervet a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság véleményének figyelembe vételével - megtárgyalja és az ezt követő első testületi ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

j.)    Fedezetbiztosítás a Hunyadi Úti Általános Iskola rekonstrukciós terveinek elkészítésére 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Hunyadi Úti Általános Iskola rekonstrukciós terveinek elkészítéséhez 1.000 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

166/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hunyadi Úti Általános Iskola rekonstrukciós terveinek elkészítéséhez 1.000 eFt-ot biztosít az intézményfelújítás-pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2004. szeptember 3. a tervek elkészítésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

k.) Fedezetbiztosítás az alsóberki sportöltöző bővítéséhez  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja fedezet biztosítását a sportöltöző bővítéséhez, illetve a kosárlabda pálya kialakításához. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontját támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja az Alsóberki sportöltöző bővítéséhez és kosárlabda pálya kialakításához 2.500 eFt biztosítását a pályázati alap terhére. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

167/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alsóberki sportöltöző bővítéséhez és kosárlabda pálya kialakításához 2.500 eFt-ot biztosít a pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2004. július 15. a munkák elvégzésére  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

l.)    Fedezetbiztosítás az Újváros utcai kábeltelevízió rendszer kiépítésére 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag - korábbi interpellációjára hivatkozva - kéri a kábeltelevíziós rendszer kiépítéséhez a képviselő-testület támogatását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a fedezet biztosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja az Újváros utcai kábeltelevíziós rendszer kiépítéséhez 150 eFt biztosítását a pályázati alap terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

168/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Újváros utcai kábeltelevíziós rendszer kiépítéséhez 150 eFt-ot biztosít a pályázati alap terhére.   

 

Határidő: 2004. szeptember 30. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

m.)                        Körmendi Lakópark Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 1826 hrsz-ú ingatlan szabályozási tervét a belváros szabályozási tervvel együtt elkészíttetni és az útkorrekció sorsáról a közlekedési szakhatóságok véleményének figyelembevételével dönteni.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

169/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend 1826 hrsz-ú ingatlant is érintő szabályozási tervet a belváros szabályozási tervvel együtt készítteti el, az útkorrekció sorsáról a közlekedési szakhatóságok véleményének figyelembevételével dönt.    

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

n.) Csordás Béla és társai kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja az Alkotás utca 2005-ben ütemezett felújításával együtt elkészíttetni a járda burkolását. Megjegyzi továbbá, hogy a Dózsa György utcában hasonlóan rossz a járda minősége.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja egyhangúlag a 2005-ben történő felújítást javasolják.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél vegyék figyelembe az elhangzottakat, kéri továbbá, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vizsgálja meg a további felújításra szoruló járdaszakaszokat a városban.  Javasolja az Alkotás utca 2005-ben ütemezett felújításával együtt elkészíteni az Alkotás utcai járda burkolását és kéri, hogy a határozati javaslat utolsó alternatív megoldási lehetősége is ekként módosuljon.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

170/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, Alkotás u. 3-5. szám alatti társasház lakóinak kérelmét támogatva úgy dönt, hogy az Alkotás utca 2005-re ütemezett felújításával együtt készítteti el a társasház melletti járda burkolását.    

 

Határidő: értesítésre azonnal, 2005. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

o.) Javaslat a főtéri parkoló áramvételezési helye teljesítményének növelésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a főtéri parkolóban kerülnek megrendezésre a városi ünnepségekhez kapcsolódó zenés rendezvények. A főtéri áramvételezési hely teljesítménye 3 x 25 amper, ami nagyszabású rendezvény megrendezésére alkalmatlan. Ezidáig ideiglenes átkötésekkel oldották meg a problémát, ám ezt az állapotot hosszú ideig nem lehet fenntartani. A nagyfogyasztókhoz, mint a koncertek erősítése, a fénytechnika, a pavilonok megvilágítása stb. elengedhetetlen a 3 x 63 amper teljesítmény. Az ÉDÁSZ Rt-vel a tárgyalások folyamatosan zajlanak. Amennyiben az "energia zsűri" nem találja szükségesnek a földkábel cseréjét, ebben az esetben elegendő a 650 eFt biztosítása. A földkábel cseréje esetén a költségek elérik az 1.500 eFt-ot. Az alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő árambekötésnek nagy a balesetveszélye.

Elmondja továbbá, hogy 50 amper felett az áramvételezési hely szekrényének cseréje is szükségessé válik. Az átalakítást célszerű lenne oly módon végrehajtani, hogy az a főtér rekonstrukcióba beilleszthető legyen. Kéri, hogy az 1.500 eFt-ot keretösszegként biztosítsa a képviselő-testület, és a Városfejlesztési Iroda folytasson tárgyalásokat az ÉDÁSZ Rt-vel a költségek esetleges csökkentésére.

 

Bebes István polgármester egy korábbi döntés kapcsán kéri, hogy a Városfejlesztési Iroda folytasson  tárgyalásokat a körmendi köztemetővel szemben található 2,2 ha nagyságú terület földkábellel történő ellátását illetően is az 50 millió Ft-os kalkulált költség lehetséges mérséklésére. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Szabó Ferenc alpolgármester által elhangzott javaslatot.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag is úgy véli, hogy hosszútávra kell tervezni, olyan megoldást kell találni, amely a főtér kulturális rendezvényeit kiszolgálja. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva az augusztus 26-i ülésen javasolja tárgyalni az előterjesztést. Abban az esetben támogatja a jelen javaslatot, amennyiben a többletköltségek a vállalkozók bérleti díj tételében, illetve nagyobb közterület foglalási díjakban is megjelennek.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az augusztus 19-i rendezvények lebonyolítására nem jelent megoldást, ha a következő testületi ülésen döntenek az előterjesztésről.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag  is azon a véleményen van, hogy - míg korábban nem volt szükség ekkora teljesítményre - mára a rendezvények túlnőtték a főtér nyújtotta lehetőségeket. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által felvetett, a közterület foglalási díjból származó bevételeket át lehet csoportosítani a jelenlegi beruházás finanszírozására. 

 

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a közterület foglalási díjból származó bevételeket a rendezvények lebonyolítására fordítják.   

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslat akkénti módosítását, hogy a képviselő-testült 1.500 eFt keretösszeget biztosítson a Szabadság tér 7. szám alatt bejegyzett áramvételezési hely 3 x 63 amperra történő bővítésére, a szekrény, valamint az esetleges földkábel cseréjéhez, egyúttal kéri, hogy szakértők bevonásával folytassanak tárgyalásokat a költségek lehetséges mérséklésére.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

171/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, Szabadság tér 7. szám alatt bejegyzett áramvételezési hely 3 x 63 amperra történő bővítésére, valamint a szekrény és esetleges földkábel cseréjére 1.500 eFt keretösszeget biztosít a pályázati tartalék terhére. 

 

A költségek lehetséges csökkentésére szakértők bevonásával tárgyalásokat kell folytatni. 

 

Határidő: 2004. július 31.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

p.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság

-         Dr. Czinder Csaba ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlan értékesítésre történő kijelölését, értékesítés esetén a vételárat              200 Ft/m2+ÁFA összegben javasolja meghatározni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az értékesítésre történő kijelölést.

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, mivel mezőgazdasági művelésű területről van szó, elsődlegesen a közszemlére tételről kell dönteni.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke javasolja - mivel a következő képviselő-testületi ülésre augusztus 26-án kerül sor - már most döntsenek az értékesítésről, amely döntés csak akkor lépne érvénybe, ha a kifüggesztés ideje alatt nem jelentkezne más érdeklődő a terület iránt.   

 

Bebes István polgármester kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását, kiegészítve azzal, hogy amennyiben az ingatlanra más érdeklődő nem jelentkezik, az önkormányzat a területet értékesíti dr. Czinder Csaba részére 200 Ft/m2 vételáron.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

172/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi ingatlan nyilvántartásban 4675/1 hrsz. alatt felvett, 162 m2 nagyságú, kert művelési ágú mezőgazdasági területet értékesítésre kijelöli.

Amennyiben a kifüggesztést követően a rendelkezésre álló időn belül az ingatlanra más érdeklődő nem jelentkezik, a nevezett ingatlant értékesíti dr. Czinder Csaba Körmend, Munkácsy M. u. 6. II/4. szám alatti lakos részére 200 Ft/m2 + ÁFA vételáron.  

 

Határidő: 2004. július 15. a kifüggesztésre, illetve 2004. július 31. az adásvételi szerződés megkötésére 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

        

-         Szőke András ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a nevezett ingatlanok értékesítésre történő kijelölését, a vételárat 200 Ft/m2+ÁFA összegben javasolja meghatározni, amennyiben más érdeklődő nem jelentkezik.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva későbbi időpontban javasolja az ingatlanok értékesítését, javasolja, hogy helyszíni bejárás után a szeptemberi képviselő-testületi ülésen térjenek vissza a kérelem megvitatására.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a szóban forgó terület akár a város potenciális fejlesztési területe is lehetne, ezért a belváros rendezési terv készítése kapcsán meg kell vizsgálni a hasznosítás egyéb lehetőségeit.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását, a terület további felhasználásának tisztázásáig az értékesítés felfüggesztését. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

        

173/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Szőke András Körmend, Bartók Béla u. 18. szám alatti lakos kérelmét jelenleg nem támogatja, a Körmend 4489 hrsz-ú, valamint a Körmend 4490 hrsz-ú ingatlanok további felhasználásának, szerepének tisztázásáig az ingatlanok értékesítéséhez nem járul hozzá.   

 

Határidő: a belváros rendezési terv elkészítésének ideje  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Szabó András ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester javasolja Szabó András Körmend, Őrség u. 8/1. szám alatti lakos ingatlana előtt parkolóhely kialakításához a tulajdonosi hozzájárulás megadását a határozati javaslatban foglalt feltételek szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

174/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Szabó András Körmend, Őrség u. 8/1. szám alatti lakos részére az ingatlana előtti parkolóhely kialakítására a tulajdonosi hozzájárulást megadja. A parkolóhely kialakítása kizárólag a Vas Megyei Közlekedési Felügyelet engedélye alapján, a vonatkozó előírások betartásával történhet.

Amennyiben a parkolóhely megszüntetése indokolttá válik (pl. településrendezési okból), úgy a kérelmező az Önkormányzat felhívása alapján köteles azt 30 napon belül megszüntetni és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. A kérelmező ez esetben semminemű kártérítési igényt az Önkormányzattal szemben nem támaszthat.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Horváth Ferenc ingatlancsere iránti kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja, amennyiben az ingatlancsere kapcsán a kérelmező az ingatlanok közötti értékkülönbözet ellentételezéseként 1 millió Ft-ot fizet az Önkormányzat részére.      

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul közli, hogy az ingatlan kapcsán más érdeklődő részéről a lakóterületként történő hasznosítás is felvetődött.

 

Bebes István polgármester javasolja az előterjesztés napirendről való levételét, majd az augusztus 26-i képviselő-testületi ülésen történő újratárgyalását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fezőr Panzió Kft. építési engedély kérelméhez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság nem tudott döntést hozni a kérelem tárgyában.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását a Kft. részére, annál is inkább, mivel az az általa bérbeadott ingatlan üzemeltetőjének, a Hidas és Társa Kft-nek arra szüksége van. A funkcióváltással 3 új munkahely teremtődne a városban.

 

Bebes István polgármester javasolja a Fezőr Panzió Kft. részére a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

175/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Fezőr Panzió Kft. (Körmend, Hunyadi u. 51/c., képviseli Galamb István) részére a Körmend, 897/3 hrsz-ú ingatlanon lévő játékterem rendeltetési mód változási engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, a 142/2004. számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

q.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a kért munkálatokat az ütemezett intézmény-felújítási terv keretében javasolják elvégezni.

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy a politechnika műhely fűtéskorszerűsítésére mihamarabb találjanak megoldást. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja - korábbi interpelláció alapján - augusztusban kerül sor a megvalósítás lehetséges módjának áttekintésére. 

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

176/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a politechnika műhely korszerűsítését és a természettudományi szaktanterem kialakítását az ütemezett intézmény-felújítási terv keretében végezteti el, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény kérelmét nem támogatja.   

 

Határidő: intézmény-felújítási tervben meghatározottak szerint  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

r.)   Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola kérelmei

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a villámhárító rendszer kapcsán tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat a képviselő-testület korábbi döntésének értelmében a kivitelezővel állíttatja helyre a berendezést. A kivitelezési szerződés szerint a kivitelező a meglévő villámhárító rendszer leszerelésére és ugyanannak a visszaépítésére kötelezhető csak.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 1.000 eFt-ot javasol az akadálymentesítés megvalósítására, míg a 600 eFt-ot a villámvédelmi berendezés átalakítására nem javasolja biztosítani. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva az akadálymentesítést támogatja, a villámvédelmi rendszer esetében azt javasolja, hogy a kivitelező a hibát saját költségére állítsa helyre.

Bebes István polgármester javasolja az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola részére 1.000 eFt biztosítását akadálymentes vizesblokk kialakítására.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy szakmai szempontból indokolt a villámvédelmi berendezés átalakítása, érintésvédelmi szakember vizsgálata szerint a berendezés jelen formájában nem alkalmas funkciója ellátására és balesetveszélyes.

 

Bebes István polgármester javasolja az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola részére 600 eFt biztosítását a villámvédelmi berendezés átalakítására.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza: 

 

177/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola részére akadálymentes vizesblokk kialakítására 1.000 eFt-ot, a villámvédelmi berendezés átalakítására pedig 600 eFt-ot biztosít az intézmény felújítási keret terhére.

 

Határidő: 2004. augusztus 20. a munkák elvégzésére 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

s.)  Tájékoztató a pályázati úton támogatott, nem kiemelt sportegyesületek, közalapítványok beszámolójáról

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kiemeli az egyesületek sorából a Kovács Sportbüfé SE-t, amely a 600 eFt-os éves költségvetése mellett bevétele egyharmadát az SZJA 1%-os befizetésekből nyeri.

A Budai SE megnyerte a 2003/2004. évi NB III-as bajnokságot, így magasabb osztályba kerülhet.  

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

t.)   Tájékoztató a "Körmendi Napok-2004." előkészületeiről 

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester röviden ismerteti a "Körmendi Napok" rendezvénysorozat főbb programjait. Elmondja, hogy az idei évben nagy hangsúlyt helyeztek a körmendi civil szervezetek produkcióinak bemutatkozására. Külön kiemeli a kranenburgiak 50 fős delegációjának érkezését, akik a helyi fúvószenekarral találkoznak, balatoni, illetve őrségi kiránduláson vesznek részt. Kéri, hogy a csónakfelvonuláson minél többen képviseltessék magukat. A körmendi vállalkozók anyagi támogatása is hozzájárult az 1.5 millió Ft-os költségek fedezéséhez. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáfűzi, hogy a Bizottság is igyekezett hozzájárulni a programok színesítéséhez. Megalakult az Ifjúsági Programszervező Iroda, melynek célja, hogy változatos elemeket építsenek be a programok közé. A jövő évben körmendi indíttatású programok is bekerülhetnek a műsorok sorába. Ajánlatosnak tartaná, ha a tűzijáték az idei évben is magyar zenei aláfestéssel zajlana. Az ünnepség szónokának Szabó Ferenc alpolgármestert javasolja felkérni. A tűzijáték lebonyolításával - a tavalyi évhez hasonlóan - a KOPULA 96. Kft-t javasolja megbízni.

 

Bebes István polgármester javasolja az augusztus 19-i ünnepség szónokának Szabó Ferenc alpolgármestert.

      

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

179/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. augusztus 19-i, Szent István-napi ünnepség szónokának Szabó Ferenc alpolgármestert kéri fel.

 

 

Bebes István polgármester javasolja a tűzijáték lebonyolításával a Kopula 96. Kft-t megbízni.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

178/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. évben a hagyományos augusztus 19-i tűzijáték szolgáltatással a KOPULA ?96 Kft-t (Szombathely, Esze Tamás u. 5.) bízza meg.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

u.) Kistérségi területfejlesztési pályázat benyújtása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az érintett települések jegyzői vettek részt az előkészítő munkában, melynek eredményét taglalja az előterjesztés. Együtt munkálkodva a kistérséggel, a településekkel, valamint szakemberekkel lehetőség nyílhat a területfejlesztési projektek megvalósítására. 

 

Czvitkovits Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

180/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Belügyminisztérium által, a kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítására irányuló pályázaton a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részvételi szándékát az alábbi prioritások mentén támogatja: 

a.)    települési rendezési tervek elkészítése;

b.)    szennyvízberuházások előkészítése;

c.)     útfelújítások terveztetése.

 

Határidő: 2004. július 30.

Felelős: Bebes István polgármester 

 

 

v.)  Fedezet biztosítása a Körmend, Bartók B. ltp. 5. szám alatti épület tetőfelújításához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Városfejlesztési Iroda az előkészítő munkát elvégezte, melynek során lakások kialakításának lehetősége is szóba került, amelyet magastetős ráépítéssel lehetne biztosítani. Eldöntendő továbbá, hogy a 6.800 eFt milyen formában kerüljön biztosításra, hitel felvétele vagy egyéb jogcímen. Személy szerint hosszabb távú megoldásként a magastetős kialakítást támogatja, hiszen látható, hogy a lapostetők esetében folyamatosan jelentkeznek a problémák. Kéri Horváth Sándor képviselő segítségét abban, hogy egyezséget tudjanak kötni az ott lakókkal a környezet rendbetételét illetően. 

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag elmondja, hogy az esőzések után kaotikus állapot uralkodott az említett épületben.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a magastetős ráépítés bekerülési költsége és a lapostető felújítása közötti csekély árkülönbözet okára kérdez rá.  A magastető kialakítása esetében a teljes készenléti állapot - véleménye szerint - akár 20 millió Ft-ot is kitehet. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a lapostető felújítás esetén a bádogos javítást és a kémény felújítását is tartalmazza az ár, míg a magastető esetében csak a szerkezetkész állapotot foglalja magába. Elsődlegesen a beázás problémáját kell megoldani, a funkcióval való ellátást akár pályázati úton is meg lehet valósítani. Tételes költségvetés készült mindkét megoldásra. 

 

Bebes István polgármester véleménye szerint legfontosabb elhárítani a problémát, majd további előkészítő munka szükséges. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező bérlakások értéket képeznek. Mindehhez az anyagi és technikai lehetőségeket is meg kell teremteni.  

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a szerkezetkész állapot megvalósítása azért látszik célszerűbbnek, mivel megkezdett beruházásra pályázatot benyújtani nem lehet. Első ütemben elkészülne a tetőfedés, mint szerkezet, ezt követően, ha az önkormányzat lakásokat kíván kialakítani, már új beruházásnak minősül, ami adott esetben pályázható. Ezért került műszaki tartalom szerint két részre bontva a beruházás, mely által az esetleges pályázati lehetőségtől nem esik el az önkormányzat.   

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, hogy a tavalyi évben a lakók elkészíttették a Bartók ltp. 19. számú háztömb tetőszerkezetének tervezetét,  mely akkor 5.800 eFt-ot tett ki. Mérlegelni kell, hogy a lapostető szigetelésére biztosít a képviselő-testület fedezetet, avagy magastetős szerkezet kialakításával szünteti meg a beázást. 

 

Bebes István polgármester szerint egységes irányba kell gondolkodni, és célszerű lenne tájékozódni arról, hogy a többi háztömb esetében milyen megoldást kívánnak megvalósítani a lakóközösségek. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli - mivel az önkormányzat is rendelkezik tulajdoni hányaddal az ingatlanban - formálhatná a lakótelep képét, annak megújítását érheti el a tetőteres megoldással. Nemcsak magastetővel lehet megújítani, hanem tetőtér beépítése nélküli magastető kialakításával is. Ebben az önkormányzat mutathatna példát, mintegy "etalonként." 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag támogatja a magastető kialakítását. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Bartók ltp. 5. szám alatti épület magastetős kialakításához 6.800 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

181/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bartók Béla ltp. 5. szám alatti épület magastetős kialakításához 6.800 eFt-ot biztosít a pályázati alap terhére.

 

Határidő: értesítésre azonnal, munkálatok elvégzésére: 2004. szeptember 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

w.)  Szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, valamint Egyházashollós községek körmendi szennyvíztisztító telepre történő rácsatlakozásáról korábban döntött a képviselő-testület. Figyelembe véve a szennyvíztisztító telep lehetőségeit, célszerű lenne, ha az említett három településen kívül Magyarnádalja, Vasalja, Kemestaródfa, Pinkamindszent községekkel közösen egy agglomerációhoz tartozna Körmend. A döntés meghozatala után olyan pályázat benyújtására lesz lehetőség, amelyben valamennyi település részt vehet. A módosítás költségvetési vonzattal nem jár, kéri a képviselő-testület támogatását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

182/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a társult községek szennyvízelvezető hálózatának megvalósítása érdekében a beruházó önkormányzatok - Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Egyházashollós, Magyarnádalja, Vasalja, Kemestaródfa és Pinkamindszent községek - 26/2002. (II.27.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartalmú agglomerációs felülvizsgálati munkarészeinek (tervek) közös elkészítését, a körmendi szennyvíztisztító telep mint befogadó figyelembevételével.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Karakai József képviselő-testületi tag, valamint Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

Szabó Ferenc alpolgármester a Kossuth Lajos utca 19. szám előtti ingatlannál jelentkező problémára adott választ nem fogadja el, szeretné tudni, várhatóan melyik évben kerül betervezésre a költségvetésbe a felújítás.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy várhatóan az augusztusi képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül a szennyvízelvezető rendszer kiépítésének ütemezésére. Eszerint a város 6 blokkra kerül felosztásra, eldöntendő, milyen ütemezés szerint kívánja a képviselő-testület a hálózatépítést megvalósítani. Ezen döntés megszületése után határozható meg, melyik évben kerülhet sor a Kossuth Lajos utca említett útszakasza és a járda teljes rekonstrukciójára.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Hunyadi utcai buszmegálló rendszeres takarítását kéri.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem tartja megnyugtatónak a Batthyány tér - Szabadság tér sarkán fennálló probléma Közútkezelő Kht. fele történő jelzését, mivel sürgős intézkedésre lenne szükség. A Batthyány u. 6. szám alatt jelzett probléma esetében még 2005 előtt szükség volna állagmegóvó munkálatok elvégzésére. A ház lakói pert fontolgatnak, mivel évek óta nem történik előrelépés az ügyben és a víz már az épületek alá is befolyik. 

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Kozó József képviselő-testületi tag kéri, hogy a Mező utca helyreállítása során az átadás-átvételkor esedékes ellenőrzés megfelelő módon történjen, mert az ott lakók jelezték feléje kifogásukat, miszerint szerintük nem megfelelő minőségű helyreállítás történt. Kéri továbbá, hogy a Thököly utcában az új szociális központ épülete előtti terület rendbetételéhez hasonlóan a Rázsó Imre Szakközépiskola Kollégiuma környezetére is fordítson figyelmet Körmend város Gondnoksága (növények kihelyezése stb).

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag a Sport utca Zalaegerszeg felé kivezető szakaszának vörös kaviccsal történő terítését javasolja.

 

 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy Körmend város Rendezési terve tartalmazza a Sport utca felújítását. Ezzel egyidejűleg meg kell vizsgálni, hogy az említett útszakasz funkcionálhat-e útként.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-         meglátása szerint a Rába-parti sátortábornál lévő WC-k - amellett, hogy állapotuk kifogásolható - nem megfelelő helyen vannak. Ezért javasolja a zárt öltözőtől nyugatra lévő sövény mögött elhelyezni azokat.

-         az elmúlt napokban az esős időjárás rámutatott arra, hogy a város csapadékvízelvezető-hálózata több helyütt eltömődött, így a Bástya utca 12. szám előtt, illetve a Bem József utcában. Szükséges lenne átnézetni és átmosatni a hálózatot.

-         a tavaly évben kialakított Gizella királyné utca már gödrökkel teli, ezért felújítása szükséges. 

-         a Bástya utcában folyó járdaépítés során a mozgáskorlátozottak számára nem biztosított a feljárás. Amennyiben lehetőség van rá, ezt a hibát ki kell küszöbölni még a végleges befejezés előtt.

-         kéri, hogy a Kastély udvarban a Batthyány szobor mellől korábban elszállított padok kerüljenek újból kihelyezésre.

 

Karakai József képviselő-testületi tag:

-         a Németh Mária utcai lakók kérését tolmácsolva a játszótérépítéssel párhuzamosan aszfaltozott, labdajátékokra alkalmas pálya kialakítását kéri (esetlegesen a piac területén megoldható lenne),

-         szintén a Németh Mária utcában a kamionforgalom, a szűk utca, valamint a parkolóhelyek hiánya miatt balesetveszélyes helyzet alakult ki, ennek feloldására kéri a megoldást,

-         ugyancsak ezen utcában - mivel az épületek hátsó bejáratához nem csatlakozik útszakasz - a főbejárat előtt tárolt szemetes konténerek mind higiéniailag, mind esztétikailag kifogásolhatók, továbbá baleset- és tűzveszélyesek is egyben.  Ezen állapot megszűntetését kéri.   

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője az aszfaltos pálya kapcsán elmondja, amennyiben valamennyi társasház lakóközössége konszenzusra jut a megvalósítást illetően és erről határozatot is hoz, ezt követően lehet tárgyalni arról, hogy milyen feltételek mellett valósulhat meg a kiépítés. Terveik szerint a teherforgalom a teljes tömbnél kitiltásra kerül, az csak a Bástya utca meghosszabbításában bonyolódna.  A közeljövőben megvalósuló beruházással párhuzamosan az elmaradt úthálózatot is ki lehet alakítani.  

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag a Képúti ligetre - mint a Mátyás király utca egy részére - kér megoldást (egy utcában két utca állapot áll fenn). Kéri továbbá az Ady Endre utcai futballpálya kaszálását.

 

Bebes István polgármester a futballpálya esetében javasolja, tisztázzák, mi a feladata a tornaklubbnak, és mi a Városgondnokságnak. Erre a hét végéig szab határidőt.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag megerősíti Bakóczai képviselő által mondottakat, miszerint a Bástya utca 12. szám előtt az úttesten álló tócsákból az arra haladó gépjárművek felverték a vizet a ház falára. Az esőzések következtében az Alsóberki városrészen a kapujáratnál lévő csapadékvíz elfolyók elzáródtak és a pincékbe folyik a víz. Kéri továbbá a temető és a Berki Csárda környékén a fű kaszálását.      

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Batthyány Kastély főkapujának nyitvatartási ideje és közlekedési rendje megváltozik. Mind a teherforgalom, mint a gépjármű forgalom kitiltásra kerül annak érdekében, hogy a gyalogosok zavartalanul megközelíthessék a várat. A kapuk este 20.00 órától reggel 6 óráig lesznek zárva. Elmondja továbbá, hogy a közelmúltban kihelyezett reklámtábla a Kastély főépületére való rálátást akadályozza. Kéri, helyezzék át a transzparenst.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a reklámtábla engedély nélkül került kihelyezésre, ezért felszólították a cég üzemeltetőjét, amennyiben a tábla elhelyezése építési engedély köteles, akkor kérjen építési engedélyt, ha közterület-használati szerződés szükséges, kérje az Iroda hozzájárulását.  

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Hunyadi utcai Piramis tölgyek elszáradt ágainak eltávolítását kéri.

 

Szabó Ferenc alpolgármester:

-         kifogásolja, hogy a Mátyás király utcában rendezett rallyverseny nagy zajjal járt, zavarva ezzel az ott lakók nyugalmát. Javasolja, hogy a jövőben alkalmasabb helyet biztosítsanak az effajta versenyek megrendezésének, 

-         a posta korábbi épülete előtt a fű nyírását kéri,

-         az aluljáróban a korábban eltávolított sínek csavarjai balesetveszélyes állapotot teremtenek, azok eltávolítása szükséges. 

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy a szervezők a verseny előtti napon fordultak kérelmükkel az Önkormányzathoz.

 

A Hivatal részéről megfogalmazott elvárások azonban nem valósultak meg maradéktalanul. Miután értesültek a problémáról, a közterület-felügyelőket a helyszínre küldve felszólították a szervezőket a rendzavarás megszüntetésére, szükséges esetben éltek a bírságolás lehetőségével is. A jövőben nagyobb figyelmet fordítanak ezen engedélyek kiadására.

 

 

  

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 24 perckor bezárja.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester