· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. augusztus 26.következő
letölthető melléklet:

260 kbyte

2004. július 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. július 22-i rendkívüli üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

187 - 192. számú

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. július 22-i rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, , Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:

Czvitkovics Gyula, Horváth Sándor, Karakai József, Szabadi István képviselő-testületi tagok

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 15 fő jelen van - Czvitkovics Gyula, Horváth Sándor, Karakai József és Szabadi István képviselő-testületi tagok távol - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

1.         Pénzügyi fedezet biztosítása szúnyog- és lárvairtás elvégzésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.         Fedezetbiztosítás a Hegyaljai utcai árvízvédelmi töltés építés során felmerülő járulékos költségek biztosítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.         Fedezetbiztosítás a Somogyi Béla Általános Iskola konyhájának villamos felújítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

 

4.      Elidegenítési tilalom megszüntetéséhez való hozzájárulás   

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

5.      Körmendi Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Körmend-Güssing együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazás 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

NAPIREND:

 

1.      Pénzügyi fedezet biztosítása szúnyog- és lárvairtás elvégzésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja  pénzügyi fedezet biztosítását a szúnyogirtásra, hozzátéve, hogy a lakosság felől érkezett olyan jelzés, mely szerint anyagi támogatásukkal hozzájárulnának az irtás költségeihez. 

 

Bebes István polgármester kéri a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, valamint a Városgondnokság vezetőjét, teremtsék meg a felajánlás fogadásának technikai lehetőségét.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, mikor kerül sor az irtás elvégzésére.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az engedély megkérése folyamatban van, várhatóan 10-12 nap múlva kerülhet sor a légi irtásra. A lárvairtás esetében biológussal szükséges meghatároztatni az időpontot. Pár nap eltolódással végezhető el a két művelet. Hozzá kell tenni azonban, hogy az időjárási tényezők befolyásolhatják az irtás sikerességét, ezért nem biztos, hogy az a kijelölt időpontban elvégezhető.       

Javasolja a szúnyog- és lárvairtás elvégzésére 1.140 eFt biztosítását. 

 

 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

187/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az együttes kémiai és biológiai szúnyogirtás elvégzésére 1.140 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.

 

Határidő: 2004. augusztus 16.  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

2.     Fedezetbiztosítás a Hegyaljai utcai árvízvédelmi töltés építés során felmerülő járulékos költségek biztosítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a megkötendő szerződés alapján a munkálat elkezdhető.  Az érintett ingatlanok tulajdonosaival a tulajdonszerzésre alkalmas megállapodásokat meg kell kötni, hiszen az építkezés magántulajdont képező területeket is érint. Ingatlanforgalmi szakértő által készült az ingatlanbecslés, a képviselő-testület döntése után a kártalanítás megkezdődhet.
 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a fedezet biztosítását.
 
Bebes István polgármester javasolja 2.800 eFt biztosítását a Hegyaljai utcai árvízvédelmi töltés építés során felmerülő járulékos költségek biztosítására. 
 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
 

 

 

 

 

 

 

 188/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hegyaljai út mentén létesítendő árvízvédelmi töltés és kerékpárút tervezésére és az igénybevett területek tulajdonosainak kártalanítására, valamint a művelési ág alóli kivonás költségeinek fedezetére 2.800 eFt-ot biztosít a pályázati alap terhére.

 

Határidő: 2004. december 31. a területkialakításra

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

3.     Fedezetbiztosítás a Somogyi Béla Általános Iskola konyhájának villamos felújítására  

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy az iskola  portáján található vezérlés elhelyezése megtörténik-e. A portán ugyanis elosztó és kapcsoló is található, ami a Somogyi Béla Általános Iskola konyhájához tartozik.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének elmondása szerint a felújítás tervezése során ez nem került szóba. A korszerűsítés valóban szükségszerű lenne, meg kell vizsgálni az áthelyezés lehetőségét. Személy szerint ennek nem látja akadályát.

 

Bebes István polgármester célszerűnek tartaná együtt elvégezni a két munkálatot, melyhez a képviselő-testület további keretet biztosítana.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a felújítási költségből finanszírozható az áthelyezés.

 

Bebes István polgármester érdeklődik, hogy az intézményfelújításra biztosított keretből mekkora összeg áll még rendelkezésre. 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy 3 millió Ft-ot tartalmaz a keret.

 

Bebes István polgármester javasolja - mivel várhatóan nagyobb jellegű felújítási munkára már nem kerül sor - az intézményfelújítási alap terhére biztosítsák az 1.000 eFt-ot.

 

Czafit Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, előzetesen már folytattak tárgyalást a  Sodexho Kft-vel a költségek esetleges megosztásáról, hiszen a felújítás a Kft-nek is érdeke. 

 

Bebes István polgármester javasolja 1.000 eFt biztosítását a Somogyi Béla Általános Iskola konyhájának villamos felújítására, egyben javasolja, hogy a Városfejlesztési Iroda vezetője, valamint a Pénzügyi Iroda vezetője folytasson egyeztetést a Sodexho Kft-vel a költségek megosztásáról. A tárgyalás eredményéről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassák a képviselőket.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:     

 

189/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskola konyhájának villamos felújítására, továbbá a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésére 1.000 eFt-ot biztosít az intézményfelújítási keret terhére. Egyúttal a portán található vezérlés áthelyezésének lehetőségét is meg kell vizsgálni.

Felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, folytassanak tárgyalásokat a Sodexho Kft. képviselőivel a költségek lehetséges megosztásáról. A tárgyalás eredményéről az augusztusi képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell a képviselőket.

   

Határidő: számla szerint

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője,

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője    

 

 

4.     Elidegenítési tilalom megszüntetéséhez való hozzájárulás    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Tóth Imre képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az 1974/12 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési tilalom megszüntetését.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

190/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi ingatlan nyilvántartásban 1974/12 hrsz alatt nyilvántartott, 989 m2 területű, jelenleg beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Körmend, Rákóczi u. 81. szám alatt található, a VERGYN Egészségügyi és Általános Szolgáltató Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. tulajdonát képező ingatlant terhelő elidegenítési tilalmat - tekintettel arra, hogy a 135/2003. számú határozat alapján az eddig létrejött 5 adásvételi szerződés bemutatásra és átadásra került - megszünteti.

 

Határidő: érintett és a Földhivatal kiértesítésére 2004. július 30.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

5.     Körmendi Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a megállapodás módosítását.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a korábban kötött együttműködési megállapodás szerint az önkormányzat ingyenes irodahelyiséget biztosít a polgárőrség számára. Jelenleg azonban a hivatalon belül nem áll rendelkezésre önálló irodahelyiség, de ettől függetlenül az elhelyezést biztosítani kell. Körmend város Gondnoksága a kezelésében lévő helyiségekre használati megállapodást köt, ezért az önkormányzattal kötött megállapodást módosítani szükséges. Úgy véli, hogy a Polgárőrség jó színvonalon végzi munkáját, ezért kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

191/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmendi Polgárőr Egyesülettel megkötött, és a 32/1998. számú határozatával jóváhagyott Megállapodás II/3.b.,c. pontját az alábbiak szerint módosítja:

II/3. b.) "A polgárőrség részére - lehetőség szerint térítésmentesen - önálló irodát biztosít.

II/3. c.) "A polgárőrség munkáját térítésmentesen telefon-, fax- használattal és az esetenként jelentkező adminisztrációs munka végzésével is segíti."

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester a módosított megállapodás aláírására

 

 

6.     Körmend-Güssing együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazás      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 2004. július 15-én megbeszélést folytatott Güssing város polgármesterével, valamint az ottani hivatal irodavezetőivel. Ezen megbeszélésen az előterjesztésben leírt elhatározásra jutottak. A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás legutóbbi ülésén a társulás is támogatta Güssing és térsége együttműködését. Jelenleg is vannak olyan Phare CBC programok, melyek előkészítése közösen zajlik. Szeretné, ha a szakmai területeken a képviselői is vállalnának feladatot. Ez egy olyan élő kapcsolatot jelentene, amikor a képviselők meghatározott időközönként találkoznának, és együttesen vitatnáik meg a megvalósítandó feladatokat.   

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az együttműködési megállapodás megkötését. 

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend városa, valamint Güssing közötti együttműködési megállapodás jóváhagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

192/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Güssing várossal kötendő - a melléklet szerinti - együttműködési megállapodásban foglaltakkal és felhatalmazza Bebes István polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 2004. augusztus 31.

Felelős: Bebes István polgármester

  

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 08 óra 20 perckor bezárja.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester