· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. december 16.következő
letölthető melléklet:

433 kbyte

2004. november 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. november 25-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

279 - 289. számú

Rendelet:

37/2004. (XII.01.) számú

38/2004. (XII.31.) számú

39/2004. (XII.31.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. november 25-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,                 dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          - 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő jelen van -  Horváth Sándor és dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok később érkeznek - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a Tűzoltóságnak egy pályázat benyújtása kapcsán érkezett kérelmének megvitatását a Folyó ügyek b.) napirendi pontjában, valamint a 86-os főút átminősítésének tárgyában készült előterjesztést a Folyó ügyek c.) napirendi pontjában megvitatni.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag kéri, hogy a Provincia Invest távhővezeték áthelyezése iránti kérelméről szóló napirendi pont zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, mivel birtokában van egy megállapodás, mely a Provincia Invest Kft. és a Távhő közti tárgyalás eredményeképp született.

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra kér választ, mi indokolja a zárt ülés 3. napirendi pontjában szereplő előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalását.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a kérelmező kérte a zárt ülésen történő tárgyalást. Az önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget biztosít az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés esetén zárt ülés tartására. A képviselő-testület dönthet a nyilvános ülésen való tárgyalás mellett is.

 

Bebes István polgármester javasolja a zárt ülés 3. napirendi pontjának nyilvános ülésen történő megtárgyalását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 4 szavazattal, 13 tartózkodás mellett elutasítja.

 

Bebes István polgármester javasolja:

-         a Tűzoltóság kérelmének megtárgyalását a Folyó ügyek b.) napirendi pontjában,

-         a 86-os főút átminősítése tárgyában készült előterjesztést a Folyó ügyek c.) napirendi pontjában megvitatni,

-         javasolja a Provincia Invest távhővezeték áthelyezése iránti kérelmét zárt ülés napirendi pontjaként tárgyalni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.         Körmend város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.         Körmend város Önkormányzata 2004. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2005. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.        A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása      

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

5.         A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

6.         Az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban az önkormányzat érdekeit képviselő tagok beszámolója 

Előterjesztők: Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag

                      Tóth Imre képviselő-testületi tag

További előadó: Buti Tibor delegált tag

 

7.      Folyó ügyek:

a.)      

A helyi közlekedési közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)               

Pályázati önerő biztosítása tűzoltó szakfelszerelésekhez 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)                

86-os főút átminősítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

d.)               

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Óvári László ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Dienes Gábor és neje ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Nagy Tamás és neje kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Korán Zoltán és Lakosi László kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

e.)                

A 268/2004. számú határozat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

f.)                 

Tájékoztató az óvodai feladatellátás feltételeinek áttekintéséről 

Elterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

g.)               

Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy október 28-án és 29-én Körmend várossá nyilvánításának 760. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken vett részt. Ezúton köszöni a szervezésben részt vevők munkáját és az ünnepi képviselő-testületi ülésen való megjelenést.

November 3-án a GYSEV Rt. székházában megbeszélést folytatott az Rt. igazgatójával a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal GYSEV által történő működtetésének lehetőségéről.

November 5-én dr. Abdel Hameed házi gyermekorvossal az irányított betegellátással kapcsolatban folytatott megbeszélést. Ezt követően a Fehringből érkezett küldöttség tagjaival tárgyalt. Ugyanezen napon a Pharmatrans Kft. ügyvezetőjével, Seregi Györggyel esetleges területvásárlás kapcsán tartott megbeszélést.

November 9-én a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésre került sor az irodavezetőkkel.  

November 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén folytatódott a költségvetés készítéséhez kapcsolódó munka. Szintén e napon részt vett a Színház előcsarnokában megrendezett háziorvosi továbbképzésén, melyen a kórház működését illetően kapott tájékoztatót. Az esti órákban lakossági fórumon vett részt. 

November 11-én Barbara Hemmelmayr asszonnyal, a Schifo Kft. ügyvezetőjével folytatott megbeszélést, majd a szociális nap rendezvényein vett részt a Thököly utca 46. szám alatti Szociális Szolgáltató és Információs Központban. Ezt követően az OTP Rt. megújult körmendi fiókjának ünnepélyes átadásán vett részt.

November 12-én az Alsóberki FC egyesületi ülésén vett részt.

November 17-én Király Lajos, a Tűzoltóság megbízott parancsnoka a laktanya felújítása  kapcsán kereste fel.

November 18-án a SÁGA Rt. vezérigazgatójával tárgyalt a körmendi baromfitelep helyzetéről. Ugyanezen napon Orbán Istvánnal, az EGIS Rt. vezérigazgatójával folytatott megbeszélést a cég jövő évi terveiről.

November 19-én a 3. évezred Borostyánkő útja konferencián vett részt Szombathelyen, ahol a megyei jogú városok, a térségi városok, valamint a települési önkormányzatok nyilatkozatot tettek az M86-os főút fejlesztése tárgyában. Ugyanezen napon a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Somogyi Béla Általános Iskola ünnepségén vett részt. Részt vett továbbá Szabó Ferenc és dr. Nagy Zoltán képviselők által a választókerületükben rendezett lakossági fórumon. 

November 23-án a Bölcsőde költségvetésével kapcsolatos egyeztetésre került sor az intézmény vezetőjével. Ezt követően a Zala-Depo Kft. képviselőjével folytatott megbeszélést  a jövő évi hulladékszállítási díjat illetően. Majd a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában megrendezett Kazinczy versenyen vett részt.

November 24-én a MÁVÉPCEL képviselői vasúti fejlesztés ügyében tájékozódtak. Ugyanezen napon Sümeg önkormányzatának munkatársai a  kórház működéséről tájékozódtak.

November 25-én Zalalövőn a 86-os főúttal kapcsolatos megbeszélésre került sor, melyről előterjesztés is készült a mai ülésre. A főúton a forgalom duplájára növekedett az elmúlt időszakban, mely felveti a közlekedési rend teljes átrajzolását nemcsak Vas megyében, hanem Győr-Moson-Sopron, valamint Zala megyében is. Ennek oka, hogy Szlovákiában - Pozsony környékén - olyan mérvű fejlesztések történtek, amelyekhez kapcsolódó közúti forgalom a 8-as, 86-os főutakat terheli és ez indokolja  a kezdeményezés megtételét.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy megkeresés érkezett a Hivatalhoz az Good Light Kft. részéről, amelyben kérik az ezévi karácsonyi díszkivilágítás beszerzésének kivizsgálását. A vizsgálat megtörtént, mely megállapította, hogy a beszerzés a közbeszerzési értékhatár alatt volt. Hozzáteszi, hogy nem egységes díszkivilágítást, hanem különálló díszeket vásárolt Körmend város Gondnoksága, amit saját maguk állítottak össze.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli, hogy az ünnepi képviselő-testületi ülést érdektelenség jellemezte. Véleménye szerint az ünnep a lakosság részéről komolyabb részvételt érdemelne.

 

Bebes István polgármester jogosnak véli a felvetést. Elmondása szerint a tavalyi évben az ünnepi képviselő-testületi ülés alkalmával zsúfolásig megtelt a Színházterem. Intézmények, cégek, egyesületek részére az ünnepségre szóló meghívót eljuttatták.     

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a Bizottság foglalkozik a város ünnepségeinek megszervezésével. 

Az ünnepséghez kapcsolódóan két napos rendezvénysorozat zajlott. A Polgármesteri Hivatalban megrendezett konferencián jelentős számú résztvevő volt jelen. Az intézményvezetők részéről komolyabb hozzáállás szükséges.  

 

 

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.     Körmend város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítást.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az ülésről távozik, így a képviselő-testület 16 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

37/2004. (XII.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.     Körmend város Önkormányzata 2004. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2005. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a 2004. évi működési hiány mértéke 120 millió Ft.

 

Kozó József képviselő-testületi tag felveti, hogy a beszámoló működési kiadásokról szóló részében olvasható, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola a dologi kiadások átcsoportosításával teremt fedezetet a személyi juttatásokra. Kérdezi, hogy van-e lehetőség az effajta átcsoportosításra.

 

Kéri értelmezni a beszámoló 4. oldalán leírtakat arra vonatkozóan, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola eredeti költségvetésében arányaiban többet tervezett a személyi juttatásokra, mint a dologi kiadások közt a közüzemi díjakra.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy lehetőség van az átcsoportosításra, az intézmény részéről az előirányzat módosításra a következő ülésen kerülhet sor.  

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az elkövetkezendő időszakban mind a bérjellegű, mind a dologi jellegű kiadások esetében szigorúbb elvárásokat fogalmaznak meg.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag felveti, hogy a működésre átvett pénzeszközök esetében több tételnél hiányzik az előirányzat, különösen a pályázaton elnyert összegek esetében. Kérdezi, mi ennek az oka.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy ez többnyire a fejlesztések esetében jelentkezik, mivel sok esetben az elvégzendő feladat, valamint a számlázás a későbbiekben fog megvalósulni.  

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a működést illetően nagyrészt a pályázatokhoz nyújtott önerő esetében hiányzik az előirányzat. Előfordul, hogy a pályázaton nyert összeg megérkezik, a munka viszont később kezdődik. Az ehhez kapcsolódó előirányzat módosításokra a következő képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag felveti továbbá, olvasható a beszámolóban, hogy a 2004. évi vagyonértékesítés teljesítése az év végéig nem haladja meg a 130 millió Ft-ot. Kérdezi, ehhez viszonyítva reális-e, hogy a 2005-ös év fejlesztéseinél 300 millió Ft-os vagyonértékesítéssel számol a költségvetés. 

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a 2004. évi tervezés reális volt. A meghozott döntések eredményeképp azonban voltak olyan tételek - többnyire ingatlan értékesítésekre vonatkozóan - melyek nem folytak be a költségvetésbe. Így az Immo-03. Bt., az EYBL International, valamint a Dancsecs Kft. részére történt ingatlan értékesítések - noha a képviselő-testületi döntés megszületett, a szerződések megkötése például telekalakítási eljárások, szakhatósági kifogások miatt elhúzódott. Kéri jegyző urat, hogy az elkövetkezendő időben a testület által meghozott döntések végrehajtása hatékonyabban történjen, az ingatlan adásvételi szerződések határidőre készüljenek el. Reményét fejezi ki, hogy 2005. évben ezen összegek befolynak a költségvetésbe.  Szükséges továbbá, hogy a Hunyadi utcai telkek esetében az önkormányzat által ráfordított költségek visszatérüljenek az értékesítés során. A kiadási oldalon a 100 millió Ft megtervezésre került.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a hiány mértékét 100 millió Ft alá kell mérsékelni.  Javasolja, hogy a 2005. évi költségvetési koncepció kiadási tervezetében az intézményi működési kiadásoknál az alábbiak jelenjenek meg a koncepcióban felsoroltakon kívül: 

-         a gazdálkodási tartalék összege                        15.000 eFt,

-         a normatív támogatások visszafizetése             15.000 eFt,

-         béremelés hatása                                             40.000 eFt,

 

-         Batthyány év, Luca napi rendezvények,

               augusztus 20-i rendezvények)                           18.000 eFt.

 

A 2005. évi koncepció tervezett bevételei esetében a Bizottság javasolja továbbá:

-         az iparűzési adó összegét további 30 millió Ft-tal megemelni, vagyis 400 millió Ft-ra módosítani,

-         a normatív támogatások összegét további 40 millió Ft-tal megemelni, vagyis 719.414 eFt-ra módosítani.

 

A kiadások esetében az alábbi csökkentéseket javasolja:

-         a szociális ágazat, bölcsődei ellátás összegét 3 millió Ft-tal csökkenteni,

-         óvodai ellátás, logopédiai ellátás, konduktív nevelés összegét 3 millió Ft-tal csökkenteni,

-         az általános iskolai oktatás, sportlétesítmények működése, művészetoktatás összegét 12 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a közművelődési feladatokat 2 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a városüzemelési-, gazdálkodási-, sport feladatokat 6 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a Polgármesteri Hivatal költségvetését 2 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a sport, kultúra támogatásokat 2 millió Ft-tal csökkenteni.

 

A gazdálkodási tartalék összegét 15 millió Ft-tal javasolja növelni. A normatív visszafizetések összegét szintén 15 millió Ft-tal javasolja növelni. Ily módon a hiány összege 96.914 eFt.

 

Mint képviselő, a tervezetthez képest a következő javaslatokkal kíván élni:

-         az egészségügyi alapellátás összegét további 1 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a szociális ágazat, bölcsődei ellátás összegét további 6 millió Ft-tal csökkenteni,

-         az óvodai ellátás, logopédiai ellátás, konduktív nevelés összegét további 7 millió Ft-tal csökkenteni,

-         az általános iskolai oktatás, sportlétesítmények működése, művészetoktatás összegét további 15 millió Ft-tal csökkenteni, 

-         a közművelődési feladatok összegét további 7 millió Ft-tal csökkenteni, 

-         a városüzemelési-, gazdálkodási-, sport feladatok összegét további 6 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a Polgármesteri Hivatal kiadásait további 5 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a pénzeszköz átadás összegét további 5 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a sport, kultúra támogatását változatlanul 30 millió Ft-ban megjeleníteni,

-         a Batthyány év kiadásait 18 millió Ft-tal csökkenteni,

-         a várható béremelés kiadásait 40 millió Ft-tal csökkenteni.

A hiány mértéke ebben az esetben 98 millió Ft.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy az intézmények költségvetésüket negyedéves bontásban készítsék el. Ennek szigorú ellenőrzését, az intézményvezetők és a Polgármesteri Hivatal negyedéves elszámoltatását javasolja. Javasolja továbbá az intézmények feladatainak áttekintését, különös tekintettel a kötelező és nem kötelező feladatok vonatkozásában. A Bizottság nem javasolja a nem kötelező feladatok ellátását.

Javasolja meghatározni, hogy a gyermeklétszámok alapján melyik általános iskolában induljon egy első osztály.

A Bizottság szükségesnek véli a napközis csoportok számának, az iskolai órakedvezményeknek, valamint az intézmények működésének racionalizálását áttekinteni. Központi beszerzéseket kell foganatosítani, ami azt jelentené, hogy például a papír-írószer beszerzése központilag történne az intézmények esetében.

Kéri egyúttal, hogy év közben a költségvetés módosítására ne kerüljön sor, ezért valamennyi intézménytől önmérsékletet kér. 

Az intézményeknél a személyi és dologi kiadások pontos megtervezését javasolja, valamint ennek szigorú betartását oly módon, hogy változtatásra nem lenne lehetőség.

Javasolja, hogy a más településről Körmendre bejáró gyermekek esetében az önkormányzati igazolás mellett azonnali inkasszóra felhatalmazást adó nyilatkozat bemutatását is tegyék szükségessé, hogy Körmend város Önkormányzata a települési önkormányzat számlájáról a támogatási összeget azonnal le tudja kérni.

A fejlesztések területén javasolja fejlesztési ütemterv kidolgozását 2005. január 30-ig, ami biztos gazdálkodást eredményezne. Adott értékhatár felett a pályázatok esetében az ütemterv alapján lehetne tájékoztatni a vállalkozókat a városi újságban, a honlapon, valamint a Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül Körmend város 2005. évi beruházásairól.

 

Karakai József képviselő-testületi tag, mint az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság tagja elmondja, hogy a körmendi oktatási intézmények szakmailag jól működnek. Köztudott, hogy a szakmai jogszabályok mind a tárgyi, mind a személyi feltételek esetében minimumot írnak elő az oktatási intézmények számára. A körmendi intézmények hosszú ideje ezen minimumfeltételek figyelembevételével tevékenykednek.

Összehasonlítva az óvodák, az általános iskolai oktatás, a sportlétesítmények működtetése és a művészetoktatás esetében a 2004. évi kiadásokat, valamint a 2005. évi koncepcióban szereplő összeget, látható, hogy a 2005. évre tervezett összeg kevesebb az előző évinél. Ha ebből további elvonások lesznek, az intézmények működőképtelenné válhatnak. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a koncepcióban foglaltakat támogatja. A fejlesztések mintegy 1 milliárd forintnyi összeget tesznek ki. Javasolja, hogy a beruházási kiadások esetében a csapadékvíz-elvezetés és a szennyvíz-elvezetés, valamint a Legény utca és a Vasútmellék utca egybenyitásának költsége jelenjen meg. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag kéri, hogy a nem kötelező feladatellátás terén - a Zeneiskola esetében - megfontolt döntést hozzanak, hiszen a Zeneiskola több évtizede a város kulturális életének egyik fontos tényezője, számos rendezvényen van jelen. Meg kell találni azokat a költségvetési forrásokat, melyekkel a Zeneiskola működtetése zavartalanul folyhat. A Zeneiskola működésében célszerű lenne megvizsgálni, melyek a működés legobjektívebb feltételei.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt elosztási rendszerrel nem ért egyet. Véleménye szerint a költségvetés költségcsökkentő intézkedéseiből valamennyi ágazatnak, intézménynek ki kell vennie a részét.

A kultúra, sport támogatások esetében az európai uniós jogszabályokat figyelembe kell venni. 

A költségvetés szintentartása érdekében az intézmények esetében figyelembe kell venni az ésszerű karcsúsítást, működést. Javasolja az elosztási arányokat átgondolni, azokban egyezségre jutni.

 

Kozó József képviselő-testületi tag a jövő évi költségvetési koncepcióhoz az alábbiakat fűzi:

A koncepció 167 millió Ft hitel felvételével számol, míg a szöveges részben 150 millió Ft-ot meg nem haladó hiány szerepel. A várható kiadások közt lehet említeni továbbá 40-50 millió Ft-ot, mely a közalkalmazotti béremelések hatása, a 15 millió Ft működési tartalék összegét, valamint 15 millió Ft normatíva visszatérítést.

Nem szerepel ugyanakkor a koncepcióban a Kölcsey Ferenc Gimnázium részére szánt támogatás összege, illetve az a pénzeszköz átadásokkal együtt szerepel.

A 2004. évi költségvetésben az általános iskolák és a Zeneiskola mintegy 15-20 millió Ft-os költség túllépéssel szerepelnek. Mindezeket összeszámolva a költségvetési hiány 200 millió Ft körüli összeg.

A fejlesztésekre szánt 1 milliárd Ft-ot jelentősnek tartja, de felhívja a figyelmet a korábban tervezett 500 millió Ft-os hitelösszeg mértékére is.  

Úgy véli, hogy kötelező és nem kötelező feladatellátásról a középiskolák megyének történő átadása után már nem lehet beszélni, hiszen a nem kötelező feladatokat a megye - kötelező jelleggel - ellátja.   

 

Bebes István polgármester reagálva az elhangzottakra nem tartja reálisnak a 200 millió Ft-os hiány összegét. A 2004. évi beszámolóból kitűnik, hogy a hiány mértéke 120 millió Ft körüli összegre várható. Az elosztás mértékéről a bizottságoknak további tárgyalásokat kell folytatnia.  Szükséges az is, hogy az intézmények esetében a realitások talaján maradjanak. Véleménye szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett javaslatok nem minden esetben állják meg helyüket. Az oktatási normatívák és a költségvetésről szóló törvény a szakmai feladatok tekintetében megengedő lesz bizonyos lépéseket illetően, melyet úgy kell használni, hogy az oktatás színvonala ne essen vissza. 

A jövő évi koncepció nem érzékelteti azt, hogy intézmények megszűntetéséről, átadásáról lenne szó. A racionalitást kell nézni, valamint azt, hogy az intézmény működése mennyiben szolgálja a város életét. A Zeneiskolát illetően a működés formáját át kell gondolni. Az intézménynek is igazodni kell ahhoz, hogy nagy mértékben csökkent a művészeti oktatáshoz kapcsolódó normatíva mértéke, ehhez a hozzájárulást pedig biztosítani kell.

A fejlesztések terén 20 millió Ft-os hitel felvételére került sor, mely a szennyvíztisztító- és az úthálózat fejlesztésére szolgált. Szándékuk, hogy az intézményeknél megjelenő maradványokat elvonják, mely a visszafizetések alapjául szolgálhat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint minden képviselőnek alapelve kell legyen, hogy gondosan gazdálkodjon a város vagyonával. Tudomásul kell venni, hogy a rendelkezésre álló összegnél többet költeni nem lehet. A következő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére meghívja a képviselőket, javaslataikkal segítsék munkájukat.

A Bizottság javasolja a Zeneiskola működését áttekinteni a racionális működtetés érdekében. 

A fentebb vázolt javaslatok esetében:

-         az általános iskolák költségvetése 2,5 %-al,  

-         az óvodáké 3,6 %-al,

-         a városüzemelési feladatoké 10 %-al,

-         a Polgármesteri Hivatalé 2 %-al csökkenne. 

Az általános iskolák esetében ezáltal a jelenlegi Kormány elképzelését teljesítenék.  

Városüzemelési feladatok esetében központi szervezéssel lehet végrehajtani a feladatokat.   

Pénzeszköz átadás esetében, ami 16 %-al csökkenne, át kell tekinteni a támogatások összegét. 

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arra kérdez rá, hogy a Batthyány évre biztosítandó 18 millió Ft esetében történt-e előkalkuláció. Véleménye szerint maximum 3-5 rendezvényre kellene koncentrálni, ezáltal az összeg 10 millió Ft-ra lenne csökkenthető.

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Batthyány év programjainak tervezése még folyamatban van, az összeg lehetséges mérsékléséről a szakbizottságnak kell tárgyalnia.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke felvázolja a Batthyány év tervezett főbb programjait, eseményeit.

Elmondja, hogy a költségeket nem csupán Körmend város Önkormányzata állja, mivel remélhetőleg a Megyei Önkormányzat is nyújt költségvetési támogatást. Úgy véli, hogy a városnak saját ünnepeit méltósággal és ranggal kell megünnepelnie. A tervezett összeg egyúttal önrészként szolgálhat egyes pályázati részvételeken.   

A közművelődési feladatok esetében a 7 millió Ft-os elvonást jelentősnek tartja. A sport és kultúra támogatások vonatkozásában két évvel ezelőtt meghatározták, hogy 4 éven keresztül ugyanekkora összeggel fognak számolni, vagyis a támogatási összeg mértékét nem csökkentik. Az évi 6 %-os infláció mellett ezt az összeget továbbra is kéri biztosítani a Bizottság.         

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által felvázoltak iránymutatást szabnak a költségvetés kimunkálásakor.

Javasolja Körmend város Önkormányzata 2004. harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

279/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2004. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

         Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

280/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési koncepciót a melléklet szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: 2005. évi költségvetés készítése

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a költségvetés készítéséért

 

 

4.     A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy az utazási támogatások változása tette szükségessé a rendelet módosítását. Bízik abban, hogy olyan mértékű bérletvásárlás valósul meg, amellyel a helyi járatú közlekedést fenn lehet tartani.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet tervezet módosítását. 

 

Bebes István polgármester javasolja a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

38/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.     A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a helyi utazási támogatásra jogosultak körét meghatározni oly módon, hogy jogosultsági kritériumként szerepeljen, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.  

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását, az alpolgármester által tett javaslat elfogadásával.  

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendelet módosítását oly módon, hogy a mellékelt rendelet tervezet 5/A. § (1) bekezdése a következőképpen módosul:

"Az önkormányzat helyi utazási támogatásban részesíti - a szülő, törvényes képviselő kérelmére - a Körmend város általános iskoláiban tanulói jogviszonyban álló, továbbá "a közforgalmi személyszállításról szóló 287/1997. (XII.29.) számú Kormányrendelet 25. §-ában meghatározottakat, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át."

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

39/2004. (XII.31.) számú rendelet

 

A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III. 17.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     Az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban az önkormányzat érdekeit képviselő tagok beszámolója

Előterjesztő: Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag

Tóth Imre képviselő-testületi tag  

További előadó: Buti Tibor delegált tag

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag 1999-től képviseli Körmend város Önkormányzatát a Régióhő Kft. felügyelőbizottságában. Elmondja, hogy 1999-től fogva a gazdálkodás eredményes, ez mintegy 5-600 ezer forint nyereséget jelent. 

Felügyelőbizottsági ülésre évente 3-4 alkalommal kerül sor. A Kft. gazdálkodásában nagy problémát jelent a bruttó 78.000 Ft-os átlagbér a fizikai állomány esetében. Ennek következtében nem tudnak megfelelő szakembereket alkalmazni.

A kintlévőség tekintetében 2004. augusztus 24-én a felügyelőbizottság a következőket állapította meg: 

-         52 fizetési felszólítással 10.459 eFt a követelés, ebből

-         3.101 eFt a közületi,

-         2.358 eFt lakossági kintlévőség.

-         Két esetben részletfizetési megállapodás került megkötésre.

-         14 fogyasztó ellen peresíti eljárás van folyamatban.

 

Tárgy félévben a keletkezett kintlévőség 1.827 eFt, ami az árbevétel 1,73 %-a. 

A faapríték beszállítása több helyről történik, jelenleg 6500-7500 Ft áron folyik a beszerzés.

A mellékletből kitűnik, hogy Körmend, Vasvár és Szentgotthárd városok közül Körmenden a legalacsonyabb a távhőszolgáltatás alapdíjának összege. A 3. számú mellékletből látható, hogy a felsorolt 54 városból Körmend a 7. helyen található a távhőszolgáltatás díját illetően.

 

Bebes István polgármester köszöni a munkát, egyúttal kéri a képviselőtől, hogy az elkövetkezendő nehéz időszak feladataiban is álljon helyt, hiszen a város érdekeit képviselve komoly tárgyalások szükségesek a távhőszolgáltatás díjának kialakítása érdekében.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, a Müllex-Körmend Kft. felügyelőbizottságának tagja az írásos beszámoló mellé szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

 

Kérdés, vélemény nincs.

 

Bebes István polgármester megköszöni Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tagnak a Kft. felügyelőbizottságában végzett munkáját.

 

Buti Tibor, a Vasivíz Rt. felügyelőbizottságának tagja szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az írásos anyagban jelzett felügyelőbizottsági ülésre 2004. november 16-án került sor. A felügyelőbizottság megtekintette a próbaüzem alatt levő szennyvíztisztítót és meghallgatták Markó Tamás üzemmérnökség-vezető beszámolóját a szennyvíztisztító telep beruházásának folyamatáról, valamint tapasztalatairól. Reményét fejezte ki, hogy a próbaüzem a továbbiakban is zavartalanul folyik és a bekötésekre már a próbaüzem lezárta előtt lehetőség lesz.

Az igazgatóság részéről a Vasivíz Rt. közgyűlésének összehívására 2004. december 17-ére tettek javaslatot. Személy szerint javasolta - annak érdekében, hogy a képviselő-testületek rendeleteiket meg tudják alkotni -, a közgyűlés korábbi időpontban történő megtartását. Javaslatát mind az igazgatóság, mind az igazgatótanács, mind a felügyelőbizottság támogatta és a november 19-i rendkívüli együttes ülésen arról döntött, hogy az Rt. közgyűlése 2004. december 8-án kerül megtartásra.

A felügyelőbizottság a kihelyezett körmendi ülésén foglalkozott az Rt. háromnegyed éves gazdálkodásának tapasztalataival. A kintlevőségek összege jelenleg 146 millió Ft. Kérte az Rt. igazgatóságát, hogy készítsen kimutatást a Körmend tekintetében fennálló kintlevőségekről  cégekre és lakosságra lebontva. Az elkészült anyagot a későbbiekben a képviselő-testület rendelkezésére bocsátja.

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy melyek azok a problémák, amelyek a körmendi üzemmérnökségen a későbbiekben zavart okozhatnak.

 

Buti Tibor elmondja, ez arra vonatkozik, hogy a város úthálózatának felújítására  készült tervek, az ütemezés menete nem állt az Rt. rendelkezésére. Természetesen az úthálózat felújításáról szóló határozatot átadta Markó Tamásnak.

Ide tartozik továbbá a szennyvíziszap víztelenítése. A korábbi - Müllex Kft-vel kötött - szerződés tartalmazta, hogy a más településekről beszállított szennyvíziszapot víztelenítés után elszállítják. Ez a Zala-Depo Kft. esetében csak Körmend városra vonatkozik. Az elszállítás tekintetében ez esetlegesen zavarokat jelenthet. Buti Tibor elmondja továbbá, hogy a szennyvíziszap vizsgálata jelenleg is folyik, elképzelhető, hogy későbbiekben a keletkezett anyag alkalmas lesz mezőgazdasági területre történő kiszállításra.        

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban az önkormányzat érdekeit képviselő tagok beszámolójának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

281/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban az önkormányzat érdekeit képviselő tagok beszámolóját - a melléklet szerint - elfogadja.

 

 

7.     Folyó ügyek    

a.)  A helyi közlekedési közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a menetrendet illetően az igények felmérésére lakossági fórum keretében került sor. A további igények egyeztetése folyamatosan zajlik a Vasi Volán Rt. képviselőivel. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a közszolgáltatási szerződés elfogadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a helyi közlekedési közszolgáltatási szerződés jóváhagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

                                                                                      

282/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasi Volán Közlekedési Rt-vel a helyi járatos autóbusz közlekedés ellátására 2005. június 30-ig - a melléklet szerint - közszolgáltatási szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

   

b.) Pályázati önerő biztosítása tűzoltó szakfelszerelésekhez 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását.

 

Bebes István polgármester javasolja pályázati önerő biztosítását tűzoltó szakfelszerelésekhez.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

283/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a köztestületi tűzoltóságok szerszámállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére 14.317.896 Ft erejéig.

A pályázathoz szükséges 20 % önerőt, azaz 2.386.316 Ft-ot a 2004. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: pályázat benyújtására 2004. november 26.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

c.)  86-os főút átminősítése  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a környező települések önkormányzatai arra az elhatározásra jutottak, hogy felkérik Vas megye Közgyűlését, tegye meg a szükséges lépéseket a határozati javaslatban foglaltak megvalósítása érdekében.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra kérdez rá, hogy az M9 gyorsforgalmi út megépítését mennyiben befolyásolja a 86-os főút átminősítése.  

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy ez nem befolyásolja az M9-es megépítését. A Szlovákiában végbemenő fejlesztések következményeként nagymértékű forgalom bonyolódik le a 86-os főúton. A hatástanulmány az M9-es nyomvonalára készült, ám látható, hogy más jellegű forgalmat "kényszerítenek" ki a nehézgépjárművek.

A jelenlegi forgalmi adatok alapján 2004 májusa óta 2003. évhez képest 70 %-al emelkedett a nehézgépjárművek forgalma. Október hónapban több mint 200 %-al növekedett a forgalom: 2003 októberében 29.729 nehézgépjármű áthaladását regisztrálták, míg ez év novemberében ez a szám 65.235.  Bécs és Sopron városa is csatlakozott a programhoz, tehát határokon átívelő probléma megoldását foglalja magában a határozat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

284/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata felkéri Vas megye Közgyűlését, hogy

1.      írásban keresse meg Kóka János Gazdasági és Közlekedési miniszter urat a 86-os főút Vas megyei szakaszának M jelűvé történő átminősítése érdekében tekintettel a 86-os úton bekövetkezett nagyarányú, immáron állandósult észak - dél irányú forgalomnövekedésre, illetve

2.      gondoskodjon arról, hogy a folyamatban lévő Vas  megyei területrendezési terv a 86-os út vonatkozásában a  fenti pontban meghatározottaknak megfelelően készüljön el.

3.      Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a fenti projektek kivitelezése a második nemzeti fejlesztési tervbe (2007-2013) kerüljön beépítésre, annak érdekében, hogy a 86-os út fejlesztése a határon átnyúló Borostyánkő út fejlesztési elképzeléseivel összhangba kerülhessen. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

Geosics László képviselő-testületi tag az ülésről távozott, így a képviselő-testület 16 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

d.) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:   

-         Óvári László ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a 668/1 hrsz-ú ingatlanon létesítendő gépkocsitároló építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását támogatja azzal a feltétellel, hogy amennyiben az Önkormányzat a területre igényt tart, a kérelmező az Önkormányzat felhívása alapján a burkolatot köteles 30 napon belül, saját költségén elbontani, melyből kifolyólag az Önkormányzat fele kártérítési igénnyel nem élhet.

  

Bebes István polgármester javasolja a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

285/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete Óvári László Körmend, Deák F. u. 70. szám alatti lakos részére a körmendi ingatlan nyilvántartásban 668/1 hrsz alatt felvett ingatlanon létesítendő gépkocsi-tároló építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

A területre vonatkozó egyéb igény felmerülésekor a kérelmező az Önkormányzat felhívása alapján a burkolatot köteles 30 napon belül, saját költségén elbontani, melyből kifolyólag az Önkormányzat fele kártérítési igénnyel nem élhet.

 

Határidő: értesítésre azonnal  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Dienes Gábor és neje ingatlanvásárlási kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint 1300 Ft/m2 áron javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Bebes István polgármester javasolja a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

286/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 2134 hrsz alatt felvett, 353 m2 nagyságú, "beépítetlen terület" megnevezésű, valamint a 2136 hrsz alatt felvett, 61 m2 nagyságú, "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanokat Dienes Gábor és neje Körmend, Szent Imre herceg u. 62. szám alatti lakosok részére 1300 Ft/m2+ÁFA vételáron.

A 209/2004. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: értesítésre azonnal  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Nagy Tamás és neje kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

287/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Tamás és neje Körmend, Akác u. 13. szám alatti lakosok részére a 118/2002. számú határozattal értékesített, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 3047 hrsz alatt bejegyzett, természetben a Körmend, Akác u. 31. szám alatt található, "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan vételárának kiegyenlítésére vonatkozó - a 158/2002. számú határozattal elfogadott - részletfizetési kötelezettségét 2004. november 1-től a telekalakítási eljárás lefolytatásáig felfüggeszti.

A telekalakítás során kialakult ingatlannagyság ismeretében az adásvételi szerződést módosítja. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Korán Zoltán és Lakosi László kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint támogatja az ingatlanrész értékesítését 2700 Ft/m2 +ÁFA vételáron.

Javasolja tovább a lakótelkekhez közel eső telkek tulajdonosainak felajánlani a további ingatlanrészeket.

 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a város Szabályozási terve meghatározza, hogy amennyiben az út megszűntetésre kerül, ezen területeket a Rákóczi úti ingatlanokhoz kell csatolni. Hozzáfűzi továbbá, hogy az értékesítés és telekalakítás után a szolgalmi jog bejegyzésre kerül, ezáltal a telkek értéke csökkenhet, mivel az ingatlantulajdonosok a csatorna karbantartási, építési munkákat tűrni kötelesek. Így a telekrész értékesítése akár értékcsökkentő tényezőként is jelentkezhet. 

 

Bebes István polgármester ingatlanmegosztás után javasolja a 2007 hrsz-ú ingatlan értékesítését Korán Zoltán és Lakosi László körmendi lakosok részére 2700 Ft/m2 +ÁFA vételáron.

 

Javasolja továbbá a 2007 hrsz-ú ingatlan további részeit értékesítésre felkínálni az ingatlan és a Rákóczi út közti ingatlanok tulajdonosainak. Az ingatlanok vételárát javasolja a beérkező kérelmek megtárgyalása során meghatározni. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

288/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete ingatlanmegosztás után értékesítésre felkínálja Korán Zoltán Körmend, Rákóczi út 101. szám alatti, valamint Lakosi László Körmend, Gárdonyi u. 30. szám alatti lakos részére a körmendi ingatlan nyilvántartásban 2007 hrsz alatt felvett "közút" megnevezésű ingatlanból - melynek megszüntetését a hatályos Szabályozási terv javasolja - a kérelmezők saját tulajdonában lévő telkük mögött található területet 2700 Ft/m2+ÁFA vételáron.

Az ingatlanmegosztás és a kitűzés költségei a vevőket terhelik. A terület alatti szennyvízcsatorna fenntartása érdekében az Önkormányzat a kialakuló területre szennyvízvezetési szolgalmi jogot jegyeztet fel.    

 

A 2007 hrsz-ú ingatlan további részeit értékesítésre felkínálja az ingatlan és a Rákóczi út közti ingatlanok tulajdonosainak. Az ingatlanok vételáráról a beérkező kérelmek megtárgyalása során dönt.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

e.)    A 268/2004. számú határozat módosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozat módosítását.

 

Bebes István polgármester javasolja a 268/2004. számú határozat módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

289/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 268/2004. számú határozatát, hozzájárul ahhoz, hogy a vevőként szerződő fél Kocsis Medárd helyett Kocsisné Simon Ildikó (Körmend, Őrség u. 4/1. szám alatti lakos) legyen.

A 268/2004. számú határozata egyebekben változatlan marad.

 

Határidő: szerződés megkötésére 2004. december 3.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető a szerződéskötésért

 

 

f.)   Tájékoztató az óvodai feladatellátás feltételeinek áttekintéséről   

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Karakai József képviselő-testületi tag hozzáfűzi, hogy a város óvodáiban 18 csoport működik maximálisan feltöltött csoportlétszámokkal. A nevelési év folyamán várhatóan egy teljes csoportnyi gyermek felvételére kerül sor. A 2005. évre vonatkozó létszámadatokat ismerve - az idei évhez hasonló feladatellátás esetében - maximális létszámmal fognak működni az óvodák. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

 

 

 

g.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálásáról    

Előterjesztő: dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a pályázat iránt nagy az érdeklődés, 2005. évre 37 pályázó részére 1 millió Ft került elosztásra.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag, Karakai József képviselő-testületi tag, dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Tóth Imre képviselő-testületi tag, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Csák Tamás képviselő-testületi tag, Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, valamint Nagy Gábor képviselő-testületi tag az interpellációra kapott válaszokat elfogadják.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag ismételten kéri, hogy a Verseny utcába a 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése történjen meg.

 

Szabó Ferenc alpolgármester kéri, hogy az Arany János utcai illegális szennyvízbekötés ügyében a további lépésekről tájékoztassák a képviselő-testületet.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

-         Interpellációk

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a katolikus templom mögötti területen - a korábbi leányiskolánál - a gyermekek által használt részen egy balesetveszélyes aknafedél helyreállítását kéri. A régi Rába híd helyzetére hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy a rendőrök tartsanak gyakoribb ellenőrzést. 

 

Bebes István polgármester javasolja jelezni a Közútkezelő Kht. fele a híd útburkolata javításának szükségességét.

 

Karakai József képviselő-testületi tag:

-         elmondja, hogy a 208 lakásos házsor előtt nincs járda. A lakók kérdése - mivel mind az autósforgalom, mind a gyalogosforgalom jelentős - várható-e járda kialakítása. Mindaddig sebességkorlátozó tábla, vagy lakóövezet megjelölésű tábla kihelyezését kérik.

-         a Kauz réti játszótéren két padot megrongáltak, ezek helyreállítását kéri,

-         a Rákóczi u. 47. szám előtti háztömb parkolójában nincs közvilágítási lámpatest, erre kér megoldást.     

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az említett házsor északi oldalán található "út" valójában járda és kerékpárút, tehát - a kialakult gyakorlattal ellentétben - gépkocsi közlekedésre nem használható. Tiltó tábla, illetve forgalomterelő eszköz kihelyezésével lehetne meggátolni a gépjárművek közlekedését. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag a IV. Béla király utcában parkoló kamionok helyzetére kér megoldást.

A Bartók Béla lakótelepen folyó építkezés kapcsán fennálló közlekedési helyzetre érkezett panasz egy ott lakó hölgytől, akinek erkélyére majdhogy nem bejárt egy földet szállító gépjármű.

A lakók türelmét kéri a beruházás befejezéséig. 

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a közterületek használatának rendjéről szóló helyi rendelet ezirányú módosítása várható.

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy e kérdéskörben életben van egy minisztertanácsi rendelet. A jogszabályban foglaltak betartatása érdekében levelet intéztek a Rendőrség fele.

 

 

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag kéri a Körmend, Rákóczi u. 150. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarát kaviccsal teríteni.  

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy ez évben már kétszer megtörtént az udvar kaviccsal történő terítése és tömörítése.

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 50 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester