· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
   2004. január 29.következő
letölthető melléklet:

372 kbyte

2004. január 15.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2004. január 15-i üléséről


Határozat:

1- 20. számú

Rendelet:

1/2004. (II.01.) számú

2/2004. (II.01.) számú

3/2004. (II.01.) számú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. január 15-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokTávol: Kozó József képviselő-testületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos
Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van, - Kozó József képviselő-testületi tag jelezte távolmaradását - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a körmendi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről szóló előterjesztést a 2. napirendi pontként, a 2003. decemberi képviselő-testületi ülésen meghozott 328/2003. számú határozat módosítását pedig 3. napirendi pontként tárgyalni.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kéri a folyó ügyek c.) napirendi pontjában szereplő jubileumi munkacsoport létrehozásáról szóló előterjesztést a 2004. évi költségvetés bizottsági javaslatai között tárgyalni.


Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal javasolja a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Állásfoglalás a körmendi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését illetően

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 328/2003. számú határozatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Körmend város Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséhez bizottsági javaslatok

Előterjesztő: Bizottsági elnökök

 • Javaslatok a közoktatási terület 2004. évi költségvetési tervezéséhez

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 • Javaslat a 2004. évi kulturális, tudományos és sport támogatási keret meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Javaslat a Körmendi Városi Televízió három éves eszközfejlesztési tervének támogatására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Javaslat jubileumi munkacsoport létrehozására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Körmend város Önkormányzatának 2004. évi költségvetése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezések rendjéről szóló 26/2000. (XII. 21) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló 22/2003. (VI.01.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. A Biomassza fűtőművel és gázmotorral korszerűsített városi távhő ellátás hatékonyságának vizsgálata

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 11/1999 (X.21.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzata közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata, jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

A Bizottsági vélemény előterjesztője: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Körmend város Önkormányzata közoktatási minőségirányítási programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

A Bizottsági vélemény előterjesztője: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. A helyi védelem alatt lévő ingatlanok felújítására irányuló pályázati lehetőségek és önkormányzati vállalások

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Folyó ügyek:

 1. Intézményvezetői pályázatok kiírása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

 • A nevelési-oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Idősek nappali ellátását biztosító intézmény férőhelyszámának csökkentése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A belváros szabályozási tervének megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Baranyai Sándorné ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Benedek Krisztián kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Pályázati önrész biztosítása a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiírt katasztrófavédelmi pályázathoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője


 • Interpellációk


NAPIREND:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2003. december 11-én Gömbös Józseffel, az Értékelemzők Társaságának Délnyugat-Dunántúli Regionális Képviseletének elnökével kihelyezett főiskolai képzés megvalósításáról tárgyalt. Ezt követően a Várallai Kft. képviselője kereste fel, aki a cég problémáit jelezte, majd a Körmendi Futball Klub ülésén vett részt.

December 12-én dr. Bárány Győző orvosigazgató a kórház problémáit ecsetelte. Délután az Eybl Textilipari Kft. vezetőivel folytatott megbeszélést, majd részt vett a cég által rendezett karácsonyi ünnepségen.

December 13-án a szlovén nagykövettel folytatott megbeszélést együttműködő partnert keresve a Phare CBC pályázatokhoz. Ugyanezen napon a város képviseletében részt vett az életének 70. évében elhunyt Erich Kospach, Fürstenfeld korábbi polgármesterének temetésén. Erich Kospach sokat tett a két város közti kapcsolat magas szintű megvalósításáért. 1993-ban Körmend díszpolgárává avatták.

A jelenlevők egyperces néma felállással adóznak Erich Kospach emlékének.

December 17-én a Berki Csárdában került megrendezésre a nagyvállalkozói fórum, melyen a város ezévi fejlesztési, valamint működési feladatait tekintették át. Szintén e napon a Zeneiskola növendékeinek év végi hangversenyén Szabó Ferenc alpolgármester képviselte személyét.

December 18-án Fürstenfeld polgármesterével, dr. Günter Höllerl úrral értékelték a korábbi együttműködés tapasztalatait, valamint a 2004. év feladatairól tárgyaltak. Szóba került az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán közös ünnepség megrendezése, az előkészítés lebonyolításához kéri a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság közreműködését. Ez követően a Családsegítő Szolgálat karácsonyi ünnepségén vett részt.

December 19-én a Linea Kft. ügyvezetőjével cipőüzemi vállalkozás beindításának lehetőségéről tárgyalt. Ezt követően a Gondozási Központ által szervezett idősek karácsonyi ünnepségén vett részt.

December 22-én a Környezetvédelmi Minisztériumban a KAC Koordinációs Főosztályának főosztályvezetőjével folytatott megbeszélést a környezetvédelmi alap célelőirányzat felhasználását illetően, valamint a biofűtőmű szerződés aláírásáról. A támogatás várhatóan a közeljövőben megérkezik az önkormányzat számlájára.

December 23-án rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor.

December 30-án a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában lebonyolított Szilveszter Kuba eredményhirdetésének díjátadásán vett részt.

Január 5-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kibővített ülésén, a 2004. évi költségvetés tervezetének vitáján vett részt.

Január 6-án Benedek Krisztián vállalkozó kereste fel, aki az önkormányzattól korábban megvásárolt ingatlan jelzáloggal történő megterhelését kérte, e tárgyban előterjesztés készült. Délután Fürstenfeldbe utazott az újévi koncertre.

Január 8-án megbeszélést folytatott a biofűtőmű üzemelésével kapcsolatban, melynek előterjesztését a mai napon vitatja meg a testület.

Január 9-én Vajda Lászlóval, a Lami-Véd Bt. ügyvezetőjével tárgyalt munkaruházati üzem esetleges beindításáról. Ezt követően megbeszélés folyt a 8-as, 86-os számú út kereszteződésében található földterület megvásárlásáról, a város által megfogalmazott igényt elküldték a Nemzeti Földalapkezelő Kht-hez.

Január 12-én megbeszélésre került sor egy főépítészi konferencia megrendezéséről a Szabadság tér átalakítása kapcsán. Ugyanezen napon az intézmények költségvetésének megbeszélése zajlott.

December 13-án a Karsai Holding szakértőivel megbeszélésre került sor a Sport utcai magasfeszültség-hálózat földkábellel való kiváltásáról.

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolót 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
 1. Állásfoglalás a körmendi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését illetően

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester köszönti dr. Orbán Péter rendőr altábornagy főkapitány urat, valamint dr. Takács Tibor rendőr alezredes urat, megbízott kapitányságvezetőt. Felkéri dr. Orbán Pétert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan tegyen szóbeli kiegészítést.


Dr. Orbán Péter altábornagy elmondja, hogy dr. Takács Tibor alezredes szakmai pályafutásával kapcsolatban részletes anyagot juttatott el az önkormányzathoz. Szakmai önéletrajzát kiegészítve elmondható, hogy rendkívül pontos, precíz munkaerő, jó szervezőkészséggel rendelkezik, jó munkaszervező, tisztességgel bánik a beosztottaival, akik tisztelik mint parancsnokot. Két diplomával rendelkezik, ezeken kívül külföldi rendőr akadémiát, valamint vezetőképzőt végzett, nyelvismerettel is rendelkezik. Biztos benne, hogy jó munkakapcsolatot fog kialakítani az önkormányzattal, a községek polgármestereivel, nagyobb gazdasági cégek vezetőivel, hisz a rendőrkapitánynak minden szférában gondoskodnia kell a biztonságról. Mint főkapitány, feladatul szabta, hogy a komplex szolgáltató biztonság területén kell a rendőrkapitányságnak előbbre lépni. Ennek megvalósításához segítséget nyújt a megyei szervezet, ugyanis megkezdődött a rendőrségnek a konstrukciós változása. Az új büntetőeljárási jogszabályok értelmében decentralizálódik a büntetőeljárási munka, emiatt a megyei rendőr-főkapitányságok egyre inkább az irányítás szerepét veszik át, nyomozati jogkörük csökken, mely létszámeltolódást fog jelenteni az elkövetkezendő években. Körmendet és körzetét kiemelt helyen kezelik, mivel ma rendőri szempontból az egyik "legnehezebben kezelhető terület" a frekventált főközlekedési útjaival, a két szomszédos országgal közös határátkelőhelyeivel. Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a nyugati határszél belső határrá válik, ezért a parancsnokoknak fel kell készíteniük szervezeteiket ezen "kihívásnak" való megfelelésre, hiszen míg osztrák oldalon a bűnügyi fertőzöttség 10.000 lakosra vetítve 6.000 fő, addig ez a szám Vas megyében "csupán" 3200.

Végezetül dr. Orbán Péter altábornagy megköszöni a képviselő-testület tavalyi, illetve az idei évi elkötelezettségét arra, hogy a rendőri munkát eszköztámogatással, többletszolgálati lehetőséggel támogatta. Külön köszöni az önkormányzat hozzájárulását a körzeti megbízotti irodahálózat korszerűsítéséhez, a munkakörülmények javításához.

Javasolja, hogy támogassák dr. Takács Tibornak a körmendi rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé való kinevezését.


Dr. Takács Tibor elmondja, hogy korábban bűnügyi, majd közrendőri területen dolgozott vezetői beosztásban. Társalgás szinten beszél német nyelven, ezért lehetősége nyílt több EU-s országban tapasztalatot szerezni. Körmenden járt iskolába, sok gyermekkori élménye köti ide. Kinevezését szomorú esemény előzte meg, Szabó Miklós rendőrkapitány halála, aki jelentős eredményeket ért el, fegyelmezett, jól működő, jó eredményekkel büszkélkedő kapitányságot hagyott rá. Komoly és elismert lépéseket tett a közterületi jelenlét fokozása érdekében, kiemelkedő szerepet vállalt abban, hogy a sértettek jobb képviseletét a rendőrség soron kívül átvállalja.

Dr. Takács Tibor ígéri, hogy feladatait legjobb tudása szerint próbálja meg ellátni. Célja, hogy az eddigi eredményeket megóvja, továbbvigye. Kitűzött feladatai között szerepel a közterületi jelenlét további fokozása, az ehhez szükséges erők, források összegyűjtése, legoptimálisabb módon való elosztása.

A megjelenő prostitúció leküzdése rendkívüli szerepvállalást igényel, további feladat a kéregetők, koldulókkal szemben foganatosított intézkedések, feljelentések megtétele, a belvárosban, valamint az idegenforgalom által leginkább látogatott területeken a rendőri jelenléttel a biztonságérzet fokozása. A bűnmegelőzés terén kiemelkedő célja az iskolák, óvodák környékén nemcsak a rendőri jelenléttel, hanem tanárokkal, diákokkal közös kommunikáció segítségével felmérni azokat a veszélyforrásokat, amelyek a gyermekek biztonságát veszélyeztetik. Igyekeznek az iskolán belül a már ismert oktatás fenntartásával, szélesítésével felkészíteni a fiatalokat arra, hogy kikerüljenek mind a sértetti, mind az elkövetői körből életük során.

Fontos szerepet szán a rendőri erkölcs tisztaságának megóvására, a korrupció gyanús cselekményekre történő reagálásra. Elődje nyomdokán tovább haladva fontosnak tartja az önkormányzatokkal való kapcsolattartást, ennek kapcsán olyan koncepció kidolgozását, mellyel az objektív biztonságérzetet növelni, biztosítani lehet.

Fontosnak tartja az együttműködést a társszervekre is kiterjeszteni, fokozott szerepet szán a polgárőrséggel való együttműködésnek. További feladat az uniós csatlakozás, határnyitás kapcsán jelentkező feladatokra felkészíteni a rendőri állományt. Célja, hogy Körmend hírneve ne az elhíresült bűnügyek kapcsán, hanem békés, nyugodt, nagy tömegeket vonzó sportesemények kapcsán is öregbedjen. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását.


Karakai József képviselő-testületi tag, mint intézményvezető örömmel vette az oktatási tevékenységgel kapcsolatos terveket, biztosítja dr. Takács Tibort arról, hogy valamennyi oktatási intézmény partner lesz ezen tervek megvalósításához.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságban együtt dolgoznak, korrekt, hatékony az együttműködésük, javasolja támogatását.


Bebes István polgármester javasolja dr. Takács Tibornak a Körmendi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé való kinevezését.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozza:


1/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján dr. Takács Tibor rendőr alezredest alkalmasnak tartja a Körmendi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására, a Körmendi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé való kinevezését támogatja.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 328/2003. számú határozatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 328/2003. számú határozatával a képviselő-testület új munkahelyek létesítésének támogatására, munkahelyek számának növelésére, valamint a munkanélküliség csökkentése érdekében a 2004. évi költségvetésében 15 millió Ft-ot különített el. E keretösszeg erejéig olyan, Körmenden még nem működő, de a városban megjelenő cégek, vállalkozások számára nyújtható visszatérítendő támogatás, akik vállalják, hogy legalább 5 éven át legalább 50 fő foglalkoztatását biztosítják. A kölcsönre Körmenden már meglévő vállalkozások is pályázhatnak, hogy vállalják, hogy foglalkoztatotti létszámukat legalább 25 fővel megnövelik. A határozat értelmében a támogatás odaítéléséről a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány a jelentkező igények alapján dönt. Mivel a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele még nem történt még, szükséges, hogy első alkalommal a képviselő-testület döntsön a támogatás odaítéléséről.

A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy egy pályázó egy éven belül csak egyszer részesíthető támogatásban, a pályázatok beadási határideje 2004. január 26. A Vas Megyei Munkaügyi Központ által meghirdetett célirányos pályázattal együtt megfelelő lehetőség nyílhat vállalkozások beindítására.


Kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a támogatás odaítéléséről a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételéig a képviselő-testület döntsön.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


2/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 328/2003. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete új munkahelyek létesítésének támogatására, munkahelyek számának növelése, valamint a munkanélküliség csökkentése érdekében a 2004. évi költségvetésében 15 millió Ft-ot különít el működésre átadott pénzeszközként. E keretösszeg erejéig olyan vállalkozások számára nyújtható visszatérítendő támogatás, amelyek vállalják, hogy legalább 5 éven át legalább 50 fő foglalkoztatását biztosítják Körmenden. A kölcsönre Körmenden már meglévő vállalkozások is pályázhatnak, hogy vállalják, hogy foglalkoztatotti létszámukat legalább 25 fővel megnövelik.

A támogatás odaítéléséről a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételéig a képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására.


Határidő: 2004. évi költségvetési rendelet elfogadása,

Pályázatok benyújtására 2004. január 26. majd ezt követően folyamatosan, Felelős: Bebes István polgármester a tárgyalások lefolytatásáért

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Körmend város Önkormányzatának 2004 évi költségvetéséhez bizottsági javaslatok

Előterjesztő: Bizottsági elnökök

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


 • Javaslatok a közoktatási terület 2004. évi költségvetési tervezéséhez

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, Bizottságuk szociális-jóléti, erkölcsi oldalról erősítené meg a közalkalmazottakat, ennek kapcsán javasolja az előterjesztésben foglaltak támogatását. Kéri továbbá a kitüntetési rendelet felülvizsgálatát a szakmai területek arányos elismerésének érdekében. A kötelező feladatellátásban a napközis csoportok igényeknek megfelelő indítására megkülönböztető figyelmet kér.

Szabadi István képviselő-testületi tag arra kér magyarázatot, hogy mit jelent pontosan a munkaruha juttatás. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés kapcsán megjegyzi, az intézmények vezetői megfelelő díjazásban részesülnek, a plusz kereset kiegészítéssel nem ért egyet.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a munkaruha munkaköpeny juttatást jelent a közalkalmazottaknak, mely által kevésbé kopik a saját ruházat. A közoktatási intézmények vezetőinek kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítése kapcsán elmondja, hogy nemcsak önkormányzati erőről, hanem normatív alapon járó juttatásról van szó. A jövőben az intézmények vezetői kiemelten felelősek lesznek az iskolai intézményi minőségpolitika megvalósításáért. Ezen munka elvégzésére az állami normatív alapú juttatásból korábban 10 %-os mértékű keret állt rendelkezésre.


Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 2004. évi költségvetési tervezet

  • a közalkalmazottak munkaruha juttatását 10 eFt-ban határozza meg,

  • az étkezési hozzájárulás mértéke 2.000 Ft,

  • nem szerepel a költségvetés tervezetében a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő nevelőik elismerése, javasolja a 300 eFt-ot a polgármesteri keret terhére biztosítani,

  • a jelenlegi kitüntetési rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet az ehhez elkülönített összeget, amennyiben a képviselő-testület másként dönt, bővíteni kell a keretet,

  • a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés az intézmények költségvetésében megtalálható, a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő megfogalmazás tartalmazza ezen szándékot.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a közoktatási terület 2004. évi költségvetés tervezéséhez megfogalmazott határozati javaslatban szereplő pontokat - a következő tanévben indítható napközis csoportok számának a szülői igények felmérését követő meghatározásának kivételével - nem támogatja. (A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szerepeltek díjazását nem tárgyalták.)


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag szerint nem túlzott a 20 eFt munkaruha juttatás, hiszen a közalkalmazott pedagógus saját ruháját viseli, ami bizonyos szakmákban különös kopásnak van kitéve. A pedagógus igényes megjelenésével, kiállásával, külsőjével is nagy hatással lehet tanítványaira. A megye városainak összehasonlításában a 20 eFt nem az élenjáró összeg.

Úgy látja, hogy a vezetők esetében a minőségi munka ösztönözhető volna a kereset kiegészítéssel. A minőségi munkáért adott állami fejkvóta összegnek egy bizonyos százaléka tartalékba visszatartható, mely akkor kerülhetne jutalomként felhasználásra, amikor az intézmény vezetőjének tevékenységét minőségileg megfelelőnek ítélné meg pl. az Oktatási Bizottság és kezdeményezné a polgármesternél a minőségi prémium megítélését. Nem az önkormányzat költségvetéséből kellene kifizetni, hanem a tanítók és minőségi bérpótlékban részesülők pótlékának egy bizonyos százaléka kerülne visszatartásra.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a testületnek a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés esetében százalékos érték meghatározásában van döntési joga, ezzel etikailag könnyebb helyzetbe hozná az intézményvezetőket, ha a munkáltatói jogokat gyakorló testület határozná meg az összeget.


Geosics László képviselő-testületi tag az étkezési hozzájárulás mértékét 2000 Ft helyett 1400 Ft-ban javasolja meghatározni azzal a feltétellel, hogy a kórház dolgozói is részesüljenek a hozzájárulásból.


Bebes István polgármester 2000 Ft-ban javasolja meghatározni az étkezési hozzájárulás mértékét. A kórház működése kapcsán várhatóan a közeljövőben elkészül a konszolidációs vizsgálat. Mint ahogy korábban a testület kinyilvánította, a műszaki jellegű fejlesztésekhez hozzájárul az önkormányzat, az étkezési hozzájárulás biztosítását az OEP finanszírozásból kell megoldania a kórháznak. A tűzoltóság esetében is hasonló a helyzet. Ezen hozzájárulás biztosításával mintegy 4 millió Ft-tal nőne a költségvetés hiánya.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy látja, hogy az intézmények takarékos gazdálkodásával a megtakarított pénzösszegből a második félévben adható lenne - akár 3500 Ft mértékű - étkezési hozzájárulás is.


Bebes István polgármester javasolja a közalkalmazottak munkaruha-juttatását 10.000 Ft-ban meghatározni.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az étkezési hozzájárulás mértékét 2.000 Ft-ban meghatározni.

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő nevelőik elismerésére 300.000 Ft biztosítását a polgármesteri keret terhére.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a kitüntetési rendelet módosítását annak érdekében, hogy az egyes szakterületek a jelenlegi hat főnél több elismerési lehetőséghez jussanak.


A képviselő-testület a javaslatot 2 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a szülői igények felmérését követően döntsön a képviselő-testület a következő tanévben indítható napközis csoportok számáról.


A képviselő-testület a javaslatot 4 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 13 tartózkodás mellett elutasítja.


A képviselő-testület a fenti szavazatok arányába a következő határozatot hozza:

3/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási terület 2004. évi költségvetésének tervezéséhez az alábbiakat fogalmazza meg:

 • A közalkalmazottak munkaruha-juttatását 10.000 Ft-ban határozza meg.

 • Az étkezési hozzájárulás mértékét 2.000 Ft-ban határozza meg.

 • A tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő nevelőik elismerésére 300.000 Ft-ot biztosít a polgármesteri keret terhére.

A kitüntetési rendelet módosítását nem támogatja. A 2004-2005. tanévben indítható napközis csoportok számáról a költségvetési rendelet tárgyalása során dönt.

Bebes István polgármester javasolja, hogy a közoktatási intézmények vezetői 10 %-os mértékben részesüljenek az általuk vezetett intézményekben a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésből.

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


4/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés tervezéséhez megállapítja, hogy a közoktatási intézmények vezetői (mint a testület által kinevezett alkalmazottak) 10 %-os mértékben részesülhetnek az általuk vezetett intézményekben a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésből.


 • Javaslat a 2004. évi kulturális, tudományos és sport támogatási keret meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a tavalyi évhez képest a támogatások elosztásának struktúrája és eljárása változatlan. Nevesítésre került azonban a roma kisebbségi önkormányzat kulturális támogatása. A médiák inflációkövető támogatásával a támogatási keret nagysága 30.610 eFt, kéri ennek elfogadását.


Bebes István polgármester javasolja a 2004. évi kulturális, turisztikai, tudományos és sport támogatási keretet az előterjesztésben részletezettek figyelembevételével 30.610 eFt-ban meghatározni.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


5/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi kulturális, turisztikai, tudományos és sport támogatási keretet 30.610 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

  • Sporttámogatási keret:

 • Kiemelt sportágak, egyesületek köre: 14.850 eFt

 • Pályázati úton felhasználható: 2.650 eFt

 • Sport tartalékalap: 500 eFt

Összesen: 18.000 eFt  • Tudományos és turisztikai kiadványok, filmkészítés:

750 eFt

750 eFt

Összesen: 1.500 eFt


 • Kulturális támogatási keret:

 • Kiemelt kulturális közösségek: 3.350 eFt

 • Roma Kisebbségi Önkormányzat: 210 eFt

 • Pályázati úton felhasználható: 1.650 eFt

 • Kulturális tartalékalap: 500 eFt

Összesen: 5.710 eFt


  • Körmendi Híradó, Városi Televízió: 5.400 eFt


Mindösszesen: 30.610 eFt • Javaslat a Körmendi Városi Televízió három éves eszközfejlesztési tervének támogatására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja 2004. évben 580 eFt eszközbeszerzéssel támogatni a városi televíziót.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a három éves eszközfejlesztési tervvel egyetért, az ehhez szükséges összeg kétharmadának biztosítását nem támogatja, fele-fele arányú támogatást tart elfogadhatónak. Kikötésük továbbá, hogy az első évben biztosított 580 eFt-ból a Képújságban valósítsák meg az önkormányzati hírek és események beolvasását.


Bebes István polgármester javasolja a városi televízió három éves eszközfejlesztési tervének megvalósításához 1.759.5 eFt biztosítását azzal a feltétellel, hogy ezen összegből az önkormányzat 580 eFt értékben eszközt vásárol, melyet átad a városi televízió részére.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

6/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körmendi Média Centrum Városi Televízió és Rádió Kht. három éves eszközfejlesztési tervének megvalósításához összesen 1.759.5 eFt-ot nyújt, melyből 2004-ben (és a következő két évben) 580 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzésre fordít, majd az eszközöket működtetésre átadja a Kht. részére azzal a megkötéssel, hogy az első évben folyósított összegből a Képújságban megvalósítják a helyi önkormányzati hírek folyamatos beolvasását is. A megvásárolt eszközök az önkormányzat tulajdonában maradnak, azokat a Kht. tartós használatra kapja meg.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester • Javaslat jubileumi munkacsoport létrehozására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hagyománnyá vált az önkormányzat működésében, hogy egy-egy kiemelkedő eseményhez kapcsolódva munkacsoportot hoz létre az ünnepségek lebonyolítására, megszervezésére. Idén is több jeles esemény évfordulóját ünneplik, többek között Körmend várossá nyilvánításának 760. évfordulóját, a Batthyányak 400 éves körmendi tartózkodását, a Könyvtár névadójának, Faludi Ferenc születésének 300. évfordulóját, valamint a Holocaust emléknapot. A munkacsoport az önkormányzati intézmények vezetőire, önkormányzati tisztségviselőkre támaszkodik, ezzel biztosítja az ünnepségek koordinálását. A 2004. évi költségvetési rendelet-tervezetben művészeti emlékek (dombormű, illetve emléktábla) is nevesítésre kerültek.


Szabadi István képviselő-testületi tag a 2004. évben meghatározott programokkal egyetért, nem ért egyet viszont azzal, hogy erre külön bizottságot hozzanak létre. A Művelődési és Ifjúsági Központ feladata az adott esztendő évfordulóinak megszervezése, lebonyolítása. Ezzel komoly összeget meg lehetne takarítani.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy munkacsoport létrehozásáról van szó, nem bizottságról. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság teljes létszámban részt vesz a munkában, mely kiegészül az önkormányzat három munkatársával, valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatójával és alkalmazottaival is. A fő terheket átvállalva velük együtt szervezik a programokat. Javasolja, hogy a munkacsoport 2004. évi működéséhez elkülönített 3 millió Ft pályázati alap önrészként is szerepeljen.


Bebes István polgármester javasolja Jubileumi Munkacsoport létrehozását, melynek 2004. évi működéséhez 3.000 eFt elkülönítését javasolja, mely egyben az ünnepi események programjainak pályázati alapja és önrésze is.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


7/2004. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő években várható évfordulók, városi nagyrendezvények előkészítésére, koordinálására "Jubileumi Munkacsoport"-ot hoz létre. A Jubileumi Munkacsoport Szabó Ferenc alpolgármester vezetésével végzi munkáját.

Tagjai: a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság teljes létszámban, (dr. Nagy Zoltán a munkacsoport alelnöki tisztségét is ellátja), a közművelődési és közgyűjteményi intézmények igazgatói és egy-egy delegált munkatársuk, az előző évben már tervezett, az önkormányzat által ösztöndíjjal támogatott, szakirányú felsőfokú tanulmányokat folytató, fiatal értelmiségiekből álló "szakértői csoport", valamint a Polgármesteri Hivatalból dr. Stepics Anita jogi szakértő, Czafit Csaba műszaki szakértő, Kerecsényi Rita pályázatfigyelő, pályázatíró feladattal.


 1. A képviselő-testület a Jubileumi Munkacsoport 2004. évi működéséhez 3.000 eFt-ot különít el, mely összeg egyben a 2004. évben megrendezendő ünnepi események programjainak pályázati alapja, valamint önrésze is. 1. Körmend város Önkormányzatának 2004. évi költségvetése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, hogy az állami normatív hozzájárulások összege központilag még nem került kiközlésre, csak számított adat áll rendelkezésre. A jelenlegi költségvetési rendelet-tervezet többszörös tárgyalások eredményeként lett összeállítva. A Pénzügyi Bizottság által megfogalmazottakat igyekeztek beépíteni a költségvetésbe, bár ezt nem minden intézmény esetében tudták megvalósítani, mivel az intézmény működése veszélybe került volna. Ezért újabb tárgyalásokra került sor az Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Battyhyányné Coreth Mária Óvoda, az általános iskolák, valamint a GAMESZ esetében. A többi intézmény szűkösen bár, de ki tudja gazdálkodni a működés feltételeit.


Bebes István polgármester elmondja továbbá, hogy a szociális feladatok esetében a segélyekre biztosított fedezet 1.500 eFt-tal nőtt. Ebből az összegből 1.000 eFt-ot rendkívüli szociális segélyre, 500 eFt-ot pedig lakásfenntartási támogatásra fordítanak. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadása 500.000 Ft-tal emelkedett a szúnyogirtás kiadásaira. Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása csökken a nagyterem átalakítása kapcsán, a különbözettel a hitel mértéke is csökken.

Úgy véli, hogy a hiány nagyságát nem lehet tovább növelni. Célszerű viszont a 2003. évi ÖNHIKI-s pályázati kiírásnak megfelelően modellezni a 2004. évi költségvetési tervezetet, és a jobb pozíció elérése érdekében a kiemelt előirányzatok között még a szükséges módosításokat elvégezni.

Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 23. § (1) bekezdésében meghatározott 7 millió Ft-os polgármesteri keret a külkapcsolatok fedezetére is szolgáljon. A 26. § (1) bekezdését törölni kell, mert további kedvezmény nem adható. A 27. §-t szintén javasolja törölni, mivel a kézilabda szakosztály részéről fizetendő terembérleti díj nem része a sporttámogatásnak.

A költségvetés készítése során problémát okoz, hogy a BÉRHIKI intézménye megszűnt, ami az elmúlt évi költségvetésbe még beépíthető volt, ezzel a hiány mértékét csökkenteni lehetett. Ezáltal a 190 millió Ft-os hiányt 110 millió Ft-ra lehetett mérsékelni.

Az ÖNHIKI pályázat ez évben is benyújtható, bár az országos költségvetésben a keret nem emelkedett. Ezeket a lehetőségeket figyelembe véve takarékos, jól megtervezett, végrehajtható költségvetés készült. Az intézmények esetében vannak olyanok, amelyeknél a gazdálkodás nehezen lesz megvalósítható, ezért valamennyi intézményvezetőnek takarékossági programot kell megvalósítania. A működési kiadások esetében nem lát lehetőséget arra, hogy változást eszközöljenek.

A felhalmozási bevételek, kiadások esetében magasabb összeg jelenik meg a költségvetésben, mint egy évvel korábban. Más városok esetében is így van, Celldömölk példáját említi, ahol nagyobb hitelkeret jelenik meg a költségvetésben ahhoz, hogy a fejlesztéseit meg tudja valósítani, a pályázatokon részt tudjon venni. Ez Körmend esetében is így van. A hitel mértéke csökkenthető, ha a város pályázatát elutasítják, nem támogatják, így az önrész visszakerül a költségvetésbe. Csökkenthető továbbá a hitel nagysága az ipari terület, valamint a családi házas telkek értékesítéséből befolyó összeg mértékével.

A városra számos feladat végrehajtása vár 2004-ben, így iparterület fejlesztése, szennyvízhálózat bővítése, a város összképének javítása, sportcélok megvalósítása, utak állapotának javítása, infrastruktúra bővítése. Ezek a fejlesztési kiadásokban kerültek meghatározásra.

Bebes István polgármester elmondja, szükségesnek tartja, hogy a felhalmozási kiadásokról döntsön a képviselő-testület annak érdekében, hogy a munkálatok, kifizetések minél hamarabb elkezdődhessenek.


Karakai József képviselő-testületi tag, mint a Somogyi Béla Általános Iskola igazgatója az egyeztetés után előrelépésnek tekinti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megszorító keretszámai után pozitív elmozdulás történt, ami viszonylagos működési biztonságot jelent. Az önkormányzat társadalmi- gazdasági programjára hivatkozva a középiskolák megyének történő átadása után úgy gondolta, hogy az alapfokú oktatási intézményekre több figyelmet fordíthatnak majd és a fejlesztéseket fokozottabban támogatják.

A Somogyi Béla Általános Iskola további 9 millió Ft-ot kapott működtetésre, a rendelet-tervezetben 188 millió Ft szerepel, vagyis a 9 millió Ft helyett 5 millió Ft szerepel költségvetésében. A 8. számú mellékletben a gyermekélelmezési kiadások és bevételek tervezete táblázatban a Somogyi Béla Általános Iskola esetében a kiadási oldalon 2.800 eFt-tal több szerepel. A 4. számú mellékletben az intézmények kiadásainál a sportcsarnok és az uszoda sor felcserélését kéri.

Az, hogy Körmend Önkormányzata a vidéki önkormányzatoktól a kötelező közoktatási feladatellátásra a nettó kiadás és a normatív állami hozzájárulás közötti különbözet 100%-át kéri, a csökkenő létszámot nem befolyásolja pozitívan, úgy véli, ez kevesebb közoktatási megállapodás megkötését fogja jelenteni a gyakorlatban.


Bebes István polgármester úgy véli, hogy az önkormányzat a fejlesztések kapcsán megfelelő mértékű támogatást biztosít, példaként említi a Somogyi Béla Általános Iskola esetében az uszoda pályázat támogatását, a Kölcsey Utcai Általános iskola Phare pályázatát, amit 10 %-os önrésszel támogat az önkormányzat.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Somogyi Béla Általános Iskola költségvetésével kapcsolatban részletes magyarázatot ad. Mivel az intézmény esetében nem valósul meg a 3 %-os dologi kiadáscsökkentés, így az intézmény működési lehetőségei javulnak. Valóban 5 millió Ft szerepel a 9 millió Ft helyett az intézmény költségvetésében, a különbözetet az intézménynek kell viselnie. Az intézmény az uszoda és a sportcsarnok működéséhez kapott 15-15 millió Ft pénzösszeget nem a két létesítmény működtetésére fordította. A 30 millió Ft helyett 18 millió Ft-ot költött csupán a két létesítmény működésére, tehát 12 millió Ft-tal saját oktatását segítette. Ezen iskolában az oktatás területe drágább a másik két iskoláénál. A tervezetben a fajlagos osztályszámítások alapján az egy osztályra jutó kiadás 3.400 eFt-on felül van, míg a Kölcsey Általános Iskolában 3.045 eFt, az Olcsai Általános Iskolában pedig 3.100 eFt.

A Sportcsarnok felújítása idején - várhatóan fél évig - nem működik, ebből adódóan 10 millió Ft elvonásra került sor. Az étkezés esetében az ősszel normatív felmérés történt az intézménynél, melyből kiderült, hogy 30-50 gyerekkel kevesebb étkezik, ez normatív visszafizetési kötelezettséget jelent. Ehhez jelentős önkormányzati forrás párosul.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság ülésén a költségvetési hiány lefaragásával kapcsolatos véleményüket megfogalmazták. Sajnálatát fejezi ki, hogy a meghívás ellenére az ülésen kevés képviselő vett részt. Az ülésen koncepció született a 129 millió Ft-os hiány mérséklésére. A Bizottság 3 %-os dologi kiadás csökkentést javasolt, mely 45 millió Ft megtakarítást jelentett volna. Ezt követően került sor az egyeztetésekre az intézményekkel. Az elvárt 84 millió Ft-os hiány helyett jelenleg 112 millió Ft a hiány nagysága. Az általuk meghatározott mértékkel ellentétben csupán 17 millió Ft-tal - vagyis 1 %-al - csökkent a hiány.

Az előterjesztéshez az alábbi észrevételeket fűzi:

 • az intézményi működési bevételek mértéke 8 millió Ft-tal kevesebb, mint 2003-ban. Ennek okát javasolja felülvizsgálni, az intézményvezetőket takarékos gazdálkodásra kényszeríteni.

 • a dologi költségek felhasználásánál nagy különbségek mutatkoznak az intézmények tekintetében. Vizsgálatot végeztek az egy főre jutó költségek elemzésével, ez alapján míg az egyik óvodában az egy főre jutó telefonköltség 14 eFt, addig a másik óvodában 7.800 Ft. Az iskolák esetében 5.000 Ft, 10.000 Ft, illetve 15.000 Ft az egy főre jutó telefonköltség. Az irodaszerek felhasználásánál az egyik intézménynél 4.700 Ft, a másiknál 14.500 Ft az egy főre jutó felhasználás összege. Van olyan iskola, ahol háromszor annyi felhasználás történik, mint a másik intézményben.

 • a személyi juttatások mértéke az általános iskolákban valamennyi dolgozóra vetítve 110 eFt/hó/fő, 137 eFt/hó/fő, 131 eFt/hó/fő, a pedagógusok esetében 146 eFt/hő/fő, 140 eFt/hó/fő, 139 eFt/hó/fő. Több esetben indokolatlanul sok a csoportbontás, a szakkör. Hangsúlyozza, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem az oktatás ellen van, hanem az intézmények gazdaságos működtetését támogatja.

 • javasolja, hogy fokozatosan ellenőrizzék az intézményeket. Az első ellenőrzést a június 30-i adatok alapján javasolja végezni.

Javasolja továbbá figyelembe venni, hogy 2004. júniusában döntenek az intézmények feladat meghatározásáról. Amennyiben megtennék a szükséges intézkedéseket - akár rendkívüli testületi ülés keretében augusztus elején - a működési hiányt minimalizálni lehetne.


Összegzésként az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja, melyet azzal indokol, hogy a kitűzött 3 %-os költségcsökkentés és a 80 millió Ft-os hiány nem valósult meg.


Bebes István polgármester úgy véli, hogy vannak helytálló számok, ugyanakkor a költségek alakulásának számos összetevője van, melyek a működésből fakadóan erednek, pl. az egyik intézmény logopédia és a konduktív pedagógiai szolgáltatási feladatokat is ellát, ez növelheti a telefonköltséget. Látható viszont, hogy az intézményvezetőknek erőn felül kell takarékoskodniuk, már februárban szükséges olyan lépéseket megtenni, ami a költségvetési kiadásokat csökkenti. Van olyan intézmény, ahol szeptember 1-től lehet a feladatokat megfelelően csoportosítani. A 3 %-os dologi kiadás csökkentést nem minden intézmény esetében lehetett megvalósítani.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetés tervezéséhez a Bizottság javaslatait figyelembe vették, azok a tervezetbe bekerültek, mint például ipari terület közművesítésére, további területek vásárlására 90 millió Ft elkülönítése. Így a beruházási kiadások 417 millió Ft-ot tesznek ki. Jelentős a felhalmozási célú kiadások összege is, mely több mint 1 milliárd forintot takar. Amennyiben ez hosszú távon tartható lesz, Körmend olyan pályára lép, ami pár éven belül szembetűnő változást jelent a városban. Az intézményi felújítások pályázati alapjára 20 millió Ft került megjelenítésre. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság támogatja.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a költségvetés-tervezetet. A sport és kultúra támogatása a költségvetés 1 %-át teszi ki, a közművelődési intézmények támogatása a költségvetés 2,8 %-a, tehát a költségvetésben a szakterületüket érintve 3,8 % a támogatottság mértéke.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva úgy látja, hogy az intézmények takarékosabb gazdálkodásra lesznek ítélve. Mint elmondja, a pénzbeli ellátások elosztása a Bizottságra átruházott hatáskör, melynek kerete az előző évhez képest másfél millió Ft-tal növekedett. Mint a bizottság elnöke biztosítja a képviselő-testületet, hogy megfontoltan, átgondoltan döntenek a támogatások odaítélését illetően. A költségvetés tervezetét támogatja.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke megemlíti, hogy az általános iskolák 462 millió Ft-os költségvetése meghatározó a város költségvetésében. Az állami normatíva összege 254 millió Ft, a fennmaradó 208 millió Ft-ot elő kell teremtenie a városnak. Úgy látja, hogy a feladat-áttekintést el kell végezni, a normatíva emelkedéséhez pedig a vidéki tanulókat fogadni kell, akár úgy is, hogy nem kérik a normatíva és a tényleges bekerülési költség közti különbözet 100 %-os megtérítését. Véleménye szerint a korszerűsítések segíthetik az iskolák dologi felhasználását, itt a legkisebb tételekre is figyelmet kell fordítani. Javasolja félévkor megvizsgálni, hogy az intézmények mennyit költöttek és mekkora összeg áll még rendelkezésükre, meg kell vizsgálni továbbá, hogy hogyan alakul az intézmény, az oktatás helyzete.


Bebes István polgármester köszönti Pusztai Ferencet, a városi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának elnökét, majd kérdezi, hogy kíván-e a napirendi ponthoz hozzászólni.


Pusztai Ferenc úgy véli, hogy a költségvetés tervezetét nézve szűkös évnek néznek elébe. Az Érdekegyeztető Tanács ülésén az intézmények részéről felmerült problémákat tárja a képviselő-testület elé. Elmondja, hogy minden intézménynek gondot jelent a szűken szabott költségvetés, egyes intézményeknek a működőképessége is veszélyben forog.

A körmendi oktatási intézményekben a gyermekeknek a lehető legjobb, legmagasabb szintű oktatást szeretnék biztosítani, ehhez azonban pénzre van szükség. A szakkörök számának csökkentésével a szülők sem értenének egyet, hisz nem örülnének, ha gyermeküknek nem a legjobb képessége szerinti képzést nyújtanák. A telefonhasználattal kapcsolatban elmondja, hogy azt nem saját célra használják fel. A kötelező eszközrendszerben előírtak tized része nem biztosított az intézményeknél, szemléltető eszközök vásárlására nincs lehetőségük. E téren fejlődésre van szükség. Szerencsés helyzet, hogy a számítógép vásárlást a Kormány támogatja, ám a "hagyományos" tantárgyakra kevésbé jut pénz.

Javasolja, hogy a költségvetés készítésekor az intézmények gazdasági vezetőivel külön-külön tárgyaljanak, mert az intézmények költségvetését "nem egy kaptafára" kell készíteni, mivel ugyanazon feladatot ellátó intézmények között is jelentős eltérések vannak a városban.

Amennyiben a könyvtár esetében további személyi leépítések várhatók, a színvonalas működés veszélybe kerülhet. A Művelődési és Ifjúsági Központ 7 millió Ft-os elvonása a kulturális tevékenység rovására mehet. A városban nagy igény van az olyan színvonalas programokra, mint az újévi koncert is volt. A Bölcsőde kapcsán elmondja, hogy a 40 férőhelyén 50 gyermek ellátását biztosítják. Felújításra nem kaptak támogatást, úgy érzik, hogy a város nem fordít kellő figyelmet az intézményre.

Az általános iskolák esetében szeptembertől 5 első osztály indítása szerepel a költségvetés tervezetében. A gyermeklétszám 150 fő körül várható, ami 6 osztály szervezését is lehetővé tenné 24-25 fővel. Ehhez a létszámhoz még a vidékről bejövő gyermekekkel is számolni lehet.

Mivel az intézményvezetők bizonytalanok abban, hogy melyik iskolában hány első osztály indul, kéri, ne hagyják kétségek között a pedagógusokat, szülessen döntés e tekintetben. A közalkalmazottak munkaruha juttatása kapcsán a 10 eFt-ot meglehetősen kevésnek tartja, hiszen a ruha nemcsak egy köpenyt jelent.

Sajnálatosnak tartja, hogy a kórházban dolgozók nem részesülnek étkezési hozzájárulásban. Az intézmény az önkormányzat által biztosított összeget működtetésre és nem az ott dolgozók premizálására fordítja.

Elmondja továbbá, hogy a pedagógusok bére a bértábla szerint adható legkisebb összeg és a korábban biztosított címpótlék ma már nem adható.

Kevésnek véli az adományozható kitüntetések számát, kéri, fontolja meg a képviselő-testület az elismerések számának növelését.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elfogadja, hogy eltérő feladatok vannak az intézményekben, de nem tartja reálisnak, hogy a dologi kiadások háromszor magasabbak legyenek az egyik intézményben, mint a másikban. A Művelődési és Ifjúsági Központ kapcsán elmondja, amennyiben a Színház működése veszteséges, emelni kell a jegyek árát. Az intézmény által szervezett szakkörök közül vannak olyanok, ahol még a rezsi költség sem térül meg. A közalkalmazottak munkaruha juttatását nem támogatja. Tudomása szerint Körmenden kívül más városban nem fizetnek túlóra pótlékot a pedagógusoknak.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke Némethné Simon Máriától, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjétől kérdezi, hogy valós-e a Művelődési és Ifjúsági Központ 7 millió Ft-os elvonása.


Geosics László képviselő-testületi tag úgy látja, hogy nem a gyermekek érdekéről van szó, hanem a pedagógusokéról. Az, hogy a legmagasabb szinten tudjanak oktatni nemcsak pénz kérdése, hanem hivatástudat, a szakma szeretete. A kórház dolgozóinak étkezési hozzájárulás biztosítását támogatja.


Karakai József képviselő-testületi tag egyetért azzal, hogy nem lehet az intézmények költségvetését egyformán tervezni, mivel minden intézménynek megvan a maga sajátossága. A magyarországi viszonyokat tekintve a körmendi oktatási intézmények jól felszereltek, az önkormányzat a korábbi időszakban is eszközfejlesztési ütemtervvel támogatta az intézmények fejlesztését. A decemberi képviselő-testületi ülésen elfogadták az újabb ütemtervet, amit az intézmények igényei alapján állítottak össze. Reagálva Geosics László képviselő hozzászólására elmondja, a körmendi pedagógusokban van szakma- és hivatástudat, sok esetben plusz feladatokat is vállalnak.


Szabadi István képviselő-testületi tag szerint a működési hiány tetemes, annak ellenére, hogy intézményeket átadták megyei működtetésbe. Elgondolkodtató továbbá a 180 millió Ft-os vagyonértékesítés, ami azt jelenti, hogy megduplázódik a város vagyonának értékesítése. Amennyiben ez befektetésre fordítódik azzal egyetért, de ha "túlélésre" használják fel, a város vagyona rövidesen elfogy. Bár a pályázati lehetőséget növekedtek, javasolja, csak olyan pályázatokat nyújtson be az önkormányzat, amelyek a város fejlődést messzemenően szolgálják. A korábbi pályázatok közül ugyanis vannak olyanok, amelyek komolyan terhelik a 2004. évi költségvetést.

Úgy gondolja, hogy a szigorú pénzügyi megszorítások a közalkalmazottakra, a pedagógusokra is érvényesek. Véleménye szerint a költségvetés átgondolást, újabb kiértékelést igényel.


Bebes István polgármester a vagyonértékesítés kapcsán elmondja, hogy a magasabb összeg nem a vagyon felélését takarja, hanem pl. az építési telkek, ipari területek értékesítését. A képviselő-testület korábban meghozott döntéseit be kell építeni a költségvetésbe. Hangsúlyozza, hogy a beruházások nem öncélúak, azok mind a város fejlődését szolgálják.

Pusztai Ferenc két dologra reagál: amikor az iskolák érdekét képviselik, elsősorban a gyermekek és nem a tanárok érdekeit tartják szem előtt, a gyerekek fejlődéséért, magasabb szintű oktatásáért lépnek harcba.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Művelődési és Ifjúsági Központ 7 millió Ft-os költségvetési elvonása kapcsán elmondja, az intézmény tavalyi évi működési költségvetése 45 millió Ft volt az idei 36 millió Ft-tal szemben. Ennek oka többek között az év közbeni létszámleépítés, mivel a kincstári rendszer kialakításával az intézmény gazdálkodási önállóság megszűnt. A dologi oldalon a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a 3 % elvonásra került, mely 1.090 eFt dologi kiadás csökkenést jelent.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy látja, az Érdekképviseleti Tanács elnöke nem fogalmazta meg világosan elvárásait, ezáltal nem tudta meggyőzni a képviselő-testületet, nem derült ki, hogy milyen érdeket kíván képviselni.

A költségvetésről szólva a ciklusprogramban megfogalmazottakat a tervezetben csak rész elemeiben véli felfedezni. Míg a fejlesztésre szánt területekre van elképzelés, addig az intézmények működőképességének megőrzésére nincsenek tervek az elkövetkezendő esztendőkre. A fejlesztések prioritást élveznek, melyet akkor lehet végrehajtani, ha akár a privatizációs bevételt, a vagyonértékek visszaforgatását fejlesztésekre fordítják. A két középfokú oktatási intézmény megyének történő átadása óta eltelt egy esztendőben nem foglalkoztak a körmendi fenntartásban maradt intézményekkel. A költségvetésből nem tűnik ki, hogy valamennyi általános iskolát a csökkenő gyermeklétszám ellenére kell-e fejleszteni. Az intézmények működőképességét mindaddig meg kell őrizni, amíg nincs stratégiai elképzelés arról, hogy a környéken lévő településekkel szövetségben fenn tudják-e tartani azokat. Javasolja, a mai ülésen ne fogadják el a költségvetést.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag javasolja a költségvetés elfogadását a mai napon, így az intézmények megfelelően tudnak tervezni.


Pőcze István képviselő-testületi tag fontosnak tartja a fejlesztések, beruházások tekintetében az önrész biztosítását. Véleménye szerint elfogadható a költségvetés.


Bebes István polgármester szerint nem állítható, hogy a költségvetés nem épül a ciklusprogramra. Világosan következő elemei pl. a munkahelyteremtés szándéka, bérlakásépítés, az infrastrukturális fejlesztések, a város összképének javítása, Rába-part fejlesztése, utak felújítása. Vitathatónak tartja az intézmények azon állítását, hogy a költségvetés nem biztosít fejlesztésre lehetőséget. A rendelet-tervezet 6. számú mellékletében szereplő intézményi felújítási alap jelentős összeget takar.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja a rendelet-tervezet 27. §-ának elhagyását, mivel a kiemelkedő egyesületek és a pályázaton nyertesek a Művelődési és Ifjúsági Központban térítésmentesen juthatnak szolgáltatáshoz.


Bebes István polgármester javasolja a gazdálkodási tartalékból a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 5 millió Ft-os induló vagyonát, valamint az új munkahelyek létesítésének támogatására biztosított 15 millió Ft-ot, összesen 20 millió Ft-ot a működési pénzeszköz átadása között megjeleníteni, melynek összege így 71.801 eFt-ra módosul.

Javasolja továbbá a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait 500 eFt-tal emelni a szúnyogirtás kiadásaira, valamint a segélyekre további 1.500 eFt-ot biztosítani, melyből 1.000 eFt-tal a rendkívüli szociális segély, 500 eFt-tal a lakásfenntartási támogatás összege emelkedne. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 3.290 eFt-tal csökkenjen a nagyterem átalakítása kapcsán, mely összeggel a hitel nagysága is csökken.

Javasolja Körmend város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait az elhangzott módosításokkal elfogadni.


A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a működési hitel nagyságát 112.413 eFt-ban meghatározni.


A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a sport, kulturális és egyéb támogatások mértékét 31.220 eFt-ban meghatározni.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:


8/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetési tervezetét az alábbiakkal módosítja, illetve egészíti ki:


 • a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait 500 eFt-tal emeli a szúnyogirtás kiadásaira,


 • a szociális feladatok közül a segélyekre további 1.500 eFt-ot biztosít, melyből 1.000 eFt-tal a rendkívüli szociális segély, 500 eFt-tal a lakásfenntartási támogatás összege emelkedik,


 • a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 3.290 eFt-tal csökken a nagyterem átalakítása kapcsán, mely összeggel a hitel nagysága is csökken,


 • a fejlesztési bevétel és kiadás mértékét a rendelet-tervezetben foglaltak szerint elfogadja, figyelembe véve az 5/2004. számú határozatban jóváhagyott 580 eFt eszközbeszerzésre fordított összeget,


 • a gazdálkodási tartalékból a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 5 millió Ft-os induló vagyonát, valamint az új munkahelyek létesítésének támogatására biztosított 15 millió Ft-ot, összesen 20 millió Ft-ot a működési pénzeszköz átadása között szerepelteti, melynek összege így 71.801 eFt-ra módosul,


 • a működési hitel nagyságát 112.413 eFt-ban határozza meg,


 • a sport, kulturális és egyéb támogatások mértékét 31.220 eFt-ban határozza meg.

 1. Körmend város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezések rendjéről szóló 26/2000. (XII. 21) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy mind az önkormányzat, mind a vállalkozó a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakhoz tartsa magát.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a vállalkozó temetőbővítésre, zöldfelületek növelésére kért további anyagi támogatását. A sírhely árak előterjesztésben szereplő emelését támogatja.

A kegyeleti közszolgáltatási díjak esetében - a sírásás kivételével, ahol elfogadja a 12,5 %-os növekményt - 6 %-os emelést tart elfogadhatónak.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag javasolja a temető üzemeltetője által meghatározott árak elfogadását, ellenkező esetben 9 %-os áremelkedést tart elfogadhatónak, az infláció, valamint az ÁFA változás miatt. A 6 %-os áremelkedés nem fedezi az infláció növekedését sem.


Bebes István polgármester javasolja a temetőkről és temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítását, a sírhely árak, valamint a kegyeleti közszolgáltatási díjak 9 %-os emelését.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

1/2004. (II.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezések rendjéről szóló 26/2000. (XII.21.) számú rendeletének módosításáról


(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


Bebes István polgármester nem javasolja a temetőbővítéssel kapcsolatos feladatok költségeinek fedezetére 200 eFt+ÁFA biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

9/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kovatsik és Társai Temetkezési Bt. kérelmét, mely a tervezett temetőbővítéssel kapcsolatos feladatok költségeinek fedezetére 200.000 Ft+ÁFA kiegészítést kér, nem támogatja, mivel azok a kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében az üzemeltető alaptevékenysége körébe tartoznak (pl. zöldek, fák, bokrok kiirtása, sírkövek elszállítása stb.).


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. A Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló 22/2003. (VI.01.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester nem javasolja a szociális szempontok alapján ösztöndíjban részesíthető pályázók számának csökkentését, ezért négy főnek javasolja az ösztöndíj támogatást, melyből egy fő lehet az, aki kizárólag tanulmányi eredménye alapján részesülhet ösztöndíjban.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem javasolja a szociális rászorultság szerepeltetését a rendeletben, hiszen ezt szolgálja a Bursa Hungarica ösztöndíj.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke egyetért az ösztöndíjban részesíthető pályázók számának bővítésével.


Szabadi István képviselő-testületi tag véleménye szerint a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj a szociálisan rászoruló, jó tanuló diákokat hivatott támogatni. A jó tanulót jutalmazni, a szerényebb sorban élő, értelmes gyermeket pedig támogatni kell.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat, javasolja, hogy a három diák továbbra is szociális alapon részesüljön ösztöndíjban. Természetesen nem zárkóznak el azon törekvéstől, olyan pályázati lehetőségtől sem, ami a tanulmányi eredményen alapul.
Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke támogatja a tanulmányi eredmény alapján odaítélhető ösztöndíjat. Ezzel nem a családi beágyazást, hanem az egyén teljesítményét lehetne elismerni.


Geosics László képviselő-testületi tag nem javasolja a Boldog Batthyány Ösztöndíjban részesíthetők körének kibővítését.


Bebes István polgármester négy fő részére javasolja a Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj odaítélését, melyből egy fő kizárólag tanulmányi eredményei alapján részesíthető támogatásban.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


2/2004. (II.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a "Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj" alapításáról szóló 22/2003. (VI.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 1. A Biomassza fűtőművel és gázmotorral korszerűsített városi távhő ellátás hatékonyságának vizsgálata

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. Felhívja a figyelmet, hogy a jelentés mellékletében található cash-flow számítások alakulhatnak kedvezőbben, de akár kedvezőtlenebbül is.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban megfogalmazottakat.


Szabadi István képviselő-testületi tag megdöbbentőnek találja a jelentésben leírtakat, javasolja kivizsgálni a beruházást és a felelősöket megállapítani.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a biofűtőmű beruházás megvalósításának vitájakor - a 2001. november 27-i ülés jegyzőkönyvéből idézve - említi Németh István hozzászólását, aki szerint várhatóan 5 év múlva a beruházás teljes összege visszatérül.


Németh István, a RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a jelentésben megállapítottak nem minden esetben fedik a valóságot. Valós képet a vizsgálat befejeztével kaphatnak.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban megfogalmazottak elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


10/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelezettségek csökkentése, az energiahatékonyság javítása, a távhő díjak jelen helyzetben történő legkedvezőbb szintje érdekében kérjen fel független szakértőket vagy szakértői csoportokat, akik közül a legkedvezőbb ajánlatot tevőt válassza ki, azzal végeztessen részletes célvizsgálatot a Régióhő Kft. teljes gazdálkodására kiterjedően, különös tekintettel a biomassza fűtőmű és gázmotor telepítés megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő intézkedésekre, eljárásokra, szerződésekre, azok jogszerűségére, a felelősség megállapítására.


Ezen megbízás keretében dolgoztasson ki Intézkedési tervet a biomassza,- gázmotor-kazán hőtermelő bázisra épített távfűtési rendszer hatékony működtetésére, beleértve a megkötött szerződések esetleges módosítását, valamint a lehetséges szervezeti átalakítási lehetőségeket is.


Határidő: 2004. március 31.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Körmend város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 11/1999. (X.21.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Kft. által javasolt alapdíj emelés mértéke 12,9%.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva az infláció mértékével megegyező, 6 %-os mértékű emelést javasolnak.


Tóth Imre képviselő-testületi tag, a Régióhő Kft. felügyelő bizottsági tagja 9 %-os emelést javasol a távhődíjak tekintetében.


Bebes István polgármester javasolja a 9%-os mértékű díjemelést.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


3/2004. (II.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 11/1999. (X.21.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város Önkormányzata közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata, jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

A Bizottsági vélemény előterjesztője: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének véleménye szerint a középtávú közoktatási intézkedési terv alapos, átgondolt munka, mely összhangban áll a költségvetéssel. Ez olyan jövőképet adhat a felnövekvő ifjúságnak, mely által egy karbantartott, ellenőrizhető változatban működtetett intézményrendszer képes lesz ezeket a feladatokat ellátni.

A helyzetelemzés számadatai szoros kontaktusban kell legyenek a költségvetéssel. Évenként el kell végezni az ellenőrzéseket a rendszer működőképességének megőrzése érdekében. Kiemelendő, hogy Körmend hangsúlyt fektet a tartalmi modernizációra, differenciáltan gondozni tudja a tehetségeket, figyel a hátrányos helyzetű gyermekekre, szorosan együttműködik a megyei fenntartásban lévő intézményekkel. Mindemellett a felnövekvő ifjúságnak is tud képzési palettát ajánlani. A Bizottság az intézkedési tervet elfogadásra javasolja.


Karakai József képviselő-testületi tag az úgy véli, hogy az intézkedési terv a 2006-ig szóló önkormányzati programot figyelembe veszi. A helyzetelemzés pontos képet ad a város oktatási intézményeiről, a létszámadatokhoz fűzött körültekintő és a tapasztalatokra épülő szöveges kiegészítés segítheti az önkormányzati döntést. Az anyag említést tesz a minőségbiztosítási feladatokról is, melyet külön előterjesztés taglal. A tervezet jó alapot szolgáltat az önkormányzat számára ahhoz, hogy a közoktatási feladatok ellátását tudatosan meg tudja tervezni és el tudja látni. A terv évenkénti felülvizsgálata és a minőségbiztosítási programmal való kapcsolata az intézmények számára biztosítja, hogy a várható fenntartói lépéseket megismerjék. Az intézkedési tervet elfogadásra javasolja.


Szabadi István képviselő-testületi tag elmondja, az adatokból kitűnik, hogy Körmenden és környékén csökken a születések száma, a törzslakosság apad, a fiatalok aránya 21 %-a az összlakosságnak. A 8. oldalon az óvodai ellátás esetén a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 200 férőhellyel szerepel, a táblázatban a férőhelyek száma 125. Az óvodai, iskolai kimutatásoknál az etnikai kisebbséghez tartozók száma nem került feltüntetésre. Tudomása szerint működik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, de nincs aki cigánynak vallja magát. Így az önkormányzat léte megkérdőjelezendő.


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Körmenden a statisztikai adatok szerint mintegy 48 fő vallja magát roma kisebbséghez tartozónak. Más adat nem ismert.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos kiegészítésül elmondja, az adat abban segít, hogy indokolt-e kisebbségi, etnikai oktatás indítása. Mivel nem áll rendelkezésre olyan adat, ami alátámasztaná, hogy óvodai ellátást, vagy iskolai oktatást etnikai vonalon meg kellene valósítani, ebben az intézkedési tervben ez nem szerepel. Elmondja továbbá, hogy a Batthyányné Coreth Mária Óvoda 200 férőhellyel épült.


Bebes István polgármester kéri Körmend város Önkormányzata közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv jóváhagyását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


11/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét a 2003/2004. - 2008/2009-es tanévekre terjedő időszakra a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 1. Körmend város Önkormányzata közoktatási minőségirányítási programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

A Bizottsági vélemény előterjesztője: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy eddig az iskolák saját maguk által készített programokhoz kapcsolódó minőségirányítási programmal dolgoztak. A jövőben egységes rendszerben kell megvalósítani a minőségirányítást. A minőségirányítási program alapot ad a munkaközösségeknek, kisebb csoportoknak arra, hogy saját szakmai területükön kibontva tovább tudjanak lépni, fejleszteni tudjanak, új intézkedési tervet készítsenek.

A Bizottság elfogadásra javasolja a minőségirányítási programot.


Karakai József képviselő-testületi tag véleménye szerint a tervezet az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartói elvárásokat; a fenntartói ellenőrzés az intézmények egész tevékenységére, működésére kiterjed. A tervezet megfelelő alapot ad arra, hogy az intézmények kidolgozzák hosszútávú működési elvüket, az intézményi működés folyamatát meg tudják határozni. Elfogadásra javasolja a programot.


Bebes István polgármester javasolja a közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


12/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 1. A helyi védelem alatt lévő ingatlanok felújítására irányuló pályázati lehetőségek és önkormányzati vállalások

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja, hogy a támogatásban részesülő a támogatási összegről a hiteles építőanyag számlák mellett a kivitelezői számlákkal is köteles legyen elszámolni.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, céljuk a belváros összképének javítása, erre ösztönözni a tulajdonosokat és a bérlőket egyaránt. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda segítséget nyújt a pályázatok elkészítésében. Javasolja, hogy a pályázatok elbírálását az előterjesztésben szereplő munkacsoport véleményezze, majd a képviselő-testület döntsön a támogatás odaítéléséről.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosításokkal. A támogatáshoz a 2004. évi költségvetésben 5 millió Ft biztosítását javasolja.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


13/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi rendelet megalkotását szükségesnek tartja, a helyi védelem alatt álló értékek megóvását és felújítását az alábbi feltételeknek megfelelően támogatja:

 • Pályázati célok: helyi védelem alatt álló értékek felújítását, megóvását elősegítő támogatás. Épület felújítás esetén támogatás csak az épület közterület felőli homlokzatának, illetve tetőszerkezetének felújítására nyújtható.

 • A pályázók köre: olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Körmend város közigazgatási területén lévő helyi védelem alatt álló épület vagy egyéb természeti érték tulajdonosa, bérlője, használója.

 • Pályázati feltételek: építési engedély köteles felújítási tevékenység esetén jogerős építési engedély, tételes költségvetési kiírás, színezett homlokzati rajz.

 • A támogatás jellege és mértéke: homlokzat-felújítás esetén visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtható, melynek mértéke a felújítási költség 50 %-a, lakóépület esetén maximum 1.000.000 Ft, társasház, illetve középület esetén 2.500.000 Ft. A kölcsönt 60 hónap alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni.

Jellemző homlokzati elem (kapu, épületdísz vagy szobor), egyéb védendő érték felújítása esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum 500.000 Ft.

Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá magánszemélyek vagy gazdasági társaságok részére központi finanszírozású pályázatok benyújtásához szükséges önerő biztosításához, amennyiben a pályázat összefügg az értékvédelem céljával.

Amennyiben a támogatásban részesült a kedvezményes felújítás, tatarozás vagy pótlás támogatással érintett részét a megállapodásban meghatározott határidőn belül nem végzi el, a támogatás összegét - a pénztartozásokra érvényes késedelmi kamattal megnövelt összeggel - 30 napon belül köteles visszafizetni. • Elbírálás: a beérkezett pályázatokat ellenőrzi és szakmai szempontból véleményezi a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjéből, a városi főépítészből, a Helytörténeti Múzeum igazgatójából és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökéből álló munkacsoport, majd a képviselő-testület dönt a támogatás odaítéléséről.

 • Megvalósítás és elszámolás: az elvégzett felújítás megvalósulását és megfelelőségét a befejezési határidő lejártakor helyszínen ellenőrzi a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjéből, a városi főépítészből és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökéből álló munkacsoport.

A munkacsoport, vagy annak bármely tagja a munkálatok alatt is ellenőrzést végezhet. Amennyiben a megállapodástól eltérő tevékenység végzését vagy a támogatás nem okszerű felhasználását tapasztalják, a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezheti. A támogatásban részesülő a támogatási összegről a megvalósulást követően hiteles építőanyag, valamint kivitelezői számlák bemutatásával köteles elszámolni.


A képviselő-testület a támogatáshoz a 2004. évi költségvetésben 5 millió Ft-ot biztosít.


Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2004. február 19. a rendelet-tervezet elkészítésére 1. Folyó ügyek:

  1. Intézményvezetői pályázatok kiírása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - amennyiben a képviselő-testületnek nem áll szándékában változtatni a működő intézményi rendszeren - egyetért a pályázat kiírásával.


Bebes István polgármester javasolja az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, valamint a Hunyadi Úti Általános Iskola igazgatói munkakörének ellátására pályázat kiírását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

14/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, valamint a Hunyadi Úti Általános Iskola (gyógypedagógiai nevelési - oktatási intézmény) igazgatói munkakörének ellátására.


Határidő: pályázat kiírására azonnal

Felelős: Bebes István polgármester  1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

 • A nevelési-oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 5 első osztály indításával évente váltakozva mindhárom általános iskolában egy első osztály indítása megvalósulna. Körmend megérett arra, hogy 2+3 osztályos iskolaszerkezetet működtessen, melynek - hangulatkeltés nélkül - meg kell teremteni az alapjait.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az óvodai feladatok 9+9 csoportban történő ellátását, valamint az általános iskolákban 2004. szeptemberétől 10 napközis csoport működtetését támogatja. Nem támogatja viszont az általános iskolai első osztályok forgó-rendszerű bevezetését, valamint 2004. szeptemberétől egy két, és egy három párhuzamos osztállyal működő általános iskola létrehozását sem.

Kéri megnevezni továbbá azt az egy iskolát, ahol 2004. szeptemberében egy első osztály indulhat.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, hogy 3 kimenő osztály esetén 2 első osztály indítása, 2 kimenő osztály esetében pedig 1 osztály indítása valósuljon meg.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul közli, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskolában és a Somogyi Béla Általános Iskolában három, míg az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában kettő kimenő 8. osztály van.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag azt javasolja, hogy halasszák el a döntést és kezdeményezzenek tárgyalásokat az intézményekkel.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint ha 2004-ben megnevezik azt az iskolát, ahol egy első osztály indítható, akkor a következő évekre a rotációt is meg kell határozni. Ezen felül a beiskolázási körzeteket is szabályozni kell.


Bebes István polgármester javasolja az óvodai feladatok ellátását 9+9 csoportban biztosítani.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az általános iskolákban 2004. szeptemberétől maximum 10 napközis csoport működtetésére fedezet biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az általános iskolai első osztályok szervezésére forgó-rendszer bevezetését.


A képviselő-testület a javaslatot 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja 2004. szeptemberétől egy két, és egy három párhuzamos osztállyal működő általános iskola létrehozását.


A képviselő-testület a javaslatot 3 ellenszavazattal, 15 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a Somogyi Béla Általános Iskolában, valamint a Kölcsey Utcai Általános iskolában a 3 kimenő osztály esetében 2 első osztály indítását, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában a 2 kimenő osztály esetében egy első osztály indítását.


A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:
15/2004. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az óvodai feladatok ellátására két központi és két tagóvodában 9 + 9 csoportban biztosít lehetőséget.

 2. Az általános iskolákban 2004. szeptemberétől maximum 10 napközis csoport működtetésére biztosít költségvetési fedezetet.

 3. 2004. szeptemberétől a Somogyi Béla Általános Iskolában és a Kölcsey Utcai Általános Iskolában kettő, míg az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában egy általános iskolai első osztály indítását teszi lehetővé.


Felkéri az Oktatási, Ifjúsági, Ifjúságvédelmi Bizottságot, hogy a beíratási körzeteket a februári képviselő-testületi ülés idejére határozza meg.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos  1. Idősek nappali ellátását biztosító intézmény férőhelyszámának csökkentése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben leírtakat.


Bebes István polgármester javasolja 2004. január 1-től az Idősek Klubja férőhelyeinek számát 90-ben meghatározni.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


16/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Intézményben 2004. január 1-től az idősek nappali ellátását biztosító Idősek Klubja férőhelyeinek számát 90 férőhelyben határozza meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester
  1. A belváros szabályozási tervének megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, egyben javasolja a szabályozási tervben az északi és déli városrész közötti kapcsolat megteremtésének lehetőségét tovább vizsgálni, mivel újabb egyeztetések szükségesek a döntéshozatalhoz.


Bebes István polgármester javasolja Körmend belváros szabályozási tervének elkészíttetését a határozati javaslatban foglalt szempontok szerint, a bizottság módosító javaslatának figyelembevételével.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


17/2004. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elkészítteti Körmend belváros szabályozási tervét az alábbi szempontok szerint:

 • Egyértelmű jogalkalmazás biztosítása (hatóság, szakhatóság, különösen: Környezetvédelmi Hivatal).

 • Közterület szabályozás hangsúlya. Ahol nincs kialakult érték, ott az egységes koncepció alapjait meg kell teremteni (burkolatok, növényzet, utcabútorok, közlekedési rend, reklám stb.).

 • Közlekedési problémák kezelése (különösen: pályaudvar, sportcsarnok, valamint a rehabilitációs területek).

 • Kastély - Rába - Belváros kapcsolata, beékelődött kereskedelmi területek rehabilitációja.


A belváros rendezési tervével kapcsolatos formai követelmények:

 • Keretszabályozás jelleg, nem biztos, hogy minden lakótömbre, első körben részletes szabályozás kell!


A szabályozási terv elkészítésére 8.500 eFt-ot biztosít a 2004. évi költségvetésben.


 1. A szabályozási tervben az északi és a déli városrész közötti kapcsolat megteremtésének lehetőségét megvizsgálja.


Határidő: 2004. december 31. a szabályozási terv elkészítésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


  1. Baranyai Sándorné ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabadi István képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy hasonlóan kevés négyzetméter alapterületű ingatlanokból mennyi található az önkormányzat tulajdonában.


Czafit Csabának, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének nem áll pontos adat rendelkezésére, a nevezett ingatlant korábban bérbeadással hasznosították.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják a nevezett ingatlan értékesítésre történő kijelölését.


Bebes István polgármester javasolja a 4402 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölését.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


18/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a 4402 hrsz-ú, 227 m2 nagyságú, zártkerti szántó művelési ágú mezőgazdasági területet.


Határidő: 2004. január 23. a kifüggesztésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője  1. Benedek Krisztián kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a kérelmet.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


19/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Körmend 1548/6 hrsz-ú ingatlan jelzáloggal történő megterheléséhez, a hitelt nyújtó pénzintézet jelzálogjogának első helyen történő feltüntetéséhez. Az Önkormányzat javára feljegyzett jelzálogot továbbra is fenntartja. A hitelt folyósító pénzintézet a hitelből 5.200 eFt-ot (az ingatlan vételárát) közvetlenül az Önkormányzatnak köteles átutalni.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője  1. Pályázati önrész biztosítása a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiírt katasztrófavédelmi pályázathoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pályázati önrész biztosítását.


Szabadi István képviselő-testületi tag nem támogatja a pályázat benyújtását, mivel a városi újságban és televízióban a tájékoztató tevékenységet meg lehet valósítani.


Bebes István polgármester javasolja 200 eFt önrész biztosítását a Biztonságos Magyarországáért Közalapítvány által kiírt katasztrófavédelmi pályázathoz.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


20/2004. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiírt katasztrófavédelmi pályázatra.

Az 1.000 eFt (100 %) igényelt támogatáshoz szükséges 200 eFt (20 %) pályázati önrészt a 2004. évi költségvetésben a pályázati alap terhére biztosítja.


Határidő: 2004. január 30. a pályázat benyújtására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


A december 10-i ülésen interpelláló képviselők elfogadják az interpellációkra kapott válaszokat Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének kivételével, aki kifogásolja az Olcsai téri parkolóban elhelyezett "Megállni tilos" tábla helyét. További probléma, hogy a mobil postaszolgálat gépjárműi a reggeli és a késő délutáni órákban a parkoló nagy részét elfoglalják.

Felháborítónak találja, hogy a karácsonyi díszek égői szinte egész hónapban csak részben világítottak.


Szabó Ferenc alpolgármester reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy szakembert kértek fel, aki megtervezi a város kivilágítását. Ez évben új díszek kerülnek kihelyezésre, a szükséges égőcseréket is végrehajtják.


Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a jelzett feladatok végrehajtására intézkedési terv készül felelős és határidő megjelölésével. • Interpellációk


Szabadi István képviselő-testületi tag dr. Hangay Katalin kérését tolmácsolva, aki a Széchenyi u. 9. II/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásban lakik elmondja, hogy a lakás belső falfelülete nedvesedik, elszíneződik, helyenként penészfoltok jelennek meg, a festék és a vakolat hullik, az esővíz nem vezethető el, ezek javítását kéri. Kéri továbbá a tető szigetelés javítását, a bejárati ajtók, kertkapuk használhatóvá tételét, a lépcsőházi világítás javítását, a WC öblítők nyomásának megfelelő szintre állítását, a pincébe bevezetett földgáz lakásba történő bevezetését. Kéri dr. Hangay Katalin kérelmének kivizsgálását.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Heissig ház lakóinak jelzése szerint a Zsade Presszó környékéről csütörtöki, illetve szombati napokon elviselhetetlen zaj árad, kéri a probléma kivizsgálását.

Tájékoztatásul közli, hogy a Rábán túli városrész kábeltelevízió hálózattal való ellátása várhatóan a tavasz folyamán elkészül.

A jelenlévő Körmend város Gondnoksága vezetőjétől kérdezi, hogy a karácsonyfák szállítása milyen ütemterv szerint történik.


Horváth Péter elmondja, hogy január 6-tól március végéig folyamatosan, heti három alkalommal - hétfő, szerda és pénteki napokon - történik a karácsonyfák elszállítása. A családi házas városrészeken heti egy alkalommal szállítják el a fákat.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az Alkotás u. 9. szám előtt több mint három hónapja elhagyott autó elszállítását kéri. A gépkocsi rendszáma az utastérben található.


Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 20 perckor bezárja.


K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester