· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. február 19.következő
letölthető melléklet:

146 kbyte

2004. január 29.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2004. január 29-i rendkívüli ülésérőlHatározat:

22 - 25. számú

Rendelet:

4/2004. (II.01.) számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. január 29-i rendkívüli üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokTávol maradtak: Horváth Sándor képviselő-testületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjeBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - Horváth Sándor képviselő-testületi tag jelezte távolmaradását, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a napirend kiegészítését a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt közmunkapályázat benyújtásáról szóló előterjesztés megvitatásával, majd kéri a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:


 1. Körmend város Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Közbeszerzési eljárások lebonyolításához előkészítő bizottság létrehozása

Előterjesztő: Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Közbeszerzési Bizottság elnöke


 1. Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Lami-Véd Bt. által benyújtott pályázat elbírálása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Tájékoztató dr. Stankovits György jegyző 2003. évi teljesítményértékeléséről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázat benyújtása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt közmunkapályázatra

Előterjesztő: Bebes István polgármesterN A P I R E N D:


 1. Körmenden város Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy mára az állami normatívák ismertté váltak, azok a költségvetésbe beépültek. További - 25.019 eFt - bevételhez jutott az önkormányzat 2004. évre a személyi jövedelemadó átengedés keretén belül jövedelem differenciálás miatt. Az összeg az alábbiak szerint került beépítésre a költségvetésbe:

 • a működési bevételeknél a helyi adók esetében az iparűzési adó bevétel eredeti előirányzat összege 359 millió Ft-ról 349 millió Ft-ra módosul,

 • a szabadfelhasználású tartalék - ami korábban kis mértékben állt rendelkezésre - további 10 millió Ft-tal emelkedett, ezáltal a mértéke 15.773 eFt-ra módosult,

 • a működési hitel az eredetileg tervezett 112.413 eFt-ról 109.413 eFt-ra csökkent,

 • a partnervárosi kapcsolatokra további 1 millió Ft áll rendelkezésre,

 • a Hunyadi Úti Általános Iskola költségvetése további 600 eFt-tal, míg a Mátyás Király Utcai Óvodáé további 400 eFt-tal emelkedett.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - mivel a költségvetés főbb számai változatlanul maradtak - nem támogatja annak elfogadását.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.


Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.


A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


4/2004. (II.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetése

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Közbeszerzési eljárások lebonyolításához előkészítő bizottság létrehozása

Előterjesztő: Bán Miklós képviselő-testületi tag, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bán Miklós képviselő-testületi tag kiegészítésül elmondja, a Polgármesteri Hivatal munkavállalóiból 3 fős előkészítő bizottság segítené a közbeszerzési eljárások során a Közbeszerzési Bizottság munkáját. Így a 3 tagú előkészítő bizottság segítségével az 5 tagból álló bizottság megfelelően el tudja látni feladatát.


Bán Miklós képviselő-testületi tag a közbeszerzési eljárások során az előkészítő bizottság tagjának Czafit Csabát, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, Kovácsné Csoknyai Éva köztisztviselőt, valamin dr. Stepics Anita titkárságvezetőt javasolja.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

22/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmend város Önkormányzata által lebonyolított közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló Szabályzatban foglaltak alapján a 2004-ben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások során az előkészítő bizottság tagjává választja:

 • Czafit Csabát, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, egyben a beszerzések tárgyával megbízott ügyintézőjét, • Kovácsné Csoknyai Évát, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt,

 • Dr. Stepics Anita titkárságvezetőt.


Az előkészítő bizottság elnökének Czafit Csabát választja. 1. Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a tárgyalások során a vételárat 2000 Ft+ÁFA/m2-ben állapították meg. Az önkormányzat a vételár kiegyenlítéséig jelzálogjogot, ennek biztosítékául elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlanra, valamint 2004. december 31-ig beépítési kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg, mely esetben a visszavásárlási ár megegyezik a vételár összegével. Az ingatlan közművekkel való kiépítéséről tárgyalásokat kell folytatni, melynek eredményéképpen létrejövő megállapodás- tervezetet az önkormányzat elé kell terjeszteni.

A cég indulni kíván a Vas Megyei Munkaügyi Központ munkahelyteremtő pályázatán, melynek beadási határideje 2004. február 2.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja, hogy az elidegenítési tilalom mellett terhelési tilalom is kerüljön bejegyzésre.


Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy az önkormányzat jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlanra. Ha bárki más jelzálogjogot szeretne bejegyeztetni, ahhoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.


Márkus Istvánné a Lami-Véd Bt. képviseletében elmondja, hogy a cég jelentős beruházás megvalósítását tervezi, melyhez az előtervek már elkészültek. Választásuk azért esett Körmendre, mivel a 8-as számú főközlekedési út mellett található a nevezett ingatlan, valamint a határ közelsége is fontos szerepet játszik.


Szabadi István képviselő-testületi tag sérelmezi, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem tárgyalta meg az előterjesztést, ezáltal nem tud véleményt formálni. Érdeklődik, hogy a tárgyalások során milyen garanciák fogalmazódtak meg, valamint a légkábel földkábellel történő kiváltásának költsége kit terhel. Említést tesz olyan beruházásokról, amelyek a városba települtek és viszonylag rövid időn belül el is elköltöztek - az Olip Cipőgyár esetére gondol.


Bebes István polgármester elmondja, pontosan meg kell határozni a közmű igényt, ezt követően lehet csak a megállapodás tervezetet elkészíteni.

Úgy látja, függetlenül attól, hogy a bizottság nem tárgyalta meg az előterjesztést, a képviselő-testület dönthet a kérelemről.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy abban az esetben is megvalósítja-e a beruházást a cég, amennyiben nem nyer a pályázaton.

Márkus Istvánné közli, hogy a cég ebben az esetben is megvalósítja a beruházást.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság részéről megfogalmazódott az a vélemény, hogy az ingatlant 6000 Ft/m2 áron értékesítsék oly módon, hogy az első ütemben beépítendő területet 2000 Ft+ÁFA/m2 vételáron, míg a fennmaradó 5000 m2 nagyságú ingatlanrészt 4000 Ft+ÁFA/m2 vételáron értékesítsék abban az esetben, ha az harmadik félnek kerül értékesítésre. Az elképzelést a Bizottság nem támogatta.

A munkahelyteremtés fontosságát hangsúlyozva javasolja a beruházás megvalósítását.

Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja, hogy ne döntsenek az ingatlanvásárlási kérelem ügyében, mivel nem rendelkeznek kellő információval. Mivel az előterjesztés nem tartalmaz részletes ismertetést, ezért sok kérdés bizalmatlanságot szül. Az önkormányzat számára a munkahelyteremtés a legfontosabb, de úgy érzi, most "döntéskényszerben" vannak. Jelzi, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.


Bebes István polgármester javasolja, amennyiben a képviselő úrnak kételyei vannak az előterjesztéssel kapcsolatban és emiatt nem tud felelősen dönteni, tegyen fel kérdést, amire a cég jelenlévő képviselőjétől választ kaphat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag véleménye szerint az elidegeníthető tulajdon korlátozott számban áll az önkormányzat rendelkezésére, ezzel megfelelően kell gazdálkodni.

Mivel a cég pályázni kíván a munkahelyteremtő beruházások támogatására kiírt pályázatra, a képviselő-testület döntése a pályázat határidőre történő beadása miatt lényeges. Jegyző urat kérdezi, van-e lehetőség arra, hogy a mai napon olyan döntést hozzanak, mely által a cég részt tud venni a pályázaton, de a szerződés aláírására újabb tárgyalások után kerülne sor.

Tudomása szerint 3 évvel ezelőtt már felmerült az ingatlanon a légkábel földkábellel történő kiváltása, melynek költsége kb. 40 millió Ft körüli összeget jelentett volna.

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a biztosítékok bekerültek az előszerződés-tervezetbe, a cég a pályázatát be tudja nyújtani anélkül, hogy tulajdonában lenne az ingatlan.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke aziránt érdeklődik, hogy a nyilatkozatban kell-e szerepelnie vételárnak és egyéb költségeknek, vagy elegendő az, ha Körmend város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy szándékában áll eladni az ingatlant a Lami-Véd Bt. részére.

Ebben az esetben a teljes ismeretek birtokában dönthetnének az árról és egyéb költségekről.


Dr. Stankovits György jegyző tudomása szerint a Vas Megyei Munkaügyi Központ által kiírt pályázat benyújtásához előszerződésre van szükség, melyhez a vételár meghatározása elengedhetetlen.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület ismerje meg az előszerződés-tervezet tartalmát.Az adásvételi előszerződés-tervezet megismerésének idejére szünet.Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az ülésről távozik, így a képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, az előszerződés-tervezet tartalmazza azon biztosítékokat, amiket az önkormányzat számára szükséges megjeleníteni, pl. az elidegenítési tilalom-, jelzálog bejegyzése, a részletfizetés módja.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a közművek kiépítéséről rajta kívül Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke és Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke folytasson tárgyalást.


Dr. Stankovits György jegyző Szabadi István képviselő-testületi tag érdeklődésére, miszerint milyen meghatározás alatt nyert árterület megnevezést az ingatlan elmondja, hogy a Földhivatal állapítja meg a területek besorolását.


Bán Miklós képviselő-testületi tag javasolja, amennyiben a közművek kiépítése, áthelyezése, az elektromos légkábel földkábellel való kiváltása akár az önkormányzat, akár a vevő számára kedvezőtlenül alakul, a felek egyoldalú nyilatkozattal szabaduljanak.


Bebes István polgármester javasolja az ingatlan vételárát 2000 Ft+ÁFA/m2-ben meghatározni, valamint az ingatlanra 2004. december 31-ig beépítési kötelezettség előírását.

Javasolja továbbá az elektromos légkábel földkábellel történő kiváltásának, a közművek kiépítésének, áthelyezésének költségviselésével kapcsolatosan tárgyalások lefolytatását, majd e tárgyban létrejövő megállapodás megkötését. Ha a közmű megállapodás nem jön létre, egyoldalú nyilatkozattétellel szabadulhatnak a felek a megállapodástól.

Javasolja, hogy az ingatlan közművekkel való kiépítéséről folyó tárgyalásokat rajta kívül Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke folytassa le, majd ezen módosításokkal kéri a határozati javaslat elfogadását.

Szabadi István képviselő-testületi tag nem vesz részt a szavazáson.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


23/2004. számú határozat:


 1. Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0286/25 helyrajzi szám alatt felvett, összesen 22.081 m2 kiterjedésű, "sporttelep" megnevezésű külterületi ingatlant 2000 Ft+ÁFA/m2 áron a Lami-Véd Bt. (Szombathely, Petőfi S. u. 20.) részére. A Képviselő-testület a vevő részére részletvételt enged azzal, hogy vevőnek a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül, de legkésőbb 2008. február 1-ig ki kell egyenlítenie.


 1. Az Önkormányzat a vételár kiegyenlítéséig jelzálogjogot és ennek biztosítékául elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlanra.


 1. A vevőt beépítési kötelezettség terheli, mely kötelezettségének 2004. december 31-ig köteles eleget tenni. A beépítési kötelezettség biztosítékául az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlanra. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg. A visszavásárlási ár a vételárral azonos összegű.


 1. Az ingatlan közművekkel való kiépítéséről tárgyalásokat kell folytatni. A tárgyalások lebonyolításában részt vesz Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke, valamint Bebes István polgármester. A tárgyalások eredményeképpen létrejövő megállapodás-tervezetet az Önkormányzat elé kell terjeszteni.

Ha a közmű megállapodás nem jön létre, egyoldalú nyilatkozattétellel szabadulhatnak a felek a megállapodástól.


 1. Fentiek alapján az Önkormányzat a Lami-Véd Bt. gazdasági társasággal előszerződést köt.


Határidő: előszerződés elkészítésére 2004. január 31.

megállapodás-tervezet elkészítésére: 2004. február 19.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Lami-Véd Bt. által benyújtott pályázat elbírálása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


24/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az általa új munkahelyek létesítését, munkahelyek számának növelését célzó kamatmentes kölcsönösszeg elnyerésére kiírt pályázati eljárás során benyújtott egy darab pályázati anyag megismerése után úgy dönt, hogy a pályázó kérelmét támogatja.

A pályázó LAMI-VÉD Bt. (Szombathely, Petőfi S. u. 20.) részére 5 millió Ft visszatérítendő, kamatmentes kölcsönösszeget biztosít azzal a feltétellel, hogy a pályázó vállalja, hogy a kölcsönösszeg folyósításának évében, azaz 2004-ben az általa Körmenden létrehozandó varrodában legalább 50 fő foglalkoztatását biztosítja. A kölcsönösszeg nyújtásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja legalább 5 egymást követő éven keresztül legalább 50 fő folyamatos foglalkoztatását varrodájában. A pályázóval megkötendő kölcsönszerződésben ezeket a feltételeket, valamint az Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell.


Határidő: szerződéskötésre 2004. január 31.

Felelős: Bebes István polgármester

 1. Tájékoztató dr. Stankovits György jegyző 2003. évi teljesítményértékeléséről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésével kapcsolatosan megjegyzi, hogy a rámpa jeges, az olvadás következtében pedig a tetőről csöpög a víz. Ebből arra következtet, hogy az akadálymentesítés még nem fejeződött be teljes egészében.


Dr. Stankovits György jegyző ígéretet tesz arra, hogy a hiányosságok kiküszöbölése érdekében intézkedik.


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 1. Pályázat benyújtása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt közmunkapályázatra

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a pályázatot Körmend város Önkormányzata nyújtja be, mely pénzügyi kötelezettséggel nem jár. Javasolja a Közmunkapályázat benyújtását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


25/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Közmunkapályázatra.


Határidő: a pályázat benyújtására 2004. február 16.

Felelős: Bebes István polgármester


Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését 15 óra 45 perckor bezárja.


K.m.f.Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester