· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. április 22.következő
letölthető melléklet:

324 kbyte

2004. február 19.

 

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2004. február 19-i ülésérőlHatározat:

26 - 41. számú

Rendelet:

5/2004. (III.01.) számú

6/2004. (III.01.) számú

7/2004. (II.20.) számú

8/2004. (III.01.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. február 19-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokTávol: -


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 18 képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Pőcze István és Horváth Sándor képviselő-testületi tag jelezte napirend előtti felszólalását.


Pőcze István köszönti a polgármestert, képviselőket, a választópolgárokat. Elmondja, hogy január hónapban levelet intézett Bebes István polgármesterhez, melyben kérte képviselői tisztségéről való lemondásának tudomásul vételét január 30-i hatállyal. Úgy érzi, tartozik képviselőtársainak, az őt nagy bizalommal megválasztó polgároknak azzal, hogy szóban is elköszönjön, lemondását megerősítse. Hivatásában új beosztást tölt be, a Honvédelmi Minisztérium keretén belül működő tábori lelkészi szolgálathoz került evangélikus tábori lelkésznek hivatásos főtisztként, ami összeegyeztethetetlen a politikai jellegű szerepvállalásával. Ezért január végével a képviselői mandátumáról lemondott. Ezúton köszöni a választópolgároknak a bizalmat, kéri ugyanezen bizalommal forduljanak utódja felé. A képviselőtársainak az előttük álló évekre erőt, egészséget, jó munkát, sok bölcsességet kíván, ezzel elköszön a testülettől.

Bebes István polgármester megköszöni Pőcze István munkáját, bízik abban, hogy a civil életben is ugyanolyan lelkesedéssel, hozzáállással, szakértelemmel látja el feladatát, mint a képviselő-testületben. Valamennyi képviselőtársa nevében elköszön tőle és ajándékot nyújt át Pőcze Istvánnak.


Horváth Sándor képviselő-testületi tag Szabadi István képviselőnek az elmúlt képviselő-testületi ülésen Körmend város Önkormányzata közoktatási intézkedési tervének tárgyalása során a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra tett megjegyzésére kíván reagálni. A képviselő úr véleményében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat létjogosultságát kérdőjelezte meg a városban. Megállapítását arra a tényre alapozta, hogy a közoktatási intézmények által szolgáltatott létszámadatok között egyetlen helyen sem tűntettek fel cigány kisebbséghez tartozó gyermeket, tanulót. Tudomása szerint sem az általános iskolai, sem az óvodai beíratások során ilyen adatot nem kérhetnek az intézmények. Az előző népszámlálás alkalmával a kérdezőbiztosok csak az önként szolgáltatott, nem kötelezően megválaszolandó kérdések között érdeklődtek a kisebbségi hovatartozásról, ugyanúgy mint a vallási hovatartozásról. Ettől függetlenül tudják és vállalják, hogy Körmend lakosságának mintegy 10%-a a cigány kisebbséghez tartozik. Ismerik egymás családját, őseit. A cigányság körében erős az összetartás, nem szükséges adatként létezniük valamilyen nyilvántartásban ahhoz, hogy a saját, a többségtől nem eltérő életüket élhessék. Azért vállaltak közéleti szereplést, munkát a kisebbségi önkormányzatban, hogy a városban élő - nem elhanyagolható számú - kisebbség részt vállaljon saját életének alakításában. Azzal, hogy az önkormányzat képviselő-testületében vagy kisebbségi önkormányzatban választás útján helyet kaptak, úgy véli, elindult egy olyan folyamat, amely az egymás mellett élést segíti elő. A testület hivatkozott ülésén a fenti adatok hiányában akkor nem reagált az elhangzottakra, ezért kért szót a mai napon.

Szabadi István képviselő-testületi tag az elhangzottakkal kapcsolatban hozzáfűzi, hogy részéről kérdés fogalmazódott meg, semmiféle származási, faji, etnikai hovatartozást nem kívánt megkérdőjelezni. A kérdést azért tette fel, mivel az említett anyagban kevés adat került feltüntetésre.

A napirend előtti hozzászólások után Bebes István polgármester javasolja a Sportcsarnok felújításáról szóló tájékoztató felvételét a napirendi pontok közé, majd kéri a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (II.20.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának az állattartásról szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város közlekedési rendjének felülvizsgálata

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. A II. Rákóczi Ferenc Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Szalóki József intézményvezető


 1. Hatályos képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Folyó ügyek:

 1. A Karsai Rt-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. VASIVÍZ Rt. kérelme környezetterhelési díj kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá történő átalakításának lehetőségei

Előterjesztő: Bebes István polgármester 1. Önkormányzati bérlakás nem lakás céljára történő hasznosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend közoktatási intézményei alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

 • Javaslat a képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés bevezetésére az általános iskolákban

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • A március 15-i városi ünnep programja

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Közalapítvány Alapító Okiratának kiegészítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Az EU csatlakozás napjára ünnepi program szervezése

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztése:

  • Baki János ingatlanvásárlási kérelmei

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. A Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Tájékoztató Körmend város Önkormányzatának testvérvárosaival tervezett programjáról

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Tájékoztató az ingatlanvásárlási kérelmek során alkalmazott eljárásokról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Tájékoztató a Sportcsarnok felújításáról - állapotjelentés

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


 • Interpellációk

NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2004. január 16-án Patkó Lajos, a Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft. ügyvezetője munkahelyteremtő beruházásra alkalmas terület iránt érdeklődött. Szintén e napon Hosszú Zoltánnal, a Vas Népe napilap reklámszervezőjével a Körmend ismételt várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából megjelenő melléklet kapcsán folytatott megbeszélést. Ezt követően az Eybl Textilipari Kft. üzemébe látogatott, ahol megbeszélést folytatott a cég magyarországi képviselőjével.

Január 19-én Bicsák Jenővel, a Vas Megyei Munkaügyi Központ Körmendi Kirendeltségének vezetőjével folytatott megbeszélést a Munkaügyi Központ ezévi terveiről, a munkaügyi pályázati lehetőségekről. Ugyanezen napon Tóth Lászlóval, az OTP Rt. helyi fiókjának vezetőjével, valamint Németh Józseffel, a bank vezető-helyettesével finanszírozási, hitelfelvételi kérdésekről váltottak szót. Szintén e napon a Mélyépítő Kft. ügyvezetője közmű beruházás iránt érdeklődött. Délután az Immo-03. Bt. ingatlan adásvételi előszerződésének aláírására került sor.

Január 21-én a Provincia Invest Kft. ügyvezetője a foghíjbeépítés jelenlegi helyzetéről tájékoztatta. E napon kezdődött egy tárgyalássorozat Páli Jánossal a Kastély hasznosításának lehetőségeiről, mely tárgyalás a mai napon folytatódott. Ezt követően a Somogyi Béla Általános Iskolában és az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában intézménylátogatás keretében az idei évi költségvetésről tájékoztató megbeszélésre került sor.

Ugyanezen napon a finn nagykövet kis- és középvállalkozók részére tartott előadást az Európai Unióval kapcsolatban.

Január 22-én a finn nagykövettel közösen tájékozódtak a két ország közt fennálló kapcsolatokról. Ezt követően a Régióhő Kft. taggyűlésén, majd a Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezésében a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen, majd a Batthyány emlékmisén vett részt.

Január 23-án Celldömölkön sportfórumon vett részt, ahol az ott tartózkodó miniszterrel megbeszélést folytatott a sporttámogatásokról.

Január 26-án Wágner Istvánnal, a VASIVÍZ Rt. vezetőjével a szennyvízhálózat bővítés közbeszerzési pályázatának kiírásáról folytattak megbeszélést.

Január 27-én Vajda Lászlóval, a Lami-Véd Bt. ügyvezetőjével munkahelyteremtő beruházásról tárgyalt. Ugyanezen napon a Mátyás Király Utcai Óvodába, valamint az Egészségügyi és Szociális Intézménybe látogatott. Ezt követően vállalkozói fórumon vett részt.

Január 28-án a Somogyi Béla Általános Iskola tornatermének felújításáról és az utak felújítása kapcsán pályázati lehetőségekről folytatott megbeszélést Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével, valamint Czvitkovics Gyulával, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökével. Ezen a napon a Batthyányné Coreth Mária Óvodában és a Hunyadi Úti Általános Iskolában intézménylátogatáson vett részt.

Január 29-én Dr. Varga Zoltánnal, a Vas Megyei Sportigazgatóság vezetőjével Körmenden az ősz folyamán megrendezendő megyei sportnap részleteit beszélték meg. E napon a Körmendi Kft. vezetője tájékoztatta a cég múlt évi működéséről és az ezévi elképzelésekről. Délután rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor, majd a Színházban megrendezett civil fórumon vett részt.

Január 30-án került sor a Lami-Véd Bt-vel az adásvételi előszerződés aláírására. Ugyanezen napon Németh István, a Régióhő Kft. ügyvezetője a biofűtőmű beruházás kapcsán felmerült kérdésekről tájékoztatta. Szintén e napon találkozott Güssing polgármesterével, aki Körmend és a környező települések támogatását kérte mentőhelikopter állomás létesítéséhez.

Február 10-én Szombathelyen a "Régió legígéretesebb fejlesztési projektje" díjat vehette át a biofűtőmű beruházás kapcsán. Délután a Szemes és Társa Kft. ügyvezetőjét fogadta, aki a VASIVÍZ Rt-től megbízást kapott a közbeszerzési pályázat kiírásával kapcsolatos teendők elvégzésére. Ezt követően Karsai Bélával, a Karsai Rt. vezetőjével folytatott megbeszélést, az e tárgyban készült előterjesztés a mai napon kerül a képviselők elé.

Február 11-én kábeltelevízió hálózat kiépítésével és a képviselő-testület által megszavazott 7 millió Ft átadásáról folyt egyeztetés, délután pedig fogadóórát tartott.

Február 12-én a Zalalövői Kisebbségi Önkormányzat képviselőit fogadta, akik diszkrimináció ellenes pályázat benyújtásához kérték Körmend város Önkormányzatának támogatását.

Szintén e napon Patkó Lajossal, a Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével tárgyalt, a kérelemről előterjesztés készült. A délután folyamán Kistérségi Társulási ülésen vett részt.

Február 13-án dr. Gálffy Zsolt ügyvédet fogadta, aki szóbeli megbízást kapott iparterületek után történő érdeklődésre, majd dr. Déri Miklós jogásszal, a Körmenden Foglalkoztatottak Közalapítvány elnökével megbeszélést folytatott a Közalapítvány Alapító Okiratának kiegészítéséről.

Február 17-én a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes vezetője az együttes ezévi elképzeléseit vázolta fel. A megbeszélésen jelent volt Szekeres Gábor művelődési főtanácsos is. Ugyanezen napon az irodavezetőkkel a Somogyi Béla Általános Iskola tornatermének felújításáról zajlott egyeztetés.

Február 18-án az Alterra Kft. képviselői közműberuházások iránt érdeklődtek.

Február 19-én a Lami-Véd Bt. körmendi tervezett beruházásával kapcsolatos egyeztetésre került sor, majd az Eybl Textilipari Kft. vezetői tájékoztatták elképzelésükről, a cég esetleges Körmenden való letelepedéséről. A délelőtti órákban megbeszélés zajlott a Kastély hasznosításáról Páli Jánossal, Dr. Nagy Zoltánnal, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökével, valamint Szabó Ferenc alpolgármesterrel.


Karakai József képviselő-testületi tag a Sportcsarnok kapcsán megjegyzi, hogy a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírja, hogy a közoktatási intézmény vezetője felelős a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. A tornacsarnok és uszoda üzemeltetése esetében ez a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatójára fokozottan vonatkozik. A Sportcsarnok nagyfokú igénybevétele miatt a felújítás szükségessé vált. Ha a meglévő problémákat nem hozzák helyre, az előírt tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások betartása lehetetlenné válik. Amennyiben a pénzügyi feltételek biztosítottak, a Sportcsarnok felújítását a lehető leghamarabb el kell kezdeni, a szükséges munkákat el kell végezni.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke jelzi, hogy többszöri bejárás után a bizottság tagjai is megbizonyosodhattak az ott uralkodó állapotokról. Az előzetes vizsgálatok alapján a létesítmény felújítása legkevesebb 70 millió Ft-ba kerülne.


Bebes István polgármester szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ottani állapotot megszűntessék. A költségvetésben e célra különítettek el pénzösszeget.

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolót 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 1. Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (II.20.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását.


Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

5/2004. (III.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (II.20.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város Önkormányzatának az állattartásról szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az állattartással kapcsolatban a Hatósági Iroda az ÁNTSZ-szel közösen átfogó ellenőrzést végez a város területén. Ezen túlmenően márciustól 10 hónapon keresztül építéshatósági ellenőrzésre is sor kerül. A rendelet célja a benne foglaltak érvényesítése és adott esetben szankcionálás.

A rendelet-tervezetben nem szerepel - mivel azt az állategészségügyről szóló törvény szabályozza, - hogy az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségét az állati hulladék tulajdonosa, illetve ha a tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat viseli. Ha a tulajdonos ismertté válik, a költségeket köteles az önkormányzatnak megtéríteni. Amennyiben igény merül fel, lehetőség van arra, hogy az állati hulladék beszállítására a város "szigetet" alakítson ki, ahonnét az Állati Fehérjefeldolgozó Vállalattal (ATEV-val) kötött szerződés alapján az ATEV szállítaná tovább a hulladékot. Az önkormányzat az állati hulladék elszállításának költségét teljes egészében, vagy részben átvállalhatja, illetve teljes egészében átháríthatja az állati hulladék tulajdonosára.

Az állattartóknak törvényből eredő kötelezettsége gondoskodni az állati tetem elszállíttatásáról, ez sajnos nem minden esetben történik meg. Az 50 kg-nál kisebb tetemeket, illetve a három hétnél fiatalabb egyedeket saját területükön eltemethetik.

Az állatok fajtájának, mennyiségének meghatározása kapcsán érkezett olyan állampolgári kérés a hivatalhoz, hogy a kertvárosias lakóövezetben tiltsák meg a sertések tartását, vagy a rendelet-tervezetben szereplőnél alacsonyabb példányszám kerüljön meghatározásra.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke több jelzést kapott állattartóktól és az állattartással nem érintettektől. Az állattartók az állatlétszám meghatározásnál azt szeretnék, hogy minél kevésbé csorbuljanak az érdekeik, a nem állattartók - főleg a kertvárosias övezetben - a szag miatt fejezik ki aggodalmukat.

A rendelet-tervezet magába foglalja azokat a szigorú előírásokat, amelyeket a közegészségügyi és állategészségügyi szabályok előírnak. Amennyiben a rendeletben foglaltakat az állattartók betartják, ezen állatlétszám mellett a szomszédokat nem zavarhatja az állattartás.

A rendeletet a későbbiekben ki kell egészíteni az állati hulladék ártalmatlanításának kérdésével.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint ahhoz, hogy egészséges környezetben éljenek, szigorú rendelet szükséges. A rendelet-tervezet konkrétan megfogalmazza azokat az elvárásokat, amiket az állattartónak kötelessége betartani ahhoz, hogy fenntarthassa gazdaságát. A gond és probléma abból adódik, hogy hiányzik a betartás és betartatás. Bízik abban, hogy a jövőben ez megoldódik, az ellenőrzés megvalósul.


Bebes István polgármester javasolja az állattartásról szóló rendelet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

6/2004. (III.01.) számú rendelet


Az állattartás helyi szabályairól

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
 1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - a törvényi változáshoz igazodva - javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


Bebes István polgármester javasolja a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


7/2004. (II.20.) számú rendelet


A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.


Bebes István polgármester javasolja a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


8/2004. (III.01.) számú rendelet


A helyi építészeti örökség védelméről

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
 1. Körmend város közlekedési rendjének felülvizsgálata

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a bekért vélemények alapján igyekeztek egységes tervezetet megjeleníteni. A jövőt illetően a Körmendet elkerülő út szorgalmazása fontos feladat, mivel a jelenlegi forgalom kezelhetetlenné teszi a város közlekedését. További megoldandó feladat az észak-déli városrész megfelelő csatlakozása a vasút szintbeli keresztezésével.


Szabadi István képviselő-testületi tag a Kossuth Lajos utcai lakók kérését tolmácsolva az utcából a nehézgépjárművek kitiltását és a forgalom egyirányúsítását javasolja a Bercsényi utcától az Alkotás utcáig. Ezt a kezdeményezést aláírással, lakcímmel ellátva 56 fő írta alá. Az előterjesztésben a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda szintén az egyirányúsítást javasolja, melyet a Kossuth utcai lakók 90 %-a támogat.

Több szakvélemény is az általuk beterjesztett javaslat elfogadását támasztja alá. Kéri, hogy a Kossuth Lajos utca egyirányúsításáról külön történjen szavazás.

Nemtetszését fejezi ki továbbá a város honlapján megjelent rosszalló vélemények kapcsán.


Bebes István polgármester jelzi, azt szerették volna elérni a honlapon feltett kérdéssel, hogy a városlakók a lehető legnagyobb számban alkossanak véleményt a fajsúlyos témákat illetően. A Polgármesteri Hivatal jószándékú kezdeményezésként indította a véleménykérést, sajnálatos azonban, hogy egyesek minősíthetetlen véleményüknek adtak hangot.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke - hasonlóan a Hunyadi utcához - a helységnévtábla belterületi határhoz való igazítását javasolja a Magyarnádalja fele vezető Vasaljai úton, mely sebességkorlátozásra késztetné a gépjárművezetőket.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a közlekedési hatóság határozza meg, milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a helységnévtábla kihelyezhető legyen, (ilyen minimális feltételek a közvilágítás, járda megléte). A Vasaljai utca esetében a rendezési terv szerint a most folyamatban lévő beépítések nem tartoznak a beépíthető területek közé. Alapszabály a település rendezésnél, hogy két önálló lakott terület belterületi határa nem érhet össze. A sebességcsökkentés lehetőségét tábla kihelyezésével, egyéb forgalomterelő módszerrel kell megoldani. Javasolja kezdeményezni a Közútkezelő Kht-nél forgalomkorlátozó tábla kihelyezését.

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke javasolja a Kölcsey Utcai Általános Iskola előtt fekvőrendőr elhelyezését.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy amennyiben a Kossuth Lajos utcában a Sportcsarnok bővítése megvalósul, az jelentős számú parkolóhely kialakítását vonja maga után. A 40 parkolóhely kialakításának feltétele a Kossuth Lajos utca egyirányúsítása lenne. Ha a forgalom továbbra is kétirányú marad, megkérdőjelezhető a fejlesztés lehetősége.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság ülésén a rendőrség jelenlévő szakembere úgy ítélte meg, hogy Körmend forgalmi rendjének szempontjából a kétirányú forgalom lenne a kedvezőbb és a 3,5 tonnánál nagyobb súlyú járműveket kellene kitiltani az utcából. A kosárlabda mérkőzések idejére lezárható lenne az utca.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője tájékoztatásul közli, hogy a Sportcsarnok bővítéséhez szükséges építési engedélyt megkapták, melybe a parkolóhelyek beszámításra kerültek. Ha továbbra is kétirányú marad a Kossuth Lajos utcában a forgalom és a parkolóhelyek nem kerülnek kialakításra, módosítani kell az építési engedélyt és 40 db parkolóhelyet biztosítani kell. A használatbavételi engedély kiadásáig a módosításra van lehetőség.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője úgy látja, hogy a döntést meghozhatja a képviselő-testület, ennek függvényében kell biztosítani a 40 parkoló helyét.


Bebes István polgármester javasolja a Kölcsey Ferenc utcában a filmszínház határvonalában fekvőrendőr elhelyezését.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja - a bizottság javaslatának megfelelően - a Kossuth Lajos utcában a kétirányú forgalom megtartását.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja Körmend város közlekedési koncepciójának elfogadását.


Szabadi István képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a testület 16 fővel folytatja a tanácskozást.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


26/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város közlekedési koncepcióját - a Városfejlesztés, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatait figyelembe véve - a mellékletnek megfelelően, az alábbi módosításokkal jóváhagyja:

 • A Kölcsey utcában, az Orion Filmszínház határvonalában fekvőrendőr elhelyezését javasolja.

 • A Kossuth Lajos utca egyirányúvá tételét jelenleg nem támogatja, az utcában súlykorlátozó tábla kihelyezését javasolja.

 • A Sportcsarnok használatbavételéig 40 db parkolóhely kialakítását megvizsgálja.

Ezt követően ismételten a képviselő-testület elé kell terjeszteni a Kossuth Lajos utca forgalmi rendjének felülvizsgálatát.


Határidő: 2004. április 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. A II. Rákóczi Ferenc Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Szalóki József intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az intézmény tevékenységéről szóló átformált beszámolót elfogadásra javasolja. Egyben kéri az intézményvezető urat, hogy a Művelődési és Ifjúsági Központ által lebonyolított városi rendezvények költségeit hozza nyilvánosságra.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felveti, hogy az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele, ezen belül a tanfolyamok, szakkörök bevételét elosztva a működési bevétellel 2.500 - 2.600 Ft körüli összeget kapunk. Véleménye szerint 4.000 Ft bevételi összeg alatt nem célszerű tanfolyamot szervezni, javasolja ezt a bevételi értékhatárt megszabni a Művelődési és Ifjúsági Központ számára. A dologi kiadások esetében is jelentős költségek merülnek fel. A terembérleti díj kiszabásánál javasolja figyelembe venni az 1000 Ft/óra piaci alapot.


Szalóki József intézményvezető reagálva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének felvetésére elmondja, hogy a beszámoló mellékletében feltüntetett adatok több esetben torzak, nem tükrözik a valóságot, mivel nem lehet egy évben összehasonlítást végezni. A tanfolyamok októberben kezdődnek, a befizetés ekkor történik, de a költségek kifizetése (pl. tanfolyamvezetés) a következő évben realizálódik. Összességében a tanfolyamok nem ráfizetésesek.

Az intézményvezető elmondja, hogy a bevétele, kiadások alakulásáról kalkulációt készítenek. A terembérleti díj megközelíti az 1000 Ft/órát. Működnek olyan csoportok is, ahol vállalkozásban vezetik a tanfolyamot és bérlik a termet.

Elmondja továbbá, hogy a 2003-as év bővelkedett jeles ünnepekben, melyhez kapcsolódóan 657.432 Ft-ot dekorációs anyagra, reklámra, propaganda anyagokra és műsorok szervezésére fordítottak.

2004-ben a Színházterem fennállásának 25. évfordulóját ünnepli, az ünnepségsorozat három teltházas előadással vette kezdetét. November elején díszelőadással szeretnék emlékezetessé tenni az eseményt, melyhez kéri a polgármester úr és a képviselő-testület támogatását. Az előző években a képviselő-testület támogatásával sikerült kulturáltabbá tenni a színház belső környezetét, gondol itt az előtér korszerű, takarékos világítására, a komputerrel vezérelt fűtésre, azonban a nézőtér műanyag padozatának cseréje még felújításra vár. Ezúton kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, hogy a felújítási tervben helyezzék előtérbe ezt a munkálatot, valamint a Színház akadálymentesítését.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a belső ellenőr végezzen célvizsgálatot a tanfolyamokkal, szakkörökkel kapcsolatban.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hiányolja a beszámolóból a konkrét számadatokat.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos közli, hogy az intézmény vezetője eleget tett a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság kérésének, összeállította, táblázatba foglalta a szükséges adatokat, azokat az irodához eljuttatta. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság határozata magában foglalja, hogy ezekről az adatokról szóban adjon tájékoztatást az intézményvezető.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke megerősíti az elmondottakat, a bizottsági jegyzőkönyvhöz a kimutatás csatolva van.


Bebes István polgármester javasolja a Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámoló elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy belső ellenőr útján a nem alaptevékenység körébe tartozó bevételek és kiadások alakulását vizsgálják meg, különös tekintettel a tanfolyamok szervezésére.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


27/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja. A nem alaptevékenység körébe tartozó bevételek és kiadások alakulását belső ellenőr útján meg kell vizsgálni, különös tekintettel a tanfolyamok, szakkörök szervezéséből eredő bevételek, kiadások alakulására.


Határidő: 2004. április 30.

Felelős: Belső ellenőr

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Hatályos képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


28/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 125/2001., 126/2001., 127/2001., 129/2001., 130/2001., 131/2001., 132/2001., 133/2001., 134/2001., 135/2001., 136/2001., 137/2001., 138/2001., 140/2001., 142/2001., 143/2001., 144/2001., 145/2001., 146/2001., 147/2001., 149/2001., 150/2001., 151/2001., 152/2001., 154/2001., 155/2001., 159/2001., 160/2001., 161/2001., 163/2001., 164/2001., 165/2001., 166/2001., 167/2001., 168/2001., 169/2001., 170/2001., 171/2001., 172/2001., 173/2001., 174/2001., 175/2001., 176/2001., 177/2001., 179/2001., 180/2001., 181/2001., 182/2001., 183/2001., 184/2001., 185/2001., 186/2001., 187/2001., 188/2001., 189/2001., 190/2001., 191/2001., 195/2001., 196/2001., 197/2001., 198/2001., 199/2001., 200/2001. 201/2001., 202/2001., 203/2001., 204/2001., 205/2001., 206/2001., 207/2001., 208/2001., 212/2001., 213/2001., 214/2001., 215/2001., 217/2001., 218/2001., 219/2001., 220/2001., 221/2001., 222/2001., 223/2001., 224/2001., 225/2001., 226/2001., 227/2001., 228/2001., 229/2001., 230/2001., 231/2001., 232/2001., 233/2001., 234/2001., 235/2001., 236/2001., 237/2001., 238/2001., 239/2001., 240/2001., 241/2001., 242/2001., 243/2001., 244/2001., 245/2001., 246/2001., 247/2001., 248/2001., 249/2001., 251/2001., 253/2001., 254/2001., 255/2001., 257/2001., 259/2001., 260/2001., 261/2001., 262/2001., 264/2001., 265/2001., 266/2001., 267/2001., 268/2001., 269/2001., 270/2001., 271/2001., 272/2001., 273/2001., 274/2001., 275/2001., 276/2001., 277/2001., 278/2001., 279/2001., 280/2001., 281/2001., 282/2001., 283/2001., 285/2001., 287/2001., 288/2001., 289/2001, 290/2001., 291/2001., 292/2001., 293/2001., 294/2001., 295/2001., 299/2001., 300/2001., 302/2001., 303/2001., 306/2001., 307/2001., 309/2001., 310/2001., 311/2001. számú határozatait hatályon kívül helyezi.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző 1. Folyó ügyek:

 1. A Karsai Rt-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja a Karsai Rt. részére 2.140 eFt beruházási célú, vissza nem térítendő támogatás nyújtását, mely összeggel a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata nő, a beruházási kiadások előirányzata pedig csökken az iparterület közművesítés, területvásárlás terhére. A támogatás kifizetésének határideje 2004. március 31.

A polgármester elmondja, hogy a városok között "vetélkedés" folyik egy-egy beruházás letelepedése érdekében. Előnyt élvezhet az a város, amely a jogszabályi keretek között támogatást tud nyújtani annak érdekében, hogy a vállalkozás letelepedjen. A tárgyalások során 5,5 millió Ft megtakarítást sikerült eszközölni.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.

Bebes István polgármester javasolja a Karsai Holding Rt-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítását az elhangzott módosítással.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


29/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Karsai Műanyagtechnika Feldolgozó és Szerszámgyártó Holding Rt-vel kötött és a 108/2003. számú határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

A szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 • Körmend város vállalja, hogy biztosítja a víz, a szennyvíz és gáz közművek elérhetőségét a közművezetéknek a telekhatáron történő kiépítésével. Egyúttal vállalja, hogy a beruházás működéséhez szükséges 2 db használt acéltartály (tűzivíz tartály) elhelyezésének költségét saját erőből finanszírozza. A 2 db tűzivíz tartály elhelyezésének költsége 2 millió Ft+ÁFA.


 • A Karsai Rt. vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges 2 db használt acéltartály költségét saját erőből finanszírozza. Az acéltartályok költsége kb. 860 eFt+ÁFA.


 • Körmend város - a további jó partneri kapcsolat, együttműködés reményében, valamint arra való tekintettel, hogy a Karsai Rt. legalább 2015-ig fenntartja Körmenden beruházását - vállalja, hogy a Karsai Rt. részére 2.140 eFt beruházási célú, vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely összeggel a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát növeli, a beruházási kiadások előirányzatát csökkenti az iparterület közművesítés, területvásárlás jogcím esetében.

A támogatás kifizetésének határideje 2004. március 31.


 • Körmend város vállalja, hogy Közalapítványt hoz létre a magas technológiai iparágak fejlődésének megteremtése érdekében, s ezen keresztül a feltételeknek megfelelő minden vállalkozás számára azonos eséllyel képzési, továbbképzési támogatást nyújt a kuratórium döntése alapján. A város vállalja, hogy a Karsai Rt. által befizetett iparűzési adó 30 %-ának erejéig, maximum 5 millió Ft-ig a Közalapítvány számára támogatást nyújt, amelyből a vállalkozások azonos eséllyel pályázhatnak a Közalapítvány által meghatározott feltételek teljesítése esetén.


Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: 2004. február 29. a szerződés módosítására

 1. VASIVÍZ Rt. kérelme környezetterhelési díj kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a közeljövőben megvalósuló közműberuházások a környezetterhelési díj mértékét csökkenthetik.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.


Bebes István polgármester elmondja, hogy a környezetterhelési díj fizetését törvény írja elő. Míg a VASIVÍZ Rt. a környezetterhelési díj mértékére 13 Ft/m3 javaslatot tett, addig a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda számításai szerint ez az összeg 11 Ft/m3. Ezt az összeget a VASIVÍZ Rt. sem vitatta.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul közli, hogy a díj gyakorlatilag adónak tekinthető, amit a VASIVÍZ Rt-nek az állam fele be kell fizetnie. Az önkormányzatnak a vízterhelési díj áthárításának módját kell meghatároznia.


Szabó Ferenc alpolgármester aziránt érdeklődik, mekkora összeget jelentene az önkormányzatnak ez a tétel, amennyiben a képviselő-testület nem támogatja a kérelmet.


Dr. Stepics Anita titkárságvezető elmondja, hogy az önkormányzatnak a vízterhelési díj áthárításának módjáról kell nyilatkoznia. A szennyvíztisztító bővítés esetében a VASIVÍZ Rt. a díj 50 %-át visszaigényelheti.


Bebes István polgármester szerint a szennyvíztisztító beruházást követően az elszámolás utáni évben esedékes szennyvízdíj emelés mértékénél ezt figyelembe lehet venni. Ha a VASIVÍZ Rt. plusz bevételekhez jut, ennyivel csökkenthető a szennyvízdíj mértéke.


Bebes István polgármester javasolja, hogy az 1 m3-re jutó vízterhelési díj egységesen, a számlázott szennyvíz arányában terhelje a fogyasztókat.


A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


30/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 270/2003. (XII.24.) számú Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján a vízterhelési díj áthárításának módjára vonatkozóan javasolja, hogy az 1 m3-ra jutó vízterhelési díj egységesen, a számlázott (értékesített) szennyvíz arányában terhelje a fogyasztókat.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá történő átalakításának lehetőségei

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva gazdasági társaság formájában javasolja a kórház működtetését. Javasolja továbbá felhatalmazni az intézmény vezetőjét a részletes ütemterv kidolgozására.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke úgy látja, hogy a képviselő-testületnek "merész", jól megalapozott döntést kell hoznia - elsőként az országban, - melynek sikeressége a jövőben fog eldőlni.

A Kórház 2004. évi költségvetési hiánya 50 millió Ft körül várható. Fel kell tenni a kérdést, hogy szüksége van-e a városnak a kórházra, vagy sem. Amennyiben igen a javasolt mód a járható út. Bízva az átalakulás sikerességében egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntésével.

Pénzügyi, jogi, egészségügyi szakemberek segítségével a szerződést úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzat számára is előnyös legyen.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva úgy véli, hogy a városnak szüksége van a kórházra, a vállalkozói formában történő üzemeltetést támogatja.


Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint olyan gazdasági társaságra van szükség, amely megfelelően tudja a város és a térség ellátását biztosítani. Részletes szerződést kell kötni, mely szolgálja a kórház eddigi működésének gyakorlatát, az ott dolgozók érdekeit, a betegellátás biztosítását. Jelentős tőkére van szükség, ezért gazdasági társaság formájában javasolja a kórház működtetését a város és a környező települések lakosainak megelégedésére.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az előterjesztésben megfogalmazott és a képviselők által is felvetett kockázatokkal együtt támogatja a vállalkozási formában történő működtetést.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint ha a kor követelményeinek megfelelve ily módon tudják megőrizni a kórházat, akkor működtetését adják át egy gazdasági társaságnak. Célszerű lenne a határ közelségét is kihasználni.


Dr. Bárány Győző orvosigazgató megköszöni a kórháznak eddig nyújtott támogatást, a szerződés elkészítéséhez kéri a Hivatal szakmai segítségét is.


Bebes István polgármester javasolja az egészségügyi közszolgáltatást szerződésben, ellátási kötelezettséggel átvállaló magánszolgáltató - a gazdasági társaság - útján megszervezni.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


31/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi közszolgáltatást szerződésben, ellátási kötelezettséggel átvállaló magánszolgáltató (gazdasági társaság) útján kívánja megszervezni. Felhatalmazza a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet igazgatóját a részletes ütemterv kidolgozására, valamint a szükséges szerződések előkészítésére.


Határidő: átadásra 2004. június 1.

Felelős: Bebes István polgármester

Felkérés alapján dr. Bárány Győző orvosigazgató

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke
 1. Önkormányzati bérlakás nem lakás céljára történő hasznosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Kossuth Lajos u. 26. fsz. 6. szám alatti lakás nem lakás céljára történő hasznosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


32/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend, Kossuth Lajos utca 26. fsz. 6. ajtószám alatti lakás nem lakás céljára történő hasznosításához - az Idősek Gondozóháza férőhelyének bővítése, mint közérdekű cél okán, - a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) számú Önkormányzati rendelet 7. §-a alapján hozzájárul.


Határidő: 2004. február 28.

Felelős: Közszolgálati Iroda vezetője 1. Körmend közoktatási intézményei alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy az intézmények esetében a fontosabb számadatokat áttekintették, a művészetoktatás tekintetében a tanszakokat felsorolták, ha szükséges, az adott költségvetési évben a Bizottság az eltéréseket felülvizsgálja és a képviselő-testület elé tárja.


Bebes István polgármester javasolja az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratának kiegészítését a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

33/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásban működő közoktatási intézmények alapító okiratát a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának megfelelően a következő elemekkel egészíti ki:

1. Maximális gyermek- és tanulólétszámok:

 • Óvodák: 2004/2005-ös nevelési évben: 225 fő • Általános iskolák a 2004/2005-ös tanévben:

  • Kölcsey Utcai Általános Iskola: 534 fő

  • Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola: 422 fő

  • Somogyi Béla Általános Iskola: 504 fő

  • Hunyadi Úti Általános Iskola: 81 fő


Az intézmény a maximális gyermek, illetve tanulólétszámtól lefelé legfeljebb 3 fővel eltérhet. Ennél nagyobb eltéréshez be kell szerezni a fenntartó egyetértését.

 • Alapfokú művészetoktatási intézmények:

 • Kölcsey Utcai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 200 fő

 • Körmendi Zeneiskola: 250 fő.


2. Alapfokú művészetoktatási intézmények

 • Tagozat: Körmendi Zeneiskola: A és B tagozat

 • Művészeti ág:

 • Kölcsey Utcai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 • Körmendi Zeneiskola: zeneművészeti ág


 • Tanszakok

Körmendi Zeneiskola:

 • Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő.

 • Vokális tanszak: magánének.

 • Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció.

 • Egyéb tanszak: kamarazene.

Kölcsey Utcai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 • Néptánc tanszak


Határidő: kiegészítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

 • Javaslat a képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés bevezetésére az általános iskolákban

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy ez egy kiegészítő lehetőség a normatívában, mely a képesség-kibontakoztatást és az integrációs felkészítést az arra rászorulóknak lehetővé tenné.


Karakai József képviselő-testületi tag szerint alkalmazható és bevezethető pedagógiai rendszerről van szó, melyet normatíva biztosításával ösztönöznek. A felmérés elvégzése után meg kell vizsgálni, hogy a szakmai feltételek az intézményekben adottak-e, hisz a jelenlegi program előkészítése része egy bővebb, komplexebb rendszernek. Javasolja, ha minden feltétel adott a bevezetéshez, az iskolák költségvetésében szerepeljen ez a normatíva.


Bebes István polgármester javasolja felmérni az általános iskolákban a képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés bevezetésének feltételeit.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


34/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározottak szerint elvégezteti általános iskoláiban a képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés felmérését annak érdekében, hogy megteremtse ezek bevezetésének feltételeit.


Határidő: 2004. április 30.

Felelős: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • A március 15-i városi ünnep programja

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ünnepi beszéd megtartására dr. Nagy Gábor körmendi születésű költőt javasolja, aki a közelmúltban megyei kitüntetést vehetett át. A program részeként a Színházteremben a Turay Ida Színtársulat előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Ezúton kéri a körmendi vállalkozókat, lehetőségeik szerint támogassák az előadást.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy amennyiben az előadásból több bevétel származik, mint a bekerülési költség, ezt az összeget a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaságnak ajánlják fel támogatásként.

A Bizottság a kulturális tartalékalapjából 50 eFt-tal támogatja az előadást, továbbá a polgármesteri keretből is javasol támogatást.


Szabó Ferenc alpolgármester a programok kiegészítését javasolja a Körmendi Híradó fórumával, egyrészt a szabad sajtó napja alkalmából, másrészt mivel 2003. március 15-én jelent meg az újság első száma.

Bán Miklós képviselő-testületi tag úgy látja helyesnek - mivel az önkormányzat a költségvetésében meghatározott összeggel támogatja a civil szervezeteket, - hogy a nyereséget a Művelődési és Ifjúsági Központ könyvelje el.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy az előadás bekerülési költsége nem szerepel az intézmény költségvetésében, ezért elő kell teremteni annak fedezetét. Ha sokan látogatják meg a színdarabot, nyereség származhat belőle. Mivel a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság nem önálló jogi személy, hanem a Művelődési és Ifjúsági Központban működő szervezet, aminek pénzügyi vezetését az intézmény igazgatója képviseli, az önkormányzat támogatása az intézmény számlájára folyik be. Bérleti díjat a szolgáltatói támogatás értelmében nem fizetnek a Művelődési és Ifjúsági Központ részére. A plusz támogatást az indokolja, hogy a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság az elmúlt évben figyelemreméltó sikereket és minősítést szerzett.


Dr. Stankovits György jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy az intézmény gazdálkodásáért az intézmény vezetője a felelős. Ha veszteség keletkezik, akkor azt az intézménynek kell kigazdálkodnia. Ha nyereség keletkezik, az is a gazdálkodás körébe tartozik. Ezzel a döntéssel a képviselő-testület beleavatkozna az intézmény autonómiájába. A képviselő-testület javaslatot tehet az intézményvezető fele, aki nyereség esetén támogathatja további összeggel a színjátszó társulatot. Amennyiben erre nincs lehetősége - veszteség esetén - a támogatás kérdése tárgytalan.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke továbbra is javasolja, hogy a nyereséget biztosítsák a körmendi színjátszók részére.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy véli, hogy a színjátszók irodalmi színpad keretében, városi ünnepségen szereplésükkel változatosabbá tennék az ünnepi műsort.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


35/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi március 15-i ünnepséget az előterjesztésben rögzített módon szervezi.

A testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a színházi előadás a Művelődési és Ifjúsági Központ számára a bekerülési költség (661 eFt) feletti bevétellel zárul, az intézmény azt az összeget - a darab szellemével megegyező módon - a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság támogatására fordítja.

A városi ünnep programja kiegészül a Körmendi Híradó című folyóirat fórumával, melynek megrendezésére az újság megjelenésének egy éves évfordulója alkalmából kerül sor.


 1. Közalapítvány Alapító Okiratának kiegészítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány alapító okiratának kiegészítését.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


36/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vas Megye Bíróság hiánypótlást elrendelő végzésének eleget téve a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány Alapító Okiratának kiegészítését a melléklet szerint jóváhagyja. 1. Az EU csatlakozás napjára ünnepi program szervezése

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, más városokhoz hasonlóan Körmend is szeretné megünnepelni az Európai Unióhoz való csatlakozás napját. A tervezett program az előterjesztésben leírtakhoz képest annyiban módosulna, hogy az utcabál és a tűzijáték május 1-je helyett április 30-án este kerülne lebonyolításra. Az 500 eFt az Ifjúsági Népzenei Fesztivál keretében fellépő négy zenekar költségét fedezné. Tárgyalások folynak vállalkozókkal a programok anyagi támogatására, a tűzijáték pedig pályázati forrásból kerülne megrendezésre.

A csatlakozás napjához kötődő programok a Majálistól elkülönítve a Fő téren bonyolódnának.

A műsor ünnepi része 19.00 órakor kezdődne a Színházteremben, ahol felcsendülne Liszt rapszódiája, valamint Beethoven Öröm-ódája.


Bebes István polgármester javasolja az Európai Unióhoz való csatlakozás napjára összeállított programok megvalósításához 500 eFt biztosítását, mely egyben pályázati önrészként is felhasználható.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


37/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása napjára összeállított programok megvalósítására 500 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, mely összeg egy része - szükség esetén - pályázati önrészként is felhasználható.


Határidő: 2004. május 1.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításáért


 1. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztése:

  • Baki János 0254/110 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva 100 Ft/m2 áron javasolják a 0254/110 hrsz-ú ingatlan értékesítését.


Bebes István polgármester javasolja a nevezett ingatlan értékesítését Baki János körmendi lakos részére 100 Ft/m2 áron.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


38/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 0254/110 hrsz-ú, "szántó" művelési ágú, 1506 m2 nagyságú ingatlant értékesíti Baki János Körmend, Szénatelep u. 8. szám alatti lakos részére 100 Ft/m2 vételáron. Az ingatlan kitűzésének költségei a vevőt terhelik.


Határidő: 2004. március 12. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője  • Baki János 0254/111 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva 100 Ft/m2 áron javasolják az ingatlan értékesítését.


Bebes István polgármester javasolja a 0254/111 hrsz-ú ingatlan értékesítését Baki János körmendi lakos részére 100 Ft/m2 áron.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


39/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 0254/111 hrsz-ú, "szántó" művelési ágú, 654 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 8/20 tulajdoni hányadát értékesíti Baki János Körmend, Szénatelep u. 8. szám alatti lakos részére 100 Ft/m2 vételáron. Az ingatlan kitűzésének költségei a vevőt terhelik.


Határidő: 2004. március 12. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője  • Baki János 0251/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az ingatlan értékesítését, mivel az önkormányzat nem rendelkezik az ipari park fejlesztése esetén felajánlható csereterülettel.


Bebes István polgármester nem javasolja a 0251/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölését.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


40/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Körmend 0251/6 hrsz-ú, "mocsár és szántó" művelési ágú mezőgazdasági terület értékesítésre történő kijelölését.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője
 1. A Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft. kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 19/2 hrsz-ú ingatlanból 680 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítésére vonatkozó javaslatot nem támogatja. Amennyiben a képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, 2500 Ft/m2 vételárat javasol.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat első részében foglaltakat támogatja, 2000 Ft/m2 áron javasolja az értékesítést.


A 0286/47 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog alapítását a bizottságok nem támogatják.


Bebes István polgármester javasolja a 18-as hrsz-ú, valamint a 19/2 hrsz-ú ingatlan 680 m2 nagyságú részének értékesítését 2000 Ft/m2 vételáron a Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft. részére.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

41/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 18 hrsz alatt felvett, belterületi művelésből kivett "épület" megnevezésű, 2108 m2 kiterjedésű ingatlant, valamint a körmendi ingatlan nyilvántartásban 19/2 hrsz alatt felvett, belterületi "közterület" megnevezésű, ~ 850 m2 nagyságú ingatlanból kb. 680 m2 nagyságú területet, melyet megosztás után forgalomképessé tesz a Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft. (Körmend, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) részére 2000 Ft/m2 vételáron.

Az ingatlanmegosztás költségei a vevőt terhelik.


Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: 2004. március 31. a szerződéskötésre.


 1. Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az 5 osztály indítása tette szükségessé az iskolai felvételi körzetek felülvizsgálatát. Az iskolaigazgatók a Bizottság ülésén jelen voltak, a határozatban foglaltakat tudomásul vették.


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 1. Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a tavaszi szünetet követően, az évek óta szokásos rendben határozták meg a beíratás időszakát. A környező térségek településeiről érkező gyermekek esetében a települési önkormányzat nyilatkozata szükséges.


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 1. Tájékoztató Körmend város Önkormányzatának testvérvárosaival tervezett programjáról

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy az adott év költségvetésébe épüljön be a programok lebonyolításához szükséges pénzösszeg. A következő ülésen a körmendi civil szervezeteknek a testvérvárosokba tervezett látogatásairól tájékoztatják a képviselőket.
 1. Tájékoztató az ingatlanvásárlási kérelmek során alkalmazott eljárásokról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a tárgyalásokon elhangzottakról emlékeztető készítését javasolja. Bár a szóbeli megállapodás fogalma létezik, de a kellemetlenségek elkerülése érdekében célszerű írásba foglalni az ott elhangzottakat. Ellenkező esetben a tárgyaló fél akár kártérítési igénnyel is felléphet.


Bebes István polgármester elmondja, hogy a beruházóktól érkezett valamennyi írásbeli megkeresést a képviselő-testület elé tárta. Jelen esetben nem fogalmazódott meg írásbeli kérés. A félreértések elkerülése végett a továbbiakban a beruházókkal folytatott tárgyaláson jelen lesz a Polgármesteri Hivatal egy köztisztviselője. A megbeszélésről emlékeztető készül, melyet a vállalkozó részére is elküldenek. 1. Tájékoztató a Sportcsarnok felújításról - állapotjelentés

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a Széchenyi u. 9. II/1. szám alatti önkormányzati lakásban jelentkező - a Városgondnokság feladatköréhez tartozó - problémákat helyreállították.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.


Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


 • Interpellációk


Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

 • konténerek kihelyezését kéri a lehullott falevelek összegyűjtésére;

 • a Mátyás király utcában az ÉGÁZ irodájának megközelítése a nagy sár miatt nehézkes. Kéri a probléma megszűntetését.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Faludi Ferenc utca 1. szám alatti társasház lakóinak megkeresésére közli, hogy az ivóvízellátás kapcsán felmerült problémáról egyeztetések folynak Horváth Péterrel, Körmend város Gondnoksága vezetőjével, reméli, hogy rövid időn belül normalizálódik a helyzet.


Csák Tamás képviselő-testületi tag korábbi interpellációja során a Liszt Ferenc utca-Nádaljai utca kereszteződésében található nyírfa kivágását kérte, mivel a fa gyökerei rongálják a közműveket. Akkori tájékoztatás szerint a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda jelezte a problémát a Közútkezelő Kht. fele, mely azóta is változatlanul fennáll.


Geosics László képviselő-testületi tag a Liszt Ferenc utcában a Fenyő Vendéglő előtti parkolóba szelektív hulladéktárolók elhelyezését kéri. Ugyanakkor ezen terület rendbetétele (vas sorompó helyreállítása, esetleg eltávolítása, földön elszóródott gallyak összegyűjtése) is szükséges.

A horvátnádaljai városrészen a 48-as utcával szemben a korábban elszállított buszváró visszahelyezését, valamint az orvosi rendelő-postahivatal elé új buszváró kihelyezését kéri.


Bán Miklós képviselő-testületi tag a körmendi temető bővítése érdekében kéri az illetékeseket, hogy a területvásárlás kapcsán a Kincstári Vagyoni Igazgatóság fele a szükséges lépéseket tegyék meg.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Marc Cipőgyár körmendi üzemének 2004. március 31-ig érvényes szerződése van a telephelyre. A géppark kiürítéséig felügyeleti szolgálat működik a gyár területén. Az ott felügyeletet ellátó személyek zaklatásnak vannak kitéve.


Bebes István polgármester a temető bővítés kapcsán elmondja, hogy a bővítéshez szükséges terület a Magyar Állam tulajdonában és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében van, a mezőgazdasági művelésből való kivonást is neki kell kezdeményeznie, melynek költségeit az önkormányzat magára vállalja.

Polgármester úr ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy a rendőrség, illetve a polgárőrség tudomására hozza a felügyeletet ellátó személyek zaklatásának problémáját.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke arra kéri a polgármester urat, hogy adjon felvilágosítást a képviselőknek a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola további sorsáról.


Bebes István polgármester konkrét információkkal nem rendelkezik, ám tudomása szerint a Kormány megszorító intézkedései között szerepel a határrendészképző iskolák összevonása, megszűntetése.

A körmendi intézményben államtitkári bejárásra került sor a közelmúltban. Igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy az iskola továbbra is működjön, esetleg más formában fennmaradjon, annál is inkább, mivel az objektum egyéb célra történő hasznosítása szinte lehetetlen. Jelentkezett egy érdeklődő másirányú iskolai képzés beindítására, ő a szakközépiskolában személyesen tájékozódott a lehetőségekről, esetleges vegyes képzési forma megvalósításáról.Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 05 perckor bezárja.

K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester