· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2004. évi
előző2004. január 15.    2004. november 25.következő
letölthető melléklet:

565 kbyte

2004. október 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2004. október 27-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

252 - 278. számú

Rendelet:

33/2004. (XI.01.) számú

34/2004. (XI.01.) számú

35/2004. (XI.01.) számú

36/2004. (XI.01.) számú

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2004. október 27-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,                 dr. Stipkovits Ferenc, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:              Bán Miklós és Szabadi István képviselő-testületi tagok 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 16 fő jelen van - Bán Miklós és Szabadi István  képviselő-testületi tagok távol, dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag később érkezik - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a Folyó ügyek m.) napirendi pontjában szereplő Településszerkezeti terv módosításáról készült előterjesztést 4. napirendi pontként megvitatni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kéri a Vasi Porotherm Kft. ingatlanvásárlási kérelméről készült előterjesztés napirendre tűzését.

 

Bebes István polgármester javasolja a napirend elfogadását oly módon, hogy a Településszerkezeti terv módosításáról készült előterjesztés megvitatására a 4. napirendi pontban, valamint a Vasi Porotherm Kft. kérelmének megvitatására a Folyó ügyek l.) napirendi pontban kerüljön sor.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.         A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

3.         A "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" alapításáról szóló 22/2003. (VI.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.         Településszerkezeti terv módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.         Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.         Körmend város helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

7.         Beszámoló a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda nevelő munkájáról      

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság     elnöke 

 

8.      Folyó ügyek:

a.)   

Tanulói tankönyv előirányzat rendezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

b.)  

Biofűtőmű előirányzat rendezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

c.)   

Somogyi Béla Általános Iskola pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)  

Somogyi Béla Általános Iskola kérelme beiskolázási támogatás kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

e.)   

Pénzügyi fedezet biztosítása Batthyány Ösztöndíj kiadásához

Előterjesztő: Bebes István polgármester

f.)    

Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosításai

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

g.)   

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

h.)  

Szociális Szolgáltató és Információs Központ pénzügyi előirányzat módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

i.)     

Turisztikai célelőirányzatról történő lemondás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

j.)     

Üzletrész értékesítés

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

k.)               

A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

-         Kulturális támogatás címzettjének módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

l.)                  

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány állapota, hasznosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs  Bizottság elnöke

 

-         Horváth Gyula ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Koltai Zoltán kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Horváth Ferenc, illetve Kocsis Medárd kérelme a Körmend 1520 hrsz-ú ingatlan kapcsán 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

 

-         Földkábel áthelyezéséhez fedezet biztosítása 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás járdaépítéshez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás parkoló építéséhez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás építési engedély kiadásához 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-        A Vasi Porotherm Téglaház Kft. ingatlanvásárlási kérelme   

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

m.)            

Piac mögötti terület hasznosítási tanulmánya

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

n.)               

Szabadság tér 8. szám alatti társasház felújítása

Elterjesztő: Bebes István polgármester

 

o.)               

Kölcsey Utcai Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

p.)               

Partner Ingatlaniroda kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

q.)               

Dr. Varga Ferenc és neje kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

r.)                 

Tájékoztató a "Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj" 2004. II. félévi pályázatának elbírálásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szeptember 28-án a Vasi Volán Rt. illetékesével tárgyalt a helyijáratú autóbusz közlekedés kapcsán. Szintén e napon a groesbeeki diákok küldöttségét fogadta, majd Soós Istvánnal, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójával folytatott megbeszélést a cserelátogatás kapcsán. Ezt követően az Eybl International körmendi beruházásához szükséges területvásárlás kapcsán adásvételi szerződés aláírására került sor. Ugyanezen napon a szennyvízhálózat-bővítés kapcsán térségi megbeszélés zajlott az érintett települések polgármestereivel. Magyarszecsőd község a korábbi szándékát megváltoztatva a csatlakozás mellett döntött, így elhárultak a felmerült problémák Molnaszecsőd és Egyházashollós tekintetében. Elmondja, hogy a szennyvíztisztító bővítése a befejezéshez közeledik, az elkövetkezendő hetekben megindulhat a próbaüzem. Szintén e napon a LIDL Kft. képviselőjével folytatott megbeszélést a Rákóczi utca - Munkácsy utcai csomópont kialakításának kérdésében, melyről a Közútkezelő Kht-vel is folytak tárgyalások a hozzájárulás mértékét illetően.  

Október 6-án a Linea M. Kft. vezetője a cég beruházásával kapcsolatban adott tájékoztatást. Reményét fejezi ki, hogy minél hamarabb megépül az üzem. Szintén e napon az Aradi vértanúk emlékműnél rendezett ünnepségen és koszorúzáson vett részt.

Október 7-én aranydiplomás oklevél átadására, majd a Pannon Közösségért Egyesület megalakításával kapcsolatos megbeszélésre került sor. Ezt követően az Eybl International képviseletében Franz Schoberrel tárgyalt.

Október 9-én a Polgármesteri Hivatalban az egészségügyi dolgozók részére rendezett konferencián vett részt. Szintén e napon a kosárlabda csapat szervezésében Fürstenfeld város küldöttsége érkezett Körmendre a két város közti együttműködés keretében.  

Október 12-én a Vas megyei Közlekedési Felügyelet igazgatójával folytatott megbeszélést a 8-as számú főút kapcsán kerékpárút, illetve járda kiépítésének lehetőségéről, valamint a Babati és Társa Húsfeldolgozó Kft. előtti parkoló kialakításának kérdésében. Ugyanezen napon Németh Istvánnal, a Régióhő Kft. igazgatójával folytatott megbeszélést. Azon városok, melyekben biofűtőmű működik, együttműködést szorgalmaznak, ugyanis jogszabályi változás miatt kikerülhetnek a támogatotti körből. Ezzel kapcsolatban próbálnak változtatást eszközölni.

Október 13-án fogadóórát tartott, majd dr. Déri Miklóssal, a Lurotex Kft. jogi tanácsadójával folytatott megbeszélést. Ezt követően a Müllex Kft. képviselőjét fogadta Szabó Ferenc alpolgármesterrel és dr. Stankovits György jegyzővel közösen. Ugyanezen napon a Városi Fúvószenekar Egyesület karnagya tett bemutatkozó látogatást a hivatalban.

Október 14-én a groesbeeki küldöttséget fogadta, akikkel két képviselő is érkezett az elkövetkezendő évek feladatainak előkészítésére.      

Október 17-én az Idősek Napja alkalmából szervezett rendezvényen vett részt.

Október 20-án az Eybl International körmendi beruházásának ünnepélyes keretek közt történő megkezdésére került sor. A tervek szerint tavasszal megkezdődhet a termelés.

Október 21-én a Körmendi Kft. felügyelőbizottsági ülése, valamint taggyűlése zajlott. Az ülésen megvitatták a cég részéről az önkormányzat fele fennálló tartozás rendezésének lehetőségét. Délután közmeghallgatásra került sor a város szennyvízhálózatának fejlesztése témakörben.  

Október 22-én a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában rendezett ünnepségen vett részt.

Október 27-én az Opál Mérnökiroda Kft. képviselői keresték fel. A cég ajánlatot nyújtott be az Önkormányzat által kiírt Kastély megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzési pályázatra. Ezt követően a Régióhő Kft. rendezésében biomassza fűtőmű üzemeltetésével kapcsolatos értekezleten vett részt.

Bebes István polgármester elmondja továbbá, hogy testvérvárosainból - Kranenburgból, Groesbeekből, valamint Ubbergenből - 2005. április 25-én vállalkozókból álló küldöttség érkezik Körmendre, akik helyi vállalkozókkal folytatnak majd eszmecserét.  

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a beszámolót 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

2.     A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a rendelet módosítással.  

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra vár választ, hány fő veszi igénybe a szolgáltatást, illetve ez ebből befolyt összeg elegendő-e a helyi járatú autóbusz közlekedés zavartalan fenntartásához.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a kihasználtság mértékéről felmérés készült.

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondása szerint 221 bérlet került kiadásra az általános iskolások részére. Mind az önkormányzat, mind a szolgáltató folyamatosan méri a különböző járatok igénybevételét. Elmondja továbbá, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetőjével közösen még e héten tárgyalásokat folytatnak a Vasi Volán Rt. képviselőjével a közlekedést illetően. Látható, hogy vannak olyan járatok, melyek kihasználtsága alacsony, ezen járatokat célszerű lenne megszüntetni. Mindezen változtatásokról a lakosságot időben értesíteni fogják.

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

33/2004. (XI.01.) számú rendelet

 

A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III. 17.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

3.     A "Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj" alapításáról szóló 22/2003. (VI.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy harmadik alkalommal került sor az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság részéről az ösztöndíjak elbírálására. A rendelet-tervezet az együttes bizottsági ülésen összegyűjtött tapasztalatokat foglalja össze. A tervezett módosítások a bizottságok számára bizonyos kötöttségeket jelentenek az elbíráláskor.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy pontosításra szorul a tudományos munkát illetően a juttatások alapelve. A szociális területen a lépcsőzetesség segít korrekt alapon meghozni a bizottságoknak a döntést. A Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, hogy az ösztöndíjat nyert egyetemi hallgató pályaműve a 2005-ös Batthyány évben kerüljön be a készülő tanulmánykötetbe. 

 

Bebes István polgármester javasolja a "Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj" alapításáról szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:          

 

34/2004. (XI.01.) számú rendelet

 

A "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" alapításáról szóló 22/2003. (VI.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     Településszerkezeti terv módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a módosítással egyetért.

 

Bebes István polgármester javasolja a Településszerkezeti terv módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

252/2004. számú határozat:

 

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2003 számú határozattal elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja:

- A Hunyadi János utca - Rákóczi Ferenc utca keresztezésének északkeleti felén lévő tömbben elhelyezkedő 686/2 hrsz-ú telek jelenlegi besorolása zöldterület, ezen belül közpark.

Az önkormányzat döntése alapján  a telken PLUS áruház épül, ezért e módosítással a telek zöldterületi besorolása megszűnik és kereskedelmi - szolgáltató terület-felhasználásba kerül át. Összvárosi szinten a Várkert szomszédságában lévő zöldterület megszüntetése elfogadható.

 

- A módosítás a 0286/25 hrsz. telek terület-felhasználási besorolását érinti, különleges területből ipari gazdasági területbe kerül át.

E telek a jelenleg érvényes Szerkezeti Terven különleges területként szerepel, mert készítésének idején ide kamionparkolót terveztek, amely kisebb szociális épület és büfé létesítését is feltételezte.

Az önkormányzat szándéka az, hogy a terület felett húzódó nagyfeszültségű vezetékcsoport földkábelbe helyezése után a 8. sz. főút 86-os út kereszteződése környékén kialakuló gazdasági területhez kapcsolódóan itt egyéb ipari létesítményeket lehessen építeni.

A módosítás a város szerkezeti rendszerét alapvetően nem befolyásolja.

 

- A Szerkezeti Terv a Rákóczi Ferenc utca - Penny áruház utcája - tervezett Kutlaci út - a Prímás utcából kiágazó tervezett út által határolt tömbön belül az alábbiak szerint módosul:

Az érvényes Szerkezeti Tervben a Rákóczi út - Pennyhez vezető út kereszteződése melletti nyugati sarok és a szomszédos 1892 és 1893 hrsz. telek is kisvárosias lakóterület, melynek célja az, hogy a kórházzal szembeni, jelenleg városépítészeti szempontból rendezetlen területen lehetőség nyíljon a térfal építészeti megformálására. A LIDL áruház telepítésével ez a (nemrég épült emeletes lakóházat és a cukrászdát figyelembe véve távoli) lehetőség megszűnik, a beépítést tekintve a Pennyéhez hasonló szituáció alakul ki.

 A módosítással a kijelölt kisvárosias lakóterület, zöldfelület valamint lakóút és a tartalék kertvárosias lakóterület egy része kereskedelmi - szolgáltató gazdasági területbe kerül át.

A tömb északi része a Prímás utcára nyíló lakótelkekig egységes terület-felhasználású lesz. Beékelődött, néhány telekre kiterjedő maradék kisvárosias lakóterületet nem célszerű fenntartani, ezért a módosítás kiterjed az 1892, 1893 és 1894, 1895 hrsz-ra is.

A Kl-32 jelű kiszolgáló út nyomvonalát a módosítás hozzáigazítja az árokhoz, így az északi oldal csapadékvízét el tudja vezetni. A módosítás a város szerkezeti rendszerét alapvetően nem befolyásolja.

 

- Körmend város Szerkezeti Terve módosításának leírása (Ipari Park EGIS melletti terület) terület-felhasználás változásai

 

Ipari területek:

A terület besorolása nem változik. A módosítást az teszi szükségessé, hogy amíg az érvényben lévő terv készítésekor kis területű telkek keresletére számítottak, ma iparvágánnyal ellátott nagy telekre van igény.

 

 

Közlekedési területek:

Helyi gyűjtőutak

A területet érinti a GY-2 és a GY-3 jelű gyűjtőút, melyek közül a GY-2 nyomvonala változik meg, S alakú szakasza megszűnik, ehelyett egyenesen továbbhaladva beletorkollik a GY-3 jelű útba.

 

Helyi kiszolgáló utak:

A Kl-9 jelű út teljes egészében, a Kl-10 jelű út kis részétől eltekintve megszűnik. Maradéka a véderdőn és az árkon áthaladva az iparvasút íve mellett megmaradó rakodóterület útcsatlakozását biztosítja.

Iparvasút és közös rakodó terület:

Az iparvasútnak az EGIS telkén belül lesz északi irányban hosszabb egyenes szakasza, majd a szükséges R=200,0m-es ív megtétele után a területet északról határoló töltés mellé simul és távolabb tér vissza eredeti nyomvonalára.

A K-R jelű területen igény szerint biztosított volt az átrakás bármely környező kisebb cég számára. Ez a rakodóterület megszűnik, illetve erre a célra a vasút íve mellett megmaradó telek felhasználható.

 

Erdőterület:

A Berki patakot kétoldalt kísérő véderdőnek a területen áthaladó szakasza megszűnik, területük ipari területbe kerül át.

 

Vízgazdálkodási terület:

A Berki pataknak az érvényes Szerkezeti Terven visszaállításra javasolt szakaszára nincs szükség még zárt formában sem, ezért a módosítás nem tartalmazza, területe ipari területbe kerül át.

A beruházás várhatóan sok burkolt felületet eredményező tervezésénél a csapadékvíz elvezetést kellő körültekintéssel kell megoldani.

A területet északról határoló töltésre a nagyobb záporokat követően a földekről érkező csapadékvizek felfogása miatt szükség van. Az építkezés során állaga nem sérülhet.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

5.     Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet módosítást támogatja, egyben javasolja a rendelet-tervezet 10. §-ában szereplő táblázat utolsó oszlopának, valamint a rendelet-tervezet 11. §-ának elhagyását.

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a World Proteins üzeme előtt található területre vonatkozóan a főépítész véleménye ezidáig nem érkezett meg. A Szabályozási terv közszemlére tétele 2004. szeptember 23-án megtörtént, a 30 napos időtartam alatt észrevétel nem érkezett. A Területi Főépítész Iroda záróvéleménye 2004. október 20-án érkezett meg a hivatalhoz.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag véleménye szerint a rendelet-tervezet 11. §-a esetében a területre vonatkozóan az eredeti elképzeléssel ellentétben más funkció alakulhat ki.  Eldöntendő az önkormányzat részéről, hogy a területet milyen módon kívánja hasznosítani, a módosításra azt követően kerülhet sor. Elképzelhető olyan funkció odatelepülése, mely esetében a légvezeték földkábellel történő kiváltása nem szükséges.

 

Bebes István polgármester javasolja a Helyi Építési Szabályzat és a város Szabályozási tervéről szóló rendelet módosítását a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság módosító javaslatának figyelembe vételével.        

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

35/2004. (XI.01.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási Tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.     Körmend város helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a hulladékgazdálkodási tervet elfogadásra javasolja. A terv készítőjének tájékoztatása szerint a veszélyes hulladékok tekintetében mért adat nem áll rendelkezésre, a szakirodalom szerint a veszélyes hulladék 1 %-a a keletkező települési hulladéknak.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

36/2004. (XI.01.) számú rendelet

 

Körmend város helyi hulladékgazdálkodási terve

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.     Beszámoló a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda nevelő munkájáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Rózsás Ágotát, a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda vezetőjét és kérdezi, kívánja-e írásbeli beszámolóját kiegészíteni.

 

Rózsás Ágota óvodavezető elmondja, hogy 2003. szeptember 1-jétől az óvodában szerkezeti, szervezeti változások történtek. A zavartalan működés érdekében a nevelési év kezdetén több munkáltatói és pedagógiai-szakmai feladatot kellett megoldani. A feladatok sorában elsőként az óvoda vezetőségének megválasztása szerepelt. A képviselő-testület határozatának megfelelően a korábbi 10 óvodai csoport helyett 9 csoportban helyezték el a gyermekeket, természetesen a szülői igények figyelembevételével. Elsőrendű feladat volt a központi, valamint a tagóvoda egyesítését követően a nevelőtestületek egyesítése, melyhez team munkát vezettek be. Ennek keretében történt a pedagógiai program, valamint a helyi óvodai nevelési program elkészítése, felülvizsgálata. Fontos szempontnak tartották, hogy a helyi adottságokat és a hagyományokat mindkét testület részéről érvényesítsék. További feladatként jelentkezett az intézmény minőségirányítási programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, valamint folyamatban van a Házirend elkészítése is.

Szintén új feladatként jelentkezett a logopédiai, konduktív tevékenység ellátása az intézményben, melyhez a feltételrendszer biztosítása is szükségesség vált.

A központi óvodában kevésbé működött hatékonyan a szülői közösség és az óvoda alapítványa, ezeket újra kellett szervezni. Mára már elmondható, hogy eredményes munka folyik e területeken is. A tagóvodában aktív társaság működik mind a szülői közösség, mind az alapítvány részéről.

Az intézményvezető asszony hozzáteszi, hogy az Európai Uniós szabványnak nem felelnek meg az óvoda udvarán található játékeszközök, azok hiányosak, elhasználódtak. A meglévő eszközfejlesztési keretből és a szülői felajánlásokból igyekeznek eszközöket beszerezni.

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda felmérést készített az óvodai játékokkal kapcsolatban, mely felmérés tartalmazza többek közt azt is, hogy az óvodai játékok telepítésére úgy került sor, hogy azt nem előzte meg koncepció-tervezés. Az eszközök nagy része elavult és nem felel meg az EU előírásoknak.  A rendszeres, időszakos karbantartási munkák elvégzése nem történt meg. Az eszközök időszakos felülvizsgálatát sem az óvoda, sem az önkormányzat részéről nem végezték el. Mindezek után a felmérés javasolja a külső, arra engedéllyel rendelkező szakember által elvégzendő felülvizsgálatot és állapotfelmérést. A felmérés feladatként szabja a jogszabályi háttér ismeretében a játszótéri eszközök telepítését, a nem megfelelő eszközök elbontását és négy éves ciklus meghatározását, amely alatt az intézményi eszközbeszerzés megtörténik a telepítéssel együtt. Mindezek megvalósításához kéri a képviselők támogatását.     

Kéri továbbá a képviselő-testületet, hogy a továbbiakban is támogassa az intézmény munkáját.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy véli, hogy az eltelt egy évben a dokumentumok átszerkesztése valóban jelentős feladatot rótt az intézmény dolgozóira. A beszámoló kapcsán a két intézmény vonatkozásában megnyugtató képet kaphattak arról, hogy a belső hangulati elemek csillapodtak. Az alkalmazottak mindkét intézményben azon vannak, hogy a nevelőmunka tárgyi, és eszközi feltételrendszerét megteremtsék. Hozzáteszi továbbá, hogy a csoportlétszámokat tartani kell, mivel azok normatív alapon támogatást nyújtanak az önkormányzatnak. Az intézmény kapcsolatrendszere példaértékű, ezt a továbbiakban is célszerű fenntartani.

A Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja az intézményvezetői beszámolót.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag úgy látja, hogy az intézmény vezetése jó szintű, ugyanúgy a szülőkkel való kapcsolat is. Úgy véli, vannak olyan problémák, melyek sürgősen megoldásra várnak, így a Sodexho Kft. járműveinek behajtása az intézmény konyhájához nem megoldott, veszélyes. Az intézmény felújítása elkerülhetetlen, szükséges lenne a nyílászárók cseréje és a lapostető magastetővel való kiváltása. Az óvoda udvarán található medence nem tölti be funkcióját, annak megszüntetése indokolt lenne. Összességében az óvoda kollektívájának munkáját dicsérő szavakkal tudja illetni.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a felmerült problémák megszűntetése jó pár év munkáját teszi ki. Bízik abban, hogy az intézményfelújítási program keretében megbirkózhatnak a problémákkal. Kéri, hogy a Sodexho Kft. képviselőjével kerüljön sor egyeztetésre.

Javasolja a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda működéséről készült beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

253/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámolót - a mellékletnek megfelelően - elfogadja.

 

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

8.     Folyó ügyek    

a.)  Tanulói tankönyv előirányzat rendezése   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat rendezést.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a jövőre vonatkozóan javasolja az intézmények tartós tankönyvre, tankönyvellátásra vonatkozó szabályzatát bekérni, melyet a Bizottság áttekint. Minden év november 15.-éig fel kell mérni a jogosultak körét, így elkerülhető a nem várt kiadás. A Bizottság támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester reméli, hogy a jövő évben már zökkenőmentesen zajlik a tanulói tankönyvellátáshoz szükséges fedezet biztosítása. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

                                                                                      

254/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a tanulói tankönyvellátásra az alábbiak szerint biztosítja a fedezetet:

1.      A normatív támogatás erejéig az intézmények dologi kiadás előirányzatát növeli a következők szerint:

-         Kölcsey Utcai Általános Iskola      2.388 eFt-tal,

-         Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 1.766 eFt-tal,

-         Somogyi Béla Általános Iskola      2.434 eFt-tal,

-         Hunyadi utcai Általános Iskola      660 eFt-tal nő.

 

2.      A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka 7.248 eFt-tal csökken a közoktatási feladatokra meghatározott keret terhére.

3.      A Somogyi Béla Általános Iskola a normatív hozzájáruláson túl 300 eFt-ot kap a dologi kiadások előirányzatának növelése, a működési hiány egyidejű emelése mellett. 

4.      Az előirányzatokat finanszírozásként bocsátja a Polgármesteri Hivatal az intézmények rendelkezésére.

5.      Amennyiben az intézmény a normatív támogatást meghaladóan fordított ingyenes tankönyvellátásra és tartós tankönyvre, nem fizethet további támogatást a tanulók részére. 

 

Határidő: 2004. november 5. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

   

b.) Biofűtőmű előirányzat rendezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat rendezést.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy időközben megérkezett a Hoffmann Rt. részére az osztrák KKA-tól az átadott pénzeszköz. A pontos adat  ismeretében a határozati javaslatban az átvett pénzeszköz előirányzata 12.187 eFt-ra, a működési bevétel előirányzata pedig 12.684 eFt-ra változik.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az irodavezető asszony által tett pontosítással.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

255/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a biofűtőmű beruházással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal

-  beruházási kiadás előirányzatát                              24.871 eFt-tal,

-  az átvett pénzeszköz előirányzatát                           12.187 eFt-tal,

-  a működési bevétel előirányzatát - ÁFA visszatérülésből 12.684 eFt-tal  

 megnöveli.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

c.)  Somogyi Béla Általános Iskola pénzügyi előirányzat módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Somogyi Béla Általános Iskola pénzügyi előirányzat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

256/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola

-         dologi kiadás előirányzata az uszoda vonatkozásában 2.140 eFt-tal, a sportcsarnok esetében 6.290 eFt-tal nő,

-         finanszírozás előirányzata 8.430 eFt-tal nő.

 

Határidő: 2004. november 5.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

d.) Somogyi Béla Általános Iskola kérelme beiskolázási támogatás kapcsán   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a Bizottság ülésén nem született döntés a határozati javaslatban foglaltakat illően.

 

Bebes István polgármester elmondása szerint az ott dolgozók véleményét meghallgatták, akik tudomásul vették a fennálló állapotot.

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

257/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Somogyi Béla Általános Iskolában a dolgozók részére beiskolázási támogatás kerüljön kifizetésre, tekintettel az eredeti költségvetésben jóváhagyott feladatokra.

Felhívja az intézményvezető figyelmét arra, hogy a szociális jellegű juttatásokon megtervezett 650 eFt előirányzatból 600 eFt összegű előirányzatot módosítson át a rendszeres, illetve a munkavégzéshez kapcsolódó kiadások előirányzatára.

 

Határidő: a kiértesítésre azonnal 

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

e.)  Pénzügyi fedezet biztosítása a Batthyány Ösztöndíj kiadásához  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Batthyány Ösztöndíj kiadásainak fedezetére 250 eFt biztosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

258/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" módosított kiadásainak fedezetére a működési célú hitel növelésének terhére 250 eFt-ot biztosít.

 

Határidő: 2004. november 5. az előirányzat módosításra

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

f.)   Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosításai    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslat 1. és 2. pontjában foglaltakat.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat, ugyanakkor kéri a jegyzőt, hogy a Városgondnokság vezetőjével, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjével folytasson megbeszélést a 2004. telén ellátandó hóügyeleti feladatok dologi kiadásait illetően.  

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az egyeztetés lezajlott, melyen megoldás született.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

259/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Körmend város Gondnoksága, illetve a Polgármesteri Hivatal előirányzatát a következők szerint módosítja:

1.      A traktorok szerviz díjára kifizetett 314 eFt-tal csökkenti Körmend város Gondnoksága dologi kiadás előirányzatát és 314 eFt-tal növeli a Polgármesteri Hivatal város és községgazdálkodási szakfeladata dologi előirányzatát.

2.      A közcélúak foglalkoztatása miatt Körmend város Gondnoksága

-         személyi juttatás előirányzata                    1.211 eFt-tal nő,

-         munkaadót terhelő járulék előirányzata         468 eFt-tal nő,

-         dologi kiadás előirányzata                            91 eFt-tal nő,

a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka        1.770 eFt-tal csökken.

Az intézmény a fedezetet finanszírozásként kapja.

 

Határidő: 2004. november 5.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

g.) A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda pénzügyi előirányzat módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda pénzügyi előirányzat módosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

260/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda részére a létszám racionalizálás miatti kiadásokra biztosítja a fedezetet.

1.      A fedezet biztosítása következtében megnöveli az intézmény

-       a személyi juttatás előirányzatát                      871 eFt-tal,

-       a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát      279 eFt-tal,

-       a finanszírozás előirányzatát                        1.150 eFt-tal.

2.      Megnöveli a működési hitel összegét                    1.150 eFt-tal.

3.      Felhívja az intézmény figyelmét, hogy a személyi juttatáson belül az elemi költségvetésben az előirányzat módosítást az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hajtsa végre.

 

Határidő: 2004. november 5.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

 

 

h.) Szociális Szolgáltató és Információs Központ pénzügyi előirányzat módosítása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a villamos energia mérőórának a Szociális Szolgáltató és Információs Központ nevére történő átírása még nem történt meg, ezért a következő számla is a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett. Így a Polgármesteri Hivatal által fizetendő összeg 166 eFt-ra nő.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy mintegy két hónappal ezelőtt intézkedtek a mérőóra átírás ügyében, de ezidáig az E-on szolgáltatónál nem történt meg a regisztrálás.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását a Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető által elmondott pontosítás figyelembevételével. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

261/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Polgármesteri Hivatal által a Szociális és Információs Szolgáltató Központ Thököly utcai épületének villamos energia fogyasztására kifizetett összeggel módosítja a költségvetést:

-         A Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata 166 eFt-tal nő, finanszírozási előirányzata 166 eFt-tal csökken.

-         A Szociális és Információs Szolgáltató Központ dologi kiadás előirányzata 166 eFt-tal csökken, a finanszírozás előirányzata 166 eFt-tal csökken. 

 

Határidő: 2004. november 5.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért

        

 

i.)    Turisztikai célelőirányzatról történő lemondás     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a turisztikai célelőirányzatról történő lemondást.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

262/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az SZTP-2003-NYD-4/05/011 számú, "Körmend város összképének javítása" című, a Turisztikai Célelőirányzat terhére elnyert pályázatból fel nem használt 21.639.- Ft maradványértékről lemond és kéri annak törlését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

j.)    Üzletrész értékesítés     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy a Natúrpark Térségfejlesztési Kht. önkormányzatok szempontjából legfontosabb szerepe a pályázatírásban való támogatás. Sajnálatos módon nem sikerült elérni azt a célt, ami miatt az alapítók létrehozták a Kht-t. Ezért felmerült az üzletrészek értékesítésének lehetősége. A Kht. gazdasági kilátásai borúsak, ezért nem célszerű az abban való részvétel.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva névértéken javasolja Körmend város Önkormányzata üzletrészének eladását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az üzletrész értékesítését.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzatának a Natúrpark Térségfejlesztési Kht-ben lévő 14 % üzletrészének értékesítését.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

263/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Körmend város Önkormányzatának a Natúrpark Térségfejlesztési Kht-ben lévő 14 %-os (700 eFt) üzletrészét értékesíti a tulajdonostársnak vagy az üzletrész iránt érdeklődőknek.

A Képviselő-testület a további tárgyalásokra megbízza Bebes István polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

k.) A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:     

-         Kulturális támogatás címzettjének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy sajnálatos módon nem készült el "A protestáns Batthyányak" című kiadvány nyomdai munkája, így a támogatásra biztosított 205 eFt folyósítására sem került sor. Helyette a már elkészült "A 760 éves város, Körmend" című kötet kiadására biztosítható az összeg.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kulturális támogatás címzettjének módosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

264/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális pályázatok és támogatások 2004. évi összesítőjében 10. sorszámon regisztrált támogatási összeget a pályázatban feltüntetett cél ez évi megvalósulásának elmaradása miatt Szabadi Istvántól visszavonja azzal a megkötéssel, hogy a következő évben (2005-ben), a Batthyányak Körmenden tartózkodásának 400. esztendejében biztosítja "A protestáns Batthyányak" című tanulmány kiadásainak költségét 205 eFt összegben.

Az így felszabadult összeget, azaz 205 eFt-ot Kondicsné dr. Kovács Éva: A 760 éves város, Körmend című munkájának kiadására biztosítja.

 

Határidő: 2004. október 28.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

l.)    A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései

-         Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány állapota, hasznosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester hozzáfűzi, hogy az elkészített anyagból látható, hogy főként azok a lakások szorulnak felújításra, melyek már korábban is problémát jelentettek az önkormányzat számára. Ez is inspirálta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot arra, hogy elvégezze a vizsgálatot. A Városgondnokság sok problémával küzd, mivel a bérlakások 1/3-a lelakott és felújításra szorul. A felújításra szűkös keret áll rendelkezésre.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondása szerint az önkormányzati tulajdonú lakásállomány értéke mintegy 1,2 milliárd Ft. Az elmúlt évek gyakorlata szerint a költségvetés készítésekor a Városgondnokságnak, illetve azt megelőzően a Házkezelőségnek nem biztosítottak a felújításra megfelelő összeget, az csupán karbantartásra volt elegendő. A Városgondnokság mindösszesen 4,5 millió Ft-ot tudott felújításra fordítani. Ez az összeg meglehetősen kevés, ennél magasabb összeget kell meghatározni, hiszen az értékcsökkenés nem lehet célja a városnak. Véleménye szerint ezt elősegítve olyan döntést szükséges hozni, hogy egy megüresedő lakás ne kerüljön meghirdetésre mindaddig, amíg egy másik lakás felújítása nem történik meg, ugyanis a telítettség miatt nem lehet lépésről lépésre haladni. Amennyiben a felújítás nem kezdődik meg a lakások állaga egyre kedvezőtlenebb képet fog mutatni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a fennálló tartozások mértéke csökkent, melynek mértéke így mintegy 5,5 millió Ft. Úgy véli, hogy a bérlakásépítést a város önerejéből nem képes megoldani, ehhez kormányzati segítségre lenne szükség.

Bebes István polgármester elmondása szerint az állami költségvetés szempontjából a bérlakásprogram nem hoz megoldást. A vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati tulajdonrészek felülvizsgálatát el kell végezni. Meg kell vizsgálni, hogy melyek azok az ingatlanok, melyeket piaci bérlakássá lehet alakítani. A Városgondnokság, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda közreműködésével lakásmobilitási programot kell kidolgozni. Ennek bizonyos részében már vannak előrelépések. A piaci bérlakásépítésre a meglévő lakások esetleges értékesítésével, illetve egyéb lehetőségek megteremtésével pénzügyi alapok is szerezhetők.  

 

Bebes István polgármester javasolja felkérni Körmend város Gondnokságának vezetőjét, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét a lakásmobilitási program kidolgozására. Ennek keretében javasolja meghatározni azon ingatlanok körét, melyeket piaci alapú bérlakássá lehet alakítani. Határidőként 2004. november 30.-át javasolja meghatározni.

Javasolja továbbá felülvizsgálni a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati tulajdonrészeket, és törekedni a tiszta tulajdonviszonyok kialakítására.  A felülvizsgálatra folyamatos határidőt javasol.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

265/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakásállomány állapotának javítása, hasznosítása érdekében 

1.      felkéri Körmend város Gondnokságának vezetőjét, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét a lakásmobilitási program kidolgozására. Meg kell határozni azon ingatlanok körét, melyeket piaci alapú bérlakássá lehet alakítani.

2.      felül kell vizsgálni a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati tulajdonrészeket, törekedni kell a tiszta tulajdonviszonyok kialakítására.

 

Határidő: 1. pont esetében 2004. november 30.

             2. pont esetében folyamatos

Felelős: Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője, Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

-         Horváth Gyula ingatlanvásárlási kérelme   

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlanvásárlási kérelmet.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a 0168/24 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölését.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag véleménye szerint meg kell határozni, mi a célja az önkormányzatnak az ingatlannal.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökének elmondása szerint az önkormányzat tulajdonában lévő 61.000 m2 területű ingatlant a későbbiek során nagyobb haszonnal lehetne működtetni, mint a jelenlegi értékesítés. 

 

Bebes István polgármester nem javasolja a 0168/24 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölését.

 

A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

266/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Gyula Nagymizdó, Fő u. 66. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét jelenleg nem támogatja, a Körmend 0168/24 hrsz-ú, "szántó" megnevezésű, 61.467 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséhez - az ingatlan további felhasználásának, szerepének tisztázásáig - nem járul hozzá.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 17 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

-         Koltai Zoltán kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. bekezdésében foglaltakat támogatják. 

 

Bebes István polgármester javasolja a város Szabályozási tervének 2005-ben történő felülvizsgálatánál a területre vonatkozó szabályozást módosítani. Amennyiben ez nem lehetséges, ismételten dönteni kell a kártalanításról vagy az adásvételről.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozza:

 

267/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi ingatlan nyilvántartásban 2709 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában a város Szabályozási tervének 2005-ben történő felülvizsgálatánál a területre vonatkozó szabályozást lehetőség szerint módosítja.

Amennyiben a módosítás nem lehetséges, ismételten dönt az ingatlan tulajdonosának - Koltai Zoltán Körmend, Németújvári u. 71. szám alatti lakos - kártalanításáról, illetve az adásvételről.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Horváth Ferenc, illetve Kocsis Medárd kérelme a Körmend 1520 hrsz-ú ingatlan kapcsán  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltakat támogatja oly módon, hogy a két ingatlan közti értékkülönbözet ellentételezéseként 840 eFt + ÁFA összeget fizessen a kérelmező az önkormányzat javára.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 3. bekezdésében foglaltakat támogatja. Az ingatlan értékesítését 1600 Ft/m2 +ÁFA vételáron javasolja.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, Kocsis Medárd jelezte, lehetőség szerint részletfizetést kér oly módon, hogy a vételár felét a szerződés aláírásakor, a fennmaradó részt pedig 2005 márciusáig egyenlítené ki.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, hogy részletfizetés esetén célszerű lenne magasabb vételár megállapítása.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke egyösszegben történő kifizetés esetén 1600 Ft/m2 +ÁFA, részletfizetés esetén 1800 Ft/m2+ÁFA vételárat javasol meghatározni, mivel az önkormányzatnak az adásvételi szerződés megkötésekor az ÁFA összegét be kell fizetnie.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke támogatja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által javasolt megoldást.

 

Bebes István polgármester javasolja az 1520 hrsz-ú ingatlan értékesítését Kocsis Medárd körmendi lakos részére. Az ingatlan vételárát egyösszegben történő kiegyenlítés esetén 1600 Ft/m2 +ÁFA összegben javasolja meghatározni. Két részletben történő részletfizetés esetén a vételárat 1800 Ft/m2+ÁFA összegben javasolja meghatározni. Részletfizetés esetén a vételár 50 %-a a szerződéskötéskor, míg a fennmaradó összeg 2005. március 31-ig kerülne kiegyenlítésre.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

268/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 1520 hrsz. alatt felvett, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1728 m2 nagyságú önkormányzati ingatlant Kocsis Medárd Körmend, Őrség u. 4/1. szám alatti lakos részére az ingatlan vételárának egyösszegben történő kiegyenlítése esetén 1600 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

Két részletben történő vételár kiegyenlítés esetén az ingatlan vételárát 1800 Ft/m2+ÁFA összegben határozza meg. Részletfizetés esetén a vételár felének kiegyenlítésére szerződéskötéskor, míg a fennmaradó részlet kiegyenlítésére 2005. március 31-ig kerülne sor.  

Az ingatlan kitűzésének költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: 2004. november 30. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Földkábel áthelyezéséhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a földkábel áthelyezéséhez szükséges fedezet biztosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

269/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi ingatlan nyilvántartásban 686/2 hrsz alatt felvett ingatlanon húzódó 1 kV-os földkábel áthelyezéséhez 436 eFt-ot biztosít a pályázati alap terhére. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás járdaépítéshez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a járdaépítéshez a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

270/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Dániel Csaba Körmend, Mátyás király u. 2. szám alatti lakos részére a Körmend, Thököly u. 14. szám előtti járdaszakasz átépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

A területre vonatkozó egyéb igény felmerülésekor a kérelmező az Önkormányzat felhívása alapján a burkolatot köteles 30 napon belül, saját költségén elbontani, melyből kifolyólag az Önkormányzat fele kártérítési igénnyel nem élhet.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás parkoló építéséhez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja parkoló építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Tűzoltósága részére a Hunyadi u. 54/a. szám előtti közterületen parkoló építéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

271/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Körmend város Tűzoltósága (Körmend, Hunyadi u. 45/a.) részére a Körmend, Hunyadi u. 45/a. szám előtti közterületen kialakítandó parkolók építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

A területre vonatkozó egyéb igény felmerülésekor a kérelmező az Önkormányzat felhívása alapján a burkolatot köteles 30 napon belül, saját költségén elbontani, melyből kifolyólag az Önkormányzat fele kártérítési igénnyel nem élhet.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás építési engedély kiadásához 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az építési engedély kiadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a Zenit Kereskedelmi Kft. részére építési engedély kiadásához a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

272/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zenit Kereskedelmi Kft. (Körmend, Szabadság tér 11.) részére a Körmend, Szabadság tér 11. szám alatti épületet is érintő üzlet átalakításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Amennyiben szükséges, az épület vízellátását szolgáló vízvezetéket az építtető köteles áthelyeztetni, illetve a hozzáférést biztosítani.

Amennyiben a vízvezeték a jelenlegi helyen marad, a Körmend, Szabadság tér 11. szám alatti, 307/1 hrsz-ú épületet illető vízvezetési szolgalmat kell a Mikes Kelemen u. 2. szám alatti 294 hrsz-ú ingatlanra feljegyezni.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

-         A Vasi Porotherm Téglaház Kft. ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, hogy Körmend az utóbbi időben sok tekintetben felértékelődött, ezt mutatja a jelenlegi ingatlanvásárlási kérelem is.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 6000 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja az ingatlan értékesítését pályáztatás útján meghirdetve.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlan értékesítését 6500 Ft/m2+ÁFA vételáron, 2006. június 30-ig beépítési kötelezettség előírásával.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

273 /2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a tulajdonát képező, a körmendi ingatlan nyilvántartásban 1920/29 hrsz. alatt felvett, "beépítetlen terület" megnevezésű, 953 m2 nagyságú ingatlant a Vasi Porotherm Téglaház Kft. (Szombathely, Vesta u. 3.) részére 6500 Ft/m2 +ÁFA vételáron.

A területre 2006. június 30-ig beépítési kötelezettséget ír elő.

Az ingatlan kitűzésének költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: szerződéskötésre 2004. november 30.  

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

m.) Piac mögötti terület hasznosítási tanulmánya    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a hasznosítási tanulmány készítéséhez fedezet biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja pénzügyi fedezet biztosítását a piac mögötti terület hasznosítási tanulmányához.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy korábban a képviselő-testület kinyilatkoztatta abbéli szándékát, hogy felülvizsgáltatja e terület hasznosításának lehetőségét.

Kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

274/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Piac mögötti terület hasznosítására 2.375 eFt-ot biztosít oly módon, hogy 625 eFt-ot a 2004. évi költségvetésben szereplő termálvíz-hasznosítási keret terhére biztosít, a fennmaradó 1.750 eFt-ot pedig a 2005. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezi.

 

Határidő: 2005. március 31. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

n.) Szabadság tér 8. szám alatti társasház felújítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a társasház felújítását pályáztatás útján támogatja. Javasolja, hogy a pályázati felhívás két-két alkalommal jelenjen meg a Körmendi Híradóban, a Vas Népében, valamint a Zalai Hírlapban.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az Iroda már több árajánlatot bekért generálként és munkanemként külön-külön, mely alapján az előterjesztésben részletezett összegek alakultak ki.

 

Bebes István polgármester úgy véli, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda munkatársai sokat fáradoztak a felújítás előkészítésének érdekében.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Szabadság tér 8. szám alatti társasház felújításához 19.819.698 Ft fejlesztési pénzeszköz átadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

275/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Szabadság tér 8. szám alatti épület felújításához 19.819.698 Ft-ot fejlesztési pénzeszközként átad a Szabadság tér 8. szám alatti társasház részére a helyi védelem alatt álló épületek felújítására biztosított keret terhére.

 

Határidő: 2005. március 31. a munkák elvégzésére

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

o.) Kölcsey Utcai Általános Iskola kérelme  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kiegészítésként hozzáteszi, hogy a pályázati alap helyett az intézményfelújítási keret terhére biztosítható a szükséges összeg.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják a tetőfelújításhoz szükséges 600 eFt biztosítását az intézményfelújítási keret terhére.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

276/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölcsey Utcai Általános Iskola tetőfelújításához 600 eFt-ot biztosít az intézményfelújítási keret terhére.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

p.) Partner Ingatlaniroda kérelme  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri a határozati javaslat pontosítását, mely szerint részletfizetés esetén a 3. részlet fizetésének határideje helyesen 2005. június 30.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag felveti, hogy ebben az esetben is alkalmazható lenne a korábbi ingatlanvásárlás kapcsán felmerült részletfizetés esetére vonatkozó metódus.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. bekezdésében foglaltakat támogatja, egyben emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az eredetileg meghatározott vételárat a korábbi 3000 Ft/m2 összegről 3300 Ft/m2 összegre növelték a legutóbbi kérelem alkalmával. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a korábbi határozat módosítását.

 

Bebes István polgármester úgy látja, hogy az ingatlanárak változnak, ugyanakkor az önkormányzatnak az ÁFÁ-t be kell fizetnie.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke részletfizetés esetén 3500 Ft/m2+ÁFA vételárat javasol meghatározni. 

 

Bebes István polgármester nem javasolja a Körmend, 1491/48 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 100/2004. számú határozat módosítását.

Javasolja továbbá - amennyiben a kérelmező továbbra is részletfizetési lehetőséggel kíván élni - az ingatlan vételárát 3500 Ft/m2+ÁFA összegben meghatározni. Ez esetben a vételárat három egyenlő részletben - 1. részletet (a vételár 1/3-a) a szerződéskötéskor, 2. részletet (a vételár 1/3-a) 2005. március 31-ig, a 3. részletet (a vételár 1/3-a) pedig 2005. június 30-ig - kell a vevőnek kiegyenlíteni.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

277/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100/2004. számú határozatát - a Körmend, 1491/48 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan - nem módosítja.

Amennyiben viszont a kérelmező részletfizetési lehetőséggel kíván élni, az ingatlan vételárát 3500 Ft/m2+ÁFA összegben határozza meg. Ez esetben a vételárat három egyenlő részletben, az alábbi ütemezés szerint kell kiegyenlítenie a vevőnek:   

-         1. részlet (a vételár 1/3-a) a szerződéskötéskor,

-         2. részlet (a vételár 1/3-a) 2005. március 31-ig,

-         3. részlet (a vételár 1/3-a) 2005. június 30-ig.

 

A teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat a tulajdonjogot fenntartja. A beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat ír elő. Az ingatlan kitűzésének költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

q.) Dr. Varga Ferenc és neje kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke megjegyzi, hogy a helyi múzeum tulajdonaként az óra ingyenes használati jogát továbbra is fenntartják azzal a kéréssel, hogy az óraszerkezetet tegyék működőképessé.    

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet, egyúttal kéri, hogy az óra működőképessé tétele érdekében az ingatlan tulajdonosaival folytassanak tárgyalásokat.   

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Thököly u. 15. szám alatti ingatlan vonatkozásában megítélt értékvédelmi támogatás céljaként a homlokzati elemek, a kapu és az óraszámlap felújítását megjelölni.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

278/2004. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Varga Ferenc és neje dr. Vargáné Bella Szilvia Körmend, Thököly u. 15. szám alatti lakosok részére a Körmend 388 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában megítélt értékvédelmi támogatás céljaként az óra helyreállítása helyett a homlokzati elemek, a kapu és az óraszámlap felújítását jelöli meg.

Javasolja az ingatlan tulajdonosaival az óra működőképessé tételéről további tárgyalás lefolytatását. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

r.)   Tájékoztató a "Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj" 2004. II. félévi pályázatának elbírálásáról  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva örvendetesnek tartja, hogy népszerű az ösztöndíj, melyet a nagy számú beérkezett pályázat is bizonyít. Hozzáteszi, hogy a bizottságok döntésüket korrekt alapon hozták meg. 

 

Bebes István polgármester megköszöni a bizottságok elbírálás során végzett munkáját, majd ismerteti az ösztöndíjban részesültek névsorát, mely szerint szociális és tanulmányi eredményei alapján ösztöndíjban részesült

-         Kőrösi Tibor főiskolai hallgató,

 

-         Nagy Babett főiskolai hallgató,

-         Pataki Katalin egyetemi hallgató.

 

Tanulmányi eredménye alapján ösztöndíjban részesült  

-         Németh András egyetemi hallgató.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester, Nagy Gábor képviselő-testületi tag, dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az interpellációra kapott válaszokat elfogadják.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke arra kérdez rá, hogy a Bercsényi utcában a járda szakszerűtlen kivitelezése egyben kötelezettséget is jelent-e az ingatlantulajdonosok részéről.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy igen, kötelezettséget jelent.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke reményét fejezi ki, hogy az Olcsai tér belső udvarának helyreállítása megvalósul.

Bebes István polgármester kérte a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjétől, amennyiben az egyeztetés az ÁFÉSZ-szal megtörténik, azt foglalják írásba.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag kéri, hogy a buszvárók kihelyezése minél hamarabb történjen meg. Jelzi, hogy a Legény utcai játszótéren a távolabb elhelyezett játék megfelelő helyre szállítása nem történt meg. A kórház - Berki csárda közti járdaszakasz melletti csapadékvíz elvezetők tisztítását újra el kell végezni.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag jelzi, hogy az Ady E. u. 72. szám előtt az átereszek esetében nem történt változás. A Hunyadi u. 63. szám előtti vízelvezető árok esetében az interpellációra kapott választ elfogadja.

 

Karakai József képviselő-testületi tag a hinta elszállítását illetően egyeztetett Körmend város Gondnoksága vezetőjével.  A további interpellációira kapott válaszokat elfogadja. 

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag az interpellációjára kapott választ nem fogadja el, kéri, hogy az Alsóberki kosárlabda pálya és a játszótér fűnyírását Körmend város Gondnoksága végezze el.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a sportpályák kezelését illetően komplett anyag készül, melyből megállapítható lesz, hogy ki, miért felelős. Az Alsóberki pályát illetően elképzelhető, hogy a kisebbségi önkormányzattal kell egyezségre, megállapodásra jutni.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag példaként szeretné állítani a Körmendi VSE csapatát, akik maguk gondoskodnak a sportlétesítmények rendbetételéről.  

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Kozó József képviselő-testületi tag a Somogyi Béla utcában található élelmiszerüzlet környezetének rendbetételét kéri.

Elmondja, hogy a Városgondnokság vezetőjével történt egyeztetés eredményeképp a Kollégium előtt élősövény kerül kiültetésre.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy tárgyalásokat folytattak az ÁFÉSZ képviselőjével a bolt kérdését illetően, mely tárgyaláson egyezség született. Az önkormányzat készenállt a probléma megoldására, ám az ÁFÉSZ az egyezségben foglaltakat nem tartotta be.

 

Geosics László képviselő-testületi tag:

-         aziránt érdeklődik, hogy az új buszvárók kihelyezésére várhatóan mikor kerül sor,

-         a helyijáratú autóbusz közlekedés kapcsán a menetrendet illetően kér változtatásokat. Szükségesnek tartaná 14.00 óra táján egy járat indítását.

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző ígéri - mivel több jelzés is érkezett - egyeztetnek a Vasi Volán Rt-vel. Két járat - a délelőtti, valamint a fél egykor induló - módosítása szükségesnek látszik.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag javasolja, hogy a Vasi Volán Rt. képviselőinek részvételével lakossági fórum keretében tegyenek javaslatot a járatok indulását illetően. 

 

Karakai József képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, mi okozhatja a biofűtőmű kéményéből áradó fekete füstöt.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének információja szerint a biofűtőműben a héten állították be a téli üzemet.

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke:

-         a József Attila utca - Piac közti játszótér helyreállítását kéri (a csúszdán nincs lemez, a hintán nincs biztonsági lánc, a homokozóban nincs homok),

-         köszönetét fejezi ki a mozi épülete - Bástya utca sarkán kialakítandó virágos parkért.  

 

 Tóth Imre képviselő-testületi tag:

-         a Szent Imre herceg utca - Orgona utca torkolatában nincs csapadékvíz elvezető árok, a víz az ott lévő vályogházhoz folyik, kéri a probléma megoldását, 

-         az Alsóberki futballpályán lévő útnál szintén nincs csapadékvíz elvezetés, az esővíz felgyülemlik és az ott található ház pincéjébe befolyik, szintén kéri a probléma megoldását,

-         a Vasútmellék utca lakóinak kérése, hogy a Verseny utcában 30 km/h sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre. Kérik továbbá a lakók a csapadékvíz elvezető árok felülvizsgálatát és felújítását. Az utcában a szennyvízelvezető csatorna fedelének felújítása is szükséges.

-         kéri, hogy Alsóberkiben, a sportpálya öltözőjénél és a kosárlabda pályánál a Városgondnokság a fűkaszálást végezze el.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke:

-         tájékoztatásul elmondja, hogy Körmend város Önkormányzatának pályázatát a "Virágos Magyarországért" mozgalomban 50 eFt-tal támogatták,

-         a Hunyadi utca - Mező utca kereszteződésében az útfelújítás megtörtént, a hídfejek elhelyezését kéri pótolni,  

 

-         a Gárdonyi Géza utca  - amely a Hunyadi utca és a Somogyi Béla utca átvezetését oldja meg - a nagy forgalom miatt ismét kátyúsodott. Még a tél beállta előtt kéri a kátyúk helyreállítását.

-         Kozó József képviselő interpellációjára reagálva elmondja, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével közösen folyamatosan kapcsolatban állnak a Forrás diszkont vízelvezetését illetően. Reményét fejezi ki, hogy 2004. november 15-ig megoldódik a probléma.  

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag a horvátnádaljai, valamint a felsőberki temető környezetének rendbetételét kéri az ünnepek előtt.

 

Bebes István polgármester kéri valamennyi temető rendbetételét.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy valamennyi temető környezetének rendbetétele megtörténik.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         jelzi, hogy a főtéren a Monaco Kávéház teraszának bontását követően eltűnt egy közvilágítási lámpa. Ennek pótlását kéri. 

-         a piac aszfaltburkolatát illetően fennálló tarthatatlan állapot megszűntetését kéri.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője elmondja, a problémát az okozza, hogy a 90-es évek közepén a csapadékvíz elvezetés megoldása nélkül történt az aszfaltozás. Új aszfaltréteg terítése a vízelvezető rendszer kiépítése után valósulhat meg.      

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Batthyány Kastély főépületére való rálátást akadályozó - valószínűleg engedély nélkül kihelyezett - reklámtábla eltávolítását kéri.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         a Hunyadi utca - Bartók utca kereszteződésében a kanyarodást segítve aszfaltozást kér, mivel a jobbra kisívű kanyarodásnál a gépkocsik oly mértékben kitiporták az utat, hogy az útburkolat és a kavicsréteg közt 10 cm különbség keletkezett,

-         a Hunyadi utcába lombkosarak, zsákok kihelyezését kéri,

-         a Plus Kft. építkezése folytán az útra felhordott sár eltakarítására kéri felszólítani az illetékeseket,

 

 

-         Bartók ltp. 8. számú épület előtt a járda állapota balesetveszélyes. Kéri felülvizsgálni a lakótelepen, hogy mely járdák szorulnak még felújításra, hogy a jövő évi költségvetésbe a felújítás összege tervezhető legyen,

-         a Bartók ltp. 14-15. számú épület közt található játszótérre figyelmeztető tábla kihelyezését kéri, mivel az ebtartók - kiszorulva a KRESZ parkból - e területen sétáltatják kutyáikat. Kéri egyúttal az ebrendeletben foglaltak betartását, valamint a közterület felügyelők gyakoribb jelenlétét a játszótér környékén.

 

Szabó Ferenc alpolgármester:

-         az Arany János utcában az üveges-képkeretező üzlet előtti csatornafedlap javítását kéri,

-         a Deák Ferenc utcában a fák elérik a házak falát, a csatornákat, kéri az ágak nyesését.   

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 45 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester