· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. április 22.következő
letölthető melléklet:

437 kbyte

2004. március 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. március 24-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

42 - 69. számú

Rendelet:

9/2004. (IV.01.) számú

10/2004. (V.01.) számú

11/2004. (V.01.) számú

12/2004. (IV.01.) számú

13/2004. (IV.01.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. március 24-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

 

Távol: -

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Szabadi István képviselő-testületi tag jelezte napirend előtti felszólalását.

(A napirend előtti felszólalás írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Dr. Stankovits György jegyző reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy a képviselő úr által megfogalmazottak a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását vetik fel, melyre a rendelet 50. §-a lehetőséget biztosít. Mivel ez esetben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatkörének módosításáról van szó, célszerű lenne, ha maga a bizottság foglalkozna a kérdéssel. Jelenleg a bizottság hatáskörébe utalt ügyek köre meglehetősen szűk. A képviselő úr módosító javaslata a feladatkör kiterjesztését jelentené.  

A munkaanyag késedelmes értesítése kapcsán megjegyzi, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a rendes ülés anyagát 5 nappal, a rendkívüli ülés anyagát pedig 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni. Ez vonatkozik a bizottsági anyagokra is. Jegyző úr jelzi, hogy a jövőben változtatni kívánnak a testületi munka előkészítésén.   

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalja meg a számára átruházott hatáskörök bővítésének lehetőségét és szükség esetén terjessze elő a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

 

A napirend előtti hozzászólás után Bebes István polgármester javasolja a folyó ügyek c.) napirendi pontját 2. főnapirendi pontként tárgyalni, valamint a Faludi Ferenc u. 1. számú társasház vízdíj hátraléka tárgyában készített előterjesztés megvitatását, majd ezen változtatással kéri a napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.      Körmend város Önkormányzata és a HospInvest Egészségügyi Befektetési Kft. közti szerződés-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Körmend város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

5.      A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

6.      A közterületek használatáról és rendjéről szóló helyi rendelet módosítása        

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

7.      Az ebek tartásáról szóló helyi rendelet módosítása        

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

8.      Ifjúsági önkormányzat létrehozása, működési feltételeinek megteremtése

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

9.      Az önkormányzatnál megvalósuló belső ellenőrzések ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

10.  Folyó ügyek:

a.)   ÖNHIKI pályázat benyújtásának feltételei

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)  Városgondnokság fedezetbiztosítási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)   Kórház-Rendelőintézet címzett támogatás pályázatához önrész biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)  Közművelődési és könyvtári intézmény megszűntetése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)   Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ megalapítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

f.)    Pályázat kiírása intézményvezetői munkakörre 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

g.)   Batthyány Kastély üzemeltetési szerződés-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

h.)  Körmend város Önkormányzata és a Körmendi Kft. közti szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)     A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:   

-         A beérkezett kulturális, tudományos és sport pályázatok elbírálása, a támogatások mértékének meghatározása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

j.)     Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Baranyai Sándorné ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

 

 

-         Budai József ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Svajda Zsolt és neje ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Oláh Emmi ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Közvilágítási és villamos-energia oszlop áthelyezési kérelmek

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

k.)   Hozzájárulás rámpa építéséhez közterületen

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

l.)      Körmendi központi temető és izraelita temető felújítási munkái 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

m.)                       Rába-parti Szabadidő Központ hasznosítási lehetőségei 

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

 

n.)  MSC Hungary Kft. lakásvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

o.)  Tájékoztató a körmendi köztemető bővítéséről 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

p.)  Tájékoztató Körmend város Önkormányzata és a város civil szervezetei testvérvárosokkal tervezett külföldi programjairól      

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

 

r.)    Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról       

Előterjesztők: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

s.)    Faludi Ferenc 1. szám alatti társasház vízdíj hátraléka

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy február 20-án a Szombathelyi Tangazdaság Rt. igazgatójával folytatott megbeszélést a 8-as és 86-os számú főút kereszteződésében található terület önkormányzati tulajdonba adása kapcsán, mely ügyben megkeresték a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet is. Ugyanezen napon Celldömölkről Varga Gábor urat  fogadta, aki a leendő műfüves pálya beruházásról tájékozódott és a celldömölki tapasztalatokról számolt be.  Szintén e napon a Rázsó Imre Szakközépiskola szalagavatóján vett részt.

Február 24-én a Magyar Úszószövetség alelnöke és Molnár Csaba úr részvételével az uszoda felújításáról tárgyalt. A délutáni órákban Horvátnádalja városrészen fogadóórát tartott.

Február 25-én a tűzoltóság éves értékelő megbeszélésén vett részt, ahol a tűzoltók sérelmezték, hogy a 2003. évi költségvetésben tetőfelújításra betervezett összeg elvonásra került. Kritikákat fogalmaztak meg továbbá a kincstári rendszerrel kapcsolatban. Ezt követően Ragasits Kálmánt fogadta, aki a foghíj beépítés és a Mátyás király utcai lakópark ügyében kereste fel. 

Február 26-án a közalkalmazottak részvételével érdekegyeztető fórumon vett részt. Ugyanezen napon az EYBL Kft. tervezett beruházásával kapcsolatos megbeszélésre került sor. Ezt követően a Sárvári Tangazdaságban járt, ahol a 8-as és 86-os számú főút kereszteződésében található terület vételi lehetőségeiről tárgyalt a tangazdaság vezetőjével.    

Február 27-én a BM Országos Tekebajnokság megnyitóján vett részt. 

Március 1-jén a kórház gazdasági társasággá alakításával kapcsolatban rendezett fórumon vett részt a Színházteremben, ahol a leendő befektetők felvázolták a kórház jövőjét és a dolgozók megfogalmazhatták  kérdéseiket. 

Március 2-án ipari területekkel kapcsolatos egyeztetésre került sor.

Március 3-án az Őrségi Nemzeti Park igazgatójával, dr. Markovics Tiborral a Várkert ügyében folytatott megbeszélést, mivel a park jelenlegi állapotán változtatni szükséges. Remélhetően lehetőség nyílik pályázati forrás igénybevételére. 

Március 4-én a Közútkezelő Kht. vezetőjével folytatott megbeszélést a Körmend-Pinkamindszent közti útszakasz felújításával kapcsolatosan. Szintén e napon az ADA Bútorgyárban tájékozódott a cég működéséről, valamint a jövőbeni elképzelésekről. Majd Gálffy Zsolt ügyvédet fogadta, aki befektetőkkel érkezett ipari beruházásra alkalmas területvásárlás céljából. Ezt követően Déri Miklós jogásszal, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány elnökével az elkövetkezendő időszak feladatairól folytatott megbeszélést. A közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele megtörtént. 

Március 10-én az APEH Vas Megyei Igazgatóságának igazgatójával folytatott megbeszélést, majd Rápli Pál főépítésszel a város 2004. évi feladatairól tanácskoztak.  Ugyanezen napon kistérségi megbeszélés zajlott a biofűtőmű beszállítói programjáról. 

Március 11-én a kosárlabda klub képviselőit fogadta, majd a Körmendi Football Club képviseletében Bognár Ferenc úr kereste fel, aki a klub jövőjével kapcsolatos elképzeléseket vázolta fel, valamint megbeszélést folytattak a műfüves pálya megvalósításáról.    

Március 14-én a nemzeti ünnep tiszteletére rendezett ünnepségeken vett részt.

Március 17-18-án az EYBL International beruházásával kapcsolatos előkészületek folytak.

Március 18-án a Linea-M Kft. ügyvezetőjét fogadta. A cég munkahelyteremtő beruházást szeretne megvalósítani Körmenden, melyhez ingatlanra van szüksége. Az erről szóló előterjesztést a mai napon tárgyalja a képviselő-testület.

Március 19-én a Somogyi Béla Általános Iskolában a kistérség iskoláinak vezetőivel találkozott. Szintén e napon a MÁV Rt. képviseletében Mayer Ferenc területi képviselőt, valamint a Közútkezelő Kht. vezetőjét fogadta, akikkel a Legény utcai vasúti átkelőhely megnyitásával kapcsolatban egyeztetett.

Március 22-én a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatójával, Thuma József úrral tárgyalt a Batthyány-Strattmann Kastéllyal kapcsolatosan.

Március 23-án szintén a Kastéllyal kapcsolatos megbeszélésre került sor, az erről szóló előterjesztés a mai napon kerül megvitatásra.

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

 

 

 

 

2.     Körmend város Önkormányzata és a HospInvest Egészségügyi Befektetési Kft. közti szerződés-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti dr. Bárány Győző orvosigazgatót, valamint a HospInvest Kft. képviseletében megjelent Kern József és Gászpor Jenő urakat.

 

Gászpor Jenő tájékoztatásul elmondja, cégük 3-4 éves múltra tekint vissza. Reményeik szerint Körmenden lesz az első alkalom, mikor az egészségügyi működtetést gazdasági társaság veszi át és a szerződéskötés megvalósul. A Kft. több éves egészségügyi szolgáltatói tapasztalatokkal rendelkezik, mely cég laborok működtetésében, vegyszerek előállításában működik közre és stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva aziránt érdeklődik, hogy a dolgozók 13. havi bérének egész évre történő kifizetése megvalósul-e, vagy az időarányos rész kifizetését vállalja át a cég.  

 

Gászpor Jenő elmondja, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban megszerzett jogokat a társaság átvállalja - a vasúti kedvezmény kivételével. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke felveti, tehát ez azt jelenti, hogy az átvett dolgozók nem maradhatnak közalkalmazotti státuszban.

 

Gászpor Jenő megerősíti, hogy megszűnik a közalkalmazotti jogviszony.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra vár választ, hogy a vagyonátadás esetében mi képezi a vagyonértékelés alapját: a forgalmi érték, vagy a könyv szerinti érték.

 

A cég képviselője elmondja, hogy a vagyonátadást az értékelő cég fogja elvégezni, aminek külön metodikája lesz. Várhatóan a használati értéket veszik figyelembe.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a bizottsági ülésen felmerült észrevételeket ismerteti:

Az előterjesztés határozati javaslatának 2.4 pontjában a Munka Törvénykönyve 25/A. § (7) bekezdés helyett a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/B. § idézése a helytálló. 

 

A keretszerződés 5. pontjának utolsó mondata így szól: "A szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a tulajdonos a Befektető, vagy a Társaság által végzett beruházások megszűnéskori forgalmi értékét megtéríti."

A bármely okból kifejezésre a befektető írásban eljuttatta a választ, amiben megfogalmazta, hogy az értéknövelő beruházások esetében a megszűnéskori forgalmi értéket kérik megtéríteni. Az állagmegóvó, karbantartó beruházásokra ez nem vonatkozna.

A bármely okból megfogalmazás azért aggályos, mert ha nem az önkormányzat hibájából szűnik meg a szerződés, akkor is köteles lenne az önkormányzat megtéríteni a forgalmi értéket. 

A cég képviselője ezen esetben arra gondol, hogy pl. jogszabályváltozás következhet be. Fontos, hogy egy beruházás esetén mindkét fél érdeke védve legyen a szerződésben.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag hiányolja, hogy a keretszerződés nem foglalkozik egy esetleges szerződésbontással. Célszerű lenne ezt szerepeltetni.

 

Kern József úr elmondja, a keretszerződés lényege, hogy ezen elvek mentén elkezdődhet mind a szolgáltatási, mind a befektetési vagyonhasználati szerződések részletes kidolgozása, mely a működtetés biztonságát szavatolja. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a keretszerződéssel kapcsolatban az alábbiakat javasolja:

1. pontban: A társasági szerződés aláírásának határideje 2004. április 31., itt   helyesbítés szükséges. 

4. pontban: A kórház műszereinek sorsát pontosan tisztázni kell. Garanciát kell kérni arra, hogy a műszerkészlet továbbra is a kórházban maradjon. A Batthyány-Strattmann Kórházért Alapítvány és a Lions Klub a kórházi műszerbeszerzéseket több millió Ft-tal támogatta. Az Alapítványok vezetőit célszerű lenne tájékoztatni a kórházzal kapcsolatos döntésről.

A leltárt - beleértve a gyógyszerleltárt is - pontosan fel kell értékelni. 

6. pontban: Dolgozók 13. havi bérének egész évre történő kifizetése megvalósul-e, illetve az időarányos rész kifizetésére kerül sor.      

10. pontban: Az átlépni kívánó dolgozókat 2004. július 1-jei hatállyal kell átvenni (nem haladéktalanul!). Pontosan meg kell határozni, hogy azon dolgozókat, akik nem járulnak hozzá a továbbfoglalkoztatásukhoz, milyen járandóságok illetnek meg.

13. pontban: Törekedni kell arra, hogy a Felügyelő Bizottságban az önkormányzati képviselet többségben legyen.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a Keretszerződés 5. pontjának utolsó mondatában foglaltakat aggályosnak találja.

Javasolja, hogy a 13. pontban a társaság felügyelő bizottságába a területileg illetékes önkormányzatok helyett Körmend város Önkormányzata kapjon helyet.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag - mivel a kórház a boldoggá avatott, szent életű Batthyányi-Strattmann László nevét viseli, aki egész munkássága során azon fáradozott, hogy az emberi életet védje, - kéri, rögzítsék a szerződésben, hogy a kórházban nem végeznek abortuszt.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, hogy Körmend lakossága, gyárak, civil szervezetek jelentős mértékű pénzügyi adománya is hozzájárult a kórház jelenlegi műszerparkjához. Törekedni kell arra, hogy amikor a társaság működtetésre átveszi a kórházat, ezt az eszközparkot tovább működtessék, az ne kerüljön ki a kórházból.

Aziránt érdeklődik továbbá, hogy a felügyelő bizottságban helyet kapó betegjogi szervezet alatt mi értendő.

Törekedni kell arra is, hogy a felügyelő bizottságba a kórház működését támogatók köréből kerüljenek ki a tagok.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a kórház korábban - 4 évig - a Markusovszky kórház kereteiben belül működött. Az akkor kötött - Körmend számára nem éppen kedvező - szerződés folytán a kórház állapota a visszavétel időpontjában nem volt elvárható szinten.  A bizalmatlanság nagyrészt ebből fakad, ezért fogalmazódnak meg bizonyos kérdések. 

Korábban a képviselő-testület döntött arról, hogy Körmend város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapításában nem kíván részt venni. A felügyelő bizottsági tagság a cég részéről gesztusként értékelhető. A kórház esetében Körmend városa volt az, aki a legtöbb anyagi terhet viselte. Ezért szerencsés lenne, ha Körmend Önkormányzata kapna helyet a felügyelő bizottságban.

 

Kern József az elhangzott felvetésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a cég 8 éve működtet laborokat és az a tapasztalatuk, hogy a felgyorsult világban a műszerpark 3-4 év alatt elamortizálódik. Folyamatosan hajtanak végre fejlesztéseket, európai élvonalbeli technológiát kívánnak behozni és ezzel működtetni a kórházat.

A felügyelő bizottságban való részvételre kéri, képviseltesse magát az Önkormányzat. 

A járandóságokkal kapcsolatban leszögezi, a törvény pontosan szabályozza, milyen jogok illetik meg a dolgozót.

 

Dr. Bárány Győző orvosigazgató tájékoztatásul elmondja, hogy a kórház műszerállományának mintegy 80 %-a nullára íródott, csupán 20 % az értékképviselő.

A betegjogi képviselet alatt az értendő, hogy nemcsak a törvény által létrehozott betegjogi képviseletek léteznek, hanem különböző betegvédő egyesületek is működnek, pl. betegségi csoportok szerint. Ezek közös képviselője kaphat helyet a felügyelő bizottságban.

 

Geosics László képviselő-testületi tag javasolja a Keretszerződés 6. pontjának módosítását: "a társaság minden kórházi munkatárs továbbfoglalkoztatását vállalja az átvételkor meglévő bérrel?", kiegészülne: jelenlegi munkakörrel. Érdeklődik továbbá, hogy a bérszámfejtés hol történne. Válaszul a cég képviselői közlik, hogy biztosítják a bérszámfejtést, az ehhez szükséges feltételek adottak.  

 

Dr. Bárány Győző orvosigazgató a munkakörökkel kapcsolatban megjegyzi, hogy jelenleg a munkahelyek mozgó munkahelyek, az ellátási kötelezettségnek megfelelően bárki a végzettségének megfelelő munkakörbe helyezhető. 

 

A cég képviselői elmondják, hogy készítenek egy munkaköri leírás-javaslatot, valamint a kórházon belül működik egy átalakítást segítő bizottság, velük alaposan megvitatnak minden kérdést. 

 

Bebes István polgármester megerősíti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság feladatkörébe tartozik a tárgyalásokon való részvétel.

 

A Keretszerződés 10. pontjában foglaltakra reagálva az ügyvezető elmondja, akkor tudja az új gazdasági társaság átvenni a dolgozókat, ha már minden működéshez szükséges feltétel rendelkezésre áll.  Szerepeltethető a 2004. július 1-jei dátum, de a részletes szerződésben tervezett határidők kerülnek feltüntetésre. Más államigazgatási szervekkel is folytatni kell egyeztetéseket. 

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását azon módosítással, hogy a 2.4 pontban feltüntetett Munka Törvénykönyve helyett a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényt 25/B. §-a szerepeljen.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:   

 

42/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a HospInvest Egészségügyi Befektetési Kft. és Körmend város Önkormányzata között létrejött "Keretszerződés"-t a melléklet szerint, az alábbi módosítással jóváhagyja:

A szerződés 13. pontjában "a Felügyelő Bizottságban helyet kapnak ? a területileg illetékes önkormányzatok képviselői" megfogalmazás helyett "Körmend város Önkormányzata által delegált személy" megfogalmazást kell szerepeltetni. 

1.      A képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Áht.) 90. § (1) bekezdés c.) pontja alapján - mivel az ellátandó feladat más szervezetben hatékonyabban teljesíthető - a határozat 1. pontjának mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint megszünteti a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézetet, mint költségvetési szervet.

2.      A megszűnő költségvetési szerv által végzett feladatokat 2004. július 1. napjától a befektető által 2004. április 30-ig létrehozandó társaság látja el, az alapító okiratában elfogadott és az alábbiak szerint:

 

2.1             A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében - beleértve Körmend város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon használatát, a szerződéses és szerződésen kívüli jogait, kötelezettségeit, - az Áht. 90. § (3) bekezdése alapján és az alapító rendelkezése szerint, a befektető által 2004. április 30-ig létrehozandó társaság.

 

2.2             A megszűnő költségvetési szerv feladatai ellátásához szükséges Körmend város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon egésze - 2004. június 30-i fordulónappal elkészülő leltár és mérleg alapján, valamint a határozat 2. pontjának mellékletét képező vagyonhasználati szerződés szerint - a Kft. térítés nélküli használatába megy át.

 

2.3             A megszűnő költségvetési szervet a megszűnés napjáig megillető, illetve terhelő, de azt követően felmerülő, és a vagyonhasznosítási szerződéssel, vagy jelen határozattal külön nem rendezett, a vagyoni jogok és kötelezettségek körébe tartozó jogok és kötelezettségek tekintetében is, a kórházi költségvetési szerv jogutódjaként jár el a befektető által 2004. április 30-ig létrehozandó társaság.

 

2.4             A megszűnő költségvetési szerv által foglalkoztatott azon közalkalmazottakkal, akik hozzájáruló nyilatkozatunkat megtették, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/B. § alapján a befektető által 2004. április 30-ig létrehozandó társaság 2004. július 1. napjával munkaszerződést köt. Azon közalkalmazottaknak, akik nem járulnak hozzá továbbfoglalkoztatásukhoz, közalkalmazotti jogviszonyuk felmentéssel megszűnik, a részükre járó juttatásokat a megszűnő költségvetési szerv kifizeti.

 

2.5             A dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet, mint önálló költségvetési intézmény vezetőjének dr. Bárány Győzőnek a közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezető megbízása 2004. június 30. napjával megszűnik.

 

3.      A Képviselő-testület a befektető által 2004. április 30-ig létrehozandó társaság közhasznú feladatai ellátására közhasznú vagyonhasználati megállapodást köt, amely a határozat 3. pontjának mellékletét képezi. 

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat, vagyonhasználati szerződés és a Kft-vel kötendő megállapodásnak az Egészségügyi és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal történő egyeztetés után az aláírásra.

5.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtására, a kórházi költségvetési szerv megszűnésével és a befektető által 2004. április 30-ig létrehozandó társaság tevékenységének megkezdésével kapcsolatos további intézkedések megtételére és kezdeményezésére, az érdekeltek értesítésére (ÁNTSZ, MEP és egyéb illetékes szervek).

 

Határidő: 2004. június 30.

Felelős: Bebes István polgármester

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

Kern József úr köszöni a képviselő-testület támogatását és bizalmát, reményét fejezi ki, hogy Körmend valamennyi polgárának megelégedésére fognak dolgozni.  

 

 

3.     Körmend város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Horváth Ferenc könyvvizsgáló bevezetőjében elmondja, jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy minden évben könyvvizsgálóval ellenőriztesse éves beszámolóját, zárszámadását és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet. A vagyoni helyzet és mérleg értékelése kapcsán ismerteti, hogyan alakultak a tárgyi eszközök, követelések, kötelezettségek. Lényeges feladata volt az önkormányzatnak 2003. évben az ingatlankataszter elkészítése, az ingatlan értékek kimunkálása. Vannak olyan ingatlanértékek, amelyeknél a becsült érték helyett a számviteli értéket kell szerepeltetni. Ebben egy lényeges eltérés mutatkozott, mely átdolgozásra szorult. Az eltérést az önkormányzat a Magyar Államkincstár területi igazgatóságával egyeztette, ezáltal a végző számok egymásnak megfelelnek.

A könyvvizsgáló elmondja továbbá, hogy a részvények, értékpapírok eladásának köszönhető a költségvetés egyensúlya. Az átmeneti forráshiány fedezetét az önkormányzat 90 millió Ft értékű értékpapír forgalmazásával biztosította.

Az önkormányzat 2003. évben 140 millió Ft-ot fizetett ki a biofűtőműre, melynek költségét fedezni kellett. A KAC támogatás megérkezéséig értékpapír eladásra került sor. A környezetvédelmi alapból 69 millió Ft ígérvénye van az önkormányzatnak. Ezt éves zárásig - önhibáján kívül - nem tudta realizálni. A támogatás megérkezése után az egyensúly helyreáll, az összeget akár értékpapír vásárlására is fordíthatja az önkormányzat.

Átdolgozásra szorultak a szakközépiskolák megyei fenntartásba adásából eredően az átmenő, átfutó, kiegyenlítő tételek bevételei és kiadásai, aminek pótlólagos elszámolására volt szükség a Megyei Önkormányzat és Körmend város Önkormányzata között. 

A könyvvizsgáló utal arra, hogy a jelentésben megfogalmazott megjegyzések jószándékúak, amelyek az intézményeknél a helyszíni vizsgálatkor megbeszélésre kerültek. Kéri a beszámoló, a könnyvizsgálói jelentés és a rendelet-tervezet elfogadását, mely feltétele a közzétételnek, az Állami Számvevőszéknek történő leadásnak és az ÖNHIKI pályázat benyújtásának. 

 

Kozó József képviselő-testületi tag kifogásolja, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola költségvetési hiánya - a 10 millió Ft pótköltségvetéssel együtt - 2 millió Ft. Mi ennek az oka?

 

Szabó Ferenc alpolgármester jelzi, hogy az iskolában a nyugdíj mellett foglalkoztatottak felmentéséből eredő költségek nem voltak tervezhetők, ezért volt szükség további 10 millió Ft-ra. A 2 millió Ft hiány oka részben a Rázsó Imre Szakközépiskola, részben a Sodexho Kft. működéséből adódhat, mivel a  hiány ott jelentkezik, ahol közös működés valósul meg. 

 

Kozó József képviselő-testületi tag a választ nem fogadja el, feltételezi, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola költségvetésében jelenik meg az uszoda és a sportcsarnok működtetése. Ennek kivizsgálása szükséges.  

A Kollégium esetében az 1,5 millió Ft fűtés- és gázköltség kompenzálás megjelenik, erre nem lehet hivatkozni. 

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a mérőórák felszerelését követően választ kaphatnak a kérdésre. Kéri, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda mihamarabb tegyen lépéseket a probléma megoldására. Az uszoda és a sportcsarnok felújítása után remélhetőleg rendeződik a probléma. 

Összefoglalva elmondja, hogy az év során igyekeztek megfelelően gazdálkodni, az intézményektől a pénzmaradvány elvonást úgy kell tervezni, hogy az előállt ÖNHIKI visszafizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni az önkormányzat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a könnyvizsgálói jelentésben foglaltakat. A rendelet-tervezet kapcsán az alábbiakat fogalmazza meg:

-         A 2003. évi működési hiány 126 millió Ft, míg 2002-ben 164 millió Ft volt, vagyis takarékosabb gazdálkodás figyelhető meg. Amennyiben az önkormányzat az igényelt teljes összeget megkapja a BÉRHIKI-s pályázat során, a hiány 95 millió Ft-ra csökkenhetett volna.

-         A 2004. évi költségvetésben nem szereplő, év közben érkező támogatási kérelmeket nem javasolja támogatni, mivel az már a működési hiányt növeli. 

-         Kéri, hogy a belső ellenőr által végzett 2003. évi ellenőrzések megállapításairól a következő ülésen tájékoztassák a képviselőket. A belső ellenőri munkaterv elkészítésénél a korábbi megállapításokat a második félévben javasolja figyelembe venni.

-         A beszámolót elfogadásra javasolja, az intézmények esetében a pénzmaradvány 100 %-os elvonásával kiegészítve. 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2003. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

9/2004. (IV.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a jogszabályi háttér változása és az azokból fakadó feladatok indokolták a módosítást. 

Amennyiben a Parlament a szociális ellátásokról szóló törvény jogharmonizációját elfogadja, a következő testületi ülésen ismét sor kerül a helyi rendelet módosítására. Szükséges ez azért, mivel 2004. május 1-től megfelelő szociális törvénnyel és ezzel összhangban álló rendelettel lehet az EU-ban az ellátásokat biztosítani.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet és az alábbi kérdéseket fogalmazza meg:

-         58 e Ft feletti jövedelem esetén van-e lehetőség a házi (tiszteletdíjas) segítségnyújtás igénybevételére.

-         A fizetendő térítési díjak esetében van-e lehetőség közös megegyezéssel magasabb összegű díj fizetésére.

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetőjének elmondása szerint ma már a házi segítségnyújtás 90 %-át hivatásos gondozónők végzik. A magasabb összegű térítési díj fizetését a szociális törvény nem teszi lehetővé.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag az alábbi kérdéseket teszi fel:

-         Fogyatékosok nappali intézményébe hány éves korig vehető fel a fogyatékos személy?

-         Mi alapján döntik el, hogy ki a veszélyeztetett, illetve

-         felmérték-e azt, hogy mekkora az igény, hiszen a tervezet szerint aki gyógypedagógiai nevelésre szorul, az nem gondozható az intézményben.

-         A szenvedélybetegek nappali intézményében ha az ellátottaknak nincsenek különösebb igényei, csupán az, hogy melegedjenek és ételhez jussanak,  mivel foglalkozik a gondozónő?

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a fogyatékosok nappali intézményébe korhatár nélkül felvehető a rászoruló. A pályázat benyújtása előtt felmérték az igényeket, azok számadatokon alapulnak. A 2004. január 1-től működő Támogató Szolgálat már végzi azt a felderítő munkát, ami alapján a rászoruló emberek bekerülnek a nappali ellátásba. A szolgálatnak pozitív tapasztalatai vannak.

Az ellátandók összetételéről megjegyzi, hogy testi és szellemi fogyatékosok, illetve halmozottan sérültek kerülhetnek be az intézményre, a felvételről az intézmény vezetője dönt. A szakmai jogszabályból eredően mindenki próbaidővel vehető fel. Előreláthatólag 3 csoport indul, egy csoportban 8 főnél több személy nem lehet. A csoportok szervezésénél figyelembe veszik az életkort és a betegségtípust is.  

A szenvedélybetegek nappali intézménye a már kigyógyultak vagy egészségügyi kezelés alatt állók számára biztosít helyet és foglalkoztatást. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke örömmel veszi, hogy azon fogyatékosok részére is van elhelyezési lehetőség, akiknek szülei korábban az önkormányzathoz fordultak segítségért.

 

Bebes István polgármester javasolja a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

10/2004. (V.01.) számú rendelet

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

11/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

6.     A közterületek használatáról és rendjéről szóló helyi rendelet módosítása        

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, vállalkozói fórumon vetődött fel az az igény, hogy a korábban meglévő kedvezmény az 1 m2-t meg nem haladó terület igénybevételére vonatkozóan ismételten jelenjen meg a rendeletben.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítást.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy üzletenként, vállalkozónként egy-egy cégtábla kerüljön bevonásra a kedvezményezetti körbe. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja, hogy a táblák kihelyezése a KRESZ előírásaiba ne ütközzön, az utak mentén kihelyezett táblák a közlekedést ne akadályozzák.   

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, hogy a közterületen elhelyezett, rendszám nélküli gépjárművek elszállításának rendje kerüljön beépítésre a rendeletbe. Arra szeretne választ kapni, hogy miért az 50 cm-t meg nem haladóan benyúló táblák után adható mentesség.

 

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője a rendszám nélküli gépjárművek elszállítása kapcsán jelzi, hogy rendeletet kell alkotni ahhoz, hogy ezek elszállítása lehetővé váljon. Az 50 cm meghatározása magasabb jogszabályból került átvételre. Elmondja továbbá, bár az 1 m2-t meg nem haladó táblák után közterület-használati díjat nem kell fizetni, de elhelyezésük továbbra is engedély köteles.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke megemlíti, hogy a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletben szerepel a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező járművek tárolásának szabályozása is.   

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint azt viszont nem tartalmazza a rendelet, hogy milyen módon és hova szállítsák el ezen járműveket.

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője pontosítja az elhangzottakat, mivel a rendelet említett része azon járművekre vonatkozik, amelyek valamely műszaki ok miatt nem tudnak részt venni a forgalomban.

 

Bebes István polgármester javasolja a közterületek használatáról és rendjéről szóló helyi rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

12/2004. (IV.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.01.) számú rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.     Az ebek tartásáról szóló helyi rendelet módosítása        

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva kéri a rendeletben foglaltak betartását, a szabadon kószáló ebek befogását. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a rendelet-tervezet magába foglalja a hatályos állategészségügyi, közegészségügyi és állatvédelmi törvényekben leírtakat. Képviseli mind az ebek, mind az ebtartók, mind az ebtartásban nem érintettek jogait.  A Városgondnokság egy alkalmazottja folyamatosan foglalkozik a kóbor ebek befogásával, a környező településekhez képest ezen feladat ellátása jónak mondható.

 

Bebes István polgármester javasolja az ebek tartásáról szóló helyi rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

13/2004. (IV.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének az ebek tartásáról szóló 20/2000. (XI.01.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

8.     Ifjúsági önkormányzat létrehozása, működési feltételeinek megteremtése

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester fontosnak tartja az ifjúsági önkormányzat létrehozását, majd elmondja, hogy az ifjúság tevékenységét segíti a Művelődési és Ifjúsági Központ munkatársa Hegedűs László, valamint Szalai Mónika, aki a kistérségben fejt ki ifjúságsegítő tevékenységet. A Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium által kiírt pályázat lehetőséget nyújthat az ifjúsági önkormányzat működési feltételeinek megteremtéséhez, melyhez 25 % önrészre van szükség. Ezen fedezet biztosítására a költségvetésben elkülönített pályázati alapból kerülhet sor. 

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy véli, hogy az ifjúság helyzetével, védelmével foglalkozni kell, fontos, hogy létrejöjjön és kimunkálódjon egy tettre kész csapat, aki képviselni tudja az ifjúság érdekeit. A két önkormányzat között a későbbiekben partneri viszony alakítható ki. Az ifjúsági önkormányzat működési szabályát ajánlásként fogalmazták meg. Egyúttal jelzi, hogy a Bizottság felajánlja segítségét az ifjúsági önkormányzat számára.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy a jelképrendszer fogalom mit takar. Összeférhetetlenséget lát abban, miszerint a "KIÖ tisztségviselői és tagjai elvégzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek" és a "kiadásaik mértékéig?költségtérítésre lehetnek jogosultak". 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az ifjúsági önkormányzat létrehozását, az önrész biztosítását nem támogatja. Felmerül továbbá, milyen forrásból történne a költségtérítés.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, hogy a jelképrendszeren a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság logójához hasonló jelképet értenek. A költségek térítése központi forrásból vagy pályázati pénzeszközökből lehetséges.   

 

Hegedűs László, a Művelődési és Ifjúsági Központ művelődésszervezője elmondja, az önkormányzat létrejötte a feltétele annak, hogy minél nagyobb számban tudjanak pályázatokat benyújtani, míg eddig erre csak a Művelődési és Ifjúsági Központon keresztül volt lehetőség.

 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag örömmel veszi, hogy végre lesz ifjúságpolitikája az önkormányzatnak. Javasolja megfontolni, hogy amikor ifjúságpolitikáról beszélnek, a 17-25 év közötti korosztályt értsék, a gyermekekről ne legyen szó. Számára értelmezhetetlen az előterjesztés második bekezdésében megfogalmazottak, hiszen a társadalomban ható folyamatokat nemcsak a hatalom hivatott befolyásolni, hanem valamennyi állampolgár és szervezet.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag nem javasolja az ifjúsági önkormányzat létrehozását, mivel az iskolákban működik diákönkormányzat, mely az ifjúság érdekeit képviseli. Aggodalmát fejezi ki továbbá, hogy ez újabb pénzügyi fedezet biztosítását jelenti akkor, amikor a költségvetés hiánya jelentős. Az iskolák szűkös költségvetése mellett nem tartja célszerűnek az ifjúsági önkormányzat létrehozását. Fontolják meg, hogy a különböző pénzügyi megszorító intézkedések mellett erre valóban szükség van-e.

 

Bebes István polgármester azt javasolja, hogy az alapszabályról az ifjúsági önkormányzat döntsön. Az elkészült tervezetet jutassák el az ifjúsághoz, ők véleményezzék és építsék be javaslataikat. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri, hogy az ifjúsági korosztály alatt - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - a 6-30 éveseket értsék, valamint javasolja a gyermek szó elhagyását a tervezetből.  

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag szerint ifjúság alatt a 17-25. év közötti korosztály értendő.

 

Bebes István polgármester javasolja az elhangzott módosításokkal az ifjúsági önkormányzat létrehozását, az önkormányzat működési feltételeinek biztosítása érdekében benyújtandó pályázathoz 1.250 eFt önrész biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

44/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az ifjúsági korosztály képviselőinek összehívásával. Az ifjúsági önkormányzat működési feltételeinek biztosítása érdekében pályázatot nyújt be a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz, mely pályázat önrészeként 1.250 eFt-ot különít el a pályázati alap tartalék terhére. 

 

 

A Képviselő-testület javasolja a megalakuló Körmendi Ifjúsági Önkormányzatnak, hogy működésének Alapszabály-tervezetét az alábbiakkal módosítsa:

-         5. cikkben a plenáris ülés döntései között feltüntetett "jelképrendszer" helyett "jelkép" szerepeljen,

-         a gyermek szó kerüljön törlésre a tervezetből,

-         az ifjúság alatt a 17-25. életévükben lévő korosztályt kell érteni.

 

Határidő: pályázati kiírás megjelenését követően azonnal    

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért

 

 

9.     Az önkormányzatnál megvalósuló belső ellenőrzések ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyv egy példányát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, a jegyző, a polgármester és a Pénzügyi Iroda vezetője kapja meg.

 

Bebes István polgármester ennek kapcsán javasolja, hogy a jegyzőkönyvek egy példányát valamennyi bizottság elnöke kapja kézhez, majd kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

45/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint elfogadja:

1.      Körmend város Gondnoksága átfogó ellenőrzése, tekintettel az intézmény összetett tevékenységére.

2.      Általános iskolák által szervezett szakkörök, tanulócsoportok vizsgálata a közoktatási törvény és az önkormányzati gazdálkodás vonatkozásában.

Az érintett intézmények: Kölcsey Utcai Általános Iskola, Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, Somogyi Béla Általános Iskola.

3.      Tanfolyamok szervezésével kapcsolatos célvizsgálat a Művelődési és Ifjúsági Központban és a Somogyi Béla Általános Iskolában.

A célvizsgálatnál fő szempont a gazdaságossá vizsgálata.

4.      A szolgáltatások ellenőrzése a Faludi Ferenc Könyvtárban, a Művelődési és Ifjúsági Központban, valamint Körmend város Gondnokságánál.

A célvizsgálatnál a fő szempont a gazdaságosság vizsgálata.

5.      Utóellenőrzés az élelmezési tevékenység 2003. évi ellenőrzéséhez kapcsolódóan.

 

Az ellenőrzések ütemezésére ellenőrzési ütemtervet kell készíteni 2004. március 31-ig.

Az ellenőrzésekről készült jelentés egy példányát a képviselő-testület bizottságainak elnökeihez, a polgármesterhez, a jegyzőhöz, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjéhez el kell juttatni.

 

Határidő: az ellenőrzési ütemterv elkészítésére 2004. március 31.

    az ellenőrzések lefolytatására 2004. december 31.

Felelős: belső ellenőr

 

 

10. Folyó ügyek:

a.)  ÖNHIKI pályázat benyújtásának feltételei

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

46/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az ÖNHIKI-s pályázat támogatási igényléséhez a szükséges nyilatkozatokat a mellékletnek megfelelően elfogadja.

 

Határidő: benyújtásra 2004. április 20.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

 

 

 

 

 

b.) Városgondnokság fedezetbiztosítási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány nyújtson nettó 890 eFt támogatást a munkahelyteremtő beruházásra. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor ezen összeget biztosítsák Körmend város Gondoksága számára.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint 890 eFt támogatás biztosítását javasolja a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány számára.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

47/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány számára - tekintettel a Közalapítvány Alapító okiratában meghatározott azon célkitűzésre, miszerint a Közalapítvány közreműködik és támogatást nyújt Körmenden meglévő munkahelyek megtartásában, új munkahelyek létesítésének elősegítésében - 890 eFt célhoz kötött támogatást biztosít. A támogatást a Közalapítvány a Városgondnokság telephelyén lévő volt asztalosműhely felújítására köteles fordítani, amely egyúttal lehetővé teszi új munkahely Körmenden való létrejöttét.  

 

Határidő: 2004. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

c.)  Kórház-Rendelőintézet címzett támogatás pályázatához önrész biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett - nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal a feltétellel, hogy sikeres pályázat esetén a HospInvest Kft. az önrész összegét átvállalja.

 

Bebes István polgármester ezen javaslattal nem ért egyet, mivel a kórház továbbra is Körmend város Önkormányzatának intézménye, ezért kéri a  határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

48/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet címzett támogatására pályázatot nyújt be, amelyhez 50 millió Ft saját erőt biztosít, és azt a 2005. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között megtervezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

d.) Közművelődési és könyvtári intézmény megszűntetése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az intézmények összevonása kapcsán kikérték az illetékes szakminisztérium véleményét, melyre a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától megérkezett a válasz. Kéri  Szekeres Gábor művelődési főtanácsost, hogy ismertesse ezen levélben foglaltakat. 

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos a Közgyűjteményi és Közművelődési Helyettes Államtitkár Bebes István polgármester úr részére címzett levélből idéz:

"?A könyvtárak rendszerszerű működésének kialakítása érdekében az ágazati irányítás szempontjából elsősorban arra ösztönözzük az önkormányzatokat, hogy a települési könyvtári ellátás feladatát városokban önálló intézmény fenntartásával teljesítsék, hiszen ez a folyamatos működtetés és a szakmai önállóság biztosítása szempontjából nagyobb garanciát jelent, mint az összevont intézmények. A kulturális tárca a törvény alapján jelentős forrásokat fordít a könyvtári hálózat rendszerszerű működtetésének elősegítésére. Elsősorban azokat a könyvtárakat tudjuk támogatni, amelyeknek fenntartói biztosítják a könyvtár maximális szakmai önállóságát.

? Kérem vegyék figyelembe a döntéshozatal előtt, hogy az 1997. évi CXL. Tv. 67. § (2) bekezdése szerint városi könyvtárak esetében "?közös működtetésre csak szakmai, illetve jelentős gazdálkodási előnyök esetén kerülhet sor?". Egyetértek Önnel, hogy ha a könyvtár állománygyarapításra a korábbi ráfordítás dupláját fordíthatja, az jelentős gazdasági előny? Az intézmény összevonása semmiképp sem jelentheti azt, a hogy két feladat ellátása közösen történik. A könyvtári és közművelődési tevékenység minden rokonság ellenére eltérő jellegű, összevont intézmények esetében is külön kell tehát megfogalmazni az alapító okiratban az egyes tagintézmények alapfeladatait. Minden terület speciális szakmai követelményeket kíván meg, különösen városi szinten. 

Amennyiben az önkormányzat mégis az összevonás mellett dönt, kérem, az alábbi kérdésekben a képviselő-testület vegye figyelembe a következőket.

A könyvtári szakmai munkakört betöltők létszáma az átszervezést követően nem csökkenthető, hiszen a könyvtári korszakváltás feladatai csak növeli a teendőket. ? Gondolják meg, hogy a könyvtár állománygyarapítási keretének megduplázásán kívül, ami ismereteink szerint az integráció egyetlen jelentős gazdálkodási előnye, van-e még olyan terület, amely gazdasági előnyt jelent az átszervezést követően. ?Az intézményvezetői pályázati kiírás tervezetével kapcsolatosan figyelembe kell venniük a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletet. E szerint a városi könyvtár vezetője magasabb vezető, ezért javasoljuk, hogy a pályázati kiírásban előnyt élvezzen az egyetemi könyvtári szakirányú végzettség. Összefoglalva? sem szakmailag, sem gazdaságilag nem látom a garanciáját annak, hogy az összevonás valóban előrelépést jelent a könyvtári, illetve a közművelődés területén, ezért a benyújtott dokumentumok alapján nem támogatjuk az intézmények integrációját. Amennyiben mégis úgy dönt a képviselő-testület, hogy végrehajtják az átszervezést, kérem, a véleményemben megfogalmazott javaslatokról hozott döntéseiket indoklással együtt ismertessék tárcánkkal." Koncz Erika helyettes államtitkár.

 

Kozó József képviselő-testületi tag nem javasolja az integrációt, mivel véleménye szerint az sem szakmailag sem gazdaságilag nem indokolható.

 

Szabó Ferenc alpolgármester szerint az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget tett, amikor a szakminisztérium véleményét kikérte. A levélből véleménye szerint az derül ki, hogy a minisztérium jogilag nem zárkózik el az összevonás lehetőségétől.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének véleménye szerint a törvény előírásait betartották. Figyelembe vették, hogy jelentős gazdasági hasznot, vagy megindokolt szakmai előnyöket kell nyújtani a könyvtár számára ahhoz, hogy össze lehessen vonni más intézménnyel. Szakmai előnyként a minisztérium elismeri a könyvállomány megduplázódását, gyarapodását. Ugyanakkor az összevonásnak vannak olyan pozitív előnyei is, amelyek kiaknázhatók.

Úgy véli, hogy a szakmai elvárásokat az új, egységes irányítású intézmény vezetői munkakör ellátására kiírt pályázati eljárásban kell szerepeltetni. A leendő igazgató nevében nem nyilatkozhatnak arról, hogy milyen szakmai haszonnal fog járni a közösen igazgatott intézmény. Ez beavatkozás lenne a vezető programjába, hiszen meghatároznák a fő irányt.

A Bizottság több alkalommal tárgyalta az integrált intézmény összevonását.  Ezen bizottsági üléseken nem hangzottak el ellentétes vélemények. Ugyanakkor megfogalmazódtak olyan érvek, melyben előnyét látják ezen konstrukciónak.

Véleménye szerint lehetséges autonóm módon igazgatni két intézményt, mely az önkormányzat fenntartásában a jövőben nagyobb anyagi támogatásra számíthat. Ezen elképzelését arra alapozza, hogy az önkormányzat egy olyan súlyozott intézményt fog szem előtt tartani, ahol a pénzügyi elvonások nem jöhetnek szóba, ennek jogi garanciája a könyvtár költségvetésének duplára emelése.

A Bizottság az intézmények összevonását támogatja.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, hogy az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a könyvtár és a művelődési ház üzemeltetése. Ezidáig az intézmények a sorozatos pénzügyi elvonások mellett is jól ellátták feladataikat. Az intézmények beszámolóját évre érvre elfogadta a testület, többször elismerését fejezte ki az ott dolgozók munkájáért, elmarasztalva pedig egyik intézmény sem volt. Az elmúlt időszakban a könyvár szakmaiságát megyei és országos szakfórumok is elismerték. Annak ellenére döntenek most az összevonásról, hogy a bekért szakmai ajánlások határozottan tiltakoznak a két intézmény összevonása ellen. A szakmai vélemények alapján nem megnyugtató, hogy a két intézmény együtt, helyileg távol egymástól képes lesz oly módon működni, amit az összevonás eredményeképp feltételeznek.

Az előterjesztéshez csupán egyetlen, a döntést támogató jellegű véleményt csatoltak, míg a többi csatolt vélemény nem támogatja a tervezett döntést. Az előterjesztő az összevonás mellett azzal érvel, hogy a könyvtár magasabb összeget fordíthat a beszerzésre, valamint a vízi centrum - egy még nem létező szervezet - bevételét említi. Példaként felhozza azon elképzelést, hogy a március 15-i színielőadás bekerülési költség feletti összegét a körmendi színjátszók számára biztosították volna, ám az előadás 200 eFt veszteséggel zárult. Kérdezi, hogy ezen minta alapján, a nem létező vagyonból fog vásárolni a könyvtár könyveket? A megszűntető okiratot összevetve az alapító okirattal különbség csak a két intézmény vezetésében látható, a feladatok ugyanazok.

Ezek után felteszi a kérdést, hogy milyen anyagi, szakmai haszon várható a két intézmény összevonásából.     

 

Kozó József képviselő-testületi tag nem tartja elfogadhatónak a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének magyarázatát az intézmények összevonásának szükségességéről, mivel nem hallott elfogadható szakmai indokokat, sem számadatokkal alátámasztott tényeket. 

Személy szerint nem támogatja az összevonást.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a március 15-i rendezvény kapcsán úgy véli, fegyelmi felelősség is felmerülhet a veszteséges produkció miatt.

 

Kozó József képviselő-testületi tag kezdeményezi a név szerinti szavazást.

 

Bebes István polgármester javasolja a név szerinti szavazást.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 

 

Bebes István polgármester javasolja 2004. április 15-i hatállyal a fenntartásában működő Faludi Ferenc Városi Könyvtár és a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ megszűntetését.

 

1. Bebes István

Igen

 

10. Kozó József

Nem

2. Bakóczai-Ihrig Gusztáv 

Nem

 

11. Dr. Nagy Zoltán

Igen

3. Bán Miklós

Nem

 

12. Dr. Stipkovits Ferenc

Nem

4. Czvitkovics Gyula

Igen

 

13. Szabadi István

Nem

5. Csák Tamás

Igen

 

14. Dr. Szabó Barna

Igen

6. Egyed Gyula

Nem

 

15. Szabó Ferenc

Igen

7. Geosics László

Igen

 

16. Tóth Imre

Igen

8. Horváth Sándor

Igen

 

17. Tóth László

Igen

9. Karakai József

Igen

 

 

 

A képviselő-testület a fenti szavazatok arányában 11 szavazattal, 6 ellenszavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

49/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a mellékelt Megszüntető okiratokkal 2004. április 15-i hatállyal a fenntartásában működő Faludi Ferenc Városi Könyvtárat és a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központot megszünteti.

 

Határidő: 2004. április 15.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

e.)  Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ megalapítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.

 

Bebes István polgármester javasolja a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ megalapítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

50/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város közművelődési és könyvtári feladatainak ellátására 2004. április 16-i hatállyal új, közös igazgatású, többcélú intézményt hoz létre a mellékelt alapító okirat szerint.

 

Határidő: 2004. április 15.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

f.)   Pályázat kiírása intézményvezetői munkakörre 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag a pályázati kiírás szövegét szeretné megismerni.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos emlékezteti a képviselő-testületet arra, hogy a 2003. szeptember 18-i ülésre e tárgyban készült előterjesztésben megjelent a pályázati kiírás szövege. 

Bebes István polgármester kéri, hogy a könyvtári szakos egyetemi végzettség a pályázati kiírásban kerüljön feltüntetésre, majd kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

51/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói munkakörére, öt éves időtartamra. Képesítési és egyéb feltételek:

 

a.) szakirányú egyetemi végzettség, vagy

-         nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

-         főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség, és

 

b.) legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá

c.) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése.   

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a könyvtár szakos egyetemi végzettség.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

g.) Batthyány Kastély üzemeltetési szerződés-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hét folyamán a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatójával és más vezetőivel, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkárával folytatott megbeszélést. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság nem kívánja, hogy az általa megküldött üzemeltetési szerződés-tervezetet megtárgyalja a testület, mivel e tárgyban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság - korábbi szándékával ellentétben - pályázati eljárást kíván lefolytatni, ezért javasolja annak napirendről történő levételét.   

Mindebből tanulság, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság az, aki ragaszkodik a Szeleste-2001. Kft-hez annak ellenére, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetője, dr. Varga Kálmán többször hangoztatta, hogy a közösségi célú hasznosítást tartja elfogadhatónak a Kastély esetében.

Tudomása van arról, hogy a Szeleste-2001. Kft. levélben kereste meg a képviselőket annak érdekében, hogy elérje a háromoldalú szerződés aláírását.

Az önkormányzat számára jelen pillanatban nincs olyan garancia, ami a cég bizalmi indexét növelni tudná. 

A legutóbbi beszélgetésen elhangzott, hogy hamarosan az önkormányzat birtokába kerül egy olyan levél, melyből megbizonyosodhat, hogy a Szeleste-2001. Kft-nek hitelszerződése van a projekt finanszírozásával kapcsolatban. A napokban érkezett faxon a Szeleste-2001. Kft. ügyvezetője pár sorban igazolta a megkötött hitelszerződést Körmend számára - aláírás nélkül. Kezdeményezi, hogy új eljárásban kerüljön sor a Kastély hasznosítására Körmend hatékony közreműködésével, melyben jelenjen meg a közösségi célú hasznosítás igénye is.

Az Önkormányzat tudomásul veszi azt, hogy a Kastély működtetésére, felújítására pénzeszköz nem áll rendelkezésére, a befektetői tőke bevonása elengedhetetlen. Szükséges továbbá, hogy a pályázati kiírás tartalmazza a Kastélynak helyt adó Körmend város által kért feltételeket is.   

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen tárgyalhatná a testület azon feltételeket, mely alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság az új pályázatát kiírja, melyben a pályázati feltételek, biztosítékok Körmend érdekét is szolgálnák. Ettől a Kincstári Vagyoni Igazgatóság sem zárkózik el. Az új pályázat kiírására május végén kerülne sor. Fontos, hogy a Kastély jó kezekbe kerüljön, a működtetésére megfelelő és elegendő tőke álljon rendelkezésre.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 303/2002. számú határozat visszavonását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag emlékezteti a testület tagjait, hogy a 2002. december 27-i ülésén a képviselők többsége támogatta a Kastély ingyenes használati jogáról való lemondást. Fontosnak tűnt akkor, hogy ezt a jogot a Szeleste-2001. Kft. megkapja. Már azon az ülésen jelezte, hogy a Szeleste-2001. Kft-ről semmit nem tudnak, nem ismerik a vezetőjét, a cégnek nincsenek referenciái. Ellenvéleményét nem személyre irányuló támadásnak szánta. Kéri, hogy a jövőben együtt, felelősen döntsenek a fontos kérdésekben.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag az ülésre visszaérkezett, így a testület ismét 18 fővel folytatja a tanácskozást. 

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy Körmend város Önkormányzata nem mondott le a Kastély használati jogáról, hisz a háromoldalú megállapodás-tervezet nem került aláírásra. Az önkormányzatnak nincs joga kételkedni a befektető személyét illetően, mivel a Kincstári Vagyoni Igazgatóság még a mai napig is hisz abban, hogy 16 milliárd forint hitel a Szeleste-2001. Kft. rendelkezésére áll. A bizalmat a képviselő-testület biztosította, hibát nem követett el az önkormányzat.

 

Szabó Ferenc alpolgármester megerősíti, hogy az önkormányzat nem mondott le a Kastély használati jogáról, mivel a háromoldalú szerződés nem került aláírásra. Tehát Szabadi képviselő úr nem állít igazat, amikor azt hangoztatja, hogy Körmend város Önkormányzata lemondott a Kastély egyes épületrészeinek ingyenes használati jogáról.

Elmondja továbbá, hogy amikor a Szeleste-2001. Kft. megjelent a városban, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság úgy nyilatkozott, hogy a cég rendelkezik banki fedezettel. Nem tartja helyénvalónak rágalmazó szavakkal illetni a céget, aki minden bizonnyal a kiírandó pályázaton részt fog venni. 

Jól látható, hogy a város a Kastély fenntartását, működtetését nem tudja megoldani. Bízik abban, hogy a pályázat nyertese a város segítségével a közcélú üzemeltetést megvalósítja.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke emlékezteti a képviselő-testületet, hogy 2000-ben a főépület ingyenes használati jogáról már lemondott a város. Azóta a múzeumot kiköltöztették, aminek tervezése állami pénzen történt. Állami megrendelésre folyik a falkutatás is, ami nélkül nem adnak építési engedélyt. Viselhetnék mindezek terheit, erre azonban az önkormányzat nem képes. A 2002. december 27-i ülésen is hangsúlyozta, hogy a bizalom fontos szerepet játszik a döntéshozatalban.      

 

Geosics László képviselő-testületi tag úgy véli, hogy Szabadi István képviselő jogosan aggódik a Kastély sorsáról.

 

Kozó József képviselő-testületi tag javasolja a döntés elhalasztását, mivel nem állítható biztosan, hogy a Kft. birtokában van-e az az összeg, amely a Kastély rendbehozatalához szükséges. Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő a 2002. decemberi képviselő-testületi ülésen megkérdezte, hogy ki is az a Szeleste 2001. Kft, akkor nem kapott érdemi választ. Véleménye szerint megfontoltabban kell dönteni a hasonló ügyekben.    

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy akkor a Kft. mögé látni senki nem tudott. Amennyiben a korábbi határozatot nem vonják vissza, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság az önkormányzat beleszólása nélkül fog dönteni. Ezért szükséges a határozat visszavonása, újabb tárgyalás és új pályázat kiírása.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke emlékeztetőül idéz a 303/2002. számú határozatból:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Batthyány Kastély épületegyüttesben általa jelenleg még - ingyenesen - használt alábbi ingatlanrészek

- 2/1. hrsz. színházépület és kiállító terem,

-                 múzeum, raktár, fúvószenekari próbaterem,

- 4.  hrsz.          kertészlak, növényház, teniszpályák, parkrészlet,

- 5. hrsz. üzemterület, tanműhelyek

ingyenes használati jogáról lemond, mely lemondás akkor lép életbe, ha háromoldalú megállapodás születik a helyi igények mind teljesebb körű kielégítése érdekében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Szeleste-2001. Kft., valamint Körmend város Önkormányzata között.

A megállapodás-tervezetet a képviselő-testület elfogadta. Ezen tervezet utolsó pontjában szerepel, abban az esetben, ha a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Szeleste-2001. Kft. között 2003. folyamán nem jön létre vagyonkezelői szerződés, jelen megállapodás aláírását megelőző állapot áll helyre. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy látja, hogy tévedtek a Kft-vel kapcsolatban, ezért új alapokra kell helyezni a tárgyalásokat. Az említett ülésen a téma előterjesztője sürgette a döntést, mondván, ha nem szavaznak gyorsan, elmegy a befektető. Ezért a képviselők többségének nem volt elegendő ideje arra, hogy a mögöttes tartalmat megvizsgálja. A cégnek csak a negatív referenciáit ismerték. Hogy nem szavahihetőek, ezt most is bebizonyították. A képviselőket megtévesztették az akkor elhangzott nagyvonalú tervek. Ugyanakkor márciusban a megállapodás aláírásakor már óvatosabbak voltak. A cég a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízása alapján dolgozik, az általuk meghatározott feladatokat hajtja végre. Javasolja, hogy a képviselő-testület elé korábban terjesztett szerződés-tervezet helyett egy közösen működtetett, fenntartott intézményrendszer valósuljon meg. 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint a lehetőség adott volt, mellyel élnie kellett a városnak. Mára már látható, hogy "félrevezették" az önkormányzatot, tehát támogatja az eredeti állapot visszaállítását.

Hozzáteszi továbbá, hogy a Marc Cipőgyár az elmúlt 10 évben 675 millió Ft-ot költött azon épületrészre, amelyben működött. A tetőszigetelés 80 millió Ft-ba került. Ebből következtetni lehet a működtetés és fenntartás költségeire, vagyis befektető nélkül a Kastély működtetése elképzelhetetlen.

Kéri, hogy az e témában készülő anyagokat alaposan előkészítve, több információval ellátva tárják a képviselők elé, akik egymás fele több bizalommal viseltessenek.

Bebes István polgármester közli, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság eddigi vezérigazgatói: dr. Molnár László, Kotnyek Béla, valamint Thuma József támogatták a projektet. A város bízott a Kincstári Vagyoni Igazgatóságban, aki a várost "nem vezette félre". Hangsúlyozza, hogy a pályázat nyertesét nem az önkormányzat választja ki, hanem a Kincstári Vagyoni Igazgatóság. Végig kell gondolni azt is, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni a pályázati eljárásban. Ha április 22-ig nem hozzák meg a döntést, a Kincstári Vagyoni Igazgatáság a város beleszólása nélkül fog dönteni.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag mint képviselő kéri, "vegyék emberszámba egymást", hisz valamennyien a város érdekeiért harcolnak. Reagálva az alpolgármester hozzászólására jelzi, ő nem állít valótlanságokat. A befektető kapcsán azt kifogásolta, hogy nem mutatott fel referenciát. Kéri az alpolgármester urat, hogy ha kérdést intéznek fele a képviselő-testületben, tisztelettudóan, emberhez méltó módon válaszoljon rá.

 

Szabó Ferenc alpolgármester szerint Szabadi képviselő olyan tájékoztatást mondott, ami nem felel meg a valóságnak, miszerint az önkormányzat lemondott az ingyenes használati jogról. Ő erre mondta, hogy a képviselő nem állít igazat. Lemondás nem történt, ezt igazolta a határozat szövege is.  Megjegyzi ugyanakkor, hogy közreműködésével az önkormányzat a Kastélyban több szobrot felújíttatott és helyreállíttatta a Kápolnát. Ezt kevesen mondhatják el magukról.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag kéri, kulturáltan rendezzék le vitáikat. Most van esély arra, hogy ne a város nélkül döntsenek a Kastély sorsáról. Javasolja, hogy zárt ülésen vitassák meg az ügyet. Toleranciát kér a képviselőktől.

 

Bebes István polgármester nem javasolja a zárt ülésen való tárgyalást, a vitát berekeszti és kéri a 303/2002. számú határozat visszavonását.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem vesz részt a szavazáson.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

52/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete - megismerve az előterjesztésben foglaltakat - a 303/2002. számú határozatát ezennel visszavonja.

Felelős: Bebes István polgármester

h.) Körmend város Önkormányzata és a Körmendi Kft. közti szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag emlékezete szerint a képviselő-testület két ízben is tárgyalta a témakört: 2000. augusztus 24-én, amikor felmérte a lehetőségeket, 2000. szeptember 28-án pedig felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy nem mellőzhető a szerződés szövegének megismertetése a képviselő-testülettel.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

53/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vas megyei Közigazgatási Hivatal 03-248-8/2004. számú, Körmend város Önkormányzata, valamint a Körmendi Helyi Közlekedési Kft. között 2001. január 2-án létrejött, - a helyi tömegközlekedés megszervezéséhez kapcsolódó egyes tárgyköröket rendező - polgári jogi szerződéssel kapcsolatban tett törvényességi észrevételt tudomásul veszi.

 

A törvénysértés megszüntetése céljából a mellékelt szerződést jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

Határidő: 2004. április 2. a szerződés aláírására

Felelős: polgármester

 

 

i.)    A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:   

-         A beérkezett kulturális, tudományos és sport pályázatok elbírálása, a támogatások mértékének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy az igény többszöröse volt a rendelkezésre álló összegnek. Az idei évben 2,8 millió Ft-ot a polgármesteri keretből vehetnek igénybe a pályázók. Általános törekvés, hogy a város nevezetes rendezvényeihez tartalmas kiadványok, tudományos munkák, filmek kapcsolódjanak, így ebben az esztendőben mintegy 5-6 kiadvány és film készül.

A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja. 

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke megfontolásra ajánlja, hogy a 2005. évi költségvetés tervezésekor -  hasonlóan a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsághoz - az egészségügyi és szociális ügyekben a Bizottság  részére biztosítsanak keretösszeget. E támogatások odaítélésé az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság bírálná el.

A határozati javaslatban foglaltakat a Bizottság támogatja.  

 

Kozó József képviselő-testületi tag szerint vannak olyan egyesületek, akik mind sport, mind kulturális támogatást igényelnek. Megjegyzi, hogy a Bizottság az önkormányzat költségvetésében meghatározott összeget növelte a polgármesteri keret e célra történő felhasználásával.   

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kéri, hogy a kifizetések ütemezéséről is döntsön a testület.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos jelzi, hogy a támogatást a kiemelt egyesületek négy egyenlő részben kapják meg, amelynek folyósítása a működésüket segíti. A többi támogatás esetében mérlegelni lehet.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a tavalyi rendnek megfelelően, a pályázati szerződésben meghatározottak szerint javasolja a kifizetést.   

 

Bebes István polgármester javasolja a 2004. évre beérkezett kulturális, tudományos, turisztikai és sport pályázatokat, valamint a kiemelt közösségeket a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság által javasolt módon támogatni.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

54/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évre beérkezett kulturális, tudományos, turisztikai és sport pályázatokat, valamint a kiemelt közösségeket a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság által javasolt módon, a melléklet szerint támogatja.

j.)    Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:    

-         Baranyai Sándorné ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva 200 Ft/m2 áron javasolják az értékesítést.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

55/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező 4402 hrsz-ú, "zártkerti szántó" művelési ágú, 227 m2 nagyságú ingatlant Baranyai Sándorné Körmend, Mátyás kir. utca 1. szám alatti lakos részére  200 Ft/m2 vételáron.

 

Határidő: 2004. április 2. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Budai József ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a javaslatot.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 2139/2 hrsz-ú ingatlanból 107 m2 megvásárlását 2500Ft/m2 vételárért.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

56/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a megosztás után megvásárol a Körmend 2139/2 hrsz-ú, 107 m2 nagyságú ingatlanrészt Budai József Körmend, Bercsényi u. 15. szám alatti lakostól 2500 Ft/m2 vételáron.

Az ingatlanmegosztás és kitűzés költségei az Önkormányzatot terhelik.

 

Határidő: az ingatlanmegosztást követő 15 nap a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Svajda Zsolt és neje ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag érintettség okán a napirendi pont tárgyalásán nem vesz részt.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva 2.300 eFt vételáron támogatják az értékesítést. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 1521 hrsz-ú ingatlan értékesítését 2.300 eFt vételáron. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

57/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező 1521 hrsz-ú, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1158 m2 nagyságú ingatlant Svajda Zsolt és neje Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna Körmend, Bartók B. ltp. 18. fszt/1. szám alatti lakosok részére 2.300.000 Ft vételáron.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal, a szerződéskötésre 2004. április 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Oláh Emmi ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az ingatlan értékesítésre történő kijelölését.   

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend 4456 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő tulajdoni hányadának értékesítésre történő kijelölését.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

58/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend 4456 hrsz-ú, kert művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő tulajdoni hányadát értékesítésre kijelöli.

 

Határidő: 2004. március 26. a kifüggesztésre    

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Közvilágítási és villamos-energia oszlop áthelyezési kérelmek

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag megkérdezi, hogy ebben az esetben hogy kerülhet sor az építési engedély kiadására.

 

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője elmondja, hogy a hatósági engedélyezés során ez nem képezi vizsgálat tárgyát. Az ÉDÁSZ által kiadott közműnyilatkozat azt szolgálja, hogy a telek ellátható villamos energiával. Amennyiben a tulajdonost zavarja a villanyoszlop, saját költségére áthelyeztetheti.  

 

 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva nem támogatják a kérelmeket.

 

Bebes István polgármester egyenként szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.  

 

A képviselő-testület a határozati javaslat 3. pontját 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasítja.

 

Bebes István polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1. pontját.

 

A képviselő-testület a javaslatot 1 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 13 tartózkodás mellett elutasítja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag kompromisszumos megoldásként 50 %-os hozzájárulást javasol.

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy az építtető érdeke, hogy lakóépülete úgy készüljön el, hogy igényeinek megfelelne. Az építési hatóság azt vizsgálja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő legyen az építési engedély. 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag javasolja a következő képviselő-testületi ülésre megvizsgálni, mit tartalmaz az adásvételi szerződés azon ingatlan esetében, melyet az önkormányzat értékesített és azt követően döntsön Kovátsik Tamás kérelméről a képviselő-testület.

 

Bebes István polgármester javasolja a kérelmek támogatását, az érintett ingatlanok tulajdonosának adott tételhez történő 50 %-os hozzájárulása esetén.

 

A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 14 tartózkodás mellett elutasítja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

59/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend-Horvátnádalja, Dobogó u. 20. számú ingatlan előtt, és a Körmend, Kossuth L. u. 22. számú ingatlan előtt elhelyezkedő közvilágítási, illetve villamos energia oszlop átépítéséhez nem biztosít fedezetet, a kérelmeket nem támogatja. 

A Körmend 0254/449 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelméről az önkormányzattal kötött adásvételi szerződés megismerése után dönt.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

k.) Hozzájárulás rámpa építéséhez közterületen

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke érintettség okán nem vesz részt a napirendi pont tárgyalásán.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a hozzájárulás megadását oly módon, hogy a Vida József utca tervezett felújításával harmonizáljon a rámpa kialakítása.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester javasolja tulajdonosi hozzájárulás megadását a 309. hrsz-ú területen akadálymentesítését szolgáló rámpa elhelyezéséhez.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozza:

 

60/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 309. hrsz-ú Körmend, Vida J. u. területén ~ 5,00 m2 nagyságú területrész igénybevételével kialakítandó, a bankfiók akadálymentes megközelítését szolgáló rámpa elhelyezéséhez.

A rámpa kialakítása a Vida József utca tervezett rekonstrukciójával összhangban kell hogy történjen. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: tájékoztatásért Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

l.)    Körmendi központi temető és izraelita temető felújítási munkái 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul közli, hogy a költségvetésben e célra rendelkezésre álló keretet nem kívánják bővíteni.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az 500 eFt biztosítását a temető-felújítási keret terhére.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

61/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi központi temető izraelita temetőrész felújítási-rekonstrukciós munkáihoz a 2004. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások közt szerepeltetett, a temetőket érintő sétautak kialakítása, növényesítés előirányzatok terhére 500 eFt-ig biztosít fedezetet.

 

Határidő: 2004. június 15. a megvalósításra

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

m.)     Rába-parti Szabadidő Központ hasznosítási lehetőségei 

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester jelzi, hogy a munkacsoport előkészítette a döntést, várja a képviselőktől a további véleményeket és javaslatokat.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a tájékoztató 1/a. és 2. pontjában foglaltakat együttesen ajánlja megfontolásra.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a pályázat útján történő vállalkozói bérbeadást javasolja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az 1/b. pontban foglaltakat támogatja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag úgy látja, hogy a Városgondnoksághoz történő csatolás lenne a legelfogadhatóbb megoldás. Az üdülőt az elmúlt 5 évben a délelőtti és a kora délutáni órákban ingyen vehették igénybe a város óvodái, iskolái, szociális intézményei. Ha az önkormányzat ezt fenn akarja tartani, el kell dönteni, mekkora bevételre tart számot. Ha a cél a minimális önköltség, ami az állagmegóvásra és kisebb fejlesztésekre elég, akkor a Városgondnokság által történő működtetés elfogadható. Nem találja elfogadhatónak ugyanakkor a közhasznú munkások foglalkoztatását.

Amennyiben bérbe adják az intézményt, tudomásul kell venni, hogy optimális esetben 4 hónap az üzemeltetés ideje. Vállalkozás esetén el kell dönteni, hogy éves bérletet köt az önkormányzat, vagy 4 hónapra köt szerződést. Véleménye szerint számításokat kell végezni ahhoz, hogy optimális helyzet álljon elő. Körmend intézményeitől nem lenne célszerű elvenni az ingyenes használat lehetőségét.

 

Kozó József képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, éves szinten mennyibe kerül a szabadidő központ üzemeltetése.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag szerint nem lehet összehasonlítani az MSC Hungary Kft. által történt üzemeltetést az önkormányzat általi üzemeltetéssel.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag számára nem világos, hogy az elhangzott variációkból hogy fog megvalósulni a könyvtár könyvállományának beszerzése.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság azért döntött a bérbeadás mellett, mert a megtermelt profitból lehet juttatni a könyvtár számára. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag véleménye szerint nyílttá és szabaddá kell tenni azokat az üdülőrészeket, melyek a gyermekek, az ifjúság és a szülők szabadidő eltöltését biztosítják, ugyanakkor bérbe lehet adni a tekézőt, az épületet és a teniszpályát. Az ebből származó bevételeket karbantartásra, felújításra kell fordítani. Jelzi, már most el kell kezdeni a tevékenységet, mivel már a hét végén is sokan látogattak ki a Rába-partra, tehát mihamarabb döntést kell hozni.  

 

Bebes István polgármester javasolja a létesítményt Körmend város Gondnokság általi működtetésbe adni. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

62/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rába-parti Szabadidő Központ hasznosítására vonatkozó, az előterjesztésben szerepeltetett alternatív megoldások közül a Körmend város Gondnoksága általi működtetéssel ért egyet. A működtetés pontosan meghatározott módját, a várható költségtényezőket a későbbi testületi ülésen kell ismertetni a képviselő-testülettel. 

 

Határidő: 2004. március 31.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átadásért, Horváth Péter Körmend város Gondnokság vezetője az átvételért

 

 

n.) MSC Hungary Kft. lakásvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.

 

Bebes István polgármester javasolja - értékbecslést követően - az MSC Hungary Kft. részére azon 4 db. lakás értékesítését,  mely felett bérlőkijelölési joggal rendelkezik.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

63/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az MSC Hungary Kft. részére értékesítésre kerüljön azon 4 db lakás, amely fölött az MSC Hungary Kft. bérlőkijelölési joggal rendelkezik.

A lakásokat ingatlanbecslő által meghatározott forgalmi értéken értékesíti, azaz:

-         a Bástya utca 21. IV/13. szám alatti ingatlant 4.495 eFt,

-         a Bástya utca 23. IV/13. szám alatti ingatlant 4.495 eFt,

-         a József Attila utca 8. III/14. szám alatti ingatlant 5.075 eFt,

-         a József Attila utca 8. III/15. szám alatti ingatlant 5.075 eFt vételáron.

 

A Kft. a vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat számlájára.  

 

Határidő: 2004. április 30. a szerződés megkötésére, 2004. május 31. a vételár kifizetésére

Felelős: felkérés alapján Körmend város Gondnoksága vezetője a lebonyolításért

 

 

o.) Tájékoztató a körmendi köztemető bővítéséről 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a temető bővítéséhez szükséges ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséhez képviselő-testületi határozat szükséges, melyről az áprilisi kormányülésen döntés születhet. Ugyanakkor további állami területek önkormányzati tulajdonba kerüléséről is szükséges döntést hozni:

-         Sport utca - 8-as út között elhelyezkedő terület ipari célra,

-         e terület feltárásához szükséges 0266 hrsz-ú út,

-         a 8-as 86-os út keresztezésében található 43 ha nagyságú terület ipari célra.

Kérik a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól ezen területek önkormányzati tulajdonba kerülését.  

 

Bebes István polgármester javasolja kezdeményezni a 0312 hrsz-ú, megközelítőleg 15,5 ha nagyságú ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, melyet központi temető bővítése céljára kíván az önkormányzat felhasználni. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

64/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0312 hrsz-ú, összesen 15 ha 5980 m2 nagyságú ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat köztemető fenntartása/bővítése önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a központi temető bővítése céljára kívánja felhasználni.

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

 

6.      Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50%-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: kérelem megküldésére 2004. március 25.

 

Bebes István polgármester javasolja kezdeményezni a 0286/47 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

65/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0286/47 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és ipari területként munkahelyteremtés céljára kívánja felhasználni.

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

 

6.      Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50%-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: kérelem megküldésére 2004. március 25.

 

Bebes István polgármester javasolja kezdeményezni a 0266 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében, az iparterület feltárását szolgáló út céljára.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

66/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0266 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és ipari területek feltárását, megközelíthetőségét szolgáló út céljára kívánja felhasználni.

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

 

6.      Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50%-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: kérelem megküldésére 2004. március 25.

 

Bebes István polgármester javasolja kezdeményezni a 0309/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

67/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0309/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és ipari területként munkahelyteremtés céljára kívánja felhasználni.

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

 

6.      Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50%-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: kérelem megküldésére 2004. március 25.

 

Bebes István polgármester javasolja kezdeményezni a 0305 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

68/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0305 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

 

3.      Az ingatlant az Önkormányzat közreműködés a foglalkoztatás megoldásában önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és  ipari területként munkahelyteremtés céljára kívánja felhasználni.

 

4.      Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott követeléséről.

 

5.      Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

 

6.      Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50%-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: kérelem megküldésére 2004. március 25.

 

p.) Tájékoztató Körmend város Önkormányzata és a város civil szervezetei testvérvárosokkal tervezett külföldi programjairól      

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a programok támogatásához a pénzügyi fedezetet teremtse meg.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag hiányolja a programból a vegyeskórus szereplését.

 

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos jelzi, hogy a 2004. évre szóló nemzetközi kapcsolatok elkötelezettségénél szerepel a vegyeskórus.

  

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

r.)   Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról       

Előterjesztők: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat népszerű volt a diákok körében. A jövedelmi viszonyt vizsgálva a pályázatot benyújtók nagyobb része a 25-35 eFt közötti jövedelemsávba tartozott. Egy hallgató valóban érdemesnek minősült arra, hogy tanulmányi eredménye alapján részesüljön ösztöndíjban. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

s.)  Faludi Ferenc 1. szám alatti társasház vízdíj hátraléka

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, elvárás lenne, hogy valamennyi önkormányzati tulajdonú lakásban rendelkezésre álljon ivóvíz és az ott uralkodó állapotok helyett európai körülmények teremtődjenek. A házban több idős embert is érint a probléma.

Indokolt lenne, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében Körmend város Gondnoksága szedje be a tartozást. Meg kell találni a módot arra, hogy ezen tartozás beszedhető legyen.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy azok is érintettek-e vízdíj hátralék befizetésében, akik saját almérővel rendelkeznek és bizonyítottan befizették a számlákat. 

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, felszólították a bérlőket, hogy mutassák be a befizetést igazoló csekket, amit ezidáig nem tettek meg. Feltételezhető tehát, hogy nem fizetik a vízdíjat.

A lakóház többi tagja magántulajdon, ezért őket felszólítani nem tudják, ez a közös képviselő feladata lenne.

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hatályos jogszabály szerint a társasház esetében az elrendezés módja a következő: a külön tulajdonban nem mérhető közüzemi tartozások közös költségnek minősülnek. Amennyiben valamelyik tulajdonostárs nem fizet, abban az esetben a társasház tartozik jótállni. A bérlő nemfizetése esetén a tulajdonostársat helytállási kötelezettség terheli.  

Amennyiben az önkormányzat befizeti a hátralékot, az tartozásátvállalásnak minősül, ami egy bizalmi ügylet, amihez a jogosult Vasivíz Rt. hozzájárulása is szükséges. Az önkormányzat kockázata, milyen módon tudja behajtani az összeget.

A társasháznak be kell mutatni az alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát, egyúttal a közös képviselő személyét meg kell választani. Ennek jelentősége az, hogy a hatályos szabályok szerint a társasház közgyűlése kezdeményezheti annak a tulajdonostársnak külön tulajdonának jelzálogjoggal való megterhelését, aki legalább 6 hónapnak megfelelő közös költség befizetésével hátralékba kerül.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy éljen visszkereseti jogával az önkormányzat.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a társasház közösség válasszon közös képviselőt és mutassa be a társasház alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát. Ezt követően kell rendezni a problémát.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

69/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Körmend város Gondnokságának vezetőjét, hogy a Körmend város Gondnoksága által alkalmazott ügyvéd útján járjon közre a Körmend, Faludi Ferenc utca 1. szám alatti társasház közösségnél annak érdekében, hogy az előterjesztésben nevesített problémával küzdő társasház alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát - tekintettel arra, hogy a társasházban 6 önkormányzati tulajdonú lakás van - úgy módosítsa a tulajdonostársak közössége, hogy az alkalmas legyen a közös költségek, illetve a külön mérőórán nem mérhető költségek nem fizetéséből eredő jogviták rendezésére.

 

Az így módosított alapító okiratot, valamint szervezeti és működési szabályzatot a képviselő-testület következő ülésén be kell mutatni és meg kell nevezni a megválasztott közös képviselőt.

 

E feltételek teljesülése után dönt Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a fennálló vízdíjhátralék-tartozás átvállalásáról, annak módjáról.

 

Határidő: alapító okirat, SZMSZ bemutatására 2004. április 22. 

Felelős: Horváth Péter Körmend város Gondnokságának vezetője

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az elmúlt ülésen interpelláló képviselők az intézkedésekről kapott válaszokat elfogadják.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester:

-         A Kossuth Lajos utca - Alkotás utca kereszteződésében található csatornafedél mellett beszakadt az aszfalt, balesetveszélyes állapot állt elő.  Kéri jelezni a problémát az illetékes szerv fele.

-         Szintén a Kossuth Lajos utcában, az ÖNO-val szemben található lakóház falára az úton megálló víztócsát az arra haladó járművek felfröcskölik, károsodást okozva az épületben.

-         A Kossuth Lajos utca 18. szám előtt a vízmű csatornát cserélt, a helyreállítás után rongálódott az útburkolat (gödör maradt).

-         Az aluljáró északi kijáratánál esőzés után a csapadék nem folyik el, ezáltal az aluljáróban a közlekedés szinte lehetetlen. 

-         A Sportcsarnokkal szemben található lakóház tulajdonosának ebe az arra haladókat félelemben tartja.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-         A Batthyány utcában a gyalogátkelőnél 1,5 m széles víztócsa található, nehezítve az átjutást. Javasolja megvizsgálni, hogy egy eldugult csatorna okozza-e a problémát.

-         Javasolja a városi újságban, valamint televízióban közzétenni, hogy a város különböző pontjain szelektív hulladékgyűjtő konténerek kerültek kihelyezésre. 

 

Kozó József képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a kátyúzásokra mikor kerül sor (pl. Kossuth Lajos utcában, illetve a Somogyi Béla utcában, ahol már az újonnan felújított aszfalton is megjelentek a kátyúk).

Lakókörzetében, különösen az Ifjúság utcában több helyen megsüllyedt az útburkolat a szennyvízcsatorna építése után. Kéri annak helyreállítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke jelzi, hogy a Somogyi utca garanciális javítása várhatóan rövid időn belül megtörténik.

 

Geosics László képviselő-testületi tag:

-         Bartók Béla utca 13. számú épület előtt, önkormányzati területen, a zöldövezetben parkoló autók miatt a vízóra akna fedele elhasználódott, az bármikor beszakadhat. Ezt jelezték a Vasivíz Rt. fele, amely közölte, hogy nem illetékes ez ügyben. Egyben tájékoztatták a lakókat, hogy amennyiben a vízóra akna fedele valóban beszakad, a lakóknak kell megfizetni a helyreállítás költségét. Kéri a probléma kivizsgálását.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag:

-         Thököly utcában esőzéskor hatalmas víztócsák állnak. 

-         Kéri, hogy a város honlapján megjelenő gyalázkodó írások megjelenítésének szabjanak gátat, kiszűrni az oda nem illő véleményeket, esetlen megbüntetni az így véleményt nyilvánítókat.  (Dr. Nagy Gábor költő beszéde március 15-e alkalmából).

-         Kéri, hogy a jövőben az ünnepségek az ünnepnapon kerüljenek megrendezésre. 

Bebes István polgármester elmondja, ha kiszűrni nem is, de moderálni lehet a honlapon megjelenő véleményeket.  

Az ünnepséggel kapcsolatban megjegyzi, hogy a színházi előadás miatt került március 14-ére az ünnepi megemlékezés. 

 

Karakai József képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Kauz réti játékszerek javítása, elszállítása, ping-pong asztal áthelyezése kapcsán korábban tett interpellációja során nem történt előrelépés.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke:

-         Mézgakert tulajdonosok keresték meg azzal a kéréssel, hogy a Hegyaljai utca keleti oldalának kaviccsal történő feltöltése, a teherforgalom kitiltása indokolt.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke:

-         Somogyi Béla utcában lévő bolt előtt parkoló felújítást végeznek, azóta az esővíz nem folyik el, annak elvezetése szükséges.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke utal Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag interpellációjára, a Batthyány utcában esőzéskor a buszmegállónál is tócsában áll a víz. Ugyanide fedett buszmegálló kihelyezését kéri. Jelzi továbbá, hogy:

-         az Olcsai téri térfigyelő kamera nem működik.

-         az ebek tartására nagyobb figyelmet kell fordítani.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

-         Az Alkotás utcában hiányzik az "Elsőbbségadás kötelező" tábla, ezt pótolni szükséges.

-         A játszótéren csupán fűkaszálás történt, a helyzeten javítani kell. 

-         Állami ünnepek rendjét illetően a március 14-ét bizottságuk javasolta, de belátták, hogy nem volt szerencsés a szervezés, bocsánatot kér azoktól, akik a megszokott módon szerettek volna ünnepelni március 15-én.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         Bartók Béla lakótelep 6-7-8. számú ingatlanok előtt megsüllyedt az aszfalt, ezért a járművek már nem ott parkolnak, hanem az út mentén, akadályozva a közlekedést. Bejárást javasol ezen területen a Városgondnokság vezetőjével, mivel ezen útszakaszon több helyütt is fennáll a probléma. Amennyiben szükséges, kaviccsal töltsék fel a gödröket.

 

 

 

 

Bejelentések:

 

Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megalakult a Körmendi Polgári Védelmi Szövetség, mely 5 tagú, elnöke Kocsis István, alelnöke pedig személye. Az önkormányzat támogatását a szervezet szívesen fogadja. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megalakult Körmenden a Holocaust Munkacsoport, melynek 14 tagja van egyházak, civil szervezetek, közösségek képviselőiből. A munkacsoport komoly előkészületeket végez a Holocaust 60. évfordulójának méltó megemlékezésére. Három programra hívja a figyelmet:

-         Április 15: a középiskolákban kötelező tanrendi megemlékezés a Holocaustról. A Színházban a két középiskolai diákjai és tanárai részére szerveznek programot.

-         Május 3-tól egy hétig a Vas megyei városok dokumentumaiból nyílik kiállítás a kiállító teremben.

-         Június 20-án megemlékezésre és emlékmű avatásra kerül sor. 

 

A teljes rendezvénysorozat bekerülési költsége 3.700 eFt, melyből 300 eFt-ot a kulturális alapból biztosítottak.   

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 45 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester