· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.   
letölthető melléklet:

609 kbyte

2004. december 16.

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2004. december 16-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

295 - 313. számú

Rendelet:

40/2004. (XII.31.) számú

41/2004. (XII.31.) számú

42/2004. (XII.31.) számú

43/2004. (XII.31.) számú

44/2004. (XII.31.) számú

45/2004. (XII.31.) számú

46/2004. (XII.31.) számú

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. december 16-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,                 dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          - 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő jelen van - Horváth Sándor és dr. Nagy Zoltán képviselő-testületi tagok később érkeznek - az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja továbbá a jelenlevőket, hogy dr. Stankovits György jegyző később érkezik az ülésre.

Javasolja a 2005. évi költségvetéssel kapcsolatos feladatok meghatározásáról szóló előterjesztés megvitatását a Folyó ügyek a.) napirendi pontjában. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.         A helyi adókról szóló 47/2003. (XII.29.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

3.         A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.       A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

5.         A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.         A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

7.         A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

8.         Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

9.         A Közbeszerzési Bizottság éves beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról  

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

10.    Beszámoló az alpolgármester munkájáról  

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

 

11.    Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. I. félévi munkatervének jóváhagyása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Folyó ügyek:

a.)      

2005. évi költségvetéssel kapcsolatos feladatok meghatározása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)               

Központi támogatások előirányzat módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)                

Polgármesteri Hivatal pénzügyi előirányzat módosításai

Előterjesztő: Bebes István polgármester

d.)               

Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosításai

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)                

Helyi közlekedéssel kapcsolatos pénzügyi előirányzat módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

f.)                 

Intézmények részére pótelőirányzat biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

g.)               

Saját hatáskörben kért előirányzat módosítások

Előterjesztő: Bebes István polgármester

h.)               

Étkezési nyersanyagnormák megállapítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

i.)                  

Körmend város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

í.)

Védőnői körzetek alakítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

j.)                  

Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései

-         A nevelési-oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-         Körmend város Önkormányzata közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

k.)               

Villamos vezetékjogi megállapodások megkötése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

l.)                  

Fülöp Zsolt ingatlanvásárlási kérelme

Elterjesztő: Bebes István polgármester

m.)            

A 41/2004. számú határozat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

n.)               

A Tűzoltóság állományának teljesítmény-alapját képező kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

o.)               

A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy november  27-én a Megyei Sportnapon vett részt.

November 29-én a Mélyépítő Rt. vezérigazgatójával folytatott megbeszélést.    

December 1-jén Viniczay Tiborral, mint a Szentgotthárdi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnökével folytatott megbeszélést az elkövetkezendő időszak feladatairól. Elmondja, hogy a területfejlesztési társulásban a három kistérséget Körmend kistérsége nevében személye képviseli. Ezt követően Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével, valamint Rápli Pál főépítésszel folytatott megbeszélést. Ugyanezen napon a  Közútkezelő Kht., a Vas megyei Közlekedési Felügyelet, valamint a LIDL áruház képviselői vettek részt egy megbeszélésen, melyen szó esett a Munkácsy utcai csomópont, a 8-as számú főút, az M9-es gyorsforgalmi út, valamint a 86-os számú főút közlekedéséről.    

December 2-án kistérségi polgármesterekkel közösen Karinthiába látogatott. Az ott bemutatott projektet a Batthyány Kastély esetében is hasznosítani lehetne.  

December 3-án Szombathelyen a Savaria-Nett Pack Kft. részére történő díjátadás vett részt, majd az EYBL cég képviselőivel került sor megbeszélésre. Ugyanezen napon kistérségi társulási ülésen vett részt.  

December 6-án Megyei Kistérségi Fórumon, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanács alakuló ülésén vett részt.  

December 8-án a Megyei Területfejlesztési Tanács ülésére került sor. Ugyanezen napon részt vett a pinkamindszenti út átadásán. Ezt követően a futballklubok vezetőivel folytatott megbeszélést. Délután Tóth Imre képviselő választási körzetében szervezett lakossági fórumon vett részt.

December 9-én az EYBL International és Körmend város Önkormányzata közti adásvételi szerződés előkészítése folyt. Délután Nagy Gábor képviselő választási körzetében szervezett lakossági fórumon vett részt.

December 10-én az EYBL cég karácsonyi összejövetelére volt hivatalos.   

December 12-én a Kék Sünik által szervezett rendezvényen vett részt.  

December 15-én az Eurégió Nyugat-Pannónia Területfejlesztési, Területrendezési, Közlekedési Munkacsoportjának ülésén vett részt Eisenstadtban. Ugyanezen napon a Szociális Szolgáltató és Információs Központ által szervezett karácsonyi ünnepségen vett részt. Ezt követően Güssingbe utazott, ahol sor került az együttműködési megállapodás aláírására, egyben bemutatkoztak a munkacsoportok.   

December 16-án az EYBL céggel kötendő adásvételi szerződés előkészítése zajlott.

Bebes István polgármester az Eurégió ülésével kapcsolatban elmondja, hogy több olyan tervezet körvonalazódik, amelyben a körmendi munkacsoport tevékenyen részt vehet.  

Kéri továbbá a képviselő-testületben helyet foglaló megyei képviselőket, hogy a 86-os főút fejlesztése érdekében Vas megye Önkormányzata fele nyomatékosan jelezzék, a Közgyűlés tűzze napirendre a több város által megfogalmazott kérést. 

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 19 fővel folytatja a tanácskozást. 

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.     A helyi adókról szóló 47/2003. (XII.29.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője jelzi, hogy a helyi iparűzési adó esetében nincs lehetőség az adó mértékének növelésére, ezért javasolja az erre vonatkozó szakaszt a rendelet-tervezetből elhagyni.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet módosítást a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője által javasolt módosítással.    

 

Bebes István polgármester javasolja a helyi adókról szóló rendelet módosítását az idegenforgalmi adó tekintetében, és kéri, hogy Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjének tájékoztatása alapján a helyi iparűzési adóra vonatkozóan a módosítást mellőze a képviselő-testület.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

40/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A helyi adókról szóló 47/2003. (XII.29.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.     A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a lakbérek megállapítását az alábbiak szerint javasolja:

-       összkomfortos lakás esetén 200 Ft/m2

-       komfortos lakás esetén       170 Ft/m2

-       félkomfortos lakás esetén     60 Ft/m2

-       komfortnélküli lakás esetén  26 Ft/m2

-       szükséglakás esetén              16 Ft/m2

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a lakbér havi mértékét a rendelet-tervezetben foglaltak szerint javasolja megállapítani, egyben kéri, hogy az emelésből származó bevétel a lakások felújítására kerüljön felhasználásra.  

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy terveik szerint a lakások felújítására 10 millió Ft kerül betervezésre a költségvetésbe. A lakbérek emeléséből mintegy 4,5-5 millió Ft-os többlet bevételre számíthatnak, ami 6-8 lakás felújítására nyújthat fedezetet.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag bár szükségesnek tartja a díjtételek módosítását, de a mai napon a képviselők elé terjesztett, díjtételeket érintő  rendelet módosításokat nem támogatja. Javasolja, hogy a kompenzáció jelenjen meg a helyi szociális rendeletben, hiszen van olyan réteg, amelyet a díjemelések nehéz helyzetbe hozhatnak. 

 

Bebes István polgármester egyetért azzal, hogy a kompenzáció lehetőségét meg kell teremteni, azt a vonatkozó rendeletekben meg kell jeleníteni. Ehhez a szükséges feltételeket ki kell dolgozni, melyet a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a rendelet-tervezetben foglalt lakbérek mértékével, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a kompenzáció mértékét a 2005. évi költségvetésben realizálni kell. 

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy megfelelő kompenzációval még kezelhető az emelés, hiszen Körmenden a lakbérek mértéke a környező településekhez viszonyítva még az emelést követően is alacsonyabb.  

Javasolja a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítását a rendelet-tervezetben megjelenítettek szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

41/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

Dr. Stankovits György jegyző az ülésre megérkezik.

 

 

4.     A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezetben foglaltakat támogatják, a távhőszolgáltatás díjegységei esetében 4 % fedezeti hányaddal a "B" változat elfogadását javasolják.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke hozzáteszi továbbá, hogy a biofűtőmű beruházás kezdetén látható volt, hogy ezen beruházás nagy valószínűséggel, belátható időn belül nem térül meg. 2004. január 1-től a jogszabályi változás kedvezőtlen alakulása, valamint a faapríték árának nagymértékű növekedése miatt a megtérülés ideje kitolódik.   

 

Bebes István polgármester javasolja a távhőszolgáltatás rendjéről szóló rendeletnek a díjegységek esetében 4 % fedezeti hányaddal, a rendelet-tervezetben a "B" változattal jelöltek szerinti módosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

42/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a szolgáltatási díjak 8,8 %-os emelését, valamint a használati díj bevezetését. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglalt díjtételeket, valamint az üzemeltetési szerződésben foglaltakat. Javasolja egyúttal, hogy a jövő évi költségvetésben 8-10 millió Ft kerüljön megjelenítésre a csatornahálózat bővítésére, mely által a rendszeregységesítéseket meg lehet kezdeni. Ez a pályázatok szempontjából is fontos tényező lenne. 

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető jelzi, hogy a Vasivíz Rt. által megküldött megállapodás tervezet tartalma szerint a használati díj összege nem kerülne vissza Körmend városához, hanem a megállapodás értelmében a díjat a Vasivíz Rt. kezelné oly módon, hogy az önkormányzatnak minden év március 10-ig meg kell rendelni az esedékes rekonstrukciós munkákat.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy az elhangzottaknak megfelelően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság az említett határidőig döntsön a szükséges munkálatokról, majd döntésüket tájékoztató jelleggel tárják a képviselő-testület elé. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint megfontolandó lenne, hogy a város leváljon a megyei rendszerről, hiszen bárminemű fejlesztés esetén ugyanaz az összeg állna a város rendelkezésére. A kilépés lehetősége adott.  A továbbiakban eldönthető lenne, hogy csupán a saját vízbázisán lévő 4 települést "viszi magával", és a körmendi főmérnökséghez tartozó 28 településnek további szolgáltatást biztosít. Megfontolásra javasolja az önálló működtetésű cég alapítását.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy három település, Szentgotthárd, Vasvár és Körmend tárgyalásokat folytattak a leválással kapcsolatban. Míg azonban a Vasivíz Rt-nél a jelenlegi állapot nem változik, az érintett települések várakozó állásponton vannak. Különválás esetén az ivóvíz ellátásban nem jelentkezne probléma, ugyanakkor a szennyvízhálózat Körmend esetében fejlesztésre szorul.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy gondolja, hogy az említett három település összefogása "csöbörből-vödörbe" való esést jelentene. A három településnek ugyanis különböző víznyerési lehetőségei vannak. Míg az Őrségben mélyről jövő, költséges víz nyerhető, addig Körmend esetében alacsonyabb mélységből, gazdaságosabban nyerhető az ivóvíz. Ezért nem javasolja a három település összefogását. A saját vízbázis alatt a Körmend, Vasalja, Pinkamindszent, Magyarnádalja községeket érti. Az egy vízbázis alatt található négy település alapíthatna egy önálló társaságot és szolgáltatást biztosítana a további 28 településnek. Ez költséghatékony lenne a város számára.  

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag meggondolandónak tartja a Bakóczai képviselő által elmondottakat. Celldömölk példáját említi, ugyanis a város korábban kilépett a Vasivíz Rt-ből,  később azonban vitatták ezen lépésük helyességét.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy kistérségi szinten is folynak előkészítő munkálatok egy magasabb fokon való összefogásra. A szennyvízhálózat fejlesztési elképzelései között jelentős projekt kimunkálása van folyamatban. Jelenleg nem javasolja a kiválást.  

 

 

 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag hozzáteszi, elsősorban Szombathely város szorgalmazza a rendszer átalakítását, mintegy meg akar válni a kistelepülések drágán üzemeltethető rendszereitől. Amennyiben ez bekövetkezik, Körmend úgy vállalhat részt az átalakításban, ha abból haszna, és nem kára származik. A kistérség központjaként - nemcsak az ivóvíz biztosítása terén - hátrányokat is fel kell vállalnia annak érdekében, hogy előnyöket tudjon biztosítani.   

         

Bebes István polgármester javasolja a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását a rendelet melléklete szerint.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

43/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth Lászlónak, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének tudomása szerint a Müllex Kft. kedvező ajánlatot tett az Önkormányzat számára a szilárdhulladék elszállítására vonatkozóan.  

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy írásos ajánlat nem érkezett a Müllex Kft-től, csupán szóbeli megnyilatkozás hangzott el.   

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, mi indokolja azt, hogy két év alatt 26 %-al növekedjenek a díjak, ezáltal pedig a lakosság terhei. Emlékezete szerint a cég pályázatában szerepelt, hogy az inflációval megegyező mértékben emeli a szállítási díjakat. Ezzel szemben 2 év alatt 26 %-os emelkedés mutatkozik. Jelen rendelet-tervezet szerint a lakosság terhei az inflációt meghaladó mértékben nőnek.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezet szerint az emelés mértéke 6,1 %, míg az infláció várható mértéke 6,7 %. A város költségvetése 1,8 millió Ft-tal kevesebb összeget tud biztosítani a szilárdhulladék szállítás támogatására. Ugyanakkor a szociális támogatásra jogosultak köre bővül, mely megjelenik a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendeletben. Míg korábban támogatásra jogosult volt az a hulladékszállítási díjfizetésre kötelezett személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át, a jelenlegi rendelet-tervezet szerint ez a mérték családok esetén 150 %-ra, illetve egyedülálló esetén 180 %-ra változik.   

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a tarifa megállapítása az önkormányzat feladata. Tisztában van azzal, hogy a költségvetési lehetőségek szűkösek, de nem helyesli, hogy a lakosságra 15 %-os emelést hárítsanak.   

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a város 10.270.000 Ft-tal támogatja a szilárdhulladék gyűjtést és szállítást. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a korábbi szolgáltatónak az indokoltnál magasabb összeget fizetett ki az önkormányzat.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag elmondja, hogy a 2005. évi költségvetési koncepció megtárgyalásakor célul tűzték ki a költségvetési hiány 100 millió Ft alá szorítását. Amennyiben a hulladékszállítással kapcsolatos kiadások a városra hárulnak, a hiány csökkentése nem várható. Ezért közös teherviselést kell gyakorolni. A szilárdhulladék szállítással kapcsolatban olyan információkkal rendelkezik, miszerint a Müllex Kft. 10 millió Ft-tal kevesebb összegért látná el a szolgáltatást 2005-ben, mint a Zala-Depó Kft.

Érdeklődik továbbá a háztartások számáról, mely hiányzik a mellékletből.   

Elmondja továbbá, hogy a Müllex Kft. 26 körmendi munkavállalót foglalkoztat, szociális támogatásokat biztosít, megegyezés esetén pedig az iparűzési adó jelentős részét Körmend város Önkormányzatának fizetné. A 15 %-os mértékű emelést túlzottnak találja, az infláció mértékével megegyező mértékű emelést tud támogatni.

Végezetül hozzáteszi, vannak olyan önkormányzatok is, amelyek a szilárdhulladék szállítás költségét teljes egészében a lakosságra hárítják. 

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Zala-Depo Kft-vel 10 évre szóló megállapodást kötöttek. Értékeli a Müllex Kft. törekvését, de ebből is látható, hogy az elmúlt években 10 millió Ft-ot "elajándékozott" az önkormányzat a Kft. részére. A Müllex Kft. a pályázati eljárás során kedvezőtlenebb ajánlatot tett, mint a Zala-Depo Kft.  

 

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző tudomása szerint sem érkezett írásos ajánlat a Müllex Kft. részéről. Ismerteti a háztartások számát, mely az alábbiak szerint alakul:

-         1 fős háztartások száma:         964

-         2 fős háztartások száma:       1122

-         3 fős háztartások száma:         900

-         4 fős háztartások száma:         811

-         5 fős háztartások száma:         266

-         6 fős háztartások száma:           79

-         7 fős háztartások száma:           36

-         8 fős háztartások száma:           27

Hozzáteszi továbbá, hogy az inflációt követő emelés esetén a lakosság terhei 6 %-al növekednének. Az önkormányzat terhe, amely jelenleg több mint 12 millió Ft, szintén az inflációs mértékkel növekedne. Amennyiben a lakossági díjak kisebb mértékű emelésére kerül sor, az önkormányzat által a szolgáltató fele fizetendő összeg tovább növekszik.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy látja, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak költségvetésüket illetően. Ebből eredően van szükség a díjtételek nagyobb mértékű emelésére, mely által csökkenthető az önkormányzat által a szolgáltató fele fizetendő összeg.   

 

Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint a hulladékszállítás terén versenyhelyzet alakult ki. Sajnálatos, hogy a Müllex Kft. nem a megfelelő időben adta kedvező ajánlatát, hiszen a feladatellátásról szóló szerződés 10 évre szól. Amennyiben a Müllex Kft. konkrét ajánlatot tesz, a Zala-Depó Kft-vel kötött szerződést ebben az esetben lehet átvizsgálni. Úgy véli, a pályázati eljárás lefolytatásakor az önkormányzat a kedvezőbb ajánlatot tevő pályázót bízta meg a szolgáltatás ellátásával.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezetben szereplő díjtételeket nem támogatja, az infláció mértékével megegyező mértékű emelést javasol.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat a szociálisan rászorulók megfelelő támogatása mellett.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a képviselő-testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Bebes István polgármester javasolja a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendeletnek a rendelet-tervezet szerinti módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

44/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.     A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az infláció mértékével megegyező mértékű emelést javasol.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezetben foglaltakat támogatja.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy az emelés mértéke átlagban 15 %-os, a vonaljegy esetében 25 %. Elmondja továbbá, hogy a lakosság kérésének megfelelően a délelőtti járat ismét közlekedik. Amennyiben a Vasi Volán Rt. költségeinek kompenzációja nem történik meg, elképzelhető, hogy ismét csökkentik a járatok számát.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, a támogatást igénybevevők esetében nagyobb mértékű viteldíj esetén a kompenzáció mértéke is magasabb.

 

Szabó Ferenc alpolgármester úgy véli, a szolgáltató váltást követően az átállás jól sikerült, a szolgáltatást 216 tanuló veszi igénybe. Úgy véli, hogy a rendelet- tervezetben foglaltak segítik a helyijáratos autóbuszközlekedés fenntartását.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag az infláció mértékével megegyező nagyságú költségnövekedést támogat. A közeljövőben a szolgáltatás elvégzésére pályázatot kell kiírni, melynek eredményeképp hosszú távú szerződést lehet kötni.   

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy a viteldíjak esetében két éve nem történt díjemelés. Az önkormányzatnak hátránya keletkezett az előző szolgáltatóval kötött együttműködésből, ami ellehetetlenítette a szolgáltatást, ezért a megállapodás felmondásra került.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a 2005. évi költségvetés lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzatok a helyi közlekedésre támogatást igényeljenek, ezáltal csökkenhet az önkormányzat terhe.    

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője jelzi, hogy a gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet, valamint a szociális rendelet értelmében az önkormányzat jogosultság alapján teljes egészében átvállalja a havi bérlet árát.

 

Bebes István polgármester javasolja a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló rendeletnek a rendelet-tervezet szerinti módosítását.

  

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 4 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

45/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

8.     Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy megérkezett a területi főépítész véleménye.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Helyi Építési Szabályzatának és a város Szabályozási tervéről szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

46/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

9.     A Közbeszerzési Bizottság éves beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester elöljáróban elmondja, hogy a közbeszerzések lebonyolításában részt vevők megfeszített munkát végeznek.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag, mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a beszámoló elfogadását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a beszámoló elfogadását. Hozzáteszi, hogy a közbeszerzés lebonyolítása olyan feladat, amelyhez szakmailag jól felkészült munkatársak szükségesek. Ezért fontos a továbbképzésen való részvétel.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke megköszöni mind a Közbeszerzési Bizottság, mind a Bírálóbizottság tagjainak munkáját. A határozati javaslatban hosszútávú feladatokra világítanak rá. A Közbeszerzési törvény szerteágazó, sokrétű, az abban foglaltak alkalmazására szakemberek munkájára van szükség, beleértve a külső szakértőket is. A fejlesztési koncepció elfogadása után számos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ehhez elengedhetetlen a képzésen való részvétel, a külső szakemberek igénybevétele.  

A 2005. I. félévi munkaterv napirendi pontjai közé javasolja felvenni a 2004. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztató megtárgyalását.   

 

Dr. Stankovits György jegyző a képzéssel kapcsolatban elmondja, hogy 2006. január 1-től a Közbeszerzésekről szóló törvény várhatóan teljes egészében módosításra kerül. Ennek elsajátítása folyamatos képzést, tanulást igényel.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

295/2004. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság 2004. évi munkájáról készült tájékoztatót a mellékletnek megfelelően elfogadja.

2.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatot a mellékletnek megfelelően jóváhagyja, egyúttal a 110/2204. számú határozattal jóváhagyott közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi.

3.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bírálóbizottság jelenlegi tagjain (Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Kovácsné Csoknyai Éva, a Pénzügyi és Gazdasági irodához beosztott köztisztviselő és Dr. Stepics Anita titkárságvezető) kívül a Bírálóbizottság tagjává választja Forró Szilviát és Bencsik Zoltán köztisztviselőt, aki egyben a Polgármesteri Hivatal közbeszerzésének ügyintézésével megbízott dolgozója is. Forró Szilvia és Bencsik Zoltán 2005. január 1-től kötelesek a Bírálóbizottság munkájában részt venni.

4.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. évi költségvetésében 400.000 Ft-ot biztosít a Közbeszerzési Bizottság tagjai és a Polgármesteri Hivatalban közbeszerzésekkel foglalkozó köztisztviselők közül összesen négy fő közbeszerzési továbbképzésére. A költségvetési összeg felhasználásáról, elosztásáról a Közbeszerzési Bizottság jogosult dönteni és köteles arról elszámolni.  

 

Határidő: a 2., 4. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2005. január 1.

Felelős: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Czafit Csaba, a Bírálóbizottság elnöke

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag  az ülésről távozik, így a képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

10. Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy napokra lebontva tárta a képviselő-testület elé a 2004. évben végzett munkáját. Az év során kiemelendő feladatként jelentkezett a Szent István napi programok, valamint a Luca napi fesztivál megszervezése. Ezúton köszöni az önkormányzatnak, cégeknek, szponzoroknak a rendezvények lebonyolításához nyújtott támogatást.

Mint a Bűnmegelőzési Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság folyamatosan ülésezik, az elmúlt időszakban benyújtott pályázatuk sikeres volt. Összegezve a beszámolóban foglaltakat elmondja, hogy egy-egy feladat elvégzése jelentős időráfordítást vesz igénybe.

 

Kozó József képviselő-testületi tag hiányolja a beszámolóból annak felvázolását, hogy a város javára, érdekében mennyit tevékenykedett az alpolgármester, illetve az önkormányzati érdek képviseletét milyen módon látta el.

 

Szabó Ferenc alpolgármester hozzáfűzi, hogy a továbbiakban ennek figyelembevételével készíti el beszámolóját.    

 

Bebes István polgármester javasolja az alpolgármester munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Szabadi István képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesznek részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

296/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester munkájáról szóló beszámolót - megköszönve az elvégzett munkát - a melléklet szerint elfogadja.   

 

 

11.  Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. I. félévi munkatervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester javasolja a 2004. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztató napirendre tűzését a 2005. március 24-i ülésen. 

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető javasolja, hogy a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2004. évi működéséről szóló beszámoló, valamint a dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány beszámolója a 2005. február 17.-i ülésen kerüljön megvitatásra.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője javasolja, hogy a 2005. március 24-i ülés 2.) napirendi pontjában szereplő helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet felülvizsgálata helyett az önkormányzat által működtetett főépítészi tervtanácsról szóló rendelet megalkotása szerepeljen.  Javasolja továbbá, hogy a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása a 2005. március 24-i ülés helyett a 2005. január 27-i ülésen kerüljön napirendre.   

 

Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal javasolja a 2005. I. félévi munkaterv elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

297/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. I. félévi munkatervet - az elhangzott módosításoknak megfelelően, a melléklet szerint - elfogadja. 

 

 

12. Folyó ügyek    

a.)  2005. évi költségvetéssel kapcsolatos feladatok meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva Körmend város Gondnokságának gazdálkodó szervezetté történő átalakítását 2005. április 1-jei hatállyal javasolja. Az átalakítás módját feltáró tanulmány elkészítésére 4 millió Ft fedezet biztosítását javasolja.  

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Gondnokságának, mint költségvetési szervnek 2005. április 1-től gazdálkodó szervezetté történő átalakításának megvizsgálását, melyhez 4 millió Ft biztosítását javasolja. Javasolja továbbá a közalkalmazotti illetményemelések, soros lépések, kötelező emelések során a saját hatáskörben adott illetmények módosítását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

298/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Körmend város Gondnokságának, mint költségvetési szervnek 2005. április 1-től gazdálkodó szervezetté történő átalakítását megvizsgálja, melyhez a 2005. évi költségvetésben 4 millió Ft-ot biztosít.

A közalkalmazotti körben a saját hatáskörben adott illetményeket módosítja a közalkalmazotti illetményemelések, soros lépések, kötelező emelések során. 

 

Határidő: 2005. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

                                                                                      

b.) Központi támogatások előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a félévi pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó egyeztetések során a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ dologi kiadás előirányzata felvitelre került, így annak szerepeltetése a határozati javaslat 1. pontjából elhagyható. Hasonló okok miatt a Polgármesteri Hivatal központosított előirányzata sem növekszik, így kéri annak elhagyását a határozati javaslat 3. pontjából.  

  

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője által elmondott módosításokkal történő elfogadását.     

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

299/2004. számú határozat:

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz:

 

1.      A Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ

-         személyi juttatás előirányzata 300 eFt-al nő.

 

 

 2. Az intézmények előirányzatai a következők szerint módosuljanak:

 Szem. juttatás     Munkaadót             Dologi kiadás             Összesen:

           terhelő járulék

 

Batthyányné C.M Óvoda 51 eFt            16 eFt          161 eFt              228 eFt

Mátyás Király U. Óvoda 36 eFt            12 eFt          150 eFt              198 eFt

Kölcsey u. Ált. Isk.      102 eFt            33 eFt          320 eFt              455 eFt

Olcsai Ált. Isk.            68 eFt            22 eFt          297 eFt              387 eFt

Somogyi B. Ált Isk.      85 eFt            27 eFt          345 eFt              457 eFt

Hunyadi u. Ált Isk.      15 eFt              5 eFt            48 eFt                68 eFt

Zeneiskola                   15 eFt              5 eFt                    -                20 eFt

Összesen:                  372 eFt          120 eFt       1.321 eFt           1.813 eFt

 

A fenti összegeket az intézmények finanszírozásként kapják meg.

 

3.      A Polgármesteri Hivatal

-         a kötött felhasználású gazdálkodási tartaléka        1.813 eFt-al csökken

-         a működésre átvett pénzeszköz előirányzata             300 eFt-al nő.

 

Határidő: 2004. december 22. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária irodavezető

 

 

c.)  Polgármesteri Hivatal pénzügyi előirányzat módosításai

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés 4. pontjában szereplő 60 eFt nem a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzatát, hanem az egyéb bevétel előirányzatát növeli. Ezért kéri a határozati javaslat akkénti módosítását, hogy az első francia bekezdésben a következő szerepeljen: a Polgármesteri Hivatal egyéb bevétel előirányzata 60 eFt-tal nő, míg a második francia bekezdésben: a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzata 400 eFt-tal nő.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője által tett módosítással.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

300/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz, illetve biztosítja a fedezetet az alábbiak szerint:

 

-         a Polgármesteri Hivatal egyéb bevétel előirányzata:                    60 eFt-tal nő,

-         a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzata: 400 eFt-tal nő,

-         az igazgatási szakfeladat működési bevétel előirányzata        1.600 eFt-tal nő,

-         az igazgatási szakfeladat dologi kiadási előirányzata               400 eFt-tal nő,

-         a polgárvédelmi szakfeladat dologi kiadási előirányzata            140 eFt-tal nő,

-         a polgárvédelmi szakfeladat működési bevétele                       140 eFt-tal nő,

-         az igazgatási szakfeladat személyi juttatás előirányzata             60 eFt-tal nő,

-         a helyi adó bevétel előirányzata                                         5.000 eFt-tal nő,

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata (pénzmaradvány elv.miatt) 11.076 eFt-tal nő,

-         az igazgatási szakfeladat dologi kiadása                            5.053 eFt-tal nő,

-         a dologi kiadás előirányzata (hitelkamat miatt)                   3.200 eFt-tal nő,

-         a gazdálkodási tartalék                                                 9.971 eFt-tal nő,

-         a dologi kiadás előirányzata (fejlesztési célú hitelkamat miatt) 2.000 eFt-tal nő,

-         a céltartalék előirányzata                                                2.000 eFt-tal csökken,

-         a hiteltörlesztés előirányzata                                            5.000 eFt-tal csökken,

-         az igazgatási szakfeladat dologi kiadás előirányzata

     (fejl.kamat miatt)                                                         5.000 eFt-tal nő,

-         az igazgatási szakfeladat személyi juttatás előirányzata         1.472 eFt-tal csökken,

-         az igazgatási szakfeladat pénzeszköz átadás előirányzata        924 eFt-tal nő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

d.) Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosításai

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabadi István képviselő-testületi tag javasolja a temető környékének karbantartási munkái közt szerepeltetni a temető körüli hangvédő fal felállítását, mivel a forgalom zaja a temetési szertartásokat zavarja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva indokoltnak tartja a hangvédő fal felállítását, a határozati javaslatban foglaltakat támogatja.

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy a Kodály Zoltán utca felújítására korábban biztosított 4 millió Ft-ból 2 millió Ft átkerülne a Városgondnoksághoz a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítására.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy ezáltal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a felhalmozási kiadások között a Kodály Zoltán utcára jóváhagyott előirányzat 2 millió Ft-tal csökken, míg Körmend város Gondnoksága finanszírozás előirányzata és dologi kiadás előirányzata 2 millió Ft-tal nő.

 

Bebes István polgármester kéri jegyző urat, hogy vegye fel a Közútkezelő Kht-val a kapcsolatot a temető kapcsán felvetett probléma megoldására. Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, kiegészítve a Kodály Zoltán utca felújításához kapcsolódó előirányzat módosítással.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

301/2004. számú határozat:

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi előirányzat módosításokhoz, és biztosítja a fedezetet:

1.      Körmend Város Gondnoksága

-         személyi juttatás előirányzata                         1.590 eFt-tal,

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata              612 eFt-tal,

-         dologi kiadás előirányzata                             2.059 eFt-tal,

-         felhalmozási kiadás előirányzata                    1.000 eFt-tal,

-         működésre átvett pénzeszköz előirányzata        1.806 eFt-tal,

-         finanszírozási bevétel előirányzata                     396 eFt-tal nő.

2.  A Polgármesteri Hivatal gépjárműadó előirányzata   396 eFt-tal nő.

-         felhalmozási kiadás előirányzata                        3.059 eFt-al csökken.

-         finanszírozási előirányzata                                  396 eFt-al nő.

 

3.  A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a felhalmozási kiadások között a Kodály Zoltán utcára jóváhagyott előirányzat 2 millió Ft-tal csökken, míg Körmend város Gondnoksága finanszírozás előirányzata és dologi kiadás előirányzata 2 millió Ft-tal nő.

                 

Határidő: 2004. december 22. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária irodavezető

 

e.)  Helyi közlekedéssel kapcsolatos előirányzat módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a számvitelben történő rögzítés miatt szükséges meghatározni a finanszírozás összegét és azt a határozatban feltüntetni. Ezért javasolja a határozati javaslat akkénti módosítását, hogy a határozati javaslat 1. pontja kiegészül azzal, hogy "?, a finanszírozás előirányzata 719 eFt-tal nő", a határozati javaslat 2. pontja kiegészül még egy francia bekezdéssel: finanszírozás 293 eFt-tal nő, és a határozati javaslat 3. pontja is kiegészül: finanszírozás előirányzata 426 eFt-tal nő.

 

Bebes István polgármester javasolja a helyi közlekedéssel kapcsolatos előirányzat módosítások elfogadását a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője által tett módosítással.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

302/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy:

1.      A Polgármesteri Hivatalnál a működésre átadott pénzeszköz - két középiskola részére a helyi közlekedéshez - előirányzata 1.768 eFt-al csökken, a működési bevétel előirányzata 1.049 eFt-al csökken, a finanszírozás előirányzata 719 eFt-tal nő.

2.      A GAMESZ

-         pénzbeni ellátások előirányzata             253 eFt-al nő,

-         személyi juttatás előirányzata                30 eFt-al nő,

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata        10 eFt-al nő,

-         a finanszírozás                                 293 eFt-tal nő.

3.      A Kölcsey Utcai Általános Iskola

-          dologi kiadás előirányzata               426 eFt-al nő.

-           finanszírozás előirányzata              426 eFt-al nő.

 

Határidő: 2004. december 20. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária irodavezető

 

 

 

f.)   Intézmények részére pótelőirányzat biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, hogy miért a decemberi képviselő-testületi ülésen került a képviselők elé a Kölcsey Utcai Általános Iskola kérelme.

 

Mészáros Árpád, az intézmény vezetője elmondja, már a költségvetés tervezésekor jelezték, hogy alacsonyak a csoportszámok.  Január 7-én a hiány mértéke 8 millió Ft volt, melyet szintén jeleztek. Ekkor 1,4 millió Ft kiegészítést kapott az intézmény, vagyis 6,6 millió Ft-os bérhiánnyal kezdték az évet.

Egy régóta húzódó problémáról tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, mely szerint a megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye alapján - kötelező feladatként - 20 tanuló esetében fejlesztő foglalkozást tartanak, amire az állam az önkormányzatnak dupla összegű normatívát biztosít. Ez 4,8 millió Ft normatívát jelent, melyet nem kap meg az intézmény, ugyanakkor a feladatot ellátják, mivel kötelező feladatellátásról van szó.

Az intézmény esetében a szakszervezeti órakedvezmények mértékét növeli, hogy egy kollégájuk szakszervezeti érdekképviseletet lát el. Ennek bértételét az intézmény költségvetése hordozza kompenzáció nélkül, 1 millió Ft nagyságrendben.

Az év során több költségvetést csökkentő lépést tettek, ennek eredményeként a 6,6 millió Ft-os hiánnyal szemben 5,2 millió Ft bérhiány mutatkozik. Jelentős a táppénzes napok száma, sok a kisgyermekes szülő, akiknek évente 2, 4, illetve 7 nap gyermek után járó szabadság jár, ez idő alatt helyettesítésükről gondoskodni kell.  Az év során egy fő fűtő-karbantartó munkatársat egészségügyi okokból nyugdíjazni kellett, részére 4 hónapra járó átlagkeresetet az iskola költségvetésében biztosították. A feladatot ugyanakkor ezen idő alatt is kellett látni.

Az év során január 7-én, augusztus 5-én, valamint november 2-án kelt levelükben felvázolták a problémákat.  

További nehézséget okozott az iskola számára, hogy 1,7 millió Ft normatív támogatás visszafizetési kötelezettség került elvonásra. A tavalyi évben kigazdálkodott tankönyvtámogatási keretösszeget - esetükben 2 millió Ft -az év végéig nem kapták meg. Így a zárszámadás időszakában megjelent a költségvetésükben, mint pénzmaradvány, melyből 1 millió Ft-ot elvont a képviselő-testület. Mindezen tételeket összeadva a problémák nem jelentkeztek volna.  

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a jövőben az átcsoportosítások lehetőségét szűkíteni kell. Az intézményvezetők részéről hatékonyabb együttműködés, másrészről pedig hatékonyabb végrehajtás szükséges.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. Egyben javasolja, hogy a 2005. évi költségvetés során ne legyen lehetőség az effajta átcsoportosításokra. 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy az intézmény gazdálkodását figyelemmel kísérték, ezáltal a problémák várhatók voltak. Amennyiben a szeptemberi várható adatok alapján került volna a testület elé az iskola kérelme, a képviselő-testület a pótelőirányzatot biztosított volna. A jövőben követendőnek tartaná, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatainak jóváhagyása után a személyi és dologi kiadások előirányzat módosításaira ne kerülhessen sor.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy véli, az iskola összetett tevékenységéből eredtek az eltérések, melyek miatt az éves költségvetését nehezen tudta tartani. Az év közben megtett intézkedések kompenzálták a hiányt. A különbözeti normatíva igénylésére kiemelt figyelmet kell fordítani.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az iskola esetében igény van a művészetoktatásra - a Zeneiskola esetében szintén ez a helyzet -, melynek finanszírozása más rendszerben történik. Ezért megfelelő tervezésre van szükség.  

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

303/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdálkodási tartaléka terhére pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

 

Kölcsey Utcai Általános Iskola

-         személyi juttatás előirányzata                                     3.906 eFt-tal nő,

-         a munkaadót terhelő járulékok előirányzata                  1.250 eFt-tal nő,

-         a dologi kiadás előirányzata                                       4.000 eFt-tal csökken,

-         a finanszírozás előirányzata                                      1.156 eFt-tal nő.

 

 

A Zeneiskola

-         személyi juttatás előirányzata                                     2.350 eFt-tal nő,

-         a munkaadót terhelő járulékok előirányzata                    752 eFt-tal nő,

-         a dologi kiadás előirányzata                                         471 eFt-tal csökken,

-         a finanszírozás előirányzata                                      2.631 eFt-tal nő.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka                3.787 eFt-tal csökken.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

g.) Saját hatáskörben kért előirányzat módosítások

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

304/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a

1.      Bölcsőde

?        Személyi juttatás előirányzata                           1133 eFt-al csökken,

?        Munkaadót terhelő járulékok előirányzata            205 eFt-al csökken,

?        Dologi kiadás előirányzata                               1338 eFt-al nő.    

2.     Dr. Batthányné C.M. Óvoda

?        Átvett pénzeszköz előirányzata                    295 eFt-al nő

?        Dologi kiadás előirányzata                        1987 eFt-al nő,

?        Felhalmozási kiadás előirányzata                   1913 eFt-al csökken.

3.     Kölcsey Utcai Általános Iskola

?        Átvett pénzeszköz előirányzata                       137 eFt-al nő,

?        Működési bevétel előirányzata                       3260 eFt-al nő,

?        Személyi juttatás előirányzata                          909 eFt-al nő,

?        Munkaadót terhelő előirányzata                       264 eFt-al nő,

?        Dologi kiadás előirányzata                            2224 eFt-al nő.

 

 

 

4.     Olcsai Általános Iskola

?        Működési bevétel előirányzat                         2951 eFt-al nő,

?        Dologi kiadás előirányzata                            2951 eFt-al nő.

5.     Somogyi Béla Általános Iskola

?        Átvett pénzeszköz előirányzata                         70 eFt-al nő,

?        Dologi kiadás előirányzata                             870 eFt-al csökken,

?        Felhalmozási kiadás előirányzata                        800 eFt-al csökken.

6.     Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ

?        Átvett pénzeszköz előirányzata                        2.521 eFt-al nő,

?        Személyi juttatás előirányzata                          300 eFt-al nő,

?        Munkaadót terhelő járuléka                             97 eFt-al nő,

?        Dologi kiadás előirányzata                              2.124 eFt-al nő.

 

Határidő: 2004. december 22. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

h.) Étkezési nyersanyagnormák megállapítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, mi az oka annak, hogy a középiskolai ebéd ára mintegy 100 Ft-tal többe kerül, mint az óvodai, általános iskolai ebéd.  

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a szolgáltató a 14-19 év közötti korosztály esetében a mennyiségben megjeleníti a különbséget a 6-13 éves gyermekekhez képest.  

Egyben kéri a következő pontosítást: a középiskolai vacsora eladási ára gyermekek és felnőttek esetében 270 Ft az előterjesztésben szereplő 255 Ft helyett. Utal arra, hogy a 2005. évi adatok pontosan kerültek megjelenítésre. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja 2005. január 1-től az étkezési nyersanyagnormák és térítési díjak határozati javaslatban foglalt díjainak jóváhagyását az elhangzott pontosítással.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

305/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az étkezési nyersanyagnormákat és térítési díjakat 2005. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

Gyermek

Felnőtt 

 

Nyersanyag érték

Ft

Eladási ár

Ft

Nyersanyag érték

Ft

Eladási ár

Ft

Bölcsőde/Óvoda

 

 

 

 

Tízórai

48

85

45

85

Ebéd

144

258

207

340

Uzsonna

48

85

45

79

 

 

 

 

 

 Általános Iskola

 

 

 

 

Tízórai

48

85

48

85

Ebéd

154

276

207

340

Uzsonna

48

85

48

85

 

 

 

 

 

Középiskolai  kollégium

 

 

 Reggeli

81

145

81

145

Tízórai

37

64

37

64

Ebéd

208

375

208

340

Vacsora

163

270

163

270

 

 

 

 

 

Szociális étkeztetés

 

208

 

375

 

 

Határidő: 2004. december 28. 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

 

 

i.)    Körmend város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a koncepció elkészítése komoly munkát igényelt, melyet megfelelő előkészítő munka előzött meg.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a koncepciót, melyet több szervezet is véleményezett.

 

Bebes István polgármester a megyei önkormányzat azon véleményét kevésbé tartja helyénvalónak, miszerint a 2004. augusztus 1-jén Vasváron indított Idősek Otthona a megye déli térségének szükségleteit nagyrészt lefedi. Véleménye szerint Körmendnek a térség ezirányú problémáját meg kell oldania.   

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője a megyei önkormányzat véleményéhez kapcsolódva megemlíti, hogy a szenvedélybetegek közösségi ellátásának megjelölése azért nem került sorra, mivel szenvedélybetegek nappali intézménye működik, mely fel tudja vállalni ezt a feladatot. Ennek közösségi ellátássá történő fejlesztése nem szükséges. A pszichiátriai közösség ugyanakkor megjelent az anyagban, e területen kívánnak előbbre lépni. Az Idősek Otthona kapcsán megjegyzi, Körmenden és környékén szükség van tartós bentlakásos intézményre.   

 

Bebes István polgármester köszöni a Közszolgálati Iroda munkatársainak, a szociális kerekasztal résztvevőinek a koncepció készítése során végzett munkáját.   

Javasolja Körmend város Önkormányzata 2005-2009. évekre szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

306/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Körmend város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját 2005-2009. évekre - a melléklet szerint - elfogadja.

 

Határidő: folyamatos, 2009. december 31.

Felelős: Polgármester, Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

 

í.) Védőnői körzetek alakítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester köszönti dr. Szabó Erzsébet városi tisztifőorvost.

 

Dr. Szabó Erzsébet elmondja, hogy a védőnői körzetek korrekt módon kerültek kialakításra, ugyanakkor megfontolásra ajánlja a képviselő-testületnek a változtatásról szóló módosítás elfogadását. Jelenleg a védőnői ellátás bázis finanszírozással, azaz körzet finanszírozással történik. Ezen kíván változtatni a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) számú ESzCsM rendelet, mely a bázis finanszírozás helyett normatív finanszírozást kíván bevezetni. Információi szerint azonban a rendelet hatályba lépésének ideje 2005. július 1. Ez azt jelentené, hogy fél éven keresztül még bázis finanszírozást kapna az önkormányzat, mely magasabb, mint a normatív finanszírozás. A hatálybalépés elhalasztása azért indokolt, mivel rövid idő áll rendelkezésre a végrehajtásra, ami jelentős technikai feladatot jelent.

A rendelet értelmében a védőnőkre további feladatok hárulnak. Jelen pillanatban a gyermek 14 éves korig tartozik a védőnői körzetbe, az új rendelet szerint 6 éves korig. Mindez új nyilvántartás készítését vonja maga után, hiszen a 6 év feletti gyermekeket át kell adni a felnőtt ellátásba. Az új területi ellátás jelentős adminisztrációval jár, melyet az év hátralévő időszakában már nem lehet elvégezni. Ezért javasolja, hogy a rendelet hatálybalépését követően döntsön a képviselő-testület a védőnői körzetek átalakításáról.

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a 49/2004. (V.21.) számú ESzCsM rendelet hatályba lépése 2005. január 1., míg a  finanszírozás 2005. július 1-jén lépne életbe. Úgy véli, hogy az anyagban feltüntetett adatok korrektek. A döntésnél figyelembe vették, hogy az év közben történő finanszírozás váltással védőnői közalkalmazotti állás megszüntetése ne váljon szükségessé. Hozzáteszi, hogy a gyermeklétszám továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

 

Bebes István polgármester a személyi állomány jelenlegi alakulása felől érdeklődik.  

 

Dr. Szabó Erzsébet tisztifőorvos elmondja, hogy a 6 körzeti védőnői státuszból 1 státusz tartósan üres. További 1 státusz be van töltve, de a védőnő huzamosabb ideje táppénzen van, ezáltal a státuszt lefoglalja. 1 fő védőnő pedig nyugdíjas korú. Jelen pillanatban 4 védőnő dolgozik. A koncepció ismeretében a meglévő üres állás betöltését nem javasolja. Nehezíti a feladatellátást, hogy az ifjúsági védőnő veszélyeztetett terhessége miatt a munkáját más személynek kell ellátnia.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a jelenlegi állapot fennmaradása kedvezőbb finanszírozást jelent az önkormányzat részére.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője úgy véli, önfinanszírozó lenne a feladatellátás, amennyiben a jelenlegi rendszerben működne tovább. Normatív finanszírozás esetén kedvezőtlenebb helyzet alakulhat ki.  

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője javasolja elhalasztani a döntést a jogszabály megjelenéséig.

 

Bebes István polgármester leveszi az előterjesztést a napirendről.

 

 

j.)    Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései: 

-         A nevelési-oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása 

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a pénzügyi feltételek szűkössége, másrészt a nevelési optimumok kívánalma, hogy minél kedvezőbb csoportlétszámokkal indítsák el a következő évet. Körmend körzetközponti szerepéből adódóan elláthatna egy 3x2 osztályos iskolamodellt, mely hosszabb távon kiszámíthatná az intézmények működését és nem okozna személyzeti konfliktushelyzeteket.

További lehetőség lenne, ha a város megválna egy községnyi létszámú gyermektől, és optimalizálná saját oktatását két általános iskolában.

Vélhetően a nevelési-tanulási nehézségek, készségfejlesztési problémák miatt mindig lesz duplán beszámítható tanulója az iskoláknak, ez feloldhatná a gyermekek számának stagnálása miatt kialakult helyzetet.  

 

A maximum létszámra törekedve félő, hogy egy-két tanulóval túllépnek az igényelhető normatíván. Amennyiben 20-25 fő között határozzák meg az első osztályok létszámát, megoldódna ez a probléma.     

  

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, hogy miért az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában indulna egy első osztály.

 

Bebes István polgármester elmondása szerint ennek magyarázata elhangzott. A kimenő osztályok számát illetően figyelembe kellett venni, hogy ne essen ki két osztály. Köztudott, hogy a gyermeklétszám csökken, ezért tárgyalások folynak a többcélú kistérségi társulással, mely a távlati elképzelésekben segíthet valamelyest, de a jelen helyzet problémáját nem oldja meg.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy érzi, hogy az egy első osztály indítása kedvezőtlen pozícióba hozza az Olcsai Általános Iskolát. Az intézmény hosszú távon elsorvad, megtörténik az a fúzió, amire már részben volt kísérlet. Korábban elhangzott a rotációs rendszer működtetése, ezáltal a közös teherviselés megvalósulhatna.

Véleménye szerint a szándék azt tükrözi, hogy néhány év múlva az Olcsai Általános Iskolát hozzácsatolják egy másik iskolához. 

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola esetében is felmerülhetne az összevonás kérdése. Ugyanakkor a rotációs elv következményeivel is szembe kell nézni.

A képviselő-testület olyan állapotot akar teremteni, melyben valamennyi intézmény egyenlően viselné a terheket. Az elsorvasztás szándéka nem merült fel a testületben. 

 

Karakai József képviselő-testületi tag emlékezteti a képviselő-testületet arra a korábban meghozott döntésére, mely szerint a Somogyi Béla Általános Iskola egy európai uniós, térségi iskolafejlesztő központ kialakításával kapcsolatos pályázati eljárásban vesz részt, melynek feltétele, hogy 2008-ig két első osztály indul az iskolában. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. és 3. pontjában foglaltakat támogatja, míg a 2. pontban foglaltakat - a konkrét nevesítés miatt - nem támogatja.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének véleménye szerint konszolidáltabb versenyt teremtene, ha a kiegészítő normatíva igénylése után kapnák meg azt a lehetőséget az általános iskolák, hogy 3 x 2 osztályt indítsanak.

 

Bebes István polgármester szerint ez a költségvetés kialakításában nagy problémát okozna.  

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

Kozó József képviselő-testületi tag nem vesz részt a szavazáson.

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

307/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004/2005-ös tanévben:

1.      A fenntartásában működő óvodákban 9+9 csoport szervezését teszi lehetővé.

2.      Az általános iskolákban öt első osztály (Kölcsey Utcai Általános Iskolában 2, Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában 1, Somogyi Béla Általános Iskolában 2) szervezésére, működtetésére nyújt fedezetet.

3.      A fenntartó a Kölcsey Utcai és a Somogyi Béla Általános Iskolában 10-10, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában 9 napközis csoport szervezésére biztosít lehetőséget.

 

 

-         Körmend város Önkormányzata közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a szerkezet-, illetve intézmény átalakítás nem indokolt, az integrált oktatás bevezetése ugyanakkor szükséges lenne. Elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a többcélú kistérségi társulásnak ezen kérdésköröket is meg kell tárgyalnia, a költségvetési lehetőségeket meg kell vizsgálni.

Kéri a határozati javaslat elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

308/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      2003/2004-től 2008/2009-ig szóló, közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét (intézkedési terv) felülvizsgálta, és azt változatlan formában hatályban tartja.

2.      az iskolákban lehetőséget biztosít az integrációs nevelés-oktatás megvalósítására.

 

 

k.)   Villamos vezetékjogi megállapodások megkötése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a villamos vezetékjogi megállapodások megkötését.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a jövőben célszerű lenne átruházni e hatáskört a polgármester részére. Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását vonja maga után, melyre a 2005. februári képviselő-testületi ülésen kerülhet sor.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

309/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt-vel, mint hálózati engedélyessel az írásos megállapodás megkötéséhez, és a Körmend közterület 308 hrsz. és 309 hrsz. alatti ingatlanon a Szabadság téri rendezvény csatlakozó szekrény átépítése végett kiépített villamos vezeték vezetékjogának, valamint a Körmend közterület 230/4 hrsz. alatti ingatlanon kiépített közvilágítás-bővítés villamosvezeték vezetékjogának az érintett területekre történő nyilvántartásba bejegyzéséhez.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi

Iroda vezetője

 

 

l.)    Fülöp Zsolt ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az árok betemetését, majd ingyenes használatba adását javasolja a kérelmező részére azzal a feltétellel, hogy az árok megszűntetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségek, és esetlegesen az egyéb engedélyek beszerzésének költsége a kérelmezőt terhelik. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

310/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 1490 hrsz-ú árok megszűntetésére vízjogi létesítési engedélykérelmet nyújt be.

Ezt követően a területet ingyenes használatba adja Fülöp Zsolt Körmend, Képúti liget 1. szám alatti lakos részére.

Az árok megszűntetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségek, és esetlegesen az egyéb engedélyek beszerzésének költsége a kérelmezőt terhelik. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

   

 

m.)   A 41/2004. számú határozat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

311/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2000. számú határozatát módosítja, a Körmend 19/2 hrsz-ú, "közterület" megnevezésű, 7962 m2 nagyságú területből ingatlanmegosztás után 1407 m2nagyságú területet értékesíti a Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft. (Körmend, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) részére 2000 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

Határidő: 2004. december 31. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

n.)   A Tűzoltóság állományának teljesítmény-alapját képező kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Tűzoltóság állományának teljesítményalapját képező kiemelt célok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

312/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Körmend város Tűzoltósága állományának a 2005. évre vonatkozó teljesítmény-alapját képező kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint meghatározza.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízott tűzoltóparancsnok részére állapítsa meg a 2005. évre vonatkozó teljesítmény-követelményeket.

 

Határidő: 2004. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

o.)   A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kiegészítés, kérdés nincs.

 

Bebes István polgármester javasolja a köztisztviselők teljesítmény-értékelésének alapját képező kiemelt célok elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

313/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján 2005. évre vonatkozóan meghatározza a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a mellékletben foglalt kiemelt célokat.

A teljesítményértékelés szempontjait a jegyzőre vonatkozóan a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a jegyző készíti el.

 

Határidő: 2004. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester

          Dr. Stankovits György jegyző 

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Karakai József képviselő-testületi tag, Bakóczi-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, valamint Horváth Sándor képviselő-testületi tag az interpellációra kapott válaszokat elfogadják.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke továbbra is kéri a gyakoribb rendőri jelenlét biztosítását a Rába hídon.

 

Bebes István polgármester kéri jegyző urat, ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a kamionok parkolásával kapcsolatban javasolja, azon cég, amelyik nem rendelkezik telephellyel, ne kaphasson működési engedélyt, a meglévő cégeket pedig rá kellene bírni arra, hogy létesítsenek telephelyet.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a 89/1988 MT rendelet szabályozása szerint a közúti árufuvarozással foglalkozó cégek 10 jármű felett kötelesek telephelyet működtetni. A közterületen történő parkolást az önkormányzat megtilthatja, melyhez a közterület rendjéről szóló rendelet módosítására van szükség, ezáltal a probléma kezelhetővé válhat.      

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a munkatervnek megfelelően januárban kerül sor az említett rendelet módosítására. A P.T.C. Plus Kft. beruházását illetően jelzi, hogy lakossági fórumon is felvetődtek problémák a lakók részéről. Javasolja, hogy a lakóközösségek tartsanak gyűlést, válasszák meg képviselőiket és együttesen fogalmazzák meg kérésüket. Elmondja továbbá, hogy a beruházás megkezdése előtt a cég felvételeket, dokumentációkat készített, ezek rendelkezésre állnak. Várják a jelzéseket - lehetőség szerint nem egyéni jelzéseket, mint amit az elmúlt időszakban kapott - hanem a lakóközösségi megbízás alapján készített beadványt. Ez képezheti a tárgyalás alapját.  

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         A P.T.C Plus Kft. beruházása során az ott lakókat ért kellemetlenségekről tesz említést. Ezen kellemetlenségek az áruház megnyitását követően megszűntek. A napokban kézhez kapott egy magánindítványos levelet, melyben írója egyéni kártérítési igényt szeretne kérni az Önkormányzattól, illetve a P.T.C Plus Kft-től. A levél nyilvánosságra kerülését követően a további érintett 13 család tiltakozásának és felháborodásának adott hangot, amiért nem kollektíven történt a fellépés. Jogos igény esetén kéri a jegyző úr segítségét ennek rendezésében. Hozzáteszi, hogy a lakók nem készpénzben kérik a kártérítést. 

-         Bartók Béla utca - Hunyadi utcai kereszteződésben gyalogátkelő felfestését, valamint sárga villogó kihelyezését kéri, hogy az iskolába induló gyermekek veszélytelenebbül kelhessenek át az úttesten.  További probléma az említett útkereszteződésben az út és járda közti mintegy fél méteres szintkülönbség.

-         a Hunyadi úti autóbusz megálló gyakoribb takarítását kéri,

-         a Rázsó Imre Szakközépiskolától a Mol Benzinkútig terjedő járdaszakaszra hulladékgyűjtők kihelyezését kéri.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre visszaérkezik, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul a P.T.C. Plus Kft. beruházásával kapcsolatban elmondja, hogy a terület nem az önkormányzat tulajdonát képezi és nem az önkormányzat érdekkörében valósul meg az áruház működtetése, ezért kártérítési igénnyel kizárólag a P.T.C Plus Kft-hez lehet fordulni.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a közlekedési lámpák helytelen beállítása miatt a városon áthaladóknak háromszor kell megállnia a piros jelzés miatt.

Mint a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület elnöke ezúton fejezi ki köszönetét a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításáért. Külön köszöni Horváth Péternek, Körmend város Gondnoksága vezetőjének segítségét, valamint Szabó Ferenc alpolgármesternek a sikeres Luca napi rendezvények megszervezését.

 

Dr. Stankovits György jegyző a forgalmi helyzettel kapcsolatosan elmondja, hogy a P.T.C Plus Kft. beruházásának befejeztével megtörtént az úttorkolat forgalomtechnikai üzembe helyezése. Ekkor megállapítást nyert, hogy a közlekedési lámpák rosszul vannak beállítva, összehangolásukat el kell végezni.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag dicsérő szavakkal illeti a karácsonyi díszkivilágítást, ugyanakkor elmondja, hogy a horvátnádaljai és felsőberki városrészen a közvilágítási lámpatestek mintegy 30-40 %-a nem világít.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke felveti, hogy szeles időben áram nélkül maradnak egyes városrészek. Kéri a kivitelezővel kötött szerződés felülvizsgálatát.

 

Bebes István polgármester kéri jelezni a beruházást végző cég fele a problémákat. Javasolja, amennyiben 8 napon belül nem történik meg a hibaelhárítás, az önkormányzat saját költségén végeztesse el a szükséges javításokat, majd a számlát nyújtsa be a cégnek.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag:

-       havazás esetén a Thököly utcában a két általános iskola előtti járdaszakasz takarítását kéri a Városgondnokságtól,

-       a Spar Áruház előtti kereszteződésben a forgalmi rend változás miatt a gyalogosok veszélynek vannak kitéve, ezért gyalogátkelő felfestését kéri,

-       a posta előtti parkolás rendjének felülvizsgálatát kéri,

-       a körmendi iskolák igazgatóinak figyelmébe ajánlja, hogy nőtt a fiatalok körében a dohányzás, illetve a káros szerek használata. Kéri, hogy a pedagógusok jobban figyeljenek oda diákjaikra.

-       kéri továbbá a Hivatal dolgozóit, hogy a szociális rászorultság megállapításánál - mind a pályázatok tekintetében, mind a közüzemi költségek kompenzálása esetében - készítsenek környezettanulmányt, hogy valóban a rászorultak kaphassanak támogatást.   

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a posta, valamint a könyvtár épülete előtti útszakaszon megállási tilalom van érvényben. Ezt már többször jelezték a Rendőrség fele és kérték a szankcionálást. 

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője jelzi, hogy a jogszabály pontosan meghatározza, mely esetekben van lehetőség környezettanulmány készítésére, a vagyoni helyzet vizsgálatára. A nyilatkozatok kitöltésekor az ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában jelenti ki, hogy valós adatokat szolgáltat. Amennyiben az ügyfél olyan igazolást mutat be, ami megfelel a jogszabályban foglaltaknak, a jogosultságot meg kell állapítani. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

-       felhívja a figyelmet, hogy a Bartók Béla utca jobb oldali árokpartja rendkívül szemetes,

-       a Match áruház mögött található hulladékgyűjtő sziget és az ottani háztömb közötti terület szintén szemetes. Javasolja a Városi Televízióban figyelemfelhívás közzétételét a szemetelés elkerülésére.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője hozzáteszi, hogy nemcsak az említett hulladékgyűjtő sziget környékén jelentkezik ez a probléma, hanem más esetekben is. Ezért célszerűnek tartaná egyéb, kommunális hulladékgyűjtők kihelyezését a szigetekre.

 

Geosics László képviselő-testületi tag kéri, hogy a horvátnádaljai templomkertben elhelyezett közkifolyó költségét az önkormányzat finanszírozza, mivel a temetőbe látogatók, valamint a sportcentrumot ezen úton megközelítők jelentős mennyiségű vizet használnak el. A legutóbbi számla több mint 10 m3 fogyasztásról szólt.

 

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra hívja fel a figyelmet, hogy a Hunyadi utca - Thököly utca közti útszakasz, valamint az általános iskolák előtti területek szemetesek. Javasolja, hogy iskolák igazgatói szervezzenek hulladékgyűjtési akciót ezen területeken.  

 

Bebes István polgármester támogatja az ötletet, ehhez Szekeres Gábor művelődési főtanácsos közreműködését kéri.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője ide vonatkozóan elmondja, hogy az említett szakaszon korábban 3 hulladékgyűjtő került kihelyezésre, melyeket rendszeresen, betontuskóval együtt felborítottak, ezért a hulladékgyűjtőket elszállították.  

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 50 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester