· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. július 22.következő
letölthető melléklet:

528 kbyte

2004. április 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. április 22-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

79 - 110. számú

Rendelet:

14/2004. (V.01.) számú

15/2004. (V.01.) számú

16/2004. (V.01.) számú

17/2004. (V.01.) számú

18/2004. (V.01.) számú

19/2004. (V.01.) számú

20/2004. (V.01.) számú

21/2004. (V.01.) számú

22/2004. (V.01.) számú

23/2004. (V.01.) számú

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. április 22-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol: -

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselő-testületi tagból 16 fő jelen van - Egyed Gyula és Kozó József képviselő-testületi tagok később érkeznek - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja:

-         a közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló 2. napirendi pontban történő tárgyalását, 

-         a Linea M Kft. ingatlanvásárlási kérelmének a folyó ügyek f.) napirendi pontjában,  

-         az uszoda működtetéséről készült előterjesztés folyó ügyek h.) napirendi pontjában, valamint a  

-         mezőgazdasági művelési ág alól való kivonás költségeire fedezetbiztosítás tárgyában készült előterjesztés folyó ügyek k.) napirendi pontjában  

történő megvitatását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

2.      Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről       

Előadó: dr. Takács Tibor r. alezredes, rendőrkapitány 

 

3.      Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata:

-         A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

-         A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

-         A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

-         A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

-         A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

4.      A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

5.      A közterület felügyeletről szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

6.      A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

7.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

8.      A Helyi Építési Szabályzat módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.      Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció jóváhagyása       

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

10. Folyó ügyek:

a.)   Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet átalakításához kapcsolódó szerződések megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)  Pénzügyi előirányzat módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)   Folyószámla hitelfelvétel jóváhagyása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)  Fedezetbiztosítás minőségi kereset kiegészítéshez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)   Városgondnokság fedezet biztosítási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

f.)    Linea M Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

g.)   Fedezet biztosítása szabályozási terv készítéséhez  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

h.)  Javaslat az uszoda üzemeltetésének ideiglenes felfüggesztésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)     Belső ellenőri jelentés  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

j.)     Karsai Holding Rt. és Körmend város Önkormányzata közötti megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

k.)   Fedezetbiztosítás mezőgazdasági művelési ág alól való kivonáshoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

l.)      Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

m.)                       Javaslat az önkormányzat 258/2003. számú határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

n.)  Javaslat az önkormányzat 50/2004. számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

o.)  Intézményvezetői pályázati eljárás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

p.)  Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései: 

-         Szándéknyilatkozat a 2005. évi ifjúsági megyenap Körmenden való megrendezéséről  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-         SZAK-2004. pályázat benyújtása   

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

q.)   A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:   

-         Pályázat benyújtása a könyvtárpártoló önkormányzat 2004. címre 

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

-         Hősök napja városi ünnepség előkészítése  

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

r.)    Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Körmend, 1491/48 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Markó Márta kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         A 897/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás a Városgondnokság építési engedély kérelméhez  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Villanyoszlopok áthelyezése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

s.)    Önrész kiegészítése műfűves pálya építéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

t.)    2004. évi intézményi felújítási feladatok meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

u.)   Gondozóházi egység kialakítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

v.)   Faludi F. u. 1. szám alatti társasház vízellátásának megoldása 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

w.) Rákóczi u. 5-7. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

x.)   Iparterületi feltáró úthoz ingatlan vásárlása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

y.)   A közbeszerzési eljárások egyes kérdéseiről szóló Szabályzat módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

z.)   Tájékoztató a nagyterem átalakításáról        

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy március 25-én a Vasi Nyugalom Kft. képviselőjével tárgyalt az elkövetkezendő  időszak feladatairól.  

Március 26-án a Kastéllyal kapcsolatos megbeszélésre került sor.

Március 27-én a Faludi Ferenc emléknap alkalmából tartott előadássorozaton vett részt. Ezúton köszöni a könyvtár dolgozóinak a példásan megszervezett rendezvény lebonyolítását.  

Március 30-án Eisenstadtban közlekedési konferencián vett részt, melyben Körmendnek, mint határmenti régiónak is fontos szerepe van. Ezt követően a fehringi polgármester és kollégái fogadták, akikkel az április 18-án megrendezendő kulturális program részleteit vitatták meg.

Március 31-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökével a Kastéllyal kapcsolatban folytatott megbeszélést.

Április 1-jén a Faludi Ferenc Városi Könyvtárban szakmai napon vett részt. Ezt követően a korábbi fatelep területén működő cégek képviselőivel tanácskozott.  Szintén e napon a Linea M Kft. ügyvezetője tolmácsolta a cég kérését, melyről előterjesztés is készült.

Április 2-án sajtótájékoztatón vett részt, délután pedig Rönökön az osztrák külügyminiszterrel találkozott, akivel a határátkelő kapcsán folytatott megbeszélést. Az átkelő jelenlegi nyitvatartási idejét sem magyar, sem osztrák oldalon nem helyeslik. A munkavállalók számára célszerű lenne, ha a nyári időszakban  6-24 óráig, télen pedig 6-22 óráig tartana nyitva a határátkelő. Ez ügyben a Belügymisztérium illetékeséhez fordul és kéri, tegyen lépéseket a nyitvatartási idő módosítására.

Április 6-án a Szociális Szolgáltató és Információs Központ vezetőjével tartott megbeszélést az intézmény működésével kapcsolatban. Szintén e napon a Karsai Rt. képviselőivel tárgyalt a cég és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosításáról. Az erről készült előterjesztést a mai napon vitatja meg a képviselő-testület.         

Április 6-7-én köztisztasági akció keretében a város intézményeinek dolgozói megtisztították környezetüket, ezúton köszöni minden résztvevőnek a munkáját.

Április 7-én a Szemes és Társai Kft. ügyvezetőjével a város szennyvízelvezetésével kapcsolatban folytatott megbeszélést, majd gyermekorvosokkal egyeztetésre került sor. Ugyanezen napon a Kastéllyal kapcsolatos megbeszélés folyt. Ezt követően a településrendezési terv tervezőjével tárgyalt.   

Április 8-án kistérségi társulási ülésen vett részt. 

Április 9-én a Rába-parti üdülő bérbeadásával kapcsolatos megbeszélésre került sor.

Április 13-án Borsos Gyulánéval, a Novátor Kft. ügyvezetőjével tárgyalt.  

Április 14-én dr. Vásárhelyi Tamás érdeklődött nála a városban közeljövőben elkezdődő építkezési munkák kapcsán. Délután Szabó Ferenc alpolgármesterrel, Dr. Nagy Zoltánnal, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökével, valamint Korbacsics Tiborral, a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes vezetőjével Roznovba utazott.

Április 18-án a fehringi kórus részvételével szentmisén vett részt. Ezúton tolmácsolja, hogy a fehringiek szeretettel várják a körmendi vegyeskart városukba.

 

 

Április 20-án Karakai Józseffel, a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatójával az uszoda működéséről tartott megbeszélést. Ugyanezen napon a BB. Universal Bau Kft. jogászával, valamint Baráth Kornél úrral folytatott megbeszélést a korábbi fatelep területén kialakítandó úttal kapcsolatban.

Április 21-én a Tűzoltóság részéről Király Lajos kereste fel, aki arról tájékoztatta, hogy Fejes Károly tűzoltóparancsnok betegség miatt várhatóan hozamos ideig lesz távol, ezért helyettesítéséről gondoskodni kell.

Április 22-én Szentgotthárdon térségi vasúti konferencián vett részt.

 

Szabó Ferenc alpolgármester a roznovi látogatás kapcsán elmondja, hogy a körmendi delegációt Roznov polgármestere, valamint alpolgármestere fogadta, akik bemutatták a város intézményhálózatát. Roznov turizmusa, idegenforgalma fejlett, a környéken több szálloda fogadja az oda látogatókat. Lehetőségük nyílt párhuzamot vonni könyvtárukkal, ami hasonló feltételekkel, adottságokkal dolgozik, intézményrendszerük is nagyban hasonlít Körmend intézményrendszeréhez. Látogatásuk lényege, hogy a turisztikai tapasztalatokat megpróbálják Körmenden hasznosítani, a helyi lehetőségekhez alakítani. Roznov 2004. augusztus 19-én kiállítással mutatkozik be Körmenden, míg Körmend bemutatkozására a csehországi városban jövő évben kerülne sor. Hosszútávú elképzelések között szerepel egy nagyszabású rendezvény lebonyolítása az ottani skanzenben, melynek előkészítése további megbeszélések tárgyát képezi. A következő évben partnervárosi szerződéssel pecsételhető meg a két város kapcsolata.  

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.     Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről       

Előadó: dr. Takács Tibor r. alezredes, rendőrkapitány 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti dr. Takács Tibor rendőr alezredest, a körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint dr. Gerő Gyula ezredest, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány helyettesét.   

 

Dr. Takács Tibor alezredes írásbeli beszámolójának szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy Körmend közbiztonsága jónak mondható. Az országban elkövetett bűncselekmények 2,2 %-át követték el Vas megyében, a megyében  elkövetett bűncselekmények 3,4 %-át pedig Körmenden.

Míg 2002-ben a felderítési eredményesség 58 %-os volt, addig 2003-ban 53,5 %, ami megfelel az országos előirányzatnak.

A kapitányságvezető ezúton köszöni Körmend város Önkormányzatának a rendőrségnek nyújtott támogatást, melyet bizonyított módon szakmai és közbiztonsági célokra fordítottak.

Örvendetes, hogy a tavalyi évben megalakult a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság. A koordinációs feladatok ellátásával nemcsak az események után, hanem azok előtt is haladhatnak. Ennek egyik példája a különböző pályázati lehetőségek kihasználása.  

A rendőrségen folyó minőségbiztosítás keretében a lakosságot, az önkormányzatokat, valamint társadalmi szervezeteket kérdeztek meg a rendőrség munkáját illetően. Ezen belül a rendőrség és az adott szervek, személyek kapcsolatát értékelték. Körmend vonatkozásában a 308 kiküldött kérdőívből 196-ot küldtek vissza, mely 63%-os részvételi arány. A felmérés alapján a lakosság a rendőrség munkáját "elfogadható - jó" szint közöttinek minősítette.     

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, mint az 1. számú választókerület képviselője elmondja, hogy a dr. Batthyány-Strattmann László utca, valamint a 8-as számú főút esténként gyorsasági versenyek színterévé válik. Kérdezi, van-e lehetőség ezen útszakaszon pálmalézeres mérőműszer alkalmazására.

 

Dr. Gerő Gyula ezredes elmondja, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság mindösszesen 3 db sebességmérővel rendelkezik, ezek közül egy, a pálmalézeres mérőműszer videofelvételt is készít. Sajnálatos, hogy ezen készülékek gyakran meghibásodnak. Bár azt nem tudja garantálni, hogy teljes egészében megszűntetik a gyorshajtást, de utasítani fogja a közlekedésrendészetet, hogy az említett helyen gyakrabban kerüljön sor sebességmérésre.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag jelzi, hogy már régóta együtt élnek ezzel a problémával, ezért nem tudja elfogadni a választ. A környéken lakók petíciót is megfogalmaztak, ám nemcsak az említett utcában jelentkezik ez a probléma, hanem a nagyparkolóban is hasonló a helyezet, ahol éjjel 01.00-02.00 óra tájban "nem közútra való" dolgokat művelnek a gépkocsivezetők.  Sajnálatos, hogy ezidáig nem történt olyan intézkedés, mely megszűntette volna ezt a magatartást, ezért hathatósabb intézkedést vár.

A képviselő elmondja továbbá, hogy az Alsóberki városrészen a 8-as számú főút két oldalán leadásra váró autóroncsokat szállító járművek parkolnak, ami miatt kaotikus állapot uralkodik, megbénítva a közlekedést. Kéri, hogy a balesetek elkerülése végett szűntessék meg az ott kialakult helyzetet.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag jelzi, hogy a rendőrök a mai napon is szolgálatot teljesítettek az Alkufer Kft. előtti útszakaszon, és szükség esetén bírságoltak is.     

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra vár választ, kimutatható-e, hogy az elkövetett bűncselekményekből mennyit követtek el az átutazók, mennyit a magyar állampolgárok, és ebből mennyi a körmendi bűnelkövető.

Kérdezi továbbá:

-         Mit tesz a rendőrség a kerékpáros közlekedés normális mederbe tereléséért. A szabálytalanul közlekedőkkel szemben ugyanis nem tapasztal rendőri intézkedést.

-         Kötelező-e a rendőrségnek valamennyi rendezvény biztosítása, avagy ez kérelemre történik.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat, egyben köszöni a rendőrségnek azon munkát, melyet a város biztonsága érdekében végzett. Ugyanakkor félő, hogy a nyári időszakban a 8-as számú főút igénybevétele miatt megbénul a város forgalma, kéri, hogy valamennyi fórumon képviseljék az elkerülő út minél előbbi megépítését.   

 

Dr. Takács Tibor ezredes véleménye szerint a Fő tér kapcsán benyújtott petíciónak lett foganatja. Igyekeznek hathatós munkát végezni, megvizsgálják a fekvőrendőr kihelyezésének lehetőségét, egyéb technikai eszközök igénybevételét, illetve - lehetőség szerint - fokozzák a rendőri jelenlétet.  Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a körmendi kapitányság illetékességi területén - beleértve Szentgotthárdot is - kevesebb mint 100 rendőr áll rendelkezésre; a közbiztonságot, a közlekedés biztonságát a jelenlegi állománnyal csak szinten tartani lehet. A rendőrkapitány ígéretet tesz arra, hogy nagyobb figyelmet szentelnek az említett útszakasz közlekedésére.

A bűnelkövetők összetételével kapcsolatban elmondja, hogy a vagyon elleni bűncselekményekről készült kimutatást a statisztika részletezi, azonban az nem mutat valós képet, mivel csak a felderített bűncselekményeket szerepelteti.  

A kerékpáros közlekedés statisztikája: az idei évben 5 kerékpáros vesztette életét, ebből négy vétkesnek bizonyult. A balesetek nagy része külterületen történt; ezidáig 24 feljelentést tettek a kerékpárosok ellen és 48 esetben szabtak ki helyszíni bírságot.

A rendezvénybiztosítás kapcsán elmondja, hogy a sporttörvény meghatározza, melyek a kötelező esetek és melyek nem. Vannak olyan esetek, amikor a sportegyesületnek kell felkérni a rendőrséget a rendezvény biztosítására.

A lobbi-tevékenységről megjegyzi, közös érdekük az elkerülő út megépítése, remélhetőleg ehhez a szakmai segítséget is megkapják.

 

Dr. Gerő Gyula ezredes elmondja, hogy a gyorshajtók 50-60 %-át nem tudják felderíteni, kiszűrésükre nem áll rendelkezésre elegendő számú rendőr, és a műszaki feltételek sem adottak.

Az ezredes örömmel veszi a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság megalakulását. Az Alapítvány által vásárolt technikai eszközök üzemeltetésével hatékonyabbá válhat a rendőri ellenőrzés.

A városon áthaladó forgalmat illetően elmondja, hogy az észak-déli közlekedési tengely megépítése továbbra is napirenden van, melyet az osztrák fél is támogat. Ennek megvalósítása enyhítené a város közlekedési gondjait.  

A rendezvények kapcsán megjegyzi, hogy a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeket ingyen biztosítja a rendőrség.      

 

Bebes István polgármester a város kedvezőtlen közlekedési helyzetét jelezte az illetékes miniszter fele, ugyanakkor a megkeresés más formáját is igénybe kell venni ahhoz, hogy május 1-je után a városra zúduló forgalmat enyhítsék. A 8-as számú főúton a Penny Áruház - Kórház kereszteződésében fokozottan veszélyes a helyzet. A Megyei Önkormányzattal közösen kezdeményezték, hogy a 8-as számú főúttal kapcsolatban rendezendő konferencia Körmenden kerüljön megtartásra.

A Szabadság tér problémájára közös megoldást kell találni, ezért javasolja a helyi polgárőrség igénybevételét, velük a kapcsolat felvételét.

 

Dr. Stankovits György jegyző a Batthyány utcai lakók beadványával kapcsolatban elmondja, hogy egyrészt tárgyaltak a rendőrkapitánnyal, másrészről megkérték a Közútkezelő Kht. vezetőjét, vizsgáltassa meg sebességkorlátozó tábla kihelyezésének, illetve fekvőrendőr elhelyezésének lehetőségét. Miután megkapják a választ, tájékoztatják a képviselőket.

 

Bebes István polgármester megköszöni a rendőrség áldozatvállalását, további jó munkát kíván, majd javasolja a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

79/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend - közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót - a mellékletnek megfelelően a rendőrkapitányság munkájának egyidejű elismerésével - elfogadja.

 

  

 

 

3.     Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata:

-         A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata a közelgő Európai Unióhoz való csatlakozás miatt szükséges és egyben kötelező feladata is a képviselő-testületnek.  A jogalkotásnál figyelembe kell venni az Európai Unió normáit, amelyek ugyanolyan kötelező érvényűek, mint a hatályos magyar jogszabályok. A rendeletek módosítására ennek megfelelően kerül sor. A rendeletek hatályát részben az Európai Unió, részben pedig az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira is ki kell terjeszteni.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva aziránt érdeklődik, hogy a jogharmonizációs folyamat részeként szükséges-e a rendelet-tervezeteket ezen testületi ülésen elfogadni.

 

Dr. Stankovits György jegyző reagálva az elhangzottakra közli, hogy május 1-től már az uniós normákat is figyelembe kell venni. Ha az önkormányzat mulasztást követ el, és ebből bármely uniós állampolgárnak hátránya származik, és ezt megfelelő európai fórumon megítélik, súlyos következményekkel számolhat a magyar állam.   

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag tudomása szerint a határidő elcsúszás kizárók ok az európai uniós pályázatok esetében.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag véleménye szerint nem rendelkeznek kellő információval, ami alapján most dönteni tudnának, hiszen vannak olyan európai uniós rendelkezések, pl. vámtörvények, amelyek még nem jelentek meg. Kérdezi továbbá, hogy a magyar állampolgárokat megilletik-e ugyanezen ellátások az Európai Unió országaiban.

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy 2004. május 1-je után bizonyos ellátási formák az Európai Unió valamennyi állampolgárát megilletik az unió tagállamain belül.   

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. 

 

Bebes István polgármester javasolja a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

14/2004. (V.01.) számú rendelet

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendeletének módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

-         A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

15/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

 

 

-         A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

16/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII. 31.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

-         A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aggodalmát fejezi ki, mivel a rendelet-tervezet 2. §-a szerint mindazon termék forgalmazható, amelynek forgalmazását jogszabály nem tiltja, illetve amelyet az Európai Unió bármelyik tagállamában jogszerűen, az érvényes előírásoknak megfelelően állítottak elő - mivel Hollandiában legális a könnyű drogok forgalmazása - ez Körmenden is szabad teret kap.  

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető elmondása szerint ez azért nem fordulhat elő, mert a rendelet értelmében azon termékek forgalmazhatók a helyi piacon, helyi vásárokon, amelyek forgalmazását jogszabály nem tiltja. Magyarországon azonban a kábítószer forgalmazását törvény tiltja, ezért ez a garanciája annak, hogy Körmenden a képviselő úr által említett eset legálisan nem fordulhat elő. A rendelet módosítását az egyik legfontosabb közösségi alapelv, az áruk, szolgáltatások szabad áramlása, ezáltal a piaci verseny megteremtése indokolja.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.   

 

Bebes István polgármester javasolja a vásárokról és piacokról szóló helyi rendelet módosítását. 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

17/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III. 25.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

-         A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2004. május 1-jén hatályba lépő, közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény nem ad lehetőséget arra, hogy helyi rendelet szabályozza a közbeszerzési eljárások rendjét, csupán a közbeszerzési szabályzatok fenntartását teszi lehetővé.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke és Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

18/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló 11/2002. (VII. 01.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről    

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, indokolt, hogy a rendeletek működését időszakosan felülvizsgálják, összevessék a magyar és az európai uniós jogszabályokkal. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása a rendelet mindennapos használatát könnyítené meg. Ugyanezen okból kerül sor a következő napirendi pontban tárgyalandó közterület felügyeletről szóló rendelet módosítására is.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítását.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

19/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 24/2003. (VII. 01.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

5.     A közterület felügyeletről szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a közterület felügyeletről szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

20/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterület felügyeletről szóló 25/2003. (VII.01.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 4 tartózkodás mellet elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

21/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII. 01.) számú rendeletének módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.     Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy a rendelet-tervezet rangsorolja-e az elismeréseket, tudomása szerint korábban az illetékes bizottságnak lehetősége volt a rangsor felállítására.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondása szerint a korábbi rendelet és a jelenlegi rendelet-tervezet egységes szerkezetbe foglalásáról van szó. A díjak és kitüntető címek az ott megállapított sorrend szerint kerültek megjelenítésre a jelen rendelet-tervezetben. A képviselő-testület döntésén múlik, hogy rangsorolja-e a kitüntetéseket.  

 

Szabó Ferenc alpolgármester szerint nem szerencsés rangsorolni a díjak között, hiszen a Pro Urbe díj, a Batthyány kitüntetés, valamint a Díszpolgári cím közül nehéz megállapítani, hogy melyik a rangosabb. Ha valóban rangsorolásra kerülne sor, pontos kidolgozásra lesz szükség, nehogy ezáltal ledegradálják a kitüntetéseket.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet, hozzátéve, hogy a Díszpolgári cím, melyet a nem Körmenden élő személyek kaphatnak, ugyanolyan rangos, mint a Pro Urbe díj. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:   

 

22/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testület által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló 23/2003. (VII. 01.) számú rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

8.     A Helyi Építési Szabályzat módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy az 1. számú térkép a belváros szabályozási tervét, valamint az EYBL Textilipari Kft. beruházását érintő területet foglalja magába. A másik térkép szűkebb területet jelöl, mivel a Rákóczi út - vasút között elhelyezkedő ingatlanrészeken várhatóan lesz igény az építkezésekre, melynek egy évig történő akadályozása nem indokolt.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem érti, miért van szükség a város területének csaknem 60 %-án az építési tilalom elrendelésére.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy az EYBL Textilipari Kft. részére történt ingatlan értékesítés indokolja a rendelet-tervezet 1. §-ának elfogadását, mivel a jelenlegi szabályozás ezen területen nem teszi lehetővé nagyméretű iparcsarnok létesítését. Az új szabályozás várhatóan szeptemberben kerül a képviselő-testület elé.

 

Rápli Pál főépítész elmondása szerint a belváros rendezés elkészítése, valamint az új rendelet előkészítése egy évet vesz igénybe. Ezen idő alatt nem célszerű, hogy ellentétes folyamatok menjenek végbe az érintett területeken. Mindenképpen szükséges, hogy a változtatási tilalom a Kastély, és annak övezetére terjedjen ki.  Javasolja ugyanakkor, hogy a Fő tér rehabilitáció, valamint a Vida József utca környéke ne kerüljön változtatási tilalom alá, mivel a belváros rehabilitációja rövid időn belül megvalósul.  

Amennyiben megfelelő előkészítő munka folyik, szeptemberben már körvonalazódhat a Szabályozási terv tartalma, amit februárban jóváhagyhat a testület. Egyben felajánlja segítségét az érintett területek képviselőinek a tervezési folyamat során a rendszeres tájékoztatás nyújtásra. 

A főépítész egyetért azzal, hogy a Rákóczi utca északi oldala ne kerüljön változtatási tilalom alá, indokolt azonban a vasúttal együtt a Tüzép telepet tilalom alá vonni. A Rákóczi utcától délre eső szakaszon szinte más módon nem orvosolható a probléma. 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag értelmezése szerint a rendelet-tervezet elfogadásával a Rába-parti üdülő övezetben sincs lehetőség építésre, fejlesztésre.  

 

Rápli Pál főépítész elmondja, hogy új vízügyi törvény lépett életbe, mely a folyó hullámterében tiltja az építkezést. Ez a Rába-parti üdülőterületet is érinti. A belváros rendezése kapcsán -  a belvároshoz csatolva -  minden lehetséges módját megkeresik annak, hogy ezen területet a Rába folyó hullámteréből kivonják.  

Kozó József és Egyed Gyula képviselő-testületi tagok az ülésre megérkeznek, így a képviselő-testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva változtatási tilalom elrendelését javasolja:

-         a Bem József utca vonalában,

-         a Mónus Illés utca és a Rába-part vonalában a Sport utcáig,

-         a Rákóczi utca déli oldalán a Fényes vendéglőre és a Korona tömb-belsőre, valamint a

-         Tüzép-telepre.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag véleménye szerint az előterjesztés szinte az egész várost tilalmi zónába jelöli. Elfogadható, hogy a rendelet-tervezet 1. §-ában szereplő ingatlanok valóban ne tartozzanak tilalom alá, azonban a 2. §-ban felsorolt ingatlanokra szükségtelen és túlzó a tilalom elrendelése. Javasolja, hogy csak azon területeken rendeljenek el változtatási tilalmat, ahol valóban szükséges, a köztes területeken ne gátolják meg az építkezéseket, átalakításokat.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a szűkített változatot sem tartja elfogadhatónak, ezért egyik verziót sem támogatja.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a szűkített verzió elfogadását támogatja, mivel ez a legértékesebb történelmi területe a városnak. Emellett a régi palánk mögött régészeti védettséget is kér, mely értéknövelő tényezőként jöhet számításba. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság véleményével ért egyet.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy gátolja-e a belváros szabályozási terv elkészítését, amennyiben nem fogadják el a rendelet-tervezetben felsorolt ingatlanokra a változtatási tilalom elrendelését.

 

Rápli Pál főépítész szerint dönteni kell arról, hogy szándékában áll-e a képviselő-testületnek módosítani a belváros rendezési tervét. A jelenlegi szabályozás ugyanis kedvezőtlen irányba befolyásolja a belváros területét. Célszerű lenne egy jobb, korszerűbb rendezési terv elfogadása, melynek elkészítéséhez pár hónapos, több szakértő bevonását igénybe vevő előkészítő munkára van szükség. A Kastély és a Várkert esetében szükségesnek látja a változtatási tilalom elrendelését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy benyújtottak-e olyan engedély kérelmet, ami az érintett területekre vonatkozik.

 

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője hangsúlyozza, hogy tervezett rendelet módosítás hatályba lépéséig beadott kérelmekre a tilalom nem vonatkozik. Aki érvényes építési engedéllyel rendelkezik, arra a tilalom szintén nem vonatkozik.

 

Bebes István polgármester véleménye szerint az 1. §-ban foglaltakra, a Kastélyra és Várkertre, a Korona udvarra, a Fényes vendéglőre, valamint a Tüzép telep és környezetére nem vitatható a változtatási tilalom elrendelése.  Figyelembe kell venni azonban, hogy folyamatban van a belváros szennyvízhálózatának tervezése. Várhatóan 6 hónap múlva nyílik lehetőség a szennyvízhálózat bővítéssel kapcsolatban pályázat benyújtására, melyhez építési engedély kiadására is szükség lesz. A változtatási tilalom elrendelése ebben az esetben az önkormányzatnak is gátat szab a fejlesztésben.   

 

Rápli Pál főépítész elfogadhatónak tartja az elhangzott javaslatokat. Elmondása szerint a jelenlegi helyzet az ingatlanpiacon bizonytalanságot eredményez. Ha következetes a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája és betartatja a jelenleg érvényes szabályozási tervet, ez több esetben szigorúbb, mint a készülő szabályozás. Kéri, hogy ha nem kerül sor a változtatási tilalom elrendelésére, akkor is kerüljenek következetesen betartásra az előírások. További lehetőség, hogy a jelen rendelet-tervezet elfogadása esetén a júniusi képviselő-testületi ülésen esetlegesen szűkíthető a változtatási tilalommal érintett területek köre.  

 

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője összefoglalásul felsorolja azon területeket, melyekre az önkormányzat változtatási tilalom elrendelését javasolja. Ezek:

-         a Batthyány Kastély területe (1, 2/1, 2/2, 2/3, 3 hrsz),

-         a Várkert területe (4, 5, 6/2 hrsz),

-         a Korona udvar (324, 377/2, 325/1, 325/2, 375, 376 hrsz),

-         a Fényes vendéglő és a hozzá tartozó belső területrésze (381, 409, 382, 410, 406/2  hrsz), és  

-         a Tüzép telep és környezete (351 hrsz).

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kéri, hogy a térképen pontosan kerüljenek feltüntetésre azon ingatlanok, ahol változtatási tilalom elrendelésére kerül sor.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja, hogy a Tüzép telep környezetére ne vonatkozzon a tilalom, csupán magára a Tüzép telepre.

Bebes István polgármester kéri, közöljék a lakossággal, mely területek esnek a változtatási tilalom alá, majd javasolja a Helyi Építési Szabályzat és a város Szabályozási tervének módosításáról szóló rendelet-tervezet 1. §-ának változatlan formában való elfogadását. Javasolja továbbá, hogy a rendelet-tervezet 2. §-ában meghatározott változtatási tilalom csak a Hatósági Iroda vezetője által felsorolt területekre terjedjen ki azzal, hogy a Tüzép telep esetében csak a Tüzép telepre terjed ki a tilalom, annak környezetére nem.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

23/2004. (V.01.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási Tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása    

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

9.     Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció jóváhagyása       

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a koncepció megalkotására azért került sor, mivel több területre is jelentkeztek vásárlók. Szükségszerű a szabályozás által az ingatlanok hasznosítását egységes mederbe terelni. Az Európai Unióba történő belépést követően bizonyos lehetőségeket ki kell használni, mint például az energiaerdő telepítése.

A Bizottság a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülésén támogatta a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció jóváhagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

80/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő földingatlanok hasznosítása érdekében az alábbi szempontokat határozza meg:

-         külterületi ingatlanok esetén törekedni kell a meglévő területek tömbösítésére, hasznosításukat az önkormányzat által megbízott erdész és mezőgazdász segítségével kell meghatározni. A kis területű, önállóan nem hasznosítható telkeket értékesíteni kell.

-         Belterületi telkek esetén a lakóépülettel beépíthető telkeket értékesíteni kell, az önállóan nem beépíthető ingatlanokat a szomszédos ingatlantulajdonosoknak fel kell ajánlani megvételre. A belterületi szabályozási terv területébe eső telkek hasznosításáról a szabályozási terv elfogadását követően lehet dönteni.

 

Határidő: 2004. május 30. az ingatlanok meghirdetésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

10. Folyó ügyek:

a.)  Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet átalakításához kapcsolódó szerződések megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, hogy a Szolgálati Szabályzat II. fejezetének 3. pontjában a szolgáltatások bővítése esetében "az önkormányzat hozzájárulásának, véleményének megkérése nélkül" megfogalmazás mire vonatkozik.  

A Beruházási szerződés III. fejezetének 2. pontjában megfogalmazásra került, hogyha bármely okból megszűnik a szerződés, abban az esetben is vissza kell vásárolni az önkormányzatnak az ingatlanokat, holott a Szolgáltatási szerződés úgy fogalmaz, ha a szolgáltató hibájából szűnik meg a szerződés, abban az esetben vásárolja vissza az önkormányzat az ingatlanokat. 

 

Gászpor Jenő ügyvezető igazgató az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy kapacitásbővítésre az OEP által finanszírozott körben van lehetőség, ugyanakkor a piaci lehetőségeket is szeretnék kihasználni. A szolgáltatások körének szűkítése nem áll szándékukban, ha mégis erre kerülne sor, azt a képviselő-testület elé terjesztik. Ha megszűnne a szerződés, az ellátáshoz szükséges eszközök a kórházban maradnak, és továbbra is az önkormányzat tulajdonát fogják képezni.   

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen felmerült kérdésekre választ kaptak, azok a szerződésekbe bedolgozásra kerültek.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a szerződés tervezeteket, egyben kéri, amennyiben átalakítási munkálatokra kerül sor, a helyi vállalkozókat részesítsék előnyben.

 

Bebes István polgármester javasolja - a város ügyvédjével történt áttekintés után - a Szolgáltatói szerződés IV. fejezet 2. pontjának utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítani:

"Azonnali hatályú felmondással kártérítési igény mellett a Szolgáltató részéről, amennyiben az önkormányzat a II.7. pont alatti kizárólagosságot megsérti, illetve az ellátási kötelezettségébe tartozó, és a Szolgáltató által teljesített egészségügyi feladatok ellátását, részben vagy egészben más szolgáltató útján teljesíti. Azonnali hatályú felmondás esetén a felek a Ptk. szabályai szerint kártérítési igénnyel élhetnek."

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata és a HospInvest Egészségügyi és Befektetési Kft. közötti Szolgáltatási szerződés, valamint a Beruházási szerződés jóváhagyását az elhangzott módosítással.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

81/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a HospInvest Egészségügyi és Befektetési Kft., valamint Körmend város Önkormányzata között létrejött:

-         Szolgáltatási szerződést és  

-         Beruházási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja.

 

A Szolgáltatási szerződés IV. fejezet 2. pontjának utolsó bekezdését az alábbiakkal egészíti ki:

"Azonnali hatályú felmondás esetén a felek a Ptk. szabályai szerint kártérítési igénnyel élhetnek."

 

Határidő: a szerződéskötésre 2004. április 30., az átadás-átvételre 2004. június 30.

Felelős: Bebes István polgármester

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

b.) Pénzügyi előirányzat módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítást.

 

Bebes István polgármester javasolja a könyvtár létszámleépítéssel kapcsolatos kiadásaira fedezet biztosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

82/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár részére a létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítja oly módon, hogy:

1.      Megemeli az intézmény

-         személyi juttatások előirányzatát                         2.041 eFt-tal,

-         munkaadót terhelő járulékok előirányzatát              670 eFt-tal.

2.      A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartalékát csökkenti 2.711eFt-tal.

3.      A pótelőirányzatot az intézmény finanszírozásként kapja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

c.)  Folyószámla hitelfelvétel jóváhagyása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a működési hiány fedezetére 100.000 eFt folyószámlahitel felvételét.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

83/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza:

1.      hogy a működési hiány fedezetére 100.000 eFt folyószámlahitelt vesz fel a működési kiadások finanszírozása céljából.

2.      A hitel futamideje 1 év.

3.      Hitelfedezet: Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a felvett hitelt és járulékait visszafizeti, azt a költségvetésbe betervezi.

4.      Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

5.      Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében járjon el, és a szerződést kösse meg.

 

Határidő: 2004. május 10. a hitelkérelem benyújtására.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a hitelkérelem elkészítéséért

 

 

d.) Fedezetbiztosítás minőségi kereset kiegészítéshez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, mi az oka annak, hogy kimaradt a költségvetésből a fedezet, illetve központilag igényelhető-e az összeg.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy nem igényelhető a kereset-kiegészítés összege, mivel az a normatíva része. Az éves költségvetés elfogadása után derült fény arra, hogy a Mátyás király Utcai Óvodában a pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók esetében elmaradt a juttatás tervezése.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a minőségi kereset kiegészítéshez fedezet biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

84/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete biztosítja a Mátyás király Utcai Óvoda részére a minőségi kereset kiegészítéshez a fedezetet finanszírozásként oly módon, hogy az intézmény

-       személyi juttatás előirányzata                                      912 eFt-tal nő,

-       munkaadót terhelő járulék előirányzata                         292 eFt-tal nő,

-       a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartalék előirányzata 1.204 eFt-tal csökken.

 

Határidő: 2004. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

 

 

e.)  Városgondnokság fedezet biztosítási kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Városgondnokság részére fedezet biztosítását, egyúttal javasolja a korábban hozott határozat hatályon kívül helyezését.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

85/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 47/2004. számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza:  

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városgondnokság telephelyén lévő volt asztalosműhely felújításához 1.112.114 Ft-ot biztosít a céltartalék terhére, melyet finanszírozásként az intézménynek átad.

 

Határidő: pénzügyi teljesítésre 2004. április 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Horváth Péter Körmend város Gondnokságának vezetője

 

 

f.)   Linea M Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - a bekért értékbecslést figyelembe véve - nettó 6.680 eFt-ért javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a cég 10 fővel indulva 25 főre bővítené az ott dolgozók létszámát. Egyben köszöni Horváth Péternek, Körmend város Gondnoksága vezetőjének, hogy az ingatlanok bérletével lehetőséget teremtett két munkahely létesülésére a városban. Javasolja az ingatlan nettó 6.680 eFt vételáron történő értékesítését az előterjesztésben meghatározott fizetési feltételek szerint. Elmondja, hogy a határozati javaslatban az ingatlan adatai nem lettek pontosan meghatározva, ezért kéri, hogy ezen adatok a határozati javaslat szövegében kerüljenek feltüntetésre.

 

Tóth Dudás Mónika, a Hatósági iroda vezetője ismerteti az ingatlan adatait.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

86/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező - jelenleg Körmend város Gondnoksága kezelésében lévő - a körmendi ingatlan-nyilvántartásban 0254/95 hrsz alatt szereplő, természetben a Körmend, Szénatelep u. 2/a. szám alatt található, "gazdasági épület és udvar" megnevezésű, 1370 m2 nagyságú ingatlant nettó 6.680 eFt vételárért a Linea M Kft. (Zalaegerszeg, Jókai u. 35.) részére.

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a vételár kiegyenlítése négy részletben, az alábbi ütemezéssel történjen:

-         szerződéskötéskor fizetendő összeg:            1.500 eFt,

-         2005. április 30-ig fizetendő összeg:           1.720 eFt,

-         2005. december 30-ig fizetendő összeg:        1.720 eFt,

-         2006. szeptember 30-ig fizetendő összeg:     1.740 eFt.

 

Határidő: 2004. május 15. az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

g.) Fedezet biztosítása szabályozási terv készítéséhez  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a szabályozási terv készítéséhez fedezet biztosítását. Egyúttal kéri, hogy a határozatban jelöljék meg helyrajzi szám szerint is az érintett ingatlanokat.

 

Tóth Dudás Mónika, a Hatósági iroda vezetője elmondja, hogy az 1536/4, 1536/5, 1536/6, 0470/3 hrsz-ú ingatlanokról van szó.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

87/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az EGIS Gyógyszergyár mögötti  1536/4, 1536/5, 1536/6, 0470/3 hrsz-ú terület szabályozási terv módosítására 2.000 eFt-ot biztosít a költségvetésben iparterület kialakítására biztosított forrás terhére.

 

Határidő: 2004. december 31. a tervmódosításra

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

h.) Javaslat az uszoda működtetésének ideiglenes felfüggesztésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója levélben tájékoztatta arról, hogy az uszoda üzemeltetését 2004. május 31-ig biztosítja annak érdekében, hogy a gyermekek oktatása tovább folytatódjon. A szükséges műszaki felújítások elvégzése után az uszoda ismételten látogatható lesz.

 

Karakai József képviselő-testületi tag, a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója elmondja, hogy a polgármester úrral folytatott tárgyalások eredményeként az uszoda a jövő héttől ismét üzemel, kivétel a szombati, illetve vasárnapi napokon. Az igazgató elmondja továbbá, hogy március 31-én az ÁNTSZ vizsgálat jegyzőkönyvét elküldte a jegyző úrnak, akitől kérte, adjon hivatalos tájékoztatást az uszoda felújításával kapcsolatban. A megkeresésre azon választ kapta, hogy a tanuszoda felújításának tervezése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás a tervek szerint a közeljövőben elindul, melynek eredményétől függően az uszoda rekonstrukció még ez évben megvalósulhat. A felújítás során az ÁNTSZ által leírt észrevételeket figyelembe fogják venni.

 

Jelzi, hogy az ÁNTSZ vizsgálat minden alkalommal megállapítja, hogy az üzemelés, illetve a vízkezelés az üzemeltetési szabályoknak megfelelő, a víz minőségével szemben nem merült fel kifogás. Az uszoda kihasználtsága jó, iskolai napokon a látogatók száma mintegy 180-240 főre tehető.  

Ugyanakkor az ÁNTSZ vizsgálat megállapította azt is, hogy a medence, a medencetér, valamint a kiszolgáló helyiségek állapota folyamatosan romlik. A közoktatási törvény előírása értelmében - mint iskolaigazgatónak - felelősséget kell vállalnia a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a balesetek megelőzéséért. Mindezek figyelembevételével került sor az uszoda bezárására, ugyanis üzemelés közben ezen javításokat nem lehet elvégezni. A leállás ideje alatt elvégezték azon karbantartásokat, melyekkel a működés biztonságossá tehető.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a sportcsarnok és az uszoda korszerűsítésének előkészítése folyamatban van. Mindez azonban akkor valósulhat meg, ha az önkormányzat által benyújtott pályázat sikeres elbírálást nyer.

 

Kozó József képviselő-testületi tag az iskola költségvetési hiányát illetően kéri, tisztázzák, hogy a Rázsó Imre Szakközépiskola kollégiuma nem tartozik a Somogyi Béla Általános Iskolához, a számlázott tételek esetében a Szakközépiskola részéről a kiegyenlítés megtörténik.     

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a Hatósági Iroda vezetőjével, valamint szakértő bevonásával helyszíni bejárást végeztek. A szakértő további átszerelést javasol. A számlázott tételeket a Szakközépiskola valóban kiegyenlítette, a kérdés továbbra is az, hogy vannak-e olyan tételek, amiket a mérőműszerek hiányossága miatt a Szakközépiskola nem pontosan számláz.

 

Karakai József képviselő-testületi tag jelzi, hogy amennyiben a szakértő által tett javaslat megvalósul, nem merülhet fel további probléma a Somogyi Béla Általános Iskola, valamint a Rázsó Imre Szakközépiskola kollégiuma között. Remélhetőleg választ kapnak arra is, hogy mi okozta az 1100 m3 gázfogyasztást, holott a nyári időszakban sem a Sodexho Kft., sem a kollégium, sem pedig az iskola nem üzemelt.     

 

Bebes István polgármester javasolja az uszoda üzemeltetését 2004. május 31-i hatállyal ideiglenesen felfüggeszteni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

88/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskola intézményegységeként működő uszoda üzemeltetését 2004. május 31-i hatállyal ideiglenesen felfüggeszti.

 

         

i.)    Belső ellenőri jelentés  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy az iskolai étkeztetés esetében kimutatható-e megtakarítás a korábbi működtetéshez képest, illetve történt-e felmérés erre vonatkozóan.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy akkor történtek számítások, amikor a képviselő-testület a konyhák vállalkozásba adásáról döntött.

 

Bebes István polgármester javasolja ezen felmérés elvégzését.  

 

Karakai József képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Somogyi Béla Általános Iskolában foglalkoztatott étkezési koordinátor a beszámolóban említett időszakban szabadságát helyettesítéssel oldotta meg.  

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja az ellenőrzésekről készült beszámolót.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva úgy véli, a beszámolóban leírt megállapítások a Pedagógiai Program elkészítésénél alapul vehetők, javasolja annak elfogadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a belső ellenőrzésekről készült beszámoló elfogadását azzal a módosítással, hogy az a.) pontban meghatározott ellenőrzés során képezze vizsgálat tárgyát, hogy az étkeztetés Sodexho Kft-nek történt átadása után kimutatható-e megtakarítás a korábbi állapothoz képest. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

89/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a belső ellenőr által készített ellenőrzésekről készült beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja, és javasolja, hogy:

a.)    a 2004. évi ellenőrzési tervben jóváhagyott élelmezési tevékenység utóellenőrzése a jelenlegi tanév végéig fejeződjön be.

Az ellenőrzés során képezze vizsgálat tárgyát, hogy az étkeztetés Sodexho Kft-nek történt átadása után kimutatható-e megtakarítás a korábbi állapothoz képest. 

b.)    Az élelmezési tevékenység szabályozását el kell készíteni.

 

Felelős: Borsos Éva belső ellenőr a.) pont esetén.

Vaski Tiborné intézményvezető b.) pont esetén.

Határidő: 2004. június 30.

 

c.)     A művészetoktatás szervezésénél a 2004/2005-ös tanévben figyelembe kell venni az ellenőrzési jelentésben foglaltakat. 

 

Felelős: művészetoktatási intézményvezetők.

 

 

 

 

 

 

j.)    Karsai Holding Rt. és Körmend város Önkormányzata közötti megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva aziránt érdeklődik, hogy a szerződés 6.2. pontjában szereplő 2 millió Ft + ÁFA összeg  a tűzivíz tartályok értéke, vagy csupán azok elhelyezésének költsége.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a tartályok költségét a Karsai Rt. vállalja, a 2 millió Ft +ÁFA az elhelyezés költségét fedezi.

 

Kozó József képviselő-testületi tag reméli, hogy a szerződés módosítására több alkalommal nem kerül sor. Kérdezi, hogy mekkora összegű megtakarítást ért el az önkormányzat.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a megtakarítás 5,5 millió Ft, mely a korábbi összeghez képest nem változott. A jelenlegi módosítások nagy része a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítványt érinti.

Javasolja a Karsai Rt., valamint Körmend város Önkormányzata közötti együttműködési szerződés módosítását az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

90/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Karsai Műanyagtechnikai Feldolgozó és Szerszámgyártó Holding Rt. és Körmend város Önkormányzata közötti együttműködési szerződés módosítását a mellékletnek megfelelően jóváhagyja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szerződés aláírására.

 

Határidő: szerződés megkötésére 2004. április 30.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

 

 

 

 

 

k.) Fedezetbiztosítás mezőgazdasági művelés alól való kivonáshoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

    (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az EYBL Textilipari Kft. által megvásárolt terület mezőgazdasági művelési ág alól való kivonás költségeként 14.326 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

91/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város Önkormányzata tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0470/5 hrsz alatt felvett, 9 ha 8260 m2 nagyságú, 238,77 AK értékű, 3. osztályú szántó megnevezésű ingatlan mezőgazdasági művelés ág alól való kivonásának költségét, 14.326.200 Ft-ot a felhalmozási kiadások közt, az iparterület kialakítása költségvetési keret terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője a kivonás, belterületbe vonás lebonyolításáért

 

 

l.)    Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

92/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Intézmény (Körmend, Kossuth L. u. 26.) Alapító Okiratát az alábbi pontokon az alábbiak szerint módosítja:

1. Az intézmény neve:                  Szociális Szolgáltató és Információs Központ

 

2. Székhelye, címe:             Körmend, Thököly u. 46.

    Intézményegység címe:      Körmend, Kossuth L. u. 26.

 

3. Az intézmény jogelődje:    Öregek Napközi Otthona

                                      Egészségügyi és Szociális Intézmény

 

4. Az intézmény típusa:      A személyes gondoskodás alábbi formáit nyújtó intézmény:

 

Szakfeladat:

Szakfeladat megnevezése:

85329 1

Egyéb szociális szolgáltatás (támogató szolgálat)

85325 7

Nappali szociális ellátás (idősek, fogyatékosok és szenvedélybetegek)

 

Fogyatékosok nappali ellátása: a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékos személyek napközbeni gondozását, foglalkoztatását és nevelését szolgáló szakosított ellátási forma.

 

Szenvedélybetegek nappali ellátása: a szenvedélybetegséggel küzdő személyek ellátását, gondozását végző szakosított ellátási forma, amely az önkéntességre és a speciális segítő programokra építve biztosítja az ellátottak igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős programok szervezését, lebonyolítását.

 

Idősek nappali ellátása: szakosított ellátási forma, melynek keretében az intézmény biztosítja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását, étkeztetését és egészségügyi ellátását.  

 

Határidő: 2004. április 30.

Felelős: Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

 

 

 

 

 

m.)   Javaslat az önkormányzat 258/2003. számú határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a 258/2003. számú önkormányzati határozat módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

93/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 258/2003. számú határozatát a következőképpen módosítja:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a már körmendi intézményben lévő egyházashollósi gyermekek, tanulók óvodai ellátását, általános iskolai oktatását az intézménytípusra jellemző nevelési, oktatási idő elteltével térítésmentesen biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

n.) Javaslat az önkormányzat 50/2004. számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.

Bebes István polgármester javasolja az 50/2004. számú önkormányzati határozat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

94/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az új, többcélú, közös igazgatású közgyűjteményi és közművelődési intézmény alapításáról szóló 50/2004. számú határozatát és az intézmény Alapító Okiratát a következőképpen módosítja:

 

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású, közgyűjteményi és közművelődési intézmény

 

Az intézmény székhelye: 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11. helyett

                                9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 4.

 

Az intézmény neve: Faludi Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár helyett:

                          Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos az Alapító Okirat módosításáért 

 

 

o.) Intézményvezetői pályázati eljárás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kéri a képviselő-testület bölcs döntését az előterjesztést illetően.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Bizottság a helyzet kapcsán megvizsgálta a törvény adta lehetőségeket. A demográfia hullám optimalizálási elképzeléseket is magával hordoz, ezért a döntést a város oktatásának jövőjét megvizsgálva lenne célszerű meghozni. Az adott közösségek véleményét meghallgatva kell véleményt formálni, felülvizsgálva Körmend intézmény-szerkezetét.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag véleménye szerint valóban bölcs döntésre van szükség, annál is inkább, mivel 4 évvel korábban a képviselő-testület már hozott egy olyan döntést, mellyel a két - egymás mellett épült - általános iskolát fuzionálni szándékozta. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság ülésén is felsejlett ennek megvalósítása, ahogy az előterjesztés is tartalmazza. Kéri, hogy a 3 általános iskola jogosítványait ne csökkentsék, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megfelelő körülmények között tudjanak a gyermekek tanulni. Javasolja, hogy az igazgatói posztra ismételten írjon ki pályázatot a képviselő-testület.

Nagy Gábor képviselő-testületi tag nyomatékosítja, hogy 4 évvel ezelőtt nem született határozat az iskolák összevonásáról.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy megfelelően járt el a képviselő-testület akkor, amikor az igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázatot kiírta. A lehetőségekről egyeztetni kell az alkalmazotti szervezetekkel. Elképzelhető, hogy nem lesz szükség új pályázat kiírására és még a nyári szünet előtt meg lehet hozni a döntést.

Javasolja az egyeztetések után ismételten napirendre tűzni az igazgatói munkakör betöltésének kérdését. Kéri, hogy a képviselő-testület a kiküldött határozati javaslat helyett az alábbi javaslatot fogadja el:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló törvény alapján az alkalmazotti közösségek véleményének kikérése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések után ismételten napirendre tűzi az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola intézményvezetői pályázati eljárás kérdését.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

95/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltése kapcsán, az 1993. évi LXXIX. évi törvény alapján kikéri az alkalmazotti közösségek véleményét, majd az egyeztetések után ismételten napirendre tűzi az intézményvezetői pályázati eljárás kérdését.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal, egyeztetések lefolytatására 2004. május 30.  

Felelős: Bebes István polgármester

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

 

p.) Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései: 

-         Szándéknyilatkozat a 2005. évi ifjúsági megyenap Körmenden való megrendezéséről  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének véleménye szerint impozáns rendezvénye lehet a városnak a jövő évben rendezendő Ifjúsági Megyenap. A Bizottság támogatja a rendezvény Körmenden történő lebonyolítását.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy korrekt tárgyalások mellett döntsenek a Megyei Önkormányzat részéről biztosított hozzájárulás mértékéről.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag tudomása szerint a Megyei Önkormányzat pályázat útján jut hozzá a szükséges forráshoz.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az Ifjúsági Megyenap megrendezését, ahhoz fedezet biztosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja szándéknyilatkozat adását a 2005. évi Ifjúsági Megyenap Körmenden történő megrendezéséhez, ehhez a jövő évi költségvetésben fedezet elkülönítését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

96/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozatot tesz arról, hogy vállalja a 2005. évi Ifjúsági Megyenap megrendezését, melynek megvalósítására a 2005. évi költségvetésében fedezetet különít el.

 

Határidő: 2005. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

-         SZAK-2004. pályázat benyújtása   

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy törvényi kötelezettségből adódó feladat a közoktatási szakértői tevékenység igénybevétele. A külső szakértő bevonása segítségül szolgálhat a pedagógiai programok, illetve minőségirányítási programok elkészítésénél. A Bizottság a SZAK-2004. pályázat 3.1 pontjára javasolja pályázat benyújtását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

97/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közoktatási SZAK-2004. pályázat 3.1 pontjára "Az intézményi pedagógiai programok módosításához és jóváhagyásához, minőségirányítási programok jóváhagyásához szakértő igénybevételére."

A tevékenység elvégzésével a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletét bízza meg. 

 

Határidő: 2004. április 30.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

q.) A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:   

-         Pályázat benyújtása a könyvtárpártoló önkormányzat 2004. címre 

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását, hiszen eddig is több alkalommal elnyerte a város és a Könyvtár ezt a címet, mely bizonyos pénzösszeggel is együtt jár.   

 

Bebes István polgármester javasolja a "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2004." címre pályázat benyújtását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

98/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a "Könyvtárpártoló Önkormányzat-2004." cím elnyerése érdekében.

 

Határidő: 2004. április 30.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

 

 

 

 

-         Hősök napja városi ünnepség előkészítése  

Előadó: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva Egyed Gyulát, a Rázsó Imre Szakközépiskola igazgatóját javasolja az ünnepség szónokának, aki elfogadta a felkérést.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

99/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi Hősök Napjára szervezett városi ünnepséget 2004. május 30-án vasárnap, 11.00 órakor tartja a Hősök terén.

Az ünnepség szónokának Egyed Gyulát, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóját, műsorának biztosítására az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolát kéri fel.

 

 

r.)   Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Körmend, 1491/48 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 3.300 Ft+ÁFA/m2 áron javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja, vagyis az ingatlant 3.000 Ft+ÁFA/m2 áron javasolja értékesíteni.

 

Dr. Stankovits György jegyző kéri, hogy ezen ingatlan értékesítéséről szóló 265/2003. számú határozatát a képviselő-testület vonja vissza.

 

Bebes István polgármester javasolja az 1491/48 hrsz-ú ingatlan értékesítését a Partner Ingatlaniroda részére 3.300 Ft+ÁFA/m2 áron, egyben kéri a 265/2003. számú határozat visszavonását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

100/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező Körmend, 1491/48 hrsz-ú, "beépítetlen terület" megnevezésű, 2824 m2 nagyságú ingatlant a Partner Ingatlaniroda (Körmend, Vida J. utca 6., képviseli Joó Gyula) részére 3.300 Ft+ÁFA/m2 áron. Az ingatlanra 2005. június 30-ig beépítési kötelezettséget ír elő. 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 265/2003. számú határozatát ezennel visszavonja.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Markó Márta kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a kérelmet nem támogatja, javasolja a területre az építési tilalom érvényben tartását.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elutasító javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

101/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Markó Márta Körmend, Hunyadi u. 1. szám alatti lakos kérelmét - vagyis a kérelmező tulajdonában lévő Körmend, 325/1 hrsz-ú, 1076 m2 területű ingatlan önkormányzati tulajdonú ingatlannal történő cseréjét - nem támogatja.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         A 897/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott ülésen a bizottsági tagok a határozati javaslatban foglaltakat támogatták.

 

Bebes István polgármester javasolja a 897/3 hrsz-ú ingatlan értékesítését a Fezőr Panzió Kft. részére 7.400 Ft+ÁFA/m2 áron.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

102/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesít a Körmend, 897/3 hrsz-ú, "gazdasági épület és udvar" megnevezésű, 2285 m2 nagyságú ingatlanból megosztás után 1390 m2 nagyságú ingatlanrészt a Fezőr Panzió Kft. (Körmend, Rákóczi u. 99.) részére 7.400 Ft+ÁFA/m2 áron. A telekalakítás és a kitűzés költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre: 2004. május 30. 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás a Városgondnokság építési engedély kérelméhez  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - mivel a bekért adatok alapján a Városgondnokság vezetője bizonyította, hogy gazdaságos a tevékenység - javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Városgondnokság telephelyének és a betonüzem átalakításának építési engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

103/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városgondnokság telephelyének (1500/1, 1500/2 hrsz-ú) és a betonüzem (1524, 1525, 1526, 1527 hrsz-ú) átalakításának építési engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Villanyoszlopok áthelyezése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a kérelmeket nem támogatja. Kovátsik Tamás közvilágítási oszlop áthelyezési kérelmet azzal a feltétellel tudja a Bizottság támogatni, ha a közvilágítás átépítési munkálatokra a Szabályozási tervben a területen jelzett útszakasz kialakításával egyidőben kerül sor, fenntartva, hogy a tulajdonos az ingatlanát érintő költségeket fedezi.   

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását. Kéri, hogy a határozati javaslatban az ingatlanok adatai pontosan kerüljenek meghatározásra.  

 

Dr. Stankovits György jegyző ismerteti a határozati javaslat szövegét:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, Dobogó u. 20. szám előtti ingatlan, valamint a Körmend, Kossuth L. u. 22. szám előtti ingatlanon elhelyezkedő közvilágítási oszlopok áthelyezésére irányuló kérelmeket nem támogatja, arra költségvetési fedezetet nem biztosít.

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, 0254/449 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő közvilágítási oszlop áthelyezési kérelmet azzal a feltétellel támogatja, ha a közvilágítás átépítési munkálatokra a Szabályozási tervben a területen jelzett útszakasz kialakításával egyidőben kerül sor és a kérelmező a munkálatok ingatlanát érintő teljes költségét saját erőből finanszírozza. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

104/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, Dobogó u. 20. szám előtti ingatlan, valamint a Körmend, Kossuth L. u. 22. szám előtti ingatlanon elhelyezkedő közvilágítási oszlopok áthelyezésére irányuló kérelmeket nem támogatja, arra költségvetési fedezetet nem biztosít.

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, 0254/449 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő közvilágítási oszlop áthelyezési kérelmet azzal a feltétellel támogatja, ha a közvilágítás átépítési munkálatokra a Szabályozási tervben a területen jelzett útszakasz kialakításával egyidőben kerül sor és a kérelmező a munkálatok ingatlanát érintő teljes költségét saját erőből finanszírozza. 

 

Határidő: kiértesítésre azonnal 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

s.)  Önrész kiegészítése műfűves pálya építéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a műfüves pálya önrészéhez további fedezet biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja további önrész biztosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a műfüves labdarúgó pálya önrészéhez további 2.500 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

105/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi műfüves labdarúgó pálya megépítéséhez szükséges önrészhez további 2.500 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításért

 

 

t.)   2004. évi intézményi felújítási feladatok meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy ezen felújítási munkálatok elvégzésével a rendelkezésre álló 10 millió Ft-os keret szinte kimerülne, ezért javasolja, hogy a Batthyányné Óvodában, valamint a Polgármesteri Hivatalban elvégzendő munkálatok költségét a céltartalék terhére biztosítsa a képviselő-testület.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke támogatják az említett két intézmény felújítást a céltartalék terhére.

 

Bebes István polgármester javasolja a Batthyányné Coreth Mária Óvoda emeleti mennyezet-felújításához 4.000 eFt, a Polgármesteri Hivatal lapostető szigeteléséhez 1.900 eFt biztosítását a céltartalék terhére, valamint a  Kölcsey Ferenc Gimnázium vizesblokk felújításához szükséges 1.500 eFt biztosítását az intézmény felújítási keret terhére és kéri a határozati javaslat e szerinti módosításának elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozza:

 

106/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete:

-         a Batthyányné Coreth Mária Óvoda emeleti mennyezet-felújításához 4.000 eFt-ot,

 

-         a Polgármesteri Hivatal lapos tető szigeteléséhez 1.900 eFt-ot

biztosít a céltartalék terhére,

-         a Kölcsey Ferenc Gimnázium emeleti vizesblokk felújítási munkáihoz 1.500 eFt-ot biztosít az intézmény felújítási keret terhére. 

 

Határidő: 2004. július 30. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a munkálatok elvégzéséért

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

 

 

u.) Gondozóházi egység kialakítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a gondozóházi egység kialakításához szükséges összeget a céltartalék terhére javasolják biztosítani.

 

Bebes István polgármester javasolja a Kossuth Lajos utca 26. szám alatti lakás gondozóházi egységgé történő átalakításához 1.685.240 Ft biztosítását a céltartalék terhére.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

107/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, Kossuth Lajos utca 26. fszt. 6. szám alatti lakás gondozóházi egységgé történő átalakításához és felújításához 1.685.240 Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.

 

Határidő: 2004. július 31. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a munkálatok elvégzéséért

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

 

 

 

 

v.)  Faludi F. u. 1. szám alatti társasház vízellátásának megoldása 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, a lakók kinyilvánították, hogy maguk közül nem tudnak közös képviselőt választani, mivel senki nem vállalja közülük e feladat ellátását. Mivel a társasház tulajdonosai közül választható ki a közös képviselő személye, ezért célszerűnek látszik, hogy az önkormányzati ingatlankezelést végző  Városgondnokság lássa el ezen feladatot. A társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét a Városgondnokság ügyvédje elkészítette, az előterjesztésben szereplő módosítások indokoltak a társasház számára.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

Tóth László, mint az 1. számú választókörzet képviselője reméli, hogy megoldódik az évek óta húzódó probléma.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását azzal a pontosító jellegű módosítással, hogy a határozati javaslat 3. mondatából az önkormányzat megjelölést mellőzést. Így a határozati javaslat 3. mondata az alábbiak szerint módosul:

Abban az esetben, amennyiben a társasház közgyűlésén a tulajdonostársak elfogadják a szervezeti- és működési szabályzat tervezetét, és döntenek a közös képviselő személyéről, úgy a hátralékos vízdíjtartozás átvállalásra kerül azzal, hogy a tulajdonostársaktól a hátraléknak a tulajdoni hányad alapján rájuk eső részét be kell hajtani.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

108/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete - mint tulajdonostárs - javasolja a Faludi Ferenc u. 1. szám alatti társasház közösségnek, hogy a társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét, valamint a társasház Alapító Okiratát módosítsa az alábbiak szerint:

-         A közös ügyek intézését Intézőbizottság helyett közös képviselőn keresztül lássák el.

-         Számvizsgáló bizottság helyett a társasház közösség közgyűlése által választott tulajdonostárs lássa el a 2003. évi CXXXIII. törvényben meghatározott feladatokat.

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete - mint tulajdonostárs - Körmend város Gondnoksága vezetőjét javasolja megbízni a közös képviselői feladatok ellátásával.

 

Abban az esetben, amennyiben a társasház közgyűlésén a tulajdonostársak elfogadják a szervezeti- és működési szabályzat tervezetét, és döntenek a közös képviselő személyéről, úgy a hátralékos vízdíjtartozás átvállalásra kerül azzal, hogy a tulajdonostársaktól a hátraléknak a tulajdoni hányad alapján rájuk eső részét be kell hajtani. A vízdíjtartozás kiegyenlítésének fedezetét Körmend város Gondnoksága köteles saját költségvetése terhére biztosítani. A vízdíjhátralék behajtása Körmend város Gondnokságát terheli.

 

A Képviselő-testület - mint tulajdonostárs - felhatalmazza Körmend város Gondnokságának vezetőjét, hogy kezdeményezze a társasház közgyűlésének összehívását abból a célból, hogy a szervezeti és működési szabályzatról és a közös képviselő személyének megválasztásáról döntés szülessen.

 

Határidő: közgyűlés összehívására 2004. május 3.

Felelős: Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője

 

    

w.)  Rákóczi u. 5-7. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az akadálymentesítés elvégzésére 7.400 eFt-ot javasol.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a háziorvosi rendelők akadálymentesítési munkálataira 9.300 eFt-ot javasolnak.

 

Geosics László képviselő-testületi tag a háziorvosok és az önkormányzat között közös költségviselést javasol.

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szóban forgó ingatlan önkormányzati tulajdonban van. 2005. január 1-jétől az egészségügyi alapellátásban a működési engedélyek kiadásának alapfeltétele az épületek akadálymentesítése.   

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag az automata ajtó kialakítását nem tartja indokoltnak, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével ért egyet.  

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a fogorvosi rendelő, valamint a gyermekorvosi rendelő akadálymentesítésének kérelme kerül a képviselők elé. Elmondja továbbá, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda munkatársai folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, mely által a költségek csökkenthetők lennének.

 

Bebes István polgármester javasolja a háziorvosi rendelők akadálymentesítési munkáinak elvégzésére 9.300 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

109/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rákóczi u 5-7. szám alatti háziorvosi rendelők akadálymentesítési munkáinak elvégzésére 9.300 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére. 

 

Határidő: 2004. december 31. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

x.) Iparterületi feltáró úthoz ingatlan vásárlása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester javasolja e napirendi pont zárt ülés keretében történő megvitatását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

y.)  A közbeszerzési eljárások egyes kérdéseiről szóló Szabályzat módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a szabályzat módosítását.

Bebes István polgármester javasolja Körmend Önkormányzata által lebonyolított közbeszerzési eljárások egyes kérdéseiről szóló szabályzat módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

110/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend Város Önkormányzata által lebonyolított közbeszerzési eljárások egyes kérdéseiről szóló szabályzat módosítását a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

 

Határidő: 2004. május 1. a hatályba lépésre

Felelős: dr. Stankovits György jegyző

 

 

z.)  Tájékoztató a nagyterem átalakításáról        

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester jelzi, hogy a Kossuth Lajos utcában a nevezett ingatlan tulajdonosa jogi útra tereli az ügyet az útburkolat rossz minősége miatt, ami által lakóházának falát károsítja a felfreccsenő víztócsa.    

A Kossuth Lajos utca 18. számú ház előtt a helyreállítás után a gödör mérete csökkent ugyan, de nagy valószínűséggel újra süllyedni kezd az útburkolat. Javasolja ismételten felhívni a Vasivíz Rt. figyelmét a problémára. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint megoldást kell találni a Batthyány utcában a gyalogátkelőnél lévő víz elvezetésére.

A városi újságban ezidáig még nem vélte felfedezni a szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezéséről szóló tájékoztatást.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy az említett útszakasz nem az önkormányzat kezelésében van, további probléma, hogy a víznyelők magasabban találhatók, mint az útpálya.

 

Kozó József képviselő-testületi tag érdeklődik, hogy mikor kerül sor a további kátyúk megszüntetésére, valamint az újraszőnyegezésre.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője közli, hogy a kátyúzásra az időjárás függvényében kerül sor. Az Ifjúság utcában nemcsak kátyúzásra van szükség, hanem a teljes útburkolat felújítására, mely az útfelújítási koncepció keretében valósul meg.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag kéri a Thököly utca érintett szakaszára - a földmunkák megkezdéséig - sóder terítését, mivel a víz ismételten tócsákban áll.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet a Thököly utcai vízelvezetés rendezésére. Miután a terület munkagéppel járhatóvá válik, az átázott talajréteget kiemelik és helyére kavicsot tesznek.

 

Karakai József képviselő-testületi tag ismételten kéri a Bástya utcában található játszótéri hinta maradványainak elszállítását. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri az Alkotás utcai játszótér élősövénnyel történő elkerítését drótkerítéssel megerősítve, hogy az ebek ne juthassanak be a játszótér területére. Az ott lévő - használaton kívüli - porolót kéri eltávolítani. Korábban ígéretet kapott egy hinta kihelyezése is, szeretné, ha ez minél hamarabb megvalósulna. 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Bartók Béla lakótelepen a helyszíni bejárás megtörtént, a 6-7-8 számú háztömb előtt parkoló kialakítása szükséges.

 

Geosics László képviselő-testületi tag, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az interpellációra kapott válaszokat elfogadják.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.

-         Interpellációk

 

  Geosics László képviselő-testületi tag:

-         aziránt érdeklődik, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére beadott pályázat elbírálására megtörtént-e.

-         Horvátnádalja városrészen az Akác utcában a csapadékvíz-elvezető rossz állapota miatt a pincék megtelnek vízzel, kéri a Körmend felé eső árok kitisztítását.

-         jelzi, hogy ezen a városrészen is megjelentek a kóbor ebek.

-         hétfői napon a piacon ellenőrzést végző adóhatóság munkatársai ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, ezért javasolja őket magasabb összegű ruházati illetményben részesíteni. 

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a szennyvízhálózat fejlesztésére benyújtott pályázat szakmai okokra történt hivatkozással elutasításra került. Egyházashollós, Molnaszecsőd, valamint Magyarszecsőd községekkel közösen új pályázat benyújtását tervezik 2 milliárd forintos költségvetéssel, melynél remélhetőleg kisebb összegű önrészre lesz szükség.  A pályázat benyújtása várhatóan a nyár végén valósulhat meg. A tervezés során a város még csatornázatlan részeinek felmérése is megvalósul.

 

Dr. Stankovits György jegyző a ruhapénz kapcsán elmondja, hogy valamennyi köztisztviselő a jogszabály szerint megillető mértékű ruhapénz ellátásban részesül.  

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője az Akác utcai csapadékvíz-elvezető kapcsán elmondja, amikor az Akác utcai úttorkolatot a Közútkezelő Kht. kialakította, a kerékpárút alatt lévő áteresz kifolyási végét eltömítette. Miután tudomásukra jutott a probléma, a Kht. ígéretet tett arra, hogy rendbe teszi az árokrész fenékküszöbét, ami az átfolyást biztosítja. A két évvel ezelőtt történt szintezés alapján az árok a Pinka meder fele lejt. Meg kell vizsgálni, hogy minden lakóház előtt megfelelő szinten van-e az áteresz.     

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag jelzi, hogy a piac fedett csarnokos részén az aszfalt nagymértékben tönkrement, annak felújítása szükséges.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy:

-         a Kossuth Lajos utcában a nehézgépjárművek és autóbuszok kitiltására mikor kerül sor.

-         a Kossuth Lajos utcában várható-e a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.  

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda járjon el a tábla kihelyezését illetően.

Az új pályázat benyújtásával várhatóan ezen utcában is megoldódik a szennyvízelvezetés.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag:

-         kérdezi, hogy a lakók kérelmének megfelelően, az Újváros utcában a kábeltelevízió hálózat kiépítésére mikor kerül sor,

-         kéri, hogy a Rákóczi u. 156. számú ingatlannál található közös kút környékének helyreállítását a Városgondnokság végezze el.

 

Bebes István polgármesternek nincs tudomása a kérelemről, de megjegyzi, hogy ez előzetes tervekben az említett utca kábeltelevízió hálózattal történő kiépítése nem szerepel. A Kábeltelevíziós PJT ezidáig még nem nyilatkozott arról, hogy milyen jogcímen adja át az önkormányzat a 2003. december 10-én a kábeltelevízió hálózat bővítésére megszavazott 7 millió Ft-ot.  A hétfői irodavezetői értekezleten választ vár a probléma elrendezésére.   

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke jelzi, hogy a Mátyás király utcáról az Alkotás utcára fordulva a gépjárművek az út jobb oldalát elfoglalják, akadályozva ezzel a közlekedést. Javasolja ezen útszakaszon a várakozást közlekedési táblával megtiltani.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag:

-         elmondja, hogy Horvátnádalján az óvoda 2003. októberében hozzájutott egy babaházhoz, melynek beton alapra helyezésére lenne szükség,

-         ugyanezen városrészen a temető kerítésének teljes cseréjét kéri (vagyis az utcafronton is), ez további 80 méter hosszon 30 oszlop elhelyezését jelentené.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         közli, hogy a Rábán aluli városrészen a kábeltelevízió hálózat kiépítése a kedvezőtlen időjárás miatt nem valósult meg ezidáig,

-         kéri a polgármester közbenjárását, hogy a Rábán aluli városrészen az építési tilalom feloldását lehetővé tevő gát építéséhez szükséges vízügyi hozzájárulás minél hamarabb kiadásra kerüljön.  

-         a Rába híd virágosítását javasolja.

-         kéri, hogy a Hegyaljai utcában a vízvezeték kiépítése teljes utcahosszon valósuljon meg.

-         a Rába hídon található kátyúk helyreállítását kéri.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

-         a Mátyás király Utcai Óvoda vezetőjének kérelmét tolmácsolva elmondja, hogy az óvoda előtt, a főbejárati kapunál lévő járdaszakaszon a víz felgyülemlik, annak elvezetése szükséges, 

-         korábban padkaszélesítést végeztek az óvoda előtt, azóta a kavics megkopott, itt két nagy kátyú is található, kéri, hogy az újfelújítással egyidejűleg történjen meg a helyreállítás.

-         kéri továbbá, hogy az óvoda "kis udvarának" füvesítése során a föld lazítása is történjen meg.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         a Bartók Béla útról a Smatch áruház felé kanyarodva kátyúk találhatók, emiatt már kerékpáros baleset is történt, kéri az útburkolat helyreállítását.

-         a Batthyányné Coreth Mária Óvoda udvarán található fák földből kiálló gyökereire földterítést kér.

 

Bejelentés:

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Fábri Sándor estjére invitálja a képviselőket május 8-án a Színházterembe. A műsor bevételét a Polgári Összefogás Körmendért a város karácsonyi díszkivilágítására fordítja.

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri a képviselőket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az Európai Unióhoz való csatlakozás napján szervezett programokon. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Miniszterelnöki Hivatal 300 eFt-tal járult hozzá a programok szervezéséhez, a tűzijáték megrendezése pályázaton elnyert összegből történik. A Szattva Kft. sátrak felállításával járul hozzá a programok lebonyolításához.

 

  

  

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 20 perckor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester